Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opole 2014 rok

2 I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/ Opolski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art.31 ust.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zmianami), organizuje Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015, nazywany dalej Konkursem. Szczegółowe zasady organizacji Konkursu określa Zarządzenie nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015. II. Cele Konkursu. Celami Konkursu są: 2 1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów. 2. Wdrażanie do samokształcenia kulturowo-literackiego i językowego uczniów. 3. Stwarzanie uczestnikom Konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich. 4. Kształtowanie postawy szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej oraz światowej. 5. Stymulowanie aktywności uczniów w procesie gromadzenia wiedzy i zdobywania umiejętności polonistycznych poprzez rozwijanie sprawności rozumienia czytanych tekstów i kształcenie odbioru dzieł kultury w różnych zestawieniach kontekstualnych. 6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. 7. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli opiekunów. UWAGA: Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów, których wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową i nie można go traktować jako sprawdzianu w warunkach szkolnych. III. Organizacja Konkursu. 3 Zasady/tryb pracy Komisji Konkursowej określone są w załączniku do Zarządzenia nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/ ~ 2 ~

3 Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty do organizacji Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, złożona z nauczycieli - specjalistów w zakresie języka polskiego przygotowuje zadania do egzaminu na etapie gminnym/miejskim oraz wojewódzkim, dokonuje weryfikacji prac uczestników po etapie gminnym i ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, przeprowadza etap wojewódzki oraz rekomenduje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty listę finalistów i laureatów Konkursu. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: 1. szkolnym, 2. miejskim / gminnym, 3. wojewódzkim. Harmonogram przebiegu Konkursu: 5 6 NAZWA KOLEJNEGO ETAPU DATA GODZINA ROZPOCZĘCIA szkolny do r. Ustala organizator miejski/gminny wojewódzki r r. godz godz Na poszczególnych etapach Konkursu uczniowie rozwiązują sprawdzian składający się z zadań otwartych (w tym dłuższa forma wypowiedzi) i zamkniętych. Czas na rozwiązanie zadań wynosi od 90 do 120 minut, odpowiednio na kolejnych etapach Konkursu: NAZWA KOLEJNEGO ETAPU szkolny 90 minut 2. miejski/gminny 120 minut 3. wojewódzki 120 minut CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ IV. Ustalanie wyników Konkursu. ~ 3 ~

4 9 1. Wyniki eliminacji szkolnych ustalają szkolne komisje konkursowe i one zgłaszają do etapu miejskiego/gminnego uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. 2. Wyniki eliminacji miejskich/gminnych ogłaszane są na tej samej stronie internetowej, co wyniki eliminacji wojewódzkich, w terminie 12 dni roboczych od daty przeprowadzenia tych eliminacji. 3. Miejskie/ gminne komisje konkursowe przekazują w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu miejskiego/gminnego (liczy się data wpływu) protokoły oraz sprawdzone prace konkursowe, które uzyskały nie mniej niż 85% Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w celu ich weryfikacji. 4. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji miejskich/gminnych, który uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. 5. Wyniki eliminacji wojewódzkich ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa. 6. Tytuły laureata lub finalisty nadaje Opolski Kurator Oświaty. 1) Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego otrzymuje uczestnik konkursu, który w etapie wojewódzkim uzyskał nie mniej niż 85 % punktów możliwych do zdobycia. 2) W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 85 % punktów możliwych do zdobycia, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu, o ile uzyskał on minimum 50% punktów możliwych do zdobycia. 3) Tytuł finalisty otrzymuje uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu, który uzyskał minimum 50% punktów możliwych do zdobycia. V. Tryb ogłaszania wyników Wyniki eliminacji szkolnych ogłaszane są w sposób i w terminie określonym przez organizatorów konkursu na etapie szkolnym. 2. Wyniki eliminacji miejskich/gminnych ogłaszane są na tej samej stronie internetowej, co wyniki eliminacji wojewódzkich, w terminie 12 dni roboczych od daty przeprowadzenia tych eliminacji. 3. Wyniki eliminacji wojewódzkich ogłaszane są w terminie 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów wojewódzkich (z uwzględnieniem procedury odwoławczej), na stronie internetowej: Kuratorium Oświaty w Opolu, tj. w zakładce konkursy/konkursy przedmiotowe. 4. Wyniki konkursu etapu wojewódzkiego ustalone przez Wojewódzką Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Opolskiego Kuratora Oświaty są ostateczne. VI. Tryb odwołań od decyzji komisji konkursowych. 11 ~ 4 ~

5 1. Odwołania uczestników konkursów, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu zawodów szkolnych i miejsko-gminnych rozpatruje Opolski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 2. Odwołania uczestników konkursów, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu zawodów wojewódzkich rozpatruje Opolski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 3. Odwołania wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia konkursu. 4. Odwołania rozpatruje się w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 5. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt. 3, nie będą rozpatrywane. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść na piśmie zastrzeżenia dotyczące sprawdzania i oceniania prac oraz wyników konkursu uczniów II / III etapu konkursu wojewódzkiego w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia zatwierdzonej listy uczestników danego etapu do Opolskiego Kuratora Oświaty. VII. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu oczekiwania wobec uczestników. 12 WYMAGANIA OGÓLNE 1. Na wszystkich etapach Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego komisje konkursowe będą oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego dla III etapu edukacji określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 2. Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku, odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II etap edukacyjny). 13 ETAP SZKOLNY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczestnik: tworzy wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym i stylistycznym, zgodne ze wskazanym tematem, w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, plan, dziennik, sprawozdanie, notatka, lis (prywatny, oficjalny), pamiętnik, ogłoszenie/zawiadomienie, zaproszenie, instrukcja/przepis, dialog, monolog, głos w dyskusji, różne formy notatek; posługuje się językiem poprawnym pod względem językowo-stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, dostosowanym do danej sytuacji, komunikacyjnej; odróżnia fakty od opinii, prawdę od fikcji, informację od komentarza/opinii; kojarzy fakty, trafnie wnioskuje, formułuje myśl przewodnią tekstu; odczytuje teksty kultury na różnych poziomach (dosłownym, przenośnym, symbolicznym); rozpoznaje wartości uniwersalne zawarte w tekstach literackich, potrafi je nazwać, opisać i zinterpretować; refleksyjnie odnosi się do wartości i zagadnień egzystencjalnych poruszonych w utworach; ~ 5 ~

6 funkcjonalnie posługuje się podstawową terminologią teoretycznoliteracką (np. podmiot liryczny, epitet, porównanie, przenośnia, onomatopeja, pytanie retoryczne, wers, strofa, rym, rytm, obraz poetycki, kontrast, fabuła, epizod, akcja, miejsce i czas akcji, postaci pierwszo-i drugoplanowe, wątek, narracja pierwszo- i trzecioosobowa, fikcja literacka, akcja, akt, scena, tekst główny i poboczny, monolog, dialog); dostrzega konwencje realistyczną lub fantastyczną dzieła literackiego; zna rodzaje i gatunki literackie: pieśń, hymn, fraszka, tren, bajka, mit, przypowieść, powieść, opowiadanie, nowela, epos, epopeja, tragedia, komedia, dramat właściwy, tragedia antyczna; rozwiązuje problemy dotyczące: fleksji (rozpoznawania różnych części mowy oraz celowego i poprawnego posługiwania się nimi), składni (analizowania budowy wypowiedzeń pojedynczych i złożonych), słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu); wskazuje związki składni z interpunkcją; zna i posługuje się poprawnie synonimami, antonimami, homonimami, eufemizmami; wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych z kręgu mitologicznego i biblijnego; potrafi korzystać ze: słowników ortograficznego, języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyrazów bliskoznacznych i orientuje się w ich układzie; zna treść i problematykę lektur przewidzianych na etapie szkolnym. 14 ETAP MIEJSKI/GMINNY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczestnik: spełnia wymagania do etapu szkolnego oraz wymagania wyszczególnione poniżej: tworzy wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym i stylistycznym, zgodne ze wskazanym tematem, w następujących formach: streszczenie, recenzja, rozprawka, wywiad, artykuł, przemówienie, komentarz, życiorys, dedykacja, podanie, regulamin, list otwarty, list motywacyjny, podziękowanie, wypracowanie; wykazuje się wysoką sprawnością językową oraz bogatym słownictwem; wykazuje się wysokim poziomem kompetencji czytelniczych z uwzględnieniem różnych gatunków publicystycznych; analizuje teksty kultury z uwzględnieniem cech charakteryzujących różne rodzaje sztuk (teatr, film, plastyka) i mediów (prasa, radio i telewizja, Internet); odczytuje teksty zgodnie z ich intencją i ze świadomością zawartych w nich kontekstów (np. kulturowych, historycznych, biograficznych, filozoficznych, medialnych ); wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, pogłębia ją, analizuje, syntetyzuje, interpretuje w sensie dosłownym, przenośnym, symbolicznym, wnioskuje, buduje pytania kluczowe, ocenia, argumentuje, prezentuje stanowiska, w tym swoje, wyraża opinie, uwagi, refleksje, formułuje tezy i hipotezy, uzasadniania stanowiska swoje lub cudze; dokonuje celowych operacji na tekście (streszczanie, skracanie, rozwijanie, parafrazowanie); rozpoznaje różne odmiany stylu (np. potoczny, publicystyczny, urzędowy, naukowy, popularnonaukowy, artystyczny) i potrafi funkcjonalnie posługiwać się nimi; interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, dostrzega perswazję, manipulację, aprobatę, dezaprobatę, negację, wartościowanie; ~ 6 ~

7 posiada kompetencje w zakresie znajomości i stosowania pojęć teoretycznoliterackich (ironia, komizm, tragizm, groteska, metafora i jej rodzaje, symbol, alegoria, rodzaje stylizacji, apostrofa, oksymoron, anafora, antyteza, hiperbola, peryfraza, inwersja, eksklamacja, makaronizm, parodia, paralelizm, punkt kulminacyjny, puenta, przerzutnia, rodzaje rymów, wiersz sylabiczny i wolny); zna rodzaje, gatunki literackie i publicystyczne: (ballada, sonet, psalm, satyra, odmiany powieści, powiastka filozoficzna, moralitet, tragifarsa, felieton, esej, reportaż, artykuł, informacja); posługuje się wiedzą z nauki o języku w zakresie składni (rodzaje podmiotów, orzeczeń, przydawek, dopełnień, okoliczników, analiza składniowa zdania, imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie bezpodmiotowe, wypowiedzenia złożone podrzędnie i współrzędnie i ich rodzaje, zdania wielokrotnie złożone, interpunkcja w zdaniu złożonym); posługuje się wiedzą z nauki o języku w zakresie słowotwórstwa (rodzina wyrazów, zgrubienia, zdrobnienia, złożenia, zestawienia i zrosty); posługuje się wiedzą z nauki o języku w zakresie fleksji (temat fleksyjny i końcówki, tematy oboczne i oboczności, czasowniki dokonane i niedokonane, tryby i strony czasownika, imiesłowy, osobliwości w odmianie, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki proste i złożone); posługuje się wiedzą z nauki o języku w fonetyki (litera, głoska, sylaba, akcentowanie i zjawiska fonetyczne-upodobnienia postępowe i wsteczne, utrata dźwięczności na końcu wyrazu, uproszczenie grupy spółgłoskowej); rozpoznaje w tekście archaizmy, neologizmy, dialektyzmy; rozróżnia wyrazy rodzime i zapożyczone; rozróżnia zabarwienie uczuciowe wyrazów; wyjaśniania związki frazeologiczne dotyczące różnych kręgów tematycznych; rozróżnia mowę zależną i niezależną i stosuje je w różnych formach wypowiedzi; zna i stosuje reguły pisowni polskiej (także: pisownia i, j, przymiotników zakończonych na cki, - dzki, rzeczowników zakończonych na scwo, -dztwo, partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, lada, co, niechaj, - że, -ż, li); zna i wykorzystuje w wypowiedziach pisemnych znajomość wskazanych w regulaminie na etapie gminnym/miejskim dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz lektur zgodnych z własnymi zainteresowaniami. 15 ETAP WOJEWÓDZKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczestnik: spełnia wymagania do etapu szkolnego, miejsko/gminnego oraz wymagania wyszczególnione poniżej: tworzy ciekawe, oryginalne dłuższe wypowiedzi pisemne (np. reportaż, felieton), formy mieszane (np. rozprawkę z elementami charakterystyki, sprawozdanie z elementami recenzji, opowiadanie z dialogiem z elementami opisu przeżyć wewnętrznych lub opisu sytuacji, itp.) z uwzględnieniem reguł językowo-stylistycznych, ortograficzno- interpunkcyjnych ze świadomością intencji, z troską o klarowność wywodu; dokonuje funkcjonalnej analizy utworów; posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla literatury; ~ 7 ~

8 odnajduje we współczesnych tekstach kultury popularnej (np. filmach, komiksach, piosenkach) nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych, wskazuje przykłady mieszania gatunków; zna pojęcia z zakresu dziennikarstwa i publicystyki (np. śródtytuł, slogan, reklama, media); posiada kompetencje w zakresie znajomości i stosowania pojęć teoretycznoliterackich i kulturowych, językowych, leksykalnych i frazeologicznych, składniowych; cechuje się wysokim poziomem samokształcenia i umiejętnością korzystania z różnorodnych źródeł informacji w wersji książkowej i elektronicznej; potrafi dokonać przekształceń zdań pojedynczych w zdania podrzędne i odwrotnie, konstrukcji strony czynnej w konstrukcje bierne i odwrotnie, zamiany formy osobowej czasownika na imiesłowy i odwrotnie; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (związek zgody, rządu, przynależności); zna etymologię związków frazeologicznych; potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznoliteracką i językową podczas analizy utworu literackiego i tworzenia własnego tekstu; zna i wykorzystuje w wypowiedziach pisemnych znajomość dzieł literatury polskiej i powszechnej wskazanych w regulaminie na wszystkich etapach Konkursu oraz lektur zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Na etapie miejskim/ gminnym oraz wojewódzkim najwyżej będą punktowane dłuższe wypowiedzi pisemne. VIII. Wykaz literatury. 16 ETAP SZKOLNY - proponowane lektury: 1. Iwaszkiewicz Jarosław, Ikar. LEKTURY 2. Kochanowski Jan, fraszki: Do gór i lasów, O żywocie ludzkim- Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, Na dom w Czarnolesie); treny: I, V, VII, VIII, IX; pieśni: Czego chcesz od nas, Pani; Nie porzucaj nadzieje; Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony; Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. 3. Mitologia wybrane mity wg Jana Parandowskiego, w tym: Orfeusz i Eurydyka, Przygody Odyseusza oraz o Ikarze, Prometeuszu, Syzyfie, Narcyzie, Pigmalionie, Demeter i Korze, mit o stworzeniu świata i człowieka. 4. Musierowicz Małgorzata, Opium w rosole. 5. Przypowieści ewangeliczne: O synu marnotrawnym (Łk), O skarbie i perle (Mt), O robotnikach w winnicy (Mt),O miłosiernym Samarytaninie (Łk), O talentach (Mt),, O pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt). 6. Sienkiewicz Henryk, Quo vadis lub Krzyżacy. 7. Słowacki Juliusz, Balladyna. 8. Sofokles, Antygona. 9. Szekspir William, Romeo i Julia. ~ 8 ~

9 10. Tolkien John R. R., Hobbit, czyli tam i z powrotem. 11. Żeromski Stefan, Syzyfowe prace. ETAP MIEJSKI/GMINNY Lektury proponowane do etapu szkolnego oraz: 1. Baczyński Krzysztof Kamil, Z lasu, Historia, Rodzicom. 2. Baran Józef, Ballada o Bogu na emeryturze. 3. Barańczak Stanisław, Pan tu nie stał, NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy, Spójrzmy prawdzie w oczy. 4. Boccaccio, Sokół. 5. Bogurodzica. 6. Czechow Antoni, Śmierć urzędnika. 7. Exupéry Antoine de Saint, Mały Książę. 8. Fink Ida, Zabawa w klucz. 9. Konopnicka Maria, Miłosierdzie gminy. 10. Krasicki Ignacy, Żona modna. 11. Leśmian Bolesław, Dziewczyna, Dusiołek. 12. Mickiewicz Adam, Liljie, To lubię, Świteź, Dziady cz.ii. 13. Mrożek Sławomir, Baba, Wesele w Atomicach. 14. Prus Bolesław, Kamizelka. 15. Różewicz Tadeusz, Zostawcie nas, Ocalony, List do ludożerców, Prawa i obowiązki. 16. Schmitt Eric Emmanuel, Oskar i pani Róża. 17. Słowacki Juliusz, Testament mój, Hymn. 18. Szymborska Wisława, Nic dwa razy, Kot w pustym mieszkaniu, Miniatura średniowiecza, Muzeum, Cebula. 19. Twain Mark, fragmenty Pamiętników Adama i Ewy. 20. Twardowski Jana, Sprawiedliwość, Spieszmy się, Do moich uczniów, Zaufałem drodze. 21. Wybicki Józef, Mazurek Dąbrowskiego. ETAP WOJEWÓDZKI Lektury proponowane do etapu szkolnego, miejskiego/gminnego oraz: 1. Białoszewski Miron, Szare eminencje zachwytu, Namuzowywanie, Podłogo, błogosław! 2. Coelho Paulo, Alchemik. 3. Herbert Zbigniew, Pan od przyrody, Dusza pana Cogito, Narcyz, Matka. 4. Kaczmarski Jacek, Przypowieść o ślepcach. 5. Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, [tu:] Wojna futbolowa. 6. Kołakowski Leszek., 13 bajek z Królestwa Lajkonii, [tu:] Piękna twarz. 7. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz. 8. Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata, Przypowieść o maku, W mojej ojczyźnie, Wiara, Nadzieja, Miłość. 9. Mrożek Sławomir, Słoń. 10. Norwid Cyprian Kamil, Moja piosnka [II], W Weronie. 11. Onichimowska Anna, Hera, moja miłość. 12. Orwell George, Folwark zwierzęcy. 13. Salinger Jerome David, Buszujący w zbożu. ~ 9 ~

10 14. Staff Leopold, Kowal, Mocarz, Pierwsza przechadzka. 15. Szymborska Wisława, Pogrzeb, Koniec i początek, Prospekt, Na wieży Babel. 16. Wharton William, Tato. 17 LITERATURA ZALECANA przygotowująca do udziału w Konkursie (na wszystkie etapy) oraz stanowiąca pomoc dla nauczyciela: 1. Bortnowski S., Jak uczyć poezji. 2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie. 3. Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana. 4. Chrząstowska B., Wysłouch S., Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej. 5. Dmowska A., Słownik przysłów i powiedzeń. 6. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich. 7. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. 8. Gajewska A., Mizerkiewicz T., Ćwiczenia z poetyki. 9. Kłakówna Z., A. Steczko, Wiatr K., Sztuka pisania. Klasy 1-3 gimnazjum. 10. Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. 11. Kopaliński W., Słownik symboli. 12. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać? 13. Makowiecki A.Z., Słownik symboli literackich. 14. Nosowska D., Wiersze w pytaniach i odpowiedziach dla gimnazjum. 15. Płażewski J., Język filmu. 16. Przylipiak M., Kino stylu zerowego. 17. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego. 18. Podracki J., Pułapki językowe- w szkole i nie tylko. Czy to naprawdę po polsku? 19. Miodek J., Jaka jesteś, polszczyzno? 20. Polański E., Dereń E., Rychlik A., Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu. 21. Stypka A., Gramatyka w gimnazjum. 22. Kulawik A. Poetyka. 23. Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka. 24. Dostępne opracowania, zbiory artykułów, książki na temat autorów zaproponowanych lektur oraz czasów, w których żyli. 25. Ponadto wszelkie zbiory ćwiczeń oraz testów różnych typów, a także słowniki (np. słownik ortograficzny, słownik języka polskiego, słownik terminów literackich, słowniki poprawności językowej i inne). UWAGA: W ocenie poprawności rozwiązań w zakresie języka, ortografii i interpunkcji uwzględniona będzie wykładnia podana w Nowym Słowniku Ortograficznym PWN oraz Nowym (Wielkim) Słowniku Poprawnej Polszczyzny PWN. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ~ 10 ~

11 1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. Prace konkursowe kodowane są według ustaleń Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej (dotyczy etapu miejsko-gminnego konkursu) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (dotyczy etapu wojewódzkiego konkursu ). 2. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom ), na indywidualny pisemny wniosek, skierowany w przypadku eliminacji miejskich/ gminnych do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, a w przypadku zawodów wojewódzkich do Opolskiego Kuratora Oświaty w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników danego konkursu. 3. Wnioskodawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku otrzymuje pisemną informację o miejscu i czasie udostępnienia pracy. 4. Udostępnienie pracy odbywa się w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 5. Nie ma możliwości wykonania kopiowania pracy konkursowej. 6. Komisja Wojewódzka w składzie nie mniejszym niż 3 swoich członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną odpowiedź i przesyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu zastrzeżeń. 7. Prace konkursowe są przechowywane do 31 sierpnia 2015 r. UWAGA: W sprawach organizacyjnych oraz sprawach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego opracowała: Agnieszka Buganik-Pszczyńska przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2014/2015. ~ 11 ~

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV etap edukacyjny I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015

X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015 X KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ dla gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego - rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN Inicjatorzy i organizator KKK zwracają się do młodzieży gimnazjalnej, którą pragną zafascynować

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo