Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN"

Transkrypt

1 Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opole 2014 rok

2 I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/ Opolski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art.31 ust.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zmianami), organizuje Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015, nazywany dalej Konkursem. Szczegółowe zasady organizacji Konkursu określa Zarządzenie nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015. II. Cele Konkursu. Celami Konkursu są: 2 1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów. 2. Wdrażanie do samokształcenia kulturowo-literackiego i językowego uczniów. 3. Stwarzanie uczestnikom Konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień i talentów literackich. 4. Kształtowanie postawy szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej oraz światowej. 5. Stymulowanie aktywności uczniów w procesie gromadzenia wiedzy i zdobywania umiejętności polonistycznych poprzez rozwijanie sprawności rozumienia czytanych tekstów i kształcenie odbioru dzieł kultury w różnych zestawieniach kontekstualnych. 6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. 7. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli opiekunów. UWAGA: Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów, których wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową i nie można go traktować jako sprawdzianu w warunkach szkolnych. III. Organizacja Konkursu. 3 Zasady/tryb pracy Komisji Konkursowej określone są w załączniku do Zarządzenia nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/ ~ 2 ~

3 Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty do organizacji Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego, złożona z nauczycieli - specjalistów w zakresie języka polskiego przygotowuje zadania do egzaminu na etapie gminnym/miejskim oraz wojewódzkim, dokonuje weryfikacji prac uczestników po etapie gminnym i ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, przeprowadza etap wojewódzki oraz rekomenduje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty listę finalistów i laureatów Konkursu. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: 1. szkolnym, 2. miejskim / gminnym, 3. wojewódzkim. Harmonogram przebiegu Konkursu: 5 6 NAZWA KOLEJNEGO ETAPU DATA GODZINA ROZPOCZĘCIA szkolny do r. Ustala organizator miejski/gminny wojewódzki r r. godz godz Na poszczególnych etapach Konkursu uczniowie rozwiązują sprawdzian składający się z zadań otwartych (w tym dłuższa forma wypowiedzi) i zamkniętych. Czas na rozwiązanie zadań wynosi od 90 do 120 minut, odpowiednio na kolejnych etapach Konkursu: NAZWA KOLEJNEGO ETAPU szkolny 90 minut 2. miejski/gminny 120 minut 3. wojewódzki 120 minut CZAS NA ROZWIĄZANIE ZADAŃ IV. Ustalanie wyników Konkursu. ~ 3 ~

4 9 1. Wyniki eliminacji szkolnych ustalają szkolne komisje konkursowe i one zgłaszają do etapu miejskiego/gminnego uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. 2. Wyniki eliminacji miejskich/gminnych ogłaszane są na tej samej stronie internetowej, co wyniki eliminacji wojewódzkich, w terminie 12 dni roboczych od daty przeprowadzenia tych eliminacji. 3. Miejskie/ gminne komisje konkursowe przekazują w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu miejskiego/gminnego (liczy się data wpływu) protokoły oraz sprawdzone prace konkursowe, które uzyskały nie mniej niż 85% Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w celu ich weryfikacji. 4. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji miejskich/gminnych, który uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia. 5. Wyniki eliminacji wojewódzkich ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa. 6. Tytuły laureata lub finalisty nadaje Opolski Kurator Oświaty. 1) Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego otrzymuje uczestnik konkursu, który w etapie wojewódzkim uzyskał nie mniej niż 85 % punktów możliwych do zdobycia. 2) W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 85 % punktów możliwych do zdobycia, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu, o ile uzyskał on minimum 50% punktów możliwych do zdobycia. 3) Tytuł finalisty otrzymuje uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu, który uzyskał minimum 50% punktów możliwych do zdobycia. V. Tryb ogłaszania wyników Wyniki eliminacji szkolnych ogłaszane są w sposób i w terminie określonym przez organizatorów konkursu na etapie szkolnym. 2. Wyniki eliminacji miejskich/gminnych ogłaszane są na tej samej stronie internetowej, co wyniki eliminacji wojewódzkich, w terminie 12 dni roboczych od daty przeprowadzenia tych eliminacji. 3. Wyniki eliminacji wojewódzkich ogłaszane są w terminie 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów wojewódzkich (z uwzględnieniem procedury odwoławczej), na stronie internetowej: Kuratorium Oświaty w Opolu, tj. w zakładce konkursy/konkursy przedmiotowe. 4. Wyniki konkursu etapu wojewódzkiego ustalone przez Wojewódzką Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Opolskiego Kuratora Oświaty są ostateczne. VI. Tryb odwołań od decyzji komisji konkursowych. 11 ~ 4 ~

5 1. Odwołania uczestników konkursów, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu zawodów szkolnych i miejsko-gminnych rozpatruje Opolski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 2. Odwołania uczestników konkursów, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu zawodów wojewódzkich rozpatruje Opolski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna. 3. Odwołania wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia konkursu. 4. Odwołania rozpatruje się w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 5. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt. 3, nie będą rozpatrywane. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść na piśmie zastrzeżenia dotyczące sprawdzania i oceniania prac oraz wyników konkursu uczniów II / III etapu konkursu wojewódzkiego w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia zatwierdzonej listy uczestników danego etapu do Opolskiego Kuratora Oświaty. VII. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu oczekiwania wobec uczestników. 12 WYMAGANIA OGÓLNE 1. Na wszystkich etapach Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego komisje konkursowe będą oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego dla III etapu edukacji określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 2. Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku, odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II etap edukacyjny). 13 ETAP SZKOLNY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczestnik: tworzy wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym i stylistycznym, zgodne ze wskazanym tematem, w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, plan, dziennik, sprawozdanie, notatka, lis (prywatny, oficjalny), pamiętnik, ogłoszenie/zawiadomienie, zaproszenie, instrukcja/przepis, dialog, monolog, głos w dyskusji, różne formy notatek; posługuje się językiem poprawnym pod względem językowo-stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, dostosowanym do danej sytuacji, komunikacyjnej; odróżnia fakty od opinii, prawdę od fikcji, informację od komentarza/opinii; kojarzy fakty, trafnie wnioskuje, formułuje myśl przewodnią tekstu; odczytuje teksty kultury na różnych poziomach (dosłownym, przenośnym, symbolicznym); rozpoznaje wartości uniwersalne zawarte w tekstach literackich, potrafi je nazwać, opisać i zinterpretować; refleksyjnie odnosi się do wartości i zagadnień egzystencjalnych poruszonych w utworach; ~ 5 ~

6 funkcjonalnie posługuje się podstawową terminologią teoretycznoliteracką (np. podmiot liryczny, epitet, porównanie, przenośnia, onomatopeja, pytanie retoryczne, wers, strofa, rym, rytm, obraz poetycki, kontrast, fabuła, epizod, akcja, miejsce i czas akcji, postaci pierwszo-i drugoplanowe, wątek, narracja pierwszo- i trzecioosobowa, fikcja literacka, akcja, akt, scena, tekst główny i poboczny, monolog, dialog); dostrzega konwencje realistyczną lub fantastyczną dzieła literackiego; zna rodzaje i gatunki literackie: pieśń, hymn, fraszka, tren, bajka, mit, przypowieść, powieść, opowiadanie, nowela, epos, epopeja, tragedia, komedia, dramat właściwy, tragedia antyczna; rozwiązuje problemy dotyczące: fleksji (rozpoznawania różnych części mowy oraz celowego i poprawnego posługiwania się nimi), składni (analizowania budowy wypowiedzeń pojedynczych i złożonych), słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu); wskazuje związki składni z interpunkcją; zna i posługuje się poprawnie synonimami, antonimami, homonimami, eufemizmami; wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych z kręgu mitologicznego i biblijnego; potrafi korzystać ze: słowników ortograficznego, języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyrazów bliskoznacznych i orientuje się w ich układzie; zna treść i problematykę lektur przewidzianych na etapie szkolnym. 14 ETAP MIEJSKI/GMINNY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczestnik: spełnia wymagania do etapu szkolnego oraz wymagania wyszczególnione poniżej: tworzy wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym i stylistycznym, zgodne ze wskazanym tematem, w następujących formach: streszczenie, recenzja, rozprawka, wywiad, artykuł, przemówienie, komentarz, życiorys, dedykacja, podanie, regulamin, list otwarty, list motywacyjny, podziękowanie, wypracowanie; wykazuje się wysoką sprawnością językową oraz bogatym słownictwem; wykazuje się wysokim poziomem kompetencji czytelniczych z uwzględnieniem różnych gatunków publicystycznych; analizuje teksty kultury z uwzględnieniem cech charakteryzujących różne rodzaje sztuk (teatr, film, plastyka) i mediów (prasa, radio i telewizja, Internet); odczytuje teksty zgodnie z ich intencją i ze świadomością zawartych w nich kontekstów (np. kulturowych, historycznych, biograficznych, filozoficznych, medialnych ); wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, pogłębia ją, analizuje, syntetyzuje, interpretuje w sensie dosłownym, przenośnym, symbolicznym, wnioskuje, buduje pytania kluczowe, ocenia, argumentuje, prezentuje stanowiska, w tym swoje, wyraża opinie, uwagi, refleksje, formułuje tezy i hipotezy, uzasadniania stanowiska swoje lub cudze; dokonuje celowych operacji na tekście (streszczanie, skracanie, rozwijanie, parafrazowanie); rozpoznaje różne odmiany stylu (np. potoczny, publicystyczny, urzędowy, naukowy, popularnonaukowy, artystyczny) i potrafi funkcjonalnie posługiwać się nimi; interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, dostrzega perswazję, manipulację, aprobatę, dezaprobatę, negację, wartościowanie; ~ 6 ~

7 posiada kompetencje w zakresie znajomości i stosowania pojęć teoretycznoliterackich (ironia, komizm, tragizm, groteska, metafora i jej rodzaje, symbol, alegoria, rodzaje stylizacji, apostrofa, oksymoron, anafora, antyteza, hiperbola, peryfraza, inwersja, eksklamacja, makaronizm, parodia, paralelizm, punkt kulminacyjny, puenta, przerzutnia, rodzaje rymów, wiersz sylabiczny i wolny); zna rodzaje, gatunki literackie i publicystyczne: (ballada, sonet, psalm, satyra, odmiany powieści, powiastka filozoficzna, moralitet, tragifarsa, felieton, esej, reportaż, artykuł, informacja); posługuje się wiedzą z nauki o języku w zakresie składni (rodzaje podmiotów, orzeczeń, przydawek, dopełnień, okoliczników, analiza składniowa zdania, imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie bezpodmiotowe, wypowiedzenia złożone podrzędnie i współrzędnie i ich rodzaje, zdania wielokrotnie złożone, interpunkcja w zdaniu złożonym); posługuje się wiedzą z nauki o języku w zakresie słowotwórstwa (rodzina wyrazów, zgrubienia, zdrobnienia, złożenia, zestawienia i zrosty); posługuje się wiedzą z nauki o języku w zakresie fleksji (temat fleksyjny i końcówki, tematy oboczne i oboczności, czasowniki dokonane i niedokonane, tryby i strony czasownika, imiesłowy, osobliwości w odmianie, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki proste i złożone); posługuje się wiedzą z nauki o języku w fonetyki (litera, głoska, sylaba, akcentowanie i zjawiska fonetyczne-upodobnienia postępowe i wsteczne, utrata dźwięczności na końcu wyrazu, uproszczenie grupy spółgłoskowej); rozpoznaje w tekście archaizmy, neologizmy, dialektyzmy; rozróżnia wyrazy rodzime i zapożyczone; rozróżnia zabarwienie uczuciowe wyrazów; wyjaśniania związki frazeologiczne dotyczące różnych kręgów tematycznych; rozróżnia mowę zależną i niezależną i stosuje je w różnych formach wypowiedzi; zna i stosuje reguły pisowni polskiej (także: pisownia i, j, przymiotników zakończonych na cki, - dzki, rzeczowników zakończonych na scwo, -dztwo, partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, lada, co, niechaj, - że, -ż, li); zna i wykorzystuje w wypowiedziach pisemnych znajomość wskazanych w regulaminie na etapie gminnym/miejskim dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz lektur zgodnych z własnymi zainteresowaniami. 15 ETAP WOJEWÓDZKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Uczestnik: spełnia wymagania do etapu szkolnego, miejsko/gminnego oraz wymagania wyszczególnione poniżej: tworzy ciekawe, oryginalne dłuższe wypowiedzi pisemne (np. reportaż, felieton), formy mieszane (np. rozprawkę z elementami charakterystyki, sprawozdanie z elementami recenzji, opowiadanie z dialogiem z elementami opisu przeżyć wewnętrznych lub opisu sytuacji, itp.) z uwzględnieniem reguł językowo-stylistycznych, ortograficzno- interpunkcyjnych ze świadomością intencji, z troską o klarowność wywodu; dokonuje funkcjonalnej analizy utworów; posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla literatury; ~ 7 ~

8 odnajduje we współczesnych tekstach kultury popularnej (np. filmach, komiksach, piosenkach) nawiązań do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych, wskazuje przykłady mieszania gatunków; zna pojęcia z zakresu dziennikarstwa i publicystyki (np. śródtytuł, slogan, reklama, media); posiada kompetencje w zakresie znajomości i stosowania pojęć teoretycznoliterackich i kulturowych, językowych, leksykalnych i frazeologicznych, składniowych; cechuje się wysokim poziomem samokształcenia i umiejętnością korzystania z różnorodnych źródeł informacji w wersji książkowej i elektronicznej; potrafi dokonać przekształceń zdań pojedynczych w zdania podrzędne i odwrotnie, konstrukcji strony czynnej w konstrukcje bierne i odwrotnie, zamiany formy osobowej czasownika na imiesłowy i odwrotnie; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych (związek zgody, rządu, przynależności); zna etymologię związków frazeologicznych; potrafi wykorzystać wiedzę teoretycznoliteracką i językową podczas analizy utworu literackiego i tworzenia własnego tekstu; zna i wykorzystuje w wypowiedziach pisemnych znajomość dzieł literatury polskiej i powszechnej wskazanych w regulaminie na wszystkich etapach Konkursu oraz lektur zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Na etapie miejskim/ gminnym oraz wojewódzkim najwyżej będą punktowane dłuższe wypowiedzi pisemne. VIII. Wykaz literatury. 16 ETAP SZKOLNY - proponowane lektury: 1. Iwaszkiewicz Jarosław, Ikar. LEKTURY 2. Kochanowski Jan, fraszki: Do gór i lasów, O żywocie ludzkim- Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, Na dom w Czarnolesie); treny: I, V, VII, VIII, IX; pieśni: Czego chcesz od nas, Pani; Nie porzucaj nadzieje; Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony; Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. 3. Mitologia wybrane mity wg Jana Parandowskiego, w tym: Orfeusz i Eurydyka, Przygody Odyseusza oraz o Ikarze, Prometeuszu, Syzyfie, Narcyzie, Pigmalionie, Demeter i Korze, mit o stworzeniu świata i człowieka. 4. Musierowicz Małgorzata, Opium w rosole. 5. Przypowieści ewangeliczne: O synu marnotrawnym (Łk), O skarbie i perle (Mt), O robotnikach w winnicy (Mt),O miłosiernym Samarytaninie (Łk), O talentach (Mt),, O pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt). 6. Sienkiewicz Henryk, Quo vadis lub Krzyżacy. 7. Słowacki Juliusz, Balladyna. 8. Sofokles, Antygona. 9. Szekspir William, Romeo i Julia. ~ 8 ~

9 10. Tolkien John R. R., Hobbit, czyli tam i z powrotem. 11. Żeromski Stefan, Syzyfowe prace. ETAP MIEJSKI/GMINNY Lektury proponowane do etapu szkolnego oraz: 1. Baczyński Krzysztof Kamil, Z lasu, Historia, Rodzicom. 2. Baran Józef, Ballada o Bogu na emeryturze. 3. Barańczak Stanisław, Pan tu nie stał, NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy, Spójrzmy prawdzie w oczy. 4. Boccaccio, Sokół. 5. Bogurodzica. 6. Czechow Antoni, Śmierć urzędnika. 7. Exupéry Antoine de Saint, Mały Książę. 8. Fink Ida, Zabawa w klucz. 9. Konopnicka Maria, Miłosierdzie gminy. 10. Krasicki Ignacy, Żona modna. 11. Leśmian Bolesław, Dziewczyna, Dusiołek. 12. Mickiewicz Adam, Liljie, To lubię, Świteź, Dziady cz.ii. 13. Mrożek Sławomir, Baba, Wesele w Atomicach. 14. Prus Bolesław, Kamizelka. 15. Różewicz Tadeusz, Zostawcie nas, Ocalony, List do ludożerców, Prawa i obowiązki. 16. Schmitt Eric Emmanuel, Oskar i pani Róża. 17. Słowacki Juliusz, Testament mój, Hymn. 18. Szymborska Wisława, Nic dwa razy, Kot w pustym mieszkaniu, Miniatura średniowiecza, Muzeum, Cebula. 19. Twain Mark, fragmenty Pamiętników Adama i Ewy. 20. Twardowski Jana, Sprawiedliwość, Spieszmy się, Do moich uczniów, Zaufałem drodze. 21. Wybicki Józef, Mazurek Dąbrowskiego. ETAP WOJEWÓDZKI Lektury proponowane do etapu szkolnego, miejskiego/gminnego oraz: 1. Białoszewski Miron, Szare eminencje zachwytu, Namuzowywanie, Podłogo, błogosław! 2. Coelho Paulo, Alchemik. 3. Herbert Zbigniew, Pan od przyrody, Dusza pana Cogito, Narcyz, Matka. 4. Kaczmarski Jacek, Przypowieść o ślepcach. 5. Kapuściński Ryszard, Wojna futbolowa, [tu:] Wojna futbolowa. 6. Kołakowski Leszek., 13 bajek z Królestwa Lajkonii, [tu:] Piękna twarz. 7. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz. 8. Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata, Przypowieść o maku, W mojej ojczyźnie, Wiara, Nadzieja, Miłość. 9. Mrożek Sławomir, Słoń. 10. Norwid Cyprian Kamil, Moja piosnka [II], W Weronie. 11. Onichimowska Anna, Hera, moja miłość. 12. Orwell George, Folwark zwierzęcy. 13. Salinger Jerome David, Buszujący w zbożu. ~ 9 ~

10 14. Staff Leopold, Kowal, Mocarz, Pierwsza przechadzka. 15. Szymborska Wisława, Pogrzeb, Koniec i początek, Prospekt, Na wieży Babel. 16. Wharton William, Tato. 17 LITERATURA ZALECANA przygotowująca do udziału w Konkursie (na wszystkie etapy) oraz stanowiąca pomoc dla nauczyciela: 1. Bortnowski S., Jak uczyć poezji. 2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie. 3. Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana. 4. Chrząstowska B., Wysłouch S., Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej. 5. Dmowska A., Słownik przysłów i powiedzeń. 6. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich. 7. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. 8. Gajewska A., Mizerkiewicz T., Ćwiczenia z poetyki. 9. Kłakówna Z., A. Steczko, Wiatr K., Sztuka pisania. Klasy 1-3 gimnazjum. 10. Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. 11. Kopaliński W., Słownik symboli. 12. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać? 13. Makowiecki A.Z., Słownik symboli literackich. 14. Nosowska D., Wiersze w pytaniach i odpowiedziach dla gimnazjum. 15. Płażewski J., Język filmu. 16. Przylipiak M., Kino stylu zerowego. 17. Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego. 18. Podracki J., Pułapki językowe- w szkole i nie tylko. Czy to naprawdę po polsku? 19. Miodek J., Jaka jesteś, polszczyzno? 20. Polański E., Dereń E., Rychlik A., Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu. 21. Stypka A., Gramatyka w gimnazjum. 22. Kulawik A. Poetyka. 23. Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka. 24. Dostępne opracowania, zbiory artykułów, książki na temat autorów zaproponowanych lektur oraz czasów, w których żyli. 25. Ponadto wszelkie zbiory ćwiczeń oraz testów różnych typów, a także słowniki (np. słownik ortograficzny, słownik języka polskiego, słownik terminów literackich, słowniki poprawności językowej i inne). UWAGA: W ocenie poprawności rozwiązań w zakresie języka, ortografii i interpunkcji uwzględniona będzie wykładnia podana w Nowym Słowniku Ortograficznym PWN oraz Nowym (Wielkim) Słowniku Poprawnej Polszczyzny PWN. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ~ 10 ~

11 1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. Prace konkursowe kodowane są według ustaleń Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej (dotyczy etapu miejsko-gminnego konkursu) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (dotyczy etapu wojewódzkiego konkursu ). 2. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom ), na indywidualny pisemny wniosek, skierowany w przypadku eliminacji miejskich/ gminnych do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, a w przypadku zawodów wojewódzkich do Opolskiego Kuratora Oświaty w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników danego konkursu. 3. Wnioskodawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku otrzymuje pisemną informację o miejscu i czasie udostępnienia pracy. 4. Udostępnienie pracy odbywa się w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 5. Nie ma możliwości wykonania kopiowania pracy konkursowej. 6. Komisja Wojewódzka w składzie nie mniejszym niż 3 swoich członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną odpowiedź i przesyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu zastrzeżeń. 7. Prace konkursowe są przechowywane do 31 sierpnia 2015 r. UWAGA: W sprawach organizacyjnych oraz sprawach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego opracowała: Agnieszka Buganik-Pszczyńska przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2014/2015. ~ 11 ~

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Opole 2013 rok I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Czytanie tekstów kultury [ teksty literackie, dzieła sztuki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Uczący: Zuzanna Jarek Małgorzata Sacha Alicja Zych-Sacha KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Wymagania stawiane uczniom na lekcjach języka polskiego: 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany gramatyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z języka polskiego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Pilźnie rok szkolny 2012/2013

KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z języka polskiego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Pilźnie rok szkolny 2012/2013 KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z języka polskiego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Pilźnie rok szkolny 2012/2013 Miesiąc Październik 2012 Nr Temat kolejnych tematów 1 O zasobach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 89/ 2015 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1 PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 1. INFORMACJE OGÓLNE 1) Zadania Komisji

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO. Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności:

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO. Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności: UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności: I Odkryć siebie - analizuje i interpretuje teksty, - nazywa osobę mówiącą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap

ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności: Czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich i tekstów innego typu, dokonywanie analizy tekstu na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO Klasy III Gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO Klasy III Gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO Klasy III Gimnazjum * - oznaczono wymagania dla ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu lekkim Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Opolu

Kuratorium Oświaty w Opolu Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Opole 2013 rok I. Podstawa prawna organizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania języka polskiego i przewidywane osiągnięcia uczniów

Materiał nauczania języka polskiego i przewidywane osiągnięcia uczniów Materiał nauczania języka polskiego i przewidywane osiągnięcia uczniów Kursywą wyróżniono hasła realizowane wcześniej, w danej klasie uczeń poznaje je w szerszym wymiarze, z wykorzystaniem ćwiczeń i tekstów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka polskiego. dla uczniów klas I-III Gimnazjum. im. Kazimierza Wielkiego. w Wieliczce.

Przedmiotowy system oceniania. z języka polskiego. dla uczniów klas I-III Gimnazjum. im. Kazimierza Wielkiego. w Wieliczce. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce. Agata Dylawerska, Teresa Gancarz Uran 1.Ocenianiu podlegają: a) wypowiedzi ustne:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY II Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: _

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI I. ZASADY I FORMY PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 63/2009 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2009 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I. ORGANIZATOR KONKURSU Łódzki Kurator

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Uczeń wykonuje podczas prac klasowych większość zadań dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I Zasady PSO 1. PSO ma na celu czytelne przedstawienie wymagań oraz kryteriów oceny umiejętności i wiedzy ucznia gimnazjum z zakresu kształcenia literackiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 57/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I. ORGANIZATOR KONKURSU

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum Ocena Kształcenie literackie i językowe Nauka o języku dopuszczający dostateczny dobry technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego

Bardziej szczegółowo

Czytanie: DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY czyta tekst poetycki i prozatorski, przestrzegając zasad

Czytanie: DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY czyta tekst poetycki i prozatorski, przestrzegając zasad SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY III GIMNAZJUM ( rok szkolny 2012 / 2013) Kolorem czerwonym zaznaczono wymagania dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Adamczyk Monika Strona 1 2015-09-01 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nauczyciel: Monika Adamczyk PSO dotyczy całego cyklu kształcenia w gimnazjum JĘZYK POLSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEM GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH . REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie III Gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą najważniejsze podstawowe fragment starając się podejmuje próbę Ocenę dostateczną podejmuje

Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą najważniejsze podstawowe fragment starając się podejmuje próbę Ocenę dostateczną podejmuje SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - odpowiedzi ustne, - wypracowania, - kartkówki, - recytacje,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Ustalenia dotyczące wszystkich trzech etapów konkursu: I. Tematyka konkursu: W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III A GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III A GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III A GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz umiejętności i zakres wiedzy ucznia po trzech latach nauki języka polskiego W GIMNAZJUM

Wykaz umiejętności i zakres wiedzy ucznia po trzech latach nauki języka polskiego W GIMNAZJUM Wykaz umiejętności i zakres wiedzy ucznia po trzech latach nauki języka polskiego W GIMNAZJUM I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. - potrafisz samodzielnie docierać do informacji;

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla klasy III gimnazjum. Program nauczania do podręcznika Bliżej słowa Numer dopuszczenia 27/3/2010

Kryteria wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla klasy III gimnazjum. Program nauczania do podręcznika Bliżej słowa Numer dopuszczenia 27/3/2010 1 Kryteria wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Program nauczania do podręcznika Bliżej słowa Numer dopuszczenia 27/3/2010 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ (podr. BLIŻEJ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM 2016-09-01 JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA A. Treści nauczania w zakresie czytania różnych tekstów kultury: czytanie i omawianie utworów literatury pięknej (Biblia, mity, teksty staropolskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27 /15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizowanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ SZKOLNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ SZKOLNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ SZKOLNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM KLASA I Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Kryteria oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Sportowym w Mysłowicach SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił żadnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ Podane wymagania to schemat, ogólne zasady, które trzeba zmienić, uszczegółowić. Każdy nauczyciel wie, jakie wymagania może stawiać konkretnym uczniom,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO. OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dotyczy roku szkolnego 2016/2017 CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZKOWE Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego. w roku szkolnym 2012/2013 dla gimnazjum.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego. w roku szkolnym 2012/2013 dla gimnazjum. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2012/2013 dla gimnazjum. Konkurs organizowany jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. I. Cele konkursu: 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

1.2.3. Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu

1.2.3. Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu 1.2. KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.2.1. Cele edukacyjne Pogłębianie zainteresowania polską literaturą, tradycją narodowa i ich udziałem w kulturze europejskiej. Rozbudzanie zamiłowania do refleksyjnego

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego. w roku szkolnym 2013/2014 dla szkół podstawowych.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego. w roku szkolnym 2013/2014 dla szkół podstawowych. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2013/2014 dla szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. I. Cele konkursu: 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ GRYBÓW A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego- Hańbą oczywistą K. Dmochowski REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIMNAZJUM W KĄCLOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Ocena celująca Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania klasy trzeciej. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum w klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum w klasyfikacji śródrocznej i rocznej OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1. Programu nauczania Między nami, A. Łuczak i A. Murdzek 2. Podręcznika

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU JĘZYK POLSKI

NACOBEZU JĘZYK POLSKI NACOBEZU JĘZYK POLSKI KLASA VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE 1. Wiem, co wyróżnia wiersz biały spośród innych rodzajów utworów poetyckich. 2. Podaję cechy fraszki. 3. Wyjaśniam czym jest kontrast i jaką pełni

Bardziej szczegółowo