Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca, ocena dostateczna) Uczeń:"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer i temat 1. Kończy się lato, I.1.1), 7) podaje kilka wyrazów kojarzących się z wakacjami opowiada o swoich wspomnieniach z wakacji więc wracamy II.1.1) określa tematykę wierszy omawia wyczerpująco sytuacje przedstawione w każdym z do szkoły II.2.1), 4), 5), podejmuje próbę rozwiązania krzyżówki na podstawie wierszy 11) wiersza Koniec lata rozpoznaje nazwy grzybów jadalnych II.3.1) wypisuje z utworu Wracamy określenia podanych rozwiązuje krzyżówkę na podstawie wiersza Joanna Papuzińska, III.1.1), 5), 8), rzeczowników określa nastrój utworu Wracamy, wykorzystując podane Koniec lata 9) krótko opisuje wygląd i kształt pamiątki z wakacji wyrazy Tadeusz Kubiak, wyjaśnia, co to jest nastrój wiersza liczy sylaby w wersach i wskazuje najdłuższy z nich Wracamy nazywa swoją ulubioną porę roku przedstawia własne propozycje wycieczek na wrzesień i październik 2. Pierwszy września I.1.1), 2), 9) wymienia miejsca opisane w tekście Wrzesień opisuje, jak zmieniają się miejsca przedstawione w wierszu w szkole II.1.1), 3) opisuje obraz pozostający w pamięci po przeczytaniu wiersza Wrzesień w zależności od pór roku II.2.1), 4), 10), rysuje ilustrację do utworu tłumaczy, kim jest bohater literacki 11) głośno i wyraźnie czyta tekst Pierwszy września wskazuje epitety w tekście Czesław II.3.1) wypisuje z tekstu imiona bohaterów opowiada, co się wydarzyło w parku przedstawionym w utworze Janczarski, III.1.1) opowiada, co robili poszczególni bohaterowie utworu Brzechwy Wrzesień odszukuje w tekście pięć wyrazów zapisanych wielką literą wyjaśnia, jaka jest wspólna cecha wyrazów wypisanych z tekstu Jan Brzechwa, podaje przynajmniej jedno skojarzenie z pierwszym września opowiada o swoich skojarzeniach związanych z pierwszym Pierwszy września podejmuje próbę napisania dalszego ciągu historii września o Królewnie Żabce zapisuje wymyślone przez siebie przygody Królewny Żabki z

2 uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 3. Witam się I.3.3), 4), 5) zaznacza zwroty powitalne w podanych fragmentach tekstu wymienia najważniejsze zasady dotyczące powitania i żegnam III.1.2), 4) przyporządkowuje odpowiednie słowa powitania do i pożegnania podanych wypowiedzi stosuje słowa powitania i pożegnania odpowiednie podkreśla w utworze zwroty pożegnalne w określonych sytuacjach wyjaśnia znaczenie terminu savoir-vivre 4. Czym dla każdego I.1.1), 3), 8) tworzy oś czasu, umieszczając na niej wydarzenia ze swojego wyjaśnia znaczenie terminów: chronologia, oś czasu, wyraz człowieka jest dom? I.2. życia bliskoznaczny II.1.1), 2) zapisuje informacje o sobie szczegółowo opisuje swój wygląd II.2.2), 3), 4), wymienia wyrazy bliskoznaczne do wyrazu dom poprawnie odczytuje sens wiersza Wiktor 11) układa zdania z podanymi wyrazami podaje propozycje wyrażeń mówiących o tym, co jest ważne dla Woroszylski, Czas II.4. korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych istnienia domu miłości wypisuje z wiersza wyrażenia mówiące o tym, co jest ważne wyjaśnia tytuł wiersza i uzasadnia swoją odpowiedź dla istnienia domu 5. Przedstawiam III.1.2), 4) wymienia sytuacje, w których należy się przedstawić przedstawia się odpowiednio do podanych sytuacji siebie i innych przyporządkowuje wypowiedzi dotyczące przedstawiania do dobiera argumenty na potwierdzenie swojego zdania odpowiednich ilustracji prezentuje scenki ukazujące prawidłowy sposób przedstawiania wyjaśnia zasady przedstawiania jednej osoby osobie drugiej nieznających się osób podejmuje próbę przedstawiania nieznających się osób 6. Jesienne spotkanie I.1.1), 2), 4), 6) wypisuje z wiersza nazwy roślin i owoców o określonym wyjaśnia znaczenie poetyckiego sformułowania z wiewiórką II.1. kolorze podaje wymyślone przez siebie poetyckie określenia dotyczące II.2. 5), 10) uzupełnia zdania zgodnie z treścią tekstu poszczególnych pór roku

3 II.3.1) odszukuje w utworach informacje na temat wiewiórki formułuje argumenty potwierdzające określoną tezę Joanna Kulmowa, II.4. wymienia cechy wiewiórki na podstawie tekstu opisuje wiewiórkę, wykorzystując różne źródła informacji Wiewiórki jesienią III.1.5) podejmuje próbę opisu wiewiórki Michel Cuisin, Wiewiórka 7. Kartka pocztowa I.1.3), 5) wskazuje adresata podanej kartki pocztowej gromadzi określenia przydatne do napisania życzeń życzenia III.1.2), 5), 6) nazywa elementy kartki pocztowej układa życzenia urodzinowe z użyciem zwrotów i pozdrowienia adresuje kartkę pocztową grzecznościowych podejmuje próbę napisania tekstu kartki pocztowej na redaguje tekst kartki pocztowej na podstawie treści podanego podstawie treści podanego SMS-a SMS-a pisze tekst kartki pocztowej na wyznaczony temat 8. Co wiesz I.1.2), 9) odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów i odszukuje w tekście szczegółowe informacje na temat bohaterów o rodzinie? II.1. częściowo uzupełnia opis postaci i uzupełnia opis postaci II.2.1), 2), 10) opisuje wybranego członka swojej rodziny według podanego tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny III.1.5) wzoru wyjaśnia sens wskazanego fragmentu tekstu Jan Twardowski, III.2.7) podaje imiona i nazwiska członków swojej rodziny nazywa stopnie pokrewieństwa w rodzinie Co wiesz o swojej opowiada, kim był Jan Twardowski rodzinie? wyjaśnia, w jaki sposób została opisana rodzina narratora tekstu Joanna Olech, przedstawia w żartobliwy sposób wybranych członków swojej Dynastia rodziny Miziołków 9. Jakie są skutki I.1.1), 7) wciela się w rolę bohaterki wiersza i krótko odpowiada na wciela się w rolę bohaterki wiersza i wyczerpująco odpowiada na niepunktualności? II.1.3) zadane pytania zadane pytania

4 Numer i temat Julian Tuwim, Spóźniony słowik II.2. 4), 10) wybiera określenia pasujące do bohatera tekstu, oceniając jego postępowanie wypisuje z utworu określenia rzeczowników odpowiada, kim był Julian Tuwim wyjaśnia, jaką funkcję pełnią w wierszu wypisane określenia rzeczowników odnajduje w tekście przykłady środków stylistycznych podaje własne propozycje poetyckich sformułowań 10. Tworzymy klasowy kodeks I.1.1), 7) I.2. wypisuje cechy dobrego kolegi i przyjaciela krótko wypowiada się na temat tekstu wypowiada się na temat tekstu i uzasadnia swoje zdanie zapisuje w punktach obowiązki wobec przyjaciół przyjaźni Maria Dańkowska, Kodeks przyjaźni III.1.8) wyjaśnia słowa kodeks i lojalność, korzystając ze słownika języka polskiego 11. Na co należy zwrócić uwagę podczas oglądania obrazu? II. 2.1) II.3.1) III.1.5) podaje autora i tytuł obrazu określa kolorystykę dominującą w obrazie podejmuje próbę opisu postaci widocznej na portrecie odróżnia portret od pejzażu, sceny rodzajowej i martwej natury nazywa technikę malarską, którą zostało wykonane dzieło opisuje postać widoczną na obrazie określa nastrój obrazu Dzieła sztuki pod lupą: Stanisław Wyspiański, Portret dziewczynki 12. Czy przyjaciel I.1.1), 3), 7) wymienia najbardziej pożądane cechy charakteru wyjaśnia termin cytat

5 Numer i temat powinien być I.2. ideałem? I.3.3) III.1.8) Józef Baran, Hymn o sobie samym najwierniejszym przyjacielu 13. Proszę i dziękuję I.3.5) III.1.2), 4) 14. Dzieci, I.1.1), 7) rodzeństwo, II.1.3) rodzice II.2.4), 10) III.1.8) i zachowania przyjaciela dobiera odpowiednie wyjaśnienia do podanych przysłów i powiedzeń wypisuje z wiersza wskazany cytat podejmuje próbę uzasadnienia własnego zdania na temat związany z treścią wiersza wskazuje prośbę wśród innych wypowiedzi przyporządkowuje do podanych sytuacji odpowiednie zwroty podziękowania zaznacza wypowiedź, w której słowo dziękuję oznacza odmowę używa słowa dziękuję jako wyrażającego wdzięczność i jako oznaczającego odmowę wyjaśnia, jak należy się zachować, kiedy ktoś spełni naszą prośbę czyta głośno wiersz wypisuje z tekstu zdrobnienia odszukuje w utworze informacje na temat podmiotu lirycznego podaje przykłady słów neutralnych, zdrobnień i zgrubień, uzasadnia swoje zdanie na temat związany z treścią wiersza podaje wyrazy bliskoznaczne do słowa kompan wyszukuje w tekstach odpowiednie cytaty odróżnia osobę mówiącą od autora wiersza tłumaczy, czym jest prośba przekształca wypowiedzi tak, aby stały się uprzejmymi prośbami wyjaśnia, czym jest podziękowanie zapisuje podziękowania odpowiednie do sytuacji redaguje dwa krótkie dialogi, używając słowa dziękuję w dwóch znaczeniach: jako wyrażającego wdzięczność oraz jako oznaczającego odmowę czyta głośno tekst z zachowaniem zasad poprawnego głośnego czytania wyjaśnia znaczenie terminów: wyraz neutralny, zdrobnienie i zgrubienie wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat związany z treścią

6 Alan Alexander epitetów wiersza Milne, Grzeczna przedstawia, kim był Alan Alexander Milne dziewczynka Rady dla tych, którzy chcą pięknie czytać 15. Domowe I.1.1), 3), 7) wyjaśnia znaczenie terminu narrator wyjaśnia znaczenie terminów: narrator, utwór prozatorski zwierzęta naszymi II.2.11) odszukuje w utworze informacje na temat bohatera wskazuje przynajmniej przyjaciółmi III.1.5) opowiadania trzy zachowania bohaterów opowiadania świadczące o tym, że są dopisuje na podstawie tekstu dokończenie podanego oni dobrymi przyjaciółmi przysłowia pisze ogłoszenie na podany temat Jan Grabowski, wymienia przynajmniej trzy pozytywne cechy wskazanego opisuje zwierzę domowe, stosując odpowiednie środki językowe Historia psich zwierzęcia figlów podejmuje próbę opisu zwierzęcia domowego Rady dla piszących ogłoszenie 16. Czego się można III.1. 3), 8) tłumaczy, czym jest ankieta odpowiada na wszystkie pytania na podstawie informacji dowiedzieć odpowiada na co najmniej dwa pytania na podstawie z diagramów z diagramów? informacji odczytanych z diagramów układa pytania do wykresów układa proste pytania do wykresów uzasadnia swoje zdanie na podany temat sporządza diagram słupkowy lub kołowy z pomocą sporządza diagram słupkowy lub kołowy, Ankieta nauczyciela a następnie go odczytuje

7 17. Wyrażam swoje II.1.3) podejmuje próbę oceny zachowania bohaterów tekstu na używa odpowiednich zwrotów w celu wyrażenia własnego zdanie II.2.10) podstawie ilustracji zdania III.1.8) udziela krótkich odpowiedzi na postawione pytania uzasadnia swoje zdanie odszukuje w utworze fragmenty, w których bohater wyraża ocenia zachowanie bohaterów podanych tekstów swoje zdanie redaguje krótkie wypowiedzi, przestrzegając zasad podejmuje próbę wyrażenia własnego zdania na podany temat gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 18. Rozejrzyj się, I.1.1), 3), 7) wymienia przynajmniej dwóch bohaterów opowiadania wymienia wszystkich bohaterów opowiadania przyjaciel jest blisko II.1.3) określa miejsce i czas wydarzeń przedstawionych w utworze opowiada o świecie przedstawionym w tekście II.2.2), 8), 10) dopisuje do schematu co najmniej dwie cechy wyglądu podaje informacje o narratorze opowiadania III.1.8) i charakteru bohaterów uzupełnia schemat, wpisując cechy wyglądu i charakteru Elwira Lindo, uzupełnia zdania związane z tekstem bohaterów Maciek, mój odszukuje w opowiadaniu informacje dotyczące opisanych określa dwie możliwości zachowania się bohatera tekstu i ocenia przyjaciel na całe wydarzeń każdą z nich życie wymienia swoich ulubionych wykonawców muzycznych wymienia ulubionych wykonawców muzycznych i uzasadnia swój wybór 19. Sprawdź swoją I.3.5) przyporządkowuje do podanej sytuacji wypowiedź w formie przedstawia sobie nieznające się osoby wiedzę II.4. powitania tworzy zwroty grzecznościowe, przyporządkowując wszystkie i umiejętności III.1.4), 8) tworzy przynajmniej jeden zwrot grzecznościowy, określenia do podanych wyrazów III.2.3), 5), 6), przyporządkowując odpowiednie określenie do podanych układa krótkie podziękowanie 7) wyrazów tworzy wypowiedź będącą pożegnaniem wskazuje wypowiedź, w której autor wyraża własne zdanie odpowiada, który miesiąc lubi najbardziej, a następnie uzasadnia swój wybór

8 20. Naszym I.1.1), 3), 7) wyjaśnia, za co i dlaczego osoba mówiąca w wierszu dziękuje wyjaśnia znaczenie terminu wers nauczycielom w dniu II.2.5) nauczycielom nazywa znaki interpunkcyjne, którymi ich święta III.1.5) odszukuje informacje w wierszu są zakończone poszczególne linijki wiersza III.2.5d) podaje, z ilu wersów składa się utwór Tadeusza Śliwiaka wypisuje z tekstu nazwy własne, zwracając uwagę na ich III.2.6. pisownię Tadeusz Śliwiak, przygotowuje zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Kwiaty dla Narodowej nauczycieli Rady dla piszących zaproszenie 21. Porównanie jako I.1.1), 7) wymienia rośliny i zwierzęta pojawiające się w tekście wypisuje porównania z wiersza Październik element opisu II.2.1), 4) podejmuje się zadania polegającego na ułożeniu pytań do określa nastrój utworu wiersza Październik układa pytania do wiersza Październik próbuje wypełnić luki w utworze Zoologiczny talent tłumaczy, kim był Jan Brzechwa Jan Brzechwa, właściwymi wyrazami uzupełnia wiersz Zoologiczny talent odpowiednimi wyrazami Październik wskazuje porównania w tekście wyjaśnia, czemu służą porównania w tekście Zoologiczny Igor Sikirycki, zapisuje poprawne porównania, wybierając odpowiednie ich talent Zoologiczny talent człony wyjaśnia budowę porównania uzupełnia wskazane słowa literą ż lub rz 22. Zabawy wśród I.1.1), 2), 7) odszukuje w opowiadaniu Futbol zdania pytające czyta tekst Futbol głośno i wyraźnie przyjaciół i kolegów i wykrzyknikowe, a następnie odczytuje je w odpowiedni samodzielnie rozwiązuje krzyżówkę związaną z treścią utworu sposób wymienia wszystkich bohaterów opowiadania Futbol

9 wymienia przynajmniej trzy imiona bohaterów opowiadania Jean-Jacques określa nastrój omawianego tekstu, wybierając odpowiednie Sempé i René określenia Goscinny, Futbol rozwiązuje krzyżówkę związaną z treścią utworu 23. Tworzymy I.1.1), 7) odszukuje informacje w wierszu opracowuje ankietę na temat czytelnictwa ankietę czytelniczą II.2.5) zapisuje skojarzenia z wyrazem książka w szkole, układając odpowiednie pytania III.1.5) liczy wersy w tekście formułuje wnioski dotyczące czytelnictwa III.2.5d), 6) nazywa znaki interpunkcyjne we własnej klasie na podstawie ankiety Witold Zechenter, wymienia tytuły przeczytanych książek i określa ich tematykę wskazuje osobę mówiącą w wierszu Moje książeczki wymienia swoich ulubionych bohaterów literackich wypisuje ze słownika synonimy słowa książka uzupełnia podane zdania dotyczące nauczycieli wyróżnia zdrobnienia i zgrubienia wyrazów tłumaczy, kiedy i dlaczego obchodzi się Dzień Nauczyciela wypowiada się na temat swoich ulubionych lektur 24. Co wiemy I.1.1), 7) wymienia pytania czasownika wyjaśnia znaczenie terminu czasownik o czasowniku? I.3.3) podkreśla czasowniki w tekście dzieli zamieszczone czasowniki na informujące o czynnościach III.2.3) uzupełnia zamieszczone zdania odpowiednimi czasownikami i określające stany podaje czasowniki określające czynności ukazane na wypisuje kolejne czynności wykonywane przez bohaterów tekstu ilustracjach

10 25. Układamy plan I.1.1), 7) określa temat opowiadania opowiada o wydarzeniach z punktu widzenia wybranego wydarzeń III.1.5), 7), 8) odszukuje w tekście odpowiednie cytaty bohatera do opowiadania porządkuje podane punkty planu zgodnie z chronologią wypowiada się na temat opowiadania, uzasadniając swoje zdanie Mam wszystko podejmuje próbę opowiedzenia o wydarzeniach udziela rad bohaterce opowiadania przedstawionych w tekście tworzy odpowiednie formy czasowników wpisuje do tabelki imiona, zachowując poprawną pisownię odpowiada na pytanie postawione przez bohaterkę tekstu Anna Onichimowska, Mam wszystko 26. Problemy I.1.1), 3) opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze wyjaśnia znaczenie terminu język potoczny Miziołków II.2.9), 10) udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca wydarzeń ocenia postępowanie bohaterów III.1.2), 5) odszukuje w tekście porównanie wskazuje w tekście wyrażenia potoczne i tłumaczy ich sens pracuje w grupie odgrywa scenki z życia bohaterów opowiedziane w utworze Joanna Olech, wyszukuje w encyklopedii potrzebne informacje i na tej Rodzinka podstawie uzupełnia zdania 27. Do czego służy I.1.1) podaje zasady wysyłania odpowiada na wszystkie pytania postawione w listach poczta internetowa? III.1.5), 6), 9) i elektronicznych stara się odpowiedzieć na pytania postawione w listach redaguje a do kolegi lub koleżanki, w którym opisuje elektronicznych dowolną kłopotliwą sytuację i prosi o radę Poczta podejmuje próbę zredagowania a do kolegi lub internetowa koleżanki, w którym opisuje dowolną kłopotliwą sytuację i prosi o radę

11 28. Na tropie I.1.1), 7) podaje zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą odpowiada na podane ogłoszenie ortografii: Wielką III.2.5d) częściowo tworzy przymiotniki od nazw mieszkańców tworzy przymiotniki od nazw mieszkańców czy małą literą? uzupełnia wyrazy odpowiednimi literami poprawnie zapisuje nazwy jezior, pasm górskich i oceanów przygotowuje krótką prezentację na temat miejsc, które zostały wymienione w wierszu 29. Sprawdź swoją I.1.1), 3), 7) odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów wskazuje narratora opowiadania wiedzę II.2.4), 9) wskazuje elementy świata przedstawionego układa imiona bohaterów utworu w kolejności alfabetycznej i umiejętności III.1.6) dopisuje wyraz bliskoznaczny do podanego słowa uzupełnia poprawnie wyrazy zgodnie z zasadami pisowni wielką odróżnia epitet od porównania i małą literą uzupełnia przynajmniej osiem wyrazów zgodnie z zasadami redaguje krótką wypowiedź pisemną na zadany temat Astrid Lindgren, pisowni wielką i małą literą z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych Kto mieszka podejmuje próbę zredagowania wypowiedzi pisemnej na i interpunkcyjnych w Bullerbyn zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 30. Pamiętajmy I.1.1), 7) określa temat utworu wyjaśnia, dlaczego znicze opisane w wierszu palą się o ludziach, którzy I.2) odszukuje w wierszu powtarzające się wyrażenie w nietypowych miejscach odeszli opowiada o treści wiersza wyjaśnia, dlaczego ludzie oddają hołd poległym w powstaniu wypisuje z wiersza czasowniki z przeczeniem nie Danuta Wawiłow, Znicze

12 31. Jak wygląda I.1.1), 7) układa wiersz z rozsypanki wyrazowej opisuje listopadowy pejzaż na podstawie wierszy i fotografii przyroda późną I.2. wypisuje z wiersza Czerń określenia kolorów podaje wyrazy pokrewne do słowa czerń jesienią? I.3.3) i przyporządkowuje do nich odpowiednie nazwy miesięcy tworzy własne porównania z przymiotnikiem biały III.1.5) podejmuje próbę opisania listopadowego pejzażu na tłumaczy na podstawie wiersza, jak powstaje szron podstawie tekstu i fotografii przedstawia własne propozycje wycieczek na listopad i grudzień Joanna Kulmowa, odszukuje w słowniku języka polskiego wyrazy: buczyna, wskazuje na mapie szlaki turystyczne przebiegające przez Czerń dąbrowa, grąd Kasprowy Wierch Jerzy Ficowski, wyjaśnia znaczenie terminu wyrazy pokrewne wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat zamku w Szron wykonuje dowolną techniką ilustrację do wiersza Czerń Niedzicy i odpowiada na podane pytania określa kolorystykę dominującą w krajobrazie opisanym w uzupełnia schemat, dopisując własne skojarzenia dotyczące utworze Szron listopada odszukuje w tekście wskazane rzeczowniki opisuje zamek w Niedzicy na podstawie fotografii 32. Czasownik I.1.5) uzupełnia zdania czasownikami odmienia czasownik przez osoby i liczby odmienia się przez I.3.3), 4) odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników określa osobę i liczbę czasownika osoby III.1.5) podkreśla czasowniki w zdaniach redaguje treść kartki pocztowej, zmieniając formę podanych III.2.3) próbuje określić osobę i liczbę czasownika czasowników wskazuje czasowniki w tej samej osobie i liczbie podejmuje próbę zredagowania treści kartki pocztowej, zmieniając formę podanych czasowników 33. Forma osobowa I.3.3), 4) dopisuje nazwy wykonawców czynności do podanych wyjaśnia znaczenie terminów: osobowa forma czasownika, a bezokolicznik III.2.3) czasowników nieosobowa forma czasownika odróżnia osobową formę czasownika od bezokolicznika wskazuje bezokoliczniki i czasowniki w formie osobowej wśród

13 wskazuje bezokoliczniki wśród innych czasowników innych części mowy podejmuje próbę tworzenia bezokoliczników od osobowych tworzy bezokoliczniki od osobowych form czasownika form czasownika tworzy osobowe formy czasownika od bezokoliczników podejmuje próbę tworzenia osobowych form czasownika od bezokoliczników 34. O zasadach I.1.1), 7) wyjaśnia za pomocą słownika wyrazów obcych, co oznacza układa hasło zachęcające do przestrzegania zasad dobrego dobrego zachowania I.2. wyrażenie bon ton wychowania się w różnych III.1.8) odszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy odnajduje w tekście wszystkie zasady zachowania się przy stole miejscach słowa nietakt podaje po trzy zasady poprawnego zachowania się na, w i sytuacjach wymienia dwie zasady zachowania się przy stole na autobusie, w kinie, w lesie podstawie tekstu uzasadnia, dlaczego nie wolno przeklinać podaje po jednym przykładzie poprawnego zachowania się na wyjaśnia znaczenie terminów: ożywienie, uosobienie Maria Dańkowska,, w autobusie, w kinie, w lesie odróżnia ożywienie i uosobienie w podanych przykładach Bon ton przy stole podejmuje próbę uzasadnienia twierdzenia zawartego w opowiada wymyśloną przez siebie historię na dany temat Jan Sztaudynger, tytule wiersza Nie trzeba w lesie wypisuje z utworu nazwy drzew kląć wskazuje w tekście przykłady uosobienia 35. Bawimy się I.1.1), 7) odnajduje w wierszu pary rymujących się wyrazów wyjaśnia znaczenie terminu rym w rymy II.2.5) układa wyrazy z rozsypanych sylab dopisuje rymy do podanych wyrazów wypisuje z wiersza Bawimy się w rymy nazwy zwierząt układa krótkie rymowanki nawiązujące do treści wiersza Bawimy się w rymy Antoni Marianowicz,

14 Bawimy się w rymy 36. Grzeczność na I.1.1), 8) nazywa uczucia wyrażone przez kwokę wyjaśnia znaczenie podanego związku wyrazowego co dzień II.1.3) opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze uzasadnia własną ocenę tytułowej bohaterki wiersza II.2.9), 10) ocenia postępowanie bohaterki wiersza dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, przedstawiając III.1.8) wypisuje z tekstu rymy właściwe argumenty Jan Brzechwa, Kwoka 37. Pisownia I.3.3), 4) zauważa, że zakończenia bezokoliczników -ść i -źć wymawia wymienia zasady pisowni zakończeń bezokoliczników bezokoliczników się tak samo -ść, -źć i -ąć oraz stosuje je o trudnych podejmuje próbę utworzenia bezokoliczników od podanych w praktyce zakończeniach form osobowych czasowników tworzy bezokoliczniki od podanych form osobowych dopisuje odpowiednie zakończenia bezokoliczników: -ąć, -ić, czasowników -yć, -ać wyjaśnia znaczenie utworzonych związków wyrazowych uczestniczy w grze edukacyjnej, tworząc bezokoliczniki od podanych form osobowych czasowników 38. Opis przedmiotu III.1.5), 6) wyszukuje wśród wyrazów określenia cech przedmiotu podaje przykłady wszystkich elementów opisu przedmiotu i opis postaci widocznego na ilustracji uzupełnia opis przedmiotu na podstawie wybranej ilustracji uzupełnia opis odpowiednimi określeniami opisuje przedmiot ukazany na ilustracji, używając podanych wymienia najważniejsze elementy opisu przedmiotu wyrazów odgaduje nazwę przedmiotu na podstawie jego opisu podaje przykłady wszystkich elementów opisu postaci odnajduje w tekście informacje dotyczące opisywanego redaguje tekst, unikając powtarzania wyrazów przedmiotu samodzielnie opisuje wybraną osobę

15 Numer i temat podaje najważniejsze elementy opisu postaci wskazuje ilustrację ukazującą postać przedstawioną w opisie opisuje postać widoczną na ilustracji 39. Jeżeli chcemy, możemy się zmienić Carlo Collodi, I.1.1) II.1.3) II.2.10) III.1.9), 10) czyta tekst z podziałem na role wyszukuje w tekście proste informacje na temat bohatera odróżnia dialog od monologu odnajduje w tekście wskazany cytat wyjaśnia znaczenie terminów: dialog, monolog wymienia trzy cechy grzecznego chłopca oraz opisuje zachowania typowe dla źle wychowanych dzieci uzupełnia zdanie na podstawie tekstu przedstawia, kim był Carlo Collodi Pinokio przyrzeka, że będzie posłuszny 40. Czasowniki w czasie teraźniejszym I.1.1), 7) I.3.3), 4) III.2.5) dopisuje nazwy wykonawców czynności do podanych czasowników wskazuje zdanie w czasie teraźniejszym podejmuje próbę wypisania z tekstu czasowników w czasie teraźniejszym tworzy formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym od bezokoliczników, a następnie uzupełnia nimi zdania stara się używać czasowników w różnych osobach i liczbach w czasie teraźniejszym podejmuje próbę uzupełnienia diagramu formami osobowymi czasowników w czasie teraźniejszym utworzonymi od wyjaśnia, o czym informuje czasownik w czasie teraźniejszym podaje, przez co odmieniają się czasowniki w czasie teraźniejszym wypisuje z tekstu czasowniki w czasie teraźniejszym określa osobę i liczbę czasowników w czasie teraźniejszym poprawnie zapisuje zakończenia czasowników w czasie teraźniejszym używa czasowników w różnych osobach i liczbach w czasie teraźniejszym uzupełnia diagram formami osobowymi czasowników w czasie teraźniejszym utworzonymi od bezokoliczników bezokoliczników 41. Wśród kolegów I.1.1), 7) odszukuje w tekstach informacje na temat opisanych w nich wypisuje z tekstu powiedzenie

16 III.1.5), 8) postaci podaje wyrazy bliskoznaczne do podanego rzeczownika opowiada o sytuacjach wywołujących złość znanych formułuje rady określające sposoby radzenia sobie ze złością Jan Twardowski, z własnego doświadczenia wypowiada się na temat postępowania bohaterki wiersza Lekarstwo dla bierze udział w zabawie grupowej wyjaśnia znaczenie przydomków polskich królów złośnicy Krystyna Pokorska, Ewka-Marchewka 42. Rozmowy I.1.1), 7) odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście o szarej godzinie II.1.3) uzupełnia zdania dotyczące tekstu odpowiednimi wyrazami ocenia postępowanie bohatera utworu w leśniczówce II.2.10) wskazuje przymiotniki określające babcię odszukuje w utworze fragment będący odpowiedzią na pytanie i III.1.1), 8) podaje propozycje zimowych zabaw go zapisuje odpowiada na pytania na podstawie tekstu rozróżnia znaczenie dosłowne i przenośne wyrazów Jan Edward Kucharski, Leśniczówka 43. O antonimach I.1.1) wypisuje z wiersza wyrazy przeciwstawne wyjaśnia znaczenie terminu wyraz przeciwstawny (antonim) słów kilka I.2. wymienia sposoby przekazywania życzeń układa rymowankę z użyciem antonimów określających cechy III.1.8) wyjaśnia znaczenie słów i dopisuje do nich wyrazy zwierząt przedstawionych na ilustracjach bliskoznaczne odmienia słowo SMS przez przypadki w liczbie pojedynczej Halina i Tadeusz podaje wady i zalety składania życzeń za pomocą układa zdanie z wyrazem SMS Zgółkowie, Czy własnoręcznie wykonanych kartek oraz SMS-ów zapisuje treść SMS-a z życzeniami urodzinowymi SMS może zastąpić kartkę

17 z życzeniami? Roman Pisarski, Zagadka 44. Czas przeszły I.3.3) uzupełnia zdania czasownikami informującymi wyjaśnia, o czym informują czasowniki w czasie przeszłym czasowników III.2.3) o czynnościach, które odbywały się w przeszłości odszukuje w tekście czasowniki w czasie przeszłym próbuje wskazać w tekście czasowniki w czasie przeszłym wyjaśnia, przez co odmieniają się czasowniki w czasie przeszłym dopisuje do podanych rzeczowników czasowniki w czasie odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez osoby, liczby i przeszłym w odpowiednim rodzaju rodzaje odróżnia rodzaj męskoosobowy od niemęskoosobowego wyjaśnia, kiedy stosuje się czasowniki w rodzaju podejmuje próbę przyporządkowania podanych męskoosobowym, a kiedy w niemęskoosobowym rzeczowników do czasowników w rodzaju męskoosobowym przyporządkowuje podane rzeczowniki czasownikom w rodzaju i niemęskoosobowym męskoosobowym i niemęskoosobowym tworzy od podanych bezokoliczników formy czasu przekształca tekst tak, aby użyć odpowiedniej formy czasownika przeszłego w odpowiednim rodzaju 45. Kartka III.1.5) tworzy wpis do pamiętnika na podstawie planu wydarzeń wymienia charakterystyczne cechy języka używanego z pamiętnika, wpis III.2.6) wyjaśnia znaczenie terminu blog w pamiętniku w dzienniku dopisuje wyrazy bliskoznaczne do podanego słowa tworzy wpis do pamiętnika na podstawie ilustracji, oceniając internetowym podkreśla wypowiedzi zakończone wykrzyknikami i znakami przedstawione wydarzenia zapytania wyjaśnia funkcję znaków przestankowych 46. Mycie to nie I.1.1), 4) odczytuje, o co osoba mówiąca w wierszu prosi dzieci odszukuje w wierszu elementy charakterystyczne dla formy listu zabawa, tylko ważna II.2.11) wyjaśnia, gdzie i w jaki sposób powinny się myć dzieci układa hasło reklamowe sprawa o komiksie III.1.1), 5) według osoby mówiącej w wierszu szczegółowo uzupełnia schemat dotyczący komiksu, korzystając

18 słów kilka próbuje ułożyć hasło reklamowe z różnych źródeł wskazuje różnice między komiksem a tekstem literackim wskazuje moment przełomowy w utworze częściowo uzupełnia schemat informacjami dotyczącymi opowiada treść komiksu Julian Tuwim, komiksu List do dzieci podejmuje próbę opowiedzenia treści komiksu Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, Czarny rycerz 47. Różne oblicza I.1.1), 3) próbuje opowiedzieć o wybranym polskim mieście opowiada o wybranym polskim mieście ojczyzny I.2. uzupełnia schemat, wypisując z wiersza Tadeusza Różewicza podaje własne skojarzenia z wyrazem ojczyzna II.2.4) określenia ojczyzny wskazuje uosobienie w wierszu Antoniego Słonimskiego III.1.8), 10) podaje jedno skojarzenie związane z wyrazem ojczyzna tłumaczy, kim jest Tadeusz Różewicz Tadeusz Różewicz, odnajduje w słowniku języka polskiego definicję słowa odpowiada wyczerpująco na pytania dotyczące Polski *** ojczyzna opowiada, co mówi o Polsce podmiot liryczny w obu wierszach Antoni Słonimski, odpowiada na przynajmniej dwa pytania dotyczące Polski dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, formułując właściwe Polska wskazuje elementy przyrody, o których jest mowa w utworze argumenty Juliusz Słowacki, Polska charakteryzuje podmiot liryczny wiersza Słowackiego W pamiętniku Zofii ustala, do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu wyjaśnia funkcję zdrobnień Bobrówny Polska podaje przykłady epitetów i uosobień Rady dla wyjaśnia, kim był Juliusz Słowacki recytuje wiersz Juliusza Słowackiego z uwzględnieniem zasad recytatorów odczytuje, o co podmiot liryczny prosi adresatkę wiersza recytacji Juliusza Słowackiego

19 wyszukuje w tekście zdrobnienia podejmuje próbę recytacji wiersza W pamiętniku Zofii Bobrówny 48. Pisownia I.1.5) wskazuje czasowniki, w zakończeniach których występuje -ą wymienia zasady pisowni zakończeń czasowników, które w trudnych I.3.3) przekształca bezokoliczniki w odpowiednie formy osobowe bezokoliczniku kończą się na -ąć czasowników III.1.5) czasowników w czasie przeszłym stosuje w wypowiedzi pisemnej czasowniki w określonych w czasie przeszłym III.2.3), 5) uzupełnia tekst poprawnymi formami osobowymi formach czasu przeszłego czasowników w czasie przeszłym utworzonymi od przekształca zdania, zmieniając rodzaj czasowników w czasie bezokoliczników przeszłym rysuje na planie miasta drogę opisaną w tekście odmienia trudne czasowniki przez osoby, liczby i rodzaje w czasie przeszłym 49. Jak powstał nasz I.1.1), 3), 7) próbuje odszukać w tekście szczegółowe informacje na temat tworzy związki frazeologiczne ze słowem ojczyzna hymn narodowy? II.2.5) Legionów Polskich wyjaśnia znaczenie terminu hymn państwowy III.1.5) wypisuje z utworu nazwy państw deklamuje hymn Polski z pamięci, zachowując zasady III.1.2), 10) określa tematykę wiersza prawidłowej recytacji i przyjmując odpowiednią postawę Stanisław podaje nazwiska postaci historycznych, o których jest mowa wypowiada się na temat pierwszych słów hymnu Marciniak, Legiony w tekście hymnu odszukuje w tekście szczegółowe informacje na temat Legionów Polskie wskazuje refren w pieśni Polskich Józef Wybicki, opisuje wygląd flagi Polski i polskiego godła narodowego przedstawia historię powstania hymnu państwowego Pieśń Legionów wymienia zasady zachowania się podczas wykonywania tłumaczy, kim był Józef Wybicki Polskich we hymnu państwowego Włoszech (wersja wygłasza słowa polskiego hymnu z pamięci z 1797 roku),

20 Mazurek Dąbrowskiego (wersja współczesna) 50. Zbliżają się I.1.1), 8) odczytuje głośno wiersz Dzień jeden w roku, stosując się odczytuje wiersz Dzień jeden w roku głośno święta II.2.5) do podanych wskazówek i z właściwą intonacją podaje wyraz, który pojawia się w wierszu najczęściej wyjaśnia znaczenie przenośni występujących w tekście Dzień uzupełnia podane wyrażenia na podstawie tekstu wiersza jeden w roku Krzysztof Dzień jeden w roku opisuje, czym się charakteryzuje wieczór wigilijny Dzikowski, Dzień liczy sylaby w poszczególnych zwrotkach wiersza Dzień określa adresata wiersza Choinka jeden w roku jeden w roku wypisuje z utworu Choinka wszystkie epitety Julian Kornhauser, omawia sytuację przedstawioną w wierszu Gwiadka wymienia kilka cech charakterystycznych, którymi wyróżniają Gwiazdka odnajduje w wierszu Gwiazdka porównanie się teksty Ludwika Jerzego Kerna i Magdaleny Samozwaniec Ludwik Jerzy wypisuje z wiersza Choinka epitet układa wiersz, w którym wyrazy układają się w kształt Kern, Choinka wyjaśnia znaczenie terminów: rytm, refren zwierzęcia lub rośliny Magdalena wskazuje refren w wierszu Samozwaniec, Dzieci i jeż 51. Świąteczny czas I.1.1), 7) wykonuje ozdobną kartkę świąteczną nadaje tytuły ilustracjom w rodzinie Antka III.1.1) układa ilustracje w kolejności chronologicznej odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń i Agnieszki podejmuje próbę odszukania w tekście szczegółowych wymienia pięć zwyczajów bożonarodzeniowych informacji dotyczących opisanych wydarzeń określa nastrój, jaki powinien panować w czasie świąt, oraz wymienia przynajmniej odnajduje w tekście odpowiedni cytat

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy III A. Edukacja polonistyczna 1. korzysta z informacji : Wymagania edukacyjne dla klasy III uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je rozumie czyta głośno i po

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo