SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1

2 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany na bazie: 1. Podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2. Programu WSiP Słowa z uśmiechem, nr DKW Podręcznika języka polskiego: Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski klasa 4, wydaw. WSiP, rok wydania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do końca września, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi z języka polskiego. Uczniowie uzyskują odnośne informacje w czasie pierwszych lekcji języka polskiego, rodzice podczas pierwszego zebrania w szkole. Nauczyciele na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2

3 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 1. Prace pisemne: a) prace klasowe: prace stylistyczne jedno lub dwa wypracowania w semestrze zapowiedziane i zapisane w dzienniku tydzień wcześniej Praca stylistyczna nie może zawierać mniej niż 6 (kl.iv) zdań. W przypadku mniejszej objętości nie zalicza się punktów za poprawność językowo-stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. W oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniom dysortograficznym nie obniża się punktów za poprawność ortograficzną, a zalicza się je na korzyść ucznia, jeżeli praca jest estetyczna i czytelna. Kryteria oceniania: Lp. I. Zgodność pracy z tematem i jego rozwinięciem punktacja 1. Praca częściowo zgodna z tematem 0-1p 2. Tekst jest w pełni zgodny z tematem 0-1p II. Treść i forma wypowiedzi 1. Trafny i celowy dobór przykładów 0-1p 2. Sformułowanie charakterystycznego dla danej wypowiedzi wstępu i 0-1p zakończenia 3. Dobór elementów charakterystycznych dla danej formy wypowiedzi 0-1p III. Kompozycja pracy 1. Tekst posiada kompozycję trójdzielna z zachowaniem odpowiednich 0-1p proporcji 2. Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi 0-1p częściami pracy) 3. Tekst jest logicznie uporządkowany i stanowi spójną całość 0-1p IV. Poprawność językowo- stylistyczna 0 4p 1. 3 błędy językowe 4p 2. 4 błędy językowe 3p 3. 5 błędów językowych 2p 4. 6 błędów językowych 1p 5. 7 i więcej błędów językowych - 0p V. Zapis 1. Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy- 3p, 4 błędy 2p, 5 błędów 1 p) * 0-3p 2. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 4 błędy-2 p, 5 błędów 1 p) 0-2p 3. Estetyka pracy (przejrzysty układ graficzny i czytelność zapisu) 1p Liczba punktów do zdobycia 20p 3

4 *1 błąd pierwszorzędny = 2 błędy drugorzędne; w przypadku uczniów z orzeczeniem o dysleksji dopuszczalne są 4 błędy) Oceny: 20 pkt. cel pkt. bdb pkt. db pkt. dst 9-6 pkt. dop 5-0 pkt. nast. sprawdziany ortograficzne (dyktanda) przeprowadzane trzy lub cztery razy w ciągu semestru po wcześniejszym przygotowaniu trudnego słownictwa i zasad pisowni. Dyktanda układane będą na podstawie wyrazów znanych dzieciom. kryteria oceniania: cel bez błędu ort. i int. bdb praca z 1 bł. ort. db - praca z 2 bł. ort. dst - praca z 3-4 bł. ort. dop - praca z 5-6 bł. ort. ndst 7 bł. i powyżej *3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 1 błąd ortograficzny pierwszorzędny = 2 błędy ortograficzne drugorzędne błędy drugorzędne określane są w zależności od omawianego w danej klasie materiału i zasad ortograficznych sprawdzanych poprzez dyktando test sumujący jeden pod koniec każdego semestru umiejętności literackie, językowe i ortograficzne kryteria oceniania: cel 100% - 97% pkt bdb 96% - 91% pkt db 90% - 71% pkt dst 70% - 51% pkt dop 50% - 31% pkt ndst. 30% - 0% pkt kartkówki obejmują materiał nauczania z 2 3 lekcji wstecz. Mogą, ale nie muszą być wcześniej zapowiadane. b)prace domowe: prace stylistyczne sprawdzamy i oceniamy dwie w semestrze, kryteria oceniania jak w punkcie 1a. różne formy notatek z lekcji sprawdzamy i oceniamy co najmniej dwie. kryteria oceniania: zgodność z poleceniem poprawność ortograficzna i interpunkcyjna poprawność językowo-stylistyczna 2.Wypowiedzi ustne: 4

5 a) czytanie raz w semestrze, oceniamy: płynność, wyrazistość, respektowanie znaków interpunkcyjnych, b) opowiadanie (wypowiedzi ustne na zadany temat) raz w semestrze, oceniamy: zgodność z treścią utworu, kompozycję wypowiedzi, poprawność językową, płynność. Kryteria oceniania: Stopień celujący: Ucznia otrzymującego ocenę celującą obowiązują wymogi takie jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: - wypowiedź spójna, logiczna, bezbłędna językowo i wykazująca się wysokim poziomem merytorycznym, - krytycyzm, śmiałość argumentacji, samodzielność myślenia, - umiejętne i swobodne posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi oraz specjalistycznymi, - zajęcie aktywnego stanowiska nadawcy i odbiorcy komunikatu werbalnego, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy. Stopień bardzo dobry: - wykazanie się bardzo dobra znajomością tekstu, - tworzenie precyzyjnych i spójnych wypowiedzi (logiczny układ całości, wyraźne zaznaczenie wstępu, rozwinięcia i wniosków), - umiejętność zaprezentowania własnego stanowiska i punktu widzenia, dojrzała i przemyślana argumentacja, - dokonywanie uogólnień, samodzielność sądów i spostrzeżeń, - bogaty zasób słownictwa, sprawne posługiwanie się nowo poznanymi terminami i pojęciami, - wypowiadanie się zgodne z normą językową, - właściwe tempo i intonacja wypowiedzi, - komunikatywność przekazu, - kultura wypowiedzi. Stopień dobry: - swobodne i sensowne wypowiadanie się zgodne z tematem, - samodzielne formułowanie logicznych wniosków, - uchwycenie zależności między zjawiskami, - dbanie o spójność i przejrzystość wypowiedzi, - wyrażanie i uzasadnianie własnego stanowiska w trakcie prowadzonej dyskusji, - celowe wprowadzenie do wypowiedzi nowo poznanych słów, związków frazeologicznych, termonów teoretycznoliterackich, - tworzenie logicznych wypowiedzi wielozdaniowych, - poprawne konstruowanie zdań złożonych, - właściwe tempo i intonacja wypowiedzi. Stopień dostateczny: - trafna, samodzielna, ale zbyt krótka wypowiedź zgodna z określonym tematem, poprawna merytorycznie (z niewielkimi usterkami stylistycznymi), w większości odtwórcza, uproszczona, - próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji i formułowania wniosków, 5

6 - poprawne słownictwo, unikanie stylu potocznego, - na ogół poprawne konstrukcje składniowe. Stopień dopuszczający: - odtwórcza prezentacja wiadomości, - nieumiejętność selekcjonowania materiału, wypowiedź nieuporządkowana, - tworzenie logicznej wypowiedzi jednozdaniowej, próby formułowania wypowiedzi kilkuzdaniowej, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze), - ubogi zasób słownictwa, częste posługiwanie się stylem potocznym, - na ogół poprawne pod względem składniowym budowanie zdań. Stopień niedostateczny: - otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. c) recytacja raz w semestrze, oceniamy stopień pamięciowego opanowania tekstu, respektowanie znaków interpunkcyjnych, właściwą dykcję i artykulację oraz interpretacje głosową tekstu. Kryteria oceniania: Stopień celujący: otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wymogi dodatkowe: - ciekawa interpretacja głosowa, uwzględniająca charakter tekstu, - oryginalność, ekspresja, pomysł na tekst, Wzbudzenie zainteresowania słuchaczy. Stopień bardzo dobry: otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobra oraz dodatkowe wymogi: - interpretacja głosowa uwzględniająca specyfikę utworu (np. temat, kompozycję, nastrój). Stopień dobry: - dobre opanowanie pamięciowe tekstu (nieliczne błędy:1-2), - właściwa artykulacja, dykcja i intonacja, - próba interpretacji głosowej zgodnej z charakterem utworu. Stopień dostateczny: - poprawne wygłoszenie tekstu z pamięci (dopuszczalne 4 drobne pomyłki), - wyraźne wygłoszenie tekstu, - próba zachowania odpowiedniego tempa wypowiedzi. Stopień dopuszczający: - słabe opanowani pamięciowe tekstu (około 60-70%), - wyraźne wygłoszenie utworu, uwzględniając przestankowanie. Stopień niedostateczny: otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. 6

7 d) wypowiedzi kilkuzdaniowe premiowane plusami: (5 plusów 5, 4 plusy 4, 3 plusy 3) 3.Działania praktyczne podejmowane przez ucznia, zarówno podczas pracy na lekcji, jak też w obrębie dodatkowych prac domowych. Ze względu na różnorodność form działań praktycznych nie rozpisano kryteriów na poszczególne oceny; pozostawiono to nauczycielowi. Kryteria oceny: - swobodne odwoływanie się do zdobytej wiedzy (znajomość pojęć i terminów, stosowne do sytuacji praktyczne ich używanie), - umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji oraz ocena przydatności zgromadzonych materiałów, świadome ich selekcjonowanie, - wykazanie się twórczym myśleniem, inwencją, oryginalnością, - obrazowe i logiczne prezentowanie efektów działań swoich lub grupy, dobieranie odpowiednich środków wyrazu, spontaniczność, kreatywność, - zwięzłe, interesujące przedstawienie i uzasadnienie stanowiska grupy, swoboda wypowiedzi, - duże zaangażowanie w prace grupy, - śmiałe otwarte prezentowanie swoich przemyśleń, pomysłów, rozwiązań, - uwzględnianie tez, sądów argumentów, wniosków proponowanych przez innych; - wykorzystanie indywidualnych predyspozycji, uzdolnień, np. barwa głosu, ekspresja, mimika (mowa ciała) podczas prezentacji działań praktycznych, - wskazywanie związków i odrębności między literatura piękną a innymi dziedzinami sztuki (np. rzeźba, malarstwo, grafika, teatr, muzyka, gatunki publicystyczne, pantomima), - duża atrakcyjność prezentacji, wywołująca zaciekawienie, zainteresowanie tematem, problematyką, - umiejętność przekonywania, sztuka kompromisu, - zachowanie zasad kultury języka, - wykonanie dodatkowych prac w czasie pozalekcyjnym, - efektywna, spontaniczna i dobrowolna pomoc w nauce udzielona innym, np. kolegom z klasy. Propozycja wykorzystania powyższych kryteriów: - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń spełniający przynajmniej 1-2 ww. punktów, - ocenę dostateczną uczeń spełniający przynajmniej 3-4 ww. punktów, - ocenę dobrą uczeń spełniający przynajmniej 5-6 ww. punktów, - ocenę bardzo dobrą uczeń spełniający przynajmniej 7 z ww. punktów, - ocenę celującą uczeń szczególnie uzdolniony, spełniający większość ww. kryteriów w rożnym stopniu. II. Zasady poprawiania ocen: uczeń ma prawo z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą z prac klasowych pisemnych w terminie 1 tygodnia ( w szczególnych 7

8 przypadkach dopuszczalny jest termin 2 tygodni np. z powodu długotrwałego leczenia, pobytu w szpitalu itp.), uczeń może poprawić daną pracę tylko raz ( dotyczy to również wypowiedzi ustnych, czytania opowiadania, recytacji), nauczyciel wstawia do dziennika zarówno ocenę negatywną jak i poprawioną, uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej oceny rocznej (innej niż ocena niedostateczna), zgodnie z zapisem w WSO (rozdział 4, punkt 2); w takim przypadku egzamin sprawdzający jest przeprowadzany zgodnie z zasadami ujętymi w WSO; III. Motywowanie uczniów do postępów w nauce: Nauczyciel: przedstawia jawne, jasne kryteria ocen, wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen, nagradza twórczość i kreatywność uczniów, stawia przed uczniami zadania o różnym stopniu trudności, stosuje na lekcji metody aktywizujące i różnorodne formy pracy; IV. Prawa i obowiązki ucznia: ( zapoznajemy ucznia z jego obowiązkami na początku roku szkolnego w formie ustnej bądź zapisujemy w zeszycie przedmiotowym) uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego na bieżąco notatki z lekcji, na których był nieobecny, muszą być uzupełnione w ciągu tygodnia, pisemne prace domowe muszą być prowadzone w zeszycie (brak zeszytu oznacza brak zadania domowego i w konsekwencji ocenę niedostateczną), za brak zadania domowego, w przypadku zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, uczeń otrzymuje minus odnotowany w dzienniku; 3 minusy oznaczają ocenę ndst.; w przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania nauczycielowi, uczeń otrzymuje ocenę ndst., uczeń powinien posiadać na ławce podręcznik, egzemplarz omawianej lektury oraz inne pomoce zalecane przez nauczyciela; notoryczny brak w/w pomocy traktowany będzie jako lekceważenie obowiązków szkolnych i może wpłynąć na ocenę z zachowania, prace klasowe, sprawdziany z nauki o języku, sprawdziany ortograficzne (dyktanda) są obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodniowym od rozdania pracy, poprawa ocen niedostatecznych (patrz rozdz. II: Zasady poprawiania ocen), krótkie sprawdziany (kartkówki), obejmujące trzy ostatnie tematy mogą być niezapowiedziane, nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w ciągu dwóch tygodni, oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela, zarówno dla ucznia, jak i rodziców, każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy, uczeń zagrożony ocena niedostateczną na semestr bądź koniec roku szkolnego ma możliwość jej poprawienia najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną; inne oceny nie podlegają poprawie (na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok), 8

9 jeśli uczeń opuścił 50% lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny, nie jest klasyfikowany i musi złożyć egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły, przed wyznaczoną komisją egzaminacyjną; taki uczeń otrzymuje na miesiąc przed egzaminem zestaw zagadnień obowiązujących do zaliczenia przedmiotu, uczeń trzykrotnie w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, aktywność ucznia na lekcji może być oceniana także w formie plusów, których określona liczba (5) składa się na ocenę bardzo dobrą; brak aktywności na zajęciach bądź brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji może być oceniany jako minusy, których określona liczba (5) równa się ocenie niedostatecznej, uczeń przyłapany na próbie ściągania ma obniżona ocenę, uczeń, którego dłuższa forma wypowiedzi pisemnej jest niesamodzielna otrzymuje ocenę niedostateczną; WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA - Wiedza ucznia w pełni obejmuje wszystkie umiejętności zawarte w programie nauczania. - Proponuje rozwiązania twórcze i oryginalne. - Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych. - Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacjach teatralnych, współpraca z gazetką szkolną, itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. - Aktywnie rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości. OCENA BARDZO DOBRA Kształcenie literackie i kulturalne - Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. - Sprawnie posługuje się poznanymi formami wypowiedzi (baśń, opowiadanie, opis postaci, dialog, list do najbliższych). - Samodzielnie sporządza plan odtwórczy i kompozycyjny własnej wypowiedzi. - Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. - Nazywa elementy świata przedstawionego. 9

10 - Odróżnia baśń od innych utworów literackich. - Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym i wyrazów bliskoznacznych. - Rozpoznaje różne teksty kultury. - Próbuje odróżnić w tekście informacje ważne od drugorzędnych. - Dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu. - Zna wszystkie teksty literackie i kultury wskazane przez nauczyciela ( lektury). - Formułuje pytania do tekstu. - Recytuje teksty poetyckie i prozatorskie odpowiednio je interpretując. - Wskazuje epitety, porównania, wersy, rymy w utworze poetyckim. - Zna zasady kulturalnej dyskusji i aktywnie w niej uczestniczy. - Bierze czynny udział w lekcji. - Czyta głośno i wyraziście, zwraca uwagę na znaki przestankowe. Nauka o języku - Rozróżnia poznane części mowy ( wskazuje spójnik i przyimek). - Wskazuje różnice między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika. - Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu. - Biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach. - Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. - Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie. - Przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie. - konsekwentnie stosuje równoważniki ( plany, instrukcje). - Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. - Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. - Zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje. OCENA DOBRA Kształcenie literackie i kulturalne 10

11 - Czyta ze zrozumieniem różne teksty kultury, poprawnie stosując zasady prawidłowego przestankowania. - Określa temat i główną myśl tekstu. - Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne. - Z uwagą słucha wypowiedzi innych. - Bierze udział w dyskusji, mówi na temat prezentuje własne opinie. - W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich. - Nazywa swoje reakcje czytelnicze (wrażenia, emocje). - Dostrzega i wymienia elementy świata przedstawionego. - Wyszukuje w tekście informacje podane wprost i pośrednio. - Dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi. - Zna cechy, objaśnia morał baśni, stara się sformułować jej przesłanie. - Podejmuje próbę głosowej interpretacji tekstu. - Poprawnie sporządza plan ramowy. - Stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i układ graficzny (akapity) - Stara się określić funkcje składowe wyrazów w wypowiedziach. - Samodzielnie pisze opowiadanie z dialogiem, opis, baśń, ogłoszenie, zaproszenie, instrukcję - Identyfikuje autora, narratora, osobę mówiącą w tekście. - Korzysta ze słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych. - Potrafi wskazać w wierszu rytm, rym. Nauka o języku - Rozróżnia poznane części mowy. - Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki. - Poprawnie odmienia przymiotniki. - Umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie oraz określenia. - Wskazuje i układa zdania pojedyncze ( rozwinięte i nierozwinięte) oraz złożone. - Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę. 11

12 - Określa cechy głosek. - Przy przenoszeniu wyrazu do następnej linii stosuje prawidłowy podział wyrazów na sylaby. OCENA DOSTATECZNA Kształcenie literackie i kulturalne - W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. - Czyta poprawnie, nie zawsze przestrzega zasad przestankowania. - Podejmuje próbę pamięciowego opanowania tekstu poetyckiego. - Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych. - Z pomocą nauczyciela wskazuje główną myśl przeczytanego tekstu. - Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. - Buduje kilkuzdaniową wypowiedź na temat przeczytanego tekstu. - Wyraża swój stosunek do postaci literackiej. - Dostrzega różnice między poezją a prozą. - W tekście wyodrębnia wstęp, rozwiniecie, zakończenie. - Rozpoznaje i z pomocą nauczyciela tworzy instrukcję, przepis, zaproszenie, życzenia, opowiadanie, opis, list. - Potrafi skonstruować i zapisać krótki dialog. - Korzysta ze słownika ortograficznego i encyklopedii. - Wskazuje epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, wersy, strofy, rymy z pomocą nauczyciela. - Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. Nauka o języka - Rozróżnia podstawowe części mowy. - Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. - Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik funkcji orzeczenia. - Odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki. - Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. 12

13 - Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. - Przy wsparciu nauczyciela wskazuje zdania rozwinięte i nierozwinięte. - Stara się stosować interpunkcję w tekście. - Poprawnie tworzy zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące. - Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę. - Dzieli wyrazy na sylaby. - Stara się wykorzystać poznane zasady ortograficzne w praktyce. OCENA DOPUSZCZAJĄCA Kształcenie literackie i kulturalne - Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. - Pomimo błędów językowych, stylistycznych, logicznych i ortograficznych popełnianych w wypowiedziach możliwe jest zrozumienie napisanej pracy. - Buduje jednozdaniową wypowiedź na temat przeczytanej książki/tekstu. - Z pomocą nauczyciela wskazuje wers i zwrotkę oraz podstawowe środki stylistyczne ( epitet, porównanie). - Odróżnia realizm od fantastyki (bez definiowania pojęć). Nauka o języku - Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek). - Stosuje w tekście poprawne formy rzeczownika. - Wskazuje podmiot i orzeczenie przy pomocy nauczyciela. - Odróżnia zdanie od równoważnika ( przy wsparciu nauczyciela). - Stosuje w tekście poprawne formy łatwiejszych czasowników. - stara się stosować znaki interpunkcyjne w tekście ( kropka, przecinek). - Wyróżnia głoski, litery i sylaby. - Zna podstawowe zasady ortograficzne. OCENA NIEDOSTATECZNA - Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 13

14 14

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo