SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1

2 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany na bazie: 1. Podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2. Programu WSiP Słowa z uśmiechem, nr DKW Podręcznika języka polskiego: Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski klasa 4, wydaw. WSiP, rok wydania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do końca września, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi z języka polskiego. Uczniowie uzyskują odnośne informacje w czasie pierwszych lekcji języka polskiego, rodzice podczas pierwszego zebrania w szkole. Nauczyciele na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 2

3 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 1. Prace pisemne: a) prace klasowe: prace stylistyczne jedno lub dwa wypracowania w semestrze zapowiedziane i zapisane w dzienniku tydzień wcześniej Praca stylistyczna nie może zawierać mniej niż 6 (kl.iv) zdań. W przypadku mniejszej objętości nie zalicza się punktów za poprawność językowo-stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. W oparciu o pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniom dysortograficznym nie obniża się punktów za poprawność ortograficzną, a zalicza się je na korzyść ucznia, jeżeli praca jest estetyczna i czytelna. Kryteria oceniania: Lp. I. Zgodność pracy z tematem i jego rozwinięciem punktacja 1. Praca częściowo zgodna z tematem 0-1p 2. Tekst jest w pełni zgodny z tematem 0-1p II. Treść i forma wypowiedzi 1. Trafny i celowy dobór przykładów 0-1p 2. Sformułowanie charakterystycznego dla danej wypowiedzi wstępu i 0-1p zakończenia 3. Dobór elementów charakterystycznych dla danej formy wypowiedzi 0-1p III. Kompozycja pracy 1. Tekst posiada kompozycję trójdzielna z zachowaniem odpowiednich 0-1p proporcji 2. Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi 0-1p częściami pracy) 3. Tekst jest logicznie uporządkowany i stanowi spójną całość 0-1p IV. Poprawność językowo- stylistyczna 0 4p 1. 3 błędy językowe 4p 2. 4 błędy językowe 3p 3. 5 błędów językowych 2p 4. 6 błędów językowych 1p 5. 7 i więcej błędów językowych - 0p V. Zapis 1. Ortografia jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy- 3p, 4 błędy 2p, 5 błędów 1 p) * 0-3p 2. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 4 błędy-2 p, 5 błędów 1 p) 0-2p 3. Estetyka pracy (przejrzysty układ graficzny i czytelność zapisu) 1p Liczba punktów do zdobycia 20p 3

4 *1 błąd pierwszorzędny = 2 błędy drugorzędne; w przypadku uczniów z orzeczeniem o dysleksji dopuszczalne są 4 błędy) Oceny: 20 pkt. cel pkt. bdb pkt. db pkt. dst 9-6 pkt. dop 5-0 pkt. nast. sprawdziany ortograficzne (dyktanda) przeprowadzane trzy lub cztery razy w ciągu semestru po wcześniejszym przygotowaniu trudnego słownictwa i zasad pisowni. Dyktanda układane będą na podstawie wyrazów znanych dzieciom. kryteria oceniania: cel bez błędu ort. i int. bdb praca z 1 bł. ort. db - praca z 2 bł. ort. dst - praca z 3-4 bł. ort. dop - praca z 5-6 bł. ort. ndst 7 bł. i powyżej *3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 1 błąd ortograficzny pierwszorzędny = 2 błędy ortograficzne drugorzędne błędy drugorzędne określane są w zależności od omawianego w danej klasie materiału i zasad ortograficznych sprawdzanych poprzez dyktando test sumujący jeden pod koniec każdego semestru umiejętności literackie, językowe i ortograficzne kryteria oceniania: cel 100% - 97% pkt bdb 96% - 91% pkt db 90% - 71% pkt dst 70% - 51% pkt dop 50% - 31% pkt ndst. 30% - 0% pkt kartkówki obejmują materiał nauczania z 2 3 lekcji wstecz. Mogą, ale nie muszą być wcześniej zapowiadane. b)prace domowe: prace stylistyczne sprawdzamy i oceniamy dwie w semestrze, kryteria oceniania jak w punkcie 1a. różne formy notatek z lekcji sprawdzamy i oceniamy co najmniej dwie. kryteria oceniania: zgodność z poleceniem poprawność ortograficzna i interpunkcyjna poprawność językowo-stylistyczna 2.Wypowiedzi ustne: 4

5 a) czytanie raz w semestrze, oceniamy: płynność, wyrazistość, respektowanie znaków interpunkcyjnych, b) opowiadanie (wypowiedzi ustne na zadany temat) raz w semestrze, oceniamy: zgodność z treścią utworu, kompozycję wypowiedzi, poprawność językową, płynność. Kryteria oceniania: Stopień celujący: Ucznia otrzymującego ocenę celującą obowiązują wymogi takie jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: - wypowiedź spójna, logiczna, bezbłędna językowo i wykazująca się wysokim poziomem merytorycznym, - krytycyzm, śmiałość argumentacji, samodzielność myślenia, - umiejętne i swobodne posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi oraz specjalistycznymi, - zajęcie aktywnego stanowiska nadawcy i odbiorcy komunikatu werbalnego, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy. Stopień bardzo dobry: - wykazanie się bardzo dobra znajomością tekstu, - tworzenie precyzyjnych i spójnych wypowiedzi (logiczny układ całości, wyraźne zaznaczenie wstępu, rozwinięcia i wniosków), - umiejętność zaprezentowania własnego stanowiska i punktu widzenia, dojrzała i przemyślana argumentacja, - dokonywanie uogólnień, samodzielność sądów i spostrzeżeń, - bogaty zasób słownictwa, sprawne posługiwanie się nowo poznanymi terminami i pojęciami, - wypowiadanie się zgodne z normą językową, - właściwe tempo i intonacja wypowiedzi, - komunikatywność przekazu, - kultura wypowiedzi. Stopień dobry: - swobodne i sensowne wypowiadanie się zgodne z tematem, - samodzielne formułowanie logicznych wniosków, - uchwycenie zależności między zjawiskami, - dbanie o spójność i przejrzystość wypowiedzi, - wyrażanie i uzasadnianie własnego stanowiska w trakcie prowadzonej dyskusji, - celowe wprowadzenie do wypowiedzi nowo poznanych słów, związków frazeologicznych, termonów teoretycznoliterackich, - tworzenie logicznych wypowiedzi wielozdaniowych, - poprawne konstruowanie zdań złożonych, - właściwe tempo i intonacja wypowiedzi. Stopień dostateczny: - trafna, samodzielna, ale zbyt krótka wypowiedź zgodna z określonym tematem, poprawna merytorycznie (z niewielkimi usterkami stylistycznymi), w większości odtwórcza, uproszczona, - próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji i formułowania wniosków, 5

6 - poprawne słownictwo, unikanie stylu potocznego, - na ogół poprawne konstrukcje składniowe. Stopień dopuszczający: - odtwórcza prezentacja wiadomości, - nieumiejętność selekcjonowania materiału, wypowiedź nieuporządkowana, - tworzenie logicznej wypowiedzi jednozdaniowej, próby formułowania wypowiedzi kilkuzdaniowej, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze), - ubogi zasób słownictwa, częste posługiwanie się stylem potocznym, - na ogół poprawne pod względem składniowym budowanie zdań. Stopień niedostateczny: - otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. c) recytacja raz w semestrze, oceniamy stopień pamięciowego opanowania tekstu, respektowanie znaków interpunkcyjnych, właściwą dykcję i artykulację oraz interpretacje głosową tekstu. Kryteria oceniania: Stopień celujący: otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wymogi dodatkowe: - ciekawa interpretacja głosowa, uwzględniająca charakter tekstu, - oryginalność, ekspresja, pomysł na tekst, Wzbudzenie zainteresowania słuchaczy. Stopień bardzo dobry: otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobra oraz dodatkowe wymogi: - interpretacja głosowa uwzględniająca specyfikę utworu (np. temat, kompozycję, nastrój). Stopień dobry: - dobre opanowanie pamięciowe tekstu (nieliczne błędy:1-2), - właściwa artykulacja, dykcja i intonacja, - próba interpretacji głosowej zgodnej z charakterem utworu. Stopień dostateczny: - poprawne wygłoszenie tekstu z pamięci (dopuszczalne 4 drobne pomyłki), - wyraźne wygłoszenie tekstu, - próba zachowania odpowiedniego tempa wypowiedzi. Stopień dopuszczający: - słabe opanowani pamięciowe tekstu (około 60-70%), - wyraźne wygłoszenie utworu, uwzględniając przestankowanie. Stopień niedostateczny: otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. 6

7 d) wypowiedzi kilkuzdaniowe premiowane plusami: (5 plusów 5, 4 plusy 4, 3 plusy 3) 3.Działania praktyczne podejmowane przez ucznia, zarówno podczas pracy na lekcji, jak też w obrębie dodatkowych prac domowych. Ze względu na różnorodność form działań praktycznych nie rozpisano kryteriów na poszczególne oceny; pozostawiono to nauczycielowi. Kryteria oceny: - swobodne odwoływanie się do zdobytej wiedzy (znajomość pojęć i terminów, stosowne do sytuacji praktyczne ich używanie), - umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji oraz ocena przydatności zgromadzonych materiałów, świadome ich selekcjonowanie, - wykazanie się twórczym myśleniem, inwencją, oryginalnością, - obrazowe i logiczne prezentowanie efektów działań swoich lub grupy, dobieranie odpowiednich środków wyrazu, spontaniczność, kreatywność, - zwięzłe, interesujące przedstawienie i uzasadnienie stanowiska grupy, swoboda wypowiedzi, - duże zaangażowanie w prace grupy, - śmiałe otwarte prezentowanie swoich przemyśleń, pomysłów, rozwiązań, - uwzględnianie tez, sądów argumentów, wniosków proponowanych przez innych; - wykorzystanie indywidualnych predyspozycji, uzdolnień, np. barwa głosu, ekspresja, mimika (mowa ciała) podczas prezentacji działań praktycznych, - wskazywanie związków i odrębności między literatura piękną a innymi dziedzinami sztuki (np. rzeźba, malarstwo, grafika, teatr, muzyka, gatunki publicystyczne, pantomima), - duża atrakcyjność prezentacji, wywołująca zaciekawienie, zainteresowanie tematem, problematyką, - umiejętność przekonywania, sztuka kompromisu, - zachowanie zasad kultury języka, - wykonanie dodatkowych prac w czasie pozalekcyjnym, - efektywna, spontaniczna i dobrowolna pomoc w nauce udzielona innym, np. kolegom z klasy. Propozycja wykorzystania powyższych kryteriów: - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń spełniający przynajmniej 1-2 ww. punktów, - ocenę dostateczną uczeń spełniający przynajmniej 3-4 ww. punktów, - ocenę dobrą uczeń spełniający przynajmniej 5-6 ww. punktów, - ocenę bardzo dobrą uczeń spełniający przynajmniej 7 z ww. punktów, - ocenę celującą uczeń szczególnie uzdolniony, spełniający większość ww. kryteriów w rożnym stopniu. II. Zasady poprawiania ocen: uczeń ma prawo z własnej inicjatywy poprawić ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą z prac klasowych pisemnych w terminie 1 tygodnia ( w szczególnych 7

8 przypadkach dopuszczalny jest termin 2 tygodni np. z powodu długotrwałego leczenia, pobytu w szpitalu itp.), uczeń może poprawić daną pracę tylko raz ( dotyczy to również wypowiedzi ustnych, czytania opowiadania, recytacji), nauczyciel wstawia do dziennika zarówno ocenę negatywną jak i poprawioną, uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej oceny rocznej (innej niż ocena niedostateczna), zgodnie z zapisem w WSO (rozdział 4, punkt 2); w takim przypadku egzamin sprawdzający jest przeprowadzany zgodnie z zasadami ujętymi w WSO; III. Motywowanie uczniów do postępów w nauce: Nauczyciel: przedstawia jawne, jasne kryteria ocen, wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen, nagradza twórczość i kreatywność uczniów, stawia przed uczniami zadania o różnym stopniu trudności, stosuje na lekcji metody aktywizujące i różnorodne formy pracy; IV. Prawa i obowiązki ucznia: ( zapoznajemy ucznia z jego obowiązkami na początku roku szkolnego w formie ustnej bądź zapisujemy w zeszycie przedmiotowym) uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego na bieżąco notatki z lekcji, na których był nieobecny, muszą być uzupełnione w ciągu tygodnia, pisemne prace domowe muszą być prowadzone w zeszycie (brak zeszytu oznacza brak zadania domowego i w konsekwencji ocenę niedostateczną), za brak zadania domowego, w przypadku zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, uczeń otrzymuje minus odnotowany w dzienniku; 3 minusy oznaczają ocenę ndst.; w przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania nauczycielowi, uczeń otrzymuje ocenę ndst., uczeń powinien posiadać na ławce podręcznik, egzemplarz omawianej lektury oraz inne pomoce zalecane przez nauczyciela; notoryczny brak w/w pomocy traktowany będzie jako lekceważenie obowiązków szkolnych i może wpłynąć na ocenę z zachowania, prace klasowe, sprawdziany z nauki o języku, sprawdziany ortograficzne (dyktanda) są obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodniowym od rozdania pracy, poprawa ocen niedostatecznych (patrz rozdz. II: Zasady poprawiania ocen), krótkie sprawdziany (kartkówki), obejmujące trzy ostatnie tematy mogą być niezapowiedziane, nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w ciągu dwóch tygodni, oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela, zarówno dla ucznia, jak i rodziców, każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy, uczeń zagrożony ocena niedostateczną na semestr bądź koniec roku szkolnego ma możliwość jej poprawienia najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną; inne oceny nie podlegają poprawie (na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok), 8

9 jeśli uczeń opuścił 50% lekcji i brak jest podstaw do wystawienia oceny, nie jest klasyfikowany i musi złożyć egzamin klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły, przed wyznaczoną komisją egzaminacyjną; taki uczeń otrzymuje na miesiąc przed egzaminem zestaw zagadnień obowiązujących do zaliczenia przedmiotu, uczeń trzykrotnie w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, aktywność ucznia na lekcji może być oceniana także w formie plusów, których określona liczba (5) składa się na ocenę bardzo dobrą; brak aktywności na zajęciach bądź brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji może być oceniany jako minusy, których określona liczba (5) równa się ocenie niedostatecznej, uczeń przyłapany na próbie ściągania ma obniżona ocenę, uczeń, którego dłuższa forma wypowiedzi pisemnej jest niesamodzielna otrzymuje ocenę niedostateczną; WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA - Wiedza ucznia w pełni obejmuje wszystkie umiejętności zawarte w programie nauczania. - Proponuje rozwiązania twórcze i oryginalne. - Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych. - Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacjach teatralnych, współpraca z gazetką szkolną, itp.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. - Aktywnie rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości. OCENA BARDZO DOBRA Kształcenie literackie i kulturalne - Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. - Sprawnie posługuje się poznanymi formami wypowiedzi (baśń, opowiadanie, opis postaci, dialog, list do najbliższych). - Samodzielnie sporządza plan odtwórczy i kompozycyjny własnej wypowiedzi. - Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. - Nazywa elementy świata przedstawionego. 9

10 - Odróżnia baśń od innych utworów literackich. - Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym i wyrazów bliskoznacznych. - Rozpoznaje różne teksty kultury. - Próbuje odróżnić w tekście informacje ważne od drugorzędnych. - Dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu. - Zna wszystkie teksty literackie i kultury wskazane przez nauczyciela ( lektury). - Formułuje pytania do tekstu. - Recytuje teksty poetyckie i prozatorskie odpowiednio je interpretując. - Wskazuje epitety, porównania, wersy, rymy w utworze poetyckim. - Zna zasady kulturalnej dyskusji i aktywnie w niej uczestniczy. - Bierze czynny udział w lekcji. - Czyta głośno i wyraziście, zwraca uwagę na znaki przestankowe. Nauka o języku - Rozróżnia poznane części mowy ( wskazuje spójnik i przyimek). - Wskazuje różnice między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika. - Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu. - Biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach. - Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika. - Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie. - Przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie. - konsekwentnie stosuje równoważniki ( plany, instrukcje). - Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. - Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. - Zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje. OCENA DOBRA Kształcenie literackie i kulturalne 10

11 - Czyta ze zrozumieniem różne teksty kultury, poprawnie stosując zasady prawidłowego przestankowania. - Określa temat i główną myśl tekstu. - Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne. - Z uwagą słucha wypowiedzi innych. - Bierze udział w dyskusji, mówi na temat prezentuje własne opinie. - W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich. - Nazywa swoje reakcje czytelnicze (wrażenia, emocje). - Dostrzega i wymienia elementy świata przedstawionego. - Wyszukuje w tekście informacje podane wprost i pośrednio. - Dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi. - Zna cechy, objaśnia morał baśni, stara się sformułować jej przesłanie. - Podejmuje próbę głosowej interpretacji tekstu. - Poprawnie sporządza plan ramowy. - Stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i układ graficzny (akapity) - Stara się określić funkcje składowe wyrazów w wypowiedziach. - Samodzielnie pisze opowiadanie z dialogiem, opis, baśń, ogłoszenie, zaproszenie, instrukcję - Identyfikuje autora, narratora, osobę mówiącą w tekście. - Korzysta ze słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych. - Potrafi wskazać w wierszu rytm, rym. Nauka o języku - Rozróżnia poznane części mowy. - Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki. - Poprawnie odmienia przymiotniki. - Umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie oraz określenia. - Wskazuje i układa zdania pojedyncze ( rozwinięte i nierozwinięte) oraz złożone. - Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę. 11

12 - Określa cechy głosek. - Przy przenoszeniu wyrazu do następnej linii stosuje prawidłowy podział wyrazów na sylaby. OCENA DOSTATECZNA Kształcenie literackie i kulturalne - W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii. - Czyta poprawnie, nie zawsze przestrzega zasad przestankowania. - Podejmuje próbę pamięciowego opanowania tekstu poetyckiego. - Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych. - Z pomocą nauczyciela wskazuje główną myśl przeczytanego tekstu. - Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. - Buduje kilkuzdaniową wypowiedź na temat przeczytanego tekstu. - Wyraża swój stosunek do postaci literackiej. - Dostrzega różnice między poezją a prozą. - W tekście wyodrębnia wstęp, rozwiniecie, zakończenie. - Rozpoznaje i z pomocą nauczyciela tworzy instrukcję, przepis, zaproszenie, życzenia, opowiadanie, opis, list. - Potrafi skonstruować i zapisać krótki dialog. - Korzysta ze słownika ortograficznego i encyklopedii. - Wskazuje epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, wersy, strofy, rymy z pomocą nauczyciela. - Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych. Nauka o języka - Rozróżnia podstawowe części mowy. - Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie. - Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik funkcji orzeczenia. - Odmienia rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki. - Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. 12

13 - Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone. - Przy wsparciu nauczyciela wskazuje zdania rozwinięte i nierozwinięte. - Stara się stosować interpunkcję w tekście. - Poprawnie tworzy zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące. - Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę i spółgłoskę. - Dzieli wyrazy na sylaby. - Stara się wykorzystać poznane zasady ortograficzne w praktyce. OCENA DOPUSZCZAJĄCA Kształcenie literackie i kulturalne - Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. - Pomimo błędów językowych, stylistycznych, logicznych i ortograficznych popełnianych w wypowiedziach możliwe jest zrozumienie napisanej pracy. - Buduje jednozdaniową wypowiedź na temat przeczytanej książki/tekstu. - Z pomocą nauczyciela wskazuje wers i zwrotkę oraz podstawowe środki stylistyczne ( epitet, porównanie). - Odróżnia realizm od fantastyki (bez definiowania pojęć). Nauka o języku - Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek). - Stosuje w tekście poprawne formy rzeczownika. - Wskazuje podmiot i orzeczenie przy pomocy nauczyciela. - Odróżnia zdanie od równoważnika ( przy wsparciu nauczyciela). - Stosuje w tekście poprawne formy łatwiejszych czasowników. - stara się stosować znaki interpunkcyjne w tekście ( kropka, przecinek). - Wyróżnia głoski, litery i sylaby. - Zna podstawowe zasady ortograficzne. OCENA NIEDOSTATECZNA - Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 13

14 14

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach V VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV VI Opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Nauczyciel: Teresa Dubel, Janina Wąsowicz KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI 104 JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I. Obszary podlegające kontroli. Przedmiotem kontroli powinna być znajomość treści programowych i umiejętne stosowanie ich w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem Słowa na czasie. Program nauczania języka polskiego w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ SZKÓŁ URSZULAŃSKICH WE WROCŁAWIU r. szkolny 2015/2016 Joanna Dobiech Marek Pustowaruk Anna Tracz-Molasy 1 1. Cele edukacji polonistycznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016 Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie tylko aktualny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego klasa VI Turośl Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III Nauczyciel Joanna Zawodnik Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w gimnazjum kl. I, II, III Podręczniki Świat w słowach i obrazach, Nauka o języku/wyd. WSiP I. Postanowienie ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. język polski. Joanna Samosiej

Przedmiotowy system oceniania. język polski. Joanna Samosiej Przedmiotowy system oceniania język polski Joanna Samosiej I. Oceny cząstkowe Ocenie podlegać będą następujące formy pracy i dokonania uczniów: 1. Testy czytania ze zrozumieniem zawierające zarówno pytania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV Program nauczania Podręcznik autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie Nauczyciele realizujący: Agnieszka Wąs Violetta Ptasznik Marta Maciejowska Renata Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach I. Cele PZO 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu I. Główne założenia PSO.. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu I. Główne założenia PSO. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE CZĘŚĆ I WSTĘP Celem nowoczesnego oceniania jest: obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, uzyskanie informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedstawiony poniżej system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. Spis treści: 1.Priorytety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowano w oparciu o program nauczania języka angielskiego autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, zgodnego z podstawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DOKUMENTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PSO: Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie 1. Nauczyciele uczący: Jan Czechowski Michał Pęski 2. Klasy objęte systemem oceniania. Gimnazjum: II a; II b; II c; II d; II e; II f; II g; III a;

Bardziej szczegółowo

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen oraz znaki,,+ i,,-. Znaki przeliczane są na oceny (4 znaki,,+ ocena bdb, 4 znaki,,- ocena ndst).

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen oraz znaki,,+ i,,-. Znaki przeliczane są na oceny (4 znaki,,+ ocena bdb, 4 znaki,,- ocena ndst). Elżbieta Roczek Nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa w Łękińsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoje intelektualnego i osobowości ucznia. 2. W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI kl. IV- VI. OPRACOWAŁA: mgr Justyna Duda

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI kl. IV- VI. OPRACOWAŁA: mgr Justyna Duda PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI kl. IV- VI OPRACOWAŁA: mgr Justyna Duda I Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z języka polskiego uczniów Zespołu Szkolno-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ZKPiG nr 20 Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Aktualizacja 1 IX 2015 ZASADY PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum odbywa się według programu: a) GWO Między nami ; A. Łuczak, E. Prylińska klasa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELAWACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELAWACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELAWACH Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Recytacja utworów/1 1 1 1 Aktywność na lekcji, praca w grupie, udział w konkursach/1; Konkurs przedmiotowy- osiągnięcia na szczeblu rejonowym/3

Recytacja utworów/1 1 1 1 Aktywność na lekcji, praca w grupie, udział w konkursach/1; Konkurs przedmiotowy- osiągnięcia na szczeblu rejonowym/3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas I III W UJĘCIU KRYTERIALNYM w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim Przedmiot: język polski Obowiązujące podręczniki i ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo