PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I."

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności w procesie uczenia się, monitorowanie rozwoju uczniów, diagnozowanie poziomu nauczania. II.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach języka polskiego oceniane będą: wypowiedzi ustne ( opowiadanie twórcze i odtwórcze, odpowiedzi), redagowanie różnych form wypowiedzi w klasie i w domu, czytanie :głośne i ciche, ze zrozumieniem, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z pamięci, odbiór różnych tekstów kultury, umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne, wiadomości i umiejętności z nauki o języku, przygotowanie inscenizacji, udział w konkursach literackich, zaangażowanie i wkład pracy ucznia, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, realizacja zadań w grupach, znajomość lektur obowiązkowych. III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności: odpowiedzi ustne samodzielna praca na lekcji- na bieżąco praca domowa- według potrzeb udział w konkursach- na bieżąco 1

2 IV. prace klasowe o charakterze literackim- 2 razy w semestrze prace klasowe z nauki o języku (testy)- min. 2 razy w semestrze testy ze znajomości lektur dyktanda sprawdziany- min. dwa razy w semestrze kartkówki- według potrzeb przygotowanie do lekcji- według potrzeb SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PZO 1. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności: Wypowiedzi ustne, głośne czytanie, redagowanie określonych form wypowiedzi, dyktanda, recytacje, realizacja zadań w grupie oceniane są według kryteriów zawartych w odrębnych załącznikach. Testy cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdziany gramatyczne, kartkówki, testy ze znajomości treści lektur oceniane są według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny i są zgodne ze skalą przyjętą w SZO 2. Wypowiedzi pisemne: 100 % OCENA CELUJĄCA % OCENA BARDZO DOBRA %% OCENA DOBRA % OCENA DOSTATECZNA % OCENA DOPUSZCZAJĄCA 35-0 % OCENA NIEDOSTATECZNA praca klasowa, test z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian obejmuje materiał z określonego przez nauczyciela materiału i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem)), kartkówka niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, prace domowe ucznia podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia, 3. Wypowiedzi ustne: odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, aktywność na lekcji. 4. Sposoby oceniania: stopniem ( w skali od 1 do 6) pochwałą 2

3 oceną opisową- komentarzem pod pracą pisemną plusami/minusami 5. Uczeń za swoją aktywność może otrzymać plusy +. Uzyskanie sześciu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej. 6. Uczeń może otrzymać minusy - za nieprzygotowanie do lekcji:, cztery minusy, kolejny skutkuje oceną niedostateczną. 7. Uczeń zobowiązany jest odrabiać zadania domowe. Brak oznaczony jest w dzienniku kropką-( cztery kropki semestrze, kolejny brak oznacza oceny niedostateczne). W przypadku nieobecności ucznia w szkole musi on uzupełnić notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe. V. WYMAGANIA EDUKACYJNE W zakresie kształcenia literacko- kulturowego, nauki o języku, ortografii i interpunkcji ocenę: - dopuszczającą i dostateczną otrzymuje uczeń wypełniający wymagania podstawowe programu Słowa na start - dobrą i bardzo dobrą otrzymuje uczeń wypełniający wymagania ponadpodstawowe programu Słowa na start KLASA IV Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Słuchanie - słucha z uwagą i ze zrozumieniem - odróżnia komunikaty werbalne od niewerbalnych - samodzielnie odczytuje komunikaty niewerbalne - odróżnia nadawcę od odbiorcy - aktywnie i uważnie słucha wypowiedzi innych osób, - rozpoznaje intencję mówiącego - stosuje w życiu codziennym komunikaty niewerbalne - odróżnia informacje ważne od mniej ważnych Mówienie - udziela samodzielnie odpowiedzi na proste pytania - opowiada o różnych wydarzeniach dotyczących otaczającej go - zna i potrafi przedstawić elementy świata przedstawionego, - odróżnia pojęcia narratora 3

4 w krótszej i dłuższej formie - w kilku prostych zdaniach opowiada o sobie i otaczającej go rzeczywistości - przy pomocy nauczyciela przekazuje treść przeczytanego łatwego tekstu - zna lektury we wskazanych przez nauczyciela fragmentach - rozumie różnicę pomiędzy światem przedstawionym utworu a światem rzeczywistym - wyodrębnia główne postacie literackie - łączy tytuły utworów z nazwiskami autorów rzeczywistości - samodzielnie odtwarza treści tekstów po cichym przeczytaniu - samodzielnie wypowiada się na temat przeczytanej lektury i innych utworów literackich - opowiada przebieg wydarzeń - odróżnia dobre i złe zachowanie bohaterów - rozróżnia postacie zmyślone od rzeczywistych, fantastyczne od realistycznych - opisuje ustnie osoby, zwierzęta, przedmioty - wypowiada się w kilku zdaniach na temat programu telewizyjnego - wygłasza z pamięci dłuższe fragmenty utworów literackich -ocenia postępowanie bohatera literackiego, - przedstawia treść utworu literackiego w formie ilustracji, scenki dramatycznej lub krótkiej inscenizacji - mówi z przejrzystością intencji z uwzględnianiem różnorodnych sytuacji, - wyraża swoje refleksje i odczucia, - opowiada przebieg wydarzeń zgodnie z chronologią, - stosuje we własnych tekstach mówionych opis i opowiadanie, i podmiotu lirycznego - dokonuje autoprezentacji z uwzględnieniem własnych zainteresowań - wypowiada się na temat utworów literackich z wykorzystaniem przewidzianej w klasie IV terminologii - układa spójną wypowiedź z elementami oceny na temat obrazów, fotografii i ilustracji - wypowiada się na temat programu telewizyjnego z uwzględnianiem oceny dzieła - potrafi wyodrębnić najważniejsze wydarzenia w utworze literackim - opowiada tym,co widzi na obrazie, fotografii lub ilustracji - wygłasza z pamięci krótkie fragmenty utworów 4

5 Czytanie - czyta cicho i głośno oraz z podziałem na role, - wyszykuje w tekście najprostsze informacje sformułowane wprost, - odróżnia wiersz od pozy, - wskazuje w wierszu wers, strofę, rym i refren, - rozpoznaje czas i miejsce akcji, - wymienia bohaterów utworów, - odróżnia baśń od legendy, - odnajduje w wierszu epitety i porównania, - określa, kim jest osoba wypowiadająca się w wierszu i utworze epickim, - wyróżnia w tekście dialog, opis i opowiadanie, - rozwiązuje proste krzyżówki, rebusy i zagadki, - odróżnia reklamę od innych komunikatów, - czyta głośno i cicho z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków przystankowych, - wyszukuje w tekście informacje, - określa temat utworu, - wyjaśnia pojęcia: wers, strofa, rym i refren, - przedstawia fabułę utworu, - dostrzega pozytywne i negatywne postawy bohaterów literackich, - wyróżnia w utworze obrazy poetyckie, -przedstawia dosłowne i przenośne znaczenie utworu poetyckiego, - wskazuje w tekście onomatopeje, ożywienia i uosobienia, - omawia podstawowe elementy świata przedstawionego, - analizując obraz, odróżnia portret od pejzażu i martwej natury, określa kolorystykę, opowiada o nastroju obrazu, - odczytuje dane z wykresów, - rozpoznaje komiks, - korzysta ze słownika ortograficznego, słownika języka polskiego - wskazuje różne źródła informacji, - odczytuje proste dane z wykresów - rozwiązuje i układa proste krzyżówki, rebusy i zagadki, - podaje najważniejsze cechy charakterystyczne dla baśni, legendy i komiksu, - określa plusy i minusy korzystania z komputera i oglądania telewizji - korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych, - korzysta z innych źródeł informacji, np. Internetu Pisanie - tworzy krótkie wypowiedzi pisemne, - porządkuje wg chronologii plan ogólny wydarzeń, -konstruuje wypowiedzenia jednozdaniowe różnego typu -redaguje krótki plan na podstawie opowiadania, - tworzy krótki opis - samodzielnie redaguje proste formy - redaguje opis przedmiotu, zwierzęcia i 5

6 przedmiotu, zwierzęcia, osoby - układa prosty dialog, - z pomocą nauczyciela redaguje proste formy użytkowe: zawiadomienie i kartkę pocztową, użytkowe: zawiadomienie, kartkę pocztową i ogłoszenie, - układa krótki list o charakterze prywatnym, - samodzielnie redaguje kilkuzdaniową notatkę, z zachowaniem reguł ortograficznych, - podejmuje próbę sporządzenia planu ogólnego wydarzeń, - układa poprawnie i zapisuje dialog, - redaguje list z zastosowaniem zwrotów grzecznościowych, osoby, - układa samodzielnie baśń, - na podstawie informacji zapisuje dane w postaci graficznej, - stosuje akapity w dłuższych wypowiedziach pisemnych, - tworzy , - wskazuje akapity w tekście, - redaguje prostą kilkuzdaniową notatkę - potrafi w formie pisemnej zredagować opowiadanie odtwórcze - próbuje częściowo scharakteryzować bohatera literackiego - redaguje krótkie opowiadanie twórcze oparte na własnych doświadczeniach, - wspólnie redaguje i zapisuje krótką rozmowę związaną z codzienną sytuacją - pisze o przeżyciach i stanach psychicznych bohaterów, - podejmuje samodzielne próby wprowadzania dialogu do opowiadania Nauka o języku Formy porozumiewania się - umiejętnie komunikuje się w sytuacjach codziennych, - używa form grzecznościowych - przedstawia się w zależności od sytuacji - wyraża własne uczucia, -formułuje prośbę i podziękowanie, - dobiera właściwe argumenty, - zna podstawową zasadę akcentowania, poprawnie akcentuje dane przykłady - rozróżnia nadawcę i odbiorcę Czasownik - odróżnia czasownik od innych części mowy, - odmienia czasownik przez - odróżnia formy osobowe od nieosobowych, - odróżnia rodzaj męskoosobowy od - tworzy poprawne formy trudnych czasowników, - używa bezokoliczników, - poprawnie stosuje czasowniki 6

7 osoby i liczby niemęskoosobowego - odmienia czasowniki w różnych rodzajach i używa ich w zdaniu Rzeczownik - odróżnia rzeczownik od innych części mowy, - stosuje różne formy rzeczowników w zdaniach, - odróżnia rzeczowniki pospolite od własnych - buduje zdania z różnymi formami rzeczowników, - odmienia rzeczownik przez przypadki - określa rodzaj rzeczownika i poprawnie je zapisuje, - ustala, o czym informują liczby - ustala, jakich przypadków rzeczownika wymagają poszczególne czasowniki i przypadki rzeczownika, - określa formy rzeczowników Przymiotnik i przysłówek - odróżnia przymiotnik i przysłówek od innych części mowy, - odmienia przymiotnik przez przypadki - wyszukuje przymiotniki i przysłówki w tekście - umie zastosować odpowiednie formy przymiotnika w zdaniu, - posługuje się przysłówkami w zdaniu - uzupełnia tekst odpowiednimi formami przymiotnika, - dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem oraz przymiotnikiem i rzeczownikiem Przyimek - odróżnia przyimek - tworzy wyrażenia przyimkowe - używa spójników -ustala funkcje przyimków i spójnik i spójnik od innych części mowy i przyimków w zdaniach i spójników w zdaniach Zdanie - buduje zdania pojedyncze, - rozumie pojęcie zdania; potrafi je wyodrębnić w mowie i w piśmie - odróżnia zdanie od innych wypowiedzeń, - buduje zdania pojedyncze nierozwinięte, - rozumie pojęcie zdania nierozwiniętego i rozwiniętego; potrafi rozwinąć zdanie proste, - samodzielnie rozróżnia zdanie pojedyncze od złożonego, - buduje zdania pojedyncze rozwinięte - używa zdań zgodnie z intencją nadawcy, - stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne w tekście 7

8 - na podstawie liczby orzeczeń rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone Podmiot i orzeczenie - odszukuje w zdaniu główne części zdania - wskazuje różnice między częścią mowy a częścią zdania - dodaje określenia do podmiotu i orzeczenia, - zauważa związki między podmiotem - rozwija zdania poprzez dodawanie określeń do podmiotu i orzeczenia i orzeczeniem Litery i głoski - ustala kolejność liter - dostrzega różnicę między głoską - porządkuje wyrazy - odróżnia głoski dźwięczne w alfabecie, a literą, w kolejności alfabetycznej, i bezdźwięczne, twarde - wymienia samogłoski i spółgłoski, -dzieli wyrazy na sylaby - wie, co to jest akcent wyrazowy - ustala różnicę między głoską a literą, - odróżnia samogłoski od spółgłosek i miękkie, ustne i nosowe, -poprawnie akcentuje wyrazy Formy wypowiedzi - wskazuje nadawcę i odbiorcę, - wyróżnia elementy kartki pocztowej i listu, - umiejętnie adresuje kartkę pocztową i list, - konstruuje zwięzłe - używa zwrotów grzecznościowych, - odróżnia opis od innych form wypowiedzi, - wskazuje różnicę między opisem postaci i przedmiotu, - tworzy opowiadanie na podstawie podanego planu, - poprawnie konstruuje wypowiedź, - określa tematykę ogłoszenia i zawiadomienia, - zachowuje chronologię wydarzeń -tworzy opis na podstawie ilustracji lub zdjęcia, - wplata do opowiadania inne formy wypowiedzi, - pisze poprawnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i gramatycznym 8

9 wypowiedzi - tworzy krótkie wypowiedzi z dialogiem, - uzupełnia dialogiem komiks w opowiadaniu, - prawidłowo zapisuje dialog Ortografia i interpunkcja Ortografia - poprawnie przenosi wyrazy -podejmuje próbę pisania z zachowaniem reguł ortograficznych - formułuje podstawowe reguły ortograficzne i stosuje je w praktyce - pisownia wyrazów z ż, rz - ó, u w różnych formach wyrazu -zasady użycia ch i h - pisownia wielką i małą literą - przeczenie nie z różnymi częściami mowy - oznaczanie miękkości spółgłosek - pisownia wyrazów z ą,ę - pisownia wyrażeń przyimkowych - pisownia zakończeń form czasu przeszłego - użycie zwrotów grzecznościowych - świadomie stosuje reguły ortograficzne Interpunkcja - stawia przecinek przed niektórymi spójnikami -podejmuje próbę samodzielnego zapisu dialogu - określa, przed jakimi spójnikami stawia się przecinki, a które spójniki tego nie wymagają -stosuje reguły interpunkcyjne z użyciem odpowiednich znaków interpunkcyjnych w praktyce 9

10 KLASA V Dział nauczania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Kształcenie kulturowo - literackie czytanie Opanował technikę czytania Potrafi czytać płynnie z przygotowaniem Czyta tekst z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych Czyta tekst płynnie, poprawnie pod względem dykcji, intonacji, akcentowania czytanie ze zrozumieniem Czyta ze zrozumieniem krótko tekst Wyszukuje potrzebne informacje o świecie przedstawionym, streszcza, wyjaśnia. Czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny, notatkę prasową, tekst poetycki Czyta ze zrozumieniem tekst dłuższy i teksty niewspółczesne, dostrzega obecność symboli lektura Zna fragmenty dłuższych tekstów literackich omawianych na lekcjach, umie wskazać bohaterów, poszukuje odpowiedzi na zadane pytania Wypowiada się krótko na tematy związane z przeczytana lekturą, próbuje ocenić postępowanie bohaterów, podaje motywy postępowania, dokonuje podziału bohaterów na głównych i obocznych, zna pojęcie narrator, narracja, zna rodzaje narracji Zna omawiane teksty w całości, potrafi sformułować opinię dotyczącą lektury, bohaterów, przebiegu zdarzeń, potrafi wyodrębnić wszystkie elementy świata przedstawionego w oparciu o tekst literacki Zwraca uwagę na problematykę utworu, wskazuje motywy wędrowne, wnioskuje o cechach bohaterów na podstawie ich zachowania Odróżnia prozę od wiersza, Dostrzega specyfikę języka poetyckiego Potrafi odróżnić ujęcia metaforyczne od dosłownych Odróżnia pojęcia: narrator, podmiot mówiący, autor poetyka Przy pomocy nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, zdrobnienie, zgrubienie, wyraz Wyszukuje w wierszu poznane środki poetyckie, wie, co to jest nastrój wiersza, wie, kto to jest podmiot liryczny, odróżnia rymy Rozpoznaje i podaje przykłady poznanych środków stylistycznych, odszukuje w tekście informacje na temat Rozpoznaje i nazywa poznane środki stylistyczne, podejmuje próby interpretacji, wyszukuje rymy i nazywa ich rodzaje 10

11 neutralny, wyjaśnia, co to jest rym dokładne i niedokładne podmiotu lirycznego, wyjaśnia sens utworu gatunki literackie Zna pojęcie powieści Nazywa cechy gatunkowe Wskazuje w tekście przykłady ilustrujące cechy gatunkowe Zna pojęcie mitu i bajki Nazywa cechy gatunkowe Wskazuje w tekście przykłady ilustrujące cechy gatunkowe Potrafi porównać cechy gatunkowe opowiadania i powieści Potrafi porównać cechy gatunkowe opowiadania i powieści wiedza o kulturze Rozróżnia różne przekazy (dzieło plastyczne, prasa, film, teatr, telewizja, słuchowisko, internet) Odróżnia specyfikę tekstów kultury, zna rodzaje i charakterystyczne cechy danego przekazu, zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o kulturze Zna podstawowe pojęcia związane z danym przekazem artystycznym i czynnie się nimi posługuje Świadomie posługuje się podstawowymi pojęciami poznanymi na lekcjach związanymi z różnymi przekazami korzystanie ze źródeł informacji Potrafi korzystać ze słownika ortograficznego i języka polskiego, z pomocą nauczyciela korzysta z encyklopedii Zna słowniki: ortograficzny, języka polskiego, wyrazów obcych i bliskoznacznych, encyklopedię PWN i wie, do czego służą Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela Biegle posługuje się słownikami, świadomie z nich korzysta, dobiera źródła informacji stosownie do potrzeb Kształcenie językowe formy Z pomocą nauczyciela próbuje zredagować krótki opis przeżyć wewnętrznych W miarę samodzielnie redaguje krótki opis przeżyć Samodzielnie redaguje opis przeżyć wewnętrznych Sporządza wyczerpujący opis przeżyć wypowiedzi Z pomocą nauczyciela próbuje napisać streszczenie W miarę samodzielnie streszcza krótkie teksty Samodzielnie streszcza wybrane teksty, potrafi wymienić najważniejsze cechy streszczenia Streszcza w myśl zasady maksimum treści minimum słów 11

12 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i próbuje napisać instrukcję W miarę samodzielnie sporządza instrukcję Samodzielnie redaguje instrukcję, wskazuje jej najważniejsze elementy Redaguje określone instrukcje poprawne pod wzgl ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i próbuje sporządzić przepis W miarę samodzielnie sporządza przepis Samodzielnie redaguje przepis, wskazuje jego najważniejsze elementy Redaguje określone przepisy poprawne pod wzgl ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym Na podstawie pytań pomocniczych zdaje sprawę z jakiegoś wydarzenia W miarę samodzielnie redaguje sprawozdanie z zachowaniem porządku chronologicznego Samodzielnie redaguje sprawozdanie i wskazuje jego najważniejsze elementy Pisze sprawozdania na określone tematy, przestrzegając zasad kompozycyjnych, gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych Próbuje zredagować zaproszenia i życzenia okolicznościowe Wymienia informacje, które należy uwzględnić w zaproszeniu i życzeniach ; podaje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych; samodzielnie redaguje zaproszenie i życzenia okolicznościowe Samodzielnie redaguje zaproszenie i życzenia uwzględniając wszystkie niezbędne informacje, stosując zasady pisowni zwrotów grzecznościowych Redaguje oryginalne zaproszenia i życzenia, stosując bogate słownictwo; projektuje zaproszenie i kartki z życzeniami, dbając o ich estetykę komunikacja Posługuje się językiem czynnym w zależności od sytuacji, zadaje proste pytania i udziela odpowiedzi, rozumie intencje wypowiedzi Formułuje wypowiedź ze świadomością celu: pyta, odpowiada, poleca, prosi, zaprasza, odmawia, żegna, wita, dziękuje, przedstawia, argumentuje, zachęca (reklamuje) Poprawnie odczytuje intencje wypowiedzi, inicjuje i rozwija dialogi, w zależności od intencji wypowiedzi Wyraża i uzasadnia swoje zdanie na określony temat, formułuje zwięzłe i trafne argumenty, aktywnie uczestnicząc w dyskusji Rozumie znaczenie Przy pomocy nauczyciela dobiera Tłumaczy znaczenie przenośnych Dba o bogactwo języka: unika 12

13 wyrazów wieloznacznych w kontekście, podaje przykłady użycia w wypowiedzi wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne, pokrewne, podejmuje próby wyrażania własnego zdania, wskazuje w tekście wyrazy potoczne związków frazeologicznych, zastępuje wyrazy potoczne słownictwem literackim, tworzy wyrazy na podstawie definicji, wyraża własne zdanie stosując odpowiednie zwroty i wyrażenia powtórzeń, wprowadza porównania, proste związki frazeologiczne, zna pojęcia: synonim, antonim, homonim wypowiedzenie Rozumie pojęcie zdanie,wskazuje podmiot, orzeczenie, nazywa określenia Wskazuje związki wyrazowe, poszczególne części zdania, odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego, rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, przekształca zdanie na równoważnik i na odwrót, układa zdania złożone Przekształca zdania pojedyncze na złożone i odwrotnie, zachowując ich treść,. przestrzega zasad interpunkcji, wyjaśnia co określa przydawka, dopełnienie i okolicznik, czym są wyrażone i na jakie pytania odpowiadają Z dużą swobodą posługuje się różnymi wypowiedzeniami, odróżnia zdanie podrzędne od nadrzędnego, układa zdania do wykresów zdań złożonych, bezbłędnie podaje nazwy wszystkich części zdania pojedynczego rozwiniętego Zna czasownik i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście, określa jego formy Tworzy bezokolicznik od formy osobowej i odwrotnie, rozróżnia postać czasownika, rozpoznaje formy we wszystkich trybach Poprawnie odmienia czasowniki i stosuje formy trybów Określa znaczenie trybów czasownika i biegle odmienia czasowniki w poszczególnych trybach części mowy Zna rzeczownik i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście, określa jego formy Odmienia przez przypadki proste przykłady rzeczowników i wskazuje związki rzeczownika, rozróżnia rzeczowniki żywotne i nieżywotne, pospolite i niepospolite, osobowe i nieosobowe Uzasadnia pisownię wyrazów odwołując się do odmiany rzeczownika Tworzy określone formy podanych rzeczowników pamiętając o różnicach w ich odmianie Zna przymiotnik i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście Odmienia przymiotnik, potrafi stopniować proste przykłady, wskazuje związki przymiotnika Stosuje w zdaniach przymiotniki w różnych formach Stopniuje przymiotniki nieregularnie i opisowo Zna liczebnik i z pomocą Rozróżnia liczebniki główne, Poprawnie odmienia i słownie Stosuje poprawne formy 13

14 nauczyciela rozpoznaje go w tekście porządkowe, ułamkowe, zbiorowe, wskazuje związki liczebnika zapisuje liczebniki w odpowiednim przypadku liczebników Zna przysłówek i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście Wskazuje przysłówki, które nie pochodzą od przymiotników, stopniuje proste przykłady przysłówków Wymienia przykłady przysłówków, które nie pochodzą od przymiotników, podaje przykłady rzeczowników używanych jako przysłówki Stosuje poprawne formy przysłówków, układa zdania z przysłówkami oznaczającymi czas i sposób fonetyka Odróżnia głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski, dzieli wyrazy na sylaby, wie, na która sylabę pada najczęściej akcent w języku polskim Rozpoznaje i zgłoskotwórcze, zmiękczające, poprawnie akcentuje wyrazy, w których akcent pada na drugą sylabę od końca, zna podział spółgłosek Wymienia głoski bezdźwięczne i ich dźwięczne odpowiedniki, twarde i ich miękkie odpowiedniki Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fonetyki, zna zasady akcentowania na trzecią i czwartą sylabę od końca ortografia i interpunkcja Zna podstawowe zasady ortograficzne poznane na lekcjach Pisze ze słuchu, stara się stosować poznane zasady ortograficzne (ó, rz niewymienne, wielka i mała litera, pisownia cząstek bym, byś, by z czasownikami, odmiana rzeczownikow rodzaju żeńskiego zakończonych na -ia, - ja ) i interpunkcyjne (spójniki, zdania złożone) Zna zasady poznane na lekcjach, popełnia nieliczne błędy Zna i poprawnie stosuje zasady poznane na lekcjach Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą w wymaganiach edukacyjnych. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego, kulturowego, językowego przewidziane programem nauczania. 14

15 Jego wypowiedzi ustne oraz pisemne są bezbłędne i cechują się dojrzałością myślenia. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. KLASA VI celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, uczeń nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, bierze udział w konkursach literackich, wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne Uczeń opanował pełny Uczeń opanował wiadomości zakres wiadomości i umiejętności przewidziane i umiejętności określany podstawą programową oraz programem nauczania dla kl. wybrane elementy VI. przewidziane programem nauczania w kl. VI. Kształcenie literackie i językowe wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, uczeń potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, biegle posługuje się słownikami Kształcenie literackie i językowe czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania; jego wypowiedzi ustne i pisemne zawierają tylko nieliczne błędy językowe, podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Kształcenie literackie i językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu, względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie składni, fleksji, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową, nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w 15

16 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny ortograficznych, osiąga w nich sukcesy, podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne i encyklopedią, określone podstawą słownictwa zagadnienia, samodzielnie sporządza programową: opowiadanie i ortografii, w wypowiedziach notatki z lekcji, selekcjonuje twórcze z dialogiem, w miarę samodzielnie pisemnych popełnia materiał rzeczowy, elementami opisu, list literacki, posługuje się błędy językowe, określa motywację czynów sprawozdanie ze spektaklu następującymi formami stylistyczne, logiczne bohaterów, ocenia ich teatralnego, filmu, wypowiedzi: i ortograficzne, ale nie postępowanie, dobra znajomość tekstu opowiadanie, przekreślają one opowiadania twórcze pozwala mu na odtwórcze opowiadanie wartości pracy wzbogaca dialogami, opowiadanie losów bohaterów, z dialogiem, streszczenie, i wysiłku, jaki włożył w elementami opisów, omówienie elementów świata opis, sprawozdanie, list, ich napisanie, ten sam tekst potrafi przedstawionego, zaproszenie, stopień opanowania przedstawić poprawnie pisze plan ramowy jego technika głośnego i przez niego w formie streszczenia, opisu, i szczegółowy, cichego czytania pozwala wiadomości pozwala na opowiadania, wskazuje poznane w wierszu na zrozumienie tekstu, wykonanie zadań redaguje list do postaci środki stylistyczne, zna przewidziane typowych, o niewielkim literackiej, potrafi samodzielnie poprawić programem gatunki stopniu trudności bezbłędnie pisze większość własnych błędów. literackie, przy pomocy sprawozdanie ze spaceru, umie wyróżnić elementy nauczyciela rozpoznaje wycieczki, a w pracy świata przedstawionego, części mowy poświęconej oglądanemu Fleksja i składnia odróżnia podmiot liryczny i określa ich funkcję w filmowi lub spektaklowi od bohatera utworu, zdaniu (na prostych teatralnemu podejmuje próby wskazuje typy zaimków, poprawia popełnione przykładach), recenzji, wyróżnia przysłówki wśród błędy językowe przy odróżnia zdania rozumie i poprawnie innych części mowy, pomocy nauczyciela, pojedyncze od posługuje się terminami wskazuje sposób ich tworzenia, gromadzi materiały na złożonych i próbuje w zakresie wiedzy o epice, poprawnie stopniuje zadany temat. określać ich rodzaj, wierszu, nowych gatunkach przymiotniki, łączy wyrazy literackich (ballada, rodzaje podaje przykłady różnych Fleksja i składnia w zespoły składniowe. powieści, dramat), typów liczebników, dokonuje samodzielnie odmienia liczebnik złożony wyróżnia w tekście Słowotwórstwo analizy i interpretacji i nieokreślony, czasowniki wiersza, odróżnia na konkretnych przykładach w formie osobowej zestawia pary wyrazów obrazowanie realistyczne od omawia sposób wyrażenia i nieosobowej, podstawowych fantastycznego, orzeczenia określa formę fleksyjną i pochodnych, pisze prace bezbłędne pod i podmiotu, czasowników, przeprowadza analizę stopniu zadowalającym, jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. 16

17 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Fleksja i składnia uczeń potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika, wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczownych, biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone, stosuje w zdaniu rzeczowniki w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki), rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je, układa przykłady czterech zdań złożonych współrzędnie. Słowotwórstwo od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy, rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowy dla innego wyrazu, tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika, wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa. określa funkcję czasowników w zdaniu, odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym, stopniuje przymiotniki, rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe, porównując orzeczenie czasownikowe z imiennym wskazuje na różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania, na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotu, rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe, nazywa w zdaniu części zdania (proste przykłady), układa zdania złożone z podanych zdań słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, nazywa typy formantów, tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. 17

18 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne omawia jego budowę, omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia, przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy. pojedynczych, wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. Słowotwórstwo przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników, wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym, daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów 18

19 VI. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych i dopuszczających ocen cząstkowych według zasad WZO. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z PZO nauczyciel zaznajamia uczniów na początku roku szkolnego zawierając z nimi kontrakt. 2. Wszystkie prace pisemne uczniów pozostają w pracowni w oddzielnych imiennych teczkach. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do teczek i dodatkowego uzasadnienia oceny. Rodzice mogą tego dokonać na comiesięcznych konsultacjach lub po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 19

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 204-208)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo