PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I."

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności w procesie uczenia się, monitorowanie rozwoju uczniów, diagnozowanie poziomu nauczania. II.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach języka polskiego oceniane będą: wypowiedzi ustne ( opowiadanie twórcze i odtwórcze, odpowiedzi), redagowanie różnych form wypowiedzi w klasie i w domu, czytanie :głośne i ciche, ze zrozumieniem, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z pamięci, odbiór różnych tekstów kultury, umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne, wiadomości i umiejętności z nauki o języku, przygotowanie inscenizacji, udział w konkursach literackich, zaangażowanie i wkład pracy ucznia, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, realizacja zadań w grupach, znajomość lektur obowiązkowych. III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności: odpowiedzi ustne samodzielna praca na lekcji- na bieżąco praca domowa- według potrzeb udział w konkursach- na bieżąco 1

2 IV. prace klasowe o charakterze literackim- 2 razy w semestrze prace klasowe z nauki o języku (testy)- min. 2 razy w semestrze testy ze znajomości lektur dyktanda sprawdziany- min. dwa razy w semestrze kartkówki- według potrzeb przygotowanie do lekcji- według potrzeb SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PZO 1. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności: Wypowiedzi ustne, głośne czytanie, redagowanie określonych form wypowiedzi, dyktanda, recytacje, realizacja zadań w grupie oceniane są według kryteriów zawartych w odrębnych załącznikach. Testy cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdziany gramatyczne, kartkówki, testy ze znajomości treści lektur oceniane są według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny i są zgodne ze skalą przyjętą w SZO 2. Wypowiedzi pisemne: 100 % OCENA CELUJĄCA % OCENA BARDZO DOBRA %% OCENA DOBRA % OCENA DOSTATECZNA % OCENA DOPUSZCZAJĄCA 35-0 % OCENA NIEDOSTATECZNA praca klasowa, test z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian obejmuje materiał z określonego przez nauczyciela materiału i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem)), kartkówka niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, prace domowe ucznia podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia, 3. Wypowiedzi ustne: odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, aktywność na lekcji. 4. Sposoby oceniania: stopniem ( w skali od 1 do 6) pochwałą 2

3 oceną opisową- komentarzem pod pracą pisemną plusami/minusami 5. Uczeń za swoją aktywność może otrzymać plusy +. Uzyskanie sześciu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej. 6. Uczeń może otrzymać minusy - za nieprzygotowanie do lekcji:, cztery minusy, kolejny skutkuje oceną niedostateczną. 7. Uczeń zobowiązany jest odrabiać zadania domowe. Brak oznaczony jest w dzienniku kropką-( cztery kropki semestrze, kolejny brak oznacza oceny niedostateczne). W przypadku nieobecności ucznia w szkole musi on uzupełnić notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe. V. WYMAGANIA EDUKACYJNE W zakresie kształcenia literacko- kulturowego, nauki o języku, ortografii i interpunkcji ocenę: - dopuszczającą i dostateczną otrzymuje uczeń wypełniający wymagania podstawowe programu Słowa na start - dobrą i bardzo dobrą otrzymuje uczeń wypełniający wymagania ponadpodstawowe programu Słowa na start KLASA IV Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Słuchanie - słucha z uwagą i ze zrozumieniem - odróżnia komunikaty werbalne od niewerbalnych - samodzielnie odczytuje komunikaty niewerbalne - odróżnia nadawcę od odbiorcy - aktywnie i uważnie słucha wypowiedzi innych osób, - rozpoznaje intencję mówiącego - stosuje w życiu codziennym komunikaty niewerbalne - odróżnia informacje ważne od mniej ważnych Mówienie - udziela samodzielnie odpowiedzi na proste pytania - opowiada o różnych wydarzeniach dotyczących otaczającej go - zna i potrafi przedstawić elementy świata przedstawionego, - odróżnia pojęcia narratora 3

4 w krótszej i dłuższej formie - w kilku prostych zdaniach opowiada o sobie i otaczającej go rzeczywistości - przy pomocy nauczyciela przekazuje treść przeczytanego łatwego tekstu - zna lektury we wskazanych przez nauczyciela fragmentach - rozumie różnicę pomiędzy światem przedstawionym utworu a światem rzeczywistym - wyodrębnia główne postacie literackie - łączy tytuły utworów z nazwiskami autorów rzeczywistości - samodzielnie odtwarza treści tekstów po cichym przeczytaniu - samodzielnie wypowiada się na temat przeczytanej lektury i innych utworów literackich - opowiada przebieg wydarzeń - odróżnia dobre i złe zachowanie bohaterów - rozróżnia postacie zmyślone od rzeczywistych, fantastyczne od realistycznych - opisuje ustnie osoby, zwierzęta, przedmioty - wypowiada się w kilku zdaniach na temat programu telewizyjnego - wygłasza z pamięci dłuższe fragmenty utworów literackich -ocenia postępowanie bohatera literackiego, - przedstawia treść utworu literackiego w formie ilustracji, scenki dramatycznej lub krótkiej inscenizacji - mówi z przejrzystością intencji z uwzględnianiem różnorodnych sytuacji, - wyraża swoje refleksje i odczucia, - opowiada przebieg wydarzeń zgodnie z chronologią, - stosuje we własnych tekstach mówionych opis i opowiadanie, i podmiotu lirycznego - dokonuje autoprezentacji z uwzględnieniem własnych zainteresowań - wypowiada się na temat utworów literackich z wykorzystaniem przewidzianej w klasie IV terminologii - układa spójną wypowiedź z elementami oceny na temat obrazów, fotografii i ilustracji - wypowiada się na temat programu telewizyjnego z uwzględnianiem oceny dzieła - potrafi wyodrębnić najważniejsze wydarzenia w utworze literackim - opowiada tym,co widzi na obrazie, fotografii lub ilustracji - wygłasza z pamięci krótkie fragmenty utworów 4

5 Czytanie - czyta cicho i głośno oraz z podziałem na role, - wyszykuje w tekście najprostsze informacje sformułowane wprost, - odróżnia wiersz od pozy, - wskazuje w wierszu wers, strofę, rym i refren, - rozpoznaje czas i miejsce akcji, - wymienia bohaterów utworów, - odróżnia baśń od legendy, - odnajduje w wierszu epitety i porównania, - określa, kim jest osoba wypowiadająca się w wierszu i utworze epickim, - wyróżnia w tekście dialog, opis i opowiadanie, - rozwiązuje proste krzyżówki, rebusy i zagadki, - odróżnia reklamę od innych komunikatów, - czyta głośno i cicho z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków przystankowych, - wyszukuje w tekście informacje, - określa temat utworu, - wyjaśnia pojęcia: wers, strofa, rym i refren, - przedstawia fabułę utworu, - dostrzega pozytywne i negatywne postawy bohaterów literackich, - wyróżnia w utworze obrazy poetyckie, -przedstawia dosłowne i przenośne znaczenie utworu poetyckiego, - wskazuje w tekście onomatopeje, ożywienia i uosobienia, - omawia podstawowe elementy świata przedstawionego, - analizując obraz, odróżnia portret od pejzażu i martwej natury, określa kolorystykę, opowiada o nastroju obrazu, - odczytuje dane z wykresów, - rozpoznaje komiks, - korzysta ze słownika ortograficznego, słownika języka polskiego - wskazuje różne źródła informacji, - odczytuje proste dane z wykresów - rozwiązuje i układa proste krzyżówki, rebusy i zagadki, - podaje najważniejsze cechy charakterystyczne dla baśni, legendy i komiksu, - określa plusy i minusy korzystania z komputera i oglądania telewizji - korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych, - korzysta z innych źródeł informacji, np. Internetu Pisanie - tworzy krótkie wypowiedzi pisemne, - porządkuje wg chronologii plan ogólny wydarzeń, -konstruuje wypowiedzenia jednozdaniowe różnego typu -redaguje krótki plan na podstawie opowiadania, - tworzy krótki opis - samodzielnie redaguje proste formy - redaguje opis przedmiotu, zwierzęcia i 5

6 przedmiotu, zwierzęcia, osoby - układa prosty dialog, - z pomocą nauczyciela redaguje proste formy użytkowe: zawiadomienie i kartkę pocztową, użytkowe: zawiadomienie, kartkę pocztową i ogłoszenie, - układa krótki list o charakterze prywatnym, - samodzielnie redaguje kilkuzdaniową notatkę, z zachowaniem reguł ortograficznych, - podejmuje próbę sporządzenia planu ogólnego wydarzeń, - układa poprawnie i zapisuje dialog, - redaguje list z zastosowaniem zwrotów grzecznościowych, osoby, - układa samodzielnie baśń, - na podstawie informacji zapisuje dane w postaci graficznej, - stosuje akapity w dłuższych wypowiedziach pisemnych, - tworzy , - wskazuje akapity w tekście, - redaguje prostą kilkuzdaniową notatkę - potrafi w formie pisemnej zredagować opowiadanie odtwórcze - próbuje częściowo scharakteryzować bohatera literackiego - redaguje krótkie opowiadanie twórcze oparte na własnych doświadczeniach, - wspólnie redaguje i zapisuje krótką rozmowę związaną z codzienną sytuacją - pisze o przeżyciach i stanach psychicznych bohaterów, - podejmuje samodzielne próby wprowadzania dialogu do opowiadania Nauka o języku Formy porozumiewania się - umiejętnie komunikuje się w sytuacjach codziennych, - używa form grzecznościowych - przedstawia się w zależności od sytuacji - wyraża własne uczucia, -formułuje prośbę i podziękowanie, - dobiera właściwe argumenty, - zna podstawową zasadę akcentowania, poprawnie akcentuje dane przykłady - rozróżnia nadawcę i odbiorcę Czasownik - odróżnia czasownik od innych części mowy, - odmienia czasownik przez - odróżnia formy osobowe od nieosobowych, - odróżnia rodzaj męskoosobowy od - tworzy poprawne formy trudnych czasowników, - używa bezokoliczników, - poprawnie stosuje czasowniki 6

7 osoby i liczby niemęskoosobowego - odmienia czasowniki w różnych rodzajach i używa ich w zdaniu Rzeczownik - odróżnia rzeczownik od innych części mowy, - stosuje różne formy rzeczowników w zdaniach, - odróżnia rzeczowniki pospolite od własnych - buduje zdania z różnymi formami rzeczowników, - odmienia rzeczownik przez przypadki - określa rodzaj rzeczownika i poprawnie je zapisuje, - ustala, o czym informują liczby - ustala, jakich przypadków rzeczownika wymagają poszczególne czasowniki i przypadki rzeczownika, - określa formy rzeczowników Przymiotnik i przysłówek - odróżnia przymiotnik i przysłówek od innych części mowy, - odmienia przymiotnik przez przypadki - wyszukuje przymiotniki i przysłówki w tekście - umie zastosować odpowiednie formy przymiotnika w zdaniu, - posługuje się przysłówkami w zdaniu - uzupełnia tekst odpowiednimi formami przymiotnika, - dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem oraz przymiotnikiem i rzeczownikiem Przyimek - odróżnia przyimek - tworzy wyrażenia przyimkowe - używa spójników -ustala funkcje przyimków i spójnik i spójnik od innych części mowy i przyimków w zdaniach i spójników w zdaniach Zdanie - buduje zdania pojedyncze, - rozumie pojęcie zdania; potrafi je wyodrębnić w mowie i w piśmie - odróżnia zdanie od innych wypowiedzeń, - buduje zdania pojedyncze nierozwinięte, - rozumie pojęcie zdania nierozwiniętego i rozwiniętego; potrafi rozwinąć zdanie proste, - samodzielnie rozróżnia zdanie pojedyncze od złożonego, - buduje zdania pojedyncze rozwinięte - używa zdań zgodnie z intencją nadawcy, - stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne w tekście 7

8 - na podstawie liczby orzeczeń rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone Podmiot i orzeczenie - odszukuje w zdaniu główne części zdania - wskazuje różnice między częścią mowy a częścią zdania - dodaje określenia do podmiotu i orzeczenia, - zauważa związki między podmiotem - rozwija zdania poprzez dodawanie określeń do podmiotu i orzeczenia i orzeczeniem Litery i głoski - ustala kolejność liter - dostrzega różnicę między głoską - porządkuje wyrazy - odróżnia głoski dźwięczne w alfabecie, a literą, w kolejności alfabetycznej, i bezdźwięczne, twarde - wymienia samogłoski i spółgłoski, -dzieli wyrazy na sylaby - wie, co to jest akcent wyrazowy - ustala różnicę między głoską a literą, - odróżnia samogłoski od spółgłosek i miękkie, ustne i nosowe, -poprawnie akcentuje wyrazy Formy wypowiedzi - wskazuje nadawcę i odbiorcę, - wyróżnia elementy kartki pocztowej i listu, - umiejętnie adresuje kartkę pocztową i list, - konstruuje zwięzłe - używa zwrotów grzecznościowych, - odróżnia opis od innych form wypowiedzi, - wskazuje różnicę między opisem postaci i przedmiotu, - tworzy opowiadanie na podstawie podanego planu, - poprawnie konstruuje wypowiedź, - określa tematykę ogłoszenia i zawiadomienia, - zachowuje chronologię wydarzeń -tworzy opis na podstawie ilustracji lub zdjęcia, - wplata do opowiadania inne formy wypowiedzi, - pisze poprawnie pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i gramatycznym 8

9 wypowiedzi - tworzy krótkie wypowiedzi z dialogiem, - uzupełnia dialogiem komiks w opowiadaniu, - prawidłowo zapisuje dialog Ortografia i interpunkcja Ortografia - poprawnie przenosi wyrazy -podejmuje próbę pisania z zachowaniem reguł ortograficznych - formułuje podstawowe reguły ortograficzne i stosuje je w praktyce - pisownia wyrazów z ż, rz - ó, u w różnych formach wyrazu -zasady użycia ch i h - pisownia wielką i małą literą - przeczenie nie z różnymi częściami mowy - oznaczanie miękkości spółgłosek - pisownia wyrazów z ą,ę - pisownia wyrażeń przyimkowych - pisownia zakończeń form czasu przeszłego - użycie zwrotów grzecznościowych - świadomie stosuje reguły ortograficzne Interpunkcja - stawia przecinek przed niektórymi spójnikami -podejmuje próbę samodzielnego zapisu dialogu - określa, przed jakimi spójnikami stawia się przecinki, a które spójniki tego nie wymagają -stosuje reguły interpunkcyjne z użyciem odpowiednich znaków interpunkcyjnych w praktyce 9

10 KLASA V Dział nauczania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Kształcenie kulturowo - literackie czytanie Opanował technikę czytania Potrafi czytać płynnie z przygotowaniem Czyta tekst z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych Czyta tekst płynnie, poprawnie pod względem dykcji, intonacji, akcentowania czytanie ze zrozumieniem Czyta ze zrozumieniem krótko tekst Wyszukuje potrzebne informacje o świecie przedstawionym, streszcza, wyjaśnia. Czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny, notatkę prasową, tekst poetycki Czyta ze zrozumieniem tekst dłuższy i teksty niewspółczesne, dostrzega obecność symboli lektura Zna fragmenty dłuższych tekstów literackich omawianych na lekcjach, umie wskazać bohaterów, poszukuje odpowiedzi na zadane pytania Wypowiada się krótko na tematy związane z przeczytana lekturą, próbuje ocenić postępowanie bohaterów, podaje motywy postępowania, dokonuje podziału bohaterów na głównych i obocznych, zna pojęcie narrator, narracja, zna rodzaje narracji Zna omawiane teksty w całości, potrafi sformułować opinię dotyczącą lektury, bohaterów, przebiegu zdarzeń, potrafi wyodrębnić wszystkie elementy świata przedstawionego w oparciu o tekst literacki Zwraca uwagę na problematykę utworu, wskazuje motywy wędrowne, wnioskuje o cechach bohaterów na podstawie ich zachowania Odróżnia prozę od wiersza, Dostrzega specyfikę języka poetyckiego Potrafi odróżnić ujęcia metaforyczne od dosłownych Odróżnia pojęcia: narrator, podmiot mówiący, autor poetyka Przy pomocy nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, zdrobnienie, zgrubienie, wyraz Wyszukuje w wierszu poznane środki poetyckie, wie, co to jest nastrój wiersza, wie, kto to jest podmiot liryczny, odróżnia rymy Rozpoznaje i podaje przykłady poznanych środków stylistycznych, odszukuje w tekście informacje na temat Rozpoznaje i nazywa poznane środki stylistyczne, podejmuje próby interpretacji, wyszukuje rymy i nazywa ich rodzaje 10

11 neutralny, wyjaśnia, co to jest rym dokładne i niedokładne podmiotu lirycznego, wyjaśnia sens utworu gatunki literackie Zna pojęcie powieści Nazywa cechy gatunkowe Wskazuje w tekście przykłady ilustrujące cechy gatunkowe Zna pojęcie mitu i bajki Nazywa cechy gatunkowe Wskazuje w tekście przykłady ilustrujące cechy gatunkowe Potrafi porównać cechy gatunkowe opowiadania i powieści Potrafi porównać cechy gatunkowe opowiadania i powieści wiedza o kulturze Rozróżnia różne przekazy (dzieło plastyczne, prasa, film, teatr, telewizja, słuchowisko, internet) Odróżnia specyfikę tekstów kultury, zna rodzaje i charakterystyczne cechy danego przekazu, zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o kulturze Zna podstawowe pojęcia związane z danym przekazem artystycznym i czynnie się nimi posługuje Świadomie posługuje się podstawowymi pojęciami poznanymi na lekcjach związanymi z różnymi przekazami korzystanie ze źródeł informacji Potrafi korzystać ze słownika ortograficznego i języka polskiego, z pomocą nauczyciela korzysta z encyklopedii Zna słowniki: ortograficzny, języka polskiego, wyrazów obcych i bliskoznacznych, encyklopedię PWN i wie, do czego służą Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela Biegle posługuje się słownikami, świadomie z nich korzysta, dobiera źródła informacji stosownie do potrzeb Kształcenie językowe formy Z pomocą nauczyciela próbuje zredagować krótki opis przeżyć wewnętrznych W miarę samodzielnie redaguje krótki opis przeżyć Samodzielnie redaguje opis przeżyć wewnętrznych Sporządza wyczerpujący opis przeżyć wypowiedzi Z pomocą nauczyciela próbuje napisać streszczenie W miarę samodzielnie streszcza krótkie teksty Samodzielnie streszcza wybrane teksty, potrafi wymienić najważniejsze cechy streszczenia Streszcza w myśl zasady maksimum treści minimum słów 11

12 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i próbuje napisać instrukcję W miarę samodzielnie sporządza instrukcję Samodzielnie redaguje instrukcję, wskazuje jej najważniejsze elementy Redaguje określone instrukcje poprawne pod wzgl ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i próbuje sporządzić przepis W miarę samodzielnie sporządza przepis Samodzielnie redaguje przepis, wskazuje jego najważniejsze elementy Redaguje określone przepisy poprawne pod wzgl ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym Na podstawie pytań pomocniczych zdaje sprawę z jakiegoś wydarzenia W miarę samodzielnie redaguje sprawozdanie z zachowaniem porządku chronologicznego Samodzielnie redaguje sprawozdanie i wskazuje jego najważniejsze elementy Pisze sprawozdania na określone tematy, przestrzegając zasad kompozycyjnych, gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych Próbuje zredagować zaproszenia i życzenia okolicznościowe Wymienia informacje, które należy uwzględnić w zaproszeniu i życzeniach ; podaje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych; samodzielnie redaguje zaproszenie i życzenia okolicznościowe Samodzielnie redaguje zaproszenie i życzenia uwzględniając wszystkie niezbędne informacje, stosując zasady pisowni zwrotów grzecznościowych Redaguje oryginalne zaproszenia i życzenia, stosując bogate słownictwo; projektuje zaproszenie i kartki z życzeniami, dbając o ich estetykę komunikacja Posługuje się językiem czynnym w zależności od sytuacji, zadaje proste pytania i udziela odpowiedzi, rozumie intencje wypowiedzi Formułuje wypowiedź ze świadomością celu: pyta, odpowiada, poleca, prosi, zaprasza, odmawia, żegna, wita, dziękuje, przedstawia, argumentuje, zachęca (reklamuje) Poprawnie odczytuje intencje wypowiedzi, inicjuje i rozwija dialogi, w zależności od intencji wypowiedzi Wyraża i uzasadnia swoje zdanie na określony temat, formułuje zwięzłe i trafne argumenty, aktywnie uczestnicząc w dyskusji Rozumie znaczenie Przy pomocy nauczyciela dobiera Tłumaczy znaczenie przenośnych Dba o bogactwo języka: unika 12

13 wyrazów wieloznacznych w kontekście, podaje przykłady użycia w wypowiedzi wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne, pokrewne, podejmuje próby wyrażania własnego zdania, wskazuje w tekście wyrazy potoczne związków frazeologicznych, zastępuje wyrazy potoczne słownictwem literackim, tworzy wyrazy na podstawie definicji, wyraża własne zdanie stosując odpowiednie zwroty i wyrażenia powtórzeń, wprowadza porównania, proste związki frazeologiczne, zna pojęcia: synonim, antonim, homonim wypowiedzenie Rozumie pojęcie zdanie,wskazuje podmiot, orzeczenie, nazywa określenia Wskazuje związki wyrazowe, poszczególne części zdania, odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego, rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, przekształca zdanie na równoważnik i na odwrót, układa zdania złożone Przekształca zdania pojedyncze na złożone i odwrotnie, zachowując ich treść,. przestrzega zasad interpunkcji, wyjaśnia co określa przydawka, dopełnienie i okolicznik, czym są wyrażone i na jakie pytania odpowiadają Z dużą swobodą posługuje się różnymi wypowiedzeniami, odróżnia zdanie podrzędne od nadrzędnego, układa zdania do wykresów zdań złożonych, bezbłędnie podaje nazwy wszystkich części zdania pojedynczego rozwiniętego Zna czasownik i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście, określa jego formy Tworzy bezokolicznik od formy osobowej i odwrotnie, rozróżnia postać czasownika, rozpoznaje formy we wszystkich trybach Poprawnie odmienia czasowniki i stosuje formy trybów Określa znaczenie trybów czasownika i biegle odmienia czasowniki w poszczególnych trybach części mowy Zna rzeczownik i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście, określa jego formy Odmienia przez przypadki proste przykłady rzeczowników i wskazuje związki rzeczownika, rozróżnia rzeczowniki żywotne i nieżywotne, pospolite i niepospolite, osobowe i nieosobowe Uzasadnia pisownię wyrazów odwołując się do odmiany rzeczownika Tworzy określone formy podanych rzeczowników pamiętając o różnicach w ich odmianie Zna przymiotnik i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście Odmienia przymiotnik, potrafi stopniować proste przykłady, wskazuje związki przymiotnika Stosuje w zdaniach przymiotniki w różnych formach Stopniuje przymiotniki nieregularnie i opisowo Zna liczebnik i z pomocą Rozróżnia liczebniki główne, Poprawnie odmienia i słownie Stosuje poprawne formy 13

14 nauczyciela rozpoznaje go w tekście porządkowe, ułamkowe, zbiorowe, wskazuje związki liczebnika zapisuje liczebniki w odpowiednim przypadku liczebników Zna przysłówek i z pomocą nauczyciela rozpoznaje go w tekście Wskazuje przysłówki, które nie pochodzą od przymiotników, stopniuje proste przykłady przysłówków Wymienia przykłady przysłówków, które nie pochodzą od przymiotników, podaje przykłady rzeczowników używanych jako przysłówki Stosuje poprawne formy przysłówków, układa zdania z przysłówkami oznaczającymi czas i sposób fonetyka Odróżnia głoskę od litery, samogłoskę od spółgłoski, dzieli wyrazy na sylaby, wie, na która sylabę pada najczęściej akcent w języku polskim Rozpoznaje i zgłoskotwórcze, zmiękczające, poprawnie akcentuje wyrazy, w których akcent pada na drugą sylabę od końca, zna podział spółgłosek Wymienia głoski bezdźwięczne i ich dźwięczne odpowiedniki, twarde i ich miękkie odpowiedniki Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fonetyki, zna zasady akcentowania na trzecią i czwartą sylabę od końca ortografia i interpunkcja Zna podstawowe zasady ortograficzne poznane na lekcjach Pisze ze słuchu, stara się stosować poznane zasady ortograficzne (ó, rz niewymienne, wielka i mała litera, pisownia cząstek bym, byś, by z czasownikami, odmiana rzeczownikow rodzaju żeńskiego zakończonych na -ia, - ja ) i interpunkcyjne (spójniki, zdania złożone) Zna zasady poznane na lekcjach, popełnia nieliczne błędy Zna i poprawnie stosuje zasady poznane na lekcjach Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą w wymaganiach edukacyjnych. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego, kulturowego, językowego przewidziane programem nauczania. 14

15 Jego wypowiedzi ustne oraz pisemne są bezbłędne i cechują się dojrzałością myślenia. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. KLASA VI celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, uczeń nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, bierze udział w konkursach literackich, wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne Uczeń opanował pełny Uczeń opanował wiadomości zakres wiadomości i umiejętności przewidziane i umiejętności określany podstawą programową oraz programem nauczania dla kl. wybrane elementy VI. przewidziane programem nauczania w kl. VI. Kształcenie literackie i językowe wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, uczeń potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, biegle posługuje się słownikami Kształcenie literackie i językowe czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania; jego wypowiedzi ustne i pisemne zawierają tylko nieliczne błędy językowe, podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Kształcenie literackie i językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu, względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie składni, fleksji, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową, nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w 15

16 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny ortograficznych, osiąga w nich sukcesy, podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny. wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne i encyklopedią, określone podstawą słownictwa zagadnienia, samodzielnie sporządza programową: opowiadanie i ortografii, w wypowiedziach notatki z lekcji, selekcjonuje twórcze z dialogiem, w miarę samodzielnie pisemnych popełnia materiał rzeczowy, elementami opisu, list literacki, posługuje się błędy językowe, określa motywację czynów sprawozdanie ze spektaklu następującymi formami stylistyczne, logiczne bohaterów, ocenia ich teatralnego, filmu, wypowiedzi: i ortograficzne, ale nie postępowanie, dobra znajomość tekstu opowiadanie, przekreślają one opowiadania twórcze pozwala mu na odtwórcze opowiadanie wartości pracy wzbogaca dialogami, opowiadanie losów bohaterów, z dialogiem, streszczenie, i wysiłku, jaki włożył w elementami opisów, omówienie elementów świata opis, sprawozdanie, list, ich napisanie, ten sam tekst potrafi przedstawionego, zaproszenie, stopień opanowania przedstawić poprawnie pisze plan ramowy jego technika głośnego i przez niego w formie streszczenia, opisu, i szczegółowy, cichego czytania pozwala wiadomości pozwala na opowiadania, wskazuje poznane w wierszu na zrozumienie tekstu, wykonanie zadań redaguje list do postaci środki stylistyczne, zna przewidziane typowych, o niewielkim literackiej, potrafi samodzielnie poprawić programem gatunki stopniu trudności bezbłędnie pisze większość własnych błędów. literackie, przy pomocy sprawozdanie ze spaceru, umie wyróżnić elementy nauczyciela rozpoznaje wycieczki, a w pracy świata przedstawionego, części mowy poświęconej oglądanemu Fleksja i składnia odróżnia podmiot liryczny i określa ich funkcję w filmowi lub spektaklowi od bohatera utworu, zdaniu (na prostych teatralnemu podejmuje próby wskazuje typy zaimków, poprawia popełnione przykładach), recenzji, wyróżnia przysłówki wśród błędy językowe przy odróżnia zdania rozumie i poprawnie innych części mowy, pomocy nauczyciela, pojedyncze od posługuje się terminami wskazuje sposób ich tworzenia, gromadzi materiały na złożonych i próbuje w zakresie wiedzy o epice, poprawnie stopniuje zadany temat. określać ich rodzaj, wierszu, nowych gatunkach przymiotniki, łączy wyrazy literackich (ballada, rodzaje podaje przykłady różnych Fleksja i składnia w zespoły składniowe. powieści, dramat), typów liczebników, dokonuje samodzielnie odmienia liczebnik złożony wyróżnia w tekście Słowotwórstwo analizy i interpretacji i nieokreślony, czasowniki wiersza, odróżnia na konkretnych przykładach w formie osobowej zestawia pary wyrazów obrazowanie realistyczne od omawia sposób wyrażenia i nieosobowej, podstawowych fantastycznego, orzeczenia określa formę fleksyjną i pochodnych, pisze prace bezbłędne pod i podmiotu, czasowników, przeprowadza analizę stopniu zadowalającym, jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. 16

17 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Fleksja i składnia uczeń potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika, wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczownych, biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone, stosuje w zdaniu rzeczowniki w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki), rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je, układa przykłady czterech zdań złożonych współrzędnie. Słowotwórstwo od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy, rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowy dla innego wyrazu, tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika, wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa. określa funkcję czasowników w zdaniu, odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym, stopniuje przymiotniki, rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe, porównując orzeczenie czasownikowe z imiennym wskazuje na różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania, na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotu, rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe, nazywa w zdaniu części zdania (proste przykłady), układa zdania złożone z podanych zdań słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, nazywa typy formantów, tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. 17

18 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny wymag. dopełniające wymag. rozszerzające wymag. podstawowe wymag. konieczne omawia jego budowę, omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia, przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy. pojedynczych, wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie. Słowotwórstwo przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników, wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym, daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów 18

19 VI. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych i dopuszczających ocen cząstkowych według zasad WZO. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z PZO nauczyciel zaznajamia uczniów na początku roku szkolnego zawierając z nimi kontrakt. 2. Wszystkie prace pisemne uczniów pozostają w pracowni w oddzielnych imiennych teczkach. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do teczek i dodatkowego uzasadnienia oceny. Rodzice mogą tego dokonać na comiesięcznych konsultacjach lub po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. 19

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Uczeń doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego

Kryteria oceniania z języka polskiego Kryteria oceniania z języka polskiego Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe (bieżące), śródroczne i roczne. Na oceny bieżące składają się oceny: ze sprawdzianów pisemnych form wypowiedzi redagowanych w klasie

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.Obszary aktywności oceniane na lekcjach j. polskiego: prace klasowe (np. wypracowanie z lektury), sprawdziany (np. ortograficzne), kartkówki, odpowiedzi ustne (np.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego Kryteria ocen z języka polskiego OCENA CELUJĄCA Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Nauczyciel: Teresa Dubel, Janina Wąsowicz KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. OCENA DOPUSZCZAJĄCA - stara się wypowiadać na temat; -

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie IV na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego wydawnictwa OPERON.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych.

Kryteria ocen w klasie VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Kryteria ocen w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie osiągnął poziomu wymagań koniecznych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych: rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I. Cele PZO. 1. Wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia. 2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwoju własnych zdolności poprzez: recenzowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Anna Karczewska, Marcin Paprota Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ocena Na ocenę celującą na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA V Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA V Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 2 3 4 5 Kształcenie literacko- kulturowe Słuchanie -słucha

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLASA IV

TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLASA IV TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLASA IV Cele kształcenia Słuchanie Mówienie Treści nauczania Przewidywane osiągnięcia ucznia wymagania Odniesienie podstawowe ponadpodstawowe do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2009 roku (zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV CELUJĄCY uczeń opanował wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, ponadto powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, wykazywać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA KLASA IV rok szkolny 2015/2016 Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie tylko aktualny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SP 2 W LEŻAJSKU WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 TREŚCI NAUCZANIA Czytanie i słuchanie OCENA DOPUSZCZAJĄCA -uważnie czyta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. do zajęć języka polskiego

Wymagania edukacyjne. do zajęć języka polskiego Wymagania edukacyjne do zajęć języka polskiego dla uczniów klas IV VI na rok szkolny 2014/2015 Teresa Antkowicz nauczyciel jezyka polskiego Ocenianiu podlegają: kl.iv 1. Doskonalenie różnych form wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV VI 1. Wymogi edukacyjne. Mówienie precyzyjne, na temat, poprawne językowo, adekwatne do sytuacji. Czytanie płynne, ze zrozumieniem. Pisanie poprawne

Bardziej szczegółowo