Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły j Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca WAKACYJNE WSPOMNIENIA 1. Mój nowy podręcznik 2. Wakacyjnych wspomnień czar rozdziały w podręczniku -rozróżnia ilustracje od wakacyjne miesiące wiersza - wyszukuje w Ocena dostateczna podręcznik - rozumie pojęcia: rozdział, temat, teksty, ilustracja swoich odczuciach związanych z podręcznikiem - znajduje odkreślone informacje w rymy i wersy w - dostrzega i wyjaśnia związek treści wiersza z ilustracją Ocena dobra - dostrzega i wyjaśnia związek tytułów rozdziałów z kalendarzem różne elementy podręcznika posługuje się pojęciami: rozdział, temat, tekst, ilustracja - wie, skąd pochodzi słowo wrzesień - gromadzi słownictwo na określony temat Ocena bardzo dobra cechy dobrego podręcznika pojęcia: rozdział, temat, teksty, ilustracja sens przenośny słów sytuację opisaną w wyróżniki Ocena celująca - projektuje podręcznik swoich marzeń -podaje własne przykłady rymów ilustrację i ocenia jej zgodność z treścią 3.Zawieramy nowe znajomości 4. Piszemy pozdrowienia 5. Witaj przygodo! 6. Porozmawiaj my o przyjaźni cenniejszej od nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w zwroty właściwe nadawcy i adresatowi wypowiedzi się imieniem i nazwiskiem swoich pamiątkach z wakacji - nazywa elementy kartki pocztowej - adresuje kartkę pocztową i zapisuje krótkie pozdrowienia, korzystając z wzoru swojej przygodzie imię i nazwisko autora oraz tytuł dialog w - wypowiada się na temat przyjaźni - podaje imię swojego przyjaciela swoją rolę głośno i siebie i innych we właściwy sposób - zna zwroty grzecznościowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych - układa prosty dialog z - układa treść kartki pocztowej z - zapisuje zwroty do adresata wielką literą adresuje kartkę pocztową - czyta dialogi w opowiadaniu - zapisuje krótki dialog z dialogu swoją rolę głośno i wyraźnie z - zna i stosuje zwroty grzecznościowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych - układa prosty dialog z niewielką - układa treść kartki pocztowej z niewielką - wypowiada się na temat przyjaźni przebieg wydarzeń w opowiadaniu - rozumie pojęcia: dialog, narrator - zapisuje dialog z fragmentami narracji z niewielką - czyta swoją rolę głośno i wyraźnie z wyrazy odczytuje intencje nadawcy stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowie oficjalnej i nieoficjalnej - układa prosty dialog samodzielnie - dobiera zwroty grzecznościowe adekwatne do sytuacji - potrafi wyrazić prośbę, gratulacje, podziękowanie, przeprosiny w rozmaity sposób układa treść kartki pocztowej - formułuje wypowiedź o harcerstwie fragmenty narracji i dialogi w opowiadaniu - zapisuje dialog z fragmentami narracji pojęcia: dialog, narrator - czyta swoją rolę głośno i wyraźnie modulując głos - znajduje synonimy w słowniku wyrazów - układa i poprawnie zapisuje dialog na wybrany temat w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej savoir-vivre u dotyczące przedstawiania siebie i innych - rozumie pojęcia poczta pantoflowa - rozumie, czym są pozajęzykowe środki komunikacji i poprawnie się nimi posługuje określa rodzaj narracji (pierwszo-, trzecioosobowa) stosuje wyrazy bliskoznaczne w wypowiedzi - rozumie przesłanie

2 7. Historia pewnej przyjaźni 8. Nasi czworonożni przyjaciele 9. Co to znaczy rozmawiać kulturalnie? 10. Przyjaciel poszukiwany Jak napisać opowiadanie? wyraźnie swoich imię i nazwisko autora oraz tytuł - przepisuje przysłowie niedźwiedzie do zeszytu swoich imię i nazwisko autora oraz tytuł nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w zwroty właściwe nadawcy i adresatowi wypowiedzi swoich imię i nazwisko autora oraz tytuł bohatera, który jest narratorem i określa cechy ich charakteru - określa cechy charakteru obu ogólnie przebieg zdarzeń w - wyszukuje określone informacje w z swoją rolę głośno i wyraźnie z - odczytuje intencję nadawcy z wymawia wyrazy z swoją rolę głośno i wyraźnie z - pisze dalszy ciąg - ustala chronologię wydarzeń rozpoczynające i kończące opowiadanie z bliskoznaczne do słów cechy przyjaciela -charakteryzuje - rozumie pojęcia: przysłowie i morał przebieg zdarzeń w, akcentując zakończenie -samodzielnie charakteryzuje przebieg zdarzeń w wypowiedzi w języku potocznym i języku literackim wybranych frazeologicznych odczytuje intencję nadawcy - rozróżnia i poprawnie nazywa nadawcę i adresata wypowiedzi charakteryzuje przebieg zdarzeń w - dba o poprawność ortograficzną buduje rozpoczynające i kończące opowiadanie bliskoznacznych i wybory, podając przykłady z wyrazy, które wyszły z użycia i wyjaśnia je z - czyta tekst odpowiednią intonacją i artykulacją - rozumie przesłanie postepowanie, podając przykłady z - zapamiętuje wybranych frazeologicznych artykułuje głoski określa intencje nadawcy postepowanie, podając przykłady z pojęcie chronologia zapisuje dialog i stosuje akapity - zna i stosuje zasady pisania - opowiada tę samą historię z punktu widzenia różnych wyrazy, które wyszły z użycia i szuka ich znaczenia w słowniku - posługuje się pojęciami: przysłowie i morał wypowiedź w języku potocznym - rozumie zależności pomiędzy nadawcą a adresatem -odróżnia twórczy i odtwórczy plan wydarzeń - pracuje nad stylem wypowiedzi - posługuje się bogatym słownictwem - opowiada tę samą historię z punktu widzenia różnych 13. Pisownia wyrazów z ó - uzasadnia pisownię wyrazów z ó z wyrazów z ó uzasadnia pisownię wyrazów z ó - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ó pisowni wyrazów z ó i wymienia wyjątki zapisuje wyrazy z ó

3 14. Sprawdź, ile wiesz imię i nazwisko autora oraz tytuł wiersza wiersza PIERWSZE BARWY JESIENI 15. Moja rodzina 16. Co ma kisiel do wujka. O frazeologizma ch i przysłowiach. 17. Skąd się wzięły imiona i nazwiska? Co wiemy o czasowniku? 20. Dobre wychowanie w szkole i w domu 21. Wśród szkolnych spraw imię i nazwisko autora oraz tytuł wiersza wiersza swoich - wypowiada się na określony temat - czyta ze zrozumieniem w czasowniki - odróżnia czasownik od innych części mowy z - odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników swoich wyrazy przeciwne do - formułuje wypowiedź o swoich wyrazy bliskoznaczne do słów - podaje wyrazy pokrewne do słów - układa i zapisuje dialog - pisze kartkę pocztową przy pomocy - określa, kim jest osoba mówiąca w - rozumie wybrane przysłowia posługuje się pojęciami: pokolenie, drzewo genealogiczne członków rodziny i ich wygląd, charakter, zainteresowania - rozumie niektóre związki frazeologiczne - rozumie, do czego służy słownik frazeologiczny - rozumie mądrości zawarte w wybranych przysłowiach - rozumie pojęcie wizytówka - projektuje własną wizytówkę z - układa nazwiska w kolejności alfabetycznej Podaje swoje inicjały odróżnia czasownik od innych części mowy - uzupełnia tekst czasownikami - tworzy poprawne formy czasownika - odróżnia pozytywne i negatywne cechy bohatera kulturalnego zachowania się z - rozumie, czym jest kultura osobista swoją rolę głośno i wyraźnie z sytuacje opisaną w - omawia związek z określoną porą roku - pisze kartkę pocztową z niewielka określa niektóre stopnie pokrewieństwa w rodzinie związek z ilustracją treść z - określa cechy z niewielką - korzysta ze słownika frazeologicznego - rozumie związki frazeologiczne informacje zawarte w - projektuje własną wizytówkę z niewielką - zna pojęcie czasownik - uzupełnia tekst poprawnymi formami czasowników podaje przykłady kulturalnego zachowania postawę elementy a przedstawionego - układa i zapisuje dialog zapisuje wszystkie elementy kartki pocztowej zapisuje zwroty grzecznościowe - wyciąga wnioski z doświadczeń i innych osób przedstawia treść wiersza - zna i poprawnie stosuje wyrazy oznaczające stopień pokrewieństwa wybranych frazeologicznych, do czego służy wizytówka - Wyjaśnia powód kolejności alfabetycznej w spisach się przedstawia - odróżnia czasowniki nazywające czynności od nazywających stany - określa osobę i liczbę czasowników w postawę i uzasadnia swoje - podaje własne przykłady antonimów pojęcie etykieta - pojęcie pokolenie, drzewo genealogiczne - zapamiętuje wybranych frazeologicznych komizm sytuacyjny w - podaje informacje o pochodzeniu swojego nazwiska i samodzielnie odmienia czasownik przez osoby i liczby - formułuje pouczenie płynące z przysłowia i uzasadnia jego słuszność posługuje się pojęciem etykieta - stosuje znane powiedzenia w odpowiednim

4 22. Poznajemy osobowe i nieosobowe formy czasownika 23. Dzień Edukacji Narodowej 24. Opisy barwne jak motyl - wyszukuje w - rozpoznaje osobową formę czasownika - rozpoznaje bezokolicznik - z podejmuje próby tworzenia osobowych form od bezokolicznika i bezokoliczników, form osobowych - wypowiada się na określony temat - czyta ze zrozumieniem - wypowiada się na określony temat barwy kojarzące się z jesienią Wymienia określenia dotyczące liścia postepowanie z - rozumie informacje wyrażone gestem i mimiką - porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej - określa czas i miejsce akcji w tworzy osobowe formy od bezokolicznika i podaje bezokoliczniki form osobowych pisowni bezokoliczników zakończonych na ść, źć - określa, kim jest podmiot liryczny wyróżniki podanego związku frazeologicznego z swoją rolę głośno i wyraźnie z epitety w m z - zna elementy opisu prosty opis z - poznaje niektóre słynne powiedzenia postepowanie z niewielką w osobowe formy czasowników i bezokoliczniki z sytuację opisaną w - określa, kim jest podmiot liryczny wyróżniki liczba z niewielką wskazuje epitety w redaguje prosty opis przebieg zdarzeń w postepowanie, podając przykłady z - posługuje się pozajęzykowymi środkami komunikacji - pisze opowiadanie na zadany temat elementy a przedstawionego w wskazuje w osobowe formy czasowników i bezokoliczniki - tworzy poprawne formy od bezokolicznika i podaje bezokoliczniki form osobowych rozpoznaje i wyróżniki - łączy obrazy z odpowiednimi porami roku - zna elementy opisu różnych opisów - gromadzi słownictwo do opisu -redaguje opis liścia kon zapisuje bezokoliczniki zakończone na ść, źć, kim jest osoba kompetentna własne próby - stosuje bogate słownictwo w opisie liścia Robimy to teraz! czas teraźniejszy. - rozpoznaje z czasownikiem w czasie teraźniejszym - wie, że w czasie teraźniejszym nie określamy rodzaju czasownika czasowniki w czasie teraźniejszym wśród innych form - tworzy osobowe formy czasu teraźniejszego i uzupełnia nimi, o czym informują formy czasu teraźniejszego w czasowniki w czasie teraźniejszym określa osobę i liczbę czasowników w czasie teraźniejszym - używa poprawnych form czasownika typu: i samodzielnie formułuje wypowiedź w czasie teraźniejszym

5 27. Z telewizorem trzeba rozważnie 28. Pracowity jak wół, pszczółka czy mrówka? Tworzymy porównania. 29. Adresat wiersza. 30. Pisownia wyrazów z u. 31. Sprawdź, ile wiesz. - słucha wzorowej recytacji wiersza adresata - uzasadnia pisownię wyrazów z u z - wyszukuje w określone informacje swoją rolę głośno i wyraźnie z programy adresowane do dzieci ulubione programy telewizyjne Opowiada o ulubionym programie telewizyjnym - rozumie zasady, którymi warto kierować się przy wyborze programów telewizyjnych - wypełnia ankietę - poznaje historię telewizji cechy zwierząt i osób wyróżniki - wie, czym jest porównanie i wskazuje jego przykłady w wyróżniki niektórych przenośni i frazeologicznych wyrazów z u uzasadnia pisownię wyrazów z u najważniejsze wydarzenia w antonimy wyrazów treść przenośnie w ulubione programy telewizyjne i uzasadnia swój wybór - tworzy porównania dotyczące swoich cech - uzasadnia swoje - wie, jak zbudowane jest porównanie zwierzęta, którym przypisuje się pewne cechy - dzieli cechy na pozytywne i negatywne treść, jak rozumie myśl zawartą w tytule wiersza - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z u w przykłady epitetów, porównań i przenośni umieć, rozumieć w czasie teraźniejszym przenośnie w i wyjaśnia ich - dokonuje oceny programów telewizyjnych -przedstawia wartościowe programy telewizyjne i zachęca do ich oglądania - odczytuje i porównuje wyniki ankiety funkcje porównań w - tworzy porównania - formułuje i wyjaśnia naukę płynącą z wiersza - czyta wiersz głośno z właściwą intonacją zwroty do adresata, kim jest adresat w związki frazeologiczne - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z u treść elementy a przedstawionego, czym jest epitet, porównanie i przenośnia - konstruuje ankietę na podany temat - tworzy tekst poetycki zawierający porównania marzenia ludzi na przestrzeni wieków zapisuje wyrazy z u, czym jest epitet, porównanie i przenośnia i podaje własne przykłady

6 DESZCZOWA ZADUMA 32. Zaduma nad czasem minionym 33. Miejsca pamięci narodowej Poznajemy czas przeszły czasownika - rozpoznaje z czasownikiem w czasie przeszłym - tworzy formy czasu przeszłego - określa nastrój wiersza synonimy - wyróżniki wyróżniki swoją rolę głośno i wyraźnie z epitety w z - dobiera właściwe definicje do pojęć - rozumie, po co się tworzy miejsca pamięci narodowej czasowniki w czasie przeszłym wśród innych form - tworzy formy czasu przeszłego i uzupełnia nimi treść wyróżniki liczba treść wyróżniki liczba epitety w - Wyjaśnia, o czym informują formy czasu teraźniejszego w czasowniki w czasie przeszłym poprawnie redaguje opis pojęcie nastrój wiersza notatkę - określa uczucia i zachowania - zna miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy - korzysta z różnych źródeł informacji określa osobę i liczbę czasowników w czasie przeszłym - określa liczbę i rodzaj czasowników w czasie przeszłym i poprawnie redaguje notatkę o miejscach pamięci narodowej w najbliższej okolicy tworzy projekt miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy i samodzielnie formułuje wypowiedź w czasie teraźniejszym 36. Skąd się wzięły toruńskie pierniki? 37. O kim opowiadają górnicy? 38. Poznajemy czas przyszły czasownika listopada - rozpoznaje czasowniki w czasie przyszłym - tworzy formy czasu przeszłego prostego i złożonego od bezokoliczników czasowniki w czasie przyszłym wśród innych form - tworzy formy czasu przyszłego i uzupełnia nimi treść treść, o czym informują formy czasu przyszłego w czasowniki w czasie przeszłym -uzasadnia swoje w wydarzenia realistyczne i fantastyczne cechy legendy w wydarzenia realistyczne i fantastyczne określa osobę i liczbę czasowników w czasie przyszłym - określa liczbę i rodzaj czasowników w czasie przyszłym w cytaty - opowiada znaną sobie legendę własne próby twórcze i samodzielnie formułuje wypowiedź w czasie przeszłym własne próby

7 40. Poznajemy pisownię nie z czasownikami pisowni nie z czasownikami - stara się stosować zasady pisowni nie z czasownikami wyróżniki - wymienia cechy poezji patriotycznej - rozumie, kim jest patriota - poznaje sylwetki polskich patriotów notatkę o obchodach Święta Niepodległości z niewielką - stosuje zasady pisowni nie z czasownikami z treść wyróżniki liczba cechy patrioty notatkę o obchodach Święta Niepodległości stosuje zasady pisowni nie z czasownikami jego - zna ważne wydarzenia w życiu Polski - łączy nazwiska wielkich patriotów z wydarzeniami historycznymi, w których brali udział - korzysta z różnych źródeł informacji i samodzielnie stosuje zasady pisowni nie z czasownikami i bezbłędnie stosuje zasady pisowni nie z czasownikami 41. Nasz hymn narodowy 42. Gdy o ojczyźnie myślę 43. Sprawdźmy, - formułuje wypowiedź - Słucha wzorowej recytacji wiersza -wyszukuje w pisowni nie z czasownikami wyróżniki - wymienia cechy poezji patriotycznej symbole narodowe - zna hymn Polski - wie, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu podmiot liryczny i adresata - tworzy wyrazy pokrewne od - recytuje wiersz z pamięci z jego nastroju - stosuje zasady pisowni nie z - Uzasadnia swoje Przedstawia treść wyróżniki liczba treść - określa przeżycia podmiotu lirycznego z zapisuje podobieństwa i różnice w dwóch utworach rozpoznaje i wyróżniki - łączy obrazy z odpowiednimi porami roku symbole narodowe - zna genezę hymnu - korzysta z różnych źródeł informacji określa przeżycia podmiotu lirycznego w fragmenty uzasadniające jego rozpoznaje i wyróżniki - podaje grupy wyrazów pokrewnych --rozpoznaje, tworzy i określa miejsca i okoliczności wywieszania flagi państwowej w związki frazeologiczne i samodzielnie je wyjaśnia rozpoznaje, tworzy

8 co już wiemy 44. Sylwetki wielkich Polaków Mikołaj Kopernik Sylwetki wielkich Polaków Maria Skłodowska - Curie 47 Sylwetki wielkich Polaków Jan Matejko - stara się stosować zasady pisowni nie z czasownikami - rozpoznaje formy osobowe czasownika czasownikami wyróżniki epitety w - odpowiada na pytania dotyczące obrazu wymyślona planetę - poznaje życie i działalność Mikołaja Kopernika cechy naukowca wartości bliskie bohaterom, dlaczego opowiadanie nie jest utworem biograficznym - łączy w pary antonimy synonimy podanego wyrazu - poznaje polskich laureatów Nagrody Nobla - pisze notatkę o działalności wybranego laureata Nagrody Nobla wyróżniki czasowniki, Zna zasady pisowni bezokoliczników zakończonych na -ść, -źć form czasu przeszłego oraz nie z czasownikami - Uzasadnia swoje treść wyróżniki liczba - Uzasadnia swoje przebieg wydarzeń w cechy biograficznego dziedziny, za które przyznawana jest Nagroda Nobla - Uzasadnia swoje wydarzenia historyczne przedstawione w - tworzy wyrazy pokrewne od narzędzia formy osobowe czasownika - stosuje poprawne formy czasowników w wypowiedziach przenośne słów obraz - zapamiętuje niektóre informacje o Mikołaju Koperniku - korzysta z różnych źródeł informacji - uzasadnia swoja opinię, czy mógłby być naukowcem - rozmawia o wartościach w życiu człowieka - rozumie pojęcie emigracja bohatera wiersza autoportret Jana Matejki rozpoznaje i wyróżniki i określa formy osobowe czasownika - określa datę namalowania obrazu - zapamiętuje wszystkie informacje o Mikołaju Koperniku polskich współczesnych uczonych - zapamiętuje wszystkie informacje o Marii Składowskiej - Curie wymienia znane obrazy Jana Matejki

9 48. Odczuwać szczęście, wieszając polską flagę. 49. Pisownia wyrazów z rz. 50. Sprawdź, ile wiesz. - czyta z podziałem na role - poznaje cechy dialogu - poznaje postacie Marka Kamińskiego i Jasia Meli - uzasadnia pisownię wyrazów z rz z wyrazów z rz imię i nazwisko autora oraz tytuł głównego bohatera ŚWIĄTECZNE NASTROJE 51. Sposób na chwalipiętę. epitety i porównania w - odpowiada na pytanie improwizowanego wywiadu synonimy wyrazów - Układa pytania do wywiadu z konkretną osobą z uzasadnia pisownię wyrazów z rz - podaje informacje o czasie i miejscu najważniejsze wydarzenia w - tworzy wyrazy pokrewne od - zna dokonania niektórych sławnych Polaków synonimy i antonimy Wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w malarskie ulubiony obraz -samodzielnie układa pytania do wywiadu z konkretną osobą wielkich podróżników - rozumie pojęcie: media - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z rz - przestawia treść elementy a przedstawionego w - wie, co to jest utwór biograficzny - Uzasadnia swoje przebieg wydarzeń w - rozumie pojęcie: żenujący - rozumie pojęcie autoportret - korzysta z różnych źródeł informacji odpowiada na pytania dotyczące wywiadu - potrafi przeprowadzić prosty wywiad wymarzoną podróż - korzysta z różnych źródeł informacji - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z rz - wie, co to jest utwór biograficzny i go rozpoznaje dokonania sławnych Polaków i ich dokonania - zna polskich laureatów Nagrody Nobla - określa rodzaj narracji posługuje się pojęciem: żenujący - korzysta z różnych źródeł informacji wymarzoną podróż używając bogatego słownictwa zapisuje wyrazy z rz polskich laureatów Nagrody Nobla - Wie, z jakich źródeł skorzystać, aby sprawdzić informacje 52. Skąd się wzięła sól w Wieliczce - określa czas i miejsce akcji w wskazuje wydarzenia realistyczne i fantastyczne w legendzie - dobiera określenia bliskoznaczne w - podaje cechy legendy, dlaczego utwór jest legendą - pisze notatkę na przestawia legendę dotyczącą swojego regionu

10 - rozumie związek legendy z miejscem, o którym opowiada wydarzenia realistyczne i fantastyczne w legendzie z temat święta obchodzonego w kopalniach - rozumie pojęcia: surowiec, żupa - zapamiętuje informacje o Kopalni Soli Wieliczka - korzysta z różnych źródeł informacji 53. Co wiemy o rzeczowniku? 54. Wyróżniamy rzeczowniki własne i pospolite. 55. Podziemne skarby. 56. Maryla i Ania przyjmują gości. rzeczownik w - uzupełnia tekst rzeczownikami z - odróżnia rzeczowniki pospolite od interpretacji głosowej - zna pojęcie rzeczownik uzupełnia tekst rzeczownikami - do rzeczowników d rzeczowniki pospolite synonimy i antonimy Wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w wyróżniki - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w - rozróżnia rzeczowniki nazywające osoby, zwierzęta, rośliny,przedmioty pisowni rzeczowników - opowiada treść swoimi mi w cytaty jego wyróżniki liczba - - opowiada treść swoimi mi - określa rodzaj narracji - rozumie pojęcie: wnioski - wie, że niektóre rzeczowniki odmieniają się tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej - potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy rzeczownikami własnymi a pospolitymi pisowni rzeczowników i zapisuje je poprawnie, przenośne określeń rodzinę przedmiotów z drewna - rozumie pracy górników - zna pochodzenie węgla kamiennego - korzysta z różnych źródeł informacji - formułuje wnioski na podstawie sytuacji przedstawionej w i uzasadnia je - rozumie, czym jest reklamacja - planuje zakupy rzeczowniki, które odmieniają się tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej pisowni rzeczowników i zapisuje je bezbłędnie dokonuje oceny pracy górników planuje scenki pantomimiczne

11 Sprawdzamy rodzaj i liczbę rzeczownika. 59. Święta tuż, tuż - zna rodzaje rzeczownika - zna nazwy i pytania przypadków - odmienia rzeczownik przez przypadki i rodzaje dialog pomiędzy sprzedawcą a klientem - sporządza listę zakupów - odgrywa scenki pantomimiczne - określa rodzaj rzeczowników próbę określenia przypadka wskazanego w rzeczownika epitety, powtórzenia i porównania wyróżniki - uzupełnia tekst rzeczownikami w odpowiednim rodzaju - określa przypadek i liczbę rzeczowników - opowiada treść swoimi mi w cytaty jego wyróżniki liczba - tworzy odpowiednie formy rzeczowników i uzupełnia nimi - zapisuje pytania, na które odpowiadają rzeczowniki w przenośne określeń zwyczaje świąteczne Redaguje życzenia z zwrotów grzecznościowych - korzysta z różnych źródeł informacji i bezbłędnie tworzy odpowiednie formy rzeczowników i uzupełnia nimi własne próby 60.Nieprzewid ziane skutki szlachetności 61. Poznajemy pisownię nie z rzeczownika mi 62. Gwiazdkowe marzenia dzieci pisowni nie z rzeczownikami wydarzenia, które mają miejsce w - rozumie, co to znaczy, że ktoś jest szlachetny - uzasadnia stwierdzenia podając przykłady z własnego życia Redaguje ogłoszenia - pisze zaprzeczenia rzeczowników - uzupełnia podany tekst przeczeniem nie - wie czym jest ogłoszenie ogłoszenie, stosując zachętę z - stosuje zasady pisowni nie z rzeczownikami - odpowiada na pytania związane z tekstem w z punktu widzenia bohatera ogłoszenie, stosując zachętę frazeologicznych - określa rodzaj narracji przedstawiony - odróżnia rzeczowniki odczasownikowe od czasowników w z punktu widzenia wskazanego różne rodzaje ogłoszeń i samodzielnie je redaguje uzupełnia podany tekst przeczeniem nie samodzielną próbę opisania marzeń dzieci z Domu Dziecka

12 63. pisownia wyrazów ż interpretacji głosowej - uzasadnia pisownię wyrazów z ż z synonimy wyrazów - tworzy rodzinę wyrazów plan wydarzeń życzenia prezent wyrazów z ż uzasadnia pisownię wyrazów z ż bohatera przenośne określeń prezent i uczucia związane z jego otrzymaniem - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ż zapisuje wyrazy z ż 64. Sprawdź, ile wiesz. imię i nazwisko autora oraz tytuł NOWOROCZNE OPOWIEŚCI 65. Witamy Nowy Rok Nazywamy cechy - przymiotnik 68. Zimowy, skrzypiący czas - słucha uważnie przymiotnik w - wie, że przymiotnik nazywa cechy rzeczownika - uzupełnia podanymi przymiotnikami epitet w poprawnie odpowiedzi - rozumie pojęcie: wnioski adresata wiersza cechy postaci - układa dialog wyróżniki - pisze życzenia - stosuje formę przymiotnika zgodną z formą określanego rzeczownika próbę odmiany przymiotnika przez przypadki, liczby i rodzaje - kojarzy księżnę Kingę z kopalni soli w Wieliczce antonimy wyrazów ogłoszenie treść w cytaty jego wyróżniki liczba postać - układa pytania do wywiadu - zna i potrafi wyjaśnić pojęcie: przymiotnik - odmienia przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje treść życzenia z zwrotów grzecznościowych powtórzenie i rozumie jego funkcję wyróżniki wymienia antonimy przymiotników przysłów o Nowym Roku postać - określa rzeczownik właściwymi przymiotnikami uzupełnia właściwymi przymiotnikami -charakteryzuje redaguje ogłoszenie i bezbłędnie projektuje stronę kalendarza uzupełnia właściwymi przymiotnikami własne próby

13 Kraina grzecznych słów. - słucha uważnie zwroty grzecznościowe wyróżniki epitety i przenośnie wyrazy dźwiękonaśladowc ze - odpowiada na pytania związane z obrazem notatkę o zabawach na śniegu - tworzy antonimytworzy zdrobnienia - rozróżnia postaci i wydarzenia fantastyczne od realistycznych cechy baśni na konkretnym przykładzie w cytaty jego wyróżniki liczba obraz przy niewielkiej pomocy treść w cytaty jego cechy kulturalnego człowieka dobre i złe zachowania przy niewielkiej pomocy cechy baśni wyrazów dźwiękonaśladowc zych obraz w - rozumie pojęcie: zdrobnienie wskazuje dobre i złe zachowania, dlaczego należy się posługiwać się zwrotami grzecznościowymi i bezbłędnie wyjaśnia przenośnych wyrażeń Ukarana próżność 73. Komu pomagają krasnoludki? - czyta ze zrozumieniem baśni - opowiada swoją ulubioną baśń - czyta ze zrozumieniem baśni cechy baśni - rozumie pojęcie: streszczenie fragment wyraźnie z - rozróżnia postaci i wydarzenia fantastyczne od realistycznych - tworzy synonimy z niewielka zdrobnienia cechy baśni - streszcza utwór na podstawie pytań - formułuje przesłanie baśni imiona i nazwiska twórców baśni - rozumie pojęcie : twórca cechy krasnoludków - odpowiada na pytania związane z tekstem podanego związku frazeologicznego tworzy synonimy w ludzkie przywary skrytykowane w baśni w i poprawia informacje niezgodne z tekstem - zna imiona i nazwiska twórców baśni oraz tytuły ich utworów przedstawicieli różnych zawodów różne dziedziny twórczości czym jest przesłanie w przysłowia i związki frazeologiczne związane z treścią baśni próbę napisania baśni

14 74. Przyjaźń największym bogactwem. 75. Zabawa w teatr 76. Stopniujemy przymiotniki. 77. Za co kochamy babcię i dziadka? 78. Pisownia wyrazów z ch. baśni baśni - bierze udział w inscenizacji - wie, że przymiotniki można stopniować babcię i dziadka życzenia - uzasadnia pisownię wyrazów z ch z wyrazów z rz tekst z podziałem na role z - rozróżnia postaci i wydarzenia fantastyczne od realistycznych synonimy i antonimy - formułuje przesłanie baśni - do ramowego planu wydarzeń dopasowuje podpunkty szczegółowo opisujące dane wydarzenie tekst z podziałem na role z - projektuje kostium - pisze zaproszenie - od przymiotników tworzy stopień niższy i wyższy - określa podmiot liryczny - nazywa uczucia wyróżniki uzasadnia pisownię wyrazów z ch - pisze szczegółowy plan swoich zajęć - odpowiada na pytania związane z tekstem podanego przysłowia cechy redaguje zaproszenie - czyta swoją rolę z odpowiednią artykulacją i intonacją - poznaje życie i twórczość W. Chotomskiej - formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników poprawnie łączy z rzeczownikami - stopniuje przymiotniki w sposób prosty i opisowy w cytaty jego - czyta z odpowiednią artykulacją i intonacją - -rozpoznaje i wyróżniki liczba - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ch w różnice między utworem Kot w butach a wcześniej poznanymi baśniami czym rożni się plan szczegółowy od planu ramowego szczegółowy plan baśni - omawia charakterystyczne elementy inscenizacji w -wyjaśnia pojęcia związane z teatrem - zapamiętuje niektóre informacje o W. Chotomskiej - rozumie, że stopień przymiotnika oznacza natężenie cechy w przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz określa ich formy gramatyczne - określa uczucia wyrażone w podanej przenośni i związku frazeologicznego - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ch i bezbłędnie redaguje szczegółowy plan baśni pisze scenariusz widowiska opartego na baśni W. Chotomskiej wskazuje w przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz określa ich formy gramatyczne próbę napisania wiersza o babci i dziadku zapisuje wyrazy z ch 79.Sprawdź,

15 ile wiesz. ZIMOWE EMOCJE 80. Czas białego szaleństwa. 81.Co wiemy o przysłówku? 82. Poznajemy pisownię nie z przysłówkami. 83.Czy zima jest zła? 84. Wyobraźnia nie zna granic. - opowiada ulubione baśnie baśni nadawcę i adresata listu - zna pytania, na które odpowiada przysłówek pisowni nie z przysłówkami zaproszenia - tworzy zdrobnienia cechy baśni wyrazy dźwiękonaśladowc ze list - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie przysłówków - od przysłówków tworzy przysłówki o przeciwnym znaczeniu synonimy i tworzy wyrazy pokrewne wyróżniki - porównuje treść utworów uosobienia w - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w cechy baśni- nazwiska twórców baśni - gromadzi słownictwo na podany temat - rozumie pojęcia: solidarność i regulamin - wie, że przysłówek jest określeniem czasownika przysłówki w - zna i poprawnie stosuje zasady pisowni nie z przysłówkami w cytaty jego - -rozpoznaje i wyróżniki liczba w w elementy humorystyczne w listach - zapamiętuje wszystkie elementy listu - uzupełnia właściwymi przysłówkami - tworzy przysłówki od przymiotników zapisuje nie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników podobieństwa i różnice między dwoma utworami, czym jest uosobienie w - podaje cechy legendy redaguje szczegółowy plan baśni łączy nazwiska twórców baśni z tytułami ich utworów pisze list z zimowiska stosując bogate słownictwo - stopniuje przysłówki utworzone od przymiotników zapisuje nie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników własne próby próbę napisania o tematyce fantastycznej

16 - układa dialog - rozumie, czym jest fikcja literacka postać fantastyczną w opowiadaniu - poznaje postać C.S. Lewisa 85.Marzenia do spełnienia. 86. Kłopoty z zakochaniem. 87. Co wiemy o przyimku i o wyrażeniu przyimkowym? 88. Opisujemy postać. Jak to zrobić? 89. Za co kochamy innych? cechy bohatera przyimki w - tworzy przysłówki od przymiotników - stopniuje przysłówki utworzone od przymiotników cechy osób buduje - tworzy wyrazy pokrewne podane przysłowie i związki frazeologiczne - układa życzenia dla postaci fantastycznej - Wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w w związki frazeologiczne - określa swoje mocne i słabe strony - uzupełnia właściwymi przyimkami - wyodrębnia trzy części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) redaguje opis przy niewielkiej pomocy - tworzy porównania, których życzenia się spełniły cechy pożądane cechy charakteru - posługuje się pojęciami: emocje, dowcip, humor - łączy przyimki z rzeczownikami, tworząc wyrażenia przyimkowe i poprawnie redaguje opis - dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną - pracuje nad stylem wypowiedzi w cytaty w - określa rodzaj narracji w - określa rodzaj narracji - tworzy wyrażenia przyimkowe - gromadzi słownictwo do opisu - zna i stosuje zasady tworzenia opisu -stosuje w opisie akapity - stosuje bogate słownictwo w - pisze opowiadanie pt. Spełnione marzenia - uzupełnia różne zwroty odpowiednimi przyimkami i bezbłędnie postać i bezbłędnie redaguje opowiadanie

17 90. Dlaczego powinniśmy szanować innych? 91. Co wiemy o spójniku? cechy - wie, co to jest spójnik przyimki w porównanie i uosobienie pojęcia związane z miłością plan - rozumie, czym jest cytat - zapisuje poprawnie cytat - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w - wyszukuje w argumenty przemawiające za dana tezą postaw tolerancyjnych i nietolerancyjnych - uzupełnia właściwymi spójnikami jego - odpowiada na pytania związane z tekstem - rozumie czym jest cytat, czym jest tolerancja - uzasadnia, dlaczego warto być tolerancyjnym przebieg wydarzeń w - wie, co to jest spójnik i jaką funkcję pełni w zdaniu - rozumie przenośne stwierdzeń, czym jest cytat - rozumie w jakim celu stosuje się motto - określa rodzaj narracji własne argumenty przemawiające za daną tezą - wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek próbę zredagowania kodeksu osoby tolerancyjnej - uzupełnia tekst odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi 92. O niełatwej pracy dziennikarza. cechy dobrego dziennikarza przy pomocy - układa pytania do wywiadu z niewielką cechy dobrego dziennikarza antonimy wyrazów - poznaje historię radia - przebieg wydarzeń w - zapamiętuje niektóre fakty z historii radia - rozumie wyrazów: spontaniczny, predyspozycje - określa rodzaj narracji -przeprowadza wywiad - posługuje się pojęciami: spontaniczny, predyspozycje -zastanawia się, czy mógłby być dziennikarzem i uzasadnia swoje układa dialog jako dziennikarz 93. Sprawdźmy, co już wiemy. - rozpoznaje w przysłówek, przyimek, spójnik - uzupełnia odpowiednimi przysłówkami - łączy przyimki z rzeczownikami, tworząc wyrażenia przyimkowe w i określa przysłówków, w i określa przysłówków, przyimków, spójników - tworzy przysłówki od przymiotników - tworzy wyrażenia przyimkowe uzupełnia odpowiednimi przysłówkami, przyimkami, spójnikami

18 94.Pisowania wyrazów z h. - uzasadnia pisownię wyrazów z h z wyrazów z h przyimków, spójników uzasadnia pisownię wyrazów z h - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z h - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z h -bezbłędnie zapisuje wyrazy z h 95. Sprawdź, ile wiesz. - wyszukuje w określone informacje - wie, czym jest fikcja literacka WIOSENNE POSZUKIWANIA 96. Polskie góry w poezji 97. Historia Pana Twardowskieg o według Adama Mickiewicza. - czyta z podziałem na role - bierze udział w inscenizacji zachowanie -wymienia cechy -redaguje list uosobienie w wyróżniki środki stylistyczne i i wskazuje ich przykłady w krajobraz - określa cechy informacje zgodne z utworem plan szczegółowy - - uzasadnia swoje - opowiada przebieg wydarzeń w opowiadanie na zadany temat - opowiada treść -wskazuje w cytaty jego -rozpoznaje i wyróżniki liczba - opowiada treść -wskazuje w cytaty jego - rozumie i wyjaśnia treść przysłów, czym jest fikcja literacka różnice pomiędzy mottem a cytatem w obrazy z wiersza redaguje opis krajobrazu w zachowanie - zapamiętuje niektóre wyrazy staropolskie redaguje list próbę opisu krajobrazu opracowuje inscenizację 98. Poznajemy i jego równoważnik 99. Poznajemy oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikow e W pogoni za dorosłością. - wie, co to jest równoważnik - rozpoznaje oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe - rozpoznaje równoważniki zdań w - przekształca w równoważnik - wie, że oznajmujące kończy się kropką, pytające znakiem zapytania, a rozkazujące wykrzyknikiem - rozróżnia i równoważnik - zna podział zdań ze względu na cel wypowiedzi cechy - wie na czym polega różnica pomiędzy m a równoważnikiem - swobodnie przekształca w równoważnik i równoważnik w układa w zależności od celu wypowiedzi w przekształca w równoważnik i równoważnik w układa w zależności od celu wypowiedzi redaguje życzenia, uwzględniając zwroty

19 interpretacji głosowej - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w życzenia obraz cechy obraz - określa rodzaj narracji nieporozumienie przedstawione w opowiadaniu życzenia, uwzględniając zwroty grzecznościowe grzecznościowe 102. Szkoła panny Minchin 103.Rozróżni amy pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte Ćwiczymy wyróżnianie wyrazowych w zdaniu Jak pracę można zamienić na przyjemność? - rozróżnia pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte - wie, że wyrazy w zdaniu tworzą związki cechy tworzy nazwy mieszkańców państw - rozumie, czym są wyrazy wieloznaczne - przeprowadza wywiad - uzupełnia nierozwinięte podanymi określeniami tworząc rozwinięte -wie, że podmiot i orzeczenie tworzą związek główny - porządkuje informacje notatkę o swoich obowiązkach z niewielką - nazywa uczucia towarzyszące bohaterom zapisuje nazwy mieszkańców państw przysłów - uzupełnia nierozwinięte określeniami odpowiadającymi na dane pytanie wyraz nadrzędny i podrzędny w związku - sa modzielnie redaguje notatkę o swoich obowiązkach - uzasadnia swoje frazeologicznych uosobienia - nazywa uczucia i reakcje towarzyszące bohaterom w - podaje cechy legendy - określa rodzaj narracji homonimów - tworzy pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte - formułuje pytania, na które odpowiadają wyrazy określające -wie, czym różni się wyraz określany od określającego w - określa rodzaj narracji - tworzy kodeks postępowania, jak się zachowywać, by unikać nieporozumień i samodzielnie rozwija nierozwinięte, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia - rozróżnia związek główny i związki poboczne i poprawnie pisze opowiadanie o obowiązku, który stał się przyjemnością 107. DO szczęścia tak niewiele potrzeba. - określa, kim jest podmiot liryczny homonimy wyróżniki - tworzy neologizmy w cytaty jego w przeżycia podmiotu lirycznego podejmuje próbę poetycką

20 108. Podzielmy na grupę pomiotu i grupę orzeczenia Piszemy poprawnie - przecinek w zdaniu pojedynczym. 110.Kiedy komputer jest przyjacielem człowieka? 111. Wiosna to pora radosna Rozróżniamy pojedyncze i złożone Sprawdź, ile wiesz. grupę pomiotu i grupę orzeczenia interpunkcji w zdaniu pojedynczym interpretacji głosowej - nazywa wiosenne kwiaty - wyróżnia pojedyncze i złożone - wyszukuje w określone informacje - określa adresata ŚPIEWAJĄCY SAD 114. Co się wydarzyło w wymarzony poranek środki stylistyczne i wskazuje ich przykłady w - odróżnia określenia podmiotu od określeń orzeczenia - stara się przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym cechy fragmenty wyraźnie z - formułuje wnioski na podstawie sytuacji przedstawionej w - uczestniczy w dyskusji - pisze a z antonimy wyróżniki środki stylistyczne i wskazuje ich przykłady w orzeczenie w zdaniu złożonym wyróżniki -wymienia środki stylistyczne i wskazuje ich przykłady w - podaje antonimy wyrazy wieloznaczne przydzieloną mu wyróżniki liczba - układa z wyrazów - przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym z niewielka - pisze samodzielnie e- maila - uzasadnia swoje - nazywa uczucia i reakcje towarzyszące bohaterom - posługuje się pocztą elektroniczną obrazy - uzasadnia swoje w cytaty jego wyróżniki liczba - tworzy złożone z zdań pojedynczych - uzasadnia swoje w cytaty jego opowiadanie na - dopasowuje do wykresu - przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym w - zajmuje określone stanowisko w dyskusji - posługuje się pojęciem: informatyka treść - nadaje tytuły utworom poetyckim Poprawnie redaguje opis krajobrazu - wie, na czym polega różnica między m pojedynczym i złożonym - opowiada treść - określa uczucia podmiotu lirycznego neologizmy - rysuje wykresy zdań i zaznacza na nich grupę podmiotu i grupę orzeczenia stawia przecinki w zdaniu pojedynczym własne próby przekształca pojedyncze w złożone i złożone w pojedyncze samodzielne próby

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie IV na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego wydawnictwa OPERON.

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ocena Na ocenę celującą na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena: dostateczny)

podstawowe (ocena: dostateczny) KRYTERIA OGÓLNE klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice zdań słucha uważnie nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania z języka polskiego w klasie 4

Wymagania z języka polskiego w klasie 4 Wymagania z języka polskiego w klasie 4 dopełniające ocena bardzo dobra I. Odbiór Wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (gramatyka-nauka o języku) czyta tekst, stosując odpowiednie tempo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA V Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA V Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 2 3 4 5 Kształcenie literacko- kulturowe Słuchanie -słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie V. wymagania na oceny śródroczne

Kryteria oceniania w klasie V. wymagania na oceny śródroczne Kryteria oceniania w klasie V wymagania na oceny śródroczne Wszystkie wymagania na ocenę wyższą zawierają wymagania na ocenę niższą Czytanie dopuszczająca -stara się czytać tekst bez błędów, dostateczna

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4 WYMAGANIA 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi. Określa temat tekstu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu język polski

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu język polski Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu język polski Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają następujące elementy wiedzy, umiejętności i postawy ucznia: 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I OKRES Sprawności I. Odbiór i wykorzystanie zawartych w nich informacji konieczne (ocena: dopuszczający) czyta poprawnie tekst, wyznaczając głosowo granice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ Ocena celująca Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w klasie czwartej oraz : # twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. 5 A,B,C,D oraz KRYTERIA OCENIANIA Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) UCZEŃ rozszerzone (ocena dobry) dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W IV KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Program nauczania Czytać, myśleć, uczestniczyć PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

SPOSOBY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SPOSOBY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENIANIE to: 1. Integralna część procesu nauczania. 2. Proces gromadzenia informacji. 3. Wspieranie szkolnej kariery uczniów.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne

Wymagania. podstawowe. (ocena: dostateczny) UCZEŃ. czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne Wymagania Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena: dobry) dopełniające (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ I. Odbiór odpowiedzi i wykorzystanie zawartych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIAOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIAOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIAOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE-J. POLSKI, KLASA IV Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania. Z języka polskiego następujące obszary

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Kryteria oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Sportowym w Mysłowicach SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił żadnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka polskiego w kl. IV b w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka polskiego w kl. IV b w roku szkolnym 2015/2016 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka polskiego w kl. IV b w roku szkolnym 2015/2016 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Klasa 4 CZYTANIE sprawnie czyta teksty głośno i cicho, czyta ze zrozumieniem teksty literackie i popularnonaukowe, wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny - poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z JĘZYKA POLSKIEGO. dla uczniów klas IV Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów klas IV Program nauczania Podręcznik autor tytuł Nr ewidencyjny w wykazie Agnieszka Kania Program nauczania Karolina Kwak języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz: I. ODBIÓR WYPOWIEDZI I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLASA IV

TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLASA IV TREŚCI NAUCZANIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLASA IV Cele kształcenia Słuchanie Mówienie Treści nauczania Przewidywane osiągnięcia ucznia wymagania Odniesienie podstawowe ponadpodstawowe do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas IV- VI W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji: czyta ze zrozumieniem teksty kultury, w tym utwory poetyckie, proste teksty

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1. Programu nauczania Między nami, A. Łuczak i A. Murdzek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Rok szkolny 2016/2017 KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH OCENA NIEDOSTATECZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 TREŚCI NAUCZANIA Czytanie i słuchanie OCENA DOPUSZCZAJĄCA -uważnie czyta

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ DOBRY (WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE)

STOPIEŃ DOBRY (WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE) Załącznik do Umowy przedmiotowej z języka polskiego SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE w klasie piątej NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. Odbiór wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Uczeń doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV CELUJĄCY uczeń opanował wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, ponadto powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, wykazywać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała mgr Renata Staszel Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań programowych na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V 1 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V dopuszczający poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej umożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń potrafi wykonać zadania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych, uczeń nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego Podręcznik: - Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klas IV szkoły podstawowej; nr dopuszczenia: 538/1/2012/2015 - Teraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy piątej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język polski klasa V : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo