Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły j Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca WAKACYJNE WSPOMNIENIA 1. Mój nowy podręcznik 2. Wakacyjnych wspomnień czar rozdziały w podręczniku -rozróżnia ilustracje od wakacyjne miesiące wiersza - wyszukuje w Ocena dostateczna podręcznik - rozumie pojęcia: rozdział, temat, teksty, ilustracja swoich odczuciach związanych z podręcznikiem - znajduje odkreślone informacje w rymy i wersy w - dostrzega i wyjaśnia związek treści wiersza z ilustracją Ocena dobra - dostrzega i wyjaśnia związek tytułów rozdziałów z kalendarzem różne elementy podręcznika posługuje się pojęciami: rozdział, temat, tekst, ilustracja - wie, skąd pochodzi słowo wrzesień - gromadzi słownictwo na określony temat Ocena bardzo dobra cechy dobrego podręcznika pojęcia: rozdział, temat, teksty, ilustracja sens przenośny słów sytuację opisaną w wyróżniki Ocena celująca - projektuje podręcznik swoich marzeń -podaje własne przykłady rymów ilustrację i ocenia jej zgodność z treścią 3.Zawieramy nowe znajomości 4. Piszemy pozdrowienia 5. Witaj przygodo! 6. Porozmawiaj my o przyjaźni cenniejszej od nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w zwroty właściwe nadawcy i adresatowi wypowiedzi się imieniem i nazwiskiem swoich pamiątkach z wakacji - nazywa elementy kartki pocztowej - adresuje kartkę pocztową i zapisuje krótkie pozdrowienia, korzystając z wzoru swojej przygodzie imię i nazwisko autora oraz tytuł dialog w - wypowiada się na temat przyjaźni - podaje imię swojego przyjaciela swoją rolę głośno i siebie i innych we właściwy sposób - zna zwroty grzecznościowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych - układa prosty dialog z - układa treść kartki pocztowej z - zapisuje zwroty do adresata wielką literą adresuje kartkę pocztową - czyta dialogi w opowiadaniu - zapisuje krótki dialog z dialogu swoją rolę głośno i wyraźnie z - zna i stosuje zwroty grzecznościowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych - układa prosty dialog z niewielką - układa treść kartki pocztowej z niewielką - wypowiada się na temat przyjaźni przebieg wydarzeń w opowiadaniu - rozumie pojęcia: dialog, narrator - zapisuje dialog z fragmentami narracji z niewielką - czyta swoją rolę głośno i wyraźnie z wyrazy odczytuje intencje nadawcy stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowie oficjalnej i nieoficjalnej - układa prosty dialog samodzielnie - dobiera zwroty grzecznościowe adekwatne do sytuacji - potrafi wyrazić prośbę, gratulacje, podziękowanie, przeprosiny w rozmaity sposób układa treść kartki pocztowej - formułuje wypowiedź o harcerstwie fragmenty narracji i dialogi w opowiadaniu - zapisuje dialog z fragmentami narracji pojęcia: dialog, narrator - czyta swoją rolę głośno i wyraźnie modulując głos - znajduje synonimy w słowniku wyrazów - układa i poprawnie zapisuje dialog na wybrany temat w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej savoir-vivre u dotyczące przedstawiania siebie i innych - rozumie pojęcia poczta pantoflowa - rozumie, czym są pozajęzykowe środki komunikacji i poprawnie się nimi posługuje określa rodzaj narracji (pierwszo-, trzecioosobowa) stosuje wyrazy bliskoznaczne w wypowiedzi - rozumie przesłanie

2 7. Historia pewnej przyjaźni 8. Nasi czworonożni przyjaciele 9. Co to znaczy rozmawiać kulturalnie? 10. Przyjaciel poszukiwany Jak napisać opowiadanie? wyraźnie swoich imię i nazwisko autora oraz tytuł - przepisuje przysłowie niedźwiedzie do zeszytu swoich imię i nazwisko autora oraz tytuł nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w zwroty właściwe nadawcy i adresatowi wypowiedzi swoich imię i nazwisko autora oraz tytuł bohatera, który jest narratorem i określa cechy ich charakteru - określa cechy charakteru obu ogólnie przebieg zdarzeń w - wyszukuje określone informacje w z swoją rolę głośno i wyraźnie z - odczytuje intencję nadawcy z wymawia wyrazy z swoją rolę głośno i wyraźnie z - pisze dalszy ciąg - ustala chronologię wydarzeń rozpoczynające i kończące opowiadanie z bliskoznaczne do słów cechy przyjaciela -charakteryzuje - rozumie pojęcia: przysłowie i morał przebieg zdarzeń w, akcentując zakończenie -samodzielnie charakteryzuje przebieg zdarzeń w wypowiedzi w języku potocznym i języku literackim wybranych frazeologicznych odczytuje intencję nadawcy - rozróżnia i poprawnie nazywa nadawcę i adresata wypowiedzi charakteryzuje przebieg zdarzeń w - dba o poprawność ortograficzną buduje rozpoczynające i kończące opowiadanie bliskoznacznych i wybory, podając przykłady z wyrazy, które wyszły z użycia i wyjaśnia je z - czyta tekst odpowiednią intonacją i artykulacją - rozumie przesłanie postepowanie, podając przykłady z - zapamiętuje wybranych frazeologicznych artykułuje głoski określa intencje nadawcy postepowanie, podając przykłady z pojęcie chronologia zapisuje dialog i stosuje akapity - zna i stosuje zasady pisania - opowiada tę samą historię z punktu widzenia różnych wyrazy, które wyszły z użycia i szuka ich znaczenia w słowniku - posługuje się pojęciami: przysłowie i morał wypowiedź w języku potocznym - rozumie zależności pomiędzy nadawcą a adresatem -odróżnia twórczy i odtwórczy plan wydarzeń - pracuje nad stylem wypowiedzi - posługuje się bogatym słownictwem - opowiada tę samą historię z punktu widzenia różnych 13. Pisownia wyrazów z ó - uzasadnia pisownię wyrazów z ó z wyrazów z ó uzasadnia pisownię wyrazów z ó - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ó pisowni wyrazów z ó i wymienia wyjątki zapisuje wyrazy z ó

3 14. Sprawdź, ile wiesz imię i nazwisko autora oraz tytuł wiersza wiersza PIERWSZE BARWY JESIENI 15. Moja rodzina 16. Co ma kisiel do wujka. O frazeologizma ch i przysłowiach. 17. Skąd się wzięły imiona i nazwiska? Co wiemy o czasowniku? 20. Dobre wychowanie w szkole i w domu 21. Wśród szkolnych spraw imię i nazwisko autora oraz tytuł wiersza wiersza swoich - wypowiada się na określony temat - czyta ze zrozumieniem w czasowniki - odróżnia czasownik od innych części mowy z - odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników swoich wyrazy przeciwne do - formułuje wypowiedź o swoich wyrazy bliskoznaczne do słów - podaje wyrazy pokrewne do słów - układa i zapisuje dialog - pisze kartkę pocztową przy pomocy - określa, kim jest osoba mówiąca w - rozumie wybrane przysłowia posługuje się pojęciami: pokolenie, drzewo genealogiczne członków rodziny i ich wygląd, charakter, zainteresowania - rozumie niektóre związki frazeologiczne - rozumie, do czego służy słownik frazeologiczny - rozumie mądrości zawarte w wybranych przysłowiach - rozumie pojęcie wizytówka - projektuje własną wizytówkę z - układa nazwiska w kolejności alfabetycznej Podaje swoje inicjały odróżnia czasownik od innych części mowy - uzupełnia tekst czasownikami - tworzy poprawne formy czasownika - odróżnia pozytywne i negatywne cechy bohatera kulturalnego zachowania się z - rozumie, czym jest kultura osobista swoją rolę głośno i wyraźnie z sytuacje opisaną w - omawia związek z określoną porą roku - pisze kartkę pocztową z niewielka określa niektóre stopnie pokrewieństwa w rodzinie związek z ilustracją treść z - określa cechy z niewielką - korzysta ze słownika frazeologicznego - rozumie związki frazeologiczne informacje zawarte w - projektuje własną wizytówkę z niewielką - zna pojęcie czasownik - uzupełnia tekst poprawnymi formami czasowników podaje przykłady kulturalnego zachowania postawę elementy a przedstawionego - układa i zapisuje dialog zapisuje wszystkie elementy kartki pocztowej zapisuje zwroty grzecznościowe - wyciąga wnioski z doświadczeń i innych osób przedstawia treść wiersza - zna i poprawnie stosuje wyrazy oznaczające stopień pokrewieństwa wybranych frazeologicznych, do czego służy wizytówka - Wyjaśnia powód kolejności alfabetycznej w spisach się przedstawia - odróżnia czasowniki nazywające czynności od nazywających stany - określa osobę i liczbę czasowników w postawę i uzasadnia swoje - podaje własne przykłady antonimów pojęcie etykieta - pojęcie pokolenie, drzewo genealogiczne - zapamiętuje wybranych frazeologicznych komizm sytuacyjny w - podaje informacje o pochodzeniu swojego nazwiska i samodzielnie odmienia czasownik przez osoby i liczby - formułuje pouczenie płynące z przysłowia i uzasadnia jego słuszność posługuje się pojęciem etykieta - stosuje znane powiedzenia w odpowiednim

4 22. Poznajemy osobowe i nieosobowe formy czasownika 23. Dzień Edukacji Narodowej 24. Opisy barwne jak motyl - wyszukuje w - rozpoznaje osobową formę czasownika - rozpoznaje bezokolicznik - z podejmuje próby tworzenia osobowych form od bezokolicznika i bezokoliczników, form osobowych - wypowiada się na określony temat - czyta ze zrozumieniem - wypowiada się na określony temat barwy kojarzące się z jesienią Wymienia określenia dotyczące liścia postepowanie z - rozumie informacje wyrażone gestem i mimiką - porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej - określa czas i miejsce akcji w tworzy osobowe formy od bezokolicznika i podaje bezokoliczniki form osobowych pisowni bezokoliczników zakończonych na ść, źć - określa, kim jest podmiot liryczny wyróżniki podanego związku frazeologicznego z swoją rolę głośno i wyraźnie z epitety w m z - zna elementy opisu prosty opis z - poznaje niektóre słynne powiedzenia postepowanie z niewielką w osobowe formy czasowników i bezokoliczniki z sytuację opisaną w - określa, kim jest podmiot liryczny wyróżniki liczba z niewielką wskazuje epitety w redaguje prosty opis przebieg zdarzeń w postepowanie, podając przykłady z - posługuje się pozajęzykowymi środkami komunikacji - pisze opowiadanie na zadany temat elementy a przedstawionego w wskazuje w osobowe formy czasowników i bezokoliczniki - tworzy poprawne formy od bezokolicznika i podaje bezokoliczniki form osobowych rozpoznaje i wyróżniki - łączy obrazy z odpowiednimi porami roku - zna elementy opisu różnych opisów - gromadzi słownictwo do opisu -redaguje opis liścia kon zapisuje bezokoliczniki zakończone na ść, źć, kim jest osoba kompetentna własne próby - stosuje bogate słownictwo w opisie liścia Robimy to teraz! czas teraźniejszy. - rozpoznaje z czasownikiem w czasie teraźniejszym - wie, że w czasie teraźniejszym nie określamy rodzaju czasownika czasowniki w czasie teraźniejszym wśród innych form - tworzy osobowe formy czasu teraźniejszego i uzupełnia nimi, o czym informują formy czasu teraźniejszego w czasowniki w czasie teraźniejszym określa osobę i liczbę czasowników w czasie teraźniejszym - używa poprawnych form czasownika typu: i samodzielnie formułuje wypowiedź w czasie teraźniejszym

5 27. Z telewizorem trzeba rozważnie 28. Pracowity jak wół, pszczółka czy mrówka? Tworzymy porównania. 29. Adresat wiersza. 30. Pisownia wyrazów z u. 31. Sprawdź, ile wiesz. - słucha wzorowej recytacji wiersza adresata - uzasadnia pisownię wyrazów z u z - wyszukuje w określone informacje swoją rolę głośno i wyraźnie z programy adresowane do dzieci ulubione programy telewizyjne Opowiada o ulubionym programie telewizyjnym - rozumie zasady, którymi warto kierować się przy wyborze programów telewizyjnych - wypełnia ankietę - poznaje historię telewizji cechy zwierząt i osób wyróżniki - wie, czym jest porównanie i wskazuje jego przykłady w wyróżniki niektórych przenośni i frazeologicznych wyrazów z u uzasadnia pisownię wyrazów z u najważniejsze wydarzenia w antonimy wyrazów treść przenośnie w ulubione programy telewizyjne i uzasadnia swój wybór - tworzy porównania dotyczące swoich cech - uzasadnia swoje - wie, jak zbudowane jest porównanie zwierzęta, którym przypisuje się pewne cechy - dzieli cechy na pozytywne i negatywne treść, jak rozumie myśl zawartą w tytule wiersza - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z u w przykłady epitetów, porównań i przenośni umieć, rozumieć w czasie teraźniejszym przenośnie w i wyjaśnia ich - dokonuje oceny programów telewizyjnych -przedstawia wartościowe programy telewizyjne i zachęca do ich oglądania - odczytuje i porównuje wyniki ankiety funkcje porównań w - tworzy porównania - formułuje i wyjaśnia naukę płynącą z wiersza - czyta wiersz głośno z właściwą intonacją zwroty do adresata, kim jest adresat w związki frazeologiczne - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z u treść elementy a przedstawionego, czym jest epitet, porównanie i przenośnia - konstruuje ankietę na podany temat - tworzy tekst poetycki zawierający porównania marzenia ludzi na przestrzeni wieków zapisuje wyrazy z u, czym jest epitet, porównanie i przenośnia i podaje własne przykłady

6 DESZCZOWA ZADUMA 32. Zaduma nad czasem minionym 33. Miejsca pamięci narodowej Poznajemy czas przeszły czasownika - rozpoznaje z czasownikiem w czasie przeszłym - tworzy formy czasu przeszłego - określa nastrój wiersza synonimy - wyróżniki wyróżniki swoją rolę głośno i wyraźnie z epitety w z - dobiera właściwe definicje do pojęć - rozumie, po co się tworzy miejsca pamięci narodowej czasowniki w czasie przeszłym wśród innych form - tworzy formy czasu przeszłego i uzupełnia nimi treść wyróżniki liczba treść wyróżniki liczba epitety w - Wyjaśnia, o czym informują formy czasu teraźniejszego w czasowniki w czasie przeszłym poprawnie redaguje opis pojęcie nastrój wiersza notatkę - określa uczucia i zachowania - zna miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy - korzysta z różnych źródeł informacji określa osobę i liczbę czasowników w czasie przeszłym - określa liczbę i rodzaj czasowników w czasie przeszłym i poprawnie redaguje notatkę o miejscach pamięci narodowej w najbliższej okolicy tworzy projekt miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy i samodzielnie formułuje wypowiedź w czasie teraźniejszym 36. Skąd się wzięły toruńskie pierniki? 37. O kim opowiadają górnicy? 38. Poznajemy czas przyszły czasownika listopada - rozpoznaje czasowniki w czasie przyszłym - tworzy formy czasu przeszłego prostego i złożonego od bezokoliczników czasowniki w czasie przyszłym wśród innych form - tworzy formy czasu przyszłego i uzupełnia nimi treść treść, o czym informują formy czasu przyszłego w czasowniki w czasie przeszłym -uzasadnia swoje w wydarzenia realistyczne i fantastyczne cechy legendy w wydarzenia realistyczne i fantastyczne określa osobę i liczbę czasowników w czasie przyszłym - określa liczbę i rodzaj czasowników w czasie przyszłym w cytaty - opowiada znaną sobie legendę własne próby twórcze i samodzielnie formułuje wypowiedź w czasie przeszłym własne próby

7 40. Poznajemy pisownię nie z czasownikami pisowni nie z czasownikami - stara się stosować zasady pisowni nie z czasownikami wyróżniki - wymienia cechy poezji patriotycznej - rozumie, kim jest patriota - poznaje sylwetki polskich patriotów notatkę o obchodach Święta Niepodległości z niewielką - stosuje zasady pisowni nie z czasownikami z treść wyróżniki liczba cechy patrioty notatkę o obchodach Święta Niepodległości stosuje zasady pisowni nie z czasownikami jego - zna ważne wydarzenia w życiu Polski - łączy nazwiska wielkich patriotów z wydarzeniami historycznymi, w których brali udział - korzysta z różnych źródeł informacji i samodzielnie stosuje zasady pisowni nie z czasownikami i bezbłędnie stosuje zasady pisowni nie z czasownikami 41. Nasz hymn narodowy 42. Gdy o ojczyźnie myślę 43. Sprawdźmy, - formułuje wypowiedź - Słucha wzorowej recytacji wiersza -wyszukuje w pisowni nie z czasownikami wyróżniki - wymienia cechy poezji patriotycznej symbole narodowe - zna hymn Polski - wie, jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu podmiot liryczny i adresata - tworzy wyrazy pokrewne od - recytuje wiersz z pamięci z jego nastroju - stosuje zasady pisowni nie z - Uzasadnia swoje Przedstawia treść wyróżniki liczba treść - określa przeżycia podmiotu lirycznego z zapisuje podobieństwa i różnice w dwóch utworach rozpoznaje i wyróżniki - łączy obrazy z odpowiednimi porami roku symbole narodowe - zna genezę hymnu - korzysta z różnych źródeł informacji określa przeżycia podmiotu lirycznego w fragmenty uzasadniające jego rozpoznaje i wyróżniki - podaje grupy wyrazów pokrewnych --rozpoznaje, tworzy i określa miejsca i okoliczności wywieszania flagi państwowej w związki frazeologiczne i samodzielnie je wyjaśnia rozpoznaje, tworzy

8 co już wiemy 44. Sylwetki wielkich Polaków Mikołaj Kopernik Sylwetki wielkich Polaków Maria Skłodowska - Curie 47 Sylwetki wielkich Polaków Jan Matejko - stara się stosować zasady pisowni nie z czasownikami - rozpoznaje formy osobowe czasownika czasownikami wyróżniki epitety w - odpowiada na pytania dotyczące obrazu wymyślona planetę - poznaje życie i działalność Mikołaja Kopernika cechy naukowca wartości bliskie bohaterom, dlaczego opowiadanie nie jest utworem biograficznym - łączy w pary antonimy synonimy podanego wyrazu - poznaje polskich laureatów Nagrody Nobla - pisze notatkę o działalności wybranego laureata Nagrody Nobla wyróżniki czasowniki, Zna zasady pisowni bezokoliczników zakończonych na -ść, -źć form czasu przeszłego oraz nie z czasownikami - Uzasadnia swoje treść wyróżniki liczba - Uzasadnia swoje przebieg wydarzeń w cechy biograficznego dziedziny, za które przyznawana jest Nagroda Nobla - Uzasadnia swoje wydarzenia historyczne przedstawione w - tworzy wyrazy pokrewne od narzędzia formy osobowe czasownika - stosuje poprawne formy czasowników w wypowiedziach przenośne słów obraz - zapamiętuje niektóre informacje o Mikołaju Koperniku - korzysta z różnych źródeł informacji - uzasadnia swoja opinię, czy mógłby być naukowcem - rozmawia o wartościach w życiu człowieka - rozumie pojęcie emigracja bohatera wiersza autoportret Jana Matejki rozpoznaje i wyróżniki i określa formy osobowe czasownika - określa datę namalowania obrazu - zapamiętuje wszystkie informacje o Mikołaju Koperniku polskich współczesnych uczonych - zapamiętuje wszystkie informacje o Marii Składowskiej - Curie wymienia znane obrazy Jana Matejki

9 48. Odczuwać szczęście, wieszając polską flagę. 49. Pisownia wyrazów z rz. 50. Sprawdź, ile wiesz. - czyta z podziałem na role - poznaje cechy dialogu - poznaje postacie Marka Kamińskiego i Jasia Meli - uzasadnia pisownię wyrazów z rz z wyrazów z rz imię i nazwisko autora oraz tytuł głównego bohatera ŚWIĄTECZNE NASTROJE 51. Sposób na chwalipiętę. epitety i porównania w - odpowiada na pytanie improwizowanego wywiadu synonimy wyrazów - Układa pytania do wywiadu z konkretną osobą z uzasadnia pisownię wyrazów z rz - podaje informacje o czasie i miejscu najważniejsze wydarzenia w - tworzy wyrazy pokrewne od - zna dokonania niektórych sławnych Polaków synonimy i antonimy Wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w malarskie ulubiony obraz -samodzielnie układa pytania do wywiadu z konkretną osobą wielkich podróżników - rozumie pojęcie: media - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z rz - przestawia treść elementy a przedstawionego w - wie, co to jest utwór biograficzny - Uzasadnia swoje przebieg wydarzeń w - rozumie pojęcie: żenujący - rozumie pojęcie autoportret - korzysta z różnych źródeł informacji odpowiada na pytania dotyczące wywiadu - potrafi przeprowadzić prosty wywiad wymarzoną podróż - korzysta z różnych źródeł informacji - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z rz - wie, co to jest utwór biograficzny i go rozpoznaje dokonania sławnych Polaków i ich dokonania - zna polskich laureatów Nagrody Nobla - określa rodzaj narracji posługuje się pojęciem: żenujący - korzysta z różnych źródeł informacji wymarzoną podróż używając bogatego słownictwa zapisuje wyrazy z rz polskich laureatów Nagrody Nobla - Wie, z jakich źródeł skorzystać, aby sprawdzić informacje 52. Skąd się wzięła sól w Wieliczce - określa czas i miejsce akcji w wskazuje wydarzenia realistyczne i fantastyczne w legendzie - dobiera określenia bliskoznaczne w - podaje cechy legendy, dlaczego utwór jest legendą - pisze notatkę na przestawia legendę dotyczącą swojego regionu

10 - rozumie związek legendy z miejscem, o którym opowiada wydarzenia realistyczne i fantastyczne w legendzie z temat święta obchodzonego w kopalniach - rozumie pojęcia: surowiec, żupa - zapamiętuje informacje o Kopalni Soli Wieliczka - korzysta z różnych źródeł informacji 53. Co wiemy o rzeczowniku? 54. Wyróżniamy rzeczowniki własne i pospolite. 55. Podziemne skarby. 56. Maryla i Ania przyjmują gości. rzeczownik w - uzupełnia tekst rzeczownikami z - odróżnia rzeczowniki pospolite od interpretacji głosowej - zna pojęcie rzeczownik uzupełnia tekst rzeczownikami - do rzeczowników d rzeczowniki pospolite synonimy i antonimy Wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w wyróżniki - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w - rozróżnia rzeczowniki nazywające osoby, zwierzęta, rośliny,przedmioty pisowni rzeczowników - opowiada treść swoimi mi w cytaty jego wyróżniki liczba - - opowiada treść swoimi mi - określa rodzaj narracji - rozumie pojęcie: wnioski - wie, że niektóre rzeczowniki odmieniają się tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej - potrafi wyjaśnić różnice pomiędzy rzeczownikami własnymi a pospolitymi pisowni rzeczowników i zapisuje je poprawnie, przenośne określeń rodzinę przedmiotów z drewna - rozumie pracy górników - zna pochodzenie węgla kamiennego - korzysta z różnych źródeł informacji - formułuje wnioski na podstawie sytuacji przedstawionej w i uzasadnia je - rozumie, czym jest reklamacja - planuje zakupy rzeczowniki, które odmieniają się tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej pisowni rzeczowników i zapisuje je bezbłędnie dokonuje oceny pracy górników planuje scenki pantomimiczne

11 Sprawdzamy rodzaj i liczbę rzeczownika. 59. Święta tuż, tuż - zna rodzaje rzeczownika - zna nazwy i pytania przypadków - odmienia rzeczownik przez przypadki i rodzaje dialog pomiędzy sprzedawcą a klientem - sporządza listę zakupów - odgrywa scenki pantomimiczne - określa rodzaj rzeczowników próbę określenia przypadka wskazanego w rzeczownika epitety, powtórzenia i porównania wyróżniki - uzupełnia tekst rzeczownikami w odpowiednim rodzaju - określa przypadek i liczbę rzeczowników - opowiada treść swoimi mi w cytaty jego wyróżniki liczba - tworzy odpowiednie formy rzeczowników i uzupełnia nimi - zapisuje pytania, na które odpowiadają rzeczowniki w przenośne określeń zwyczaje świąteczne Redaguje życzenia z zwrotów grzecznościowych - korzysta z różnych źródeł informacji i bezbłędnie tworzy odpowiednie formy rzeczowników i uzupełnia nimi własne próby 60.Nieprzewid ziane skutki szlachetności 61. Poznajemy pisownię nie z rzeczownika mi 62. Gwiazdkowe marzenia dzieci pisowni nie z rzeczownikami wydarzenia, które mają miejsce w - rozumie, co to znaczy, że ktoś jest szlachetny - uzasadnia stwierdzenia podając przykłady z własnego życia Redaguje ogłoszenia - pisze zaprzeczenia rzeczowników - uzupełnia podany tekst przeczeniem nie - wie czym jest ogłoszenie ogłoszenie, stosując zachętę z - stosuje zasady pisowni nie z rzeczownikami - odpowiada na pytania związane z tekstem w z punktu widzenia bohatera ogłoszenie, stosując zachętę frazeologicznych - określa rodzaj narracji przedstawiony - odróżnia rzeczowniki odczasownikowe od czasowników w z punktu widzenia wskazanego różne rodzaje ogłoszeń i samodzielnie je redaguje uzupełnia podany tekst przeczeniem nie samodzielną próbę opisania marzeń dzieci z Domu Dziecka

12 63. pisownia wyrazów ż interpretacji głosowej - uzasadnia pisownię wyrazów z ż z synonimy wyrazów - tworzy rodzinę wyrazów plan wydarzeń życzenia prezent wyrazów z ż uzasadnia pisownię wyrazów z ż bohatera przenośne określeń prezent i uczucia związane z jego otrzymaniem - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ż zapisuje wyrazy z ż 64. Sprawdź, ile wiesz. imię i nazwisko autora oraz tytuł NOWOROCZNE OPOWIEŚCI 65. Witamy Nowy Rok Nazywamy cechy - przymiotnik 68. Zimowy, skrzypiący czas - słucha uważnie przymiotnik w - wie, że przymiotnik nazywa cechy rzeczownika - uzupełnia podanymi przymiotnikami epitet w poprawnie odpowiedzi - rozumie pojęcie: wnioski adresata wiersza cechy postaci - układa dialog wyróżniki - pisze życzenia - stosuje formę przymiotnika zgodną z formą określanego rzeczownika próbę odmiany przymiotnika przez przypadki, liczby i rodzaje - kojarzy księżnę Kingę z kopalni soli w Wieliczce antonimy wyrazów ogłoszenie treść w cytaty jego wyróżniki liczba postać - układa pytania do wywiadu - zna i potrafi wyjaśnić pojęcie: przymiotnik - odmienia przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje treść życzenia z zwrotów grzecznościowych powtórzenie i rozumie jego funkcję wyróżniki wymienia antonimy przymiotników przysłów o Nowym Roku postać - określa rzeczownik właściwymi przymiotnikami uzupełnia właściwymi przymiotnikami -charakteryzuje redaguje ogłoszenie i bezbłędnie projektuje stronę kalendarza uzupełnia właściwymi przymiotnikami własne próby

13 Kraina grzecznych słów. - słucha uważnie zwroty grzecznościowe wyróżniki epitety i przenośnie wyrazy dźwiękonaśladowc ze - odpowiada na pytania związane z obrazem notatkę o zabawach na śniegu - tworzy antonimytworzy zdrobnienia - rozróżnia postaci i wydarzenia fantastyczne od realistycznych cechy baśni na konkretnym przykładzie w cytaty jego wyróżniki liczba obraz przy niewielkiej pomocy treść w cytaty jego cechy kulturalnego człowieka dobre i złe zachowania przy niewielkiej pomocy cechy baśni wyrazów dźwiękonaśladowc zych obraz w - rozumie pojęcie: zdrobnienie wskazuje dobre i złe zachowania, dlaczego należy się posługiwać się zwrotami grzecznościowymi i bezbłędnie wyjaśnia przenośnych wyrażeń Ukarana próżność 73. Komu pomagają krasnoludki? - czyta ze zrozumieniem baśni - opowiada swoją ulubioną baśń - czyta ze zrozumieniem baśni cechy baśni - rozumie pojęcie: streszczenie fragment wyraźnie z - rozróżnia postaci i wydarzenia fantastyczne od realistycznych - tworzy synonimy z niewielka zdrobnienia cechy baśni - streszcza utwór na podstawie pytań - formułuje przesłanie baśni imiona i nazwiska twórców baśni - rozumie pojęcie : twórca cechy krasnoludków - odpowiada na pytania związane z tekstem podanego związku frazeologicznego tworzy synonimy w ludzkie przywary skrytykowane w baśni w i poprawia informacje niezgodne z tekstem - zna imiona i nazwiska twórców baśni oraz tytuły ich utworów przedstawicieli różnych zawodów różne dziedziny twórczości czym jest przesłanie w przysłowia i związki frazeologiczne związane z treścią baśni próbę napisania baśni

14 74. Przyjaźń największym bogactwem. 75. Zabawa w teatr 76. Stopniujemy przymiotniki. 77. Za co kochamy babcię i dziadka? 78. Pisownia wyrazów z ch. baśni baśni - bierze udział w inscenizacji - wie, że przymiotniki można stopniować babcię i dziadka życzenia - uzasadnia pisownię wyrazów z ch z wyrazów z rz tekst z podziałem na role z - rozróżnia postaci i wydarzenia fantastyczne od realistycznych synonimy i antonimy - formułuje przesłanie baśni - do ramowego planu wydarzeń dopasowuje podpunkty szczegółowo opisujące dane wydarzenie tekst z podziałem na role z - projektuje kostium - pisze zaproszenie - od przymiotników tworzy stopień niższy i wyższy - określa podmiot liryczny - nazywa uczucia wyróżniki uzasadnia pisownię wyrazów z ch - pisze szczegółowy plan swoich zajęć - odpowiada na pytania związane z tekstem podanego przysłowia cechy redaguje zaproszenie - czyta swoją rolę z odpowiednią artykulacją i intonacją - poznaje życie i twórczość W. Chotomskiej - formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników poprawnie łączy z rzeczownikami - stopniuje przymiotniki w sposób prosty i opisowy w cytaty jego - czyta z odpowiednią artykulacją i intonacją - -rozpoznaje i wyróżniki liczba - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ch w różnice między utworem Kot w butach a wcześniej poznanymi baśniami czym rożni się plan szczegółowy od planu ramowego szczegółowy plan baśni - omawia charakterystyczne elementy inscenizacji w -wyjaśnia pojęcia związane z teatrem - zapamiętuje niektóre informacje o W. Chotomskiej - rozumie, że stopień przymiotnika oznacza natężenie cechy w przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz określa ich formy gramatyczne - określa uczucia wyrażone w podanej przenośni i związku frazeologicznego - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z ch i bezbłędnie redaguje szczegółowy plan baśni pisze scenariusz widowiska opartego na baśni W. Chotomskiej wskazuje w przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym oraz określa ich formy gramatyczne próbę napisania wiersza o babci i dziadku zapisuje wyrazy z ch 79.Sprawdź,

15 ile wiesz. ZIMOWE EMOCJE 80. Czas białego szaleństwa. 81.Co wiemy o przysłówku? 82. Poznajemy pisownię nie z przysłówkami. 83.Czy zima jest zła? 84. Wyobraźnia nie zna granic. - opowiada ulubione baśnie baśni nadawcę i adresata listu - zna pytania, na które odpowiada przysłówek pisowni nie z przysłówkami zaproszenia - tworzy zdrobnienia cechy baśni wyrazy dźwiękonaśladowc ze list - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie przysłówków - od przysłówków tworzy przysłówki o przeciwnym znaczeniu synonimy i tworzy wyrazy pokrewne wyróżniki - porównuje treść utworów uosobienia w - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w cechy baśni- nazwiska twórców baśni - gromadzi słownictwo na podany temat - rozumie pojęcia: solidarność i regulamin - wie, że przysłówek jest określeniem czasownika przysłówki w - zna i poprawnie stosuje zasady pisowni nie z przysłówkami w cytaty jego - -rozpoznaje i wyróżniki liczba w w elementy humorystyczne w listach - zapamiętuje wszystkie elementy listu - uzupełnia właściwymi przysłówkami - tworzy przysłówki od przymiotników zapisuje nie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników podobieństwa i różnice między dwoma utworami, czym jest uosobienie w - podaje cechy legendy redaguje szczegółowy plan baśni łączy nazwiska twórców baśni z tytułami ich utworów pisze list z zimowiska stosując bogate słownictwo - stopniuje przysłówki utworzone od przymiotników zapisuje nie z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników własne próby próbę napisania o tematyce fantastycznej

16 - układa dialog - rozumie, czym jest fikcja literacka postać fantastyczną w opowiadaniu - poznaje postać C.S. Lewisa 85.Marzenia do spełnienia. 86. Kłopoty z zakochaniem. 87. Co wiemy o przyimku i o wyrażeniu przyimkowym? 88. Opisujemy postać. Jak to zrobić? 89. Za co kochamy innych? cechy bohatera przyimki w - tworzy przysłówki od przymiotników - stopniuje przysłówki utworzone od przymiotników cechy osób buduje - tworzy wyrazy pokrewne podane przysłowie i związki frazeologiczne - układa życzenia dla postaci fantastycznej - Wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w w związki frazeologiczne - określa swoje mocne i słabe strony - uzupełnia właściwymi przyimkami - wyodrębnia trzy części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) redaguje opis przy niewielkiej pomocy - tworzy porównania, których życzenia się spełniły cechy pożądane cechy charakteru - posługuje się pojęciami: emocje, dowcip, humor - łączy przyimki z rzeczownikami, tworząc wyrażenia przyimkowe i poprawnie redaguje opis - dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną - pracuje nad stylem wypowiedzi w cytaty w - określa rodzaj narracji w - określa rodzaj narracji - tworzy wyrażenia przyimkowe - gromadzi słownictwo do opisu - zna i stosuje zasady tworzenia opisu -stosuje w opisie akapity - stosuje bogate słownictwo w - pisze opowiadanie pt. Spełnione marzenia - uzupełnia różne zwroty odpowiednimi przyimkami i bezbłędnie postać i bezbłędnie redaguje opowiadanie

17 90. Dlaczego powinniśmy szanować innych? 91. Co wiemy o spójniku? cechy - wie, co to jest spójnik przyimki w porównanie i uosobienie pojęcia związane z miłością plan - rozumie, czym jest cytat - zapisuje poprawnie cytat - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w - wyszukuje w argumenty przemawiające za dana tezą postaw tolerancyjnych i nietolerancyjnych - uzupełnia właściwymi spójnikami jego - odpowiada na pytania związane z tekstem - rozumie czym jest cytat, czym jest tolerancja - uzasadnia, dlaczego warto być tolerancyjnym przebieg wydarzeń w - wie, co to jest spójnik i jaką funkcję pełni w zdaniu - rozumie przenośne stwierdzeń, czym jest cytat - rozumie w jakim celu stosuje się motto - określa rodzaj narracji własne argumenty przemawiające za daną tezą - wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek próbę zredagowania kodeksu osoby tolerancyjnej - uzupełnia tekst odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi 92. O niełatwej pracy dziennikarza. cechy dobrego dziennikarza przy pomocy - układa pytania do wywiadu z niewielką cechy dobrego dziennikarza antonimy wyrazów - poznaje historię radia - przebieg wydarzeń w - zapamiętuje niektóre fakty z historii radia - rozumie wyrazów: spontaniczny, predyspozycje - określa rodzaj narracji -przeprowadza wywiad - posługuje się pojęciami: spontaniczny, predyspozycje -zastanawia się, czy mógłby być dziennikarzem i uzasadnia swoje układa dialog jako dziennikarz 93. Sprawdźmy, co już wiemy. - rozpoznaje w przysłówek, przyimek, spójnik - uzupełnia odpowiednimi przysłówkami - łączy przyimki z rzeczownikami, tworząc wyrażenia przyimkowe w i określa przysłówków, w i określa przysłówków, przyimków, spójników - tworzy przysłówki od przymiotników - tworzy wyrażenia przyimkowe uzupełnia odpowiednimi przysłówkami, przyimkami, spójnikami

18 94.Pisowania wyrazów z h. - uzasadnia pisownię wyrazów z h z wyrazów z h przyimków, spójników uzasadnia pisownię wyrazów z h - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z h - stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z h -bezbłędnie zapisuje wyrazy z h 95. Sprawdź, ile wiesz. - wyszukuje w określone informacje - wie, czym jest fikcja literacka WIOSENNE POSZUKIWANIA 96. Polskie góry w poezji 97. Historia Pana Twardowskieg o według Adama Mickiewicza. - czyta z podziałem na role - bierze udział w inscenizacji zachowanie -wymienia cechy -redaguje list uosobienie w wyróżniki środki stylistyczne i i wskazuje ich przykłady w krajobraz - określa cechy informacje zgodne z utworem plan szczegółowy - - uzasadnia swoje - opowiada przebieg wydarzeń w opowiadanie na zadany temat - opowiada treść -wskazuje w cytaty jego -rozpoznaje i wyróżniki liczba - opowiada treść -wskazuje w cytaty jego - rozumie i wyjaśnia treść przysłów, czym jest fikcja literacka różnice pomiędzy mottem a cytatem w obrazy z wiersza redaguje opis krajobrazu w zachowanie - zapamiętuje niektóre wyrazy staropolskie redaguje list próbę opisu krajobrazu opracowuje inscenizację 98. Poznajemy i jego równoważnik 99. Poznajemy oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikow e W pogoni za dorosłością. - wie, co to jest równoważnik - rozpoznaje oznajmujące, rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe - rozpoznaje równoważniki zdań w - przekształca w równoważnik - wie, że oznajmujące kończy się kropką, pytające znakiem zapytania, a rozkazujące wykrzyknikiem - rozróżnia i równoważnik - zna podział zdań ze względu na cel wypowiedzi cechy - wie na czym polega różnica pomiędzy m a równoważnikiem - swobodnie przekształca w równoważnik i równoważnik w układa w zależności od celu wypowiedzi w przekształca w równoważnik i równoważnik w układa w zależności od celu wypowiedzi redaguje życzenia, uwzględniając zwroty

19 interpretacji głosowej - wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w życzenia obraz cechy obraz - określa rodzaj narracji nieporozumienie przedstawione w opowiadaniu życzenia, uwzględniając zwroty grzecznościowe grzecznościowe 102. Szkoła panny Minchin 103.Rozróżni amy pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte Ćwiczymy wyróżnianie wyrazowych w zdaniu Jak pracę można zamienić na przyjemność? - rozróżnia pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte - wie, że wyrazy w zdaniu tworzą związki cechy tworzy nazwy mieszkańców państw - rozumie, czym są wyrazy wieloznaczne - przeprowadza wywiad - uzupełnia nierozwinięte podanymi określeniami tworząc rozwinięte -wie, że podmiot i orzeczenie tworzą związek główny - porządkuje informacje notatkę o swoich obowiązkach z niewielką - nazywa uczucia towarzyszące bohaterom zapisuje nazwy mieszkańców państw przysłów - uzupełnia nierozwinięte określeniami odpowiadającymi na dane pytanie wyraz nadrzędny i podrzędny w związku - sa modzielnie redaguje notatkę o swoich obowiązkach - uzasadnia swoje frazeologicznych uosobienia - nazywa uczucia i reakcje towarzyszące bohaterom w - podaje cechy legendy - określa rodzaj narracji homonimów - tworzy pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte - formułuje pytania, na które odpowiadają wyrazy określające -wie, czym różni się wyraz określany od określającego w - określa rodzaj narracji - tworzy kodeks postępowania, jak się zachowywać, by unikać nieporozumień i samodzielnie rozwija nierozwinięte, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia - rozróżnia związek główny i związki poboczne i poprawnie pisze opowiadanie o obowiązku, który stał się przyjemnością 107. DO szczęścia tak niewiele potrzeba. - określa, kim jest podmiot liryczny homonimy wyróżniki - tworzy neologizmy w cytaty jego w przeżycia podmiotu lirycznego podejmuje próbę poetycką

20 108. Podzielmy na grupę pomiotu i grupę orzeczenia Piszemy poprawnie - przecinek w zdaniu pojedynczym. 110.Kiedy komputer jest przyjacielem człowieka? 111. Wiosna to pora radosna Rozróżniamy pojedyncze i złożone Sprawdź, ile wiesz. grupę pomiotu i grupę orzeczenia interpunkcji w zdaniu pojedynczym interpretacji głosowej - nazywa wiosenne kwiaty - wyróżnia pojedyncze i złożone - wyszukuje w określone informacje - określa adresata ŚPIEWAJĄCY SAD 114. Co się wydarzyło w wymarzony poranek środki stylistyczne i wskazuje ich przykłady w - odróżnia określenia podmiotu od określeń orzeczenia - stara się przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym cechy fragmenty wyraźnie z - formułuje wnioski na podstawie sytuacji przedstawionej w - uczestniczy w dyskusji - pisze a z antonimy wyróżniki środki stylistyczne i wskazuje ich przykłady w orzeczenie w zdaniu złożonym wyróżniki -wymienia środki stylistyczne i wskazuje ich przykłady w - podaje antonimy wyrazy wieloznaczne przydzieloną mu wyróżniki liczba - układa z wyrazów - przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym z niewielka - pisze samodzielnie e- maila - uzasadnia swoje - nazywa uczucia i reakcje towarzyszące bohaterom - posługuje się pocztą elektroniczną obrazy - uzasadnia swoje w cytaty jego wyróżniki liczba - tworzy złożone z zdań pojedynczych - uzasadnia swoje w cytaty jego opowiadanie na - dopasowuje do wykresu - przestrzega zasad interpunkcji w zdaniu pojedynczym w - zajmuje określone stanowisko w dyskusji - posługuje się pojęciem: informatyka treść - nadaje tytuły utworom poetyckim Poprawnie redaguje opis krajobrazu - wie, na czym polega różnica między m pojedynczym i złożonym - opowiada treść - określa uczucia podmiotu lirycznego neologizmy - rysuje wykresy zdań i zaznacza na nich grupę podmiotu i grupę orzeczenia stawia przecinki w zdaniu pojedynczym własne próby przekształca pojedyncze w złożone i złożone w pojedyncze samodzielne próby

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej. Język polski Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Język polski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy pierwszej gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy III A. Edukacja polonistyczna 1. korzysta z informacji : Wymagania edukacyjne dla klasy III uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je rozumie czyta głośno i po

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania w Szkole Podstawowej w Glinczu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w Szkole Podstawowej w Glinczu odbywa się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Klasa 3. Czyta książki i czasopisma wybrane przez słownictwa. siebie. WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Edukacja polonistyczna Klasa 3 Umiejętności w zakresie korzystania z informacji ponad Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście ze tekstów czytanych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe

Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe Opis założonych osiągnięć ucznia umiejętności i ponad Klasa 3 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie pierwszej

Kryteria oceniania w klasie pierwszej Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania w klasie pierwszej Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha uważnie wypowiedzi dzieci i dorosłych, dobrze rozumie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo