KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni."

Transkrypt

1 KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni. Obiekt: Dworzec autobusowy PKS. Adres: Bogatynia, ul. Daszyńskiego Inwestor: Gmina Bogatynia BranŜa architektoniczna: Projektant: mgr inŝ. arch. Szymon Mazurek adres: Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6, tel ,

2 SPIS TREŚCI CZESC OPISOWA I.OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOśEŃ PROGRAMOWYCH I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH strona 1. Obiekt Podstawa opracowania Zakres opracowania Dane techniczne Opis stanu istniejącego Opis przyjętych załoŝeń programowych Analiza terenu Program ogólny Opis przyjętych załoŝeń programowych Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowane rozwiązania architektoniczne Rozwiązania funkcjonalne obiektu Elementy konstrukcyjne i budowlane Fundamenty Ściany nośne-konstrukcyjne Elementy Ŝelbetowe Klatki schodowe Konstrukcja dachu Elementy Ŝelbetowe Elewacje WieŜa zegarowa Instalacje sanitarne Instalacja wody ciepłej Instalacja wody zimnej i ppoŝ Instalacja c.o Instalacja kanalizacji deszczowej Instalacja odprowadzenia ścieków sanitarnych Instalacje elektryczne Nawierzchnie. 11 II.ANALIZA KOSZTÓW 12 III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1/KONC/9 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2/KONC/9 - RZUT PARTERU 3/KONC/9 - RZUT PIĘTRA 4/KONC/9 - PRZEKRÓJ A-A 5/KONC/9 - ELEWACJA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 6/KONC/9 - ELEWACJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA 7/KONC/9 - WIDOK 01 8/KONC/9 - WIDOK 02 9/KONC/9 - WIDOK 03

3 I.OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOśEŃ PROGRAMOWYCH I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Opracował: mgr inŝ. arch. Szymon Mazurek adres: Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6, tel ,

4 04 1. TEMAT Koncepcja dworca autobusowego PKS w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA a) Umowa z Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - mgr Andrzej Grzmielewicz. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony przez Zamawiającego. c) Uzgodnienia z Zamawiającym. d) Pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna terenu. e) Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500. f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. g) Wytyczne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia. 3. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest Koncepcja budowy dworca autobusowego PKS w Bogatyni. obejmującego działki o numerze: - 7/7; 7/8; 7/10; 7/11; 12/2. przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni - część architektoniczna; koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500, koncepcja rysunkowa budynku dworca w skali 1:100, 04

5 4. DANE TECHNICZNE Powierzchnia działki ,3 m 2 Powierzchnia zabudowy budynku dworca - 400,0 m 2 Powierzchnia zabudowy wieŝy zegarowej - 12,0 m 2 Ilość kondygnacji - 2 Wysokość budynku - 9,20 m Powierzchnia uŝytkowa: Powierzchnia uŝytkowa parteru - 302,01 m 2 Powierzchnia uŝytkowa I piętra - 168,73 m 2 Powierzchnia uŝytkowa budynku dworca - 470,78 m 2 Kubatura m 3 Nachylenie połaci dachowej - 10 stopni Powierzchnia chodników (kostka brukowa gr. 6cm) ,7 m 2 Powierzchnia parkingu dla samochodów osobowych (kostka brukowa gr. 8cm) ,7 m 2 Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych - Powierzchnia miejsc postojowych i parkingów dla autobusów 33+3 NPS (kostka brukowa gr. 8cm) ,4 m 2 Ilość miejsc postojowych dla autobusów (perony) - 5 Ilość miejsc postojowych dla autobusów (perony dla wysiadających) - 2 Ilość miejsc parkingowych dla autobusów - 20 Ilość kanałów najazdowych - 1 Ilość miejsc postojowych dla TAXI - 3 Powierzchnia dojazdów i dróg manewrowych z asfaltobetonu (dla komunikacji autobusowej) ,4 m 2 Powierzchnia terenów zielonych ,7 m 2 05

6 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. Teren przeznaczony pod budowę obiektu zlokalizowana jest w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego dz. nr:- 7/7; 7/8; 7/10; 7/11; 12/2. Teren przeznaczony pod inwestycję jest płaski i ma powierzchnię ,3 m 2. Na działce o planie zbliŝonym do prostokąta znajdują się duŝa ilość drzew, które muszą być w pewnej ilości usunięte. Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie za ulicą Daszyńskiego znajdują się budynki mieszkalno - usługowe i usługowo-handlowe. 6. OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOśEŃ PROGRAMOWYCH Analiza terenu. Teren będący przedmiotem opracowania jest połoŝono w niewielkiej odległości od centrum. Przeznaczenie go pod teren dworca autobusowego jest jak najbardziej trafne. Mimo niewielkiej powierzchni a stosunkowo duŝej ilości wymaganych miejsc parkingowych, nie uda się zachować wszystkich drzew znajdujących się na terenie inwestycji. Natomiast wkomponowanie parkingu dla autobusów w miejscu gdzie znajdują się drzewa pozwoli na częściowe ich zachowanie a ich obecność korzystnie wpłynie na wygląd płyty dworca. Lokalizacja budynku dworca zlokalizowana będzie po wschodniej stronie działki. Taki układ pozwala na swobodne kształtowanie komunikacji na terenie działki Program ogólny. Dostęp do budynku dworca zapewniono przez doprowadzenie ruchu pieszego bezpośrednio z ul. Daszyńskiego oraz przez zlokalizowanie miejsc postojowych w południowej części działki wraz z postojem dla taksówek. 06

7 Budynek dworca zlokalizowany jest na wschodniej części działki. Komunikacja autobusowa na terenie dworca zapewnia dostęp do budynku dzięki miejscom dla wysiadających oraz wsiadających. Komunikacja piesza w tym zakresie jest bezkolizyjna z ruchem pojazdów. Projektując parking dworca zachowano część drzew. Wejście główne zaprojektowano od strony zachodniej. Wejścia boczne od strony południowej i wschodniej słuŝą, zgodnie z funkcją budynku, stanowią przedłuŝenie ciągu komunikacyjnego przyjeŝdŝający-wyjeŝdŝający. Zachodnia część działki przeznaczona jest na miejsca parkingowe dla autobusów. Skrajna północna część działki przeznaczona jest na kanał najazdowy dla autobusów. 7. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Projektowane zagospodarowanie terenu. Centralną część działki zajmuje projektowany parking dla 20 autobusów oraz peron z 5 stanowiskami. Po wschodniej stronie działki znajduje się projektowany budynek dworca autobusowego PKS. W północnej części działki znajduje się kanał najazdowy. Południowo-wschodnia część działki zawiera parking na 36 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Główny wjazd na teren działki znajduje się po stronie południowo-zachodniej z ul. Daszyńskiego. Projektowana osłona śmietnika znajduje się po stronie północno-wschodniej 7.2. Projektowane rozwiązania architektoniczne. Projektowany budynek dworca autobusowego PKS stanowić będzie obiekt dwukondygnacyjny o zwartej bryle i dachu stromym. Dominującym pomieszczeniem w budynku jest hall główny, którego wysokość sięga do 07 połaci dachowej. Od strony wejścia głównego znajduje się przeszklenie hallu, które dominuje na zachodniej elewacji. Dzięki takiemu zabiegowi budynek staje się

8 prestiŝowy i architektonicznie atrakcyjny. Nowoczesna elewacja nie przeszkadza w nawiązaniu do architektury regionalnej. Zastosowano bowiem drewniane okładziny elewacyjne, które poprzez strukturę i rodzaj materiału wpisują się w tkankę miasta. Ponadto wejście główne zwieńczone jest portalem, który swym kształtem nawiązuje do charakteru zabudowy łuŝyckiej domów przysłupowych. Wejście główne poprzedzone jest zadaszeniem uzyskanym poprzez wysunięci okapu i podparcie kolumnadą. Dominującym załoŝeniem jest wieŝa zegarowa, która jest wyŝsza niŝ właściwy budynek dworca. Jej funkcja ogranicza się do słupa informacyjnego (zegary, komunikaty odjazdów). Forma wieŝy jednoznacznie wyjaśnia funkcję zawartą w budynku. Tego rodzaju motyw architektoniczny jest łatwy do rozpoznania w strukturze miasta szczególnie w przypadku znacznej odległości budynku dworca od ulicy Daszyńskiego Rozwiązania funkcjonalne obiektu. Funkcja obiektu i układ komunikacyjny ma ścisły związek z układem komunikacyjnym wokół budynku dworca. Zachodnia część dworca przeznaczona jest w większości na komunikację. Zawiera się w niej hall główny z wejściem głównym od strony zachodniej oraz bocznymi od strony północnej i południowej. Wejścia boczne stanowią komunikację między parkingiem dla samochodów osobowych od strony południowej a peronami od strony północnej. Wejście główne ma charakter reprezentacyjny oraz słuŝy podróŝnym przybywającym na pieszo lub wysiadającym, którzy chcą skorzystać z usług dworca. Hall główny stanowi poczekalnie na z 50 miejscami do siedzenia. PodróŜni posiadają równieŝ bezpośredni dostęp z hallu do baru, kiosku prasowego, dostępnego równieŝ od strony peronów, kas i informacji oraz WC dla pasaŝerów. Strefa hallu i baru jest otwarta do 08 połaci dachowej. Na piętrze znajdują się pomieszczenia dla pracowników dworca i niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania dworca. Pomieszczenia techniczne znajdują się na parterze i są dostępne z zewnątrz. Szczegół układu wg rysunków i zestawień pomieszczeń na rzutach.

9 8. Elementy konstrukcyjne i budowlane. 8.1 Fundamenty. Ławy fundamentowe wylewane (beton B20, stal A-0, A-IIII) 8.2 Ściany nośne-konstrukcyjne. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków Silka gr. 25 cm. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr 10 cm. 8.3 Elementy Ŝelbetowe. NadproŜa i podciągi oraz słupy w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.(beton B20, B25 stal A-0, A-III) 8.4. Klatki schodowe. Klatki schodowe wylewane na budowie.(beton B20, B25 stal A-0, A-III) 8.5. Konstrukcja dachu. Belki stalowe oparte na układzie ścian i słupów Ŝelbetowych przekryte blachami trapezowymi kwasoodpornymi Elementy Ŝelbetowe. NadproŜa i podciągi oraz słupy w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.(beton B20, B25 stal A-0, A-III) Dźwigary stalowe oparte na układzie ścian i słupów Ŝelbetowych przekryte blachami trapezowymi kwasoodpornymi Elewacje. Przeszklenie elewacyjne hallu wykonać wykorzystując ogólnie dostępne systemy elewacyjne np. Reynaers. Szkło bezpieczne. Okładziny elewacyjne w części wykonać jako drewniane WieŜa zegarowa. WieŜa wykonana jako stalowa na Ŝelbetowych stopach fundamentowych. Wykończona aŝurową konstrukcją aluminiową, a w części drewnianą Instalacje sanitarne. Projektowany budynek będzie posiada niezbędne instalacje sanitarne: - instalację wody ciepłej. - instalację wody zimnej i ppoŝ.

10 - instalację c.o.(budynek zasilany z sieci cieplnej poprzez węzeł zlokalizowany w budynku) - instalację kanalizacji deszczowej - instalację odprowadzenia ścieków sanitarnych 9.1. Instalacja wody ciepłej. Instalacja wody zimnej zostanie doprowadzona do pomieszczeń socjalnych, związanych z przygotowaniem posiłków oraz sanitariatów. Ciepła woda zostanie wytworzona w węźle c.o Instalacja wody zimnej i ppoŝ. Przewiduje się doprowadzenie wody zimnej do obiektu poprzez przyłacze z wodociągu miejskiego. Instalacja wody zimnej zostanie doprowadzona do pomieszczeń socjalnych, związanych z przygotowaniem posiłków oraz sanitariatów. Przewiduje się dwa hydranty na terenie dworca PKS (D25) Instalacja c.o. Ogrzewanie budynku naleŝy zapewnić przez podłączenie do sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny Instalacja kanalizacji deszczowej. Ścieki deszczowe z budynku dworca zostaną bezpośrednio odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Ścieki z placu głównego dworca (parkingi dla autobusów oraz perony i kanał najazdowy) powinny być oczyszczone w odpowiednich separatorach a następnie odprowadzone do sieci miejskiej Instalacja odprowadzenia ścieków sanitarnych. Budynek będzie posiadał wewnętrzna instalację kanalizacji sanitarnej wykonaną z rur PCV. Ścieki odprowadzone zostaną do kanalizacji miejskiej Instalacje elektryczne Budynek będzie posiadał niezbędne instalacje elektryczne: - pełna instalacja oświetlenia oraz gniazd wtykowych - instalację telefoniczną

11 - instalację TV - instalację rozgłaszania - oświetlenie terenu - instalację odgromową - instalację pomocnicze( siłowa, oświetlenia ewakuacji, instalacja sterowania dworcem) Zapotrzebowanie mocy szacuje się na około 40 kw. Obiekt będzie zasilany z sieci energetycznej. Warunki podłączenia zostaną określone przez dostawcę energii. Instalacja TV zostanie doprowadzona do hallu głównego, baru oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych. Instalacja rozgłaszania rozprowadzona zostanie w hallu, barze oraz na peronach. Instalacja telefoniczna zainstalowana będzie we wszystkich pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu kasowym, barze oraz kiosku prasowym. W hallu zainstalowane zostaną aparaty telefoniczne na kartę. Pozostałe instalacje powstaną wg załoŝeń 11. Nawierzchnie Powierzchnia miejsc parkingów dla autobusów (kostka brukowa gr. 8cm) ,4 m 2 Powierzchnia dojazdów i dróg manewrowych z asfaltobetonu (dla komunikacji autobusowej) ,4 m 2 PowyŜsze nawierzchnie projektuje się pod obciąŝenie ruchem cięŝkim. Projektuje się sztywną nawierzchnię w postaci płyty betonowej gr 20 cm na podbudowie z kruszywa. adres: Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6, tel ,

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św.

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św. STADIUM: Projekt koncepcyjny Architektura i Rachunkowość ARRA Sp. z o.o. 51-617 Wrocław, ul. Dicksteina 20 Biuro: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 pok. 301a tel./fax (071) 34-88-295, tel. kom. 0602-671-086

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

dworzec autobusowy w pile

dworzec autobusowy w pile Politechnika Szczecińska Wydział Architektury i Urbanistyki dworzec autobusowy w pile Wiktor Wojtasik nr albumu: 53.203 Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem naukowym Prof. PS dr inż. Arch. Jana A..

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo