ISSN Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim."

Transkrypt

1 Warszawa, marzec

2 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna Wolczuk Redakcja: Katarzyna Morawska Adam Zieliñski Sk³ad: Micha³ Poloñski Wydawca: undacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a, Warszawa tel. (48-22) , fax ISSN Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

3 Wstêp N iniejszy raport to szósta z serii planowanych publikacji (policy papers), które prezentuj¹ stanowisko polskich œrodowisk pozarz¹dowych w wa nych dla przysz³oœci Europy sprawach. Choæ zale y nam na inicjowaniu publicznej debaty w Polsce, nie chcemy ograniczaæ siê do przedstawiania polskiego punktu widzenia i polskich interesów. Adresatami raportów s¹ zarówno czytelnicy z Zachodu jak i ze Wschodu. Zale y nam na tym, aby nasze propozycje uwzglêdnia³y ich sposób postrzegania omawianych zagadnieñ. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest undacja im. Stefana Batorego. Do wspó³pracy nad kolejnymi raportami zapraszamy zainteresowane t¹ problematyk¹ organizacje pozarz¹dowe. Uwa amy, e jako œrodowisko niezwi¹zane z instytucjami rz¹dowymi a wiêc nieskrêpowane rz¹dowym stanowiskiem w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹ mamy szansê wnieœæ istotny wk³ad w dyskusjê o przysz³oœci Unii i jej polityce zewnêtrznej. Tekst, który mamy przyjemnoœæ Pañstwu zaprezentowaæ, powsta³ we wspó³pracy z orum Polsko Ukraiñskim i Wydzia³em Studiów Miêdzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu ódzkiego. W jego przygotowaniu wziêli tak e udzia³ eksperci z undacji Centrum Analiz Spo³eczno- Ekonomicznych oraz niezale ni eksperci. Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania raportu, serdecznie dziêkujemy za yczliw¹ pomoc i cenne uwagi. Zapraszamy do lektury i dyskusji. undacja im. Stefana Batorego

4

5 Ukraina nie ma w najbli szej dekadzie szans na cz³onkostwo w Unii Europejskiej, choæ w przysz³oœci jest to mo liwe. Obecnie najwa niejsze jest u³o enie na nowo relacji UE Ukraina w kontekœcie rozszerzenia Unii na wschód, które mo e nast¹piæ ju w 2004 roku. UE granicz¹ca z Ukrain¹ musi byæ zainteresowana zbli eniem z Kijowem. Dotychczasowe regulacje prawne stosunków UE Ukraina poprzez Umowê o Partnerstwie i Wspó³pracy (Partnership and Cooperation Agreement PCA), która wesz³a w ycie w 1998 roku, s¹ niewystarczaj¹ce. Tak e Wspólna Strategia UE wobec Ukrainy (Common Strategy on Ukraine), przyjêta w 1999 roku, nie bêdzie odpowiadaæ nowej sytuacji, jaka powstanie po rozszerzeniu Unii o Polskê, S³owacjê i Wêgry. Dla zacieœnienia stosunków UE Ukraina niezbêdne jest równie znacznie g³êbsze ni dotychczas zaanga owanie rz¹du Ukrainy w proces integracji europejskiej. Ogromne znaczenie dla europejskiej przysz³oœci tego kraju bêdzie mia³a jego sytuacja wewnêtrzna. Zbli aj¹ce siê wybory parlamentarne bêd¹ testem ukraiñskiej demokracji. Ukraiñska elita w³adzy musi uœwiadomiæ sobie, e warunkiem budowania œcis³ych zwi¹zków z UE s¹ swobody demokratyczne i reformy gospodarcze w pañstwie. n 5

6

7 I. Diagnoza sytuacji 1. Spo³eczeñstwo ukraiñskie W latach 90. spo³eczeñstwo ukraiñskie musia³o zmierzyæ siê z wieloma wyzwaniami. W postkomunistycznych krajach Europy Œrodkowo Wschodniej by³ to czas budowy wolnego rynku i demokracji. Dla Ukrainy oznacza³o to tak e tworzenie struktur suwerennego pañstwa oraz konsolidacjê narodow¹ Ukraiñców. Dla spo³eczeñstwa, podzielonego pod wzglêdem historycznym, jêzykowym, kulturowym, narodowoœciowym i politycznym by³o to ogromne zadanie. Elita polityczna, w wiêkszoœci pochodzenia radzieckiego, nie mia³a odwagi podj¹æ radykalnych spo³eczno-politycznych reform wewnêtrznych, a w polityce zagranicznej stara³a siê pogodziæ ró ne, czasami sprzeczne nastroje spo³eczne. Mo na zaryzykowaæ tezê, e choæ w ubieg³ej dekadzie polityka proeuropejska nie by³a na Ukrainie konsekwentnie promowana, to skala spo³ecznego poparcia dla tej opcji w polityce zagranicznej jest zaskakuj¹ca. Od kilku lat za integracj¹ europejsk¹ konsekwentnie opowiada siê ponad 50% Ukraiñców (w 2001 roku prawie 56%), przy czym odsetek zwolenników integracji z Uni¹ jest znacznie wiêkszy wœród ukraiñskich elit i wynosi ponad 70%. Pomimo, e wskaÿnik poparcia dla integracji europejskiej jest obiecuj¹cy, trzeba go traktowaæ ostro nie, bowiem inne wyniki badañ opinii spo³ecznej pokazuj¹ du ¹ ambiwalencjê postaw Ukraiñców przy podejmowaniu tego wyboru. Po³owa z nich opowiada siê za integracj¹ swojego kraju ze Zwi¹zkiem Bia³orusi i Rosji, a a 36% to niezdecydowani. Stosunkowo wysokie poparcie spo³eczne dla integracji Ukrainy z Europ¹ przy braku jednoznacznej deklaracji w tej kwestii ukraiñskich decydentów oraz przy ma³o aktywnej polityce pañstw Unii i instytucji unijnych na Ukrainie pozwala wnioskowaæ, e przy odpowiedniej polityce tych ostatnich nastroje proeuropejskie na Ukrainie wzmocni³yby siê znacz¹co. Odrêbn¹ kwesti¹ jest poziom wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji. Badania opinii publicznej przekonuj¹, e jest on stosunkowo niewielki zarówno jeœli chodzi o tzw. przeciêtnego obywatela, jak i o elity polityczne. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, e wiêksz¹ wiedzê na ten temat oraz wiêksze proeuropejskie sympatie mo na zaobserwowaæ u tych Ukraiñców, którzy mieli okazjê odwiedziæ b¹dÿ kraje unijne, b¹dÿ kraje staraj¹ce siê o przyjêcie do UE, jak np. Polskê. WyraŸnie widoczn¹ tendencj¹ na Ukrainie jest zmniejszaj¹ca siê nostalgia za Zwi¹zkiem Radzieckim. Œwiadcz¹ o tym m.in. sonda e przed zbli aj¹cymi siê wyborami parlamentarnymi, w których po raz pierwszy od pocz¹tku lat 90. Komunistyczna Partia Ukrainy nie znajduje siê na pierwszym miejscu. Jedn¹ z podstawowych cech elektoratu tej partii jest w³aœnie nostalgia za Zwi¹zkiem Radzieckim. Nale y odró niæ sympatiê do ZSRR od postawy prorosyjskiej, choæ czêsto s¹ one b³êdnie uto samiane. 7

8 2. Gospodarka ukraiñska Gospodarka ukraiñska jest blisko zwi¹zana z rosyjsk¹. Rosja nadal pozostaje najwa niejszym partnerem handlowym Ukrainy, co jest konsekwencj¹ zwi¹zków powsta³ych przed rokiem W obu krajach sposób prowadzenia biznesu jest podobny. Charakteryzuje go brak przejrzystoœci, rozpowszechniona korupcja i dominacja tzw. oligarchów w yciu gospodarczym. Zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji ogromne znaczenie ma szara strefa. W przypadku Ukrainy szacuje siê j¹ nawet na 50 70% oficjalnego PKB. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dodatkowo utrudnia brak stabilnego systemu prawnego, zw³aszcza podatkowego. W takiej sytuacji nie dziwi dominacja rosyjskiego kapita³u wœród zagranicznych inwestorów. Rosyjscy przedsiêbiorcy bez wiêkszych trudnoœci poruszaj¹ siê w trudnej rzeczywistoœci gospodarczej Ukrainy. Gospodarka ukraiñska nie jest jednak czêœci¹ gospodarki rosyjskiej. Œwiadcz¹ o tym np. s³absze ni w Rosji skutki kryzysu z sierpnia 1998 roku, których powodem by³a prawdopodobnie wiêksza kontrola gospodarki przez pañstwo na Ukrainie ni w Rosji. Po za tym inne ga³êzie gospodarki maj¹ w obu tych krajach znaczenie strategiczne. W przypadku Ukrainy ogromn¹ rolê odgrywa metalurgia, zaœ w Rosji wydobycie surowców, zw³aszcza ropy naftowej i gazu ziemnego. Ukraiñska elita gospodarcza ma w³asne, niekiedy sprzeczne z rosyjskimi, interesy gospodarcze, a tamtejsi biznesmeni doskonale zdaj¹ sobie sprawê z tego, e ich sukcesy s¹ w du ej mierze uzale nione od stopnia samodzielnoœci wobec rosyjskich elit gospodarczych. Wydaje siê, e zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami nadal nie docenia siê wagi kontaktów tego kraju z Uni¹ Europejsk¹ i krajami kandyduj¹cymi. Unia jest dla Ukrainy powa nym partnerem handlowym. Trafia do niej 18,4% ca³ego eksportu towarów z Ukrainy (oficjalne dane za styczeñ wrzesieñ 2001). Rozmiary eksportu towarów do obecnej UE i krajów kandydackich liczone wspólnie s¹ znacznie wiêksze wynosz¹ 33,2% ca³ego eksportu Ukrainy. Przewy sza to nie tylko rozmiary eksportu do Rosji (23,9%) lecz nawet do ca³ej Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (29,9%). Po rozszerzeniu UE mo e staæ siê najwa niejszym rynkiem zbytu ukraiñskich towarów. Niekorzystna jest jednak struktura towarów eksportowanych do Unii. S¹ to w wiêkszoœci pó³produkty, zw³aszcza metalurgiczne, pochodz¹ce z przedsiêbiorstw, które nie przesz³y restrukturyzacji i s¹ reliktami gospodarki planowej z czasów ZSRR. Du e znaczenie w kontaktach gospodarczych miêdzy UE i Ukrain¹ ma migracja zarobkowa do Unii i pañstw kandydackich. Trudno oszacowaæ liczbê migrantów z Ukrainy, gdy wiêkszoœæ z nich jest tam zatrudniona nielegalnie. Przyk³ad Portugalii pokazuje, e nie s¹ to liczby znikome. Szacuje siê, e pracuje tu sezonowo prawie 100 tysiêcy mieszkañców Ukrainy. Ostatnio ponad 45 tysiêcy z nich otrzyma³o pozwolenie na pracê. Bez wiêkszego ryzyka mo na powiedzieæ, e w krajach UE i pañstwach kandyduj¹cych, w tym przede wszystkim w Polsce, Czechach, S³owacji i na Wêgrzech, pracuje sezonowo kilkaset tysiêcy obywateli ukraiñskich. Byæ mo e ta liczba przekracza nawet milion. Zarobione przez nich pieni¹dze stanowi¹ znacz¹cy wk³ad do domowych bud etów wielu ukraiñskich rodzin. W przypadku migracji zarobkowej na Zachód wa ny jest nie tylko aspekt czysto ekonomiczny. Ukraiñcy pracuj¹c w UE i w pañstwach kandydackich maj¹ kontakt z rzeczywistoœci¹ inn¹ ni u siebie w kraju. Piêt¹ achillesow¹ kontaktów pomiêdzy UE a Ukrain¹ s¹ nadal unijne inwestycje bezpoœrednie w tym kraju. Ze wzglêdu na z³y klimat inwestycyjny na Ukrainie liczba inwestycji z krajów UE jest znikoma w porównaniu z krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej (Wêgry, Czechy, Polska). Brak tych inwestycji oznacza zwiêkszanie siê dystansu technologicznego pomiêdzy przedsiêbiorstwami dzia- ³aj¹cymi na Ukrainie a firmami unijnymi, czy z krajów kandyduj¹cych do UE. 8

9 Rozwój gospodarczy Ukrainy zale y od pog³êbienia jej zwi¹zków z Zachodem. Coraz czêœciej mo na spotkaæ siê na Ukrainie z opini¹, e rozwój gospodarczy kraju zwi¹zany jest (oprócz korzyœci p³yn¹cych z tranzytu) z wprowadzaniem nowych technologii, których Ÿród³em mog¹ byæ jedynie kraje wysoko rozwiniête. Wspó³praca w ramach WNP mo e byæ korzystna dla Ukrainy, ale nie pozwoli na trwa³y wzrost gospodarczy, który w ostatnim roku osi¹gn¹³ niespotykany, od pocz¹tku samodzielnoœci tego pañstwa, poziom 9 %. W tym roku prognozy wzrostu PKB s¹ ju znacznie ni sze. 3. Polityka Ukrainy Dotychczasowe doœwiadczenie pokazuje, e Ukraiñcy nie w pe³ni wykorzystali szansê na budowê i umocnienie demokracji, jak¹ daj¹ wolne wybory. By³o to konsekwencj¹ zarówno rozwi¹zañ przyjêtych w ordynacji wyborczej, jak i praktyki politycznej. Wybory parlamentarne w 1990 i 1994 roku odbywa³y siê zgodnie z wiêkszoœciow¹ ordynacj¹ wyborcz¹, która nie sprzyja³a tworzeniu siê i stabilizowaniu systemu partyjnego na Ukrainie. Wprowadzenie przed wyborami w 1998 mieszanej, proporcjonalno-wiêkszoœciowej ordynacji, nie zmieni³o radykalnie tej sytuacji. Tym bardziej, e m³ody system partyjny prze ywa³ kryzys spowodowany, wed³ug niektórych analityków, naciskami, zw³aszcza ze strony administracji prezydenckiej. Kryzys przejawia³ siê w kolejnych roz³amach w istniej¹cych partiach oraz w promowaniu przez media, zwi¹zane z oœrodkami decyzyjnymi lub biznesowymi (oligarchicznymi), ugrupowañ marginalnych lub w pe³ni dyspozycyjnych wobec politycznych sponsorów. Wyrazistym przejawem kryzysu m³odej ukraiñskiej demokracji by³y tak e wybory prezydenckie w 1999 roku. Zaanga owanie po stronie prezydenta Leonida Kuczmy du ej czêœci aparatu administracyjnego, mediów pañstwowych i komercyjnych spowodowa³o pojawienie siê opinii, e te wybory, bardziej ni którekolwiek z wczeœniejszych, zbli y³y Ukrainê do rosyjskiego wariantu demokracji. Nadchodz¹ce wybory parlamentarne (równie proporcjonalno-wiêkszoœciowe) bêd¹, jak wszystko na to wskazuje, pod wiêksz¹ kontrol¹ spo³eczn¹, ale raczej nie wp³yn¹ na wzmocnienie systemu partyjnego. Spoœród komitetów wyborczych, które wed³ug badañ opinii publicznej maj¹ szansê przekroczyæ 4-procentowy próg wyborczy, tylko cztery reprezentuj¹ partie polityczne, i s¹ to partie o orientacji lewicowej (Komunistyczna Partia Ukrainy KPU, Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy /zjednoczonej/ SdPU/o/, Socjalistyczna Partia Ukrainy SPU, Partia Zielonych Ukrainy). Prawica i centroprawica skupiona jest w bloku wyborczym Nasza Ukraina, którego spoiwem nie jest jednak program polityczny, lecz osoba lidera by³ego premiera Wiktora Juszczenki. Lider ³¹czy te kilka ró nych ideowo ugrupowañ skupionych w Bloku Julii Tymoszenko (BJuTy). Blok O jedn¹ Ukrainê jest nie tyle porozumieniem partii doñ wchodz¹cych, ile raczej emanacj¹ obozu w³adzy. Po wyborach trudno bêdzie utrzymaæ spójnoœæ tych, czasami dziwacznych, wyborczych koalicji. Tworzeniu siê przejrzystego systemu partyjnego nie sprzyja równie fakt, e po³owa mandatów w przysz³ej Radzie Najwy szej przypadnie zwyciêzcom w okrêgach wiêkszoœciowych. To w³aœnie deputowani z tych okrêgów najczêœciej zmieniali swoj¹ przynale noœæ klubow¹. Mimo, e najbli sze wybory nie ustabilizuj¹ ukraiñskiej sceny politycznej, wiele wskazuje na to, e w parlamencie zmniejszy siê si³a ugrupowañ oligarchicznych, a zwiêkszy siê lobby proeuropejskie. Problem integracji europejskiej jest od 1998 r. sta³ym elementem wyst¹pieñ publicznych polityków ukraiñskich. Dotyczy to nie tylko kontaktów przedstawicieli Ukrainy z instytucjami UE, ale w ogóle wyst¹pieñ na forum miêdzynarodowym cz³onków ukraiñskich elit rz¹dz¹cych. Zbieg³o siê to w czasie z wejœciem w ycie Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy (PCA), którego oczekiwano od dawna. 9

10 Umowa ta reguluje obecnie relacje miêdzy Ukrain¹ i UE. Zarówno prezydent Kuczma, jak i przedstawiciele rz¹du ukraiñskiego deklaruj¹, od czasu jej zawarcia, chêæ przyst¹pienia Ukrainy do UE. Rok 1999 by³ rokiem o ywionych kontaktów Kijowa z UE, a tak e z NATO. Jednak e dzia³ania wojsk Sojuszu podczas wojny w Kosowie, odbierane negatywnie przez znaczn¹ czêœæ opinii publicznej na Ukrainie, uniemo liwi³y na pewien czas ukraiñskiej elicie manifestowanie jej woli wspó³pracy z Zachodem poprzez kontakty z NATO. Z opini¹ publiczn¹ liczy³ siê szczególnie Leonid Kuczma podczas prezydenckiej kampanii wyborczej. Zbli enie z UE nie budzi³o tego typu emocji i w 1999 roku by³o znacznie wygodniejsze politycznie dla elit ukraiñskich. Mimo dymisji prozachodniego szefa ukraiñskiego MSZ Borysa Tarasiuka w paÿdzierniku 2000 roku, w³adze Ukrainy nadal deklaruj¹ chêæ utrzymywania jak najœciœlejszych kontaktów z UE. Ostatnim tego przyk³adem jest rz¹dowy program integracji z UE na 2002 rok. Zak³ada on z³o enie przez Kijów, prawdopodobnie ju w drugim pó³roczu 2002 roku, oficjalnego wniosku o stowarzyszenie z Uni¹ Europejsk¹. Istnieje jednak przepaœæ miêdzy sk³adanymi deklaracjami a konkretnymi dzia³aniami. Za oœwiadczeniami woli zbli enia z UE nie sz³y stosowne dzia³ania ustawodawcze, reformuj¹ce system prawny, a przede wszystkim ekonomiczny Ukrainy. Nawet nowoprzyjmowane ustawy nie by³y sprawdzane pod wzglêdem ich zgodnoœci z acquis communautaire. Po reelekcji Kuczmy w 1999 roku dzia³ania prezydenta i rz¹du nie by³y ju, w takim stopniu jak uprzednio, krêpowane przez Radê Najwy sz¹. Jednak e adne z ówczesnych posuniêæ prezydenta czy rz¹du nie wskazuje na to, e europejski wybór Ukrainy by³ w tym okresie priorytetem politycznym Kijowa. W obozie prezydenckim za g³oszonymi deklaracjami nie by³o gotowoœci do czynów. Nadal podstawowym problemem polityki zagranicznej Ukrainy jest jej nieokreœlonoœæ. W ramach tej polityki strategicznymi partnerami Ukrainy s¹ jednoczeœnie Rosja i Stany Zjednoczone. To strategiczne partnerstwo w sferze deklaracji po³¹czone by³o z proeuropejskimi aspiracjami Ukrainy. W ostatnim okresie zauwa alna jest interesuj¹ca, choæ nie wiadomo na ile znacz¹ca, zmiana akcentów w debacie o polityce zagranicznej Ukrainy. Pojawi³y siê bowiem g³osy, e priorytetem jest integracja europejska, choæ najwa niejszymi partnerami pozostaj¹ nadal Rosja i USA. O tym, e wzros³o zainteresowanie integracj¹ europejsk¹, przynajmniej czêœci ukraiñskich elit politycznych, œwiadczyæ mo e przemianowanie Ministerstwa Gospodarki na Ministerstwo Gospodarki i Integracji Europejskiej oraz zwiêkszone zainteresowanie ukraiñskich czynników rz¹dowych techniczn¹ stron¹ negocjacji obecnych kandydatów do Unii. W oficjalnych wyst¹pieniach wielokrotnie podkreœla siê wielowektorowoœæ ukraiñskiej polityki zagranicznej. 4. Dzia³ania Unii Europejskiej wobec Ukrainy Ze strony UE wci¹ brakuje oficjalnej, jednoznacznej deklaracji o mo liwoœci wst¹pienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Pojawiaj¹ siê wprawdzie g³osy przywódców poszczególnych pañstw unijnych i cz³onków Komisji Europejskiej sugeruj¹ce tak¹ mo liwoœæ. Niemniej drugi co do znaczenia, po Umowie o partnerstwie i wspó³pracy (PCA ), dokument okreœlaj¹cy stosunek Brukseli do Kijowa Wspólna Strategia UE wobec Ukrainy ogranicza siê do stwierdzenia, e Unia uznaje aspiracje europejskie Ukrainy i wita z radoœci¹ jej proeuropejski wybór. Ukraina, podobnie jak pozosta³e kraje WNP, od pocz¹tku lat 90. by³a traktowana inaczej ni kraje Europy Œrodkowej, takie jak Polska czy Wêgry. Najlepszym tego dowodem jest charakter podstawowych umów reguluj¹cych stosunki miêdzy Uni¹ a tymi krajami. PCA, podpisane z krajami WNP, ró ni¹ siê od Umów Stowarzyszeniowych (Europe Agreements), które dotycz¹ krajów Europy Œrodkowej. Te ostatnie uznaj¹ aspiracje 10

11 cz³onkowskie pañstw Europy Œrodkowej. PCA proponuje Ukrainie jedynie utworzenie strefy wolnego handlu z UE, ale zobowi¹zanie do wprowadzenia tej propozycji w ycie odnosi siê do odleg³ej przysz³oœci. Mowa jest tak e o pomocy unijnej dla Ukrainy w jej staraniach o przyst¹pienie do Œwiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organisation WTO). Przekonanie o przynale noœci Ukrainy do tzw. bliskiej zagranicy Rosji jest wci¹ silne w Komisji Europejskiej i w wielu krajach UE. Z tego w³aœnie powodu w raporcie Ministerstw Spraw Zagranicznych rancji i Niemiec z 2000 roku wyraÿnie podkreœlono, e Ukraina nie powinna staæ siê cz³onkiem Unii. Zdaniem autorów raportu przypadek Ukrainy jest bardziej skomplikowany ni Bia³orusi, gdy : istotne si³y polityczne opowiadaj¹ siê tam za integracj¹ z Zachodem. Jednak przyjêcie Ukrainy oznacza³oby izolowanie Rosji. Wystarczy poprzestaæ na pog³êbionej wspó³pracy z Kijowem. Unia nie powinna rozszerzaæ siê na wschód bardziej ni o 10 krajów Europy Œrodkowej, z którymi obecnie negocjuje. UE by³a do tej pory gotowa do przyjmowania nowych krajów, ale jej powo³aniem nie jest zjednoczenie ca³ego kontynentu. Jednak z drugiej strony UE podkreœla znaczenie Ukrainy jako samodzielnego podmiotu polityki europejskiej. Œwiadczy o tym opublikowanie wspomnianej ju Wspólnej Strategii UE wobec Ukrainy jako dokumentu niezale nego od wczeœniej wypracowanej Wspólnej Strategii wobec Rosji. W porównaniu z PCA, Wspólna Strategia UE wobec Ukrainy zawiera interesuj¹ce propozycje wspó³dzia³ania w zakresie polityki bezpieczeñstwa, wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych. Prawdopodobnie ze wzglêdu na zbli aj¹ce siê rozszerzenie Unii na wschód wykazuje ona wiêksze zainteresowanie Ukrain¹. Przejawem tej tendencji by³o zaanga owanie siê UE w sprawê niewyjaœnionego znikniêcia dziennikarza Georgija Gongadze. Przedstawiciele Unii jasno dali do zrozumienia w³adzom Ukrainy, e sprawa utrzymania swobód demokratycznych na Ukrainie, w tym m.in. wolnoœci s³owa, ma du e znaczenie dla UE. Poprawa stosunków Unii z Ukrain¹ nast¹pi³a w czerwcu 2001 r. Jej najwa niejszym przejawem by³ szczyt UE w Göteborgu (15 16 czerwca 2001), podczas którego Rada Europejska zaprosi³a Ukrainê do uczestnictwa w Konferencji Europejskiej. Rada podkreœli³a tak e strategiczne znaczenie rozwoju i stabilizacji Ukrainy dla UE oraz uzna³a europejskie aspiracje Ukrainy obiecuj¹c wsparcie dla demokratycznych przemian, wolnych mediów i gospodarki rynkowej nad Dnieprem. Linia ta zosta³a potwierdzona 11 wrzeœnia 2001 roku podczas V szczytu Ukraina UE w Ja³cie. W krajach unijnych mo na spotkaæ siê z opini¹, e dotychczasowe relacje z Ukrain¹, zw³aszcza PCA, bêd¹ niewystarczaj¹ce po rozszerzeniu UE o s¹siadów Ukrainy. Jednak powa nym zmartwieniem Unii jest to, e Ukraina wci¹ nie jest w stanie w pe³ni wykorzystaæ nawet tych mo liwoœci, które daje PCA. n

12 II. Rekomendacje Rekomendacje s¹ podzielone na dwie grupy. Pierwsza dotyczy tego, co UE mog³aby uczyniæ dla Ukrainy (z wyró nieniem dzia³añ nowych cz³onków, zachodnich s¹siadów Ukrainy). Druga postulowanych zmian na Ukrainie, które wp³ynê³yby na rozwój wspó³pracy z Uni¹. Pierwsza grupa 1. Prawo Ukrainy do starania siê o status pañstwa stowarzyszonego Uznanie prawa Ukrainy do starania siê o status pañstwa stowarzyszonego bez okreœlonej perspektywy czasowej cz³onkostwa powinno byæ bie ¹cym zadaniem UE. Oœwiadczenie Unii w tej sprawie powinno przekreœlaæ wydÿwiêk cytowanego wy ej raportu Ministerstw Spraw Zagranicznych rancji i Niemiec. Stwierdzono w nim, e Ukraina nigdy nie bêdzie cz³onkiem Unii Europejskiej. Unia powinna tak e wspieraæ wysi³ki Ukrainy na rzecz podpisania uk³adu stowarzyszeniowego z nieokreœlon¹ czasowo, ale wyraÿnie uznan¹ perspektyw¹ cz³onkostwa Ukrainy w UE, uwarunkowan¹ spe³nieniem przez Kijów tzw. kryteriów kopenhaskich. Dzia³ania UE powinny nast¹piæ jak najszybciej, poniewa coraz czêœciej na Ukrainie mo na us³yszeæ opiniê: Nikt nas w Europie nie chce. Gdyby UE nie wyda³a stosownego oœwiadczenia przed rokiem 2004, Polska, S³owacja i Wêgry powinny d¹ yæ do skoordynowania w czasie oœwiadczenia UE o prawie Ukrainy do starania siê o status pañstwa stowarzyszonego, z dat¹ przyst¹pienia nowych cz³onków do Unii. By³oby dobrze, gdyby wydanie takiej deklaracji sta³o siê pierwsz¹ wspóln¹ inicjatyw¹ polityczn¹ rozszerzonej Unii, zapocz¹tkowan¹ przez nowoprzyjêtych do UE s¹siadów Ukrainy Polskê, S³owacjê i Wêgry wspartych ewentualnie przez Czechy i kraje ba³tyckie, a przynajmniej Litwê. Nowi cz³onkowie UE, zw³aszcza kraje granicz¹ce z Ukrain¹: Polska, S³owacja i Wêgry powinny dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami zwi¹zanymi z procesem integracji europejskiej. Do tego celu mog³aby s³u yæ m.in. funkcjonuj¹ca od 1999 roku Sta³a Konferencja Polsko Ukraiñska na temat Integracji Europejskiej. 2. Zmiana charakteru unijnej pomocy Jednym z elementów wsparcia wysi³ków Ukrainy w staraniach o status pañstwa stowarzyszonego powinna byæ zmiana charakteru pomocy, jakiej Unia udziela Ukrainie. Program TACIS jest niewystarczaj¹cy w nowych realiach Ukrainy bezpoœredniego s¹siada rozszerzaj¹cej siê Unii. Pomoc UE powinna mieæ charakter zbli ony do obecnego programu PHARE, obejmuj¹cego kraje stowarzyszone z Europy Œrodkowej. 12

13 Konieczne jest te dostosowywanie pomocy unijnej do potrzeb konkretnego kraju, w tym przypadku Ukrainy, a nie traktowania wszystkich (krajów Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw oraz Mongolii) jednakowo, jak to ma miejsce w przypadku programu TACIS. Wskazane by³oby zró nicowanie strategii UE wobec pañstw WNP, zak³adaj¹ce uprzywilejowanie w programach pomocowych krajów, które, jak Ukraina, deklaruj¹ opcjê proeuropejsk¹ i wolê uczestniczenia w procesie integracji. UE powinna wspieraæ powstawanie nowych tras przesy³u ropy naftowej i gazu ziemnego z basenu Morza Kaspijskiego poprzez Ukrainê do Europy Zachodniej. Takie dzia³anie jest korzystne zarówno dla bezpieczeñstwa energetycznego UE (kraje basenu Morza Kaspijskiego sta³yby siê nowym dostawc¹ surowców do Unii), jak i dla Ukrainy, której korzystanie z nowych szlaków i nowych dostawców umo liwi³oby zró nicowanie Ÿróde³ zaopatrzenia w surowce energetyczne. 3. U³atwienia wjazdu dla obywateli Ukrainy do rozszerzonej UE U³atwienia powinny polegaæ m.in. na rozbudowie sieci konsulatów krajów unijnych na Ukrainie. Mo na rozwa yæ budowê wspólnych konsulatów, organizowanych przez wszystkich cz³onków UE. Konsulaty powinny znajdowaæ siê w jak najwiêkszej liczbie miast zarówno w zachodniej, jak i wschodniej czêœci kraju, tak, aby osoby staraj¹ce siê o wizê nie musia³y odbywaæ dalekich podró y. Nowe pañstwa cz³onkowskie Unii, granicz¹ce z Ukrain¹, mog³yby w szerokim zakresie stosowaæ wizy narodowe uprawniaj¹ce do pobytu tylko w kraju wydaj¹cym taki dokument, przynajmniej do czasu zniesienia granicy Schengen miêdzy starymi a nowymi cz³onkami UE. Wskazane by³yby osobne regulacje dla mieszkañców strefy przygranicznej. W przysz³oœci nale a³oby rozpatrzyæ te mo liwoœæ skreœlenia Ukrainy z tzw. czarnej listy krajów, których obywatele potrzebuj¹ wiz przy wjeÿdzie do pañstw UE. Obywatele ukraiñscy mogliby przebywaæ na terenie Unii przez trzy miesi¹ce tak, jak obecnie obywatele krajów kandyduj¹cych. 4. Program stypendialny dla m³odych Ukraiñców (studenci, doktoranci) Stworzenie specjalnego, szeroko zakrojonego (tzn. umo liwiaj¹cego wysy³anie na uczelnie pañstw UE i krajów kandyduj¹cych co najmniej kilku tysiêcy a nie, jak dotychczas, kilkuset studentów rocznie) programu stypendialnego dla studentów z Ukrainy. Program ten powinien: n oferowaæ stypendia z pe³nym zabezpieczeniem finansowym; n przyj¹æ jako zasadê proponowanie krótkich (maksimum rocznych) studiów zagranicznych, dopasowanych do toku studiów na uczelniach macierzystych. Przyznawanie stypendiów na ca³e, piêcioletnie studia grozi zakorzenieniem siê studentów zagranic¹ i ich trwa³¹ emigracj¹. Taki program pomóg³by w budowie elity proeuropejskiej, niezbêdnej dla integracji tego kraju z UE. 5. Wymiana m³odzie y Badania opinii publicznej wskazuj¹, e najbardziej proeuropejsko zorientowani s¹ ludzie m³odzi oraz ci, którzy sami wyje d ali do pañstw UE lub krajów doñ kandyduj¹cych. Z tego punktu widzenia jednym z najskuteczniejszych sposobów proeuropejskiej edukacji by³aby wymiana m³odzie y, a w szczególnoœci umo liwienie m³odym Ukraiñcom odwiedzania krajów Unii i pañstw kandyduj¹cych. 6. Wsparcie organizacji pozarz¹dowych UE powinna wspieraæ proces budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego na Ukrainie. Pomoc mog³aby pochodziæ zarówno z funduszy unijnych, jak i od poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Wskazane by³oby jak najwiêksze zaanga owanie organizacji pozarz¹dowych z krajów unijnych w realizacjê projektów na Ukrainie. 13

14 Druga grupa 1. Reformy wewnêtrzne na Ukrainie W najbli szym czasie Ukrainê czeka bardzo wa ny test, jakim s¹ wybory parlamentarne. Konieczne jest, aby przebiega³y z zachowaniem demokratycznych regu³. W tym kontekœcie nies³ychanie wa na jest zasadnicza poprawa sytuacji mediów. Wolnoœæ mediów kontroluj¹cych w³adzê jest jednym z najwa niejszych probierzy stanu demokracji. G³êbokich reform wymaga te system s¹downiczy. Tylko niezawis³e s¹downictwo mo e stawiæ czo³a takim problemom jak sprawa Gongadze. Konieczna jest reforma samorz¹dów lokalnych. Jak dot¹d ró ni¹ siê one zasadniczo zarówno od analogicznych instytucji w UE, jak i w krajach kandydackich. Brakuje im autonomii wobec pañstwa. Reforma pomog³aby samorz¹dom ukraiñskim w nawi¹zaniu stosunków z w³adzami lokalnymi z UE i z krajów kandydackich. Bez demokratyzacji niemo liwe bêdzie zacieœnianie stosunków z UE, bowiem poszanowanie zasad demokracji jest jednym z kryteriów kopenhaskich, których spe³nienie jest warunkiem wejœcia do UE. 2. Polityka zagraniczna Ukrainy Konieczne jest przejœcie od deklaratywnej proeuropejskoœci ku konkretnym dzia³aniom. Ukraina jak najszybciej powinna zacz¹æ wykorzystywaæ mo liwoœci zawarte w PCA i Wspólnej Strategii UE wobec Ukrainy. Niezbêdne jest w³¹czenie siê Ukrainy w proces integracji gospodarki œwiatowej. Do tego potrzebne jest przede wszystkim wejœcie Ukrainy do WTO. Ukraina, jeœli zamierza integrowaæ siê z UE, nie mo e pozostaæ poza procesem integracyjnym w skali œwiatowej. 3. D¹ enie do zgodnoœci prawodawstwa ukraiñskiego z unijnym Parlament ukraiñski powinien do³o yæ starañ, aby nowoprzyjête ustawy by³y kompatybilne z regulacjami obowi¹zuj¹cymi w UE. Niemniej wa ne jest wdra anie prawa tak, aby nie pozostawa³o ono jedynie na papierze. 4. Przejrzystoœæ w gospodarce Konieczna jest deregulacja gospodarki ukraiñskiej. Nadmiar przepisów, czêsto sprzecznych, bardzo utrudnia jak¹kolwiek legaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jest te jedn¹ z wa nych przyczyn korupcji. Walka z tym zjawiskiem, wszechobecnym na Ukrainie, powinna staæ siê jednym z priorytetów zarówno w³adz pañstwowych, jak i rodz¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Potrzebne jest ustanowienie jasnych przepisów podatkowych. Jest to jeden z podstawowych warunków przyci¹gniêcia inwestorów zagranicznych m.in. z UE. 5. U³atwienia w ruchu turystycznym Po ¹dane by³oby jednostronne zniesienie przez Ukrainê obowi¹zku wizowego dla obywateli UE. Potrzebne s¹ te, wiêksze ni dotychczas, inwestycje w turystyce. Zwiêkszenie ruchu turystycznego, w którym uczestniczyliby tak e mieszkañcy Unii, przyczyni³oby siê do zmiany obrazu Ukrainy wœród mieszkañców krajów unijnych. 6. Koniecznoœæ uregulowania granicy z Rosj¹ Podpisanie uk³adów granicznych z wszystkimi s¹siadami powinno byæ jednym z priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy. Granica z Rosj¹ nie mo e byæ wyj¹tkiem. Delimitacja, a nastêpnie demarkacja tej granicy nie oznacza ograniczenia kontaktów miêdzyludzkich ani wymiany towarowej. n 14

15 Notatki:

16 Seria raportów O przysz³oœci Europy Dotychczas ukaza³y siê: RAPORT 1. PRZEZWYCIÊ ANIE OBCOŒCI. KALININGRAD JAKO ROSYJSKA ENKLAWA WEWN TRZ UNII EUROPEJSKIEJ. Opracowany we wspó³pracy z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych i Wspólnot¹ Kulturow¹ Borussia. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim, polskim i rosyjskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 2. UCHYLONE DRZWI: WSCHODNIA GRANICA ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ. Opracowany we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim, polskim i rosyjskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 3. PROEUROPEJSCY ATLANTYŒCI: POLSKA I INNE KRAJE EUROPY ŒRODKOWO-WSCHODNIEJ PO WEJŒCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ. Opracowany we wspó³pracy z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim i polskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 4. ZAPOMNIANY S SIAD BIA ORUŒ W KONTEKŒCIE ROZSZERZENIA UE NA WSCHÓD. Opracowany we wspó³pracy z Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym - IDEE. Tekst jest dostêpny w jêzyku bia³oruskim, angielskim, polskim i rosyjskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 5. WSPÓLNE WYZWANIE CZ ONKOWIE I KANDYDACI WOBEC PRZYSZ EJ POLITYKI MIGRACYJNEJ UE. Opracowany we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych i Instytutem Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim i polskim a tak e w wersji elektronicznej:

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

PolskaaGazprom w d³ugofalowej koncepcji polskiego bezpieczeñstwa energetycznego

PolskaaGazprom w d³ugofalowej koncepcji polskiego bezpieczeñstwa energetycznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Leszek MICHALCZYK* PolskaaGazprom w d³ugofalowej koncepcji polskiego bezpieczeñstwa energetycznego STRESZCZENIE. Artyku³ podejmuje problem dróg

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo