ISSN Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim."

Transkrypt

1 Warszawa, marzec

2 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna Wolczuk Redakcja: Katarzyna Morawska Adam Zieliñski Sk³ad: Micha³ Poloñski Wydawca: undacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a, Warszawa tel. (48-22) , fax ISSN Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

3 Wstêp N iniejszy raport to szósta z serii planowanych publikacji (policy papers), które prezentuj¹ stanowisko polskich œrodowisk pozarz¹dowych w wa nych dla przysz³oœci Europy sprawach. Choæ zale y nam na inicjowaniu publicznej debaty w Polsce, nie chcemy ograniczaæ siê do przedstawiania polskiego punktu widzenia i polskich interesów. Adresatami raportów s¹ zarówno czytelnicy z Zachodu jak i ze Wschodu. Zale y nam na tym, aby nasze propozycje uwzglêdnia³y ich sposób postrzegania omawianych zagadnieñ. Inicjatorem przedsiêwziêcia jest undacja im. Stefana Batorego. Do wspó³pracy nad kolejnymi raportami zapraszamy zainteresowane t¹ problematyk¹ organizacje pozarz¹dowe. Uwa amy, e jako œrodowisko niezwi¹zane z instytucjami rz¹dowymi a wiêc nieskrêpowane rz¹dowym stanowiskiem w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹ mamy szansê wnieœæ istotny wk³ad w dyskusjê o przysz³oœci Unii i jej polityce zewnêtrznej. Tekst, który mamy przyjemnoœæ Pañstwu zaprezentowaæ, powsta³ we wspó³pracy z orum Polsko Ukraiñskim i Wydzia³em Studiów Miêdzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu ódzkiego. W jego przygotowaniu wziêli tak e udzia³ eksperci z undacji Centrum Analiz Spo³eczno- Ekonomicznych oraz niezale ni eksperci. Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania raportu, serdecznie dziêkujemy za yczliw¹ pomoc i cenne uwagi. Zapraszamy do lektury i dyskusji. undacja im. Stefana Batorego

4

5 Ukraina nie ma w najbli szej dekadzie szans na cz³onkostwo w Unii Europejskiej, choæ w przysz³oœci jest to mo liwe. Obecnie najwa niejsze jest u³o enie na nowo relacji UE Ukraina w kontekœcie rozszerzenia Unii na wschód, które mo e nast¹piæ ju w 2004 roku. UE granicz¹ca z Ukrain¹ musi byæ zainteresowana zbli eniem z Kijowem. Dotychczasowe regulacje prawne stosunków UE Ukraina poprzez Umowê o Partnerstwie i Wspó³pracy (Partnership and Cooperation Agreement PCA), która wesz³a w ycie w 1998 roku, s¹ niewystarczaj¹ce. Tak e Wspólna Strategia UE wobec Ukrainy (Common Strategy on Ukraine), przyjêta w 1999 roku, nie bêdzie odpowiadaæ nowej sytuacji, jaka powstanie po rozszerzeniu Unii o Polskê, S³owacjê i Wêgry. Dla zacieœnienia stosunków UE Ukraina niezbêdne jest równie znacznie g³êbsze ni dotychczas zaanga owanie rz¹du Ukrainy w proces integracji europejskiej. Ogromne znaczenie dla europejskiej przysz³oœci tego kraju bêdzie mia³a jego sytuacja wewnêtrzna. Zbli aj¹ce siê wybory parlamentarne bêd¹ testem ukraiñskiej demokracji. Ukraiñska elita w³adzy musi uœwiadomiæ sobie, e warunkiem budowania œcis³ych zwi¹zków z UE s¹ swobody demokratyczne i reformy gospodarcze w pañstwie. n 5

6

7 I. Diagnoza sytuacji 1. Spo³eczeñstwo ukraiñskie W latach 90. spo³eczeñstwo ukraiñskie musia³o zmierzyæ siê z wieloma wyzwaniami. W postkomunistycznych krajach Europy Œrodkowo Wschodniej by³ to czas budowy wolnego rynku i demokracji. Dla Ukrainy oznacza³o to tak e tworzenie struktur suwerennego pañstwa oraz konsolidacjê narodow¹ Ukraiñców. Dla spo³eczeñstwa, podzielonego pod wzglêdem historycznym, jêzykowym, kulturowym, narodowoœciowym i politycznym by³o to ogromne zadanie. Elita polityczna, w wiêkszoœci pochodzenia radzieckiego, nie mia³a odwagi podj¹æ radykalnych spo³eczno-politycznych reform wewnêtrznych, a w polityce zagranicznej stara³a siê pogodziæ ró ne, czasami sprzeczne nastroje spo³eczne. Mo na zaryzykowaæ tezê, e choæ w ubieg³ej dekadzie polityka proeuropejska nie by³a na Ukrainie konsekwentnie promowana, to skala spo³ecznego poparcia dla tej opcji w polityce zagranicznej jest zaskakuj¹ca. Od kilku lat za integracj¹ europejsk¹ konsekwentnie opowiada siê ponad 50% Ukraiñców (w 2001 roku prawie 56%), przy czym odsetek zwolenników integracji z Uni¹ jest znacznie wiêkszy wœród ukraiñskich elit i wynosi ponad 70%. Pomimo, e wskaÿnik poparcia dla integracji europejskiej jest obiecuj¹cy, trzeba go traktowaæ ostro nie, bowiem inne wyniki badañ opinii spo³ecznej pokazuj¹ du ¹ ambiwalencjê postaw Ukraiñców przy podejmowaniu tego wyboru. Po³owa z nich opowiada siê za integracj¹ swojego kraju ze Zwi¹zkiem Bia³orusi i Rosji, a a 36% to niezdecydowani. Stosunkowo wysokie poparcie spo³eczne dla integracji Ukrainy z Europ¹ przy braku jednoznacznej deklaracji w tej kwestii ukraiñskich decydentów oraz przy ma³o aktywnej polityce pañstw Unii i instytucji unijnych na Ukrainie pozwala wnioskowaæ, e przy odpowiedniej polityce tych ostatnich nastroje proeuropejskie na Ukrainie wzmocni³yby siê znacz¹co. Odrêbn¹ kwesti¹ jest poziom wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji. Badania opinii publicznej przekonuj¹, e jest on stosunkowo niewielki zarówno jeœli chodzi o tzw. przeciêtnego obywatela, jak i o elity polityczne. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, e wiêksz¹ wiedzê na ten temat oraz wiêksze proeuropejskie sympatie mo na zaobserwowaæ u tych Ukraiñców, którzy mieli okazjê odwiedziæ b¹dÿ kraje unijne, b¹dÿ kraje staraj¹ce siê o przyjêcie do UE, jak np. Polskê. WyraŸnie widoczn¹ tendencj¹ na Ukrainie jest zmniejszaj¹ca siê nostalgia za Zwi¹zkiem Radzieckim. Œwiadcz¹ o tym m.in. sonda e przed zbli aj¹cymi siê wyborami parlamentarnymi, w których po raz pierwszy od pocz¹tku lat 90. Komunistyczna Partia Ukrainy nie znajduje siê na pierwszym miejscu. Jedn¹ z podstawowych cech elektoratu tej partii jest w³aœnie nostalgia za Zwi¹zkiem Radzieckim. Nale y odró niæ sympatiê do ZSRR od postawy prorosyjskiej, choæ czêsto s¹ one b³êdnie uto samiane. 7

8 2. Gospodarka ukraiñska Gospodarka ukraiñska jest blisko zwi¹zana z rosyjsk¹. Rosja nadal pozostaje najwa niejszym partnerem handlowym Ukrainy, co jest konsekwencj¹ zwi¹zków powsta³ych przed rokiem W obu krajach sposób prowadzenia biznesu jest podobny. Charakteryzuje go brak przejrzystoœci, rozpowszechniona korupcja i dominacja tzw. oligarchów w yciu gospodarczym. Zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji ogromne znaczenie ma szara strefa. W przypadku Ukrainy szacuje siê j¹ nawet na 50 70% oficjalnego PKB. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dodatkowo utrudnia brak stabilnego systemu prawnego, zw³aszcza podatkowego. W takiej sytuacji nie dziwi dominacja rosyjskiego kapita³u wœród zagranicznych inwestorów. Rosyjscy przedsiêbiorcy bez wiêkszych trudnoœci poruszaj¹ siê w trudnej rzeczywistoœci gospodarczej Ukrainy. Gospodarka ukraiñska nie jest jednak czêœci¹ gospodarki rosyjskiej. Œwiadcz¹ o tym np. s³absze ni w Rosji skutki kryzysu z sierpnia 1998 roku, których powodem by³a prawdopodobnie wiêksza kontrola gospodarki przez pañstwo na Ukrainie ni w Rosji. Po za tym inne ga³êzie gospodarki maj¹ w obu tych krajach znaczenie strategiczne. W przypadku Ukrainy ogromn¹ rolê odgrywa metalurgia, zaœ w Rosji wydobycie surowców, zw³aszcza ropy naftowej i gazu ziemnego. Ukraiñska elita gospodarcza ma w³asne, niekiedy sprzeczne z rosyjskimi, interesy gospodarcze, a tamtejsi biznesmeni doskonale zdaj¹ sobie sprawê z tego, e ich sukcesy s¹ w du ej mierze uzale nione od stopnia samodzielnoœci wobec rosyjskich elit gospodarczych. Wydaje siê, e zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami nadal nie docenia siê wagi kontaktów tego kraju z Uni¹ Europejsk¹ i krajami kandyduj¹cymi. Unia jest dla Ukrainy powa nym partnerem handlowym. Trafia do niej 18,4% ca³ego eksportu towarów z Ukrainy (oficjalne dane za styczeñ wrzesieñ 2001). Rozmiary eksportu towarów do obecnej UE i krajów kandydackich liczone wspólnie s¹ znacznie wiêksze wynosz¹ 33,2% ca³ego eksportu Ukrainy. Przewy sza to nie tylko rozmiary eksportu do Rosji (23,9%) lecz nawet do ca³ej Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (29,9%). Po rozszerzeniu UE mo e staæ siê najwa niejszym rynkiem zbytu ukraiñskich towarów. Niekorzystna jest jednak struktura towarów eksportowanych do Unii. S¹ to w wiêkszoœci pó³produkty, zw³aszcza metalurgiczne, pochodz¹ce z przedsiêbiorstw, które nie przesz³y restrukturyzacji i s¹ reliktami gospodarki planowej z czasów ZSRR. Du e znaczenie w kontaktach gospodarczych miêdzy UE i Ukrain¹ ma migracja zarobkowa do Unii i pañstw kandydackich. Trudno oszacowaæ liczbê migrantów z Ukrainy, gdy wiêkszoœæ z nich jest tam zatrudniona nielegalnie. Przyk³ad Portugalii pokazuje, e nie s¹ to liczby znikome. Szacuje siê, e pracuje tu sezonowo prawie 100 tysiêcy mieszkañców Ukrainy. Ostatnio ponad 45 tysiêcy z nich otrzyma³o pozwolenie na pracê. Bez wiêkszego ryzyka mo na powiedzieæ, e w krajach UE i pañstwach kandyduj¹cych, w tym przede wszystkim w Polsce, Czechach, S³owacji i na Wêgrzech, pracuje sezonowo kilkaset tysiêcy obywateli ukraiñskich. Byæ mo e ta liczba przekracza nawet milion. Zarobione przez nich pieni¹dze stanowi¹ znacz¹cy wk³ad do domowych bud etów wielu ukraiñskich rodzin. W przypadku migracji zarobkowej na Zachód wa ny jest nie tylko aspekt czysto ekonomiczny. Ukraiñcy pracuj¹c w UE i w pañstwach kandydackich maj¹ kontakt z rzeczywistoœci¹ inn¹ ni u siebie w kraju. Piêt¹ achillesow¹ kontaktów pomiêdzy UE a Ukrain¹ s¹ nadal unijne inwestycje bezpoœrednie w tym kraju. Ze wzglêdu na z³y klimat inwestycyjny na Ukrainie liczba inwestycji z krajów UE jest znikoma w porównaniu z krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej (Wêgry, Czechy, Polska). Brak tych inwestycji oznacza zwiêkszanie siê dystansu technologicznego pomiêdzy przedsiêbiorstwami dzia- ³aj¹cymi na Ukrainie a firmami unijnymi, czy z krajów kandyduj¹cych do UE. 8

9 Rozwój gospodarczy Ukrainy zale y od pog³êbienia jej zwi¹zków z Zachodem. Coraz czêœciej mo na spotkaæ siê na Ukrainie z opini¹, e rozwój gospodarczy kraju zwi¹zany jest (oprócz korzyœci p³yn¹cych z tranzytu) z wprowadzaniem nowych technologii, których Ÿród³em mog¹ byæ jedynie kraje wysoko rozwiniête. Wspó³praca w ramach WNP mo e byæ korzystna dla Ukrainy, ale nie pozwoli na trwa³y wzrost gospodarczy, który w ostatnim roku osi¹gn¹³ niespotykany, od pocz¹tku samodzielnoœci tego pañstwa, poziom 9 %. W tym roku prognozy wzrostu PKB s¹ ju znacznie ni sze. 3. Polityka Ukrainy Dotychczasowe doœwiadczenie pokazuje, e Ukraiñcy nie w pe³ni wykorzystali szansê na budowê i umocnienie demokracji, jak¹ daj¹ wolne wybory. By³o to konsekwencj¹ zarówno rozwi¹zañ przyjêtych w ordynacji wyborczej, jak i praktyki politycznej. Wybory parlamentarne w 1990 i 1994 roku odbywa³y siê zgodnie z wiêkszoœciow¹ ordynacj¹ wyborcz¹, która nie sprzyja³a tworzeniu siê i stabilizowaniu systemu partyjnego na Ukrainie. Wprowadzenie przed wyborami w 1998 mieszanej, proporcjonalno-wiêkszoœciowej ordynacji, nie zmieni³o radykalnie tej sytuacji. Tym bardziej, e m³ody system partyjny prze ywa³ kryzys spowodowany, wed³ug niektórych analityków, naciskami, zw³aszcza ze strony administracji prezydenckiej. Kryzys przejawia³ siê w kolejnych roz³amach w istniej¹cych partiach oraz w promowaniu przez media, zwi¹zane z oœrodkami decyzyjnymi lub biznesowymi (oligarchicznymi), ugrupowañ marginalnych lub w pe³ni dyspozycyjnych wobec politycznych sponsorów. Wyrazistym przejawem kryzysu m³odej ukraiñskiej demokracji by³y tak e wybory prezydenckie w 1999 roku. Zaanga owanie po stronie prezydenta Leonida Kuczmy du ej czêœci aparatu administracyjnego, mediów pañstwowych i komercyjnych spowodowa³o pojawienie siê opinii, e te wybory, bardziej ni którekolwiek z wczeœniejszych, zbli y³y Ukrainê do rosyjskiego wariantu demokracji. Nadchodz¹ce wybory parlamentarne (równie proporcjonalno-wiêkszoœciowe) bêd¹, jak wszystko na to wskazuje, pod wiêksz¹ kontrol¹ spo³eczn¹, ale raczej nie wp³yn¹ na wzmocnienie systemu partyjnego. Spoœród komitetów wyborczych, które wed³ug badañ opinii publicznej maj¹ szansê przekroczyæ 4-procentowy próg wyborczy, tylko cztery reprezentuj¹ partie polityczne, i s¹ to partie o orientacji lewicowej (Komunistyczna Partia Ukrainy KPU, Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy /zjednoczonej/ SdPU/o/, Socjalistyczna Partia Ukrainy SPU, Partia Zielonych Ukrainy). Prawica i centroprawica skupiona jest w bloku wyborczym Nasza Ukraina, którego spoiwem nie jest jednak program polityczny, lecz osoba lidera by³ego premiera Wiktora Juszczenki. Lider ³¹czy te kilka ró nych ideowo ugrupowañ skupionych w Bloku Julii Tymoszenko (BJuTy). Blok O jedn¹ Ukrainê jest nie tyle porozumieniem partii doñ wchodz¹cych, ile raczej emanacj¹ obozu w³adzy. Po wyborach trudno bêdzie utrzymaæ spójnoœæ tych, czasami dziwacznych, wyborczych koalicji. Tworzeniu siê przejrzystego systemu partyjnego nie sprzyja równie fakt, e po³owa mandatów w przysz³ej Radzie Najwy szej przypadnie zwyciêzcom w okrêgach wiêkszoœciowych. To w³aœnie deputowani z tych okrêgów najczêœciej zmieniali swoj¹ przynale noœæ klubow¹. Mimo, e najbli sze wybory nie ustabilizuj¹ ukraiñskiej sceny politycznej, wiele wskazuje na to, e w parlamencie zmniejszy siê si³a ugrupowañ oligarchicznych, a zwiêkszy siê lobby proeuropejskie. Problem integracji europejskiej jest od 1998 r. sta³ym elementem wyst¹pieñ publicznych polityków ukraiñskich. Dotyczy to nie tylko kontaktów przedstawicieli Ukrainy z instytucjami UE, ale w ogóle wyst¹pieñ na forum miêdzynarodowym cz³onków ukraiñskich elit rz¹dz¹cych. Zbieg³o siê to w czasie z wejœciem w ycie Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy (PCA), którego oczekiwano od dawna. 9

10 Umowa ta reguluje obecnie relacje miêdzy Ukrain¹ i UE. Zarówno prezydent Kuczma, jak i przedstawiciele rz¹du ukraiñskiego deklaruj¹, od czasu jej zawarcia, chêæ przyst¹pienia Ukrainy do UE. Rok 1999 by³ rokiem o ywionych kontaktów Kijowa z UE, a tak e z NATO. Jednak e dzia³ania wojsk Sojuszu podczas wojny w Kosowie, odbierane negatywnie przez znaczn¹ czêœæ opinii publicznej na Ukrainie, uniemo liwi³y na pewien czas ukraiñskiej elicie manifestowanie jej woli wspó³pracy z Zachodem poprzez kontakty z NATO. Z opini¹ publiczn¹ liczy³ siê szczególnie Leonid Kuczma podczas prezydenckiej kampanii wyborczej. Zbli enie z UE nie budzi³o tego typu emocji i w 1999 roku by³o znacznie wygodniejsze politycznie dla elit ukraiñskich. Mimo dymisji prozachodniego szefa ukraiñskiego MSZ Borysa Tarasiuka w paÿdzierniku 2000 roku, w³adze Ukrainy nadal deklaruj¹ chêæ utrzymywania jak najœciœlejszych kontaktów z UE. Ostatnim tego przyk³adem jest rz¹dowy program integracji z UE na 2002 rok. Zak³ada on z³o enie przez Kijów, prawdopodobnie ju w drugim pó³roczu 2002 roku, oficjalnego wniosku o stowarzyszenie z Uni¹ Europejsk¹. Istnieje jednak przepaœæ miêdzy sk³adanymi deklaracjami a konkretnymi dzia³aniami. Za oœwiadczeniami woli zbli enia z UE nie sz³y stosowne dzia³ania ustawodawcze, reformuj¹ce system prawny, a przede wszystkim ekonomiczny Ukrainy. Nawet nowoprzyjmowane ustawy nie by³y sprawdzane pod wzglêdem ich zgodnoœci z acquis communautaire. Po reelekcji Kuczmy w 1999 roku dzia³ania prezydenta i rz¹du nie by³y ju, w takim stopniu jak uprzednio, krêpowane przez Radê Najwy sz¹. Jednak e adne z ówczesnych posuniêæ prezydenta czy rz¹du nie wskazuje na to, e europejski wybór Ukrainy by³ w tym okresie priorytetem politycznym Kijowa. W obozie prezydenckim za g³oszonymi deklaracjami nie by³o gotowoœci do czynów. Nadal podstawowym problemem polityki zagranicznej Ukrainy jest jej nieokreœlonoœæ. W ramach tej polityki strategicznymi partnerami Ukrainy s¹ jednoczeœnie Rosja i Stany Zjednoczone. To strategiczne partnerstwo w sferze deklaracji po³¹czone by³o z proeuropejskimi aspiracjami Ukrainy. W ostatnim okresie zauwa alna jest interesuj¹ca, choæ nie wiadomo na ile znacz¹ca, zmiana akcentów w debacie o polityce zagranicznej Ukrainy. Pojawi³y siê bowiem g³osy, e priorytetem jest integracja europejska, choæ najwa niejszymi partnerami pozostaj¹ nadal Rosja i USA. O tym, e wzros³o zainteresowanie integracj¹ europejsk¹, przynajmniej czêœci ukraiñskich elit politycznych, œwiadczyæ mo e przemianowanie Ministerstwa Gospodarki na Ministerstwo Gospodarki i Integracji Europejskiej oraz zwiêkszone zainteresowanie ukraiñskich czynników rz¹dowych techniczn¹ stron¹ negocjacji obecnych kandydatów do Unii. W oficjalnych wyst¹pieniach wielokrotnie podkreœla siê wielowektorowoœæ ukraiñskiej polityki zagranicznej. 4. Dzia³ania Unii Europejskiej wobec Ukrainy Ze strony UE wci¹ brakuje oficjalnej, jednoznacznej deklaracji o mo liwoœci wst¹pienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Pojawiaj¹ siê wprawdzie g³osy przywódców poszczególnych pañstw unijnych i cz³onków Komisji Europejskiej sugeruj¹ce tak¹ mo liwoœæ. Niemniej drugi co do znaczenia, po Umowie o partnerstwie i wspó³pracy (PCA ), dokument okreœlaj¹cy stosunek Brukseli do Kijowa Wspólna Strategia UE wobec Ukrainy ogranicza siê do stwierdzenia, e Unia uznaje aspiracje europejskie Ukrainy i wita z radoœci¹ jej proeuropejski wybór. Ukraina, podobnie jak pozosta³e kraje WNP, od pocz¹tku lat 90. by³a traktowana inaczej ni kraje Europy Œrodkowej, takie jak Polska czy Wêgry. Najlepszym tego dowodem jest charakter podstawowych umów reguluj¹cych stosunki miêdzy Uni¹ a tymi krajami. PCA, podpisane z krajami WNP, ró ni¹ siê od Umów Stowarzyszeniowych (Europe Agreements), które dotycz¹ krajów Europy Œrodkowej. Te ostatnie uznaj¹ aspiracje 10

11 cz³onkowskie pañstw Europy Œrodkowej. PCA proponuje Ukrainie jedynie utworzenie strefy wolnego handlu z UE, ale zobowi¹zanie do wprowadzenia tej propozycji w ycie odnosi siê do odleg³ej przysz³oœci. Mowa jest tak e o pomocy unijnej dla Ukrainy w jej staraniach o przyst¹pienie do Œwiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organisation WTO). Przekonanie o przynale noœci Ukrainy do tzw. bliskiej zagranicy Rosji jest wci¹ silne w Komisji Europejskiej i w wielu krajach UE. Z tego w³aœnie powodu w raporcie Ministerstw Spraw Zagranicznych rancji i Niemiec z 2000 roku wyraÿnie podkreœlono, e Ukraina nie powinna staæ siê cz³onkiem Unii. Zdaniem autorów raportu przypadek Ukrainy jest bardziej skomplikowany ni Bia³orusi, gdy : istotne si³y polityczne opowiadaj¹ siê tam za integracj¹ z Zachodem. Jednak przyjêcie Ukrainy oznacza³oby izolowanie Rosji. Wystarczy poprzestaæ na pog³êbionej wspó³pracy z Kijowem. Unia nie powinna rozszerzaæ siê na wschód bardziej ni o 10 krajów Europy Œrodkowej, z którymi obecnie negocjuje. UE by³a do tej pory gotowa do przyjmowania nowych krajów, ale jej powo³aniem nie jest zjednoczenie ca³ego kontynentu. Jednak z drugiej strony UE podkreœla znaczenie Ukrainy jako samodzielnego podmiotu polityki europejskiej. Œwiadczy o tym opublikowanie wspomnianej ju Wspólnej Strategii UE wobec Ukrainy jako dokumentu niezale nego od wczeœniej wypracowanej Wspólnej Strategii wobec Rosji. W porównaniu z PCA, Wspólna Strategia UE wobec Ukrainy zawiera interesuj¹ce propozycje wspó³dzia³ania w zakresie polityki bezpieczeñstwa, wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych. Prawdopodobnie ze wzglêdu na zbli aj¹ce siê rozszerzenie Unii na wschód wykazuje ona wiêksze zainteresowanie Ukrain¹. Przejawem tej tendencji by³o zaanga owanie siê UE w sprawê niewyjaœnionego znikniêcia dziennikarza Georgija Gongadze. Przedstawiciele Unii jasno dali do zrozumienia w³adzom Ukrainy, e sprawa utrzymania swobód demokratycznych na Ukrainie, w tym m.in. wolnoœci s³owa, ma du e znaczenie dla UE. Poprawa stosunków Unii z Ukrain¹ nast¹pi³a w czerwcu 2001 r. Jej najwa niejszym przejawem by³ szczyt UE w Göteborgu (15 16 czerwca 2001), podczas którego Rada Europejska zaprosi³a Ukrainê do uczestnictwa w Konferencji Europejskiej. Rada podkreœli³a tak e strategiczne znaczenie rozwoju i stabilizacji Ukrainy dla UE oraz uzna³a europejskie aspiracje Ukrainy obiecuj¹c wsparcie dla demokratycznych przemian, wolnych mediów i gospodarki rynkowej nad Dnieprem. Linia ta zosta³a potwierdzona 11 wrzeœnia 2001 roku podczas V szczytu Ukraina UE w Ja³cie. W krajach unijnych mo na spotkaæ siê z opini¹, e dotychczasowe relacje z Ukrain¹, zw³aszcza PCA, bêd¹ niewystarczaj¹ce po rozszerzeniu UE o s¹siadów Ukrainy. Jednak powa nym zmartwieniem Unii jest to, e Ukraina wci¹ nie jest w stanie w pe³ni wykorzystaæ nawet tych mo liwoœci, które daje PCA. n

12 II. Rekomendacje Rekomendacje s¹ podzielone na dwie grupy. Pierwsza dotyczy tego, co UE mog³aby uczyniæ dla Ukrainy (z wyró nieniem dzia³añ nowych cz³onków, zachodnich s¹siadów Ukrainy). Druga postulowanych zmian na Ukrainie, które wp³ynê³yby na rozwój wspó³pracy z Uni¹. Pierwsza grupa 1. Prawo Ukrainy do starania siê o status pañstwa stowarzyszonego Uznanie prawa Ukrainy do starania siê o status pañstwa stowarzyszonego bez okreœlonej perspektywy czasowej cz³onkostwa powinno byæ bie ¹cym zadaniem UE. Oœwiadczenie Unii w tej sprawie powinno przekreœlaæ wydÿwiêk cytowanego wy ej raportu Ministerstw Spraw Zagranicznych rancji i Niemiec. Stwierdzono w nim, e Ukraina nigdy nie bêdzie cz³onkiem Unii Europejskiej. Unia powinna tak e wspieraæ wysi³ki Ukrainy na rzecz podpisania uk³adu stowarzyszeniowego z nieokreœlon¹ czasowo, ale wyraÿnie uznan¹ perspektyw¹ cz³onkostwa Ukrainy w UE, uwarunkowan¹ spe³nieniem przez Kijów tzw. kryteriów kopenhaskich. Dzia³ania UE powinny nast¹piæ jak najszybciej, poniewa coraz czêœciej na Ukrainie mo na us³yszeæ opiniê: Nikt nas w Europie nie chce. Gdyby UE nie wyda³a stosownego oœwiadczenia przed rokiem 2004, Polska, S³owacja i Wêgry powinny d¹ yæ do skoordynowania w czasie oœwiadczenia UE o prawie Ukrainy do starania siê o status pañstwa stowarzyszonego, z dat¹ przyst¹pienia nowych cz³onków do Unii. By³oby dobrze, gdyby wydanie takiej deklaracji sta³o siê pierwsz¹ wspóln¹ inicjatyw¹ polityczn¹ rozszerzonej Unii, zapocz¹tkowan¹ przez nowoprzyjêtych do UE s¹siadów Ukrainy Polskê, S³owacjê i Wêgry wspartych ewentualnie przez Czechy i kraje ba³tyckie, a przynajmniej Litwê. Nowi cz³onkowie UE, zw³aszcza kraje granicz¹ce z Ukrain¹: Polska, S³owacja i Wêgry powinny dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami zwi¹zanymi z procesem integracji europejskiej. Do tego celu mog³aby s³u yæ m.in. funkcjonuj¹ca od 1999 roku Sta³a Konferencja Polsko Ukraiñska na temat Integracji Europejskiej. 2. Zmiana charakteru unijnej pomocy Jednym z elementów wsparcia wysi³ków Ukrainy w staraniach o status pañstwa stowarzyszonego powinna byæ zmiana charakteru pomocy, jakiej Unia udziela Ukrainie. Program TACIS jest niewystarczaj¹cy w nowych realiach Ukrainy bezpoœredniego s¹siada rozszerzaj¹cej siê Unii. Pomoc UE powinna mieæ charakter zbli ony do obecnego programu PHARE, obejmuj¹cego kraje stowarzyszone z Europy Œrodkowej. 12

13 Konieczne jest te dostosowywanie pomocy unijnej do potrzeb konkretnego kraju, w tym przypadku Ukrainy, a nie traktowania wszystkich (krajów Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw oraz Mongolii) jednakowo, jak to ma miejsce w przypadku programu TACIS. Wskazane by³oby zró nicowanie strategii UE wobec pañstw WNP, zak³adaj¹ce uprzywilejowanie w programach pomocowych krajów, które, jak Ukraina, deklaruj¹ opcjê proeuropejsk¹ i wolê uczestniczenia w procesie integracji. UE powinna wspieraæ powstawanie nowych tras przesy³u ropy naftowej i gazu ziemnego z basenu Morza Kaspijskiego poprzez Ukrainê do Europy Zachodniej. Takie dzia³anie jest korzystne zarówno dla bezpieczeñstwa energetycznego UE (kraje basenu Morza Kaspijskiego sta³yby siê nowym dostawc¹ surowców do Unii), jak i dla Ukrainy, której korzystanie z nowych szlaków i nowych dostawców umo liwi³oby zró nicowanie Ÿróde³ zaopatrzenia w surowce energetyczne. 3. U³atwienia wjazdu dla obywateli Ukrainy do rozszerzonej UE U³atwienia powinny polegaæ m.in. na rozbudowie sieci konsulatów krajów unijnych na Ukrainie. Mo na rozwa yæ budowê wspólnych konsulatów, organizowanych przez wszystkich cz³onków UE. Konsulaty powinny znajdowaæ siê w jak najwiêkszej liczbie miast zarówno w zachodniej, jak i wschodniej czêœci kraju, tak, aby osoby staraj¹ce siê o wizê nie musia³y odbywaæ dalekich podró y. Nowe pañstwa cz³onkowskie Unii, granicz¹ce z Ukrain¹, mog³yby w szerokim zakresie stosowaæ wizy narodowe uprawniaj¹ce do pobytu tylko w kraju wydaj¹cym taki dokument, przynajmniej do czasu zniesienia granicy Schengen miêdzy starymi a nowymi cz³onkami UE. Wskazane by³yby osobne regulacje dla mieszkañców strefy przygranicznej. W przysz³oœci nale a³oby rozpatrzyæ te mo liwoœæ skreœlenia Ukrainy z tzw. czarnej listy krajów, których obywatele potrzebuj¹ wiz przy wjeÿdzie do pañstw UE. Obywatele ukraiñscy mogliby przebywaæ na terenie Unii przez trzy miesi¹ce tak, jak obecnie obywatele krajów kandyduj¹cych. 4. Program stypendialny dla m³odych Ukraiñców (studenci, doktoranci) Stworzenie specjalnego, szeroko zakrojonego (tzn. umo liwiaj¹cego wysy³anie na uczelnie pañstw UE i krajów kandyduj¹cych co najmniej kilku tysiêcy a nie, jak dotychczas, kilkuset studentów rocznie) programu stypendialnego dla studentów z Ukrainy. Program ten powinien: n oferowaæ stypendia z pe³nym zabezpieczeniem finansowym; n przyj¹æ jako zasadê proponowanie krótkich (maksimum rocznych) studiów zagranicznych, dopasowanych do toku studiów na uczelniach macierzystych. Przyznawanie stypendiów na ca³e, piêcioletnie studia grozi zakorzenieniem siê studentów zagranic¹ i ich trwa³¹ emigracj¹. Taki program pomóg³by w budowie elity proeuropejskiej, niezbêdnej dla integracji tego kraju z UE. 5. Wymiana m³odzie y Badania opinii publicznej wskazuj¹, e najbardziej proeuropejsko zorientowani s¹ ludzie m³odzi oraz ci, którzy sami wyje d ali do pañstw UE lub krajów doñ kandyduj¹cych. Z tego punktu widzenia jednym z najskuteczniejszych sposobów proeuropejskiej edukacji by³aby wymiana m³odzie y, a w szczególnoœci umo liwienie m³odym Ukraiñcom odwiedzania krajów Unii i pañstw kandyduj¹cych. 6. Wsparcie organizacji pozarz¹dowych UE powinna wspieraæ proces budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego na Ukrainie. Pomoc mog³aby pochodziæ zarówno z funduszy unijnych, jak i od poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Wskazane by³oby jak najwiêksze zaanga owanie organizacji pozarz¹dowych z krajów unijnych w realizacjê projektów na Ukrainie. 13

14 Druga grupa 1. Reformy wewnêtrzne na Ukrainie W najbli szym czasie Ukrainê czeka bardzo wa ny test, jakim s¹ wybory parlamentarne. Konieczne jest, aby przebiega³y z zachowaniem demokratycznych regu³. W tym kontekœcie nies³ychanie wa na jest zasadnicza poprawa sytuacji mediów. Wolnoœæ mediów kontroluj¹cych w³adzê jest jednym z najwa niejszych probierzy stanu demokracji. G³êbokich reform wymaga te system s¹downiczy. Tylko niezawis³e s¹downictwo mo e stawiæ czo³a takim problemom jak sprawa Gongadze. Konieczna jest reforma samorz¹dów lokalnych. Jak dot¹d ró ni¹ siê one zasadniczo zarówno od analogicznych instytucji w UE, jak i w krajach kandydackich. Brakuje im autonomii wobec pañstwa. Reforma pomog³aby samorz¹dom ukraiñskim w nawi¹zaniu stosunków z w³adzami lokalnymi z UE i z krajów kandydackich. Bez demokratyzacji niemo liwe bêdzie zacieœnianie stosunków z UE, bowiem poszanowanie zasad demokracji jest jednym z kryteriów kopenhaskich, których spe³nienie jest warunkiem wejœcia do UE. 2. Polityka zagraniczna Ukrainy Konieczne jest przejœcie od deklaratywnej proeuropejskoœci ku konkretnym dzia³aniom. Ukraina jak najszybciej powinna zacz¹æ wykorzystywaæ mo liwoœci zawarte w PCA i Wspólnej Strategii UE wobec Ukrainy. Niezbêdne jest w³¹czenie siê Ukrainy w proces integracji gospodarki œwiatowej. Do tego potrzebne jest przede wszystkim wejœcie Ukrainy do WTO. Ukraina, jeœli zamierza integrowaæ siê z UE, nie mo e pozostaæ poza procesem integracyjnym w skali œwiatowej. 3. D¹ enie do zgodnoœci prawodawstwa ukraiñskiego z unijnym Parlament ukraiñski powinien do³o yæ starañ, aby nowoprzyjête ustawy by³y kompatybilne z regulacjami obowi¹zuj¹cymi w UE. Niemniej wa ne jest wdra anie prawa tak, aby nie pozostawa³o ono jedynie na papierze. 4. Przejrzystoœæ w gospodarce Konieczna jest deregulacja gospodarki ukraiñskiej. Nadmiar przepisów, czêsto sprzecznych, bardzo utrudnia jak¹kolwiek legaln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jest te jedn¹ z wa nych przyczyn korupcji. Walka z tym zjawiskiem, wszechobecnym na Ukrainie, powinna staæ siê jednym z priorytetów zarówno w³adz pañstwowych, jak i rodz¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Potrzebne jest ustanowienie jasnych przepisów podatkowych. Jest to jeden z podstawowych warunków przyci¹gniêcia inwestorów zagranicznych m.in. z UE. 5. U³atwienia w ruchu turystycznym Po ¹dane by³oby jednostronne zniesienie przez Ukrainê obowi¹zku wizowego dla obywateli UE. Potrzebne s¹ te, wiêksze ni dotychczas, inwestycje w turystyce. Zwiêkszenie ruchu turystycznego, w którym uczestniczyliby tak e mieszkañcy Unii, przyczyni³oby siê do zmiany obrazu Ukrainy wœród mieszkañców krajów unijnych. 6. Koniecznoœæ uregulowania granicy z Rosj¹ Podpisanie uk³adów granicznych z wszystkimi s¹siadami powinno byæ jednym z priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy. Granica z Rosj¹ nie mo e byæ wyj¹tkiem. Delimitacja, a nastêpnie demarkacja tej granicy nie oznacza ograniczenia kontaktów miêdzyludzkich ani wymiany towarowej. n 14

15 Notatki:

16 Seria raportów O przysz³oœci Europy Dotychczas ukaza³y siê: RAPORT 1. PRZEZWYCIÊ ANIE OBCOŒCI. KALININGRAD JAKO ROSYJSKA ENKLAWA WEWN TRZ UNII EUROPEJSKIEJ. Opracowany we wspó³pracy z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych i Wspólnot¹ Kulturow¹ Borussia. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim, polskim i rosyjskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 2. UCHYLONE DRZWI: WSCHODNIA GRANICA ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ. Opracowany we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim, polskim i rosyjskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 3. PROEUROPEJSCY ATLANTYŒCI: POLSKA I INNE KRAJE EUROPY ŒRODKOWO-WSCHODNIEJ PO WEJŒCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ. Opracowany we wspó³pracy z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim i polskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 4. ZAPOMNIANY S SIAD BIA ORUŒ W KONTEKŒCIE ROZSZERZENIA UE NA WSCHÓD. Opracowany we wspó³pracy z Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym - IDEE. Tekst jest dostêpny w jêzyku bia³oruskim, angielskim, polskim i rosyjskim a tak e w wersji elektronicznej: RAPORT 5. WSPÓLNE WYZWANIE CZ ONKOWIE I KANDYDACI WOBEC PRZYSZ EJ POLITYKI MIGRACYJNEJ UE. Opracowany we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych i Instytutem Studiów Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tekst jest dostêpny w jêzyku angielskim i polskim a tak e w wersji elektronicznej:

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 Platforma Obywatelska Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 9 listopada 2011 r. Pan Zygmunt WORSA Starosta Świdnicki w Świdnicy LWR-4101-12-02/2011 P/11/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. KW Nowoczesna Ryszarda Petru Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Statut Koalicji Karat

Statut Koalicji Karat Statut Koalicji Karat Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Koalicja Karat i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Pary i Berlin, 15 stycznia 2003 r. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze,

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo