Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zgłoszeń, które będą odpowiedzią na zadanie konkursowe. Konkurs odbywa się na profilu marki Lubelska w serwisie Facebook.com, zwanym dalej Profilem w okresie od do w 4 etapach tygodniowych i na warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Organizatorem Konkursu jest firma Social Art Studio, NIP , REGON , zwana dalej Organizatorem, na potrzeby kampanii promocyjnej marki Lubelska w portalu Facebook. 3. Fundatorem nagród jest Stock Polska z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 6, w Lublinie ul. Spółdzielcza 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: ,00 zł. NIP: , zwana dalej "Fundatorem". 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie Lubelskiego Rymu, którego definicja i opis zawarte są w niniejszym regulaminie ( 1, ust. 6). 6. Lubelskie Rymy tworzą uczestnicy konkursu. To krótka forma tekstowa, składająca się maksymalnie z 160 znaków, zawierająca nazwę jednej z wódek smakowych Lubelska (Cytrynówka, Wiśniówka, Ananasowa, Antonówka, Żurawinówka, Porzeczkowa, Grejpfrutowa, Miętówka, Trzy Zboża) lub nazwę marki (Lubelska). Utwór powinien nawiązywać do przedstawionego w danym etapie konkursowym obrazka, będącego podpowiedzią i inspiracją dla uczestników Konkursu. 2 Uczestnictwo w Konkursie. 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2 4. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są fanami profilu marki Lubelska lub określą się jako fani profilu marki Lubelska w trakcie trwania Konkursu, poprzez kliknięcie przycisku Lubię to! przy profilu marki. 5. Biorąc udział w konkursie autorzy Lubelskich Rymów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich do celów marketingowych i promocyjnych przez Stock Polska, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych marek będących własnością Stock Polska, w tym prowadzonych za pośrednictwem Internetu (np. poprzez ich publikację na w Aplikacji konkursowej). 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji "Lubelskie Rymy" (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook na profilu marki Lubelska. 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia r. od godziny 00:00, do dnia r. do godziny 23:59, w jednym z 4 etapów: 1 etap , 2 etap , 3 etap , 4 etap za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.: udostępnić w aplikacji wpisane przez siebie Lubelskie przysłowie, zgodne z jego definicją zawartą w 1, ust Uczestnik może udostępnić nieograniczoną liczbę rymów, jednak może zwyciężyć tylko raz w każdym z 4 etapów. 4. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. 5. Poprzez udostępnienie w Aplikacji konkursowej swojego Lubelskiego rymu Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zgłoszenie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, nie naruszają dobrych obyczajów, nie zawiera treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących, a uczestnik Konkursu jest jego autorem i ma prawo do zgłoszenia go do Konkursu. Zabronione jest wykorzystywanie cytatów pochodzących z cudzych utworów. Treści niezgodne z powyższym zapisem nie będą dopuszczane do publikacji. 6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach Zgłoszenia do aplikacji

3 konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Stock Polska oraz Organizatorowi wszelkie koszty, jakie podmioty te poniosły w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich, na skutek eksploatacji wadliwego w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Lubelskiego rymu. 7. Udostępniony w aplikacji rym podlega moderacji w czasie nie dłuższym niż 48h od momentu udostępnienia. Następnie, jeżeli jest zgodny z regulaminem, zostaje opublikowany. 8. Wszelkie treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące oraz nawołujące do nienawiści na jakimkolwiek tle, które zostaną zamieszczone przez użytkowników będą niezwłocznie usuwane z aplikacji. 9. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu. 10. Poprzez udostępnienie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie treści odpowiedzi konkursowej na profilu marki Lubelska. 4 Zasady wyłaniania zwycięzców 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, komisja konkursowa wybierze 24 najciekawsze zgłoszenia. 3. Dodatkowo spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez uczestników Konkursu Fani Profilu w drodze głosowania, poprzez aplikację konkursową, wybiorą 1 najciekawsze ich zdaniem zgłoszenie nagrodę publiczności. Pod każdym ze zgłoszeń zamieszczony będzie przycisk umożliwiający oddanie głosu. Autorowi zwycięskiego zgłoszenia zostanie przyznana nagroda określona w 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu. a. Nagroda publiczności zostanie przyznana w każdym z 4 etapów Konkursu. b. Możliwość głosowania na zgłoszenia z danego etapu, kończy się o godzinie 12:00 2 dnia po zakończeniu każdego z etapów c. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż jedno zgłoszenie, o przyznaniu nagrody zadecyduje jury. 4. Uczestnik może otrzymać nagrodę publiczności tylko jeden raz w trakcie trwania konkursu. Jeśli zgłoszenie tego samego uczestnika otrzyma po raz kolejny największą liczbę głosów w aplikacji, nagrodzone zostanie kolejne pod względem liczby głosów. 5. W skład jury wchodzą 2 pracownicy Organizatora i 1 Fundatora

4 6. Organizator maksymalnie po 3 dniach od zakończenia danego etapu opublikuje wyniki konkursu za pomocą dedykowanej aplikacji oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres wskazany przez uczestnika. 7. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz skan pierwszej strony dowodu osobistego, potwierdzający pełnoletniość. 5 Nagrody 1. Nagrody w Konkursie stanowią parasole marki Lubelska o wartości 35zł netto każdy Nagrody przysługują 24 zwycięzcom wybranym przez jury oraz 1 zwycięzcy wybranemu przez fanów fanpage a. 2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przekazania przez zwycięzców adresu, na który ma być przesłana nagroda, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w 4 ust 7 Regulaminu. 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w 2 i 3 i 4 Regulaminu oraz nie odbiorą przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu , na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych. 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać do organizatora na adres: z dopiskiem "Lubelskie Rymy". Reklamacje z danego etapu należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców każdego z etapów.

5 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni, od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w wiadomości zawierającej reklamację. 7 Przetwarzanie danych osobowych 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.). 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do wydania/zrealizowania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 8 Postanowienia końcowe 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść. 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, b. ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, c. nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzcę podczas jego rejestracji w Serwisie, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się ze Zwycięzcą, d. nieprawidłowości rejestracji wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub sprzętu i oprogramowania Uczestnika. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w wynikach Konkursu tych zgłoszeń, które wskazują na wprowadzenie modyfikacji przez Uczestnika do plików Konkursu lub sposobu przesyłania wyników do Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania/zrealizowania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych lub zmiany danych Zwycięzcy.

6 6. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zobowiązania podatkowe ciążą na Zwycięzcach i na nich spoczywa wyłączny obowiązek dokonania stosownych zgłoszeń i opłat. 7. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu przez Uczestników należy kierować na adres: 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 9. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage u. 10. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników Konkursu oraz użytkowników serwisu Facebook, którzy oddają swoje głosy w Konkursie jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie serwis Facebook. Informacje, o których mowa powyżej, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu. Organizator ponosi odpowiedzialność i zwalnia Serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, za wszelkie szkody i koszty wynikające z reklamacji dotyczących Konkursu, upublicznianiem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook. 11. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu. 12. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu nie przekroczy wartości nagrody w Konkursie. 13. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 14. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 15.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego. 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na stronie aplikacji konkursowej w portalu społecznościowym Facebook.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo