PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w na terenie lotniska w Kamieniu Śląskim (I część) i w Sanktuarium św. Jacka Centrum Konferencyjnym (II część). Obrady prowadził Bernard Ptaszyński Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości punktu oraz ustalenia najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników WUP w Opolu. 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w IV kwartale 2008 roku. 3. Informacja nt. wdraŝania Marketingu Regionalnego. 4. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. 5. Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji w 2008 roku. 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2009 rok. 7. Sprawy róŝne. * * * K.PYZIAK, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Przewodniczący Komisji poinformował o wycofaniu z porządku obrad punktu 1. Porządek obrad posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. * * * Ad. 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w IV kwartale 2008 roku. J.SUSKI (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy) omówił przedmiotową informację w załączeniu. Zwrócił uwagę, Ŝe są dwie grupy problemowe ludzie powracający z zagranicy, oraz ludzie pracujący czasowo. Nie ma natomiast sygnałów o zwolnieniach grupowych. 1

2 J.KOTYŚ (członek Komisji) sytuacja wygląda podobnie jak w analogicznym okresie zeszłego roku. B.PTASZYŃSKI na pewno więcej informacji uzyskamy na następnym posiedzeniu w lutym, ale wspomniał pan o ankiecie dla bezrobotnych czy ta ankieta została wrzucona do jakiegoś programu komputerowego? J.SUSKI tak, to jest program rynku pracy nazywający się Puls. We współpracy z informatykami staramy się to sprawnie uruchomić i z tego programu będziemy w stanie wyciągnąć wszystkie dane, które zostaną zarejestrowane. Oprócz tego mamy projekt badawczy, w którym będziemy analizowali to co się dzieje na rynku pracy. J.CZERWIŃSKI (członek Komisji) przede wszystkim dziękuję za uruchomienie tego programu Puls juŝ teraz, bo są róŝne głosy na temat tego czy faktycznie u nas jest juŝ kryzys czy nie. O tyle o ile mogą to być tylko róŝne spekulacje to ten program przedstawi nam dane liczbowe. Na pewno będzie to problem powrotów z zagranicy, będziemy w stanie wychwycić z jakich państw są te powroty i jakich regionów Opolszczyzny dotyczą. Na pewno będą teŝ osoby tracące pracę nie na terenie województwa opolskiego, ale pracujące w Polsce, pracujące w ościennych województwach. Rozumiem, Ŝe ten program równieŝ to wychwyci. J.SUSKI oczywiście. MoŜna tu podać przykład Oławy, gdzie pracują tam ludzie z Brzegu. J.CZERWIŃSKI są zwalniani ludzie z branŝy, czy program wychwyci z jakich branŝ są zwalniani ludzie? Dostajemy dane GUSowskie, które mówią 19,4 zapaść jeśli chodzi o produkcję. Dobrym wskaźnikiem umoŝliwiającym dobre monitorowanie sytuacji to wskaźnik zwolnień. Niemniej jednak obawiam się, ze nie będzie zwolnień grupowych tylko takie pełzające zmniejszanie zatrudnienia. Będzie ono moŝliwe do wychwycenia w dłuŝszym okresie czasu, ale będzie ono jakby ukryte i związane z branŝami. Sądzę, Ŝe będziemy równieŝ mieli okazję obserwować co się dzieje za granicą, mniejsza chłonność rynku i mniejsze zapotrzebowanie na naszych pracowników. Rozumiem, Ŝe na początek lutego będziemy juŝ mieli zagregowane dane. J.SUSKI sadze, Ŝe gdzieś w granicach 8 lutego. J.CZERWIŃSKI czy da się to zrobić aby te dane były od początku kryzysu a nie tylko za styczeń? J.SUSKI nie zakładaliśmy tego ale moŝemy spróbować. Sądzę Ŝe to będzie do wyciągnięcia. J.CZERWIŃSKI bo początek kryzysu na Opolszczyźnie widać. Ta krzywa, którą my dysponujemy to jest trochę przeraŝająca, bo spadek bezrobocia jest łagodny, natomiast wzrost jest duŝy. Dobrze Ŝe ten program został uruchomiony. Widać jednak, Ŝe te miejsca pracy, które teoretycznie zostały stworzone dla osób z półksięŝyca one były tzw. płytkimi miejscami pracy. Kiedy rozpoczął się krach to w pierwszej kolejności dotknął ludzi stamtąd. Zaczyna się od Namysłowa poprzez Brzeg, Nysę, Prudnik i Głubczyce. Ten obszar zastoju zsuwa się na południe. Trzeba będzie z tego wyciągnąć wnioski bo Województwo trochę kasy ma i moŝna tą kasę trochę inaczej zacząć dzielić. Nie dopuśćmy aby znów było tak, ze na jednym obszarze bezrobocie jest 8% a na drugim 18%. B.PTASZYŃSKI pamiętam, Ŝe prosiliśmy dyrektor DPO aby zastanowić się czy moŝna przyjąć inne kryteria podziału środków. MoŜe coś z tego wyjdzie. J.KOTYŚ przykład kiedyś huta Ozimek zatrudniała 7tys. ludzi a dzisiaj 1tys. Dlaczego nie ma miejsc pracy dla tych ludzi na Opolszczyźnie, bo kiedyś restrukturyzacja tych zakładów pracy spowodowała, Ŝe ci ludzie musieli zacząć szukać pracy gdzieś daleko za granicą. Te problemy nie są łatwe do rozwiązania. Faktem jest, Ŝe w porównaniu z innymi województwami mamy silne powiązania z gospodarka niemiecką i to powoduje, Ŝe jesteśmy wraŝliwi na to co się dzieje na tym rynku. Co będzie za rok to się dopiero okaŝe, bo dziś Niemcy prognozują najniŝsze PKB zaś inni patrzą na to chyba zbyt optymistycznie. Natomiast patrząc do sektorów dane dotyczące sprzedaŝy do końca listopada z podziałem na sektory, gdzie mamy 4 lokomotywy chemia i spoŝywcze 16-17% 2

3 udziału w sprzedaŝy, przemysł 12%, inne np. przemysł budowlany 12%, przemysł metalowy 10%. Porównując sprzedaŝ przedsiębiorstw z listopada to moŝna powiedzieć, Ŝe kryzys najmocniej dotknął sektor spoŝywczy i chemiczny. Co moŝe dziwić to to, Ŝe branŝa metalowa ma sprzedaŝ 20% większa niŝ w roku poprzednim. Czyli mamy takie sektory, dla których kryzys nie jest problemem. Myślę, Ŝe to równieŝ nie będzie problemem sektora budowlanego, który ruszy jak ruszą środki unijne. B.PTASZYŃSKI spoŝywczy jest bardzo szeroki, czy macie to rozbite na branŝe? J.KOTYŚ mamy to wyspecyfikowane, mamy porównanie w układzie branŝowym. Z tych 4 wyszczególnionych najlepiej radzi sobie sektor metalowy, później budowlanka, sektor spoŝywczy i chemiczny. To się oczywiście będzie przekładać na rynek pracy. J.CZERWIŃSKI mówimy o powiązaniu gospodarki Opolszczyzny z gospodarka niemiecką. Z jednej strony jest import i eksport, ale z drugiej strony są powiązania właścicielskie. Pamiętajmy, Ŝe na Opolszczyźnie jest kilka miejsc, gdzie znajdują się filie większych zakładów, które centrale maja w Niemczech. Przykładowo fabryka mebli w Prudniku. Pierwsze co jest topione w kryzysie to spółki córki zaleŝne od spółki matki. Zwracam na to uwagę bo oprócz bariery popytowej moŝemy się spotkać z problemem powiązań właścicielskich. J.KOTYŚ jeśli chodzi o kondycję przedsiębiorstw, to sprawdzaliśmy kilka razy. Mamy dwa wskaźniki rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw. Nasze przedsiębiorstwa są na pierwszym miejscu w kraju jeśli chodzi o te dwa wskaźniki. MoŜe to spowoduje łagodniejszy wpływ na PKB. Kolejną istotna rzeczą jest to, Ŝe wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej chcemy przygotować informację na temat szeroko pojętych działań antykryzysowych, gdzie chcielibyśmy równieŝ poruszyć kwestię inwestowania. Nie jest tajemnicą, Ŝe Czesi dają lepsze warunki do inwestowania niŝ Polska, dlatego chcemy rozmawiać o tym naszym pasie przygranicznym i moŝliwości prowadzenia biznesu po jednej i po drugiej stronie. Na pewno jest tu cos co mamy do naprawienia, ale to chyba bardziej chodzi o układ przepisów w kraju, które pozwolą na odpowiednie działanie. Jako Zarząd chcemy przygotować pewną analitykę warunków jeśli chodzi o inwestowanie u nas i sąsiadów i być moŝe uda się zarazić tym Rząd RP. B.PTASZYŃSKI wydaje mi się, Ŝe to jednak jest bardziej kwestia rynku zbytu. Jest jeden waŝny aspekt słyszałem Ŝe jest zakaz udzielania kredytów przedsiębiorstwom polskim przez banki, które mają u nas oddziały. Przekłada się to na sytuację taką, Ŝe tylko ci którzy mają kapitał własny będą mogli korzystać z pomocy unijnej, bo trzeba mieć wkład własny. Ktoś ma dobry biznesplan i potrzebuje pieniędzy to pół roku temu szedł do banku dawali mu przyrzeczenie, Ŝe jak dostanie dofinansowanie to dadzą mu kredyt. Dzisiaj Ŝaden bank kredytu mu nie da, nawet PKO BP. Powstaje zatem pytanie kto tak naprawdę będzie aplikował o środki unijne? J.KOTYŚ często jest tak, Ŝe jeŝeli jest firma z siedzibą w Finlandii a ma zakłady w Polsce czy na Ukrainie to właściciel firmy dzieli rynek np. wyroby z Finlandii sprzedajemy do tych krajów, a wyroby z polski do tych. W momencie kiedy jest kryzys na rynku on ogranicza moŝliwości sprzedaŝy firmy córki na mniejsza ilość rynków po to aby bronić siedziby głównej. B.PTASZYŃSKI w przypadku scentralizowanego handlu dokładnie tak jest, ale jest szereg firm, które mają w Polsce samodzielność handlową i jest róŝnie. A.KOKOT (wiceprzewodniczący Komisji) rynek pracy jest wynikiem konsumpcji i sprzedaŝy. To co się obserwuje to wydaje mi się Ŝe powinniśmy być przygotowani na jeszcze większy wzrost bezrobocie. Ludzie chyba przestraszyli się kryzysu i nie chcą wydawać pieniędzy. Wyprodukowane towary leŝą i wszyscy kombinują co z tym zrobić aby nie zamknąć działalności. Firmy zagraniczne budowlane pozwalniały pracowników z Polski i przyjmą ich z powrotem jak będzie koniunktura. B.PTASZYŃSKI jeśli Zarząd ma jakieś kontakty ze sfera rządową to mamy cos takiego jak Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku dobrego biznesplanu to właśnie ten bank mógłby dawać promesę udzielenia kredytu jeśli projekt ma uzyskać dofinansowanie. Rząd RP powinien pomóc firmom z dobrym biznesplanem. 3

4 A.KOKOT nasi jeŝdŝą po cement za granicę to co się stanie z GóraŜdŜe, a nawozy równieŝ kupują polskie za granica bo są tańsze. Jak to się dzieje? B.PTASZYŃSKI to jest jakaś totalna abstrakcja. J.KOTYŚ to są kwestie regulacji podatkowych i celnych. Jedno z pierwszych spotkań, które organizowaliśmy z wojewodą z przedstawicielami sektora bankowego to na co ja zwróciłem uwagę to po pierwsze nasze środowisko gospodarcze jest takie od akcji do akcji, kaŝdy zajmuje się swoim biznesem. Ale w porównaniu do Niemiec to nasze Izby Gospodarcze i ich siła są.za słabe do rozmów z sektorem bankowym. Kryzys który się pojawił jest tak naprawdę kryzysem finansowym. Środowiskiem, które się najczęściej pojawia bo ładnie wygląda jest BCC ale musze powiedzieć, Ŝe na tym spotkaniu pierwszy raz zauwaŝyłem, Ŝe przygotowują jakąś wspólną akcję. Banki na razie się chowają i czekają na rozwój sytuacji a gospodarka potrzebuje dopływu środków. B.PTASZYŃSKI na chwilę obecna mam taką informację, Ŝe jedynie BOŚ nie ma takiej dyspozycji aby nie udzielać kredytów, natomiast wszystkie pozostałe banki mają nie udzielać kredytów. Na ile to jest prawdziwe, pewnie jest choć banki zaprzeczą. J.CZERWIŃSKI apropo banków, bo ich stan finansowy to ich problem. Natomiast chciałbym nawiązać do programów zaleŝnych od nas czyli RPO i KL bo tam są duŝe pieniądze. Są dwie grupy beneficjentów jedna to ta która ma kasę czyli samorządy, a druga, która pracuje na własny rachunek i kasy nie ma. Wygląda na to ze ta druga grupa moŝe mieć problem z sięgnięciem po kasę unijna. Mamy przecieŝ instytucję finansową, nie mamy banku regionalnego, mamy instytucję, która się nazywa fundusz poręczeń kredytowych. J.KOTYŚ Zarząd rozwaŝa zasilenie kapitałowe Funduszu. J.CZERWIŃSKI to po pierwsze, a po drugie naleŝy powiedzieć wprost od tego momentu dajemy gwarancje kredytowe tylko dla grupy, która sama nie ma środków aby sięgnąć po pieniądze z UE. Jeśli będzie taki problem to oni na tym polegną bo nie będę mieli kapitału własnego. Nie wiem jaki jest regulamin funduszu poręczeń, ale to trzeba się na tym będzie zastanowić. J.KOTYŚ najlepiej poinformowany w Zarządzie o tych sprawach jest A.Kasiura. Z tego co dyskutujemy to na razie nie było problemu z dostępem do naszego regionalnego funduszu poręczeń kredytowych. B.PTASZYŃSKI czyli moŝna wystąpić do banku o kredyt, fundusz poręczy. Jest akceptacja, Ŝe projekt przeszedł konkurs i jest kredyt. Czy ktoś ma jeszcze pytania nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w IV kwartale 2008 roku. Ad. 2. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. G.SZYMAŃSKI (dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki jeśli chodzi o informację, która Państwo otrzymali i jej aktualnośc to nic się nie zmieniło. Czekamy nadal na opinie Jaspera, gdzie ostatnie uwagi miały być 15 stycznia i powiedziano, Ŝe w ciągu tygodnia je dostarczą do tego raportu. Raport jest zrobiony zgodnie ze sztuką ale oni mają jakieś tam swoje wymagania. Ta umowa na wykonawstwo raportu była otwarta w ten sposób, Ŝe mają nieodpłatnie go uzupełniać o wszystkie uwagi Jaspera. Deklaracja przedstawicieli Jaspera była taka, Ŝe 15 stycznia ostateczne uwagi przedstawia, ale nie przedstawili ich. W związku z odbyta rozmowa telefoniczną najpóźniej do połowy lutego ma to być załatwione. Niestety nie mamy na to wpływu, nie mamy Ŝadnej umowy, ta 4

5 instytucja jest niezaleŝna od nas. Jest jednak obowiązek skorzystania z jej opinii bo na tej podstawie KE wyda postanowienie o uruchomieniu naszych środków, które mamy w naszym RPO. B.PTASZYŃSKI trzeba byłoby wykupić teren w jedną i w drugą stronę, aby zainstalować urządzenia nawigacyjne, czy jesteśmy po jakichś rozmowach z Kurią? G.SZYMAŃSKI tak, Marszałek rozmawiał z Kurią tz. z arcybiskupem i ma jego przyrzeczenie, Ŝe dzierŝawę tego terenu pod światła naprowadzające uzyskamy, oczywiście wieloletnią. J.CZERWIŃSKI po tej dzisiejszej wycieczce przyzna, Ŝe jestem bardziej przekonany do tego, Ŝe to lotnisko moŝe tam powstać. Tam trzeba jednak masę pieniędzy włoŝyć bo płyta jest popękana i rośnie trawa, zaś mnie interesuje jedna kwestia czy braliście pod uwagę treść nowej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie lotnisku uŝytku publicznego, która jest bardzo świeŝą ustawą z 9 stycznia. Ona daje takie same prawa jeśli chodzi o kwestie związane z wywłaszczeniem gruntu jak ustawa drogowa. Czyli decyzję podejmuje wojewoda i inwestycja leci, zaś co do ceny to moŝemy się kłócić z tym kto grunt traci. Dlatego przestałbym się opinia Kurii przejmować, bo bez względu na to czy będą chcieli czy nie to i tak pas ziemi na urządzenia naprowadzające wygospodarujemy. Bardziej interesuje mnie inna kwestia, mianowicie kwestia przedłuŝenia pasa, umieszczenia świateł juŝ nie będzie zaleŝna od woli kurii tylko od naszej, bo po prostu to przejmiemy na zasadzie własności a nie dzierŝawy. Dopiero dziś zauwaŝyłem jak blisko to lotnisko leŝy tego kompleksu zamkowego, Sebastianem i tu będą kwestie środowiskowe oddziaływanie hałasu na ten ośrodek. G.SZYMAŃSKI raport jest wykonany i jest pozytywny, nie ma przekroczeń hałasu w stosunku do ustalonych norm. J.CZERWIŃSKI dla wszystkich samolotów, czy dla określonej kategorii samolotów, bo to jest istotne. G.SZYMAŃSKI Airbus 320 i Boeing 737 mogą lądować. To było w opracowaniu Crowleya jakie się przewiduje samoloty i to w raporcie oddziaływania na środowisko zostało uwzględnione. Raport został zakończony i są pozytywne opinie. B.PTASZYŃSKI a Boeing serii 800? G.SZYMAŃSKI nie, nie był liczony. W odniesieniu do tego co powiedział J.Czerwiński mam równieŝ mieszane uczucia, z jednej strony jest to problem, Ŝe jak przyjadę i zobaczę to lotnisko to mi szkoda, Ŝe ono stoi puste. Jak powiedział J.Czerwiński jak to zobaczył to inaczej spojrzał na ta sprawę. Z jednej strony trudna sprawa bo idzie kryzys i mogą być problemy z ilością pasaŝerów, która była prognozowana na podstawie aktualnych metod badawczych, a drugiej strony to co powiedziałem wcześniej, Ŝe stoi lotnisko nie uŝywane. Trzeba przebudować hangar na halę pasaŝerską, umieścić zbiorniki paliwa i musi być obecna straŝ poŝarna przez 24 godziny. B.PTASZYŃSKI czyli zbiorniki naziemne paliwa chcecie robić? G.SZYMAŃSKI tak. J.CZERWIŃSKI nie mamy tej analizy Crowleya, spróbuję zatem przez to co nam państwo udostępnili bo nie mam wyjścia. To co robiły Porty Lotnicze, tam była dobra projekcja finansowa, ale przy pewnych załoŝeniach. Pytanie jest takie - czy ta projekcja finansowa w Crowleyu się zachowała, czy teŝ będzie inna? Krótko mówiąc ile będziemy musieli do interesu dokładać i jak długo? W przypadku tego co zrobiły Porty Lotnicze to był zdaje się 2020 lub 2021 rok wyjście na zero, a jak będzie teraz? G.SZYMAŃSKI jeŝeli dobrze pamiętam, bo nie chciałbym być posądzony Ŝe mówię nieprawdę, o rok lub dwa się to wydłuŝy. Musiałbym do tego zajrzeć. Kiedy zostaną uwzględnione wszystkie uwagi Jaspera to ten materiał oczywiście przekaŝemy. Sadzę, Ŝe to jest kwestia miesiąca. 5

6 J.KOTYŚ to jest podstawowy dylemat Jaspera jak to ocenić mając dane z bieŝącej sytuacji. To jest powód przesuwania się terminu oceny, bo na moment kiedy mają wydać opinię nakłada się sytuacja kryzysu, który takŝe dotyka przewozy lotnicze. Oni musza nam daj jednoznaczną wskazówkę, która nas ukierunkuje albo na realizację tego przedsięwzięcia albo na rezygnację. B.PTASZYŃSKI to jest stara prawda, Ŝe im większa i powaŝniejsza firma tym większy problem z uzyskaniem czegokolwiek. J.KOTYŚ trzeba tez powiedzieć obiektywnie, Ŝe dziś na skutek kryzysu pojawiło się więcej zmiennych i ta tendencja, która była jeszcze rok temu czyli, Ŝe przewozy pasaŝerskie idą w górę, zmienia się. Pytanie jak to będzie wyglądać kiedy to zacznie realnie funkcjonować. J.CZERWIŃSKI mam prośbę, aby jak tylko to będzie moŝliwe udostępnić nam ten materiał, chodzi mi o to studium wykonalności po uwzględnieniu wszystkich uwag. G.SZYMAŃSKI myślę, Ŝe połowa lutego to będzie juŝ ostateczny termin. J.CZERWIŃSKI czyli na następne posiedzenie Komisji. Mam jeszcze jedno pytanie co się stanie jeśli Jaspers odpowie wam nie w sposób kategoryczny ale warunkowy? Czyli, Ŝe na przykład owszem moŝecie to uruchomić ale bod warunkiem, Ŝe to i to się stanie. Jaka będzie decyzja Zarządu? J.KOTYŚ to zaleŝy od tego co to będą za warunki. Dziś mamy wstępne studium wykonalności i załoŝenia, które powodują Ŝe mamy okres spłaty tego w określonym czasie więc trudno jest ogólnie odpowiedzieć na ogólnie postawione pytanie. Musi być konkretnie. Oczywiście dyskutowaliśmy na posiedzeniu Zarządu o tym co będzie w tym wariancie, albo przesunięcie decyzji ale okres programowania zbliŝa się do końca więc chcieliśmy aby to co moŝliwe w zakresie inwestycji infrastrukturalnych uruchomić jak najszybciej i wtedy Zarząd będzie się musiał zastanowić. Natomiast jak się Zarząd zachowa to zaleŝy od tego jak daleko będą szły uwagi. G.SZYMAŃSKI na tym spotkaniu przedstawiciel Jaspera był duszony przeze mnie i Marszałka aby cos powiedział, ale tak opowiadał wymijająco, Ŝe jeszcze się zastanawiają, Ŝe raczej będzie pozytywnie, ale moŝe trzeba będzie przesunąć o rok ze względu na kryzys. Nie chciał Ŝadnego jednoznacznego zdania w tym momencie wypowiedzieć, bo coś tam z nowym szefem, powiedział Ŝe 15 ostateczne uwagi. Nic z niego nie wydusiliśmy, choć było widać, Ŝe pozytywnie się będzie o tym wyraŝał ale moŝliwe Ŝe z warunkami. Proponuje nie prowokować dyskusji bo miesiąc czasu to juŝ nie duŝo. L.DAROWSKI (członek Komisji) czy były rozmowy z Kuria na temat wykupienia a nie dzierŝawy? G.SZYMAŃSKI decyzja będzie z ekonomicznego punktu widzenia tj. jeŝeli mamy cały pas kupić i ma to być drogi to na pierwszy okres moŝe nie, a dzierŝawić będziemy tylko te wąskie pasy, gdzie będą fundamenty pod światła i to będzie groszowa sprawa. L.DAROWSKI kiedyś były problemy z długością tego pasa, a gdybyśmy mieli teren swój to problemu by nie było. J.CZERWIŃSKI byliśmy na końcu pasa i jakieś 150m jest płot. G.SZYMAŃSKI płot jest mniejszym zagroŝeniem niŝ te lampy, które są nieco wyŝej. J.KOTYŚ wracając do sugestii J.Czerwińskiego to Zycie samorządowe nauczyło mnie, ze nawet jeśli to jest jeden najmniejszy Kowalski to wszystkie inwestycje i procesy związane z przygotowaniem inwestycji starać się załatwić w zgodzie z tym Kowalskim. Na chwilę obecna nie widzę potrzeby, aby iść na ścieŝkę wojenną z Kurią lub szukać rozwiązań siłowych. 6

7 G.SZYMAŃSKI gdyby była taka potrzeba to jest moŝliwość załatwienia tego ustawowo. J.KOTYŚ z punktu widzenia Sebastianem tez jest szansa i zagroŝenie. ZagroŜenie poniewaŝ są obawy o ten hałas, zaś szansa dlatego, Ŝe Sebastianem w duŝej części korzysta z gości z Niemiec więc zapakować ich w samolot i od razu do sanatorium. To tez jest moŝliwość stałego dopływu turystów. A.KOKOT w najgorszym wypadku ten pas do kołowania dołoŝy się z drugiej strony pasa startowego. Na pewno problemów będzie więcej choćby drogi dojazdowe trzeba zrobić ale dopiero jak będzie decyzja, Ŝe robimy lotnisko. J.KOTYŚ niektóre powiaty nas bombardują z tego powodu, ale my mówimy nie dopóki nie będzie decyzji o lotnisku, nie będziemy kierować Ŝadnych środków na modernizację. Problem skomunikowania drogowego lotniska trzeba jednak widzieć, bo co to za lotnisko które nie pozwala połączyć się ze stolicą regionu. A.KOKOT dojazd na lotnisko taki jak obecny nie moŝe zostać bo ja ledwo trafiłem. J.KOTYŚ nie czarujmy się, Ŝe będziemy z tego samego źródła korzystać. Jako Zarząd staramy się maksymalnie przyspieszać przetargi na wszystkie sprawy remontowe i modernizacyjne. To jest kwestia czy pieniądze pójdą na tą drogę czy na inną. Państwo to uchwalacie. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. Ad. 3. Informacja nt. wdraŝania Marketingu Regionalnego. M.FIGIEL (dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) omówił przedmiotową informację w załączeniu. J.KOTYŚ na pewno widzieliśmy ten konkurs który nie był widoczny kiedy powstała strategia marketingu regionalnego, to się i tak zgadza z tym co tam było wskazane W pierwszym rzędzie budując markę regionalna musimy przekonać naszych mieszkańców, Ŝe to co mówimy to prawda. Dopiero kiedy sami siebie przekonamy do pewnych rzeczy to nasza oferta staje się wiarygodna i uzyskujemy efekt duŝo mocniejszy. Próbujemy zachęcić Izbę Rolnicza aby w swoich imprezach przewidziała ten temat np. wystawy. Do kampanii zewnętrznej zaproponowaliśmy nie taka zbyt optymistyczną kampanię, ale próbę pokazania tych zielonych płuc Opolszczyzny. Chcielibyśmy zintegrować nasze działania z działaniami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przygotować ofertę terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe i zaprezentować je na konkretnym obszarze. Chcielibyśmy to firmować pod katem tego opolskiego kwitnącego dając konkretna ofertę i przy okazji realizować jeden z naszych strategicznych celów dotyczący ludności. J.CZERWIŃSKI jestem zasadniczym przeciwnikiem tej kampanii marketingowej i mówiłem to dawno temu, z prostej przyczyny herb województwa, lub wieŝa piastowska kojarzy mi się z opolskim. Większość Polaków kojarzy Opolszczyznę z festiwalem opolskiej piosenki. Dlaczego chcecie oduczyć najpierw Opolan a później Polaków postrzegania województwa opolskiego, którego symbolem jest wieŝa piastowska uzupełniona falkami albo konturem województwa opolskiego, a próbujecie to połączyć z kwiatami, które są symbolem uniwersalnym. Rozumiem, Ŝe to opracowała jakaś Eskadra, która miała juŝ jedną wpadkę, bo w Białymstoku wykorzystała symbol podobny do symbolu gejowskiego. Nie wiem czy nasz symbol nie jest podobny do jakiegoś symbolu dzieci kwiatów. Symbol kwiatów jest ogólny, on w Ŝaden sposób Opolszczyzny nie wyróŝnia. Proszę przykładowo wejść na stronę samorządu województwa i spróbować wejść w te linki graficzne totalny kipisz, to powinno mieć jedną symbolikę. Wiem, Ŝe będziecie przeciwni, bo to niby fachowcy skomponowali, ale to co skomponowali wcale nie wyróŝnia Opolszczyzny, to nie jest wyraziste. 7

8 J.KOTYŚ nie do końca pana uwagi bazują na tym co jest faktycznie w naszej propozycji. Herb województwa jest oficjalnym symbolem naszego regionu i on jest nie zmienialny. Mamy logo województwa oparte o symbol wieŝy piastowskiej i tego logo nikt nie zamierza zmieniać. Rok temu była dyskusja na temat tego co Eskadra zaproponowała w sensie tego co miałoby być wizerunkiem obrazkowym ilustrującym kampanie Opolskie Kwitnące. Zarząd jednoznacznie pomimo praw autorskich nie zgodził się z sugestia Eskadry odnośnie symbolu, który przy tym opracowaniu powstał. W ciągu roku dojrzewała ta koncepcja wizualna, rozpoczęliśmy od uporządkowania tej warstwy poprzez księgę znaków i dzisiaj symbol Opolskie Kwitnące to nie jest ten kwiatek, który zapadł w świadomość tylko jest to symbol oparty na wieŝy piastowskiej. J.CZERWIŃSKI na stronie internetowej jest inaczej. J.KOTYŚ nie mówię o stronie internetowej tylko o tym co my mamy, poniewaŝ zaraz powiem na jakim jesteśmy etapie, i Ŝe to nie jest wcale takie proste Ŝeby wprowadzić jeden standard. Kilka tygodni temu Zarząd przyjął księgę znaków. Natomiast teraz jako Departament Współpracy z Zagranica staramy się egzekwować od innych departamentów jednakową symbolikę. Na najbliŝszym spotkaniu z burmistrzami, tym antykryzysowym, musimy juŝ pokazać wszystkie podkłady w układzie graficznym. To co udało nam się na etapie księgi znaków zrobić to udało nam się uzyskać zgodę autora logo, a zgodę Eskadry na zmianę i tak naprawdę Opolskie Kwitnące bazuje na symbolice wieŝy piastowskiej. Tam są tylko akcenty roślinne i kwiatowe. Odbyły się trzy duŝe spotkania z udziałem wszystkich elit Opolszczyzny, gdzie kolejny etap prac był konsultowany z naszymi mieszkańcami. Eskadra zaproponowała ten motyw ale decyzja była podjęta w wyniku pewnej ewolucji, która doprowadziła do tego Opolskiego Kwitnącego. Ten rok chcielibyśmy poświęcić na zbudowanie pewnego wizerunku, bo rola marketingu regionalnego jest przyciągnięcie na jakiś haczyk. Problemem teraz będzie to Ŝe wszystkie inne departamenty UMWO będą musiały przygotowywać swoje m.in. prezentacje, czcionki itd. w zgodności z księgą znaków. Z drugiej strony chcemy przekonać społeczeństwo, w tym takŝe J.Czerwińskiego aby poczuli nic sympatii do tego Opolskiego Kwitnącego. B.PTASZYŃSKI mamy duŝą sympatię do opolskiego ale chcemy Ŝeby było kwitnące. L.DAROWSKI czy ta kampania ma dotyczyć kwiatów, ukwiecenia, czy raczej kwiaty maja być tłem. Czyli Ŝe województwo kwitnie pod takim czy takim względem czy coś innego? J.KOTYŚ kwiaty mają zachęcić. M.FIGIEL generalnie to hasło Opolskie Kwitnące jest bardzo pojemne. Bo tak naprawdę moŝe to być kwitnący mały biznes, moŝe to być rozkwit osoby przyjeŝdŝającej tu do sanatorium, rozkwit rodziny itd. a kwiaty są takim idealnym skojarzeniem bo są pozytywne. Szkoda Ŝe nie mam moŝliwości zrobić prezentacji, bo jak się widzi to się inaczej odbiera. B.PTASZYŃSKI czy księga znaków jest na stronie internetowej? M.FIGIEL tak. J.CZERWIŃSKI uspokoiliście mnie panowie, Ŝe wieŝa nie wylatuje. Proponuję aby logo województwa opolskiego wkomponowywać we wszystkie akcje, które województwo patronuje. Dlatego proszę się przyjrzeć tej stronie internetowej. Przestrzegam przed szukaniem specjalnej czcionki dla Opolszczyzny bo wbrew pozorom moŝe to być problem, u nas będzie ładnie a u odbiorcy będzie bałagan. Kolejna rzeczą jest znak wodny na papierze firmowym bo jest taka moŝliwość, bo to on obligowałby inne departamenty do tego aby było jednolicie. M.FIGIEL jeśli chodzi o ta czcionkę to właśnie po to jest księga znaków, w księdze znaków jest to wszystko dokładnie opisane. J.CZERWIŃSKI mam nadzieję, Ŝe nie będziecie pisać w tej czcionce tylko umieścicie ją w logo. 8

9 M.FIGIEL istotny był pewien kompromis bo twórcą herbu jest inna osoba, zresztą tu jest Komisja Heraldyczna i tu się nie dyskutuje, twórca logo był pan Krajewski. Pojawiła się propozycja Eskadry, która tak naprawdę do księgi znaków zobowiązana była do stworzenia takiego znaku, który wszyscy jakoś zakwestionowaliśmy. Dodatkowo wszystkie elementy graficzne, kwiatowe w czasie 10-cio lecia przygotowywał nam pan Pero. Tak naprawdę pojawił nam się trzeci autor do jednej rzeczy. Tu trzeba było pouzgadniać kwestie praw autorskich bo to są dość duŝe pieniądze i nie moŝemy sobie pozwolić aby ktoś w którymś momencie zakwestionował, Ŝe to był jego pomysł. J.CZERWIŃSKI napis jest niebieski czy czarny? M.FIGIEL niebieski. Symbol wieŝy zostaje natomiast te fale w pewien sposób zamieniają się w kwiaty. J.KOTYŚ trzeba przyznać, Ŝe przygotowanie księgi znaków trwało dość długo, ale ona będzie nas jako urzędników zmuszała do stosowania pewnych zasad i standardów. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. wdraŝania Marketingu Regionalnego. Ad. 4. Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji w 2008 roku. B.PTASZYŃSKI czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie zestawienia? J.CZERWIŃSKI mam kilka uwag posiedzenie 17/08 i wniosek dotyczący zamieszczenia na Wrotach Opolszczyzny map turystycznych itd. i tego tam nie ma, ale jest jeszcze większy problem nie ma Wrót Opolszczyzny, nie ma tego portalu. Coś trzeba z tym zrobić. J.KOTYŚ sprawdzimy to ale prawdopodobnie skończyła się umowa. Proponuję aby zapisać to do protokołu i my to sprawdzimy, bo jeszcze do tego nakłada się przebudowa naszego portalu. J.CZERWIŃSKI jeśli umowa była tak podpisana Ŝe portal po zakończeniu umowy znika to to jest poraŝka tego kto to podpisywał. Bo jedna kwestia to aktualizacja portalu a druga to jego utrzymanie na serwerze. Fizycznie nie ma Wrót Opolszczyzny. Jeszcze inna sprawa jest to, Ŝe nawet wtedy kiedy Wrota były to tych rzeczy, o które wnioskowałem tam nie było. Kolejna sprawa z zestawienia dotycząca wniosku nr 43 e-urząd. Chcieliśmy dostać szerszą prezentacje na temat szerokopasmowego dostępu do Internetu i informatyzacji województwa opolskiego. J.KOTYŚ moŝna to wprowadzić do planu pracy na 2009 rok. J.CZERWIŃSKI kolejny wniosek nr58 dotyczący przygotowania apelu popierającego budowę obwodnicy miasta Nysy. My to mamy w którymś miesiącu w planie pracy czyli rozumiem, Ŝe poczekamy aby Zarząd przygotował to na posiedzenia a później zajmie się tym sejmik. Myśmy to wcześniej jakby odpuścili G.SZYMAŃSKI działania w tej sprawie są na bieŝąco prowadzone. B.PTASZYŃSKI ten temat ma być poruszony na posiedzeniu w lutym, a oprócz tego jeszcze kwestia obwodnicy Prószkowa i Niemodlina. J.KOTYŚ w sprawie tej promocji i informacji Opolszczyzny przez Internet to proponuje wprowadzić do planu pracy ale w jakimś rozsądnym terminie. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. 9

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Środa, 22 kwi etn ia 2015

Środa, 22 kwi etn ia 2015 IX bezp Ł ATN Y DODATEK PROM OCYJ N Y Środa, 22 kwi etn ia 2015 2015 R ank i n g c s r 2 0 1 5 Duma wraz z zadumą SPIS TREŚCI Wyniki rankingu 4 7 Debata Raporty Komentarze Najlepsi są coraz lepsi 3 CSR

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego

PROTOKÓŁ. ze spotkania zespołu roboczego PROTOKÓŁ ze spotkania zespołu roboczego ds. monitoringu w ramach zleconego zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy

OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy OBSERWATOR GOSPODARCZY Diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW Opracowanie Kraków kwiecień 2007 Opracowanie: Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo