PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 20 stycznia 2009r. Rozpoczęcie godz Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu Posiedzenie odbyło się w na terenie lotniska w Kamieniu Śląskim (I część) i w Sanktuarium św. Jacka Centrum Konferencyjnym (II część). Obrady prowadził Bernard Ptaszyński Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. PORZĄDEK OBRAD: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości punktu oraz ustalenia najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników WUP w Opolu. 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w IV kwartale 2008 roku. 3. Informacja nt. wdraŝania Marketingu Regionalnego. 4. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. 5. Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji w 2008 roku. 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2009 rok. 7. Sprawy róŝne. * * * K.PYZIAK, Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitał członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby zgłosili ewentualne dodatkowe sprawy, które wymagają omówienia na posiedzeniu, a które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia. Przewodniczący Komisji poinformował o wycofaniu z porządku obrad punktu 1. Porządek obrad posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. * * * Ad. 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w IV kwartale 2008 roku. J.SUSKI (dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy) omówił przedmiotową informację w załączeniu. Zwrócił uwagę, Ŝe są dwie grupy problemowe ludzie powracający z zagranicy, oraz ludzie pracujący czasowo. Nie ma natomiast sygnałów o zwolnieniach grupowych. 1

2 J.KOTYŚ (członek Komisji) sytuacja wygląda podobnie jak w analogicznym okresie zeszłego roku. B.PTASZYŃSKI na pewno więcej informacji uzyskamy na następnym posiedzeniu w lutym, ale wspomniał pan o ankiecie dla bezrobotnych czy ta ankieta została wrzucona do jakiegoś programu komputerowego? J.SUSKI tak, to jest program rynku pracy nazywający się Puls. We współpracy z informatykami staramy się to sprawnie uruchomić i z tego programu będziemy w stanie wyciągnąć wszystkie dane, które zostaną zarejestrowane. Oprócz tego mamy projekt badawczy, w którym będziemy analizowali to co się dzieje na rynku pracy. J.CZERWIŃSKI (członek Komisji) przede wszystkim dziękuję za uruchomienie tego programu Puls juŝ teraz, bo są róŝne głosy na temat tego czy faktycznie u nas jest juŝ kryzys czy nie. O tyle o ile mogą to być tylko róŝne spekulacje to ten program przedstawi nam dane liczbowe. Na pewno będzie to problem powrotów z zagranicy, będziemy w stanie wychwycić z jakich państw są te powroty i jakich regionów Opolszczyzny dotyczą. Na pewno będą teŝ osoby tracące pracę nie na terenie województwa opolskiego, ale pracujące w Polsce, pracujące w ościennych województwach. Rozumiem, Ŝe ten program równieŝ to wychwyci. J.SUSKI oczywiście. MoŜna tu podać przykład Oławy, gdzie pracują tam ludzie z Brzegu. J.CZERWIŃSKI są zwalniani ludzie z branŝy, czy program wychwyci z jakich branŝ są zwalniani ludzie? Dostajemy dane GUSowskie, które mówią 19,4 zapaść jeśli chodzi o produkcję. Dobrym wskaźnikiem umoŝliwiającym dobre monitorowanie sytuacji to wskaźnik zwolnień. Niemniej jednak obawiam się, ze nie będzie zwolnień grupowych tylko takie pełzające zmniejszanie zatrudnienia. Będzie ono moŝliwe do wychwycenia w dłuŝszym okresie czasu, ale będzie ono jakby ukryte i związane z branŝami. Sądzę, Ŝe będziemy równieŝ mieli okazję obserwować co się dzieje za granicą, mniejsza chłonność rynku i mniejsze zapotrzebowanie na naszych pracowników. Rozumiem, Ŝe na początek lutego będziemy juŝ mieli zagregowane dane. J.SUSKI sadze, Ŝe gdzieś w granicach 8 lutego. J.CZERWIŃSKI czy da się to zrobić aby te dane były od początku kryzysu a nie tylko za styczeń? J.SUSKI nie zakładaliśmy tego ale moŝemy spróbować. Sądzę Ŝe to będzie do wyciągnięcia. J.CZERWIŃSKI bo początek kryzysu na Opolszczyźnie widać. Ta krzywa, którą my dysponujemy to jest trochę przeraŝająca, bo spadek bezrobocia jest łagodny, natomiast wzrost jest duŝy. Dobrze Ŝe ten program został uruchomiony. Widać jednak, Ŝe te miejsca pracy, które teoretycznie zostały stworzone dla osób z półksięŝyca one były tzw. płytkimi miejscami pracy. Kiedy rozpoczął się krach to w pierwszej kolejności dotknął ludzi stamtąd. Zaczyna się od Namysłowa poprzez Brzeg, Nysę, Prudnik i Głubczyce. Ten obszar zastoju zsuwa się na południe. Trzeba będzie z tego wyciągnąć wnioski bo Województwo trochę kasy ma i moŝna tą kasę trochę inaczej zacząć dzielić. Nie dopuśćmy aby znów było tak, ze na jednym obszarze bezrobocie jest 8% a na drugim 18%. B.PTASZYŃSKI pamiętam, Ŝe prosiliśmy dyrektor DPO aby zastanowić się czy moŝna przyjąć inne kryteria podziału środków. MoŜe coś z tego wyjdzie. J.KOTYŚ przykład kiedyś huta Ozimek zatrudniała 7tys. ludzi a dzisiaj 1tys. Dlaczego nie ma miejsc pracy dla tych ludzi na Opolszczyźnie, bo kiedyś restrukturyzacja tych zakładów pracy spowodowała, Ŝe ci ludzie musieli zacząć szukać pracy gdzieś daleko za granicą. Te problemy nie są łatwe do rozwiązania. Faktem jest, Ŝe w porównaniu z innymi województwami mamy silne powiązania z gospodarka niemiecką i to powoduje, Ŝe jesteśmy wraŝliwi na to co się dzieje na tym rynku. Co będzie za rok to się dopiero okaŝe, bo dziś Niemcy prognozują najniŝsze PKB zaś inni patrzą na to chyba zbyt optymistycznie. Natomiast patrząc do sektorów dane dotyczące sprzedaŝy do końca listopada z podziałem na sektory, gdzie mamy 4 lokomotywy chemia i spoŝywcze 16-17% 2

3 udziału w sprzedaŝy, przemysł 12%, inne np. przemysł budowlany 12%, przemysł metalowy 10%. Porównując sprzedaŝ przedsiębiorstw z listopada to moŝna powiedzieć, Ŝe kryzys najmocniej dotknął sektor spoŝywczy i chemiczny. Co moŝe dziwić to to, Ŝe branŝa metalowa ma sprzedaŝ 20% większa niŝ w roku poprzednim. Czyli mamy takie sektory, dla których kryzys nie jest problemem. Myślę, Ŝe to równieŝ nie będzie problemem sektora budowlanego, który ruszy jak ruszą środki unijne. B.PTASZYŃSKI spoŝywczy jest bardzo szeroki, czy macie to rozbite na branŝe? J.KOTYŚ mamy to wyspecyfikowane, mamy porównanie w układzie branŝowym. Z tych 4 wyszczególnionych najlepiej radzi sobie sektor metalowy, później budowlanka, sektor spoŝywczy i chemiczny. To się oczywiście będzie przekładać na rynek pracy. J.CZERWIŃSKI mówimy o powiązaniu gospodarki Opolszczyzny z gospodarka niemiecką. Z jednej strony jest import i eksport, ale z drugiej strony są powiązania właścicielskie. Pamiętajmy, Ŝe na Opolszczyźnie jest kilka miejsc, gdzie znajdują się filie większych zakładów, które centrale maja w Niemczech. Przykładowo fabryka mebli w Prudniku. Pierwsze co jest topione w kryzysie to spółki córki zaleŝne od spółki matki. Zwracam na to uwagę bo oprócz bariery popytowej moŝemy się spotkać z problemem powiązań właścicielskich. J.KOTYŚ jeśli chodzi o kondycję przedsiębiorstw, to sprawdzaliśmy kilka razy. Mamy dwa wskaźniki rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw. Nasze przedsiębiorstwa są na pierwszym miejscu w kraju jeśli chodzi o te dwa wskaźniki. MoŜe to spowoduje łagodniejszy wpływ na PKB. Kolejną istotna rzeczą jest to, Ŝe wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej chcemy przygotować informację na temat szeroko pojętych działań antykryzysowych, gdzie chcielibyśmy równieŝ poruszyć kwestię inwestowania. Nie jest tajemnicą, Ŝe Czesi dają lepsze warunki do inwestowania niŝ Polska, dlatego chcemy rozmawiać o tym naszym pasie przygranicznym i moŝliwości prowadzenia biznesu po jednej i po drugiej stronie. Na pewno jest tu cos co mamy do naprawienia, ale to chyba bardziej chodzi o układ przepisów w kraju, które pozwolą na odpowiednie działanie. Jako Zarząd chcemy przygotować pewną analitykę warunków jeśli chodzi o inwestowanie u nas i sąsiadów i być moŝe uda się zarazić tym Rząd RP. B.PTASZYŃSKI wydaje mi się, Ŝe to jednak jest bardziej kwestia rynku zbytu. Jest jeden waŝny aspekt słyszałem Ŝe jest zakaz udzielania kredytów przedsiębiorstwom polskim przez banki, które mają u nas oddziały. Przekłada się to na sytuację taką, Ŝe tylko ci którzy mają kapitał własny będą mogli korzystać z pomocy unijnej, bo trzeba mieć wkład własny. Ktoś ma dobry biznesplan i potrzebuje pieniędzy to pół roku temu szedł do banku dawali mu przyrzeczenie, Ŝe jak dostanie dofinansowanie to dadzą mu kredyt. Dzisiaj Ŝaden bank kredytu mu nie da, nawet PKO BP. Powstaje zatem pytanie kto tak naprawdę będzie aplikował o środki unijne? J.KOTYŚ często jest tak, Ŝe jeŝeli jest firma z siedzibą w Finlandii a ma zakłady w Polsce czy na Ukrainie to właściciel firmy dzieli rynek np. wyroby z Finlandii sprzedajemy do tych krajów, a wyroby z polski do tych. W momencie kiedy jest kryzys na rynku on ogranicza moŝliwości sprzedaŝy firmy córki na mniejsza ilość rynków po to aby bronić siedziby głównej. B.PTASZYŃSKI w przypadku scentralizowanego handlu dokładnie tak jest, ale jest szereg firm, które mają w Polsce samodzielność handlową i jest róŝnie. A.KOKOT (wiceprzewodniczący Komisji) rynek pracy jest wynikiem konsumpcji i sprzedaŝy. To co się obserwuje to wydaje mi się Ŝe powinniśmy być przygotowani na jeszcze większy wzrost bezrobocie. Ludzie chyba przestraszyli się kryzysu i nie chcą wydawać pieniędzy. Wyprodukowane towary leŝą i wszyscy kombinują co z tym zrobić aby nie zamknąć działalności. Firmy zagraniczne budowlane pozwalniały pracowników z Polski i przyjmą ich z powrotem jak będzie koniunktura. B.PTASZYŃSKI jeśli Zarząd ma jakieś kontakty ze sfera rządową to mamy cos takiego jak Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku dobrego biznesplanu to właśnie ten bank mógłby dawać promesę udzielenia kredytu jeśli projekt ma uzyskać dofinansowanie. Rząd RP powinien pomóc firmom z dobrym biznesplanem. 3

4 A.KOKOT nasi jeŝdŝą po cement za granicę to co się stanie z GóraŜdŜe, a nawozy równieŝ kupują polskie za granica bo są tańsze. Jak to się dzieje? B.PTASZYŃSKI to jest jakaś totalna abstrakcja. J.KOTYŚ to są kwestie regulacji podatkowych i celnych. Jedno z pierwszych spotkań, które organizowaliśmy z wojewodą z przedstawicielami sektora bankowego to na co ja zwróciłem uwagę to po pierwsze nasze środowisko gospodarcze jest takie od akcji do akcji, kaŝdy zajmuje się swoim biznesem. Ale w porównaniu do Niemiec to nasze Izby Gospodarcze i ich siła są.za słabe do rozmów z sektorem bankowym. Kryzys który się pojawił jest tak naprawdę kryzysem finansowym. Środowiskiem, które się najczęściej pojawia bo ładnie wygląda jest BCC ale musze powiedzieć, Ŝe na tym spotkaniu pierwszy raz zauwaŝyłem, Ŝe przygotowują jakąś wspólną akcję. Banki na razie się chowają i czekają na rozwój sytuacji a gospodarka potrzebuje dopływu środków. B.PTASZYŃSKI na chwilę obecna mam taką informację, Ŝe jedynie BOŚ nie ma takiej dyspozycji aby nie udzielać kredytów, natomiast wszystkie pozostałe banki mają nie udzielać kredytów. Na ile to jest prawdziwe, pewnie jest choć banki zaprzeczą. J.CZERWIŃSKI apropo banków, bo ich stan finansowy to ich problem. Natomiast chciałbym nawiązać do programów zaleŝnych od nas czyli RPO i KL bo tam są duŝe pieniądze. Są dwie grupy beneficjentów jedna to ta która ma kasę czyli samorządy, a druga, która pracuje na własny rachunek i kasy nie ma. Wygląda na to ze ta druga grupa moŝe mieć problem z sięgnięciem po kasę unijna. Mamy przecieŝ instytucję finansową, nie mamy banku regionalnego, mamy instytucję, która się nazywa fundusz poręczeń kredytowych. J.KOTYŚ Zarząd rozwaŝa zasilenie kapitałowe Funduszu. J.CZERWIŃSKI to po pierwsze, a po drugie naleŝy powiedzieć wprost od tego momentu dajemy gwarancje kredytowe tylko dla grupy, która sama nie ma środków aby sięgnąć po pieniądze z UE. Jeśli będzie taki problem to oni na tym polegną bo nie będę mieli kapitału własnego. Nie wiem jaki jest regulamin funduszu poręczeń, ale to trzeba się na tym będzie zastanowić. J.KOTYŚ najlepiej poinformowany w Zarządzie o tych sprawach jest A.Kasiura. Z tego co dyskutujemy to na razie nie było problemu z dostępem do naszego regionalnego funduszu poręczeń kredytowych. B.PTASZYŃSKI czyli moŝna wystąpić do banku o kredyt, fundusz poręczy. Jest akceptacja, Ŝe projekt przeszedł konkurs i jest kredyt. Czy ktoś ma jeszcze pytania nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. o sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w IV kwartale 2008 roku. Ad. 2. Informacja nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. G.SZYMAŃSKI (dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki jeśli chodzi o informację, która Państwo otrzymali i jej aktualnośc to nic się nie zmieniło. Czekamy nadal na opinie Jaspera, gdzie ostatnie uwagi miały być 15 stycznia i powiedziano, Ŝe w ciągu tygodnia je dostarczą do tego raportu. Raport jest zrobiony zgodnie ze sztuką ale oni mają jakieś tam swoje wymagania. Ta umowa na wykonawstwo raportu była otwarta w ten sposób, Ŝe mają nieodpłatnie go uzupełniać o wszystkie uwagi Jaspera. Deklaracja przedstawicieli Jaspera była taka, Ŝe 15 stycznia ostateczne uwagi przedstawia, ale nie przedstawili ich. W związku z odbyta rozmowa telefoniczną najpóźniej do połowy lutego ma to być załatwione. Niestety nie mamy na to wpływu, nie mamy Ŝadnej umowy, ta 4

5 instytucja jest niezaleŝna od nas. Jest jednak obowiązek skorzystania z jej opinii bo na tej podstawie KE wyda postanowienie o uruchomieniu naszych środków, które mamy w naszym RPO. B.PTASZYŃSKI trzeba byłoby wykupić teren w jedną i w drugą stronę, aby zainstalować urządzenia nawigacyjne, czy jesteśmy po jakichś rozmowach z Kurią? G.SZYMAŃSKI tak, Marszałek rozmawiał z Kurią tz. z arcybiskupem i ma jego przyrzeczenie, Ŝe dzierŝawę tego terenu pod światła naprowadzające uzyskamy, oczywiście wieloletnią. J.CZERWIŃSKI po tej dzisiejszej wycieczce przyzna, Ŝe jestem bardziej przekonany do tego, Ŝe to lotnisko moŝe tam powstać. Tam trzeba jednak masę pieniędzy włoŝyć bo płyta jest popękana i rośnie trawa, zaś mnie interesuje jedna kwestia czy braliście pod uwagę treść nowej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie lotnisku uŝytku publicznego, która jest bardzo świeŝą ustawą z 9 stycznia. Ona daje takie same prawa jeśli chodzi o kwestie związane z wywłaszczeniem gruntu jak ustawa drogowa. Czyli decyzję podejmuje wojewoda i inwestycja leci, zaś co do ceny to moŝemy się kłócić z tym kto grunt traci. Dlatego przestałbym się opinia Kurii przejmować, bo bez względu na to czy będą chcieli czy nie to i tak pas ziemi na urządzenia naprowadzające wygospodarujemy. Bardziej interesuje mnie inna kwestia, mianowicie kwestia przedłuŝenia pasa, umieszczenia świateł juŝ nie będzie zaleŝna od woli kurii tylko od naszej, bo po prostu to przejmiemy na zasadzie własności a nie dzierŝawy. Dopiero dziś zauwaŝyłem jak blisko to lotnisko leŝy tego kompleksu zamkowego, Sebastianem i tu będą kwestie środowiskowe oddziaływanie hałasu na ten ośrodek. G.SZYMAŃSKI raport jest wykonany i jest pozytywny, nie ma przekroczeń hałasu w stosunku do ustalonych norm. J.CZERWIŃSKI dla wszystkich samolotów, czy dla określonej kategorii samolotów, bo to jest istotne. G.SZYMAŃSKI Airbus 320 i Boeing 737 mogą lądować. To było w opracowaniu Crowleya jakie się przewiduje samoloty i to w raporcie oddziaływania na środowisko zostało uwzględnione. Raport został zakończony i są pozytywne opinie. B.PTASZYŃSKI a Boeing serii 800? G.SZYMAŃSKI nie, nie był liczony. W odniesieniu do tego co powiedział J.Czerwiński mam równieŝ mieszane uczucia, z jednej strony jest to problem, Ŝe jak przyjadę i zobaczę to lotnisko to mi szkoda, Ŝe ono stoi puste. Jak powiedział J.Czerwiński jak to zobaczył to inaczej spojrzał na ta sprawę. Z jednej strony trudna sprawa bo idzie kryzys i mogą być problemy z ilością pasaŝerów, która była prognozowana na podstawie aktualnych metod badawczych, a drugiej strony to co powiedziałem wcześniej, Ŝe stoi lotnisko nie uŝywane. Trzeba przebudować hangar na halę pasaŝerską, umieścić zbiorniki paliwa i musi być obecna straŝ poŝarna przez 24 godziny. B.PTASZYŃSKI czyli zbiorniki naziemne paliwa chcecie robić? G.SZYMAŃSKI tak. J.CZERWIŃSKI nie mamy tej analizy Crowleya, spróbuję zatem przez to co nam państwo udostępnili bo nie mam wyjścia. To co robiły Porty Lotnicze, tam była dobra projekcja finansowa, ale przy pewnych załoŝeniach. Pytanie jest takie - czy ta projekcja finansowa w Crowleyu się zachowała, czy teŝ będzie inna? Krótko mówiąc ile będziemy musieli do interesu dokładać i jak długo? W przypadku tego co zrobiły Porty Lotnicze to był zdaje się 2020 lub 2021 rok wyjście na zero, a jak będzie teraz? G.SZYMAŃSKI jeŝeli dobrze pamiętam, bo nie chciałbym być posądzony Ŝe mówię nieprawdę, o rok lub dwa się to wydłuŝy. Musiałbym do tego zajrzeć. Kiedy zostaną uwzględnione wszystkie uwagi Jaspera to ten materiał oczywiście przekaŝemy. Sadzę, Ŝe to jest kwestia miesiąca. 5

6 J.KOTYŚ to jest podstawowy dylemat Jaspera jak to ocenić mając dane z bieŝącej sytuacji. To jest powód przesuwania się terminu oceny, bo na moment kiedy mają wydać opinię nakłada się sytuacja kryzysu, który takŝe dotyka przewozy lotnicze. Oni musza nam daj jednoznaczną wskazówkę, która nas ukierunkuje albo na realizację tego przedsięwzięcia albo na rezygnację. B.PTASZYŃSKI to jest stara prawda, Ŝe im większa i powaŝniejsza firma tym większy problem z uzyskaniem czegokolwiek. J.KOTYŚ trzeba tez powiedzieć obiektywnie, Ŝe dziś na skutek kryzysu pojawiło się więcej zmiennych i ta tendencja, która była jeszcze rok temu czyli, Ŝe przewozy pasaŝerskie idą w górę, zmienia się. Pytanie jak to będzie wyglądać kiedy to zacznie realnie funkcjonować. J.CZERWIŃSKI mam prośbę, aby jak tylko to będzie moŝliwe udostępnić nam ten materiał, chodzi mi o to studium wykonalności po uwzględnieniu wszystkich uwag. G.SZYMAŃSKI myślę, Ŝe połowa lutego to będzie juŝ ostateczny termin. J.CZERWIŃSKI czyli na następne posiedzenie Komisji. Mam jeszcze jedno pytanie co się stanie jeśli Jaspers odpowie wam nie w sposób kategoryczny ale warunkowy? Czyli, Ŝe na przykład owszem moŝecie to uruchomić ale bod warunkiem, Ŝe to i to się stanie. Jaka będzie decyzja Zarządu? J.KOTYŚ to zaleŝy od tego co to będą za warunki. Dziś mamy wstępne studium wykonalności i załoŝenia, które powodują Ŝe mamy okres spłaty tego w określonym czasie więc trudno jest ogólnie odpowiedzieć na ogólnie postawione pytanie. Musi być konkretnie. Oczywiście dyskutowaliśmy na posiedzeniu Zarządu o tym co będzie w tym wariancie, albo przesunięcie decyzji ale okres programowania zbliŝa się do końca więc chcieliśmy aby to co moŝliwe w zakresie inwestycji infrastrukturalnych uruchomić jak najszybciej i wtedy Zarząd będzie się musiał zastanowić. Natomiast jak się Zarząd zachowa to zaleŝy od tego jak daleko będą szły uwagi. G.SZYMAŃSKI na tym spotkaniu przedstawiciel Jaspera był duszony przeze mnie i Marszałka aby cos powiedział, ale tak opowiadał wymijająco, Ŝe jeszcze się zastanawiają, Ŝe raczej będzie pozytywnie, ale moŝe trzeba będzie przesunąć o rok ze względu na kryzys. Nie chciał Ŝadnego jednoznacznego zdania w tym momencie wypowiedzieć, bo coś tam z nowym szefem, powiedział Ŝe 15 ostateczne uwagi. Nic z niego nie wydusiliśmy, choć było widać, Ŝe pozytywnie się będzie o tym wyraŝał ale moŝliwe Ŝe z warunkami. Proponuje nie prowokować dyskusji bo miesiąc czasu to juŝ nie duŝo. L.DAROWSKI (członek Komisji) czy były rozmowy z Kuria na temat wykupienia a nie dzierŝawy? G.SZYMAŃSKI decyzja będzie z ekonomicznego punktu widzenia tj. jeŝeli mamy cały pas kupić i ma to być drogi to na pierwszy okres moŝe nie, a dzierŝawić będziemy tylko te wąskie pasy, gdzie będą fundamenty pod światła i to będzie groszowa sprawa. L.DAROWSKI kiedyś były problemy z długością tego pasa, a gdybyśmy mieli teren swój to problemu by nie było. J.CZERWIŃSKI byliśmy na końcu pasa i jakieś 150m jest płot. G.SZYMAŃSKI płot jest mniejszym zagroŝeniem niŝ te lampy, które są nieco wyŝej. J.KOTYŚ wracając do sugestii J.Czerwińskiego to Zycie samorządowe nauczyło mnie, ze nawet jeśli to jest jeden najmniejszy Kowalski to wszystkie inwestycje i procesy związane z przygotowaniem inwestycji starać się załatwić w zgodzie z tym Kowalskim. Na chwilę obecna nie widzę potrzeby, aby iść na ścieŝkę wojenną z Kurią lub szukać rozwiązań siłowych. 6

7 G.SZYMAŃSKI gdyby była taka potrzeba to jest moŝliwość załatwienia tego ustawowo. J.KOTYŚ z punktu widzenia Sebastianem tez jest szansa i zagroŝenie. ZagroŜenie poniewaŝ są obawy o ten hałas, zaś szansa dlatego, Ŝe Sebastianem w duŝej części korzysta z gości z Niemiec więc zapakować ich w samolot i od razu do sanatorium. To tez jest moŝliwość stałego dopływu turystów. A.KOKOT w najgorszym wypadku ten pas do kołowania dołoŝy się z drugiej strony pasa startowego. Na pewno problemów będzie więcej choćby drogi dojazdowe trzeba zrobić ale dopiero jak będzie decyzja, Ŝe robimy lotnisko. J.KOTYŚ niektóre powiaty nas bombardują z tego powodu, ale my mówimy nie dopóki nie będzie decyzji o lotnisku, nie będziemy kierować Ŝadnych środków na modernizację. Problem skomunikowania drogowego lotniska trzeba jednak widzieć, bo co to za lotnisko które nie pozwala połączyć się ze stolicą regionu. A.KOKOT dojazd na lotnisko taki jak obecny nie moŝe zostać bo ja ledwo trafiłem. J.KOTYŚ nie czarujmy się, Ŝe będziemy z tego samego źródła korzystać. Jako Zarząd staramy się maksymalnie przyspieszać przetargi na wszystkie sprawy remontowe i modernizacyjne. To jest kwestia czy pieniądze pójdą na tą drogę czy na inną. Państwo to uchwalacie. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. działań związanych z powstaniem lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. Ad. 3. Informacja nt. wdraŝania Marketingu Regionalnego. M.FIGIEL (dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) omówił przedmiotową informację w załączeniu. J.KOTYŚ na pewno widzieliśmy ten konkurs który nie był widoczny kiedy powstała strategia marketingu regionalnego, to się i tak zgadza z tym co tam było wskazane W pierwszym rzędzie budując markę regionalna musimy przekonać naszych mieszkańców, Ŝe to co mówimy to prawda. Dopiero kiedy sami siebie przekonamy do pewnych rzeczy to nasza oferta staje się wiarygodna i uzyskujemy efekt duŝo mocniejszy. Próbujemy zachęcić Izbę Rolnicza aby w swoich imprezach przewidziała ten temat np. wystawy. Do kampanii zewnętrznej zaproponowaliśmy nie taka zbyt optymistyczną kampanię, ale próbę pokazania tych zielonych płuc Opolszczyzny. Chcielibyśmy zintegrować nasze działania z działaniami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przygotować ofertę terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe i zaprezentować je na konkretnym obszarze. Chcielibyśmy to firmować pod katem tego opolskiego kwitnącego dając konkretna ofertę i przy okazji realizować jeden z naszych strategicznych celów dotyczący ludności. J.CZERWIŃSKI jestem zasadniczym przeciwnikiem tej kampanii marketingowej i mówiłem to dawno temu, z prostej przyczyny herb województwa, lub wieŝa piastowska kojarzy mi się z opolskim. Większość Polaków kojarzy Opolszczyznę z festiwalem opolskiej piosenki. Dlaczego chcecie oduczyć najpierw Opolan a później Polaków postrzegania województwa opolskiego, którego symbolem jest wieŝa piastowska uzupełniona falkami albo konturem województwa opolskiego, a próbujecie to połączyć z kwiatami, które są symbolem uniwersalnym. Rozumiem, Ŝe to opracowała jakaś Eskadra, która miała juŝ jedną wpadkę, bo w Białymstoku wykorzystała symbol podobny do symbolu gejowskiego. Nie wiem czy nasz symbol nie jest podobny do jakiegoś symbolu dzieci kwiatów. Symbol kwiatów jest ogólny, on w Ŝaden sposób Opolszczyzny nie wyróŝnia. Proszę przykładowo wejść na stronę samorządu województwa i spróbować wejść w te linki graficzne totalny kipisz, to powinno mieć jedną symbolikę. Wiem, Ŝe będziecie przeciwni, bo to niby fachowcy skomponowali, ale to co skomponowali wcale nie wyróŝnia Opolszczyzny, to nie jest wyraziste. 7

8 J.KOTYŚ nie do końca pana uwagi bazują na tym co jest faktycznie w naszej propozycji. Herb województwa jest oficjalnym symbolem naszego regionu i on jest nie zmienialny. Mamy logo województwa oparte o symbol wieŝy piastowskiej i tego logo nikt nie zamierza zmieniać. Rok temu była dyskusja na temat tego co Eskadra zaproponowała w sensie tego co miałoby być wizerunkiem obrazkowym ilustrującym kampanie Opolskie Kwitnące. Zarząd jednoznacznie pomimo praw autorskich nie zgodził się z sugestia Eskadry odnośnie symbolu, który przy tym opracowaniu powstał. W ciągu roku dojrzewała ta koncepcja wizualna, rozpoczęliśmy od uporządkowania tej warstwy poprzez księgę znaków i dzisiaj symbol Opolskie Kwitnące to nie jest ten kwiatek, który zapadł w świadomość tylko jest to symbol oparty na wieŝy piastowskiej. J.CZERWIŃSKI na stronie internetowej jest inaczej. J.KOTYŚ nie mówię o stronie internetowej tylko o tym co my mamy, poniewaŝ zaraz powiem na jakim jesteśmy etapie, i Ŝe to nie jest wcale takie proste Ŝeby wprowadzić jeden standard. Kilka tygodni temu Zarząd przyjął księgę znaków. Natomiast teraz jako Departament Współpracy z Zagranica staramy się egzekwować od innych departamentów jednakową symbolikę. Na najbliŝszym spotkaniu z burmistrzami, tym antykryzysowym, musimy juŝ pokazać wszystkie podkłady w układzie graficznym. To co udało nam się na etapie księgi znaków zrobić to udało nam się uzyskać zgodę autora logo, a zgodę Eskadry na zmianę i tak naprawdę Opolskie Kwitnące bazuje na symbolice wieŝy piastowskiej. Tam są tylko akcenty roślinne i kwiatowe. Odbyły się trzy duŝe spotkania z udziałem wszystkich elit Opolszczyzny, gdzie kolejny etap prac był konsultowany z naszymi mieszkańcami. Eskadra zaproponowała ten motyw ale decyzja była podjęta w wyniku pewnej ewolucji, która doprowadziła do tego Opolskiego Kwitnącego. Ten rok chcielibyśmy poświęcić na zbudowanie pewnego wizerunku, bo rola marketingu regionalnego jest przyciągnięcie na jakiś haczyk. Problemem teraz będzie to Ŝe wszystkie inne departamenty UMWO będą musiały przygotowywać swoje m.in. prezentacje, czcionki itd. w zgodności z księgą znaków. Z drugiej strony chcemy przekonać społeczeństwo, w tym takŝe J.Czerwińskiego aby poczuli nic sympatii do tego Opolskiego Kwitnącego. B.PTASZYŃSKI mamy duŝą sympatię do opolskiego ale chcemy Ŝeby było kwitnące. L.DAROWSKI czy ta kampania ma dotyczyć kwiatów, ukwiecenia, czy raczej kwiaty maja być tłem. Czyli Ŝe województwo kwitnie pod takim czy takim względem czy coś innego? J.KOTYŚ kwiaty mają zachęcić. M.FIGIEL generalnie to hasło Opolskie Kwitnące jest bardzo pojemne. Bo tak naprawdę moŝe to być kwitnący mały biznes, moŝe to być rozkwit osoby przyjeŝdŝającej tu do sanatorium, rozkwit rodziny itd. a kwiaty są takim idealnym skojarzeniem bo są pozytywne. Szkoda Ŝe nie mam moŝliwości zrobić prezentacji, bo jak się widzi to się inaczej odbiera. B.PTASZYŃSKI czy księga znaków jest na stronie internetowej? M.FIGIEL tak. J.CZERWIŃSKI uspokoiliście mnie panowie, Ŝe wieŝa nie wylatuje. Proponuję aby logo województwa opolskiego wkomponowywać we wszystkie akcje, które województwo patronuje. Dlatego proszę się przyjrzeć tej stronie internetowej. Przestrzegam przed szukaniem specjalnej czcionki dla Opolszczyzny bo wbrew pozorom moŝe to być problem, u nas będzie ładnie a u odbiorcy będzie bałagan. Kolejna rzeczą jest znak wodny na papierze firmowym bo jest taka moŝliwość, bo to on obligowałby inne departamenty do tego aby było jednolicie. M.FIGIEL jeśli chodzi o ta czcionkę to właśnie po to jest księga znaków, w księdze znaków jest to wszystko dokładnie opisane. J.CZERWIŃSKI mam nadzieję, Ŝe nie będziecie pisać w tej czcionce tylko umieścicie ją w logo. 8

9 M.FIGIEL istotny był pewien kompromis bo twórcą herbu jest inna osoba, zresztą tu jest Komisja Heraldyczna i tu się nie dyskutuje, twórca logo był pan Krajewski. Pojawiła się propozycja Eskadry, która tak naprawdę do księgi znaków zobowiązana była do stworzenia takiego znaku, który wszyscy jakoś zakwestionowaliśmy. Dodatkowo wszystkie elementy graficzne, kwiatowe w czasie 10-cio lecia przygotowywał nam pan Pero. Tak naprawdę pojawił nam się trzeci autor do jednej rzeczy. Tu trzeba było pouzgadniać kwestie praw autorskich bo to są dość duŝe pieniądze i nie moŝemy sobie pozwolić aby ktoś w którymś momencie zakwestionował, Ŝe to był jego pomysł. J.CZERWIŃSKI napis jest niebieski czy czarny? M.FIGIEL niebieski. Symbol wieŝy zostaje natomiast te fale w pewien sposób zamieniają się w kwiaty. J.KOTYŚ trzeba przyznać, Ŝe przygotowanie księgi znaków trwało dość długo, ale ona będzie nas jako urzędników zmuszała do stosowania pewnych zasad i standardów. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła informację nt. wdraŝania Marketingu Regionalnego. Ad. 4. Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji w 2008 roku. B.PTASZYŃSKI czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie zestawienia? J.CZERWIŃSKI mam kilka uwag posiedzenie 17/08 i wniosek dotyczący zamieszczenia na Wrotach Opolszczyzny map turystycznych itd. i tego tam nie ma, ale jest jeszcze większy problem nie ma Wrót Opolszczyzny, nie ma tego portalu. Coś trzeba z tym zrobić. J.KOTYŚ sprawdzimy to ale prawdopodobnie skończyła się umowa. Proponuję aby zapisać to do protokołu i my to sprawdzimy, bo jeszcze do tego nakłada się przebudowa naszego portalu. J.CZERWIŃSKI jeśli umowa była tak podpisana Ŝe portal po zakończeniu umowy znika to to jest poraŝka tego kto to podpisywał. Bo jedna kwestia to aktualizacja portalu a druga to jego utrzymanie na serwerze. Fizycznie nie ma Wrót Opolszczyzny. Jeszcze inna sprawa jest to, Ŝe nawet wtedy kiedy Wrota były to tych rzeczy, o które wnioskowałem tam nie było. Kolejna sprawa z zestawienia dotycząca wniosku nr 43 e-urząd. Chcieliśmy dostać szerszą prezentacje na temat szerokopasmowego dostępu do Internetu i informatyzacji województwa opolskiego. J.KOTYŚ moŝna to wprowadzić do planu pracy na 2009 rok. J.CZERWIŃSKI kolejny wniosek nr58 dotyczący przygotowania apelu popierającego budowę obwodnicy miasta Nysy. My to mamy w którymś miesiącu w planie pracy czyli rozumiem, Ŝe poczekamy aby Zarząd przygotował to na posiedzenia a później zajmie się tym sejmik. Myśmy to wcześniej jakby odpuścili G.SZYMAŃSKI działania w tej sprawie są na bieŝąco prowadzone. B.PTASZYŃSKI ten temat ma być poruszony na posiedzeniu w lutym, a oprócz tego jeszcze kwestia obwodnicy Prószkowa i Niemodlina. J.KOTYŚ w sprawie tej promocji i informacji Opolszczyzny przez Internet to proponuje wprowadzić do planu pracy ale w jakimś rozsądnym terminie. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. 9

10 Ad. 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2009 rok. B.PTASZYŃSKI czy do planu pracy mamy jakieś uwagi? J.KOTYŚ to jest propozycja, którą ja zgłosiłem aby się zastanowić nad wyjazdem zagranicznym. Wspólnie z M.Figlem chcieliśmy zaproponować wyjazd do Nadrenii-Palatynatu z okazji targów konsumpcyjnych. Wyjazd odbył by się w dniach marca. To zostaje do decyzji Komisji czy ten wyjazd byłby interesujący. R.NOWOSIELECKI (Biuro Sejmiku) chciałbym Państwa poinformować, Ŝe w dniach marca Komisja Rolnictwa wybiera się do Brukseli i w związku z tym, ze na wyjazd przewiduje się około 15 osób jest juŝ wstępne zaproszenie dla członków Komisji Polityki Regionalnej, oczywiście nie całej Komisji ale 3-4 członków będzie miało moŝliwość uczestniczyć w tym wyjeździe. Kwestia tego kto miałby pojechać, to juŝ decyzja naleŝy do przewodniczącego. M.FIGIEL data wyjazdu do Nadrenii wynika z tego, Ŝe 17 marca jest Dzień Opolski. B.PTASZYŃSKI czy Komisja Rolnictwa nie byłaby tak uprzejma i przerzuciła ten wyjazd na kwiecień. R.NOWOSIELECKI sadzę, ze nie dlatego, Ŝe tu jest przewidziane spotkanie z przedstawicielami Europarlamentu i KE w związku z czym musimy dopasować się do ich grafika. Ponadto ten wyjazd był zaplanowany juŝ dawno ale Komisja czekała na swoją kolej. Co prawda mieliśmy zaproponowane 4 terminy, ale wczoraj Komisja zdecydowała, Ŝe wyjazd będzie w dniach marca. J.CZERWIŃSKI czym Komisja będzie się tam zajmować? R.NOWOSIELECKI będą m.in. poruszane sprawy pakietu klimatycznego, wykorzystania energii odnawialnej oraz równego dostępu polskich rolników do źródeł finansowania z UE w stosunku do rolników z pozostałej części UE. J.CZERWIŃSKI czyli jest niebezpieczeństwo, Ŝe udział części członków Komisji Polityki Regionalnej w wyjeździe do Brukseli zdziesiątkuje wyjazd do Nadrenii. B.PTASZYŃSKI gdybyśmy się zdecydowali na wyjazd do Nadrenii to na pewno nikt nie będzie jechał do Brukseli. Sądzę, Ŝe przewodniczący Komisji Rolnictwa moŝe się jeszcze zastanowić nad zmiana terminu. J.CZERWIŃSKI kiedy są najlepsze targi turystyczne na zachodzi? J.KOTYŚ to jest ITB w Berlinie w marcu. To jest największa impreza w europie. J.CZERWIŃSKI jeśli chcecie nam zrobić wyjazd i mielibyśmy tam coś zobaczyć to ja chciałbym pojechać do Berlina. R.NOWOSIELECKI w zeszłym roku był organizowany wyjazd na targi ITB w Berlinie, który był adresowany do wszystkich radnych, ale finał był taki Ŝe pojechały tylko 4 osoby. J.CZERWIŃSKI pamiętam, ale niestety przegapiłem ten wyjazd, moja strata. J.KOTYŚ jeśli chodzi o ITB to my co roku organizujemy taki wyjazd. M.FIGIEL w tym tygodniu jest wyjazd na Groene Woche. B.PTASZYŃSKI w Polsce nie mamy takich ciekawych targów? 10

11 J.KOTYŚ są np. w stronę słońca. M.FIGIEL w Warszawie jest Citi Warsaw i są duŝe targi w Poznaniu. J.KOTYŚ są jeszcze inne targi, ale nie mamy gwarancji efektu tego wystawiania się, dlatego te egzotyczne i drogie wyjazdy staramy się jednak omijać. M.FIGIEL są duŝe targi w czeskiej Pradze i niewiele mniejsze w Brnie, ale to na zasadzie współpracy między regionami. J.CZERWIŃSKI ten program wyjazdu do Nadrenii jest taki pojedziemy, weźmiemy udział w kilku oficjałkach, kilka kaw po drodze wypijemy i na tym się skończy. MoŜe i to dla kogoś będzie interesujące. Jeśli mamy to zapamiętać to raczej nie taki wyjazd. J.KOTYŚ proponując państwu pewien scenariusz wychodziliśmy z załoŝenia Ŝe chcecie się spotkać właśnie na kilku taki oficjałkach. Chcielibyśmy ułoŝyć taki program z którego coś wyniesiemy i to jest do omówienia. Łatwiej jest nam proponować Moguncję bo odpowiadam za biuro w Hahn, natomiast turystyka leŝy w pionie oddziaływania pani T.Karol. B.PTASZYŃSKI jeśli pod tym katem patrzymy to Praga jest idealnym miejscem. J.KOTYŚ Praga nie jest naszym partnerem, mamy co prawda Kraj Środkowoczeski, ale w sensie merytorycznym obawiam się ze nie będziemy w stanie za niewielkie pieniądze przygotować czegoś atrakcyjnego. B.PTASZYŃSKI mi akurat ten wyjazd do Nadrenii pasuje, bo przykładowo prezentacje robione przez Niemców są rewelacyjne. J.CZERWIŃSKI odnośnie Pragi, czy my współpracujemy rzeczywiście z jakimś regionem w Czechach? J.KOTYŚ Kraj Ołomuniecki gdzie współpraca jest wydajna i drugi kraj partnerski to Kraj Środkowoczeski. Z tym Ŝe tam nastąpiła zmiana władzy regionalnej. B.PTASZYŃSKI myślę Ŝe ten program by się nam spodobał, ale to zostaje pod dyskusję. JeŜeli Komisja Rolnictwa chce abyśmy z nimi pojechali to musi zmienić termin, ostatecznie nie musimy się do nikogo dopasowywać. Rozumiem Ŝe Komisja jedzie cała. J.KOTYŚ generalnie staram się unikać takich długich wyjazdów ale postarałbym się aby jak najwięcej czasu spędzić z Komisją. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na ten Dzień Opolski bo to jest ciekawe wydarzenie i warto to zobaczyć. B.PTASZYŃSKI umówmy się tak, Ŝe przygotujecie program i wtedy przedyskutujemy to na sesji. J.CZERWIŃSKI wracając jeszcze do planu pracy i tej propozycji promocji i informacji Opolszczyzny przez Internet to na marzec, ale jeszcze proponuję zająć się sprawą dostępu do szerokopasmowego internetu i informatyzacji województwa na luty. G.SZYMAŃSKI mam dwie uwagi co do propozycji informacji o działalności ZDW jeśli w marcu to te materiały będą niekompletne więc raczej przy budŝecie. Później jest w lipcu i znów nie mamy informacji, dlatego proszę o zmianę. B.PTASZYŃSKI w takim razie zostawimy kwiecień i wrzesień. J.CZERWIŃSKI jeszcze jedna sprawa dotycząca GMO bo o to postulowaliśmy, proszę tam zrobić jakąś wzmiankę. 11

12 B.PTASZYŃSKI w takim razie dopiszemy taką wzmiankę o tym GMO. Czy są jeszcze pytania? nie było. Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji na 2009 rok z uwagami? GŁOSOWANIE JEDNOGŁOŚNIE ZA ***WNIOSEK*** Komisja przyjęła plan pracy na 2009 rok. Ad. 6. Sprawy róŝne. B.PTASZYŃSKI otrzymaliśmy odpowiedź z RZGW z Wrocławia, ale niestety nie ma dziś J.Pawlickiego, który miał się tą sprawą zajmować więc proponuję zostawić to na inny termin. Czy ktoś ma jakieś sprawy do poruszenia? J.CZERWIŃSKI sprawa moŝe drobna moŝe nie ma być Święto Flagi organizowane w Moszczance, aby nadać mu rangę ogólnowojewódzką. J.KOTYŚ jest w naszym kalendarzu imprez. Zweryfikowaliśmy wszystkie imprezy okolicznościowe i patriotyczne o charakterze państwowym i tam są dwie kategorie tych imprez, Święto Flagi jest gdzieś tam umocowane. Niestety w tej chwili nie mogę dokładnie odpowiedzieć. J.CZERWIŃSKI w takim razie prosiłbym o dokładne wyjaśnienie na sesji. J.KOTYŚ generalnie jest to domena dyrektora K.Puszczewicza, który między innymi zajmuje się tymi sprawami. J.CZERWIŃSKI co prawda jest to inicjatywa Platformy Obywatelskiej ale ja się do tego przychylam, aby to święto stało się jakby świętem uŝytkowym. Kolejną kwestią, którą chciałem poruszyć to kwestia równieŝ dotycząca naszej obecności w kwestii promocji województwa, a mianowicie dotyczy tego czym ostatnio zajmuje się poseł R.Węgrzyn czyli lobowaniem na rzecz powstania jakby konglomeratu tj. trzy w jednym zgazowywanie, energia cieplna i elektryczna, oraz gaz dla ZAK Kędzierzyn. Czy Państwo nie uwaŝacie, Ŝe powinniśmy wystąpić nawet jako Komisja z wnioskiem czy projektem uchwały, w którym samorząd województwa jednoznacznie deklaruje poparcie tej inicjatywy. Po drugie, to jest kwestia dalsza, co my moŝemy jeśli chodzi o pomoc tej inicjatywie. Oczywiście nie finansowo, ale być moŝe jakieś drogi dojazdowe czy coś. Chodzi o to aby poszedł kolejny sygnał z województwa, Ŝe my to popieramy. Czy nie moglibyśmy wyjść z projektem uchwały na najbliŝszą sesję? B.PTASZYŃSKI to jest wartość 3,5mld zł i wiadomo, Ŝe ZAK Kędzierzyn na to nie stać. To co Pisza w gazetach to bzdury, bo jedyna moŝliwość aby to powstało to tylko przy udziale UE. Pytanie jest takie czy ktoś wybierze Kędzierzyn, czy moŝe ktoś wybierze bezpośrednią lokalizację przy kopalni Prost. Pytanie kolejne czy wybierze Polskę czy nie. To jest kwestia lobbingu. Powinniśmy taka uchwałę przygotować a to czy my ja przyjmiemy w styczniu czy w lubym to nie ma większego znaczenia, bo my tym i tak niczego nie przyspieszymy. UwaŜam, ze powinno się uruchomić pozostałych naszych posłów aby za tym chodzili, mam na myśli przede wszystkim Brukselę. J.KOTYŚ od razu poinformuję, Ŝe Marszałek J.Sebesta wywodzi się z ZAK Kędzierzyn i temat zna. J.CZERWIŃSKI to bardzo dobrze, Ŝe zna tylko co z tego? J.KOTYŚ proponuje abyśmy ten temat przygotowali na posiedzenie Komisji w lutym. J.CZERWIŃSKI wniosek jest taki Komisja występuje do Zarządu o przygotowanie uchwały popierającej ta inicjatywę na sesję lutową. Niech ta uchwała przejdzie przez wszystkie komisje Ŝeby niczego nie przyspieszać, ale niech wejdzie na luty. 12

13 J.KOTYŚ czy nie moglibyśmy na początek poprosić o informację? Jeśli z tej informacji wyjdzie wniosek, ze rezolucja by mogła powstać to wówczas na posiedzeniu komisji moglibyśmy to ukonkretnić. Chodzi o to abyśmy najpierw jako Komisja przybliŝyli sobie tą inicjatywę. Po dyskusji wyjdą określone wnioski i postanowimy co dalej robić. B.PTASZYŃSKI jakich zaprosić gości na posiedzenie na pewno ktoś z ZAK Kędzierzyn kto zna temat, poseł R.Węgrzyn jeśli będzie miał czas. J.KOTYŚ proponuję poprosić Zarząd Województwa o przygotowanie tematu i na pewno zastanowimy się nad nazwiskami, które będą go mogły zreferować. B.PTASZYŃSKI w takim razie jaki mógłby być formalny wniosek, który przegłosujemy? J.KOTYŚ o omówienie tego tematu na posiedzeniu komisji jeśli efektem tego miałoby być coś co się pojawi na sesji. Luty jest w miarę krótki więc posiedzenie musiałoby się w miarę szybko odbyć. B.PTASZYŃSKI czy Zarząd jest w stanie przygotować coś na ten temat w ciągu tygodnia? J.KOTYŚ osobiście nie jestem w temacie. B.PTASZYŃSKI w takim razie zróbmy tak, Ŝe jeŝeli pojawi się cos na sesji to jesteśmy w stanie się zebrać i zrobić coś na bieŝąco, aby mogło następnie przejść przez wszystkie komisje. J.CZERWIŃSKI jedno to jest kwestia takiej uchwały intencyjnej, Ŝe my to popieramy, zaś druga to kwestia konkretnej pomocy na tyle na ile moŝemy. B.PTASZYŃSKI jeśli temat będzie opracowany w miarę szybko to wówczas w dniu sesji zrobimy posiedzenie. J.KOTYŚ przygotujemy na ten temat odpowiednią informację o stanie sprawy i zainteresowaniu, na tyle głęboką na ile moŝemy i wówczas zobaczymy czy posiedzenie w dniu sesji czy w lutym. B.PTASZYŃSKI w takim razie głosujemy wniosek formalny o przygotowanie informacji i zajęcie się tym tematem. Kto jest za zgłoszeniem takiego wniosku? GŁOSOWANIE JEDNOGŁOŚNIE ZA ***WNIOSEK*** Komisja zwraca się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przygotowanie informacji nt. prowadzonych działań związanych z projektem utworzenia przy Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu kompleksu energo-chemicznego o wysokiej technologii zgazowania węgla oraz wychwytywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla. J.CZERWIŃSKI konkurują z nami dwie instytucje Puławy i Bełchatów. O co nam chodzi o wytracanie CO2 i magazynowanie CO2. B.PTASZYŃSKI jeśli chodzi o Polskę to największym konkurentem jest Bełchatów. J.CZERWIŃSKI tak ale nie wiemy kto się jeszcze pojawi, bo na razie tylko ci się ujawnili. B.PTASZYŃSKI Kędzierzyn ma o tyle dobre połączenie, Ŝe cały węgiel moŝe płynąć drogą wodną dzięki kanałowi Gliwickiemu i połączeniu z ZAK Kędzierzyn. J.CZERWIŃSKI to jest tak, Ŝe UE chce stworzyć 10 lub 12 demonstracyjnych instalacji pokazujących jak moŝna wytrącić CO2 i zgromadzić to. U nas tylko w wyrobiskach po ropie naftowej. Teraz to wygląda tak, Ŝe to moŝe być dopięte do kaŝdej instytucji czy fabryki, która CO2 emituje w 13

14 duŝych ilościach. Więc moŝe być tak, ze Bełchatów jako jedyny na pewno dostanie to, bo tam jest węgiel brunatny i to będzie zwykły kocioł. Zaś my będziemy konkurować z Puławami bo tu jest ten sam przekrój, ten sam typ produkcji zakłady chemiczne + elektrociepłownia. B.PTASZYŃSKI nie będzie takich dwóch w Polsce, bo 3,5mln zł to jest próg cięŝki do przekroczenia. ZAK Kędzierzyn ma o tyle dobrze, Ŝe tam jest Messner, który produkuje czyste CO2 więc moŝe go odbierać. NajwaŜniejszy i tak będzie lobbing. J.CZERWIŃSKI jest jeszcze Południowy Koncern Energetyczny. J.KOTYŚ generalnie nie wierzę w skuteczność jakichś takich petycji, natomiast w to na ile jest mocna oferta i na ile ona jest w stanie się sama obronić B.PTASZYŃSKI kaŝda oferta czy to z Bełchatowa czy z Puław czy z Kędzierzyna się obroni, bo kaŝdą będzie opracowywać grupa ekspertów z pierwszej piątki. Papiery będą super idealne i to wyjdzie, ale lobbing będzie najwaŝniejszy. J.CZERWIŃSKI nie chciałbym aby ktoś nam zarzucił, Ŝe czegoś Ŝeśmy nie zrobili więc zróbmy przynajmniej to co moŝemy. B.PTASZYŃSKI czy są jeszcze pytania? nie było. * * * Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. * * * Zakończenie godz Czas trwania posiedzenia 4 godziny 30 minut Protokołował: Radosław Nowosielecki STARSZY SPECJALISTA BIURO SEJMIKU 14

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO WZMIANKI KOMUNIKAT NSZZ PRC

DODATEK DO WZMIANKI KOMUNIKAT NSZZ PRC DODATEK DO WZMIANKI Poznań, dnia 20 września 2010 r. KOMUNIKAT NSZZ PRC Zarząd NSZZ PRC powiadamia Delegatów NSZZ PRC, Ŝe w dniu 27.10.2010 r. o godzinie 10 00 w duŝej sali bhp na terenie EC II Karolin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 43/10 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 stycznia 2010r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 15/08 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 stycznia 2008r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 31/09 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniach 17 marca 2009r. Rozpoczęcie godz. 13 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu r. - 1 - PROTOKÓŁ NR 5/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 24.05.2012 r. Obecni: Według załączone listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Porządek

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków Komisji w załączeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/13 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/13 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 29/13 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Bardzo często w skład gospodarstwa rolnego wchodzą równieŝ grunty, które nie stanowią własności rolnika lecz są przez niego dzierŝawione lub teŝ

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU Celem ostatniego modułu projektu Młodzi Przedsiębiorczy jest przygotowanie prezentacji działań Waszego przedsiębiorstwa. Proponujemy na początek zorganizowanie narady wspólników,

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad:

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: Protokół Nr 12/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2012r. Wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? tel.

Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa?     tel. Platforma Inwestycyjna CARFORFRIEND.DE Jak to działa? www.carforfriend.pl www.carforfriend.de Dlaczego używane samochody? Rynek używanych samochodów szybko wzrasta. Z jednej strony wręcz nieetycznie drogie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Apteka ESKULAP. Grzegorz Zapała

BIZNESPLAN. Apteka ESKULAP. Grzegorz Zapała BIZNESPLAN Apteka ESKULAP Grzegorz Zapała 1 SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Informacje ogólne III. Opis działaności IV. Analiza marketingowa V. Analiza SWOT VI. Analiza finansowa VII. Zakończenie 2 I.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 21/12 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy

Konkurs dla firm Mama w pracy Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC Szanowna Pani, * * * Ankieta dla kobiet prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r.

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 13.00.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 13.00 Obecni: Sebastian Burdzy- Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY Przygotowując się do konkursu na stanowisko dyrektora, posiedliśmy już sporą wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania szkoły. Wiedzę tę przelaliśmy na papier w

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w V edycji konkursu (2014) www.greenevo.gov.pl GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii (2009-2013) Piąty rok

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Czaja Radny Miasta Sandomierza Zapytał czy stady tour to jest projekt?

Pan Mirosław Czaja Radny Miasta Sandomierza Zapytał czy stady tour to jest projekt? Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Nr 4/4/2007 oraz Komisji Praworządności Nr 5/5/2007 w dniu 9 marca 2007 roku Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

I. Metodologia Indeks przejrzysto ci Biuletynów Informacji Publicznej w gminach woj. skiego funkcjonowaniem rady gminy funkcjonowaniem urz

I. Metodologia Indeks przejrzysto ci Biuletynów Informacji Publicznej w gminach woj. skiego funkcjonowaniem rady gminy funkcjonowaniem urz I. Metodologia Indeks przejrzystości Biuletynów Informacji Publicznej w gminach woj. śląskiego powstał na podstawie monitoringu przeprowadzonego we wszystkich 167 gminach województwa w okresie październik-

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza Finansowa - potrzeb Klienta.

Analiza Finansowa - potrzeb Klienta. Analiza Finansowa - potrzeb Klienta. Szanowni Państwo, przejdźmy w takim razie do zbadania Państwa potrzeb jakim jest Analiza Finansowa. Pierwszym etapem naszej rozmowy będzie sprecyzowanie Państwa celów,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo