Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6"

Transkrypt

1 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1

2 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2008 Wszystkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie publikacji w całości lub fragmentach bez zgody wydawnictwa zabronione. MAC EDUKACJA Kielce, ul. Łódzka 308 Tel ; faks

3 Wstęp Głównym celem edukacyjnym i zarazem zadaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia z informatyki jest nie tylko nauczenie elementarnych podstaw posługiwania się komputerem, ale takŝe pokazanie jego zastosowań oraz wskazanie drogi do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy 1. Wyznaczone przez nauczyciela cele szczegółowe zajęć powinny uwzględniać moŝliwości uczniów, aktualny poziom wiedzy i umiejętności oraz ich zainteresowania. Na zajęciach z informatyki nauczyciel ocenia: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia teoretyczne, np. testy, logogryfy, uzupełnianie zdań itp., wypowiedzi uczniów, wkład pracy i zaangaŝowanie uczniów na lekcji. Ocenie podlegają równieŝ: sprawdziany i kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność. Jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie z danego działu programowego, ma obowiązek zaliczenia go w terminie ustalonym przez nauczyciela. 1 Podstawa programowa zawarta jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 3

4 Obowiązująca skala ocen: celujący 6 bardzo dobry 5 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny 1 Z przedmiotowym systemem oceniania uczniowie zapoznawani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych. Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych działów programowych: Podstawa programowa: Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. I. Komputer zabawka czy narzędzie pracy? K l a s a I V zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna, lecz nie zawsze przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, nie zna i nie przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i omawia dziedziny, w których komputer nie znajduje zna dziedziny, w których komputer nie znajduje zastosowania, wymienia dziedziny, w których komputer nie znajduje zastosowania, wypowiada się, co oznacza słowo komputer, wie, do jakich prac zna pojęcie komputer, wie, do jakich prac wykorzystuje się nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, 4

5 zastosowania, wyjaśnia, dlaczego komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, wyjaśnia, co to jest system liczbowy i jakim systemem posługujemy się na co dzień, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, wymienia i uzasadnia, jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo pracy, tłumaczy potrzebę przestrzegania zasad bhp, podaje przykładowe ćwiczenia relaksacyjne i uzasadnia celowość ich stosowania, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, posiada wiadomości i umiejętności wyjaśnia, dlaczego komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, wypowiada się, co to jest system liczbowy, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje cyfry, których uŝywa się w systemie dwójkowym i dziesiątkowym, wyjaśnia, co to jest program komputerowy, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, wymienia czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy, rozumie potrzebę przestrzegania zasad bhp, wyjaśnia, jakie znaczenie ma wyjaśnia, dlaczego komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, wie, co to jest system liczbowy, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje cyfry, których uŝywa się w systemie dwójkowym i dziesiątkowym, wyjaśnia, co to jest program komputerowy, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, rozumie potrzebę przestrzegania zasad bhp, wyjaśnia, jakie znaczenie ma stosowanie przerw podczas długotrwałej pracy z komputerem, podaje przykładowe wykorzystuje się komputery, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje cyfry, których uŝywa się w systemie dziesiątkowym, wie, co to jest program komputerowy, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, rozumie potrzebę przestrzegania zasad bhp, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, wie, Ŝe przestrzeganie obowiązków przez uŝytkowników komputerów warunkuje odpowiednią pracę. komputery, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak wygląda stanowisko komputerowe. nie wie, do jakich prac wykorzystuje się komputery oraz czy komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, nie wie, co to jest system liczbowy, program komputerowy, nie potrafi podać przykładów programów komputerowych, nie wie, jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo pracy. 5

6 ramy programowe. stosowanie przerw podczas długotrwałej pracy z komputerem, podaje przykładowe ćwiczenia relaksacyjne, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, wymienia, jakie są prawa i obowiązki uŝytkownika komputera, wie, Ŝe przestrzeganie obowiązków przez uŝytkownika komputera warunkuje odpowiednią pracę. ćwiczenia relaksacyjne, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, wymienia prawa i obowiązki uŝytkownika komputera, wie, Ŝe przestrzeganie obowiązków przez uŝytkownika komputera warunkuje odpowiednią pracę. II. Pierwsze kroki z komputerem Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. wyjaśnia, jakie elementy wchodzą w skład zestawu wymienia nazwy elementów zestawu komputerowego, wymienia nazwy elementów zestawu komputerowego, wie, jakie elementy wchodzą w skład zestawu wymienia nazwy podstawowych elementów zestawu nie wie, jakie elementy wchodzą w skład zestawu 6

7 komputerowego, potrafi wymienić, do czego słuŝą poszczególne elementy zestawu, podaje i omawia cechy systemu operacyjnego, wyjaśnia, co to jest skrót i umie go utworzyć, wyjaśnia, co to jest pulpit i potrafi zmienić jego wygląd, rozumie i wyjaśnia, w jakim celu tworzy się strukturę folderów (katalogów), posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza ramy programowe. potrafi wymienić, do czego słuŝą poszczególne elementy zestawu, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, rozumie pojęcia: pulpit, ikona, skrót, umie tworzyć skróty, potrafi zmieniać wygląd pulpitu, wie, jak nazywają się poszczególne elementy okna, potrafi wskazać róŝnicę między plikami a folderami (katalogami), wie, jak zapisać efekty pracy, umie dopisywać zmiany, umie tworzyć foldery i podfoldery, rozumie konieczność utrzymania porządku na dysku, zna pojęcie schowek, potrafi kopiować lub potrafi wymienić, do czego słuŝą poszczególne elementy zestawu, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, umie tworzyć skróty, potrafi zmieniać wygląd pulpitu, nazywa elementy okna zna pojęcia: plik, folder (katalog), wie, jak zapisać efekty pracy, umie tworzyć foldery i podfoldery, rozumie konieczność utrzymania porządku na dysku, potrafi kopiować lub przenosić pliki i foldery (przez schowek, przeciąganie, uŝycie kombinacji klawiszy), potrafi usuwać zbędne pliki komputerowego, wymienia poszczególne elementy zestawu, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, umie włączyć i wyłączyć komputer, słuŝy przycisk reset, umie otwierać okna programów, potrafi wymienić elementów budowy okna programu, wie, jak zapisać efekty pracy, umie tworzyć foldery (katalogi) i podfoldery, rozumie potrzebę ochrony komputera. komputerowego, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, umie włączyć i wyłączyć komputer, umie otwierać okna programów, słuŝy przycisk reset. komputerowego, nie wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, nie potrafi wymienić elementów budowy okna programu, pracy na zajęciach. 7

8 przenosić pliki i foldery (przez schowek, przeciąganie myszą, uŝycie kombinacji klawiszy), potrafi usuwać zbędne pliki i foldery, wie, co to jest wirus komputerowy, potrafi wyjaśnić, jak naleŝy chronić komputer przed szkodliwym działaniem wirusów komputerowych. i foldery, wie, co to jest wirus komputerowy, potrafi wyjaśnić, jak naleŝy chronić komputer przed szkodliwym działaniem wirusów komputerowych. Podstawa programowa: III. Posługiwanie się komputerem, czyli rozrywka i praca z komputerem Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wie, jakie gry komputerowe moŝna nazwać kształcącymi, zna rodzaje gier i potrafi je wie, jakie gry komputerowe moŝna nazwać kształcącymi, zna rodzaje gier i potrafi je zna rodzaje gier i potrafi je grupować, prowadzi rozgrywki w grę Pinball, zna rodzaje gier i potrafi je grupować, prowadzi rozgrywki w grę Pinball, wymienia nazwy kilku gier komputerowych, tworzy rysunki w programie Paint, nie wypowiada się na zajęciach, 8

9 grupować, zna i korzysta z narzędzi programu Paint, dba o estetykę wykonanych prac, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. grupować, prowadzi rozgrywki w grę Pinball, prezentuje ulubione gry, wypowiada się na temat wybranych gier, zna i wykorzystuje funkcje i moŝliwości programu Paint, prezentuje ulubione gry, zna i wykorzystuje funkcje i moŝliwości programu Paint, tworzy barwne kompozycje w programie Paint, dba o estetykę wykonanych prac. zna elementy okna programu Paint, tworzy proste rysunki w programie Paint, wykorzystuje funkcje i moŝliwości programu. wypowiada się na temat rysunków. tworzy barwne kompozycje w programie Paint, dba o estetykę wykonanych prac. Podstawa programowa: IV. Podstawy edycji tekstu Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, otwiera wybrany edytor tekstu, pisze tekst, uwzględniając polskie nie wypowiada się na zajęciach, 9

10 zna budowę okna edytora tekstu, potrafi omówić funkcje edytorów tekstu, zna terminy: edytor tekstu, pakiet programów, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu oraz dopisać do niego zmiany, zna budowę okna edytora tekstu, potrafi omówić funkcje edytorów tekstu, zna terminy: edytor tekstu, pakiet programów, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu oraz dopisać do niego zmiany, zna budowę okna edytora tekstu, potrafi omówić funkcje edytorów tekstu, zna terminy: edytor tekstu, pakiet programów, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu oraz dopisać do niego zmiany, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu, wstawia obrazek do tekstu, wie, jakie narzędzia słuŝą do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki. znaki i wielkie litery, zapisuje z pomocą utworzony w edytorze tekstu dokument. wie, jak powinno wyglądać pismo oficjalne, a jak do osoby zaprzyjaźnionej, wie, jak powinno wyglądać pismo oficjalne, a jak do osoby zaprzyjaźnionej, wie, jak powinno wyglądać pismo oficjalne, a jak do osoby zaprzyjaźnionej, rozumie pojęcie akapit, rozumie pojęcie akapit, rozumie pojęcie akapit, zna i stosuje zasady poprawnego redagowania tekstów, zna i stosuje zasady poprawnego redagowania tekstów, zna i stosuje zasady poprawnego redagowania tekstów, sprawnie posługuje się klawiaturą potrafi pisać polskie znaki i wielkie litery, zna i wyjaśnia pojęcia: sprawnie posługuje się klawiaturą potrafi pisać polskie znaki i wielkie litery, wie, jak napisać własny Ŝyciorys, potrafi pisać polskie znaki i wielkie litery, zna pojęcia: redagowanie, formatowanie, wstawia obrazek 10

11 redagowanie, formatowanie, stosuje narzędzia do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki, wstawia do tekstu rysunki i odpowiednio je formatuje, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. stosuje polskie znaki, wielkie litery oraz znaki interpunkcyjne, przestrzega zasad poprawnego redagowania tekstów, zna pojęcia: redagowanie, formatowanie, wie, na czym polega formatowanie tekstu, wie, jak wstawić rysunek do tekstu, umie sformatować rysunek, potrafi zastosować określone otaczanie tekstem, wie, jak zredagować list do kolegi, stosuje narzędzia do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki. do tekstu i go formatuje, redaguje list do kolegi, stosuje narzędzia do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki. 11

12 V. Obliczenia Podstawa programowa: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie wykonywać operacje arytmetyczne z zastosowaniem przycisków:,, i, wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, potrafi modyfikować dane w arkuszu, zna i wykorzystuje w obliczeniach opcję, wstawia obok liczby format zł, wyznacza wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie wykonywać operacje arytmetyczne z zastosowaniem przycisków:,, i, zna pojęcia: komórka, kolumna, wiersz, aktywna komórka, pasek formuły. wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, umie uruchomić program, potrafi wprowadzać dane do arkusza wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie wykonywać operacje arytmetyczne z zastosowaniem przycisków:,, i, wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, potrafi wprowadzać dane do arkusza i modyfikować je, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza, wie, jak obliczyć koszty imprezy wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, umie uruchomić program Excel, potrafi wprowadzać dane do arkusza, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza, wie, jak obliczyć koszty imprezy klasowej. wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie uruchomić program Excel, potrafi wprowadzać dane do arkusza, z pomocą nauczyciela wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza. nie wypowiada się na zajęciach, 12

13 minimum, maksimum oraz średnią, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. i modyfikować je, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza, wie, jak obliczyć koszty imprezy klasowej, zna i wykorzystuje w obliczeniach opcję, wie, jak wstawić obok liczby format zł, potrafi wyznaczać minimum, maksimum oraz średnią. klasowej, zna i wykorzystuje w obliczeniach opcję, potrafi wyznaczać minimum, maksimum oraz średnią. VI. Tworzymy prezentacje multimedialne (realizacja w klasie V) VII. Internet okno na świat Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. zna pojęcia: zna pojęcia: zna pojęcia: wie, co moŝna wie, co moŝna nie wypowiada się 13

14 Internet, internauta, strona WWW, wyszukiwarka internetowa, portal, wyjaśnia znaczenie Internetu jako źródła informacji i komunikacji, przestrzega zasad właściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, zna pojęcie netykieta, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, potrafi wymieć najwaŝniejsze usługi internetowe, które usprawniają róŝne działania, wymienia wraz z uzasadnieniem zagroŝenia wynikające z dostępu do Internetu, uzasadnia, jak unikać zagroŝeń Internet, internauta, strona WWW, wyszukiwarka internetowa, portal, wie, co moŝna znaleźć w zasobach Internetu, rozumie znaczenie Internetu jako źródła informacji i komunikacji, zna pojęcie netykieta, przestrzega zasad właściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, potrafi wymieć najwaŝniejsze usługi internetowe, umie wymienić zagroŝenia wynikające z dostępu do Internetu, wie, w jaki sposób Internet, internauta, strona WWW, wyszukiwarka internetowa, portal, wie, co moŝna znaleźć w zasobach Internetu, rozumie znaczenie Internetu jako źródła informacji i komunikacji, wie, jak poruszać się po stronach WWW, zna pojęcia: przeglądarka internetowa, wyszukiwarka, zna pojęcie netykieta, przestrzega zasad właściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, wymienia najwaŝniejsze znaleźć w zasobach Internetu, przegląda strony w sieci, wie, jak wyszukać określone informacje na stronach WWW, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, wie, dlaczego naleŝy stosować zasady netykiety. znaleźć w zasobach Internetu, rozumie potrzebę przestrzegania zasad właściwego zachowania w Internecie, przegląda strony w sieci, wie, jak poruszać się po stronach WWW. na zajęciach, 14

15 związanych z Internetem. unikać zagroŝeń związanych z Internetem. wie, jak poruszać się po stronach WWW, umie wpisywać adresy stron WWW w wyszukiwarkę, przegląda strony w sieci. usługi internetowe, umie wymienić zagroŝenia wynikające z dostępu do Internetu, samodzielnie wyszukuje informacje na określony temat. VIII. Korzystamy z multimedialnych programów edukacyjnych (realizacja w klasie V) IX. W świecie Ŝółwia (realizacja w klasie V) X. Praktyczne zastosowanie techniki cyfrowej Podstawa programowa: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. wymienia dziedziny, wie, gdzie ma zastosowanie wie, gdzie ma zastosowanie wypowiada się na temat postępu z pomocą wymienia, gdzie ma zastosowanie nie wypowiada się na zajęciach, 15

16 w których ma zastosowanie technika cyfrowa, wypowiada się na temat najnowszych zastosowań techniki, technika cyfrowa, wypowiada się na temat najnowszych zastosowań techniki. technika cyfrowa, wypowiada się na temat najnowszych zastosowań techniki. technicznego, wymienia, gdzie ma zastosowanie nowoczesna technika. nowoczesna technika. posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. 16

17 Podstawa programowa: Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. I. Komputer zabawka czy narzędzie pracy? K l a s a V wypowiada się wraz z uzasadnieniem, jak właściwie zorganizować stanowisko komputerowe, wie, na czym polega uzaleŝnienie od komputera, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, wyjaśnia, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie i wypowiada się, co to jest prawo wypowiada się, jak właściwie zorganizować stanowisko komputerowe, wie, na czym polega uzaleŝnienie od komputera, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, wyjaśnia, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie, co to jest prawo autorskie, wie, jak przestrzegać prawa autorskiego, wypowiada się, jak właściwie zorganizować stanowisko komputerowe, wie, na czym polega uzaleŝnienie od komputera, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, wie, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, wypowiada się, co to jest prawo autorskie, zna pojęcie licencja, wymienia rodzaje licencji. zna zasady pracy na zajęciach w pracowni komputerowej, wie, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie pojęcia prawo autorskie, licencja. zna zasady pracy na zajęciach w pracowni komputerowej, wie, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie pojęcie uzaleŝnienie. nie wypowiada się na zajęciach, 17

18 autorskie, podaje przykłady, jak naleŝy przestrzegać warunków licencji i prawa autorskiego, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. wymienia rodzaje licencji, podaje przykłady, jak naleŝy przestrzegać warunków licencji i prawa autorskiego. II. Pierwsze kroki z komputerem Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. potrafi utworzyć strukturę folderów, rozumie potrzebę zarządzania plikami i folderami, wyjaśnia, jakie znaczenie ma utrzymanie porządku na dysku, potrafi potrafi utworzyć strukturę folderów, rozumie potrzebę zarządzania plikami i folderami, wyjaśnia, jakie znaczenie ma utrzymanie porządku na dysku, dostrzega potrzebę wie, jak się tworzy foldery i podfoldery, wie, dlaczego naleŝy utrzymać porządek na dysku, wie, co to jest zapora ogniowa, dostrzega potrzebę ochrony tworzy foldery i podfoldery, wie, dlaczego naleŝy utrzymać porządek na dysku, dostrzega potrzebę ochrony komputera. tworzy foldery i podfoldery, dostrzega potrzebę ochrony komputera. nie wypowiada się na zajęciach, 18

19 zabezpieczyć komputer przed włamaniem, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. ochrony komputera przed włamaniem, potrafi zabezpieczyć komputer przed włamaniem. komputera. Podstawa programowa: III. Posługiwanie się komputerem, czyli rozrywka i praca z komputerem Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. umie korzystać z narzędzi edytora grafiki, wymienia przykładowe programy do odtwarzania filmów i muzyki, umie zainstalować i obsługiwać program Winamp słuŝący do odtwarzania filmów i muzyki, umie korzystać z narzędzi edytora grafiki, projektuje logo szkoły, wie, w jaki sposób moŝna na komputerze odtwarzać filmy i muzykę, wymienia przykładowe programy do odtwarzania filmów umie korzystać z narzędzi edytora grafiki, wymienia przykładowe programy do odtwarzania filmów i muzyki, umie zainstalować i obsługiwać program Winamp słuŝący do odtwarzania filmów i muzyki, potrafi wykonać rysunek w programie Paint, zna podstawowe funkcje programu, umie korzystać z programu IrfanView. potrafi wykonać rysunek w programie Paint, zna podstawowe funkcje programu Paint. nie wypowiada się na zajęciach, 19

20 wie, jak zainstalować program IrfanView, zna zaawansowane funkcje programu, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. i muzyki, umie zainstalować i obsługiwać program Winamp słuŝący do odtwarzania filmów i muzyki, wie, jak zainstalować program IrfanView, wykorzystuje w praktyce poznane funkcje. wie, jak zainstalować program IrfanView, umie korzystać z programu IrfanView. Podstawa programowa: IV. Podstawy edycji tekstu Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, zna polecenie słuŝące do tworzenia obramowania i cieniowania, rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, zna polecenie słuŝące do tworzenia obramowania i cieniowania, rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, zna polecenie słuŝące do tworzenia obramowania i cieniowania, rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, pisze krótki tekst w edytorze tekstu, potrafi zastosować niektóre elementy pisze krótki tekst w edytorze tekstu, potrafi zastosować niektóre elementy formatowania tekstu. nie wypowiada się na zajęciach, 20

21 stosuje poznane polecenia w praktyce, dba o estetykę wykonywanych prac, umie wstawić tabelę i zastosować róŝne obramowanie dla komórek, potrafi dołączyć i usunąć komórki w tabeli, umie formatować obrazy i napisy WordArt, wie, jakiego uŝyć polecenia, aby zastosować listę wypunktowaną lub numerowaną, rozumie potrzebę stosowania numerowania stron dokumentów, stosuje poznane polecenia w praktyce, dba o estetykę wykonywanych prac, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania tabeli w edytorze tekstu, umie wykonać tabelę i zastosować róŝne obramowanie dla komórek, potrafi dołączyć i usunąć komórki w tabeli, umie formatować obrazy i napisy WordArt, potrafi umieścić w określonym miejscu tekstu ozdobne napisy i obrazy, dba o estetykę wykonywanych prac, umie wykonać tabelę, potrafi dołączyć i usunąć komórki w tabeli, wstawia obrazki i ozdobne napisy wie, jakich poleceń uŝyć do wstawienia obrazu lub ozdobnego napisu, umie formatować obrazy i napisy WordArt, umie ponumerować strony dokumentu wielostronicowego. formatowania tekstu, umie wykonać tabelę, wie, jakich poleceń uŝyć do wstawienia obrazu lub ozdobnego napisu. posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. wie, jakiego uŝyć polecenia, aby zastosować listę wypunktowaną lub numerowaną, uzupełnia kontrakt o niezbędne 21

22 zasady właściwego postępowania, zna polecenie słuŝące do wstawiania numeracji stron w edytorze tekstu, rozumie potrzebę stosowania numeracji stron dokumentów. V. Obliczenia Podstawa programowa: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym, wie, na czym polega kalkulacja kosztów, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania wykresu, potrafi utworzyć rozwiązuje zadania w arkuszu kalkulacyjnym, rozumie pojęcie kalkulacja, potrafi rozwiązywać zadania problemowe, wie, na czym polega kalkulacja wie, do jakich prac słuŝy arkusz kalkulacyjny, rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym nieskomplikowane zadania, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania wykresu, wie, do jakich prac słuŝy arkusz kalkulacyjny, rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym nieskomplikowane zadania, potrafi utworzyć wykres do podanych danych. wie, do jakich prac słuŝy arkusz kalkulacyjny, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza. nie wypowiada się na zajęciach, 22

23 wykres, umie zmienić elementy wykresu, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. kosztów, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania wykresu, potrafi utworzyć wykres, umie zmienić elementy wykresu. potrafi utworzyć wykres. Podstawa programowa: VI. Tworzymy prezentacje multimedialne Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. zna program do tworzenia prezentacji PowerPoint, rozumie pojęcia: program multimedialny, slajd, wie, w jaki sposób wykonać prezentację składającą się zna program do tworzenia prezentacji PowerPoint, rozumie pojęcia: program multimedialny, slajd, wie, w jaki sposób wykonać prezentację składającą się zna program do tworzenia prezentacji PowerPoint, wie, jak wstawić nowe slajdy, umie dobrać szablon projektu, ustala tło prezentacji, dba o estetykę słuŝy program PowerPoint, korzysta z podstawowych funkcji programu, wie, jak wstawić nowe slajdy, zapisuje prezentację. słuŝy program PowerPoint, umie wstawić nowe slajdy, z pomocą nauczyciela tworzy prezentację. nie wypowiada się na zajęciach, 23

24 z kilku slajdów, potrafi zaplanować etapy swojej pracy, umie dobrać szablon projektu, ustala tło prezentacji, wie, jak wstawić nowe slajdy, dba o estetykę i umiar w doborze obrazów i kolorów, umie zastosować róŝnego rodzaju animacje do wstawionych obiektów, wie, jak określić sposób wyświetlania kolejnych slajdów, potrafi określać szybkość przechodzenia slajdów oraz dźwięk podczas przełączania, zapisuje prezentację, wyświetla pokaz, posiada wiedzę i umiejętności z kilku slajdów, wie, na czym polega tworzenie nowej prezentacji, potrafi zaplanować etapy swojej pracy, umie dobrać szablon projektu, ustala tło prezentacji, wie, jak wstawić nowe slajdy, dba o estetykę i umiar w doborze obrazów i kolorów, umie zastosować róŝnego rodzaju animacje do wstawionych obiektów, wie, jak określić sposób wyświetlania kolejnych slajdów, potrafi określać szybkość przechodzenia slajdów oraz dźwięk podczas przełączania, zapisuje prezentację, i umiar w doborze obrazów i kolorów, umie zastosować róŝnego rodzaju animacje do wstawionych obiektów, wie, jak określić sposób wyświetlania kolejnych slajdów, określa sposób i szybkość przełączania kolejnych slajdów, zapisuje prezentację, wyświetla pokaz. 24

25 materiał programowy. wyświetla pokaz. VII. Internet okno na świat Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wie, co jest niezbędne do przeglądania stron WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, korzysta ze znaków: +,,, które pomagają w skutecznym wyszukiwaniu informacji, wie, co jest niezbędne do przeglądania stron WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, korzysta ze znaków: +,,, które pomagają w skutecznym wyszukiwaniu informacji, wie, co jest niezbędne do przeglądania stron WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, korzysta ze znaków: +,,, które pomagają w skutecznym wyszukiwaniu informacji, przegląda strony WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, z pomocą tworzy notatkę na określony temat. przegląda strony WWW, z pomocą wyszukuje informacje na określony temat, podejmuje próby tworzenia notatki na podstawie wyszukanych informacji w sieci. nie wypowiada się na zajęciach, tworzy własną notatkę na podstawie wyszukanych informacji, samodzielnie wyszukuje informacje na określony temat, rozumie, jak rozumie, jak zgodnie z prawem autorskim korzystać z cudzych 25

26 rozumie, jak zgodnie z prawem autorskim korzystać z cudzych materiałów, wie, jak poruszać się po stronach WWW i co moŝna na nich znaleźć, samodzielnie wyszukuje informacje na określony temat, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. zgodnie z prawem autorskim korzystać z cudzych materiałów, tworzy własną notatkę na podstawie wyszukanych informacji. materiałów, tworzy własną notatkę na podstawie wyszukanych informacji. 26

27 VIII. Korzystamy z multimedialnych programów edukacyjnych Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wyjaśnia pojęcie: multimedialny program edukacyjny, umie posługiwać się tego typu programami, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników, słuŝy internetowa mapa Szukacz, sprawnie posługuje się poznanym programem, posiada wiedzę wie, co oznacza pojęcie: multimedialny program edukacyjny, umie posługiwać się tego typu programami, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników, słuŝy internetowa mapa Szukacz, umie posługiwać się poznanym programem, wie, co oznacza pojęcie: multimedialny program edukacyjny, umie posługiwać się tego typu programami, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników, korzysta z internetowej mapy Szukacz. rozumie pojęcie program multimedialny, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników. korzysta z pomocą nauczyciela z internetowych słowników, encyklopedii i poradników. nie wypowiada się na zajęciach, 27

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Komputer na miarę umie nazwać i scharakteryzować różne rodzaje komputerów, w tym stacjonarne, netbooki,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY 2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013 Przykładowy plan wynikowy. Lekcje z komputerem. Klasa 5 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Autorzy: Danuta Kia³ka z zespo³em ISBN: 978-83-246-1773-9 Format: 195 260, zawiera CD, stron: 324 Informatyka Europejczyka to doskona³y

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 LP. 4.1 Projektowanie witryn internetowych klasa II 4.2 Tworzenie witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo