Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6"

Transkrypt

1 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1

2 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2008 Wszystkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie publikacji w całości lub fragmentach bez zgody wydawnictwa zabronione. MAC EDUKACJA Kielce, ul. Łódzka 308 Tel ; faks

3 Wstęp Głównym celem edukacyjnym i zarazem zadaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia z informatyki jest nie tylko nauczenie elementarnych podstaw posługiwania się komputerem, ale takŝe pokazanie jego zastosowań oraz wskazanie drogi do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy 1. Wyznaczone przez nauczyciela cele szczegółowe zajęć powinny uwzględniać moŝliwości uczniów, aktualny poziom wiedzy i umiejętności oraz ich zainteresowania. Na zajęciach z informatyki nauczyciel ocenia: ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia teoretyczne, np. testy, logogryfy, uzupełnianie zdań itp., wypowiedzi uczniów, wkład pracy i zaangaŝowanie uczniów na lekcji. Ocenie podlegają równieŝ: sprawdziany i kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność. Jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie z danego działu programowego, ma obowiązek zaliczenia go w terminie ustalonym przez nauczyciela. 1 Podstawa programowa zawarta jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 3

4 Obowiązująca skala ocen: celujący 6 bardzo dobry 5 dobry 4 dostateczny 3 dopuszczający 2 niedostateczny 1 Z przedmiotowym systemem oceniania uczniowie zapoznawani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych. Szczegółowe kryteria oceniania dla poszczególnych działów programowych: Podstawa programowa: Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. I. Komputer zabawka czy narzędzie pracy? K l a s a I V zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna, lecz nie zawsze przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, nie zna i nie przestrzega zasad obowiązujących podczas pracy na zajęciach, zna i omawia dziedziny, w których komputer nie znajduje zna dziedziny, w których komputer nie znajduje zastosowania, wymienia dziedziny, w których komputer nie znajduje zastosowania, wypowiada się, co oznacza słowo komputer, wie, do jakich prac zna pojęcie komputer, wie, do jakich prac wykorzystuje się nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, 4

5 zastosowania, wyjaśnia, dlaczego komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, wyjaśnia, co to jest system liczbowy i jakim systemem posługujemy się na co dzień, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, wymienia i uzasadnia, jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo pracy, tłumaczy potrzebę przestrzegania zasad bhp, podaje przykładowe ćwiczenia relaksacyjne i uzasadnia celowość ich stosowania, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, posiada wiadomości i umiejętności wyjaśnia, dlaczego komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, wypowiada się, co to jest system liczbowy, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje cyfry, których uŝywa się w systemie dwójkowym i dziesiątkowym, wyjaśnia, co to jest program komputerowy, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, wymienia czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy, rozumie potrzebę przestrzegania zasad bhp, wyjaśnia, jakie znaczenie ma wyjaśnia, dlaczego komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, wie, co to jest system liczbowy, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje cyfry, których uŝywa się w systemie dwójkowym i dziesiątkowym, wyjaśnia, co to jest program komputerowy, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, rozumie potrzebę przestrzegania zasad bhp, wyjaśnia, jakie znaczenie ma stosowanie przerw podczas długotrwałej pracy z komputerem, podaje przykładowe wykorzystuje się komputery, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje cyfry, których uŝywa się w systemie dziesiątkowym, wie, co to jest program komputerowy, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak powinno być prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe, rozumie potrzebę przestrzegania zasad bhp, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, wie, Ŝe przestrzeganie obowiązków przez uŝytkowników komputerów warunkuje odpowiednią pracę. komputery, wie, jakim systemem liczbowym posługujemy się na co dzień, podaje przykłady programów komputerowych, wie, jak wygląda stanowisko komputerowe. nie wie, do jakich prac wykorzystuje się komputery oraz czy komputer ma wpływ na Ŝycie społeczeństwa, nie wie, co to jest system liczbowy, program komputerowy, nie potrafi podać przykładów programów komputerowych, nie wie, jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo pracy. 5

6 ramy programowe. stosowanie przerw podczas długotrwałej pracy z komputerem, podaje przykładowe ćwiczenia relaksacyjne, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, wymienia, jakie są prawa i obowiązki uŝytkownika komputera, wie, Ŝe przestrzeganie obowiązków przez uŝytkownika komputera warunkuje odpowiednią pracę. ćwiczenia relaksacyjne, wie, jakie reguły obowiązują w szkolnej pracowni komputerowej, wymienia prawa i obowiązki uŝytkownika komputera, wie, Ŝe przestrzeganie obowiązków przez uŝytkownika komputera warunkuje odpowiednią pracę. II. Pierwsze kroki z komputerem Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. wyjaśnia, jakie elementy wchodzą w skład zestawu wymienia nazwy elementów zestawu komputerowego, wymienia nazwy elementów zestawu komputerowego, wie, jakie elementy wchodzą w skład zestawu wymienia nazwy podstawowych elementów zestawu nie wie, jakie elementy wchodzą w skład zestawu 6

7 komputerowego, potrafi wymienić, do czego słuŝą poszczególne elementy zestawu, podaje i omawia cechy systemu operacyjnego, wyjaśnia, co to jest skrót i umie go utworzyć, wyjaśnia, co to jest pulpit i potrafi zmienić jego wygląd, rozumie i wyjaśnia, w jakim celu tworzy się strukturę folderów (katalogów), posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza ramy programowe. potrafi wymienić, do czego słuŝą poszczególne elementy zestawu, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, rozumie pojęcia: pulpit, ikona, skrót, umie tworzyć skróty, potrafi zmieniać wygląd pulpitu, wie, jak nazywają się poszczególne elementy okna, potrafi wskazać róŝnicę między plikami a folderami (katalogami), wie, jak zapisać efekty pracy, umie dopisywać zmiany, umie tworzyć foldery i podfoldery, rozumie konieczność utrzymania porządku na dysku, zna pojęcie schowek, potrafi kopiować lub potrafi wymienić, do czego słuŝą poszczególne elementy zestawu, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, umie tworzyć skróty, potrafi zmieniać wygląd pulpitu, nazywa elementy okna zna pojęcia: plik, folder (katalog), wie, jak zapisać efekty pracy, umie tworzyć foldery i podfoldery, rozumie konieczność utrzymania porządku na dysku, potrafi kopiować lub przenosić pliki i foldery (przez schowek, przeciąganie, uŝycie kombinacji klawiszy), potrafi usuwać zbędne pliki komputerowego, wymienia poszczególne elementy zestawu, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, umie włączyć i wyłączyć komputer, słuŝy przycisk reset, umie otwierać okna programów, potrafi wymienić elementów budowy okna programu, wie, jak zapisać efekty pracy, umie tworzyć foldery (katalogi) i podfoldery, rozumie potrzebę ochrony komputera. komputerowego, wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, umie włączyć i wyłączyć komputer, umie otwierać okna programów, słuŝy przycisk reset. komputerowego, nie wie, co oznacza pojęcie system operacyjny, nie potrafi wymienić elementów budowy okna programu, pracy na zajęciach. 7

8 przenosić pliki i foldery (przez schowek, przeciąganie myszą, uŝycie kombinacji klawiszy), potrafi usuwać zbędne pliki i foldery, wie, co to jest wirus komputerowy, potrafi wyjaśnić, jak naleŝy chronić komputer przed szkodliwym działaniem wirusów komputerowych. i foldery, wie, co to jest wirus komputerowy, potrafi wyjaśnić, jak naleŝy chronić komputer przed szkodliwym działaniem wirusów komputerowych. Podstawa programowa: III. Posługiwanie się komputerem, czyli rozrywka i praca z komputerem Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wie, jakie gry komputerowe moŝna nazwać kształcącymi, zna rodzaje gier i potrafi je wie, jakie gry komputerowe moŝna nazwać kształcącymi, zna rodzaje gier i potrafi je zna rodzaje gier i potrafi je grupować, prowadzi rozgrywki w grę Pinball, zna rodzaje gier i potrafi je grupować, prowadzi rozgrywki w grę Pinball, wymienia nazwy kilku gier komputerowych, tworzy rysunki w programie Paint, nie wypowiada się na zajęciach, 8

9 grupować, zna i korzysta z narzędzi programu Paint, dba o estetykę wykonanych prac, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. grupować, prowadzi rozgrywki w grę Pinball, prezentuje ulubione gry, wypowiada się na temat wybranych gier, zna i wykorzystuje funkcje i moŝliwości programu Paint, prezentuje ulubione gry, zna i wykorzystuje funkcje i moŝliwości programu Paint, tworzy barwne kompozycje w programie Paint, dba o estetykę wykonanych prac. zna elementy okna programu Paint, tworzy proste rysunki w programie Paint, wykorzystuje funkcje i moŝliwości programu. wypowiada się na temat rysunków. tworzy barwne kompozycje w programie Paint, dba o estetykę wykonanych prac. Podstawa programowa: IV. Podstawy edycji tekstu Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, wymienia nazwy programów słuŝących do edycji tekstów, otwiera wybrany edytor tekstu, pisze tekst, uwzględniając polskie nie wypowiada się na zajęciach, 9

10 zna budowę okna edytora tekstu, potrafi omówić funkcje edytorów tekstu, zna terminy: edytor tekstu, pakiet programów, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu oraz dopisać do niego zmiany, zna budowę okna edytora tekstu, potrafi omówić funkcje edytorów tekstu, zna terminy: edytor tekstu, pakiet programów, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu oraz dopisać do niego zmiany, zna budowę okna edytora tekstu, potrafi omówić funkcje edytorów tekstu, zna terminy: edytor tekstu, pakiet programów, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu oraz dopisać do niego zmiany, potrafi zapisać dokument utworzony w edytorze tekstu, wstawia obrazek do tekstu, wie, jakie narzędzia słuŝą do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki. znaki i wielkie litery, zapisuje z pomocą utworzony w edytorze tekstu dokument. wie, jak powinno wyglądać pismo oficjalne, a jak do osoby zaprzyjaźnionej, wie, jak powinno wyglądać pismo oficjalne, a jak do osoby zaprzyjaźnionej, wie, jak powinno wyglądać pismo oficjalne, a jak do osoby zaprzyjaźnionej, rozumie pojęcie akapit, rozumie pojęcie akapit, rozumie pojęcie akapit, zna i stosuje zasady poprawnego redagowania tekstów, zna i stosuje zasady poprawnego redagowania tekstów, zna i stosuje zasady poprawnego redagowania tekstów, sprawnie posługuje się klawiaturą potrafi pisać polskie znaki i wielkie litery, zna i wyjaśnia pojęcia: sprawnie posługuje się klawiaturą potrafi pisać polskie znaki i wielkie litery, wie, jak napisać własny Ŝyciorys, potrafi pisać polskie znaki i wielkie litery, zna pojęcia: redagowanie, formatowanie, wstawia obrazek 10

11 redagowanie, formatowanie, stosuje narzędzia do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki, wstawia do tekstu rysunki i odpowiednio je formatuje, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. stosuje polskie znaki, wielkie litery oraz znaki interpunkcyjne, przestrzega zasad poprawnego redagowania tekstów, zna pojęcia: redagowanie, formatowanie, wie, na czym polega formatowanie tekstu, wie, jak wstawić rysunek do tekstu, umie sformatować rysunek, potrafi zastosować określone otaczanie tekstem, wie, jak zredagować list do kolegi, stosuje narzędzia do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki. do tekstu i go formatuje, redaguje list do kolegi, stosuje narzędzia do sprawdzania poprawności pisowni i gramatyki. 11

12 V. Obliczenia Podstawa programowa: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie wykonywać operacje arytmetyczne z zastosowaniem przycisków:,, i, wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, potrafi modyfikować dane w arkuszu, zna i wykorzystuje w obliczeniach opcję, wstawia obok liczby format zł, wyznacza wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie wykonywać operacje arytmetyczne z zastosowaniem przycisków:,, i, zna pojęcia: komórka, kolumna, wiersz, aktywna komórka, pasek formuły. wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, umie uruchomić program, potrafi wprowadzać dane do arkusza wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie wykonywać operacje arytmetyczne z zastosowaniem przycisków:,, i, wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, potrafi wprowadzać dane do arkusza i modyfikować je, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza, wie, jak obliczyć koszty imprezy wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, umie uruchomić program Excel, potrafi wprowadzać dane do arkusza, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza, wie, jak obliczyć koszty imprezy klasowej. wie, do jakich prac słuŝy program Kalkulator, umie uruchomić program Excel, potrafi wprowadzać dane do arkusza, z pomocą nauczyciela wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza. nie wypowiada się na zajęciach, 12

13 minimum, maksimum oraz średnią, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. i modyfikować je, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza, wie, jak obliczyć koszty imprezy klasowej, zna i wykorzystuje w obliczeniach opcję, wie, jak wstawić obok liczby format zł, potrafi wyznaczać minimum, maksimum oraz średnią. klasowej, zna i wykorzystuje w obliczeniach opcję, potrafi wyznaczać minimum, maksimum oraz średnią. VI. Tworzymy prezentacje multimedialne (realizacja w klasie V) VII. Internet okno na świat Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. zna pojęcia: zna pojęcia: zna pojęcia: wie, co moŝna wie, co moŝna nie wypowiada się 13

14 Internet, internauta, strona WWW, wyszukiwarka internetowa, portal, wyjaśnia znaczenie Internetu jako źródła informacji i komunikacji, przestrzega zasad właściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, zna pojęcie netykieta, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, potrafi wymieć najwaŝniejsze usługi internetowe, które usprawniają róŝne działania, wymienia wraz z uzasadnieniem zagroŝenia wynikające z dostępu do Internetu, uzasadnia, jak unikać zagroŝeń Internet, internauta, strona WWW, wyszukiwarka internetowa, portal, wie, co moŝna znaleźć w zasobach Internetu, rozumie znaczenie Internetu jako źródła informacji i komunikacji, zna pojęcie netykieta, przestrzega zasad właściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, potrafi wymieć najwaŝniejsze usługi internetowe, umie wymienić zagroŝenia wynikające z dostępu do Internetu, wie, w jaki sposób Internet, internauta, strona WWW, wyszukiwarka internetowa, portal, wie, co moŝna znaleźć w zasobach Internetu, rozumie znaczenie Internetu jako źródła informacji i komunikacji, wie, jak poruszać się po stronach WWW, zna pojęcia: przeglądarka internetowa, wyszukiwarka, zna pojęcie netykieta, przestrzega zasad właściwego zachowania podczas korzystania z Internetu, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, wymienia najwaŝniejsze znaleźć w zasobach Internetu, przegląda strony w sieci, wie, jak wyszukać określone informacje na stronach WWW, wie, jakie korzyści wynikają z dostępu do Internetu, wie, dlaczego naleŝy stosować zasady netykiety. znaleźć w zasobach Internetu, rozumie potrzebę przestrzegania zasad właściwego zachowania w Internecie, przegląda strony w sieci, wie, jak poruszać się po stronach WWW. na zajęciach, 14

15 związanych z Internetem. unikać zagroŝeń związanych z Internetem. wie, jak poruszać się po stronach WWW, umie wpisywać adresy stron WWW w wyszukiwarkę, przegląda strony w sieci. usługi internetowe, umie wymienić zagroŝenia wynikające z dostępu do Internetu, samodzielnie wyszukuje informacje na określony temat. VIII. Korzystamy z multimedialnych programów edukacyjnych (realizacja w klasie V) IX. W świecie Ŝółwia (realizacja w klasie V) X. Praktyczne zastosowanie techniki cyfrowej Podstawa programowa: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. wymienia dziedziny, wie, gdzie ma zastosowanie wie, gdzie ma zastosowanie wypowiada się na temat postępu z pomocą wymienia, gdzie ma zastosowanie nie wypowiada się na zajęciach, 15

16 w których ma zastosowanie technika cyfrowa, wypowiada się na temat najnowszych zastosowań techniki, technika cyfrowa, wypowiada się na temat najnowszych zastosowań techniki. technika cyfrowa, wypowiada się na temat najnowszych zastosowań techniki. technicznego, wymienia, gdzie ma zastosowanie nowoczesna technika. nowoczesna technika. posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe. 16

17 Podstawa programowa: Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. I. Komputer zabawka czy narzędzie pracy? K l a s a V wypowiada się wraz z uzasadnieniem, jak właściwie zorganizować stanowisko komputerowe, wie, na czym polega uzaleŝnienie od komputera, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, wyjaśnia, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie i wypowiada się, co to jest prawo wypowiada się, jak właściwie zorganizować stanowisko komputerowe, wie, na czym polega uzaleŝnienie od komputera, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, wyjaśnia, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie, co to jest prawo autorskie, wie, jak przestrzegać prawa autorskiego, wypowiada się, jak właściwie zorganizować stanowisko komputerowe, wie, na czym polega uzaleŝnienie od komputera, podaje przykłady ćwiczeń relaksacyjnych, wie, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, wypowiada się, co to jest prawo autorskie, zna pojęcie licencja, wymienia rodzaje licencji. zna zasady pracy na zajęciach w pracowni komputerowej, wie, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie pojęcia prawo autorskie, licencja. zna zasady pracy na zajęciach w pracowni komputerowej, wie, dlaczego warto stosować przerwy podczas pracy z komputerem, rozumie pojęcie uzaleŝnienie. nie wypowiada się na zajęciach, 17

18 autorskie, podaje przykłady, jak naleŝy przestrzegać warunków licencji i prawa autorskiego, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. wymienia rodzaje licencji, podaje przykłady, jak naleŝy przestrzegać warunków licencji i prawa autorskiego. II. Pierwsze kroki z komputerem Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. potrafi utworzyć strukturę folderów, rozumie potrzebę zarządzania plikami i folderami, wyjaśnia, jakie znaczenie ma utrzymanie porządku na dysku, potrafi potrafi utworzyć strukturę folderów, rozumie potrzebę zarządzania plikami i folderami, wyjaśnia, jakie znaczenie ma utrzymanie porządku na dysku, dostrzega potrzebę wie, jak się tworzy foldery i podfoldery, wie, dlaczego naleŝy utrzymać porządek na dysku, wie, co to jest zapora ogniowa, dostrzega potrzebę ochrony tworzy foldery i podfoldery, wie, dlaczego naleŝy utrzymać porządek na dysku, dostrzega potrzebę ochrony komputera. tworzy foldery i podfoldery, dostrzega potrzebę ochrony komputera. nie wypowiada się na zajęciach, 18

19 zabezpieczyć komputer przed włamaniem, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. ochrony komputera przed włamaniem, potrafi zabezpieczyć komputer przed włamaniem. komputera. Podstawa programowa: III. Posługiwanie się komputerem, czyli rozrywka i praca z komputerem Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. umie korzystać z narzędzi edytora grafiki, wymienia przykładowe programy do odtwarzania filmów i muzyki, umie zainstalować i obsługiwać program Winamp słuŝący do odtwarzania filmów i muzyki, umie korzystać z narzędzi edytora grafiki, projektuje logo szkoły, wie, w jaki sposób moŝna na komputerze odtwarzać filmy i muzykę, wymienia przykładowe programy do odtwarzania filmów umie korzystać z narzędzi edytora grafiki, wymienia przykładowe programy do odtwarzania filmów i muzyki, umie zainstalować i obsługiwać program Winamp słuŝący do odtwarzania filmów i muzyki, potrafi wykonać rysunek w programie Paint, zna podstawowe funkcje programu, umie korzystać z programu IrfanView. potrafi wykonać rysunek w programie Paint, zna podstawowe funkcje programu Paint. nie wypowiada się na zajęciach, 19

20 wie, jak zainstalować program IrfanView, zna zaawansowane funkcje programu, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. i muzyki, umie zainstalować i obsługiwać program Winamp słuŝący do odtwarzania filmów i muzyki, wie, jak zainstalować program IrfanView, wykorzystuje w praktyce poznane funkcje. wie, jak zainstalować program IrfanView, umie korzystać z programu IrfanView. Podstawa programowa: IV. Podstawy edycji tekstu Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, zna polecenie słuŝące do tworzenia obramowania i cieniowania, rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, zna polecenie słuŝące do tworzenia obramowania i cieniowania, rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, zna polecenie słuŝące do tworzenia obramowania i cieniowania, rozumie i rozróŝnia pojęcia: redagowanie, formatowanie, pisze krótki tekst w edytorze tekstu, potrafi zastosować niektóre elementy pisze krótki tekst w edytorze tekstu, potrafi zastosować niektóre elementy formatowania tekstu. nie wypowiada się na zajęciach, 20

21 stosuje poznane polecenia w praktyce, dba o estetykę wykonywanych prac, umie wstawić tabelę i zastosować róŝne obramowanie dla komórek, potrafi dołączyć i usunąć komórki w tabeli, umie formatować obrazy i napisy WordArt, wie, jakiego uŝyć polecenia, aby zastosować listę wypunktowaną lub numerowaną, rozumie potrzebę stosowania numerowania stron dokumentów, stosuje poznane polecenia w praktyce, dba o estetykę wykonywanych prac, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania tabeli w edytorze tekstu, umie wykonać tabelę i zastosować róŝne obramowanie dla komórek, potrafi dołączyć i usunąć komórki w tabeli, umie formatować obrazy i napisy WordArt, potrafi umieścić w określonym miejscu tekstu ozdobne napisy i obrazy, dba o estetykę wykonywanych prac, umie wykonać tabelę, potrafi dołączyć i usunąć komórki w tabeli, wstawia obrazki i ozdobne napisy wie, jakich poleceń uŝyć do wstawienia obrazu lub ozdobnego napisu, umie formatować obrazy i napisy WordArt, umie ponumerować strony dokumentu wielostronicowego. formatowania tekstu, umie wykonać tabelę, wie, jakich poleceń uŝyć do wstawienia obrazu lub ozdobnego napisu. posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. wie, jakiego uŝyć polecenia, aby zastosować listę wypunktowaną lub numerowaną, uzupełnia kontrakt o niezbędne 21

22 zasady właściwego postępowania, zna polecenie słuŝące do wstawiania numeracji stron w edytorze tekstu, rozumie potrzebę stosowania numeracji stron dokumentów. V. Obliczenia Podstawa programowa: Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu kalkulacyjnym, wie, na czym polega kalkulacja kosztów, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania wykresu, potrafi utworzyć rozwiązuje zadania w arkuszu kalkulacyjnym, rozumie pojęcie kalkulacja, potrafi rozwiązywać zadania problemowe, wie, na czym polega kalkulacja wie, do jakich prac słuŝy arkusz kalkulacyjny, rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym nieskomplikowane zadania, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania wykresu, wie, do jakich prac słuŝy arkusz kalkulacyjny, rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym nieskomplikowane zadania, potrafi utworzyć wykres do podanych danych. wie, do jakich prac słuŝy arkusz kalkulacyjny, wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem arkusza. nie wypowiada się na zajęciach, 22

23 wykres, umie zmienić elementy wykresu, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. kosztów, wie, jakie polecenie słuŝy do wstawiania wykresu, potrafi utworzyć wykres, umie zmienić elementy wykresu. potrafi utworzyć wykres. Podstawa programowa: VI. Tworzymy prezentacje multimedialne Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. zna program do tworzenia prezentacji PowerPoint, rozumie pojęcia: program multimedialny, slajd, wie, w jaki sposób wykonać prezentację składającą się zna program do tworzenia prezentacji PowerPoint, rozumie pojęcia: program multimedialny, slajd, wie, w jaki sposób wykonać prezentację składającą się zna program do tworzenia prezentacji PowerPoint, wie, jak wstawić nowe slajdy, umie dobrać szablon projektu, ustala tło prezentacji, dba o estetykę słuŝy program PowerPoint, korzysta z podstawowych funkcji programu, wie, jak wstawić nowe slajdy, zapisuje prezentację. słuŝy program PowerPoint, umie wstawić nowe slajdy, z pomocą nauczyciela tworzy prezentację. nie wypowiada się na zajęciach, 23

24 z kilku slajdów, potrafi zaplanować etapy swojej pracy, umie dobrać szablon projektu, ustala tło prezentacji, wie, jak wstawić nowe slajdy, dba o estetykę i umiar w doborze obrazów i kolorów, umie zastosować róŝnego rodzaju animacje do wstawionych obiektów, wie, jak określić sposób wyświetlania kolejnych slajdów, potrafi określać szybkość przechodzenia slajdów oraz dźwięk podczas przełączania, zapisuje prezentację, wyświetla pokaz, posiada wiedzę i umiejętności z kilku slajdów, wie, na czym polega tworzenie nowej prezentacji, potrafi zaplanować etapy swojej pracy, umie dobrać szablon projektu, ustala tło prezentacji, wie, jak wstawić nowe slajdy, dba o estetykę i umiar w doborze obrazów i kolorów, umie zastosować róŝnego rodzaju animacje do wstawionych obiektów, wie, jak określić sposób wyświetlania kolejnych slajdów, potrafi określać szybkość przechodzenia slajdów oraz dźwięk podczas przełączania, zapisuje prezentację, i umiar w doborze obrazów i kolorów, umie zastosować róŝnego rodzaju animacje do wstawionych obiektów, wie, jak określić sposób wyświetlania kolejnych slajdów, określa sposób i szybkość przełączania kolejnych slajdów, zapisuje prezentację, wyświetla pokaz. 24

25 materiał programowy. wyświetla pokaz. VII. Internet okno na świat Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wie, co jest niezbędne do przeglądania stron WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, korzysta ze znaków: +,,, które pomagają w skutecznym wyszukiwaniu informacji, wie, co jest niezbędne do przeglądania stron WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, korzysta ze znaków: +,,, które pomagają w skutecznym wyszukiwaniu informacji, wie, co jest niezbędne do przeglądania stron WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, korzysta ze znaków: +,,, które pomagają w skutecznym wyszukiwaniu informacji, przegląda strony WWW, umie wyszukać informacje na określony temat, z pomocą tworzy notatkę na określony temat. przegląda strony WWW, z pomocą wyszukuje informacje na określony temat, podejmuje próby tworzenia notatki na podstawie wyszukanych informacji w sieci. nie wypowiada się na zajęciach, tworzy własną notatkę na podstawie wyszukanych informacji, samodzielnie wyszukuje informacje na określony temat, rozumie, jak rozumie, jak zgodnie z prawem autorskim korzystać z cudzych 25

26 rozumie, jak zgodnie z prawem autorskim korzystać z cudzych materiałów, wie, jak poruszać się po stronach WWW i co moŝna na nich znaleźć, samodzielnie wyszukuje informacje na określony temat, posiada wiadomości i umiejętności ramy programowe, posiada wiedzę i umiejętności materiał programowy. zgodnie z prawem autorskim korzystać z cudzych materiałów, tworzy własną notatkę na podstawie wyszukanych informacji. materiałów, tworzy własną notatkę na podstawie wyszukanych informacji. 26

27 VIII. Korzystamy z multimedialnych programów edukacyjnych Podstawa programowa: Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu codziennym. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŝnych dziedzin wiedzy. wyjaśnia pojęcie: multimedialny program edukacyjny, umie posługiwać się tego typu programami, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników, słuŝy internetowa mapa Szukacz, sprawnie posługuje się poznanym programem, posiada wiedzę wie, co oznacza pojęcie: multimedialny program edukacyjny, umie posługiwać się tego typu programami, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników, słuŝy internetowa mapa Szukacz, umie posługiwać się poznanym programem, wie, co oznacza pojęcie: multimedialny program edukacyjny, umie posługiwać się tego typu programami, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników, korzysta z internetowej mapy Szukacz. rozumie pojęcie program multimedialny, słuŝą programy multimedialne, potrafi korzystać z internetowych słowników, encyklopedii i poradników. korzysta z pomocą nauczyciela z internetowych słowników, encyklopedii i poradników. nie wypowiada się na zajęciach, 27

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej. Klik-Plik 376/2011 Plan wynikowy- zajęcia komputerowe. Klasa 5 Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Anna Kijo REDAGUJEMY Cele kształcenia i wychowania: doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa. Program nauczania: Klik Plik w klasach 4 6

Szkoła Podstawowa. Program nauczania: Klik Plik w klasach 4 6 Wymagania programowe z informatyki Szkoła Podstawowa Program nauczania: Klik Plik w klasach 4 6 Przewidziane w Programie nauczania KlikPlik treści zostały zgodnie z układem podręcznika podzielone na osiem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Autor: Administrator 09.02.2015. Zmieniony 09.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Spis treści: I. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA CZWARTA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY(nowa podstawa programowa) 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej dwa przykładowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia.

Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Szczegółowy opis oceny osiągnięć ucznia. Obszar oceniany Co biorę pod uwagę? Ocena Edytory tekstu Poprawność tekstu Wybór czcionki i jej format Formatowanie akapitu Ustawienia strony Numerowanie i wypunktowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze.

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze. Klasa I Doskonale 6pkt. Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Bardziej szczegółowo