SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM KADROWO-PŁACOWY"

Transkrypt

1 SYSTEM KADROWO-PŁACOWY WF-GANG dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu

2 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Dokument definiuje zakres danych osobowych przechowywanych w programie, ich strukturę i powiązania oraz przepływy do systemów zewnętrznych. Przepływy danych Do gromadzenia danych program wykorzystuje relacyjną bazę danych MS SQL, w której przechowywane są dane pracodawców (firm) oraz osób zatrudnionych i członków ich rodzin. Jako dane pracodawcy należy również rozumieć dane osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Dane wprowadzane są do programu za pomocą formatek ekranowych lub poprzez import z plików tekstowych oraz import z plików programu MS Excel. W wariancie PRESTIŻ programu jest możliwość przechowywania w bazie dokumentów zawierających również dane osobowe w formie elektronicznej. Program umożliwia dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych firm i osób zatrudnionych. Dane osobowe mogą być przekazywane na zewnątrz za pomocą papierowych wydruków, plików tekstowych, plików programów MS Excel i MS Word, plików PDF i plików RTF. Program przygotowuje również dane zawierające dane osobowe dla programów Płatnik i SODiR w postaci plików xml oraz różnych systemów przelewów elektronicznych w postaci plików tekstowych. Struktura zbiorów danych i ich powiązania Rozdział przedstawia strukturę danych osobowych przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Dla każdej tablicy określono zbiór pól informacyjnych oraz ich znaczenie, z pominięciem pól technicznych nie zawierających danych osobowych. Tablica URZEDY Tablica zawiera dane Urzędów skarbowych i Oddziałów ZUS związanych z pracodawcą i pracownikami ID_URZEDU NAZWA MIEJSCOWOSC ULICA_LOKAL KOD_POCZTOWY BANK_NAZWA BANK_KONTO KONTO_WN KONTO_MA KOD_US TYP_URZEDU Identyfikator urzędu (unikatowy) urzędu Adres urzędu miejscowość Adres urzędu ulica i numer domu Adres urzędu kod pocztowy Numer rachunku bankowego urzędu nazwa banku Numer rachunku bankowego urzędu numer rachunku Analityka strony winien konta księgowego rozliczeń z urzędem Analityka strony ma konta księgowego rozliczeń z urzędem Numer urzędu skarbowego nadany przez Ministerstwo Finansów Typ urzędu. Dozwolone wartości US- urząd 2

3 skarbowy, ZUS oddział zus Tablica G_UZYTKOWNIK Tablica zawiera listę użytkowników, którzy mogą korzystać z programu. ID_UZYTKOWNIKA NAZWA CZY_AKTYWNY Identyfikator użytkownika(unikatowy) Identyfikator użytkownika, na jaki loguje się do programu lub imię i nazwisko użytkownika Znacznik. 1 oznacza użytkownika mogącego zalogować się do programu, 0 oznacza użytkownika niemogącego zalogować się do programu Tablica FIRMA Tablica zawiera listę pracodawców. Dla każdego pracodawcy przechowywany jest jeden zapis. ID_FIRMY Identyfikator pracodawcy /firmy (unikatowy) NAZWA_PELNA Pełna nazwa pracodawcy NAZWA skrócona pracodawcy NIP NIP pracodawcy REGON REGON pracodawcy EKD Europejski Kod Działalności pracodawcy NKP Numer Konta Płatnika w ZUS RODZAJ_PLATNIKA Klasyfikacja pracodawcy. Dozwolone wartości: Płatnik nie będący osobą fizyczną lub Osoba fizyczna ID_US Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy (z tablicy URZEDY) ID_ZUS Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy (z tablicy URZEDY) UWAGI Miejsce na dowolny opis pracodawcy/firmy Tablica REJESTR_ZMIAN_FIRMY Tablic przechowuje listę zmian danych w tablicy FIRMA ID_FIRMY POLE Identyfikator pracodawcy (z tablicy FIRMY) Numer pola, którego zmiana dotyczy: 2- Pełna nazwa firmy 3- Skrócona nazwa firmy 4- NIP pracodawcy 5-REGON pracodawcy 6- EKD pracodawcy 7- NKP płatnika 3

4 8- Klasyfikacja płatnika 9- Identyfikator urzędu skarbowego pracodawcy 10- Identyfikator oddziału ZUS pracodawcy DATA Data zmiany danych ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika zmieniającego dane (z tablicy G_UZYTKOWNIK) STARA_WARTOSC Poprzednia wartość pola NOWA_WARTOSC Nowa wartość pola OPIS_UZYTKOWNIKA użytkownika, który dane zmianiał (z tablicy G_UZYTKOWNIK) Tablica GANG_DANE_EWIDENCYJNE_FIRMY Tablic przechowuje dodatkowe dane dotyczące pracodawcy niebędącego osobą fizyczną. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów dotyczących tych danych (historia zmian). Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują JEDNOSTKA_BUDZETOWA Znacznik. 1 oznacza jednostkę budżetową. 0 oznacza innego pracodawcę JEDNOSTKA_POZA_BUDZETOWA Znacznik. 1 oznacza zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze. 0 oznacza innego pracodawcę NAZWA_ORGANU_ZALOZYCIELSKIEGO organu założycielskiego REJESTR Znacznik. 1 oznacza, że pracodawca podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji. 0 że pracodawca nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji DATA_WPISU Data wpisu do rejestru lub ewidencji NUMER Numer w rejestrze lub ewidencji pracodawcy NAZWA_ORGANU organu rejestrowego lub ewidencyjnego DATA_OBOWIAZKU Data powstania obowiązku do ubezpieczeń społecznych DATA_ROZPOCZECIA_DZIALALNOSCI Data rozpoczęcia wykonywania działalności (obecnie niewykorzystywana) Tablica GANG_DANE_EWIDENCYJNE_OSOBY_FIZYCZNEJ W przypadku pracodawcy Osoba fizyczna tablica zawiera informację o osobie fizycznej w postaci jednego zapisu. W przypadku pracodawcy Płatnik nie będący osobą fizyczną tablica zawiera listę wspólników spółki cywilnej lub jest pusta jeżeli pracodawcą jest spółka prawa handlowego. Identyfikator osoby fizycznej lub wspólnika (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują 4

5 REPREZENTANT NAZWISKO PIERWSZE_IMIE DRUGIE_IMIE DATA_URODZENIA MIEJSCE_URODZENIA OBYWALESTWO PESEL DOWOD PASZPORT MATKA OJCIEC ID NIP GLOWNE_MIEJSCE_PRACY PLEC Znacznik. 1 oznacza że osoba jest reprezentantem spółki, 0 oznacza, że nim nie jest Nazwisko osoby Pierwsze imię osoby Drugie imię osoby Data urodzenia osoby Miejsce urodzenia osoby Posiadane obywatelstwo osoby Numer PESEL osoby Numer dowodu osobistego osoby Numer paszportu osoby Imię matki osoby Imię ojca osoby Identyfikator osoby (=) Numer NIP osoby Znacznik. 1 oznacza, że dla zestawień GUS praca w danej firmie jest głównym miejscem pracy, 0 oznacza że nie jest głównym miejscem pracy Płeć osoby. Dozwolone wartości: kobieta, mężczyzna lub wartość pusta. Tablica GANG_PODSTAWY_PROWADZENIA_POZAROLNICZEJ_DZIALALNOSCI Tablic przechowuje dodatkowe dane dotyczące pracodawcy będącego osobą fizyczną. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów dotyczących tych danych (historia zmian). KOD NUMER ORGAN DATA_WYDANIA DATA_ROZPOCZECIA DATA_OBOWIAZKU Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują Kod rodzaju uprawnienia zgodny z nomenklaturą ZUS Numer uprawnienia organu wydającego uprawnienie Data wydania uprawnienia Data rozpoczęcia wykonywania działalności (obecnie niewykorzystywana) Data powstania obowiązku do ubezpieczeń społecznych Tablica ADRESY_FIRMY Tablica zawiera adresy pracodawcy związane z prowadzona działalnością. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu ID_ADRESY_FIRMY ID_FIRMY Identyfikator adresu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) 5

6 KRAJ WOJEWODZTWO POWIAT GMINA ULICA NR_DOMU NR_LOKALU MIEJSCOWOSC KOD_POCZTOWY POCZTA SKRYTKA TELEFON TELEX FAKS E_MAIL TYP_ADRESU Data od kiedy dane obowiązują Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Skrytka pocztowa Numer telefonu Numer modemu w adresie do korespondencji Numer faksu Adres poczty elektronicznej Identyfikator rodzaju adresu: S- adres siedziby D- adres prowadzenia działalności K- adres do korespondencji ZAKONCZENIE Znacznik. 1 oznacza, że adres jest nieaktualny, 0 że jest obowiązujący. Tablica GANG_ADRESY_ZAMIESZKANIA Tablica zawiera adresy zamieszkania pracodawcy będącego Osobą fizyczną. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów różniących się datą obowiązywania. ULICA NUMER_DOMU NUMER_LOKALU MIEJSCOWOSC KOD_POCZTOWY GMINA TELEFON FAKS KRAJ WOJEWODZTOWO POCZTA POWIAT Identyfikator adresu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Gmina Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Kraj Województwo Poczta Powiat 6

7 Tablica GANG_DANE_BIURA_RACHUNKOWEGO Tablica zawiera informację o biurze rachunkowym pracodawcy. Dla danego pracodawcy może istnieć wiele zapisów różniących się datą obowiązywania. NAZWA NIP REGON Identyfikator biura (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Data od kiedy dane obowiązują biura rachunkowego Numer NIP biura rachunkowego Numer REGON biura rachunkowego Tablica STRUKTURA_ORGANIZACYJNA Tablica zawiera listę działów wraz powiązaniami między nimi. ID_STRUKTURY ID_FIRMY NAZWA ID_PARENT Identyfikator działu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) działu Identyfikator działu nadrzędnego (ID_STRUTKURY) Tablica G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA Tablica zawiera listę zdefiniowanych schematów księgowania list płac do programu księgowego. ID_SCHEMATU ID_FIRMY NAZWA Identyfikator schematy (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) schematu księgowania Tablica PRACOWNIK Tablica zwiera listę osób zatrudnionych. Dla każdej osoby przechowywany jest jeden zapis. ID_PRACOWNIKA ID_FIRMY ID_STRUKTURY NR_EWIDENCYJNY NAZWISKO IMIE_1 IMIE_2 NAZWISKO_RODOWE IMIE_OJCA IMIE_MATKI Identyfikator osoby (unikatowy) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Identyfikator działu (z tablicy STRUKTURA_ORGANIZACYJNA) Numer ewidencyjny osoby w firmie Nazwisko osoby Pierwsze imię osoby Drugie imię osoby Nazwisko rodowe osoby Imię ojca osoby Imię matki osoby 7

8 NAZWISKO_MATKI Nazwisko matki osoby MIEJSCE_URODZ Miejsce urodzenia osoby DATA_URODZENIA Data urodzenia osoby PESEL Numer PESEL osoby NIP Numer NIP osoby DOWOD Seria i numer dowodu osobistego osoby WYDANY Organ wydający dowód osobisty osoby DATA_WYDANIA Data wydania dowodu osobistego PASZPORT Seria i numer paszportu osoby TELEFON Numer telefonu osoby PLEC Płeć osoby. Dozwolone wartości: Kobieta, Mężczyzna ID_SCHEMATU Identyfikator schematu księgowania przypisany osobie (z tablicy G_SCHEMAT_KSIEGOWANIA) ARCHIWUM Znacznik osoby w archiwum. 1 oznacza, że osoba jest w kartotece aktywnej osób aktywnych, 2 oznacza, że jest w archiwum RODZAJ_PRACOWNIKA Znacznik statusu osoby. 1 oznacza Pracownika etatowego, 2 oznacza Osobę z zewnątrz. FUNDUSZ_BEZOSOBOWY Znacznik. 1 oznacza, że osoba pobiera wynagrodzenie z funduszu bezosobowego, 0 oznacza, że nie pobiera NR_ANALITYKI Numer analityki osoby w systemie księgowym DATA_WPROWADZENIA_DANYCH Data wprowadzenia danych przez użytkownika DATA_MODYFIKACJI_DANYCH Ostatnia data modyfikacji danych przez użytkownika UZYTKOWNIK_WPROWADZ użytkownika, który dane wprowadził (z tablicy G_UZYTKOWNIK) UZYTKOWNIK_MODYFIK ostatniego użytkownika, który dane modyfikował (z tablicy G_UZYTKOWNIK) KOD_PRACOWNIKA Numer pracownika w systemie księgowym ZDJECIE Zdjęcie pracownika w postaci elektronicznej UWAGI Miejsce na dowolny opis osoby Tablica REJESTR_ZMIAN_PRACOWNIKA Tablic przechowuje listę zmian danych w tablicy PRACOWNIK ID_PRACOWNIKA POLE Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Numer pola, którego zmiana dotyczy: 4- Identyfikator działu 5- Numer ewidencyjny osoby w firmie 6- Nazwisko osoby 7- Pierwsze Imię osoby 8- Drugie imię osoby 9- Nazwisko rodowe osoby 10- Imię ojca osoby 11- Imię matki osoby 8

9 12- Nazwisko matki osoby 13- Miejsce urodzenia osoby 14- Data urodzenia osoby 15- Numer PESEL osoby 16- Numer NIP osoby 17- Seria i numer dowodu osobistego osoby 18- Organ wydający dowód osobisty osoby 19- Data wydania dowodu osobistego 20- Seria i numer paszportu osoby 21- Numer telefonu osoby 22-Płeć osoby 23- Identyfikator schematu księgowania przypisany osobie 25- Znacznik statusu osoby 26- Znacznik funduszu bezosobowego 27- Numer analityki osoby w systemie księgowym DATA Data zmiany danych ID_UZYTKOWNIKA Identyfikator użytkownika zmieniającego dane (z tablicy G_UZYTKOWNIK) STARA_WARTOSC Poprzednia wartość pola NOWA_WARTOSC Nowa wartość pola OPIS_UZYTKOWNIKA użytkownika, który dane zmieniał (z tablicy G_UZYTKOWNIK) Tablica ADRESY_PRACOWNIKA Tablica zawiera adresy osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tego samego rodzaju adresu ID_ADRESY_PRAC ID_PRACOWNIKA KRAJ WOJEWODZTWO POWIAT GMINA ULICA NR_DOMU NR_LOKALU MIEJSCOWOSC KOD_POCZTOWY POCZTA SKRYTKA TELEFON TELEX FAKS E_MAIL TYP_ADRESU Identyfikator adresu (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data od kiedy dane obowiązują Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Skrytka pocztowa Numer telefonu Numer modemu w adresie do korespondencji Numer faksu Adres poczty elektronicznej Identyfikator rodzaju adresu: 9

10 M- adres zamieszkania Z- adres zameldowania K- adres do korespondencji Tablica G_KATEGORIA_ARCHIWUM Tablica zawiera listę kategorii dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej. ID_KATEGORII POWIAZANIE NAZWA Identyfikator kategorii (unikatowy) Zawsze wartość 3 oznaczającą powiązanie z osobą kategorii Tablica G_ARCHIWUM Tablica zawiera listę nagłówków dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej dla osób zatrudnionych. ID_ARCHIWUM ID_KATEGORII ID_FIRMY ID_PRACOWNIKA ID_UZYTKOWNIKA NAZWA DATA OPIS Identyfikator nagłówka (unikatowy) Identyfikator kategorii (z tablicy G_KATEGORIA_ARCHIWUM) Identyfikator pracodawcy/firmy (z tablicy FIRMY) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Identyfikator użytkownika wprowadzającego dane (z tablicy G_UZYTKOWNIK) dokumentu Data dokumentu Dodatkowy opis Tablica G_ ARTYKUL_ARCHIWUM Tablica zawiera listę pozycji dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej. ID_ARTYKULU ID_ARCHIWUM PLIK OPIS TYP DOKUMENT Identyfikator pozycji dokumentu (unikatowy) Identyfikator nagłówka (z tablicy G_ARCHIWUM) pliku elektronicznego Dodatkowy opis Rozszerzenie pliku Dokument w postaci elektronicznej Tablica GANG_DANE_EWIDENCYJNE_OSOBY Tablica zawiera dodatkowe dane osobowe osób zatrudnionych. Dla danej osoby może istnieć wiele zapisów dotyczących tych danych. 10

11 NAZWISKO_RODOWE NAZWISKO_RODOWE_MATKI OBYWATELSTWO KARTA_STALEGO_POBYTU KARTA_CZASOWEGO_POBYTU Identyfikator danych (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data od kiedy dane obowiązują Nazwisko rodowe osoby Nazwisko rodowe matki osoby Obywatelstwo osoby Znacznik. Czy osoba posiada kartę stałego pobytu 1 oznacza TAK, 0 oznacza NIE Znacznik. Czy osoba posiada kartę stałego pobytu 1 oznacza TAK, 0 oznacza NIE Tablica URZEDY_PRACOWNIKA Tablica zawiera powiązanie urzędów skarbowych z osobami zatrudnionymi. Identyfikator powiązania (unikatowy) ID_URZEDU Identyfikator urzędu skarbowego osoby (z tablicy URZEDY) ID_PRACOWNIKA Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data od kiedy dane obowiązują Tablica GANG_DODATKOWE_UPRAWNIENIA ZAINTERESOWANIA Tablica zawiera dodatkowe uprawnienia lub zainteresowania osób zatrudnionych. OPIS_UPRAWNIEN Identyfikator danych (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) uprawnień lub zainteresowań Tablica GANG_HISTORIA_UDOSTEPNIANIA_DANYCH_OSOBOWYCH Tablica zawiera historię udostępnienia danych osobowych osób zatrudnionych. DATA KOMU ZAKRES_UDOSTEPNIENIA Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data udostępnienia danych, komu dane zostały udostępnione, w jakim zakresie dane zostały udostępnione Tablica GANG_PRZEBIEG_PRACY_ZAWODOWEJ Tablica zawiera historię zatrudnienia u innych pracodawców osób zatrudnionych. Identyfikator zapisu (unikatowy) 11

12 DATA_DO NAZWA_PRACODAWCY ADRES_PRACODAWCY STANOWISKO_PRACY W_FIRMIE MIN STAZ WYMIAR_ETATU Identyfikator osoby (z tablicy PRACOWNIK) Data początku zatrudnienia Data końca zatrudnienia pracodawcy Adres pracodawcy Stanowisko pracy, na którym osoba była zatrudniona Znacznik. 1-ozacza poprzednie zatrudnienia u obecnego pracodawcy, 0-oznacza zatrudnienie u innego pracodawcy niż obecny Znacznik. 1 oznacza wliczanie zatrudnienia do stażu pracy, który uwzględnia się przy obliczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, 0 oznacza pominięcie zatrudniania w obliczeniach minimalnego wynagrodzenia Znacznik. 1 oznacza wliczanie zatrudnienia do stażu pracy, który uwzględnia się przy obliczeniach dodatku stażowego, wymiaru urlopu itp, 0 oznacza pominięcie zatrudniania w obliczeniach stażu Wymiar etatu na jakim osoba pracowała u danego pracodawcy Tablica GANG_STAN_RODZINNY Tablica zawiera listę członków rodzin osób zatrudnionych. Dla każdego członka rodziny może istnieć wiele zapisów. Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) ID Identyfikator członka rodziny. Dla pierwszego zapisu dla członka =, dla dalszych zapisów pozostaje niezmieniony AKTYWNY Znacznik. 1 oznacza, że to są aktualne dane, 0 oznacza dane historyczne PTR Identyfikator zapisu = NAZWISKO Nazwisko członka rodziny IMIE Imię członka rodziny DATA_URODZENIA Data urodzenia członka rodziny ZASILEK_RODZINNY Znacznik. 1 oznacza, że na członka rodziny przysługuje zasiłek rodzinny (obecnie nie wykorzystywany) POKREWIENSTWO stopnia pokrewieństwa zgodnie z nomenklaturą ZUS PODWOJNA_WYSOKOSC Znacznik 1 oznacza, że na członka rodziny przysługuje zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości (obecnie nie wykorzystywany) WYREJESTROWANIE Znacznik 1 oznacza, że zapis dotyczy 12

13 DATA_UPRAWNIENIA PESEL NIP DOWOD PASZPORT UTRZYMANIE GOSPODARSTWO NIEPELNOSPRAWNOSC KOD_POCZTOWY MIEJSCOWOSC GMINA ULICA NUMER_DOMU NUMER_LOKALU TELEFON FAKS wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczeń zdrowotnych, 0 oznacza, że zapis dotyczy zarejestrowania członka rodziny z ubezpieczeń zdrowotnych Jeżeli WYREJESTROWANIE =0 to jest data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli WYREJESTROWANIE =1 to jest data utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Numer PESEL członka rodziny Numer NIP członka rodziny Seria i numer dowodu osobistego członka rodziny Seria i numer paszportu członka rodziny Znacznik. 1 oznacza, że członek rodziny pozostaje na utrzymaniu osoby zatrudnionej (obecnie nie wykorzystywany) Znacznik. 1 oznacza, że członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zatrudnioną. 0 oznacza, że członek rodziny nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zatrudnioną Kod stopnia niepełnosprawności członka rodziny zgodny z nomenklaturą ZUS Kod pocztowy adresu członka rodziny Miejscowość adresu członka rodziny Gmina adresu członka rodziny Ulica adresu członka rodziny Numer domu adresu członka rodziny Numer lokalu adresu członka rodziny Numer telefonu członka rodziny Numer faksu członka rodziny (obecnie nie wykorzystywany) Tablica GANG_KARTOTEKA_UMOW_O_PRACE Tablica zawiera listę umów osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. ID DATA_UMOWY NUMER_UMOWY DATA_DO Identyfikator umowy o pracę (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Identyfikator zapisu = Data zawarcia umowy Numer umowy Data początku obowiązywania umowy Data końca umowy. Wartość 0 oznacza umowę na czas nieokreślony 13

14 DATA_ROZPOCZECIA_PRACY RODZAJ_UMOWY MIEJSCE_WYKONYWANIA_PRACY STAZ_ABSOLWENCKI ZWOLNIENIE TRYB_ROZWIAZANIA_UMOWY SKROCONE_WYPOWIEDZENIE EKWIWALENT_ZA_ZALEGLY_URLOP TRYB_ROZWIAZANIA_B TRYB_ROZWIAZANIA_C EKWIWALENT_ZA_URLOP_W_GODZ_ Wyznaczony dzień rozpoczęcia pracy rodzaju umowy. Wartości w wersji standardowej: - na czas nie określony - na czas określony - na czas wykonania określonej pracy - na okres próbny Nawa lub adres miejsca wykonywania pracy Znacznik. 1 oznacza, że jest to umowa o praktykę absolwencką. 0 oznacza że jest to normalna umowa o pracę. Znacznik 1 oznacza, że z pracownikiem została rozwiązana ta umowa o pracę oraz wszystkie poprzednie umowy stanowiące jeden okres zatrudnienia. 0 oznacza, że umowa jest obowiązująca. Tryb rozwiązania umowy o pracę. Wartości w wersji standardowej: - porozumienie stron (art 30 par.1 pkt 1 KP) - z upływem okresu, na który była zawarta (art.30 par.1 pkt 4 KP) - za wypowiedzeniem (art. 30 par.1 pkt 2 KP) okresu, jeżeli zostało zastosowany skrócony okres wypowiedzenia. Wartości w wersji standardowej 1-tygodniowy 2-tygodniowy 3-dniowego 3-miesięczny miesięczny Ilość dni urlopu wypoczynkowego, za który wypłacono ekwiwalent Informacja dotycząca szczególnych przypadków rozwiązania umowy Informacja dotycząca wygaśnięcia umowy Ilość godzin urlopu wypoczynkowego, za który wypłacono ekwiwalent Tablica GANG_KARTOTEKA_ANGAZY Tablica zawiera listę warunków płacowych osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DO Identyfikator angażu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data początku obowiązywania warunków płacowych Data końca obowiązywania warunków 14

15 STANOWISKO ID ETAT ANGAZ_DO_UMOWY_NUMER SYSTEM_PLACY WYNAGRODZENIE_STAWKA PREMIA PREMIA KWOTA_ DODATEK_FUNKCYJNY STANOWISKO_ROBOTNICZE NAUKA_ZAWODU PRACA_NAKLADCZA ZWOLNIENIE ZRODLO LIMIT_DO_DODATKU_ZA_G_NADL_ WYMIAR_GODZINOWY_PELNEGO_ETATU GODZ_Z_KALEND_XWSP_ETATU płacowych. Wartość 0 oznacza czas nieokreślony stanowiska pracy Identyfikator umowy o prace (z tablicy GANG_KARTOTEKA_UMOW_O_PRACE) Współczynnik etatu Numer umowy o pracę (z tablicy GANG_KARTOTEKA_UMOW_O_PRACE) System wynagradzania Wartości w wersji standardowej - akordowy - godzinowo-akordowy -godzinowy - miesięczny - prowizyjny Wartość nominalnego wynagrodzenia miesięcznego lub stawki godzinowej Procent premii z angażu Kwota premii z angażu Kwota dodatku funkcyjnego Znacznik. 1 oznacza pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. 0 oznacza pracownika zatrudnionego na innym stanowisku niż robotnicze. roku nauki na umowie o naukę zawodu. Dopuszczalne wartości - pusta oznacza umowę o pracę Dla umów o naukę zawodu dopuszczalne wartości to pierwszy rok nauki drugi rok nauki trzeci rok nauki Znacznik. 1 oznacza zatrudnienie na umowę o prace nakładczą. 0 oznacza zatrudnienie na umowę o pracę Znacznik. 1 oznacza, że z pracownikiem została rozwiązana ta umowa o pracę. 0 oznacza, że umowa jest obowiązująca. Znacznik. 1 oznacza, że umowa o prace nakładczą jest jedynym źródłem utrzymania osoby. 0 oznacza, że umowa o prace nakładczą nie jest jedynym źródłem utrzymania osoby Ilość godzin, których przekroczenie uprawnia do dodatku za godziny nadliczbowe Wymiar czasu pracy w godzinach dla pełnego etatu. Znacznik. 1 oznacza, że rzeczywisty czas pracy jest obliczany jako iloczyn godzin z kalendarza i współczynnika etatu. 0 oznacza rzeczywisty czas pracy jest wyznaczany tylko na podstawie kalendarza. 15

16 PRACA_NA_MACIERZYNSKIM Znacznik. 1 oznacza, że praca wykonywana jest w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 0 oznacza, że praca wykonywana jest w ramach normalnego zatrudniania. Tablica GANG_UMOWY_OKRESOWE Tablica zawiera listę umów osób zatrudnionych na umowę cywilno prawną. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DO STAWKA KWOTA RODZAJ_UMOWY FORMA_OPODATKOWANIA POZYCJA_PIT8B POZYCJA_PIT8A NR_UMOWY TRESC_UMOWY TRESC_UMOWY_CD RADY_NADZORCZE DATA_UMOWY PRACA_NA_MACIERZYNSKIM Identyfikator umowy (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data początku obowiązywania umowy Data końca umowy. Stawka godzinowa umowy Wartość kwotowa umowy Kod rodzaju umowy. Dopuszczalne wartości: 1-umowa zlecenie 2-umowa o dzieło Kod formy oparkowania. Dopuszczalne wartości 1-zaliczka na podatek dochodowy (PIT-8B) 2-podatek zryczałtowany (PIT-8A) Kod pozycji na deklaracji PIT-11 Kod pozycji na deklaracji PIT-8AR Numer umowy umowy umowy Znacznik. 1 oznacza, że wynagrodzenie z umowy nie ma być łączone w procesie obliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i innymi tytułami wynagrodzeń. 0 oznacza, że wynagrodzenie z umowy ma być łączone w procesie obliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i innymi tytułami wynagrodzeń Data podpisania umowy Znacznik. 1 oznacza, że umowa wykonywana jest w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 0 oznacza, że umowa wykonywana jest w ramach normalnej umowy. Tablica GANG_BADANIA_LEKARSKIE Tablica zawiera historię badań lekarskich osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. Identyfikator badania (unikatowy) 16

17 DATA_BADANIA RODZAJ_BADANIA STANOWISKO ORZECZONE_PRZECIWSKAZANIA DATA_NASTEPNEGO_BADANIA OKRES_OD OKRES_DO Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data przeprowadzenia badania Rodzaj badania. Dopuszczalne wartości. -kontrolne -okresowe -wstępne stanowiska pracy przeciwwskazań. Dopuszczalne wartości -brak przeciwwskazań zdrowotnych -przeciwwskazania zdrowotne -przeciwwskazania zdrowotne okresowe Data następnego badania Data początku okresu niezdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku Data końca okresu niezdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku Tablica GANG_UKONCZONE_SZKOLY Tablica zawiera listę ukończonych szkół osób zatrudnionych. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DO ROK_UKONCZENIA_SZKOLY WYKSZTALCENIE NAZWA_UKONCZONEJ_SZKOLY ZAWOD SPECJALNOSC STOPIEN TYTUL_NAUKOWO_ZAWODOWY AKTYWNY Identyfikator ukończenia szkoły (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data rozpoczęcia nauki Data zakończenia nauki Rok ukończenia szkoły Osiągnięte wykształcenie. Wartości w wersji standardowej. -niepełne podstawowe -podstawowe -policealne (6 lat) -średnie ogólne (4 lata) -średnie techniczne (5 lat) -średnie zawodowe (4 lata) -wyższe -zasadnicze 2-letnie -zasadnicze 3-letnie ukończonej szkoły Zawód wyuczony Specjalność Stopień Tytuł naukowo zawodowy Znacznik. 1 oznacza wykształcenie osiągnięte przed zatrudnienie u pracodawcy. 0 oznacza wykształcenie osiągnięte w trakcie zatrudnienia u pracodawcy. 17

18 Tablica GANG_WYKSZTALCENIE_UZUPELNIAJACE Tablica zawiera informację na temat wykształcenia uzupełniającego osób zatrudnionych. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. NAZWA DATA_ROZPOCZECIA DATA_UKONCZENIA OPIS Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) ukończonej szkoły Data rozpoczęcia nauki Data zakończenia nauki Tablica GANG_OKRESY_NIEPELNOSPRAWNOSCI Tablica zawiera informację o niepełnosprawności osób zatrudnionych. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów. DATA_DECYZJI DATA_DO STOPIEN SZCZEGOLNE_SCHORZENIE ZASWIADCZENIE Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Data wydania decyzji Data początku okresu niepełnosprawności Data końca okresu niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności. Dozwolone wartości -lekki stopień niepełnosprawności -umiarkowany stopień niepełnosprawności -znaczny stopień niepełnosprawności szczególnego schorzenia jeżeli takie występuje. Dozwolone wartości. -całościowe zaburzenia rozwojowe -choroba Parkinsona -epilepsja -głuchota i głuchoniemota- -miastenia -nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS -paraplegia, tetraplegia, hemiplegia -późne powikłanie cukrzycy -przewlekła choroba psychiczna -stwardnienie rozsiane -ślepota oraz niedowidzenie -upośledzenie umysłowe Dodatkowo posiadane zaświadczenie o szczególnym schorzeniu. Dozwolone wartości -osoba chora na epilepsję -osoba chora psychicznie -osoba niewidoma -osoba upośledzona umysłowo 18

19 -osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi Tablica GANG_KONTRAHENCI Tablica zawiera listę kontrahentów, dla których wystawiane są przelewy. NAZWA ADRES BANK NR_KONTA LK OSTATNI_TYTUL_WPLATY OSTATNI_TYTUL_CD Identyfikator zapisu (unikatowy) Identyfikator pracodawcy (z tablicy FIRMY) kontrahenta Adres kontrahenta banku kontrahenta Numer konta kontrahenta Liczba kontrolna numeru rachunku kontrahenta Tytuł wpłaty Tytuł wpłaty Tablica GANG_SWIADCZENIA_RODZINNE Tablica zawiera listę należnych świadczeń rodzinnych osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla każdej osoby może istnieć wiele zapisów (obecnie tablica nie jest wykorzystywana). OKRES_OD OKRES_DO NAZWISKO IMIE PESEL DATA_URODZENIA DATA_DO NAUKA KOD URODZENIE WYPLACONO Identyfikator świadczenia (unikatowy) Identyfikator osoby zatrudnionej (z tablicy PRACOWNIK) Miesiąc, od którego świadczenie przysługuje Miesiąc, do którego świadczenie przysługuje Nazwisko osoby, na którą przysługuje świadczenie Imię osoby, na którą przysługuje świadczenie Numer PESEL osoby, na którą przysługuje świadczenie Data urodzenia osoby, na którą przysługuje świadczenie Data początku okresu orzeczenia o niepełnosprawności Data końca okresu orzeczenia o niepełnosprawności Znacznik. 1 oznacza przedłużone prawo do zasiłku z tytułu nauki. 0 oznacza brak przedłużonego prawa do zasiłku z tytułu nauki. Kod stopnia niepełnosprawności. Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu urodzenia dziecka Znacznik. 1 oznacza, że świadczenie wypłacono. 0 oznacza brak wypłaty świadczenia 19

20 KSZALCENIE_I_REHABILITACJA ROZPOCZECIE_ROKU ZAMIESZKANIE DOJAZD OSOBA_UCZACA_SIE Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z zamieszkaniem. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z zamieszkaniem. Znacznik. 1 oznacza świadczenie z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z dojazdem. 0 oznacza brak świadczenia z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszania związanych z dojazdem. Znacznik. 1 oznacza osobę uczącą się. 0 oznacza osobę nie uczącą się. 20

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt

Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (Wersja 2014.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Wykaz kodów stosowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów dla systemu informatycznego obsługi wojskowych świadczeń emerytalnorentowych. Wersja 0.01 Opracowanie powstało na bazie materiałów powstałych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo