P CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO..."

Transkrypt

1 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO INFORMACJE OGÓLNE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU GOSPODARKA ODPADAMI CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I OCHRONA PRZYRODY POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA GOSPODARKA ODPADAMI ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB OCHRONA ZABYTKÓW HAŁAS I WIBRACJE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE TERENY PRZEMYSŁOWE POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I DROGOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU POWIATU PRIORYTETY I CELE EKOLOGICZNE STRATEGIA (KRÓTKOTERMINOWYCH) DZIAŁAŃ NA LATA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB HAŁAS I WIBRACJE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE TERENY PRZEMYSŁOWE POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I DROGOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA STRATEGIA (DŁUGOTERMINOWYCH) DZIAŁAŃ NA LATA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I OCHRONA PRZYRODY POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB HAŁAS I WIBRACJE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE TERENY PRZEMYSŁOWE POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I DROGOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I MONITORING JEGO STANU STRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM MONITORING JAKOŚCI ŚRODOWISKA FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU ŹRÓDŁA I STRUKTURA FINANSOWANIA WDRAŻANIE I MONITORING PROGRAMU STRESZCZENIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONECKIEGO SPIS LITERATURY STANU I WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

2 Załączniki graficzne: Ryc. 1 Lokalizacja powiatu na tle szlaków komunikacyjnych. Ryc. 2 Rozmieszczenie ludności na terenie poszczególnych gmin powiatu koneckiego. Ryc. 3 Mapa geologiczna regionu świętokrzyskiego (bez utworów czwartorzędowych). Ryc. 4 Obszary prawnie chronione w regionie świętokrzyskim. Ryc. 5 Lokalizacja instalacji do unieszkodliwiania odpadów na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zał. nr 1 Mapa kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego powiatu koneckiego w skali 1: Załączniki tabelaryczne: Tabela 1 Wykaz obiektów chronionych przyrody. Tabela 2 Gminne ujęcia wód podziemnych. Tabela 3 Podstawowe zadania i obszary działań priorytetowych na terenie powiatu koneckiego. Tabela 4 Szacunkowe koszty realizacji Programu na lata Tabela 5 Szacunkowe koszty realizacji Programu na lata

3 1. WSTĘP. Podstawą formalno-prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla powiatu koneckiego jest umowa nr 22/2003 z dnia r., w której Zarząd Powiatu Koneckiego powierza jego sporządzenie Przedsiębiorstwu Geologicznemu w Kielcach. W wyniku wprowadzenia licznych zmian w przepisach prawnych, jak też nowych rozwiązań programowych związanych z przystosowaniem polityki ekologicznej państwa do obowiązującej w Unii Europejskiej przewiduje się aktualizację tego dokumentu w dostosowania jego ustaleń do standardów obowiązujących w UE. 1. Prawne umocowanie Programu ochrony środowiska dla powiatu koneckiego. Główną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej pełnią zapisy następujących dokumentów: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Jest ona podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu. Art. 17 i 18 nakłada na zarząd gminy, obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 2. II Polityka Ekologiczna Państwa, z 2001 r. Dokument ten określa warunki niezbędne do realizacji zadań ochrony środowiska na obszarze całej Polski. Określa też, na podstawie aktualnego stanu środowiska: cele, priorytety i działania proekologiczne wraz ze środkami niezbędnymi do ich osiągnięcia. Polityka ekologiczna powinna być elementem równoważonego rozwoju kraju i harmonizowania celów gospodarczo-społecznych z celami ochrony środowiska. 3. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata Jest to dokument o charakterze operacyjnym, stanowiący instrument wdrożenia II Polityki Ekologicznej Państwa. Zawiera harmonogram zadań wynikających z tej polityki oraz wskazówki i wytyczne do uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych. Precyzuje sposoby osiągania celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa w formie pakietów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na lata Dla każdego pakietu zadań określa jego nazwę, ustanawia jednostkę odpowiedzialną i jednostki współpracujące. Podaje również termin realizacji oraz niezbędne nakłady finansowe. 4. Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Dokument ten został sporządzony w oparciu o zapisy ustawy - 3

4 Prawo ochrony środowiska. Zawiera aktualizację i uszczegółowienie długookresowej II Polityki Ekologicznej Państwa, zwłaszcza w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata Narodowy Plan Rozwoju Plan ten jest dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski z Unią Europejską. Wskazuje wielkość planowanego zaangażowania środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji Planu. 6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest dokumentem identyfikującym i hierarchizującym główne cele edukacji środowiskowej. Wskazuje także możliwości ich realizacji. Cele zawarte w NSEE zostaną przełożone na konkretne zadania w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej oraz w programach lokalnych, służących realizacji zadań edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju. 7. Wytyczne Ministerstwa Środowiska sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. 2. Nadrzędne kryteria polityki ekologicznej wynikające z obowiązujących dokumentów programowych. Głównym celem polityki ekologicznej państwa, ustanowionym w krajowych dokumentach programowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz powoduje konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką sektorową w pozostałych dziedzinach gospodarki. 4

5 W sferze realizacji polityki ekologicznej zasada zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz z następującymi zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi: zasadą przezorności promującą działania, których celem jest rozwiązywanie problemów środowiskowych wówczas, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że wymagają one rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje tego naukowe potwierdzenie; zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi zakładającą uwzględnianie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi; zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego realizowaną w aspekcie międzypokoleniowym, międzygrupowym oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą; zasadą regionalizacji przewidującą rozszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych oraz regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityk ekologicznych; zasadą uspołecznienia mającą na celu stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, świadomości i wrażliwości ekologicznej; zasadą zanieczyszczający płaci składającą pełną odpowiedzialność (w tym materialną) za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę; zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła zapewnia ona likwidację zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania; zasadą prewencji która stanowi, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć; zasadą stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) promującą wybór najlepszych, dostępnych w danej chwili rozwiązań technicznych; zasadą subsydiarności polegającą na stopniowym przekazywaniu części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny, tak aby problem był rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie rozwiązany; zasadą klauzul zabezpieczających która umożliwia stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków ochronnych w porównaniu z wymaganiami prawa UE; 5

6 zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej mającą zastosowanie przy wyborze planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska oraz do oceny osiągniętych wyników w trakcie i po zakończeniu ich realizacji. 3. Zakres Programu.... Dokumentem nadrzędnym dla programu powiatowego jest Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego opracowany przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (praca zbiorowa, 2003 r.), zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XI/87/03 z dnia 01.VII.2003 r. Stanowi on drugą, uaktualnioną i poszerzoną edycję wojewódzkiego dokumentu programowego p.t. Program ochrony środowiska oraz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (2001 r.), który określa zadania samorządu województwa w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na lata r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010 i stanowi ramy programowe dla programów powiatowych. Zakres merytoryczny programu określony jest w dokumencie resortowym Ministerstwa Środowiska pt. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ, Warszawa 2002 r.) oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będących częścią materiałów przetargowych. Ujmuje następujące elementy i zagadnienia: krótką charakterystykę powiatu koneckiego, diagnozę obecnego stanu środowiska, charakterystykę założeń przyszłościowego rozwoju powiatu, określenie priorytetów i celów ekologicznych wynikających z diagnozy stanu środowiska i analizy dostępnych programów, określenie działań dla poprawy stanu środowiska na lata (krótkoterminowe) i na lata (długoterminowe), określenie sposobu finansowania przedstawionych zadań oraz zarządzania programem. 4. Metodyka opracowania Programu.... Podstawowym źródłem danych na temat aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w powiecie były raporty o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim (WIOŚ), informacje uzyskane od samorządu lokalnego i podległych mu jednostek, nadleśnictw, organizacji społecznych, oraz nowo powstałych dokumentów - Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego i Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. 6

7 W Programie... uwzględniono też informacje zawarte w dokumentach programowych opracowanych zarówno dla całego kraju jak i terenu gminy - m.in.: Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie. Wykorzystano również: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie; Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego. Analiza objęła także opracowania odnoszące się do terenu całego województwa: Program rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim do 2004 roku, Kompleksowy program rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego, Program małej retencji województwa świętokrzyskiego, Program zwiększenia lesistości w województwie świętokrzyskim, Strategia wdrażania programu rolno-środowiskowego w woj. świętokrzyskim oraz zaktualizowaną koncepcję europejskiej sieci ekologicznej NATURA CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO. 2.1 Informacje ogólne. Powiat konecki położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego na przecięciu szlaków komunikacyjnych łączących Warszawę z Kielcami, Lublin z Łodzią i Radom z Częstochową. Graniczy z powiatami: skarżyskim, kieleckim, włoszczowskim (w województwie świętokrzyskim), powiatem radomszczańskim, opoczyńskim (w województwie łódzkim) oraz powiatem przysuskim i szydłowieckim (w województwie mazowieckim). W skład powiatu wchodzi sześć gmin wiejskich: Fałków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Słupia, Smyków, Radoszyce oraz dwie gminy miejsko wiejskie: Końskie i Stąporków. Łączna ilość sołectw w powiecie wynosi 195. Stolica powiatu miasto Końskie położone w północnej części województwa świętokrzyskiego. Jest siedzibą wielu instytucji publicznych, finansowych, ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Miasto znajduje się około 10 km na północny-wschód od krajowej drogi nr 74 Sulejów Kielce Kraśnik, na przecięciu drogi krajowej nr 42 Radomsko Przedbórz Ruda Maleniecka Końskie Skarżysko Kamienna Rudnik, z drogami wojewódzkimi nr 728 Grójec- Nowe Miasto Końskie Łopuszno Jędrzejów, nr 746 Żarnów Końskie i nr 749 Końskie Przysucha. Są to drogi głównie o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej o niskich parametrach technicz- 7

8 nych. Długość sieci dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Końskie wynosi 11,3 km (ryc. 1). Jednym z głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym, dla obsługi pasażerskiej i towarowej jest niezelektryfikowana linia kolejowa Łódź Końskie Stąporków Skarżysko Kamienna - Dębica. Układ kolejowy uzupełniają bocznice zakładowe do Koneckich Zakładów Odlewniczych i byłych Zakładów Metalurgicznych Zamtal oraz Zakładu Przerobu Złomu Kowent i dawnego składu złomu. Powiat konecki w obecnych granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 1140 km 2 (w tym miasta ok. 29 km 2 ). Jego teren zamieszkuje ogółem 88,4 tys. osób, a w samych miastach zameldowanych jest ok. 29,2 tys. osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 77 osób na 1 km 2 przy średniej dla kraju wynoszącej 124 osoby na 1 km 2, a dla województwa świętokrzyskiego 114 osób na 1 km 2 ( wg danych Rocznik statystyczny, 2002 r.). Dodatni przyrost naturalny charakteryzuje jedynie gminę Smyków, natomiast pozostałe mają przyrost ujemny. Największe skupiska ludności występują w miastach oraz w miejscowościach będących siedzibami gmin. Spośród gmin wiejskich najliczniejsza pod względem liczby ludności jest gmina Radoszyce liczące osób. Najmniejsze zaludnienie jest w gminach: Ruda Maleniecka osób, Smyków osób i Słupia osób. Ogółem na wsi mieszka osób (ryc. 2). Powiat konecki położony jest na obszarze dawnego Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Ma bogate tradycje przemysłowe w zakresie metalurgii żelaza. Dawne tradycje są kontynuowane. Dominuje tu odlewnictwo i przemysł metalowy, a ostatnio również produkcja ceramiczna. W ostatnich latach większość dużych, państwowych, zakładów przemysłowych będących głównym miejscem zatrudnienia miejscowej ludności drastycznie obniżyła zatrudnienie, zmieniła właściciela lub jest w stanie likwidacji. Na terenie powiatu (wg danych GUS), na koniec 2001 roku w systemie regon zarejestrowanych było 6066 podmiotów gospodarczych, natomiast w 2002 roku liczba ta wzrosła do Najwięcej jednostek gospodarczych około 41 %, zajmuje się działalnością handlową, zarówno hurtową jak i detaliczną. Drugą pozycję stanowią podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością produkcyjną (około 15 %), następnie budownictwem (około 13 %), oraz transportem (około 5 %). Stan bezrobocia w powiecie na 2002 r. kształtował się na poziomie 12,8 tys. osób (w tym liczba bezrobotnych wynosiła 6,6 tys.). Podstawową opiekę medyczną zapewnia 6 Przychodni Rejonowych oraz 14 Ośrodków Zdrowia. 8

9 Na terenie powiatu sprawną opiekę zdrowotną spełnia nowoczesny szpital 9

10 10

11 w Końskich (od 1996 roku jest on członkiem Ligi Jakości Szpitali w Polsce) oraz Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji znajdujące się w Czarnieckiej Górze. Działa tu również 19 aptek, które zaopatrują mieszkańców tego terenu w farmaceutyki. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 12 przedszkoli, 39 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące, 4 licea profilowane, 4 zasadnicze szkoły zawodowe i 6 średnich szkół technicznych (dane GUS za rok 2002). Niskiej klasy gleby, duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i rozległe obszary leśne powodują, że rolnictwo nie odgrywa znaczącej roli w życiu gospodarczym powiatu. Ilość gospodarstw rolnych wynosi 9 576, a ich średnia powierzchnia 3,9 ha (przy średniej krajowej 7,0 ha i województwa 4,7 ha). Największą ilość, bo aż 41% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha, a tylko 4,9% gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha (dysponują areałem stanowiącym zaledwie 13,6% gruntów rolnych). Najlepsze warunki gospodarowania pod względem obszarowym posiadają gminy Radoszyce i Słupia, w których udział gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha stanowi 72% dla Słupi i 41% dla Radoszyc. Powiat zajmuje powierzchnię ha w tym użytki rolne ha ( około 44%). Pozostała część to lasy ha, wody 966 ha i inne grunty ha. W skład użytków rolnych wchodzą grunty orne o łącznej powierzchni ha, wody 918 ha, łąki i pastwiska ha. Największy udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych posiadają gminy Końskie i Radoszyce, a najmniejszy gminy Smyków i Ruda Maleniecka. Powierzchnie łąk i pastwisk dominują w areałach gmin: Radoszyce, Słupia, Ruda Maleniecka i Stąporków. W tych gminach użytki zielone stanowią przeciętnie około 40% powierzchni (co winno sprzyjać rozwojowi hodowli bydła, a tym samym produkcji mleka i żywca wołowego). Gleby powiatu koneckiego należą do słabych i bardzo słabych. Przeważają gleby klasy IV i VI. Przeciętny współczynnik ich rolniczej przydatności dla powiatu jest bardzo niski i wynosi 0,33 (użytków rolnych). Najlepszymi glebami dysponują gminy Gowarczów, Końskie, Radoszyce i Słupia, najsłabsze występują w gminie Stąporków. Dominującą część gruntów zajmują uprawy zbóż (żyto, owies i pszenżyto), natomiast pozostałe grunty są obsiewane i obsadzane roślinami z grupy okopowych motylkowych drobnosiennych i strączkowych - łącznie około 36 % powierzchni upraw. W powiecie istnieją dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Coraz popularniejszą formą na tych ziemiach staje się również agroturystyka, która w ostatnich latach stała się szansą dla wielu przedsiębiorczych mieszkańców wsi. Znajduje się tu jeden oznakowany szlak turystyczny, który nadaje się do uprawiania zarówno turystyki pieszej, jak i rowerowej. W Końskich istnieje bogata baza sportowo-rekreacyjna (kompleks boisk 11

12 sportowych, hala widowiskowo- sportowa, piękna pływalnia, korty tenisowe). Na terenie powiatu odbywa się corocznie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakami Walk Majora Hubala. Perłą gminy Końskie jest Sielpia, położona wśród lasów, nad zbiornikiem wodnym o powierzchni 60 hektarów. Jest to jedno z większych kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych województwa. Istnieje tam dobrze rozwinięta sieć gastronomiczna, funkcjonują wypożyczalnie sprzętu wodnego i turystycznego. Sielpia może stanowić bazę wypadową dla organizowania wycieczek do tego atrakcyjnego turystycznie regionu Gór Świętokrzyskich. 2.2 Infrastruktura techniczna powiatu. Sieć wodociągowa. Stopień zwodociągowania gmin na terenie powiatu jest bardzo zróżnicowany od 50% w gminie Stąporków do 100% w gminie Gowarczów. W 2001 r. długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosiła ogółem 664,7 km, a liczba przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych (Rocznik...,2002 r.). Główne ujęcia wody położone na terenie powiatu to: Nieświn (sieć wodociągowa 21,9 km; pobór wody 46,86 m 3 /h), Sielpia (sieć wodociągowa 8,2 km; pobór wody 52 m 3 /h), Modliszewice + m. Końskie (sieć wodociągowa 196,9 km; pobór wody 623,70 m 3 /h), Czermno (sieć wodociągowa 74,6; pobór wody 33 m 3 /h), Bernów (dł. wodociągu 48,8 km; pobór wody 63 m 3 /h), Gowarczów (sieć wodociągowa 25,5 km; pobór wody 52 m 3 /h), Radoszyce (sieć wodociągowa 94,4 km; pobór wody 117 m 3 /h), Kłucko (sieć wodociągowa 11,7 km; pobór wody 20 m 3 /h), Wyszyna Fałkowska (sieć wodociągowa 28,6 km; pobór wody 20,0 m 3 /h), Szkucin stacja uzdatniania wody (sieć wodociągowa 27,7 km; pobór wody 21,0 m 3 /h), Dęba stacja uzdatniania wody (sieć wodociągowa 7,6 km; pobór wody 14 m 3 /h), Mnin (sieć wodociągowa 77 km; pobór wody 156 m 3 /h), Stanowiska Przyłogi (sieć wodociągowa 51 km; pobór wody 25,6 m 3 /h), Czarniecka Góra (sieć wodociągowa 59,4 km; pobór wody 67,9 m 3 /h), Gosań (sieć wodociągowa 35,5 km; pobór wody 52,9 m 3 /h), Smarków (sieć wodociągowa 2,3 km; pobór wody 16,0 m 3 /h), 12

13 Odrowąż (sieć wodociągowa 3,7 km; pobór wody 46,6 m 3 /h), Pardoków (sieć wodociągowa 2,1 km; pobór wody 13,1 m 3 /h). Dane na podstawie ankiet z gmin r. Sieć kanalizacyjna. Bardzo niewielka jest długość sieci kanalizacyjnej i wynosi 73,2 km. Obecnie w całym powiecie istnieje około 1521 przyłączy kanalizacyjnych. Stan uzbrojenia gmin w sieć kanalizacyjną jest następujący: gmina Radoszyce 11,5 km gmina Gowarczów brak gmina Końskie 54 km gmina Fałków 0,6 km gmina Stąporków 7,1 km gmina Słupia brak gmina Ruda Maleniecka brak gmina Smyków brak Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie kilkanaście oczyszczalni: a) pięć komunalnych oczyszczalni ścieków: w Końskich mechaniczno-biologiczna o przepustowości 1020 m 3 /d, w Kornicy (dla m. Końskie) mechaniczno-biologiczna o przepustowości 6424 m 3 /d, w Stąporkowie mechaniczno-biologiczna o przepustowości 2500 m 3 /d, w Radoszycach mechaniczno-biologiczna o przepustowości 265 m 3 /d, w Fałkowie mechaniczno-biologiczna o przepustowości 54 m 3 /d., b) oczyszczalnie w zakładach pracy: Kowent S.A. w Końskich chemiczna o przepustowości 115 m 3 /d, OSM w Końskich biologiczno-mechaniczna o przepustowości 1250 m 3 /d, Zajezdnia PKS w Końskich mechaniczne podczyszczanie o poj. 54 m 3, Ceramika NOWA GALA S.A w Końskich chemiczno-mechaniczna przepustowości100m 3 /d, CERAMIKA GRES S.A. w Kopaninach typu BIOPAN 100 o przepustowości 15 m 3 /d, ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze mechaniczno-biologiczne podczyszczanie w osadnikach o łącznej objętości m 3, HENKEL Polska S.A. Stara Góra (ścieki socjalne i przemysłowe), 13

14 TECHMŁOT w Krasnej (ścieki socjalne), GASPOL S.A. w Stąporkowie (ścieki socjalne), Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (ścieki socjalne), Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Czarnej (ścieki socjalne), PPHU HANA S.J. Szkoła Podstawowa w Kamiennej Woli (ścieki socjalne), Szkoła Podstawowa w Krasnej (ścieki socjalne), Szkoła Podstawowa w Gowarczowie (biologiczna o przepustowości 15 m 3 /d), Spółdzielnia Mieszkaniowa w Modliszewicach (biologiczna o przepustowości 75 m 3 /d), Sieć gazowa. Sieć gazowa magistralna przebiega przez tereny gmin Stąporków, Końskie i Gowarczów. Na północ od miasta Końskie biegnie magistralny gazociąg wysokoprężny relacji Lubienia-Piotrków 300/350 mm CN 4,0 MPa. Przepustowość nominalna stacji Nm 3 /h. Z gazociągu zasilana jest stacja redukcyjna gazu II stopnia o przepustowości nominalnej 1000 Nm 3 /h. Długość całej sieci gazowej wynosi 44,4 km, a liczba przyłączy Największa ilość odbiorców gazu jest w mieście Końskie i wynosi 5762 (Ankieta...,2003 r.). Układ drogowy. Łączna ilość dróg na terenie całego powiatu koneckiego wynosi 574,035 km, z czego drogi zamiejskie stanowią 543,981 km, a ulice na terenie miast: Końskie i Stąporków 30,054 km. Na terenie samego miasta i gminy Końskie znajduje się 246,4 km dróg publicznych, z tym że 150,5 km to drogi o nawierzchni twardej, a 95,9 km to drogi gruntowe. Na sieci dróg powiatowych znajduje 69 obiektów mostowych oraz 372 przepusty drogowe. Zasadniczym problemem wszystkich dróg jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan, wymagający ciągłych napraw i modernizacji. 2.3 Gospodarka odpadami. Odpady wytwarzane w wyniku działalności gospodarczej oraz związane bezpośrednio z bytowaniem człowieka są jedną z najistotniejszych przyczyn zagrożeń środowiska i wpływają negatywnie nieomal na wszystkie jego komponenty. Dlatego też ważne są działania mające na celu ograniczenie ich ilości i zagospodarowanie w stopniu bezpiecznym dla środowiska. Na terenie powiatu funkcjonują cztery gminne wysypiska śmieci zlokalizowane na gruntach wsi: Radoszyce (pow. 0,9075 ha) 14

15 Wyszyna Machorowska ( pow. 0,52 ha) Stąporków ( tereny leśne - pow. 2 ha) Fałków (wyrobisko po kamieniołomie pow. 0,5 ha). Gminy Gowarczów, Słupia i Smyków nie posiadają własnego składowiska odpadów. Wśród nich tylko gmina Gowarczów ma podpisaną umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Opocznie na wywóz odpadów na składowisko zlokalizowane w sąsiednim województwie mazowieckim. W 1999 roku oddano do użytku nowe, ekologiczne składowisko odpadów komunalnych dla potrzeb miasta i gminy Końskie, mogące pomieścić ok m 3 odpadów. Opracowano dla niego przegląd ekologiczny. Prowadzona jest na nim segregacja odpadów. Odzyskuje się głównie szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i złom. W niektórych gminach powiatu koneckiego prowadzony jest system selektywnej zbiórki odpadów (typu: szkło, papier, plastik) przez firmę Zielony Świat z siedzibą w Stąporkowie. Tereny wiejskie wymagają jednak szczególnego nadzoru i kontroli w zakresie zbiórki i wywozu odpadów, ponieważ obserwuje się znaczną ilość dzikich wysypisk śmieci. Konieczna jest sukcesywna ich likwidacja oraz zapobieganie ponownemu powstawaniu. Niezmiernie ważny problem stanowi zbiórka i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych. Brak jest placówek zajmujących się bezpiecznym zbieraniem i unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Padłe zwierzęta są najczęściej grzebane przez ich właścicieli w przypadkowych miejscach. Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego stwarza składowisko odpadów poprodukcyjnych na terenie byłych Zakładów Metalowych ZAMTAL. Szacuje się, że zdeponowano tam około Mg odpadów (Strategia r.). W latach prowadzony był tam monitoring lokalny wód podziemnych dla oceny wpływu ognisk zanieczyszczeń na terenie zakładu na jakość wód podziemnych. Konieczne jest jego wznowienie i podjęcie prac zabezpieczających przed migracją zanieczyszczeń z wysypiska oraz likwidacja istniejącego już zanieczyszczenia. Prawidłowo jest natomiast prowadzona neutralizacja odpadów szpitalnych. Są one spalane w specjalnej spalarni w Skarżysku-Kamiennej. Szczegółowe dane dotyczące sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami i zadań dla powiatu znajdują się w Planie gospodarki odpadami w powiecie koneckim. 15

16 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA. 3.1 Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody. Charakterystyka. Budowa geologiczna. Obszar powiatu koneckiego położony jest w północnej części permsko mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Perm reprezentowany jest przez morskie utwory cechsztynu, wykształcone w postaci dolomitów z wkładkami margli, wapieni i zlepieńców. Mezozoik stanowią odsłaniające się na powierzchni terenu utwory triasu i jury. Utwory triasu dolnego (pstry piaskowiec) są wykształcone w postaci piaskowców, mułowców z przewarstwieniami zlepieńców i iłów, natomiast triasu środkowego (wapień muszlowy) w postaci wapieni, wapieni marglistych i margli. Utwory jurajskie reprezentują piaskowce z przewarstwieniami mułowców i iłowców oraz łupków i iłów z wkładkami rudy żelaza. Młodsze utwory trzeciorzędowe występują tylko lokalnie. Zazwyczaj są to żółtawe iły z okruchami wapieni i gliny zwietrzelinowe. Najmłodsze osady czwartorzędowe powstały głównie w wyniku akumulacji działalności lądolodu środkowopolskiego oraz wód lodowcowych i rzecznych oraz procesów eolicznych. Są to głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski i mułki rzeczne, piaski wydmowe i lokalnie torfy (ryc. 3). Klimat. Teren powiatu koneckiego należy do regionu klimatycznego Gór Świętokrzyskich. Średnia temperatura roczna wynosi od 7 do 8 o C, średnia temperatura miesięcy zimowych od -0,5 do -4,0 o C, a miesięcy letnich od 14 do 17 o C. Pokrywa śnieżna zalega od 60 do 80 dni. Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi od 600 do 800 mm. Rozkład kierunków wiatrów wykazuje dominację wiatrów zachodnich, południowo zachodnich. Panują tu korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne, głównie na terenach wyniesionych. Zbiorowiska roślinne. Najbardziej znaczącym elementem w środowisku przyrodniczym na terenie powiatu są lasy. Pełnią one różnorodne funkcje: środowiskowo twórcze, krajobrazowe, ochronne i społeczne przyczyniając się do zachowania równowagi ekologicznej. Tereny leśne zajmują ha. Największą lesistością charakteryzuje się miasto i gmina Stąporków, gdzie ogólna powierzchnia lasów wynosi ha, co stanowi 60,52% powierzchni całkowitej gminy, w tym lasy prywatne ha (20,40 %). Najniższą lesistość posiada gmina Słupia Konecka, 16

17 17

18 w której lasy stanowią 33,82 % jej powierzchni. Do najważniejszych gatunków lasotwórczych należy sosna z domieszką modrzewia, jodły, dębu, buka i brzozy oraz olszy. Rosną tu lasy: bory sosnowe, bory wilgotne i bagienne, bory suche, bory mieszane świeże, lasy świeże i lasy mieszane oraz torfowiska zachowujące w miarę naturalny charakter. Większość z nich należy do lasów ochronnych, wodochronnych i ostoi ptactwa. Gatunkowemu zróżnicowaniu drzew towarzyszy duże bogactwo runa leśnego, w którym występuje wiele gatunków roślin naczyniowych, w tym 15 objętych prawną ochroną i 7 objętych ochroną częściową. Występuje tu między innymi: liczydło górskie, arnika górska, omieg górski. Zbocza nasłonecznionych wzniesień porastają murawy kserotermiczne. Na szczególną uwagę w świecie florystycznym powiatu zasługują zbiorowiska łąkowe, łąkowo pastwiskowe, łęgowe i bagienne. Skupione są one głównie w dolinach rzek i cieków wodnych. Zespoły roślinności szuwarowo torfowiskowej zajmują żyzne siedliska łąk wilgotnych, bagiennych oraz torfowisk. Obszary zbiorowisk szuwarowo torfowiskowych odznaczają się specyficznymi walorami przyrodniczymi. Występująca w ich obrębie szata roślinna zawiera między innymi gatunki chronione, rzadkie i ginące, warunkujące zarazem byt określonej grupy zwierząt, w tym coraz rzadziej spotykanych ptaków wodno błotnych. Fauna. Omawiany obszar cechuje bogactwo fauny wynikające z różnorodnych warunków siedliskowych. Z płazów występują: rzekotka drzewna, miedzianka, salamandra i traszki. W strumieniach żyje około 20 gatunków ryb. W świecie zwierząt na uwagę zasługują: łosie, jelenie, dziki. Swoje siedliska mają tu ptaki: bocian czarny, brodziec samotny, cietrzew i jarząbek, puchacz, i perkoz. Na terenie Suchedniowsko Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego występują najokazalsze w kraju chrząszcze objęte ochroną całkowitą. Są to m.in.: jelonek rogacz, kozioróg, dębosz oraz ubarwione tęczniki. Łowiectwo. Na terenie powiatu koneckiego swoje obwody łowieckie posiada kilka kół myśliwskich m.in.: K.Ł. Hubert i Szarak w Stąporkowie, K.Ł. Lis w Kielcach, K.Ł. nr 2 w Końskich, K.Ł. Cietrzew w Końskich, K.Ł. nr 3 w Końskich, K.Ł. Rosochy w Samsonowie, K.Ł. nr 6 przy jednostce wojskowej Oprócz okresowego odławiania zwierzyny chorej i słabej koła te zajmują się także dokarmianiem zwierząt w okresie zimowym. Ochrona roślin i zwierząt. Walory przyrodnicze omawianego obszaru podkreślają liczne gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych całkowicie lub częściowo, a także rzadkich i zagrożonych. Spośród 18

19 roślin są to m.in.: liczydło górskie, arnika górska, omieg górski, kosatka kielichowa, parzydło leśne, a spośród zwierząt: bocian czarny, brodziec samotny, cietrzew, jarząbek, słonka, puchacz, jelenie, dziki rzadko występujący borsuk oraz żuraw, derkacz trzemiojad, świerszczak, paź królowej z gromady owadów. Zieleń urządzona. Do zieleni urządzonej na terenie powiatu należą park miejski i ogródki działkowe w Końskich oraz objęte prawną ochroną konserwatorską parki podworskie w Fałkowie, Skórnicach, Końskich, Rudzie Malenieckiej, Rudzie Pilczyckiej. Pomimo, że są one tworem człowieka, to jednak pozostają w pełnej koegzystencji ze środowiskiem naturalnym i stanowią jego wartościowe uzupełnienie. Odgrywają też ważną rolę w krajobrazie podnoszą jego wartości estetyczne. Ochrona przyrody Na terenie powiatu koneckiego występuje szereg form ochrony przyrody ustanowionych zgodnie z ustawą z dn. 16 października 1991 r o ochronie... oraz obiekty proponowane do objęcia ochroną: Tabela 1. Wykaz obiektów chronionych przyrody. Wykaz obiektów chronionych przyrody powiatu koneckiego Lp. Gmina i miasto Nazwa Data Szczegółowa lokalizacja Rodzaj obiektu obiektu utworzenia Miasto Końskie Pż 1953 Końskie-Park Miejski lipa-13 sztuk 2 Miasto Końskie Pż 1953 Końskie-Park Miejski aleja lipowa-38 sztuk 3 Miasto Końskie Pż 1953 Końskie-Park Miejski dąb-4 sztuki 4 Końskie Pż 1953 Modliszewice aleja lipowo topolowa; 47-lip i 13-topól 5 Końskie Pn 1959 między wsiami Piekło i Niebo-nadleśnictwo Barycz skałki piaskowca jurajskiego Piekło 6 Końskie Pn 1991 Piła-leśnictwo Smolarwia 41-dęby bezszypułkowe 7 Stąporków R (N, C) 1959 pod Niekłaniem formy skał piaskowc. Powstałych przez erozję wietrzną Piekło 8 Stąporków R (N, C) 1997 Sołtyków, Wólka Plebańska odsłonięcia skał dolno jurajskich; okazy mineralogiczne i paleontolog. Gagaty Sołtykowskie 9 Stąporków Pż 1999 Niekłań Wielki, Stąporków modrzew europejski, dąb szypułkowy 10 Stąporków, Końskie R (W) * Krasna ochrona rzeki i jej doliny 11 Smyków Pn 1987 Sachalin głaz narzutowy 12 Smyków Pn 1987 Królewiec głaz narzutowy 13 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 2 głazy narzutowe 14 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin głaz narzutowy 15 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin głaz narzutowy 16 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin głaz narzutowy 19

20 17 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 2 głazy narzutowe 18 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 7 głazów narzutowych 19 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 2 głazy narzutowe 20 Słupia Konecka Pż 1993 Ruda Pilczycka dąb szypułkowy 21 Słupia Konecka Pż 1993 Pilczyca buk zwyczajny 22 Słupia Konecka U 2002 Mokry Las ekosystemy łąkowo-bagienne 23 Fałków Pż ** Fałków grupa drzew: cis posp., grab zw., 3 modrzewie europejskie, 2 jesiony, 3 lipy drobnolistne, 5 dębów szypułkowych 24 Fałków Pż ** Starzechowice 2-dęby szypułkowe 25 Fałków Pż ** Leśnictwo Starzechowice 2-dęby szypułkowe 26 Fałków Pż ** Kol. Czermno dąb szypułkowy 27 Fałków Pż ** Leszczyny dąd szypułkowy 28 Fałków Pż 2000 Smyków Broniewskie 2-dęby szypułkowe 29 Fałków U 2002 Leśnictwo Fałków 10 obiektów-bagno 30 Fałków U 2002 Leśnictwo Plaskowice 6 obiektów-bagno 31 Fałków U 2002 Leśnictwo Skórnice 4 obiekty-bagno 32 Fałków U 2002 Leśnictwo Starzechowice 3 obiekty-bagno 33 Ruda Maleniecka O 1987 Szkucin odsłonięcie geologiczne zlepieńców 34 Ruda Maleniecka R (N,C) 1995 Szkucin formy skalne zbudowane ze zlepieńców dolno jurajskich Piekiełko Szkuckie oraz liczne pomnikowe dęby i sosny 35 Ruda Maleniecka Pn 1987 Lipa głaz narzutowy 36 Ruda Maleniecka Pż 1993 Czapla dąb szypułkowy 37 Ruda Maleniecka Pż 1993 Lipa dąb szypułkowy 38 Gowarczów Pż 1994 Kamienna Wola głaz narzutowy 39 Gowarczów Pż 1994 Kamienna Wola głaz narzutowy 40 Gowarczów U 1998 Nadleśnictwo Przysucha, obręb Bagno Przysucha 41 Radoszyce R (Fl) ** Plenna rezerwat florystyczny Jelenia Góra o pow. (ok. 6 ha) 42 Radoszyce R (Fl) ** Budki Szostakowskie rezerwat florystyczny Szostak (ok. 20 ha) 43 Radoszyce Pn 1987 Radoszyce Granitoid 44 Radoszyce Pż ** Radoszyce klon zwyczajny 45 Radoszyce Pż ** Radoszyce klon zwyczajny 46 Radoszyce U 2000 Jacentów-(zniesiony i nie zatwierdzony na stan obecny nowym aktem prawnym) Cieklisko-Sokołówka (49 ha) Mozaika łąk, łozowisk i wierzbowe zadrzewienie, miejsce lęgowe cietrzewia, samotnika 47 Radoszyce U ** Plebanka naturalna rzeka z ciekawą florą 48 Radoszyce U 2000 Podlesie-(zniesiony i nie zatwierdzony na stan obecny nowym aktem prawnym) 49 Radoszyce U 2000 Zychy - (zniesiony i nie zatwierdzony na stan obecny nowym aktem prawnym) i fauną Podlesie-Pisząca (ok. 70 ha) wilgotna rozległa dolina z wilgotnymi łąkami, miejsca lęgowe cietrzewia mozaika łąk,łozowisk 50 Radoszyce U ** Mościska Duże wilgotna rozległa dolina z łąkami, łozowiskami, torfowiskami, miejsca lęgowe żurawia (ok. 52 ha) 51 Radoszyce U ** Mościska Małe torfowisko z dużym lustrem wody, miejsce lęgowe cyranki, perkoza i kokoszki (ok. 5 ha) 20

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP 1 CEL PROJEKTU Jednolita w skali całego kraju baza danych dotycząca: Lech PomnikiPrzyrody Art. 40, ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski mgr inż. Piotr Dmytrowski Metodyka pracy zebranie i przegląd materiałów źródłowych inwentaryzacja terenowa opis elementów środowiska abiotycznego geomorfologia budowa geologiczna złoża surowców mineralnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska Zarządzanie ochroną Tomasz Poskrobko Zakres wykładów Teoretyczne aspekty nauki o zarządzaniu środowiskiem. Organy i urzędy oraz środki środowiskiem. Polityka ekologiczna. Programowanie i planowanie ochrony.

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH Kielce, sierpień 2007 r. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 5 2. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU.... 5 2.1. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO... 6 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Gminna komisja urbanistycznoarchitektoniczna

Gminna komisja urbanistycznoarchitektoniczna WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 I 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo