P CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P... 3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO..."

Transkrypt

1 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO INFORMACJE OGÓLNE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA POWIATU GOSPODARKA ODPADAMI CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I OCHRONA PRZYRODY POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA GOSPODARKA ODPADAMI ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB OCHRONA ZABYTKÓW HAŁAS I WIBRACJE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE TERENY PRZEMYSŁOWE POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I DROGOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU POWIATU PRIORYTETY I CELE EKOLOGICZNE STRATEGIA (KRÓTKOTERMINOWYCH) DZIAŁAŃ NA LATA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB HAŁAS I WIBRACJE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE TERENY PRZEMYSŁOWE POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I DROGOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA STRATEGIA (DŁUGOTERMINOWYCH) DZIAŁAŃ NA LATA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I OCHRONA PRZYRODY POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ZASOBY SUROWCÓW MINERALNYCH OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB HAŁAS I WIBRACJE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE TERENY PRZEMYSŁOWE POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE I DROGOWE EDUKACJA EKOLOGICZNA ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I MONITORING JEGO STANU STRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM MONITORING JAKOŚCI ŚRODOWISKA FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU ŹRÓDŁA I STRUKTURA FINANSOWANIA WDRAŻANIE I MONITORING PROGRAMU STRESZCZENIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KONECKIEGO SPIS LITERATURY STANU I WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

2 Załączniki graficzne: Ryc. 1 Lokalizacja powiatu na tle szlaków komunikacyjnych. Ryc. 2 Rozmieszczenie ludności na terenie poszczególnych gmin powiatu koneckiego. Ryc. 3 Mapa geologiczna regionu świętokrzyskiego (bez utworów czwartorzędowych). Ryc. 4 Obszary prawnie chronione w regionie świętokrzyskim. Ryc. 5 Lokalizacja instalacji do unieszkodliwiania odpadów na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zał. nr 1 Mapa kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego powiatu koneckiego w skali 1: Załączniki tabelaryczne: Tabela 1 Wykaz obiektów chronionych przyrody. Tabela 2 Gminne ujęcia wód podziemnych. Tabela 3 Podstawowe zadania i obszary działań priorytetowych na terenie powiatu koneckiego. Tabela 4 Szacunkowe koszty realizacji Programu na lata Tabela 5 Szacunkowe koszty realizacji Programu na lata

3 1. WSTĘP. Podstawą formalno-prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla powiatu koneckiego jest umowa nr 22/2003 z dnia r., w której Zarząd Powiatu Koneckiego powierza jego sporządzenie Przedsiębiorstwu Geologicznemu w Kielcach. W wyniku wprowadzenia licznych zmian w przepisach prawnych, jak też nowych rozwiązań programowych związanych z przystosowaniem polityki ekologicznej państwa do obowiązującej w Unii Europejskiej przewiduje się aktualizację tego dokumentu w dostosowania jego ustaleń do standardów obowiązujących w UE. 1. Prawne umocowanie Programu ochrony środowiska dla powiatu koneckiego. Główną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej pełnią zapisy następujących dokumentów: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Jest ona podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu. Art. 17 i 18 nakłada na zarząd gminy, obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 2. II Polityka Ekologiczna Państwa, z 2001 r. Dokument ten określa warunki niezbędne do realizacji zadań ochrony środowiska na obszarze całej Polski. Określa też, na podstawie aktualnego stanu środowiska: cele, priorytety i działania proekologiczne wraz ze środkami niezbędnymi do ich osiągnięcia. Polityka ekologiczna powinna być elementem równoważonego rozwoju kraju i harmonizowania celów gospodarczo-społecznych z celami ochrony środowiska. 3. Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata Jest to dokument o charakterze operacyjnym, stanowiący instrument wdrożenia II Polityki Ekologicznej Państwa. Zawiera harmonogram zadań wynikających z tej polityki oraz wskazówki i wytyczne do uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych. Precyzuje sposoby osiągania celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa w formie pakietów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na lata Dla każdego pakietu zadań określa jego nazwę, ustanawia jednostkę odpowiedzialną i jednostki współpracujące. Podaje również termin realizacji oraz niezbędne nakłady finansowe. 4. Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Dokument ten został sporządzony w oparciu o zapisy ustawy - 3

4 Prawo ochrony środowiska. Zawiera aktualizację i uszczegółowienie długookresowej II Polityki Ekologicznej Państwa, zwłaszcza w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata Narodowy Plan Rozwoju Plan ten jest dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski z Unią Europejską. Wskazuje wielkość planowanego zaangażowania środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji Planu. 6. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest dokumentem identyfikującym i hierarchizującym główne cele edukacji środowiskowej. Wskazuje także możliwości ich realizacji. Cele zawarte w NSEE zostaną przełożone na konkretne zadania w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej oraz w programach lokalnych, służących realizacji zadań edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju. 7. Wytyczne Ministerstwa Środowiska sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. 2. Nadrzędne kryteria polityki ekologicznej wynikające z obowiązujących dokumentów programowych. Głównym celem polityki ekologicznej państwa, ustanowionym w krajowych dokumentach programowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz powoduje konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką sektorową w pozostałych dziedzinach gospodarki. 4

5 W sferze realizacji polityki ekologicznej zasada zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz z następującymi zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi: zasadą przezorności promującą działania, których celem jest rozwiązywanie problemów środowiskowych wówczas, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że wymagają one rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje tego naukowe potwierdzenie; zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi zakładającą uwzględnianie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi; zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego realizowaną w aspekcie międzypokoleniowym, międzygrupowym oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą; zasadą regionalizacji przewidującą rozszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych oraz regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityk ekologicznych; zasadą uspołecznienia mającą na celu stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, świadomości i wrażliwości ekologicznej; zasadą zanieczyszczający płaci składającą pełną odpowiedzialność (w tym materialną) za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę; zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła zapewnia ona likwidację zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania; zasadą prewencji która stanowi, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć; zasadą stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) promującą wybór najlepszych, dostępnych w danej chwili rozwiązań technicznych; zasadą subsydiarności polegającą na stopniowym przekazywaniu części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny, tak aby problem był rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie rozwiązany; zasadą klauzul zabezpieczających która umożliwia stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków ochronnych w porównaniu z wymaganiami prawa UE; 5

6 zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej mającą zastosowanie przy wyborze planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska oraz do oceny osiągniętych wyników w trakcie i po zakończeniu ich realizacji. 3. Zakres Programu.... Dokumentem nadrzędnym dla programu powiatowego jest Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego opracowany przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (praca zbiorowa, 2003 r.), zatwierdzony uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XI/87/03 z dnia 01.VII.2003 r. Stanowi on drugą, uaktualnioną i poszerzoną edycję wojewódzkiego dokumentu programowego p.t. Program ochrony środowiska oraz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (2001 r.), który określa zadania samorządu województwa w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na lata r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010 i stanowi ramy programowe dla programów powiatowych. Zakres merytoryczny programu określony jest w dokumencie resortowym Ministerstwa Środowiska pt. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ, Warszawa 2002 r.) oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będących częścią materiałów przetargowych. Ujmuje następujące elementy i zagadnienia: krótką charakterystykę powiatu koneckiego, diagnozę obecnego stanu środowiska, charakterystykę założeń przyszłościowego rozwoju powiatu, określenie priorytetów i celów ekologicznych wynikających z diagnozy stanu środowiska i analizy dostępnych programów, określenie działań dla poprawy stanu środowiska na lata (krótkoterminowe) i na lata (długoterminowe), określenie sposobu finansowania przedstawionych zadań oraz zarządzania programem. 4. Metodyka opracowania Programu.... Podstawowym źródłem danych na temat aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w powiecie były raporty o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim (WIOŚ), informacje uzyskane od samorządu lokalnego i podległych mu jednostek, nadleśnictw, organizacji społecznych, oraz nowo powstałych dokumentów - Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego i Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. 6

7 W Programie... uwzględniono też informacje zawarte w dokumentach programowych opracowanych zarówno dla całego kraju jak i terenu gminy - m.in.: Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie. Wykorzystano również: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie, Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie; Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego. Analiza objęła także opracowania odnoszące się do terenu całego województwa: Program rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim do 2004 roku, Kompleksowy program rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego, Program małej retencji województwa świętokrzyskiego, Program zwiększenia lesistości w województwie świętokrzyskim, Strategia wdrażania programu rolno-środowiskowego w woj. świętokrzyskim oraz zaktualizowaną koncepcję europejskiej sieci ekologicznej NATURA CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONECKIEGO. 2.1 Informacje ogólne. Powiat konecki położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego na przecięciu szlaków komunikacyjnych łączących Warszawę z Kielcami, Lublin z Łodzią i Radom z Częstochową. Graniczy z powiatami: skarżyskim, kieleckim, włoszczowskim (w województwie świętokrzyskim), powiatem radomszczańskim, opoczyńskim (w województwie łódzkim) oraz powiatem przysuskim i szydłowieckim (w województwie mazowieckim). W skład powiatu wchodzi sześć gmin wiejskich: Fałków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Słupia, Smyków, Radoszyce oraz dwie gminy miejsko wiejskie: Końskie i Stąporków. Łączna ilość sołectw w powiecie wynosi 195. Stolica powiatu miasto Końskie położone w północnej części województwa świętokrzyskiego. Jest siedzibą wielu instytucji publicznych, finansowych, ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Miasto znajduje się około 10 km na północny-wschód od krajowej drogi nr 74 Sulejów Kielce Kraśnik, na przecięciu drogi krajowej nr 42 Radomsko Przedbórz Ruda Maleniecka Końskie Skarżysko Kamienna Rudnik, z drogami wojewódzkimi nr 728 Grójec- Nowe Miasto Końskie Łopuszno Jędrzejów, nr 746 Żarnów Końskie i nr 749 Końskie Przysucha. Są to drogi głównie o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej o niskich parametrach technicz- 7

8 nych. Długość sieci dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Końskie wynosi 11,3 km (ryc. 1). Jednym z głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym, dla obsługi pasażerskiej i towarowej jest niezelektryfikowana linia kolejowa Łódź Końskie Stąporków Skarżysko Kamienna - Dębica. Układ kolejowy uzupełniają bocznice zakładowe do Koneckich Zakładów Odlewniczych i byłych Zakładów Metalurgicznych Zamtal oraz Zakładu Przerobu Złomu Kowent i dawnego składu złomu. Powiat konecki w obecnych granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 1140 km 2 (w tym miasta ok. 29 km 2 ). Jego teren zamieszkuje ogółem 88,4 tys. osób, a w samych miastach zameldowanych jest ok. 29,2 tys. osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 77 osób na 1 km 2 przy średniej dla kraju wynoszącej 124 osoby na 1 km 2, a dla województwa świętokrzyskiego 114 osób na 1 km 2 ( wg danych Rocznik statystyczny, 2002 r.). Dodatni przyrost naturalny charakteryzuje jedynie gminę Smyków, natomiast pozostałe mają przyrost ujemny. Największe skupiska ludności występują w miastach oraz w miejscowościach będących siedzibami gmin. Spośród gmin wiejskich najliczniejsza pod względem liczby ludności jest gmina Radoszyce liczące osób. Najmniejsze zaludnienie jest w gminach: Ruda Maleniecka osób, Smyków osób i Słupia osób. Ogółem na wsi mieszka osób (ryc. 2). Powiat konecki położony jest na obszarze dawnego Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Ma bogate tradycje przemysłowe w zakresie metalurgii żelaza. Dawne tradycje są kontynuowane. Dominuje tu odlewnictwo i przemysł metalowy, a ostatnio również produkcja ceramiczna. W ostatnich latach większość dużych, państwowych, zakładów przemysłowych będących głównym miejscem zatrudnienia miejscowej ludności drastycznie obniżyła zatrudnienie, zmieniła właściciela lub jest w stanie likwidacji. Na terenie powiatu (wg danych GUS), na koniec 2001 roku w systemie regon zarejestrowanych było 6066 podmiotów gospodarczych, natomiast w 2002 roku liczba ta wzrosła do Najwięcej jednostek gospodarczych około 41 %, zajmuje się działalnością handlową, zarówno hurtową jak i detaliczną. Drugą pozycję stanowią podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością produkcyjną (około 15 %), następnie budownictwem (około 13 %), oraz transportem (około 5 %). Stan bezrobocia w powiecie na 2002 r. kształtował się na poziomie 12,8 tys. osób (w tym liczba bezrobotnych wynosiła 6,6 tys.). Podstawową opiekę medyczną zapewnia 6 Przychodni Rejonowych oraz 14 Ośrodków Zdrowia. 8

9 Na terenie powiatu sprawną opiekę zdrowotną spełnia nowoczesny szpital 9

10 10

11 w Końskich (od 1996 roku jest on członkiem Ligi Jakości Szpitali w Polsce) oraz Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji znajdujące się w Czarnieckiej Górze. Działa tu również 19 aptek, które zaopatrują mieszkańców tego terenu w farmaceutyki. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 12 przedszkoli, 39 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące, 4 licea profilowane, 4 zasadnicze szkoły zawodowe i 6 średnich szkół technicznych (dane GUS za rok 2002). Niskiej klasy gleby, duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i rozległe obszary leśne powodują, że rolnictwo nie odgrywa znaczącej roli w życiu gospodarczym powiatu. Ilość gospodarstw rolnych wynosi 9 576, a ich średnia powierzchnia 3,9 ha (przy średniej krajowej 7,0 ha i województwa 4,7 ha). Największą ilość, bo aż 41% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha, a tylko 4,9% gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha (dysponują areałem stanowiącym zaledwie 13,6% gruntów rolnych). Najlepsze warunki gospodarowania pod względem obszarowym posiadają gminy Radoszyce i Słupia, w których udział gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha stanowi 72% dla Słupi i 41% dla Radoszyc. Powiat zajmuje powierzchnię ha w tym użytki rolne ha ( około 44%). Pozostała część to lasy ha, wody 966 ha i inne grunty ha. W skład użytków rolnych wchodzą grunty orne o łącznej powierzchni ha, wody 918 ha, łąki i pastwiska ha. Największy udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych posiadają gminy Końskie i Radoszyce, a najmniejszy gminy Smyków i Ruda Maleniecka. Powierzchnie łąk i pastwisk dominują w areałach gmin: Radoszyce, Słupia, Ruda Maleniecka i Stąporków. W tych gminach użytki zielone stanowią przeciętnie około 40% powierzchni (co winno sprzyjać rozwojowi hodowli bydła, a tym samym produkcji mleka i żywca wołowego). Gleby powiatu koneckiego należą do słabych i bardzo słabych. Przeważają gleby klasy IV i VI. Przeciętny współczynnik ich rolniczej przydatności dla powiatu jest bardzo niski i wynosi 0,33 (użytków rolnych). Najlepszymi glebami dysponują gminy Gowarczów, Końskie, Radoszyce i Słupia, najsłabsze występują w gminie Stąporków. Dominującą część gruntów zajmują uprawy zbóż (żyto, owies i pszenżyto), natomiast pozostałe grunty są obsiewane i obsadzane roślinami z grupy okopowych motylkowych drobnosiennych i strączkowych - łącznie około 36 % powierzchni upraw. W powiecie istnieją dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Coraz popularniejszą formą na tych ziemiach staje się również agroturystyka, która w ostatnich latach stała się szansą dla wielu przedsiębiorczych mieszkańców wsi. Znajduje się tu jeden oznakowany szlak turystyczny, który nadaje się do uprawiania zarówno turystyki pieszej, jak i rowerowej. W Końskich istnieje bogata baza sportowo-rekreacyjna (kompleks boisk 11

12 sportowych, hala widowiskowo- sportowa, piękna pływalnia, korty tenisowe). Na terenie powiatu odbywa się corocznie Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakami Walk Majora Hubala. Perłą gminy Końskie jest Sielpia, położona wśród lasów, nad zbiornikiem wodnym o powierzchni 60 hektarów. Jest to jedno z większych kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych województwa. Istnieje tam dobrze rozwinięta sieć gastronomiczna, funkcjonują wypożyczalnie sprzętu wodnego i turystycznego. Sielpia może stanowić bazę wypadową dla organizowania wycieczek do tego atrakcyjnego turystycznie regionu Gór Świętokrzyskich. 2.2 Infrastruktura techniczna powiatu. Sieć wodociągowa. Stopień zwodociągowania gmin na terenie powiatu jest bardzo zróżnicowany od 50% w gminie Stąporków do 100% w gminie Gowarczów. W 2001 r. długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosiła ogółem 664,7 km, a liczba przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych (Rocznik...,2002 r.). Główne ujęcia wody położone na terenie powiatu to: Nieświn (sieć wodociągowa 21,9 km; pobór wody 46,86 m 3 /h), Sielpia (sieć wodociągowa 8,2 km; pobór wody 52 m 3 /h), Modliszewice + m. Końskie (sieć wodociągowa 196,9 km; pobór wody 623,70 m 3 /h), Czermno (sieć wodociągowa 74,6; pobór wody 33 m 3 /h), Bernów (dł. wodociągu 48,8 km; pobór wody 63 m 3 /h), Gowarczów (sieć wodociągowa 25,5 km; pobór wody 52 m 3 /h), Radoszyce (sieć wodociągowa 94,4 km; pobór wody 117 m 3 /h), Kłucko (sieć wodociągowa 11,7 km; pobór wody 20 m 3 /h), Wyszyna Fałkowska (sieć wodociągowa 28,6 km; pobór wody 20,0 m 3 /h), Szkucin stacja uzdatniania wody (sieć wodociągowa 27,7 km; pobór wody 21,0 m 3 /h), Dęba stacja uzdatniania wody (sieć wodociągowa 7,6 km; pobór wody 14 m 3 /h), Mnin (sieć wodociągowa 77 km; pobór wody 156 m 3 /h), Stanowiska Przyłogi (sieć wodociągowa 51 km; pobór wody 25,6 m 3 /h), Czarniecka Góra (sieć wodociągowa 59,4 km; pobór wody 67,9 m 3 /h), Gosań (sieć wodociągowa 35,5 km; pobór wody 52,9 m 3 /h), Smarków (sieć wodociągowa 2,3 km; pobór wody 16,0 m 3 /h), 12

13 Odrowąż (sieć wodociągowa 3,7 km; pobór wody 46,6 m 3 /h), Pardoków (sieć wodociągowa 2,1 km; pobór wody 13,1 m 3 /h). Dane na podstawie ankiet z gmin r. Sieć kanalizacyjna. Bardzo niewielka jest długość sieci kanalizacyjnej i wynosi 73,2 km. Obecnie w całym powiecie istnieje około 1521 przyłączy kanalizacyjnych. Stan uzbrojenia gmin w sieć kanalizacyjną jest następujący: gmina Radoszyce 11,5 km gmina Gowarczów brak gmina Końskie 54 km gmina Fałków 0,6 km gmina Stąporków 7,1 km gmina Słupia brak gmina Ruda Maleniecka brak gmina Smyków brak Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie kilkanaście oczyszczalni: a) pięć komunalnych oczyszczalni ścieków: w Końskich mechaniczno-biologiczna o przepustowości 1020 m 3 /d, w Kornicy (dla m. Końskie) mechaniczno-biologiczna o przepustowości 6424 m 3 /d, w Stąporkowie mechaniczno-biologiczna o przepustowości 2500 m 3 /d, w Radoszycach mechaniczno-biologiczna o przepustowości 265 m 3 /d, w Fałkowie mechaniczno-biologiczna o przepustowości 54 m 3 /d., b) oczyszczalnie w zakładach pracy: Kowent S.A. w Końskich chemiczna o przepustowości 115 m 3 /d, OSM w Końskich biologiczno-mechaniczna o przepustowości 1250 m 3 /d, Zajezdnia PKS w Końskich mechaniczne podczyszczanie o poj. 54 m 3, Ceramika NOWA GALA S.A w Końskich chemiczno-mechaniczna przepustowości100m 3 /d, CERAMIKA GRES S.A. w Kopaninach typu BIOPAN 100 o przepustowości 15 m 3 /d, ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze mechaniczno-biologiczne podczyszczanie w osadnikach o łącznej objętości m 3, HENKEL Polska S.A. Stara Góra (ścieki socjalne i przemysłowe), 13

14 TECHMŁOT w Krasnej (ścieki socjalne), GASPOL S.A. w Stąporkowie (ścieki socjalne), Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (ścieki socjalne), Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Czarnej (ścieki socjalne), PPHU HANA S.J. Szkoła Podstawowa w Kamiennej Woli (ścieki socjalne), Szkoła Podstawowa w Krasnej (ścieki socjalne), Szkoła Podstawowa w Gowarczowie (biologiczna o przepustowości 15 m 3 /d), Spółdzielnia Mieszkaniowa w Modliszewicach (biologiczna o przepustowości 75 m 3 /d), Sieć gazowa. Sieć gazowa magistralna przebiega przez tereny gmin Stąporków, Końskie i Gowarczów. Na północ od miasta Końskie biegnie magistralny gazociąg wysokoprężny relacji Lubienia-Piotrków 300/350 mm CN 4,0 MPa. Przepustowość nominalna stacji Nm 3 /h. Z gazociągu zasilana jest stacja redukcyjna gazu II stopnia o przepustowości nominalnej 1000 Nm 3 /h. Długość całej sieci gazowej wynosi 44,4 km, a liczba przyłączy Największa ilość odbiorców gazu jest w mieście Końskie i wynosi 5762 (Ankieta...,2003 r.). Układ drogowy. Łączna ilość dróg na terenie całego powiatu koneckiego wynosi 574,035 km, z czego drogi zamiejskie stanowią 543,981 km, a ulice na terenie miast: Końskie i Stąporków 30,054 km. Na terenie samego miasta i gminy Końskie znajduje się 246,4 km dróg publicznych, z tym że 150,5 km to drogi o nawierzchni twardej, a 95,9 km to drogi gruntowe. Na sieci dróg powiatowych znajduje 69 obiektów mostowych oraz 372 przepusty drogowe. Zasadniczym problemem wszystkich dróg jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan, wymagający ciągłych napraw i modernizacji. 2.3 Gospodarka odpadami. Odpady wytwarzane w wyniku działalności gospodarczej oraz związane bezpośrednio z bytowaniem człowieka są jedną z najistotniejszych przyczyn zagrożeń środowiska i wpływają negatywnie nieomal na wszystkie jego komponenty. Dlatego też ważne są działania mające na celu ograniczenie ich ilości i zagospodarowanie w stopniu bezpiecznym dla środowiska. Na terenie powiatu funkcjonują cztery gminne wysypiska śmieci zlokalizowane na gruntach wsi: Radoszyce (pow. 0,9075 ha) 14

15 Wyszyna Machorowska ( pow. 0,52 ha) Stąporków ( tereny leśne - pow. 2 ha) Fałków (wyrobisko po kamieniołomie pow. 0,5 ha). Gminy Gowarczów, Słupia i Smyków nie posiadają własnego składowiska odpadów. Wśród nich tylko gmina Gowarczów ma podpisaną umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Opocznie na wywóz odpadów na składowisko zlokalizowane w sąsiednim województwie mazowieckim. W 1999 roku oddano do użytku nowe, ekologiczne składowisko odpadów komunalnych dla potrzeb miasta i gminy Końskie, mogące pomieścić ok m 3 odpadów. Opracowano dla niego przegląd ekologiczny. Prowadzona jest na nim segregacja odpadów. Odzyskuje się głównie szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i złom. W niektórych gminach powiatu koneckiego prowadzony jest system selektywnej zbiórki odpadów (typu: szkło, papier, plastik) przez firmę Zielony Świat z siedzibą w Stąporkowie. Tereny wiejskie wymagają jednak szczególnego nadzoru i kontroli w zakresie zbiórki i wywozu odpadów, ponieważ obserwuje się znaczną ilość dzikich wysypisk śmieci. Konieczna jest sukcesywna ich likwidacja oraz zapobieganie ponownemu powstawaniu. Niezmiernie ważny problem stanowi zbiórka i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych. Brak jest placówek zajmujących się bezpiecznym zbieraniem i unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Padłe zwierzęta są najczęściej grzebane przez ich właścicieli w przypadkowych miejscach. Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego stwarza składowisko odpadów poprodukcyjnych na terenie byłych Zakładów Metalowych ZAMTAL. Szacuje się, że zdeponowano tam około Mg odpadów (Strategia r.). W latach prowadzony był tam monitoring lokalny wód podziemnych dla oceny wpływu ognisk zanieczyszczeń na terenie zakładu na jakość wód podziemnych. Konieczne jest jego wznowienie i podjęcie prac zabezpieczających przed migracją zanieczyszczeń z wysypiska oraz likwidacja istniejącego już zanieczyszczenia. Prawidłowo jest natomiast prowadzona neutralizacja odpadów szpitalnych. Są one spalane w specjalnej spalarni w Skarżysku-Kamiennej. Szczegółowe dane dotyczące sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami i zadań dla powiatu znajdują się w Planie gospodarki odpadami w powiecie koneckim. 15

16 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA. 3.1 Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody. Charakterystyka. Budowa geologiczna. Obszar powiatu koneckiego położony jest w północnej części permsko mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Perm reprezentowany jest przez morskie utwory cechsztynu, wykształcone w postaci dolomitów z wkładkami margli, wapieni i zlepieńców. Mezozoik stanowią odsłaniające się na powierzchni terenu utwory triasu i jury. Utwory triasu dolnego (pstry piaskowiec) są wykształcone w postaci piaskowców, mułowców z przewarstwieniami zlepieńców i iłów, natomiast triasu środkowego (wapień muszlowy) w postaci wapieni, wapieni marglistych i margli. Utwory jurajskie reprezentują piaskowce z przewarstwieniami mułowców i iłowców oraz łupków i iłów z wkładkami rudy żelaza. Młodsze utwory trzeciorzędowe występują tylko lokalnie. Zazwyczaj są to żółtawe iły z okruchami wapieni i gliny zwietrzelinowe. Najmłodsze osady czwartorzędowe powstały głównie w wyniku akumulacji działalności lądolodu środkowopolskiego oraz wód lodowcowych i rzecznych oraz procesów eolicznych. Są to głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski i mułki rzeczne, piaski wydmowe i lokalnie torfy (ryc. 3). Klimat. Teren powiatu koneckiego należy do regionu klimatycznego Gór Świętokrzyskich. Średnia temperatura roczna wynosi od 7 do 8 o C, średnia temperatura miesięcy zimowych od -0,5 do -4,0 o C, a miesięcy letnich od 14 do 17 o C. Pokrywa śnieżna zalega od 60 do 80 dni. Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi od 600 do 800 mm. Rozkład kierunków wiatrów wykazuje dominację wiatrów zachodnich, południowo zachodnich. Panują tu korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne, głównie na terenach wyniesionych. Zbiorowiska roślinne. Najbardziej znaczącym elementem w środowisku przyrodniczym na terenie powiatu są lasy. Pełnią one różnorodne funkcje: środowiskowo twórcze, krajobrazowe, ochronne i społeczne przyczyniając się do zachowania równowagi ekologicznej. Tereny leśne zajmują ha. Największą lesistością charakteryzuje się miasto i gmina Stąporków, gdzie ogólna powierzchnia lasów wynosi ha, co stanowi 60,52% powierzchni całkowitej gminy, w tym lasy prywatne ha (20,40 %). Najniższą lesistość posiada gmina Słupia Konecka, 16

17 17

18 w której lasy stanowią 33,82 % jej powierzchni. Do najważniejszych gatunków lasotwórczych należy sosna z domieszką modrzewia, jodły, dębu, buka i brzozy oraz olszy. Rosną tu lasy: bory sosnowe, bory wilgotne i bagienne, bory suche, bory mieszane świeże, lasy świeże i lasy mieszane oraz torfowiska zachowujące w miarę naturalny charakter. Większość z nich należy do lasów ochronnych, wodochronnych i ostoi ptactwa. Gatunkowemu zróżnicowaniu drzew towarzyszy duże bogactwo runa leśnego, w którym występuje wiele gatunków roślin naczyniowych, w tym 15 objętych prawną ochroną i 7 objętych ochroną częściową. Występuje tu między innymi: liczydło górskie, arnika górska, omieg górski. Zbocza nasłonecznionych wzniesień porastają murawy kserotermiczne. Na szczególną uwagę w świecie florystycznym powiatu zasługują zbiorowiska łąkowe, łąkowo pastwiskowe, łęgowe i bagienne. Skupione są one głównie w dolinach rzek i cieków wodnych. Zespoły roślinności szuwarowo torfowiskowej zajmują żyzne siedliska łąk wilgotnych, bagiennych oraz torfowisk. Obszary zbiorowisk szuwarowo torfowiskowych odznaczają się specyficznymi walorami przyrodniczymi. Występująca w ich obrębie szata roślinna zawiera między innymi gatunki chronione, rzadkie i ginące, warunkujące zarazem byt określonej grupy zwierząt, w tym coraz rzadziej spotykanych ptaków wodno błotnych. Fauna. Omawiany obszar cechuje bogactwo fauny wynikające z różnorodnych warunków siedliskowych. Z płazów występują: rzekotka drzewna, miedzianka, salamandra i traszki. W strumieniach żyje około 20 gatunków ryb. W świecie zwierząt na uwagę zasługują: łosie, jelenie, dziki. Swoje siedliska mają tu ptaki: bocian czarny, brodziec samotny, cietrzew i jarząbek, puchacz, i perkoz. Na terenie Suchedniowsko Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego występują najokazalsze w kraju chrząszcze objęte ochroną całkowitą. Są to m.in.: jelonek rogacz, kozioróg, dębosz oraz ubarwione tęczniki. Łowiectwo. Na terenie powiatu koneckiego swoje obwody łowieckie posiada kilka kół myśliwskich m.in.: K.Ł. Hubert i Szarak w Stąporkowie, K.Ł. Lis w Kielcach, K.Ł. nr 2 w Końskich, K.Ł. Cietrzew w Końskich, K.Ł. nr 3 w Końskich, K.Ł. Rosochy w Samsonowie, K.Ł. nr 6 przy jednostce wojskowej Oprócz okresowego odławiania zwierzyny chorej i słabej koła te zajmują się także dokarmianiem zwierząt w okresie zimowym. Ochrona roślin i zwierząt. Walory przyrodnicze omawianego obszaru podkreślają liczne gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych całkowicie lub częściowo, a także rzadkich i zagrożonych. Spośród 18

19 roślin są to m.in.: liczydło górskie, arnika górska, omieg górski, kosatka kielichowa, parzydło leśne, a spośród zwierząt: bocian czarny, brodziec samotny, cietrzew, jarząbek, słonka, puchacz, jelenie, dziki rzadko występujący borsuk oraz żuraw, derkacz trzemiojad, świerszczak, paź królowej z gromady owadów. Zieleń urządzona. Do zieleni urządzonej na terenie powiatu należą park miejski i ogródki działkowe w Końskich oraz objęte prawną ochroną konserwatorską parki podworskie w Fałkowie, Skórnicach, Końskich, Rudzie Malenieckiej, Rudzie Pilczyckiej. Pomimo, że są one tworem człowieka, to jednak pozostają w pełnej koegzystencji ze środowiskiem naturalnym i stanowią jego wartościowe uzupełnienie. Odgrywają też ważną rolę w krajobrazie podnoszą jego wartości estetyczne. Ochrona przyrody Na terenie powiatu koneckiego występuje szereg form ochrony przyrody ustanowionych zgodnie z ustawą z dn. 16 października 1991 r o ochronie... oraz obiekty proponowane do objęcia ochroną: Tabela 1. Wykaz obiektów chronionych przyrody. Wykaz obiektów chronionych przyrody powiatu koneckiego Lp. Gmina i miasto Nazwa Data Szczegółowa lokalizacja Rodzaj obiektu obiektu utworzenia Miasto Końskie Pż 1953 Końskie-Park Miejski lipa-13 sztuk 2 Miasto Końskie Pż 1953 Końskie-Park Miejski aleja lipowa-38 sztuk 3 Miasto Końskie Pż 1953 Końskie-Park Miejski dąb-4 sztuki 4 Końskie Pż 1953 Modliszewice aleja lipowo topolowa; 47-lip i 13-topól 5 Końskie Pn 1959 między wsiami Piekło i Niebo-nadleśnictwo Barycz skałki piaskowca jurajskiego Piekło 6 Końskie Pn 1991 Piła-leśnictwo Smolarwia 41-dęby bezszypułkowe 7 Stąporków R (N, C) 1959 pod Niekłaniem formy skał piaskowc. Powstałych przez erozję wietrzną Piekło 8 Stąporków R (N, C) 1997 Sołtyków, Wólka Plebańska odsłonięcia skał dolno jurajskich; okazy mineralogiczne i paleontolog. Gagaty Sołtykowskie 9 Stąporków Pż 1999 Niekłań Wielki, Stąporków modrzew europejski, dąb szypułkowy 10 Stąporków, Końskie R (W) * Krasna ochrona rzeki i jej doliny 11 Smyków Pn 1987 Sachalin głaz narzutowy 12 Smyków Pn 1987 Królewiec głaz narzutowy 13 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 2 głazy narzutowe 14 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin głaz narzutowy 15 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin głaz narzutowy 16 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin głaz narzutowy 19

20 17 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 2 głazy narzutowe 18 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 7 głazów narzutowych 19 Słupia Konecka Pn 1987 Mnin 2 głazy narzutowe 20 Słupia Konecka Pż 1993 Ruda Pilczycka dąb szypułkowy 21 Słupia Konecka Pż 1993 Pilczyca buk zwyczajny 22 Słupia Konecka U 2002 Mokry Las ekosystemy łąkowo-bagienne 23 Fałków Pż ** Fałków grupa drzew: cis posp., grab zw., 3 modrzewie europejskie, 2 jesiony, 3 lipy drobnolistne, 5 dębów szypułkowych 24 Fałków Pż ** Starzechowice 2-dęby szypułkowe 25 Fałków Pż ** Leśnictwo Starzechowice 2-dęby szypułkowe 26 Fałków Pż ** Kol. Czermno dąb szypułkowy 27 Fałków Pż ** Leszczyny dąd szypułkowy 28 Fałków Pż 2000 Smyków Broniewskie 2-dęby szypułkowe 29 Fałków U 2002 Leśnictwo Fałków 10 obiektów-bagno 30 Fałków U 2002 Leśnictwo Plaskowice 6 obiektów-bagno 31 Fałków U 2002 Leśnictwo Skórnice 4 obiekty-bagno 32 Fałków U 2002 Leśnictwo Starzechowice 3 obiekty-bagno 33 Ruda Maleniecka O 1987 Szkucin odsłonięcie geologiczne zlepieńców 34 Ruda Maleniecka R (N,C) 1995 Szkucin formy skalne zbudowane ze zlepieńców dolno jurajskich Piekiełko Szkuckie oraz liczne pomnikowe dęby i sosny 35 Ruda Maleniecka Pn 1987 Lipa głaz narzutowy 36 Ruda Maleniecka Pż 1993 Czapla dąb szypułkowy 37 Ruda Maleniecka Pż 1993 Lipa dąb szypułkowy 38 Gowarczów Pż 1994 Kamienna Wola głaz narzutowy 39 Gowarczów Pż 1994 Kamienna Wola głaz narzutowy 40 Gowarczów U 1998 Nadleśnictwo Przysucha, obręb Bagno Przysucha 41 Radoszyce R (Fl) ** Plenna rezerwat florystyczny Jelenia Góra o pow. (ok. 6 ha) 42 Radoszyce R (Fl) ** Budki Szostakowskie rezerwat florystyczny Szostak (ok. 20 ha) 43 Radoszyce Pn 1987 Radoszyce Granitoid 44 Radoszyce Pż ** Radoszyce klon zwyczajny 45 Radoszyce Pż ** Radoszyce klon zwyczajny 46 Radoszyce U 2000 Jacentów-(zniesiony i nie zatwierdzony na stan obecny nowym aktem prawnym) Cieklisko-Sokołówka (49 ha) Mozaika łąk, łozowisk i wierzbowe zadrzewienie, miejsce lęgowe cietrzewia, samotnika 47 Radoszyce U ** Plebanka naturalna rzeka z ciekawą florą 48 Radoszyce U 2000 Podlesie-(zniesiony i nie zatwierdzony na stan obecny nowym aktem prawnym) 49 Radoszyce U 2000 Zychy - (zniesiony i nie zatwierdzony na stan obecny nowym aktem prawnym) i fauną Podlesie-Pisząca (ok. 70 ha) wilgotna rozległa dolina z wilgotnymi łąkami, miejsca lęgowe cietrzewia mozaika łąk,łozowisk 50 Radoszyce U ** Mościska Duże wilgotna rozległa dolina z łąkami, łozowiskami, torfowiskami, miejsca lęgowe żurawia (ok. 52 ha) 51 Radoszyce U ** Mościska Małe torfowisko z dużym lustrem wody, miejsce lęgowe cyranki, perkoza i kokoszki (ok. 5 ha) 20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SANDOMIERZ NA LATA 2009-2016

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SANDOMIERZ NA LATA 2009-2016 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SANDOMIERZ NA LATA 2009-2016 SANDOMIERZ, 2009 Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las www.ekostandard.pl e-mail: ekostandard@ekostandard.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO (projekt przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 20.06.2005 r.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo