REGULAMIN PROGRAMU RENOVA KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU RENOVA KLUB"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU RENOVA KLUB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Renova Klub (dalej Program ). 2. Organizatorem Programu jest NAP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 12, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy zł opłacony w całości, NIP: , REGON: (dalej Organizator ). 3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 12 września 2015 r. i będzie trwał do momentu jego zakończenia przez Organizatora. 4. Celem Programu jest budowanie długookresowych więzi między Klientem a Galerią Renova, pozyskiwanie nowych Klientów oraz wspieranie postaw zakupowych oraz sprzedaży. 5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Aplikacja aplikacja mobilna skierowana do Uczestników Programu, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą m.in. dokonać rejestracji Transakcji. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android 4.0 lub wyższym. Bonus korzyść przyznawana Uczestnikowi przez Partnera Programu lub Organizatora na zasadach określonych odrębnie przez Partnera Programu lub Organizatora, np. obniżka ceny towaru lub usługi, przyznanie drugiego produktu lub usługi gratis. Każdorazowo forma korzyści będzie określona przez Partnera lub Organizatora w zasadach dostępnych w Serwisie Internetowym. Biuro Administracji Galerii Renova punkt na terenie Galerii Renova mieszczący się na I piętrze Galerii Renova, czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 17:00 (oprócz dni świątecznych). Czasowy Punkt Rejestracji czasowy punkt przyjmowania przez Osobę czynną Formularzy Rejestracyjnych na terenie Galerii Renova mieszczący się na parterze Galerii. Informacje o godzinach otwarcia Czasowego Punktu Rejestracyjnego będą publikowane w Serwisie Internetowym oraz na fan page Organizatora w serwisie facebook.com dostępnym pod adresem

2 Formularz Rejestracyjny - formularz służący rejestracji w Programie dostępny w formie papierowej w Biurze Administracji Galerii Renova, Czasowym Punkcie Rejestracji lub w formie elektronicznej w Serwisie Internetowym. Galeria Renova galeria handlowa mieszcząca się w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 21:00, w niedzielę w godz. 10:00 20:00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). Info-Kiosk urządzenie zlokalizowane na terenie Galerii Renova służące do rejestrowania Transakcji przy wykorzystaniu paragonów fiskalnych, o długości nie przekraczającej 20 cm. Karta Klubu - plastikowa karta z unikatowym numerem, kodem QR oraz kodem kreskowym. Karta Klubu wydawana przez Organizatora Uczestnikowi, który przystąpił do Programu i przeznaczona jest do zbierania Punktów i/lub uzyskiwania Bonusów. Karta Klubu jest własnością Organizatora. Katalog Nagród katalog określający listę nagród i liczbę Punktów, które powinny być zgromadzone na Koncie Uczestnika w celu zakupu Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto. Konto Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika prowadzone jest w ramach Serwisu Internetowego, na którym zapisywane są dane Uczestnika, uzyskane przez niego Punkty z tytułu dokonywanych i zarejestrowanych Transakcji oraz informacje o zamówionych Nagrodach. Nagroda - każdy produkt, świadczenie, usługa lub przywilej wyszczególniony w Katalogu Nagród lub w innych materiałach publikowanych przez Organizatora dotyczących Programu, którą Uczestnik może zakupić w cenie promocyjnej 1 zł brutto, po odjęciu określonej dla danej Nagrody liczby Punktów wskazanej w Katalogu Nagród. Osoba czynna przedstawiciel Organizatora obecny w Czasowym Punkcie Rejestracji przeznaczonym do obsługiwania Uczestników umocowany przez Organizatora do dokonywania czynności prawnych. Partner Programu - przedsiębiorca prowadzący Placówkę Handlową, który umożliwia Uczestnikom uzyskiwanie Bonusów związanych z nabywaniem przez Uczestników określonych towarów i /lub usług. Placówka Handlowa placówka handlowa lub usługowa zlokalizowana na terenie Galerii Renova lub poza terenem Galerii Renova biorąca udział w Programie. Aktualna lista Placówek Handlowych biorących udział w Programie zamieszczona jest w Serwisie Internetowym. Punkty punkty przyznawane przez Organizatora i naliczane na Konto Uczestnika w związku z wykonaniem przez Uczestnika Transakcji o określonej wartości i jej rejestracji.

3 Rejestracja w Programie wypełnienie Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego wraz z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu lub wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w formie papierowej wraz z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu oraz jego przekazanie przedstawicielowi Organizatora w Biurze Administracji Galerii Renova lub Osobie czynnej w Czasowym Punkcie Rejestracji wraz z okazaniem dowodu dokonania Transakcji (paragonu fiskalnego lub faktury VAT). Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem Transakcja - odpłatne nabycie przez Uczestnika w Placówce Handlowej towarów i/lub usług potwierdzone dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W Programie nie biorą udziału transakcje nabycia napojów alkoholowych, w tym piwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), wyrobów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze zm.) oraz leków w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 345). Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca w Galerii Renova Transakcji, jako konsument w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, która w trybie opisanym w Regulaminie przystąpiła do Programu. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są: pracownicy Organizatora, osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, członkowie rodzin wskazanych powyżej osób oraz członkowie rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) prowadzący Punkt Handlowych na terenie Galerii Renova oraz ich pracownicy, tj. zarówno osoby fizyczne zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy jak również osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4 2. Rejestracja w Programie 1. W celu udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest dokonać Rejestracji w Programie. 2. Rejestracja w Programie następuje poprzez: a) prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego wraz z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu, lub b) prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w formie papierowej pobranego w Czasowym Punkcie Rejestracji lub w Biurze Administracji Galerii i jego przekazanie przedstawicielowi Organizatora w Biurze Administracji Galerii Renova lub Osobie czynnej w Czasowym Punkcie Rejestracji wraz z okazaniem oryginalnego i czytelnego dowodu dokonania Transakcji (paragon fiskalny lub faktura VAT). 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego obejmuje łącznie (obligatoryjnie): a) podanie przez Uczestnika następujących prawdziwych danych: - imienia i nazwiska, - numeru PESEL, - adresu zamieszkania (ulica, nr domu/nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy), - daty imienin, - numeru telefonu komórkowego, - adresu , b) akceptację Regulaminu, c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Programu, oraz dodatkowo (fakultatywnie) d) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz na marketing bezpośredni Organizatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących, polegający na otrzymywaniu informacji handlowych o wydarzeniach organizowanych w Galerii Renova, sezonowych wyprzedażach lub promocjach u Partnerów lub w Placówkach Handlowych, e) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Partnerów Programu zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz na marketing bezpośredni Partnerów Programu przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących, polegający na

5 otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Partnerów Programu. 4. Przez złożenie oświadczeń wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym rozumie się akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody zgodnie z treściami oświadczeń wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym poprzez odznaczenie odpowiednich miejsc w Formularzu Rejestracyjnym (w przypadku Rejestracji w Programie za pośrednictwem Serwisu Internetowego) oraz akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody zgodnie z treściami oświadczeń wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym poprzez złożenie podpisu we właściwych okienkach w Formularzu Rejestracyjnym (w przypadku Rejestracji w Programie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w formie papierowej). 5. W terminie 3 dni po Rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami ust 2 lit a) powyżej Organizator prześle na adres Uczestnika podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym potwierdzenie dokonania Rejestracji w Programie oraz informację o sposobie i terminie odbioru Karty Klubu. 6. Bezpośrednio po Rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami ust 2 lit b) powyżej przedstawiciel Organizatora lub Osoba czynna przekażą Uczestnikowi Kartę Klubu. 3. Aktywacja Konta 1. W terminie 5 dni po dokonaniu prawidłowej Rejestracji w Programie każdemu Uczestnikowi zostanie założone Konto. 2. Dla jednego Uczestnika może być prowadzone w Programie tylko jedno Konto. 3. W celu uzyskania dostępu do Konta Uczestnik zobowiązany jest dokonać aktywacji Konta. 4. Aktywacji Konta można dokonać poprzez Serwis Internetowy. 5. W celu aktywacji Konta poprzez Serwis Internetowy Uczestnik zobowiązany jest wpisać w Serwisie Internetowym numer otrzymanej Karty Klubu, numeru PESEL oraz podać login do Konta (minimum 3 znaki), hasło do Konta (minimum 8 znaków) i adres Po podaniu danych podczas aktywacji Konta, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej i ich pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, Konto zostaje aktywowane. 7. Po aktywacji przez Uczestnika Konta, Karta Klubu, której numer podał Uczestnik zostaje przypisana do Konta, z zastrzeżeniem, iż w przypadku korzystania przez Uczestnika z Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do przypisania Karty Klubu do Konta w danym urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja poprzez wpisanie numeru Karty Klubu w danej Aplikacji.

6 4. Przyznawanie Punktów 1. W okresie trwania Programu z tytułu dokonywania przez Uczestnika Transakcji w Placówkach Handlowych Uczestnik uzyskuje prawo do Punktów, których wysokość będzie uzależniona od wartości Transakcji dokonanej przez Uczestnika wskazanej na dowodzie dokonania Transakcji (paragon fiskalny lub faktura VAT). 2. Punkty są przyznawane Uczestnikom odpowiednio do wartości Transakcji dokonanej w okresie trwania Programu, przy założeniu, że za każde pełne 10 (dziesięć) złotych brutto wartości Transakcji wskazanej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT Uczestnik uzyskuje prawo do 1 (jednego) Punktu, z zastrzeżeniem paragrafu 4 ust. 3. Kwoty wskazane na odrębnych paragonach fiskalnych lub fakturach VAT potwierdzających dokonanie Transakcji w Placówkach Handlowych nie sumują się ze sobą. 3. W przypadku jednorazowych Transakcji dokonanych w okresie trwania Programu na kwotę powyżej 1000 (tysiąc) złotych brutto Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 4. Warunkiem przyznania przez Organizatora Punktów jest dokonanie rejestracji Transakcji przez Uczestnika w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Transakcji. 5. Uczestnik może dokonać rejestracji Transakcji w następujący sposób: a) w Biurze Administracji Galerii Renova, po okazaniu pracownikowi Organizatora Karty Klubu oraz dowodu lub dowodów potwierdzających dokonanie Transakcji (paragon fiskalny lub faktura VAT), lub b) w Czasowym Punkcie Rejestracji, po okazaniu Osobie czynnej w Czasowym Punkcie Rejestracji Karty Klubu oraz dowodu lub dowodów potwierdzających dokonanie Transakcji (paragon fiskalny lub faktura VAT), lub c) w Info-Kiosku poprzez sczytanie przez urządzenie kodu QR Karty Klubu a następnie włożenie paragonu fiskalnego o długości do 20 cm w szufladkę w urządzeniu, zgodnie z instrukcją umieszczoną na urządzeniu, z zastrzeżeniem, że paragony powinny być wkładane w szufladkę urządzenia pojedynczo, ponieważ włożenie kilku paragonów jednocześnie może spowodować, że skan paragonów będzie nieczytelny, a co za tym idzie, punkty nie zostaną naliczone, lub d) poprzez Serwis Internetowy po zalogowaniu się Uczestnika na swoje Konto w Programie, tj. po podaniu loginu oraz hasła do Konta określonych przez Uczestnika. Uczestnik może dokonać rejestracji Transakcji poprzez Serwis Internetowy po odebraniu w Biurze Administracji Galerii Renova lub Czasowym Punkcie Rejestracji naklejki lub naklejek z kodami potwierdzających dokonanie Transakcji (Pracownik Organizatora lub Osoba czynna w Czasowym Punkcie Rejestracji naklei naklejkę lub naklejki z kodami potwierdzające dokonanie Transakcji na okazane paragony fiskalne lub faktury VAT. W celu rejestracji

7 Transakcji Uczestnik musi zalogować się na swoje Konto w Programie, wpisać datę lub daty dokonania Transakcji, wartość lub wartości Transakcji oraz numer lub numery z naklejki z kodem naklejonej lub naklejonych na paragon fiskalny lub fakturę VAT), lub e) poprzez Aplikację po zalogowaniu się Uczestnika na swoje Konto w Programie, tj. wpisaniu numeru Karty Klubu Uczestnika (przy pierwszym skorzystaniu z Aplikacji na urządzeniu mobilnym), Uczestnik może dokonać rejestracji Transakcji poprzez Aplikację po odebraniu w Biurze Administracji Galerii Renova lub Czasowym Punkcie Rejestracji naklejki lub naklejek z kodami potwierdzających dokonanie Transakcji (Pracownik Organizatora lub Osoba czynna w Czasowym Punkcie Rejestracji naklei naklejkę lub naklejki z kodem potwierdzające dokonanie Transakcji na okazane paragony fiskalne lub faktury VAT. W celu rejestracji Transakcji Uczestnik musi sczytać kod z naklejki lub naklejek naklejonych na paragon fiskalny lub fakturę VAT za pomocą kamery w urządzeniu mobilnym następnie wpisać wartość lub wartości Transakcji oraz datę lub daty dokonania Transakcji i zatwierdzić rejestrację Transakcji przyciskiem Wyślij na ekranie urządzenia mobilnego. 6. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4 ust. 4 Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do rejestracji podczas trwania Programu dowolnej liczby Transakcji, z zastrzeżeniem, iż z danego, jednego dnia trwania Programu, podczas którego dokonał Transakcji, Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 6 (sześć) Transakcji, bez względu na liczbę dokonanych tego dnia Transakcji. 7. Daną jedną Transakcję można zarejestrować wyłącznie jeden raz. 8. W przypadku gdy, Uczestnik dokonał rejestracji Transakcji, zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności gdy dane okazane lub podane podczas rejestracji Transakcji są prawidłowe Organizator przyzna Uczestnikowi Punkty, które będą widoczne na Koncie Uczestnika w terminie do 3 (trzy) dni roboczych po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji Transakcji. 9. Uczestnik może sprawdzić liczbę przyznanych Punktów poprzez Serwis Internetowy lub Aplikację, po zalogowaniu się na swoje Konto. 10. Organizator ma prawo usunąć z Konta Uczestnika Punkty przyznane z tytułu rejestracji Transakcji, w sytuacji gdy Uczestnik odstąpi od umowy z Placówką Handlową w okresie miesiąca od dnia dokonania Transakcji, którą zarejestrował w Programie i która była podstawą przyznania Punktów. 11. Organizator ma również prawo usunąć z Konta Uczestnika Punkty przyznane z tytułu rejestracji Transakcji, których Uczestnik nie dokonał lub które dokonane zostały przez osoby trzecie. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje również prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu zgodnie z zapisami 11 ust. 5 Regulaminu.

8 12. Punktów przyznanych w trakcie trwania Programu różnym Uczestnikom nie można łączyć, przekazywać, ani wymieniać na środki pieniężne. 13. Nie jest możliwe łączenie Kont ani przenoszenie Punktów z jednego Konta na inne. 14. W przypadku zniszczenia lub utraty Karty Klubu, Punkty naliczone na Konto zachowują swoją ważność, a Uczestnik ma prawo do otrzymania nowej Karty Klubu z nowym numerem i QR kodem, w Biurze Administracji Galerii Renova. 5. Punkty dodatkowe 1. W okresie trwania Programu niezależnie od Punktów Uczestnik ma prawo do uzyskania Punktów dodatkowych (dalej Punkty dodatkowe ). 2. Warunki naliczania Punktów dodatkowych, w tym ich wysokość oraz zasady ich naliczania będą określone w osobnych regulaminach publikowanych w Serwisie Internetowym. 6. Bonusy 1. Po rejestracji w Programie i otrzymaniu Karty Klubu, Uczestnicy Programu mogą na warunkach określonych w oddzielnych zasadach uzyskiwać Bonusy. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej dla Uczestników Programu mogą być przeprowadzane specjalne akcje związane z datą imienin oraz urodzin Uczestników w ramach, których na warunkach określonych w oddzielnych zasadach Uczestnicy uprawnieni będą do uzyskania Bonusów. 3. Każdorazowo zasady uzyskiwania Bonusów będą publikowane w Serwisie Internetowym. 7. Nagrody w Programie 1. Po zebraniu przez Uczestnika określonej w Katalogu Nagród liczby Punktów, Uczestnik ma prawo do dokonania zakupu danej Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto i po odjęciu z Konta liczby Punktów wskazanej w Katalogu Nagród. 2. Katalog Nagród jest dostępny w Serwisie Internetowym. Katalog Nagród zawiera określoną liczbę Nagród wraz z ich opisem, odpowiadającą im wartość podaną w Punktach oraz wskazanie ceny promocyjnej Nagrody. 3. Pula Nagród jest ograniczona w liczbie oraz czasie ich dostępności. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej Katalog Nagród jest ważny przez 180 (sto osiemdziesiąt) dni od jego ogłoszenia i opublikowania w Serwisie Internetowym lub do wyczerpania puli Nagród. Po tym okresie Organizator dokona aktualizacji Katalogu Nagród, a wszelkie zmiany będą widoczne w Serwisie Internetowym.

9 5. Uczestnik może zamówić Nagrodę po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie Internetowym. Po złożeniu przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę nie jest możliwa jej zamiana na inną. 6. Po dokonaniu przez Uczestnika wyboru Nagrody i po potwierdzeniu Uczestnikowi jej dostępności przez Organizatora drogą mailową, przypisana dla danej Nagrody liczba Punktów zostanie odjęta z Konta Uczestnika, a Uczestnik po dokonaniu zamówienia Nagrody będzie mógł dokonać jej zakupu w cenie promocyjnej 1 zł brutto w Biurze Administracji Galerii Renova po upływie co najmniej 5 (pięciu) dni roboczych po dokonaniu wyboru Nagrody i potwierdzeniu jej dostępności przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest ustalić z Organizatorem telefonicznie dzwoniąc na numer lub owo przesyłając a na adres dzień, w którym dokona w Biurze Administracji Galerii Renova zakupu Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto. 7. Przy zakupie Nagrody w cenie promocyjnej 1 zł brutto Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. 8. W przypadku nie dokonania zakupu Nagrody w terminie 30 dni od dnia po dokonaniu wyboru Nagrody przez Uczestnika i potwierdzeniu jej dostępności przez Organizatora, zamówienie Nagrody zostaje anulowane, a liczba Punktów odjęta z Konta przy zamówieniu Nagrody zostanie zwrócona na Konto Uczestnika. 9. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży Nagrody do czasu okazania przez Uczestnika dokumentów, potwierdzających dokonanie Transakcji, za które zostały przyznane Punkty, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że Transakcje odbyły się niezgodnie z Regulaminem lub też zostały dokonane przez inną osobę. 10. Punkty odejmowane są z Konta są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tj. Punkty uzyskane przez Uczestnika wcześniej, odejmowane są w pierwszej kolejności. 8. Ważność Punktów i Karty Klubu 1. Punkty wygasają po upływie 2 lat od dnia ich naliczenia na Koncie Uczestnika w Programie, jeśli nie zostały w tym czasie odjęte z Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ponadto niewykorzystane Punkty wygasają również w przypadku nie dokonania przez Uczestnika żadnej rejestracji Transakcji w okresie każdych kolejnych 12 miesięcy następujących po dniu Rejestracji w Programie. 2. Punkty nie wykorzystane przez Uczestnika w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej nie podlegają zamianie na środki pieniężne, jak też nie rodzą żadnych zobowiązań Organizatora Programu. 3. Organizator ma prawo do unieważnienia Karty Klubu w przypadku nie dokonania przez Uczestnika rejestracji żadnej Transakcji w terminie 12 miesięcy od dnia wydania Uczestnikowi Karty Klubu bądź od dnia dokonania rejestracji ostatniej Transakcji. O unieważnieniu Karty Klubu

10 Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub telefonicznie na numer podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku unieważnienia Karty Klubu, Uczestnik zostaje wykluczony z Programu a Punkty naliczone na Koncie Uczestnika zostają anulowane. 9. Reklamacje 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Uczestnicy powinni poinformować Organizatora. 2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Programu podczas trwania Programu lub w terminie 14 dni po zakończeniu Programu pisemnie na adres Organizatora Galeria Renova, ul. Rembielińska 20, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Program lub też za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie Internetowym. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika wraz ze wskazaniem i dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz żądaniem Uczestnika. W przypadku gdy, reklamacja dotyczy nie naliczenia lub nieprawidłowego naliczenia Punktów, Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi dowodów potwierdzających dokonaną Transakcję (paragon fiskalny lub faktura VAT) na podstawie których zostały nie zostały naliczone lub zostały nieprawidłowo naliczone Uczestnikowi Punkty na Konto. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia poprzez przesłanie wiadomości na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym. 10. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz z późn.zm.) jest NAP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu. 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. 4. Organizator jest uprawniony do wysyłania Uczestnikom za pomocą poczty informacji dotyczących uczestnictwa w Programie. 5. Uczestnik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika traktowane jest jako równoznaczne z rezygnacją z udziału Programu.

11 6. Uczestnik może w dowolnym momencie, po zalogowaniu się na swoim Koncie w Programie dokonać zmian danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. 7. Uczestnicy Programu, celem zapewnienia należytego poziomu ochrony dotyczących ich danych osobowych, są zobowiązani do zachowania odpowiedniego poziomu ostrożności i uwagi, przy posługiwaniu się danymi dostępowymi, udzielonymi im przez Organizatora Programu, a służącymi do kontaktowania się z nim za pomocą łącz teleinformatycznych oraz używanymi do uzyskiwania za pomocą tych łącz informacji dotyczących przebiegu Programu. 8. Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu ProfitCard Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Katowickiej Rezygnacja z uczestnictwa w Programie, wykluczenie z Programu 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. 2. O rezygnacji z udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora i przesłać na adres Galeria Renova, ul. Rembielińska 20, Warszawa pisemne oświadczenie o rezygnacji lub złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w Biurze Administracji Galerii Renova lub w Czasowym Punkcie Rejestracji. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Uczestnik pod warunkiem posiadania na Koncie odpowiedniej liczby Punktów, może dokonać zamiany Punktów na Nagrody w terminie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji z udziału w Programie. 4. Po upływie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji, Uczestnik traci prawo do Punktów naliczonych na Koncie oraz traci dostęp do Konta. 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu na każdym jego etapie, w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku rejestracji przez Uczestnika Transakcji, których nie wykonał lub które dokonane zostały przez osoby trzecie. 6. W przypadku jeżeli dokona Rejestracji w Programie osoba, która zgodnie z Regulaminem nie może być Uczestnikiem, a Organizator utworzy dla takiej osoby Konto Uczestnika, to Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia takiej osoby z Programu na każdym jego etapie. 7. O wykluczeniu Uczestnika z Programu Organizator poinformuje Uczestnika przesyłając wiadomość na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. 8. Wykluczenie z Programu następuje ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza że w przypadku wykluczenia Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Punktów naliczonych na Koncie oraz traci dostęp do Konta.

12 12. Zmiana Regulaminu 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili zmiany Regulaminu Programu. 2. Informacja o zmianie Regulaminie zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym, na stronie na fan page Organizatora w serwisie facebook.com dostępnym pod adresem oraz zostanie przesłana do Uczestników za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, nie później niż na 30 dni przed zmianą Regulaminu. 3. W przypadku gdy Uczestnik nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie. 13. Zakończenie Programu. 1. Zakończenie Programu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili zakończenia Programu. 2. Informacja o zakończeniu Programu zostanie zamieszczona w Serwisie Internetowym, na stronie na fan page Organizatora w serwisie facebook.com dostępnym pod adresem oraz zostanie przesłana do Uczestników Programu za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Programu. 3. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnik, pod warunkiem posiadania na Koncie odpowiedniej liczby Punktów, może zamówić Nagrodę lub Nagrody, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Programu. 4. Informacja o zakończeniu Programu nie wstrzymuje możliwości uzyskiwania Punktów do czasu zakończenia Programu. 14. Postanowienia końcowe Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu Programu właściwe jest prawo polskie.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku

Regulamin Programu Ambasador wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja (dalej: Promocja") jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie NAGRODY W SKLEPIE, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Gang Świeżaków świątecznie

REGULAMIN AKCJI Gang Świeżaków świątecznie REGULAMIN AKCJI Gang Świeżaków świątecznie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w akcji Gang Świeżaków świątecznie. 1.2. Organizatorem akcji Gang Świeżaków świątecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kalendarz za darmo dla posiadaczy zarejestrowanej karty Moja Biedronka

REGULAMIN AKCJI Kalendarz za darmo dla posiadaczy zarejestrowanej karty Moja Biedronka REGULAMIN AKCJI Kalendarz za darmo dla posiadaczy zarejestrowanej karty Moja Biedronka 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w akcji Kalendarz za darmo dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22.

Regulamin Klubu MODO. Centrum Handlowe - MODO Domy Mody i supermarket Piotr i Paweł w Warszawie (02-220), ul. Łopuszańskiej 22. Regulamin Klubu MODO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu MODO. 2. Organizatorem Klubu jest Devin Investments Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1.

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1. Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja Galaxy Tab A 10.1 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA 1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Q&A Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 2016-03-01 REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB

REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB REGULAMIN PROGRAMU UP8 CLUB Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: up8 club, ( Program ), organizowanym przez spółkę Marketing Investment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Galerii Olimpia

Regulamin Klubu Galerii Olimpia Regulamin Klubu Galerii Olimpia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu Galerii Olimpia. 2. Organizatorem Klubu Galerii Olimpia jest Galeria Olimpia Projekt Echo 98

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop.

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. Regulamin programu lojalnościowego SCRAPBOOKING SHOP 1. Postanowienia wstępne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. 2. Organizatorem Programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stały Klient" wersja obowiązująca od dnia 7 stycznia marca 2017 roku

Regulamin Programu Stały Klient wersja obowiązująca od dnia 7 stycznia marca 2017 roku Regulamin Programu Stały Klient" wersja obowiązująca od dnia 7 stycznia 2016 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej "ekonto z BONUSEM"

Regulamin akcji promocyjnej ekonto z BONUSEM Regulamin akcji promocyjnej "ekonto z BONUSEM" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady akcji promocyjnej "ekonto z BONUSEM"(dalej: "Akcja"), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Galerii Echo

Regulamin Klubu Galerii Echo Regulamin Klubu Galerii Echo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu Galerii Echo. 2. Organizatorem Klubu Galerii Echo jest Projekt Echo Galeria Kielce - Magellan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stały Klient" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku

Regulamin Programu Stały Klient wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 3. a) Regulamin Programu Stały Klient" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem 1 Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Warszawska Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Premium-Plus

Regulamin programu Premium-Plus Regulamin programu Premium-Plus 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się program lojalnościowy pod nazwą Premium-Plus (dalej: Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety

REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Czego pragną kobiety, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zdrowia

Regulamin Programu Zdrowia Regulamin Programu Zdrowia I. Pojęcia podstawowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Programie rozumie się przez to Program Zdrowia, 2) Organizatorze rozumie się przez to Grupa Medycyna Polska

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

regulamin konkursu Kupuj i Wygrywaj

regulamin konkursu Kupuj i Wygrywaj regulamin konkursu Kupuj i Wygrywaj ( Konkurs") 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu Kupuj i Wygrywaj zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa,

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Centrum Asystentki i Asystenta (dalej Program ) jest Aero.pl Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prezent z Plusem. 1 Definicje. 1. Aplikacja Members aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Kod.

Regulamin Promocji Prezent z Plusem. 1 Definicje. 1. Aplikacja Members aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Kod. Regulamin Promocji Prezent z Plusem 1 Definicje 1. Aplikacja Members aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Kod. 2. OEX E-BUSINESS Sp. z o.o. - OEX E-BUSINESS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Pytanie tygodnia ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Pytanie tygodnia (dalej Konkurs ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Idealne w domu i w podróży

Regulamin promocji Idealne w domu i w podróży Regulamin promocji Idealne w domu i w podróży I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Idealne w domu i w podróży, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo