BSL BESL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BSL 200...400 BESL 200...400"

Transkrypt

1 UNO PL Podgrzewacz solarny BSL BESL Instrukcja obsługi L B A

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Używane symbole Symbole stosowane w instrukcji Symbole stosowane na wyposażeniu Skróty Informacje ogólne Odpowiedzialność producenta Odpowiedzialność instalatora Obowiązki użytkownika Homologacje Certyfikaty Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia Opis techniczny Główne elementy Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Konsole sterownicze Opis przycisków Opis wyświetlacza Obsługa urządzenia Wyświetlanie mierzonych wartości Zerowanie wartości Nastawy wykonywane przez użytkownika Nastawa czasu zegarowego Praca wymuszona wspomagania ogrzewania Zmiana dopuszczenia wspomagania ogrzewania Dłuższa nieobecność Nastawa temperatury wyjściowej podgrzewacza c.w.u Programowanie i nastawa wspomagania elektrycznego /06/ A

3 Spis treści Nastawa termostatycznego zaworu mieszającego Załączenie i wyłączenie regulatora Kontrole i konserwacja Ogólne zalecenia Armatura zabezpieczająca Czyszczenie obudowy zewnętrznej Kontrola anody magnezowej Usuwanie usterek Usterki i środki zaradcze Dane techniczne Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Zawartość pakietów systemów solarnych NF CESI (dla Francji) Gwarancja Informacje ogólne Warunki gwarancji /06/ A

4 3 11/06/ A

5 BSL BESL Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 1.1 Używane symbole Symbole stosowane w instrukcji W niniejszej instrukcji informuje się o różnych poziomach niebezpieczeństwa, aby zwrócić uwagę użytkownika na konkretne zagrożenia. Dzięki temu chcielibyśmy zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwo, pomóc w unikaniu problemów i zapewnić prawidłową pracę urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostrzeżenie przed zagrożeniem, które może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia ciała. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed ryzykiem lekkiego uszkodzenia ciała. UWAGA Ryzyko szkód materialnych. Ważna informacja. ¼ Odsyłacz do innych instrukcji lub stron instrukcji Symbole stosowane na wyposażeniu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia uważnie przeczytać dostarczone instrukcje obsługi. Zużyte produkty usuwać w odpowiednim systemie regeneracji i recyklingu. 1.2 Skróty 4 FCKW: węglowodory fluorochlorowe (freony) 4 c.w.u.: Ciepła woda użytkowa 11/06/ A 4

6 1. Wprowadzenie BSL BESL Informacje ogólne Odpowiedzialność producenta Nasze produkty są wytwarzane z dotrzymaniem istotnych wymagań różnych obowiązujących przepisów. Z tego powodu dostarcza się je z oznakowaniem [ i wszystkimi wymaganymi dokumentami. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. W razie zaistnienia niżej wymienionych okoliczności nie ponosimy, jako producent, żadnej odpowiedzialności: 4 Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania urządzenia. 4 Brak lub niedostateczna konserwacja urządzenia. 4 Nieprzestrzeganie instrukcji instalowania urządzenia Odpowiedzialność instalatora Instalator jest zobowiązany do zainstalowania urządzenia i wykonania pierwszego uruchomienia. Instalator musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać. 4 Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 4 Przeprowadzić pierwsze uruchomienie i wszystkie wymagane kontrole. 4 Poinstruować użytkownika o pracy instalacji. 4 Zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek kontroli i konserwacji urządzenia. 4 Wręczyć użytkownikowi wszystkie instrukcje obsługi Obowiązki użytkownika Dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia, użytkownik musi przestrzegać następujących zaleceń: 4 Przeczytać wszystkie wskazówki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urządzeniem i je przestrzegać. 4 Wykonanie instalowania i pierwszego uruchomienia zlecić przeszkolonemu instalatorowi. 4 Poprosić instalatora o poinstruowanie odnośnie pracy instalacji. 4 Zlecić uprawnionemu instalatorowi przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyjnych. 4 Przechowywać instrukcję obsługi w dobrym stanie w pobliżu urządzenia. 5 11/06/ A

7 BSL BESL Wprowadzenie Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychicznych, lub postrzegania zmysłowego, ani przez osoby nie posiadające żadnego doświadczenia i wiedzy odnośnie używania urządzeń, o ile nie są dozorowane lub odpowiednio przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy szczególnie zadbać, aby nie dopuścić do urządzenia dzieci. 1.4 Homologacje Certyfikaty Przedstawiany produkt spełnia następujące europejskie dyrektywy i normy: /95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napięć. Norma związana EN /108/WE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy związane: EN ,EN ,EN /06/ A 6

8 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia BSL BESL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Przy wystąpieniu spalin lub wycieku środka chłodniczego: 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Otworzyć okna. 3. Opuścić pomieszczenie. 4. Wezwać autoryzowany serwis. UWAGA Zlecić przeprowadzenie okresowej konserwacji urządzenia. Przeprowadzenie corocznej konserwacji zlecić autoryzowanemu serwisowi lub zawrzeć umowę na konserwację. 2.2 Zalecenia UWAGA Przed podjęciem jakichkolwiek prac należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. OSTRZEŻENIE Urządzenie i instalacja powinny być serwisowane wyłącznie przez autoryzowanych instalatorów lub autoryzowany serwis. Nigdy nie opróżniać instalacji. Nie wymieniać ani nie dodawać wody lub płynu solarnego do instalacji. Te czynności muszą być wykonane przez autoryzowanego instalatora bądź autoryzowany serwis Pod groźbą utraty gwarancji, w urządzeniu nie wolno przeprowadzać żadnych zmian. Obudowy zdejmować tylko dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych i napraw, po czym umieścić je z powrotem. Naklejka z instrukcjami Przez cały okres użytkowania urządzenia nigdy nie wolno z niego usuwać, ani zakrywać pouczeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Jeżeli naklejka z pouczeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zostanie uszkodzona lub stanie się nieczytelna, należy ją niezwłocznie wymienić. 7 11/06/ A

9 BSL BESL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia OSTRZEŻENIE Nigdy nie wyłączać zasilania elektrycznego systemu sterowania instalacji solarnej, nawet przy dłuższej nieobecności. System sterowania chroni instalację przed przegrzaniem w lecie w trakcie jej pracy. OSTRZEŻENIE Nie zmieniać parametrów systemu sterowania, jeżeli nie ma się o nich doskonałej wiedzy. Podczas dłuższej nieobecności zaleca się obniżenie nastawy temperatury w solarnym podgrzewaczu c.w.u. do 45 C. Gdy użytkownik jest obecny, wartość zadana musi być ustawiona na 60 C. 11/06/ A 8

10 3. Opis techniczny BSL BESL Opis techniczny 3.1 Główne elementy Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej BSL : Widok z zewnątrz A Z E R T Y U Naczynie wzbiorcze Górna pokrywa wyczystkowa Boczna pokrywa wyczystkowa Stacja solarna Regulator solarny Wspomaganie elektryczne (Wyposażenie dodatkowe) Grupa bezpieczeństwa obiegu kolektorowego Wszystkie elementy są sprawdzone na szczelność i przetestowane fabrycznie. System sterowania, pompa i wspomaganie elektryczne są okablowane w fabryce. 3 L C 9 11/06/ A

11 BSL BESL Opis techniczny BESL : Widok z zewnątrz A Z E R T Y U Naczynie wzbiorcze Górna pokrywa wyczystkowa Boczna pokrywa wyczystkowa Stacja solarna Regulator solarny Wspomaganie elektryczne Grupa bezpieczeństwa obiegu kolektorowego Wszystkie elementy są sprawdzone na szczelność i przetestowane fabrycznie. System sterowania, pompa i wspomaganie elektryczne są okablowane w fabryce. 3 L C 3.2 Konsole sterownicze Opis przycisków D A B C A Przycisk ) : 4 Przesunąć kursor do góry. 4 Zwiększyć wartość parametru. B Przycisk B : 4 Wywołać wybrany parametr. 4 Potwierdzić zmianę wartości. M A C Przycisk ( : D 4 Przesunąć kursor w dół. 4 Zmniejszyć wartość parametru. Przełącznik 3-pozycyjny trybu pracy: 4 E : Wspomaganie ogrzewania może być aktywne w trybie dziennym i nocnym. 4 0: Wspomaganie ogrzewania jest wyłączone. 4 Z : Wspomaganie ogrzewania jest aktywne tylko w trybie nocnym. 11/06/ A 10

12 3. Opis techniczny BSL BESL Opis wyświetlacza Schemat układu (System-Screen) A Z E R T Y U I Czujnik kolektora Kolektory słoneczne Pompa obiegowa obiegu kolektorowego Wymiennik solarny Podgrzewacz solarny Czujnik solarny Wspomaganie Czujnik c.w.u. - Wspomaganie 4 5 M A Wskaźniki pracy II I M A Symbol wyświetlany w sposób ciągły Symbol migający Status K Pompa solarna aktywna. % Wspomaganie ogrzewania aktywne. Z Przekroczona temperatura zadana podgrzewacza c.w.u.. K Z Aktywna funkcja chłodzenia kolektorów słonecznych lub podgrzewacza c.w.u.. E Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej aktywna. K E Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej aktywna (w trakcie pracy). E a Z a Przekroczona minimalna temperatura kolektorów słonecznych. Przekroczona maksymalna temperatura podgrzewacza c.w.u.. Przekroczona maksymalna temperatura czujnika. T Kanały nastawy. T Zmiana nastaw. ] a Uszkodzenie czujnika. R + K a Praca wymuszona pompy solarnej. R + % a Praca wymuszona wspomagania elektrycznego /06/ A

13 BSL BESL Opis techniczny Wskazania lampek kontrolnych A Lampka kontrolna pracy M A A Kody sygnalizacyjne Zielona lampka świeci się ciągle Zielona/ czerwona miga Stan pompy obiegowej Przekaźnik pompy pracuje. 4 Faza inicjacji 4 Praca ręczna Czerwona miga 4 Uszkodzenie czujnika. 4 Przekroczona maksymalna temperatura podgrzewacza. Opis Normalna praca regulacji. 4 Instalacja jest nastawiona na pracę ręczną: Przełączyć regulator na tryb automatyczny. 4 Została osiągnięta temperatura zadana podgrzewacza i nastąpiło wyłączenie zabezpieczające na skutek przegrzania lub schłodzenia instalacji. 4 Uszkodzenie czujnika. 11/06/ A 12

14 4. Obsługa urządzenia BSL BESL Obsługa urządzenia 4.1 Wyświetlanie mierzonych wartości Przeglądać mierzone wartości przy pomocy przycisków ( i ). Parametr Opis Uwagi TC Temperatura kolektora Czujnik S1. Kanał wyświetlania TC pokazuje aktualną temperaturę czujnika kolektora w C. TR THR Temperatura podgrzewacza (Wymiennik solarny - dół) Temperatura podgrzewacza (Wspomaganie) Czujnik S2. Wartość TR pokazuje rzeczywistą temperaturę w C czujnika w dolnej strefie podgrzewacza c.w.u.. Czujnik S3. Wartość THR pokazuje rzeczywistą temperaturę w C czujnika w górnej strefie podgrzewacza c.w.u.. PC % Prędkość obrotowa pompy Wartość PC % pokazuje w czasie rzeczywistym prędkość pompy obiegowej obiegu solarnego (0-100 %). tc Czas samokalibrowania Kanał wyświetlania tc pokazuje pozostały jeszcze czas fazy odpowietrzania w sekundach. RAP h P1 h P2 Praca wymuszona wspomagania ogrzewania Licznik godzin pracy pompy solarnej Licznik godzin pracy elektrycznego wspomagania ogrzewania On: Wspomaganie ogrzewania pracuje. AUTO: Wspomaganiem ogrzewania steruje regulator. ¼ Patrz rozdział: "Praca wymuszona wspomagania ogrzewania", strona 14. Możliwość wyzerowania. ¼ Patrz rozdział: "Zerowanie wartości", strona 13. Możliwość wyzerowania. ¼ Patrz rozdział: "Zerowanie wartości", strona 13. KWh Ilość ciepła (kwh) 4 Ilość otrzymanego ciepła jest obliczana zgodnie z parametrami wprowadzonymi MWh Ilość ciepła (MWh) przy uruchomieniu (DMAX). 4 Możliwość wyzerowania. ¼ Patrz rozdział: "Zerowanie wartości", strona 13. Wartości KWh lub MWh wskazują w w kwh lub MWh wartość szacunkową całkowitej ilości ciepła wytworzonego przez instalację od momentu uruchomienia regulatora. Ilość otrzymanego ciepła jest obliczana zgodnie z parametrami wprowadzonymi przy uruchomieniu (DMAX). HRE Czas zegarowy ¼ Patrz rozdział: "Nastawa czasu zegarowego", strona Zerowanie wartości Wartość można wyzerować, gdy wyświetli się informacja T. 1. Wybrać wartość przyciskami ( i ). 2. Wciskać przycisk B przez 2 sek.. Wartość została wyzerowana. W celu przerwania procesu, nie naciskać przez 5 sek. żadnego przycisku. Regulator przechodzi automatyczne w tryb wyświetlania wartości /06/ A

15 BSL BESL Obsługa urządzenia 4.2 Nastawy wykonywane przez użytkownika Nastawa czasu zegarowego 1. Przyciskami ( i ) wybrać kanał HRE. 2. Wciskać przycisk B przez 2 sek.. 3. Nastawić godzinę przyciskami ( i ). 4. Nacisnąć przycisk B dla potwierdzenia. 5. Nastawić minutę przyciskami ( i ). 6. Nacisnąć przycisk B dla potwierdzenia. UWAGA Sterownik nie przełącza czasu letniego na zimowy i odwrotnie Praca wymuszona wspomagania ogrzewania 1. Przyciskami ( i ) wybrać kanał RAP. 2. Wciskać przycisk B przez 2 sek.. Na wyświetlaczu miga symbol T. 3. Przyciskiem ) nastawić parametr RAP na ON. 4. Nacisnąć przycisk B, aby potwierdzić nastawę. Po osiągnięciu temperatury zadanej wspomaganie elektryczne ogrzewania wyłącza się Zmiana dopuszczenia wspomagania ogrzewania Przełączyć przełącznik, aby zmienić dopuszczenie elektrycznego wspomagania ogrzewania. E zima: Elektryczne wspomaganie ogrzewania jest dopuszczone w dzień i w nocy. 0 Elektryczne wspomaganie ogrzewania nie jest dopuszczone. Brak podgrzewania przez wspomaganie. Z lato: Elektryczne wspomaganie ogrzewania jest dopuszczone tylko w nocy. M A Wspomaganie ogrzewania jest wyłączone, gdy pracuje pompa solarna. 11/06/ A 14

16 4. Obsługa urządzenia BSL BESL Dłuższa nieobecność W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć wspomaganie elektryczne i zmniejszyć wartość zadaną solarnego podgrzewacza c.w.u.: I M A 1. Ustawić przełącznik 3-pozycyjny na Przy pomocy przycisku ( przejść do ostatniego kanału wyświetlania (HRE). 3. Wciskać przycisk ( przez 5 sek.. Wyświetli się parametr nastawy ze wskazaniem T. 4. Przyciskami ) i ( wybrać parametr SX. 5. Nacisnąć krótko przycisk B. Wskazanie T miga, parametr można nastawić. 6. Zmienić parametr przyciskami ( i ). Na przykład 45( C). 7. Nacisnąć B dla potwierdzenia nastawy. Powrót po dłuższej nieobecności Przy powrocie po dłuższej nieobecności: 4 Ponownie ustawić wartość zadaną solarnego podgrzewacza c.w.u. SX na wartość jego instalacji. 4 Dopuścić z powrotem wspomaganie ogrzewania. 4 Ustawić przełącznik 3-pozycyjny na zimę lub lato, zależnie od pory roku. 4.3 Nastawa temperatury wyjściowej podgrzewacza c.w.u Programowanie i nastawa wspomagania elektrycznego Temperatura objętości wody podgrzewanej przez grzałkę elektryczną jest nastawiana przez instalatora przy uruchomieniu instalacji odpowiednio do wielkości domu. Przy pomocy regulatora solarnego można nastawić dwoma sposobami objętość wody podgrzewanej grzałką do 40 C: 4 Wymusić ciągłe podgrzewanie grzałką przy wysokim nieprzewidzianym zapotrzebowaniu. ¼ Patrz rozdział: "Praca wymuszona wspomagania ogrzewania", strona /06/ A

17 BSL BESL Obsługa urządzenia 4 Wybrać tryb zimowy w (maksimum 2 godziny, zależnie od żądanej objętości wody podgrzanej do 40 C), aby skompensować brak słońca w zimie. W razie potrzeby przedział czasowy dla godzin pozaszczytowych ustawić na godz , t.j. na koniec dnia, gdy udział słońca jest zmniejszony i tuż przed okresem poboru ¼ Patrz rozdział: "Zmiana dopuszczenia wspomagania ogrzewania", strona Nastawa termostatycznego zaworu mieszającego 28 Wlot wody zimnej 57 Wypływ c.w.u. 57 Zawór mieszający jest nastawiony fabrycznie na temperaturę wypływu c.w.u. 60 C (położenie 6). Dla obniżenia tej temperatury zdjąć górną pokrywkę i obrócić kółko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W położeniu 1 temperatura wyjściowa jest obniżona do 35 C. 28 C A Poz.na rys Temperatura na wylocie zaworu mieszającego 35 C 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 4.4 Załączenie i wyłączenie regulatora UWAGA Gdy temperatura kolektorów słonecznych wzrośnie ponad 130 C, regulator pracuje w trybie bezpieczeństwa. Poczekać z uruchomieniem do wieczora lub schłodzić kolektory (przykryć). Uruchomienie przeprowadza instalator. Zaraz po podłączeniu do zasilania elektrycznego regulator znajduje się w trybie automatycznym. Dla odłączenia pompy solarnej wymagana jest minimalna temperatura 30 C kolektorów słonecznych, oraz róznica temperatur 6 C ze względu na podgrzewacz c.w.u.. Jeżeli szczególne warunki czynią koniecznym zmianę nastaw, skontaktować się z instaltorem. 11/06/ A 16

18 5. Kontrole i konserwacja BSL BESL Kontrole i konserwacja 5.1 Ogólne zalecenia 5.2 Armatura zabezpieczająca UWAGA 4 Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko autoryzowani instalatorzy. 4 Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. 5.3 Czyszczenie obudowy zewnętrznej Zawór lub grupa bezpieczeństwa na wlocie wody zimnej musi być uruchamiana minimum 1 raz w miesiącu, aby zapewnić prawidłowe działanie i ewentualnie uniknąć nadciśnienia, które mogłoby uszkodzić podgrzewacz c.w.u.. OSTRZEŻENIE Nie przestrzeganie tej reguły konserwacyjnej może doprowadzić do uszkodzenia zasobnika. 5.4 Kontrola anody magnezowej Powierzchnie zewnętrzne urządzenia czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Anoda magnezowa musi być sprawdzana w odstępach co najmniej 2 - letnich. Po pierwszej kontroli anody, w zależności od stopnia jej zużycia ustalana jest częstotliwość kolejnych przeglądów /06/ A

19 BSL BESL Usuwanie usterek 6 Usuwanie usterek 6.1 Usterki i środki zaradcze Opis Kontrole Rozwiązania Lampki kontrolne nie świecą się. Przerwane zasilanie elektryczne. Przywrócić zasilanie elektryczne. 11/06/ A 18

20 7. Dane techniczne BSL BESL Dane techniczne 7.1 Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Obieg pierwotny: Wymiennik solarny BSL 200 BSL 300 BSL 400 Dopuszczalna temperatura robocza C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wymiennika/wężownicy l Powierzchnia grzewcza m Obieg pierwotny: Wymiennik jako wspomaganie ogrzewania Dopuszczalna temperatura robocza C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wymiennika/wężownicy l Powierzchnia grzewcza m Opór wody przy 2 m 3 /GODZINA kpa Obieg wtórny (Woda użytkowa) Dopuszczalna temperatura robocza C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wodna l Pojemność części kotłowej l Pojemność części solarnej l Ciężar Ciężar wysyłkowy kg Ciężar netto kg Moc Obieg pierwotny: Wymiennik jako wspomaganie ogrzewania Pobór mocy (1) kw Moc Natężenie przepływu ( T = 35 C (1) l/godz Wydajność początkowa przez 10 minut ( T = 30 C) (2) l/10 min Stała schładzania Cr Wh/24 godz. l K Straty postojowe (ΔT=45K) kwh/24h Liczba znamionowa mocy N L (1) Temperatura obiegu pierwotnego: 80 C - Wlot wody zimnej: 10 C - Wypływ c.w.u.: 45 C - Natężenie przepływu: 2 m 3 /godz. (2) Temperatura obiegu pierwotnego: 80 C - Wlot wody zimnej: 10 C - Wypływ c.w.u.: 40 C - Temperatura podgrzewacza: 65 C Obieg pierwotny: Wymiennik solarny BESL 200 BESL 300 BESL 400 Dopuszczalna temperatura robocza C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar Pojemność wymiennika/wężownicy l Powierzchnia grzewcza m Obieg wtórny (Woda użytkowa) Dopuszczalna temperatura robocza C Dopuszczalne ciśnienie robocze bar /06/ A

21 BSL BESL Dane techniczne BESL 200 BESL 300 BESL 400 Pojemność wodna l Pojemność części kotłowej (elektryczne) l Pojemność części solarnej l Ciężar Ciężar wysyłkowy kg Ciężar netto kg Moc Stała schładzania Cr Wh/24 godz. l K Straty postojowe (ΔT=45K) kwh/24h Zawartość pakietów systemów solarnych NF CESI (dla Francji) Sprawdzić zawartość systemu solarnego NF CESI na podstawie poniższej tabeli.. Wymienione numery artykułów oraz pakiety powinny figurować na fakturze za sprzedany przez instalatora system. Zgodnie z certyfikatem NF CESI, system jest kompletny i sprawny, jeżeli ogół identyfikujących go numerów artykułów figuruje na fakturze. System ten zbudowany jest z następujących elementów: 4 Pole kolektorów z 1,2 lub 3 kolektorami słonecznymi. 4 Solarny podgrzewacz c.w.u. zawierający stacje solarną, pompe obiegową, naczynie wzbiorcze i regulator. 4 Płyn solarny, zabezpieczający instalację przed mrozem oraz korozją. System dostarczony jest instalatorowi w dwóch częściach: pierwsza z nich to pakiet dachowy, zawierający kolektory, ich elementy montażowe oraz podłączenia hydrauliczne, drugi to pakiet piwniczny, zawierający podgrzewacz, części składowe systemu oraz płyn solarny. System-CESI INISOL UNO NE (1 kolektor) Pole kolektorów Przygotowywanie c.w.u. Płyn solarny Montaż na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) Pakiet / Nr art. ER ER ER Typ podgrzewacza/ Model BESL 200 Pakiet / Nr art. ER Objętość (l) Wspomaganie 200 elektryczne Pakiet / Nr art. EG /06/ A 20

22 7. Dane techniczne BSL BESL System-CESI INISOL UNO NE (2 kolektory) UNO NE (2 kolektory) UNO NE (3 kolektory) UNO NE (2 kolektory) UNO NE (3 kolektory) UNO N (1 kolektor) Pole kolektorów Przygotowywanie c.w.u. Płyn solarny Montaż na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) Pakiet / Nr art. ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER Typ podgrzewacza/ Model BESL 200 BESL 300 BESL 300 BESL 400 BESL 400 BSL 200 Pakiet / Nr art. ER ER ER ER ER ER Objętość (l) Wspomaganie 200 elektryczne 300 elektryczne 300 elektryczne 400 elektryczne 400 elektryczne 200 Kocioł Pakiet / Nr art. EG EG EG EG EG EG /06/ A

23 BSL BESL Dane techniczne System-CESI INISOL UNO N (2 kolektory) UNO N (2 kolektory) UNO N (3 kolektory) UNO N (2 kolektory) UNO N (3 kolektory) Pole kolektorów Przygotowywanie c.w.u. Płyn solarny Montaż na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) na dachu dachu (>20 ) dachu (17 ) Pakiet / Nr art. ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER Typ podgrzewacza/ Model BSL 200 BSL 300 BSL 300 BSL 400 BSL 400 Pakiet / Nr art. ER ER ER ER ER Objętość (l) 200 Kocioł 300 Kocioł 300 Kocioł 400 Kocioł 400 Kocioł Wspomaganie Pakiet / Nr art. EG EG EG EG EG /06/ A 22

24 8. Gwarancja BSL BESL Gwarancja 8.1 Informacje ogólne 8.2 Warunki gwarancji Gratulujmy Państwu zakupu naszego nowego urządzenia i jednocześnie dziękujemy za Wasze zaufanie. Chcemy zwócić uwagę na fakt, że zakupione przez Państwa urządzenie zachowa swe początkowe cechy jeśli będzie regularnie sprawdzane i konserwowane. Autoryzowany instalator i nasza sieć serwisu gwarancyjnego jest oczywiście stale do Państwa dyspozycji. Francja: Poniższe postanowienia nie wykluczają korzyści, jakie kupujący może odnieść z gwarancji, określonych w art do 1648 kodeksu cywilnego. Belgia: Poniższe postanowienia w związku z umowną gwarancją nie wykluczają korzyści, jakie kupujący może odnieść w oparciu o przepisy prawne stosowane w Belgii, dotyczące wad ukrytych. Szwajcaria: Stosowanie gwarancji jest uzależnione od warunków sprzedaży, dostawy i gwarancji przedsiębiorstwa, które sprzedaje produktyde Dietrich. Portugalia: Poniższe warunki nie naruszają praw użytkowników ustanowionych rozporządzeniem 67/2003 z 8 kwietnia, zmienionym przez rozporządzenie 84/2008 z 21 maja, gwarancji związanych ze sprzedażą dóbr konsumenckich i innych wprowadzanych w życie przepisów. Pozostałe kraje: Poniższe postanowienia nie wykluczają korzyści, jakie kupujący może odnieść w oparciu o przepisy prawne stosowane w kraju kupującego, dotyczące wad ukrytych. Państwa urządzenie objęte jest umowną gwarancją, dotyczącą każdej wady fabrycznej licząc od daty zakupu na fakturze instalatora. Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w karcie gwarancyjnej. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek złego użytkowania urządzenia, błędnej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji (muszą Państwo zadbać o to, aby instalowanie było przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne, niematerialne lub uszkodzenia ciała osób spowodowane instalacją sprzeczną z: 4 zarządzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi przez władze lokalne, 4 zarządzeniami krajowymi, czy lokalnymi, szczególnie dotyczącymi instalacji, 23 11/06/ A

25 BSL BESL Gwarancja 4 naszymi instrukcjami i zaleceniami dotyczącymi instalacji odnoszacymi się do regularnej konserwacji urządzeń, 4 lub wykonanych nie fachowo. Warunki gwarancji są umieszczone na karcie gwarancyjnej. Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany lub naprawy części w wyniku zwykłego zużycia, złego użytkowania, interwencji osób niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego i używania nieodpowiedniego lub złej jakości paliwa. Części takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. są objęte gwarancją tylko w sytuacji gdy nigdy nie były demontowane. Prawa określone w Dyrektywie Unii Europejskiej 99/44/EWG, transponowanej dekretem ustawodawczym nr 24 z dnia 2 lutego 2002 ogłoszonym w Dz. Urz. z 2002 nr 57, pozostają w dalszym ciągu obowiązujące. 11/06/ A 24

26

27 Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktów De Dietrich (stan na dzień r.) Dolnośląskie Głogów (A) Pro-Term (0603) ; Jelenia Góra (A, B,*) Sotis Plus (0604) ; Legnica (A) Delta (0607) ; Świebodzice (A) Brenner (0601) ; Wałbrzych (A, B) Witold Czekaj (0601) ; Wrocław (A, B) Nomar (0666) ; Wrocław (A, B,*) Proinserv (0602) ; Wrocław (A, B) Raan (0605) ; Wrocław (A, C) Inst-Serw (0696) Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz (A, B, C,*) Uni-Serwis (0603) ; Bydgoszcz (A, B) Interm-Tech (0601) ; Grudziądz (A, B) Instgaz & C.O. (0509) ; Toruń (A, B,*) Instal-Eko (0501) ; Włocławek (A) Pralgaz-Service-Express (0601) Lubelskie Biała Podlaska (A, B, C,*) Ekoserwis Rapid (083) ; Lublin (A, B) Tchórzewski Serwis (0603) ; Lublin (A) KJK (0502) ; Lublin (A, B, C) Zubrzycki Serwis (0501) ; Zamość (A, B,) Świderski Robert (0603) Lubuskie Łężyca, k/zielonej Góry (A, B,*) kw SERWIS (0604) ; Wrocław (C) Inst-Serw (0696) ; Wschowa (A) Systemy Grzewcze Serwis (0601) ; Gorzów Wielkopolski (A) Termoinstal (0507) Łódzkie Łódź (A) Inter-Serwis (0602) Łódź (A, B, C,*) Solar -Therm (0601) Małopolskie Bukowno k. Olkusza (A, B,*) A.S. Jacek Gębala (0502) ; Jurków k. Czchowa (E) Leszek Szot (0601) ; Kraków (A) F.H.U. GP-GRUP (0501) ; Kraków (A, B, C,*) Trojan (0506) ; Kraków (A, B) Mekanet (0601) ; Kraków (A, B) Syst. Grzew. Serwis (012) ; Nowy Sącz (A, B) Bieniek (0604) ; Nowy Sącz (A,B) Polibranż (018) ; Gorlice (A) Otech (0508) ; Szczucin (A) Complex-Bud (0691) ; Tarnów (A) Instalator (0602) ; Zakopane (A, B) Piotr Murzyn (0502) ; Zakopane (A) Instal-serwis (0601) Mazowieckie Ciechanów (A, B) Serwis Urządzeń Grzewczych (0602) ; Mińsk Mazowiecki (A, B) T.G. Partner Serwis (0502) ; Płock (A, B) Termoinstal (0605) ; Radom (A) Protor Merkury (0696) ; Radom (A) Piotr Rybacki (0606) ; Radwanków Szlachecki (A) Marek Osuchowski (0601) ; Warszawa (A, B, C,*) Kotrem (0604) ; Warszawa (A, B,*) Serwis D.D. Oertli (0601) ; Warszawa (A) WTW (0502) ; Warszawa (A, B) Wakka ; Ząbki k. Warszawy (A, B) Ciepło i Ogrody (0601) Opolskie Opole (A, B) Brexpol (0602) ; Opole (A, B) Ecotec (0502) ; Nysa (A) Agnik (0604) ; Wrocław (C) Inst-Serw (0696) Podkarpackie Brzozów (A, B, C,*) DMS (0609) ; Leżajsk (A, B) F.H.U. A & R (0604) ; Majdan Królewski (E) P.P.H.U. Henryk Kamiński (0604) ; Mielec (A) Inwest (0606) ; Rzeszów (A, B, C,*) DMS (0609) ; Sanok (D) Zbigniew Piecuch (0603) ; Stalowa Wola (A, B) Automatyk-Serwis (0605) ; Świlcza (A) Jan Szeliga (0501) ; Wróblik Szlachecki (D) Ares (0502) ; Wyszatyce (A) Instal-Serwis (0603) Podlaskie Augustów (A, B,*) Centech (0693) ; Białystok (A, B, C) Ciepłoprojekt (0503) ; Białystok (A, B,*) P.H.U. Sokół (0692) ; Bielsk Podlaski (A, B) Infobud (0502) ; Suchowola (A, B) Łazar i Ska (0604) ; Łomża (A, B) Rzońca (0503) Pomorskie Gdynia (A, B, C,*) Nowaserwis (058) ; Nowa Karczma (A, B,*) Origo (0601) ; Gdańsk (A) Instalacje I Automatyka (0505) ; Brusy/Chojnice (A) Eko-Serwis (0502) ; Słupsk (A) Balcerzak Serwis (0606) ; Żukowo (A) Projektowanie i usługi budowlane Flisik Waldemar (0601) Śląskie Bielsko-Biała (A, B) Krzysztof Cebulski (0602) ; Bielsko-Biała (A) Instal-sanit (0696) ; Bielsko-Biała (A) Admar (0600) ; Cieszyn (A, B) Roman Kałuża (0603) ; Częstochowa (A, B, C) Eko-Instal (0502) ; Częstochowa (A, B,*) K & P K. Puczyński (0600) ; Gliwice (A) Beri (0601) ; Rybnik A, B, C,*) Z.U.H. Holtex (0603) ; Sosnowiec (A, B,*) A.S. Jacek Gębala (0502) ; Katowice (A, B) Polmar (0601) ; Tarnowskie Góry (A, B) Beri (0601) ; Tarnowskie Góry (A) Multitech (0601) Świętokrzyskie Busko-Zdrój (A, B) Nowator (0604) ; Miedziana Góra k. Kielc (A, B, C,*) Techmont (0603) ; Mniów k. Kielc (A, B) Witczak (0605) ; Staszów (A, B) Leszek Zamojski (0606) Warmińsko-Mazurskie Elbląg (A, B) SMS (0501) ; Giżycko (A, B) Lech-Bud (0502) ; Olsztyn (A, B, C,*) Serwis Nosowicz (0605) Wielkopolskie Czarnków (A, B,*) Adam Józefiak (0602) ; Gniezno (A, B) Krzysztof Słowiński (0603) ; Kalisz (A, B) Pro-Bis (0602) ; Konin (A, B) Olej-Serwis (0601) ; Leszno (A, B) Helgaz (0601) ; Poznań (A, B,*) Terra-Sol (0601) ; Ostrów Wielkopolski (A, B) P.H.U. TIM (0505) ; Poznań (A, B, C) Spaw (0605) ; Piła (A) Z.I.S.I.O. (0604) ; Swarzędz (A) InTech (0516) Zachodnio-Pomorskie Koszalin (A, B) Asbud (0502) ; Koszalin (A, B) Energoserwis (0602) ; Kołobrzeg (A, B, C,*) Termo-Serwis (0605) ; Szczecin (A, B, C,*) M.Z.Serwis (0608) ; Szczecin (A, B) Donat (0606) ; Świnoujście (A) Eco-Lux Instal (0602) Fir my ser wi so we za mie szczo ne w wy ka zie zo sta ły podzie lo ne we dług na stę pu ją cych ka te go rii Kategoria serwisu A B C D E Ro dza je ser wi so wa nych ko tłów De Dietrich (wszystkie stojące i wiszące) Interdomo (dawniej Schäffer) (wszystkie stojące i wiszące) De Dietrich made by Remeha (wszystkie stojące i wiszące) De Dietrich (stojące i wiszące do 60 kw) Tylko wiszące kotły CITY * Serwis Fabryczny W ra zie awa rii (w okre sie gwa ran cji) p r o s im y o k o n t a k t w k o l e jn o ś c i : gionalny serwis (zob. wykaz obok ) R e P r z e ds t aw ic i e l r eg i on a ln y Gdańsk: GSM Katowice: GSM Kraków: GSM Poznań: GSM Warszawa: GSM Wrocław Południe: GSM Wrocław Północ: GSM B i ur o D e D i et r i c h czyn ne co dzien nie w godz Wro cław, ul. My dla na 1 tel G ł ó wn y s e r w is a n t» g or ąc a l in i a «tel tel po godz : tel tel Awaria po okresie gwarancji : Z a w i ad o m s w o j eg o s e r w is a n t a z autoryzacją De Dietrich lub serwis z wykazu

28 AD001NU-08-AB Copyright Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak również rysunki i schematy pozostają naszą wyłączną własnością i bez naszej uprzedniej zgody na piśmie zabrania się ich reprodukowania. 11/06/ A DE DIETRICH THERMIQUE 57, rue de la Gare F MERTZWILLER - BP 30

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C Urządzenie neutralizujące Polski 24/08/05 Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia neutralizującego z pompą kondensatu dla urządzeń odzyskujących ciepło ze spalin RCI 300 - RCI 400 RCI

Bardziej szczegółowo

Polska ALEZIO. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220. Instrukcja obsługi 300026804-001-B

Polska ALEZIO. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda Split Inverter AWHP-V220. Instrukcja obsługi 300026804-001-B ALEZIO Polska PL Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda "Split Inverter" AWHP-V220 Instrukcja obsługi 300026804-001-B Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane w instrukcji...4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi POLSKI PL Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi Instrukcja instalowania, uruchomienia i konserwacji 1/09/06 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SW 100 Polski 30/04/09

SW 100 Polski 30/04/09 Zasobnik warstwowy do kotłów dwufunkcyjnych Polski 30/04/09 Instrukcja instalowania Instrukcja obsługi www.dedietrich.pl Spis treści BUDOWA I PRZEZNACZENIE......................................... 3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KoleKtor płaski C250V pl

KoleKtor płaski C250V pl KoleKtor płaski C250V pl Montaż na dachu skośnym 750244501 spis treści Zestawy montażowe 1.0 symbole i narzędzia pakiet Multi-Fit pakiet uniwersalny 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Bezpieczeństwo montażu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500

BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500 PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BL 150 - BL 200 - BL 300 - BL 400 - BL 500 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi M001635-A 300020050-001-B . Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Inisol. Instrukcja instalowania i konserwacji. Montaż na dachu płaskim Wspornik podstawowy z krzyżakiem stabilizującym i przedłużeniem

Inisol. Instrukcja instalowania i konserwacji. Montaż na dachu płaskim Wspornik podstawowy z krzyżakiem stabilizującym i przedłużeniem Polska PL Kolektory dla systemu z podgrzewaczem solarnym Inisol Instrukcja instalowania i konserwacji Montaż na dachu płaskim Wspornik podstawowy z krzyżakiem stabilizującym i przedłużeniem M002081-300027245-001-

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BLC Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BLC Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji PL Pojemnościowy stojący podgrzewacz c.w.u. BLC 150...500 Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300027322-001-02 Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR PŁASKI C250V PL. Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA. 750232501b

KOLEKTOR PŁASKI C250V PL. Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA. 750232501b KOLEKTOR PŁASKI C250V PL Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA 750232501b PL WPROWADZENIE 1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w tej broszurze przed instalacją i oddaniem

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA Kondensacja oszczędności" lato/jesień 2014 " Termin: 21.07.2014 15.12.2014. Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne

PROMOCJA Kondensacja oszczędności lato/jesień 2014  Termin: 21.07.2014 15.12.2014. Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły kondensacyjne Ciepło już od progu Specjalna oferta cenowa Promocja 21.07.2014-15.12.2014 PROMOCJA Kondensacja oszczędności" lato/jesień 2014 " Termin: 21.07.2014 15.12.2014 Promocja na zestawy grzewcze zawierające kotły

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA INSTALACJE SOLARNE Kaliko TERMODYNAMICZNY PODGRZEWACZ WODY STANDARD Powietrze źródłem ciepła >> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >>

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania i konserwacji

Instrukcja instalowania i konserwacji Polska PL Kolektory do montażu w połaci dachu dla systemów z podgrzewaczem solarnym Inisol 1 Inisol 2 Instrukcja instalowania i konserwacji montaż w połaci dachu 1 lub 2 kolektory M002070-300027244-001-

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Informacja na temat... Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 1 Podstawy Według EEciepłoG (Odnawialna - Energia Ustawa o cieple) od roku 2009 w nowych budynkach min. 15% zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Polska. System z podgrzewaczem solarnym. Inisol DB 110. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji M D A

Polska. System z podgrzewaczem solarnym. Inisol DB 110. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji M D A Polska PL System z podgrzewaczem solarnym Inisol DB 110 Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji M001690-D 300027243-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3

Bardziej szczegółowo

BSL BESL

BSL BESL UNO PL Podgrzewacz solarny BSL 200...400 BESL 200...400 Instrukcja instalowania i konserwacji L000541-B 300028671-001-02 Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Używane symbole...6 1.1.1 Symbole stosowane w

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne Przepływowe podgrzewacze c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo