Rozdziaª 2. Proste przykªady opcji egzotycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdziaª 2. Proste przykªady opcji egzotycznych"

Transkrypt

1 Rozdziaª 2 Proste przykªady opcji egzotycznych Cztery podstawowe typy opcji: europejskie/ameryka«skie opcje call/put to tzw. opcje waniliowe (vanilla options); b d je równie» okre±laª jako opcje zwykªe. Mo»na tworzy bardziej zªo»one ich wersje, modykuj c na przykªad funkcj wypªaty, prawo do realizacji (okre±lane te» jako styl wykonania), wprowadzaj c nietypowy instrument bazowy (na przykªad mo»e nim by inna opcja), tworz c opcj na kilka ró»nych instrumentów bazowych itd. Mo»liwo±ci s praktycznie nieograniczone. Prowadzi to do tzw. opcji egzotycznych. W tym rozdziale przyjrzymy si kilku prostym przykªadom takich opcji. Zostaªy wybrane pod k tem zastosowa«: jedne pomog nam w wycenie pewnych instrumentów pochodnych, inne b d przydatne w konstrukcji lokat strukturyzowanych. W»adnym wypadku nie jest to wyczerpuj ce opracowanie ±wiat opcji egzotycznych jest bardzo du»y i nawet tak obszerna pozycja jak [37] jest do± skrótowa. Przedstawione s wzory na wycen w modelu Blacka-Scholesa-Mertona, zwykle w najprostszej wersji, gdy instrumentem bazowym s akcje nie wypªacaj ce dywidendy, lub aktywa generuj ce stop dywidendy. Oczywi±cie wzory te mo»na ªatwo zmodykowa by uzyska wersj dla akcji z dywidend gotówkow, stosuj c schemat jak we wzorze (1.16). 29

2 30 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH 2.1 Opcje binarne Zaczniemy od opcji binarnych. S one w gruncie rzeczy prostszym, bardziej podstawowym instrumentem pochodnym ni» opcje waniliowe. Opcje binarne, okre±lane te» jako opcje cyfrowe (digital ) wypªacaj zero lub warto± jednej jednostki aktywów. Charakteryzuj si nieci gª funkcj wypªaty. Przykªadowo, opcja call wypªaci warto± jednej jednostki aktywów je±li S T ; w przeciwnym razie wypªata wynosi 0. Analogicznie b dzie w przypadku opcji put: tu wªa±ciciel dostanie 0 gdy S T, za± warto± jednostki aktywów w przeciwnym razie. Opcje binarne mo»na porówna do zakªadu: opcja call to zakªad,»e w chwili T warto± instrumentu bazowego wyniesie co najmniej, za± opcja put jest zakªadem,»e S T b dzie w dniu wyga±ni cia poni»ej. Nagrod za wygrany zakªad jest jednostka aktywów. B dziemy rozwa»a sytuacj, gdy aktywa w których dostaniemy wypªat to gotówka (opcje gotówka albo nic), a tak»e, gdy jest to instrument bazowy (opcje aktywa 1 albo nic). Mamy zatem cztery podstawowe typy opcji binarnych. Ich angielskie nazwy i stosowane w podr czniku skróty przedstawia tabela 2.1. Na przykªad w przypadku opcji kupna typu gotówka albo nic oznaczenie H con.c to odpowiadaj ca tej opcji funkcja wypªaty, za± C con.c (t) oznacza warto± opcji gotówka albo nic w chwili t. Tabela 2.1: Opcje binarne Opcja kupna Opcja sprzeda»y Gotówka cash or nothing call cash or nothing put albo nic con.c con.p Aktywa asset or nothing call asset or nothing put albo nic aon.c aon.p Funkcje wypªaty Wzory i schematyczne wykresy funkcji wypªaty dla opcji binarnych przedstawione s w tabeli 2.2 (w przypadku opcji gotówka albo nic przedstawiona zostaªa wypªata dla opcji). 1 Chyba wªa±ciwsza byªaby nazwa instrument bazowy albo nic, jednak wydaje si by troch za dªuga.

3 2.1. OPCJE BINARNE 31 Tabela 2.2: Opcje binarne: funkcja wypªaty S T S T H con.c=1 {ST } H con.p=1 {ST <} S T S T H aon.c=s T 1 {ST } H aon.p=s T 1 {ST <} Parytet dla opcji binarnych Jak wida, wykresy z tabeli 2.2 uzupeªniaj si. Mamy nast puj ce zale»no±ci mi dzy funkcjami wypªaty opcji binarnych: H con.c + H con.p = 1, H aon.c + H aon.p = S T. Innymi sªowy, portfel zªo»ony z opcji call i put typu gotówka albo nic ma tak sam wypªat jak wolny od ryzyka bon bezkuponowy o nominale 1 i terminie zapadalno±ci T. Podobnie portfel opcji call i put typu aktywa albo nic ma w chwili T tak sam warto± jak portfel zªo»ony z jednej akcji

4 32 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH (dokªadniej: jednej jednostki instrumentu bazowego). Wobec tego, je±li nie ma mo»liwo±ci arbitra»u, ceny opcji binarnych s ze sob powi zane (ceny wyliczone s w chwili t = 0): Oto kolejna prosta wªasno± : x1 {x 0} = max(x, 0). Wstawiaj c do powy»szego równania x = S T uzyskujemy zale»no± : S T 1 {ST } 1 {ST } = max(s T, 0), C con.c + C con.p = e rt, (2.1) C aon.c + C aon.p = Se qt. (2.2) Opcje binarne nie s ju» tak egzotyczne jak kiedy±. Walutowymi opcjami binarnymi mo»na handlowa na niektórych internetowych platformach foreksowych. Opcje gotówka albo nic zostaªy wprowadzone do obrotu w maju 2008 przez gieªd AMEX (American Exchange, w pa¹dzierniku 2008 przej ta przez NYSE Euronext) i w czerwcu 2008 przez CBOE (Chicago Board of Options Exchange). Na przykªad CBOE ma w obrocie europejskie opcje binarne oznaczone symbolem BSZ. Instrumentem bazowym jest indeks S&P 500 (SPX); opcje wypªacaj 0 lub $100. czyli portfel zªo»ony z opcji call aktywa albo nic i krótkich opcji put gotówka albo nic ma t sam wypªat co zwykªa (waniliowa) opcja call. Analogicznie, opcja put ma t sam wypªat, co portfel zªo»ony z opcji binarnych put typu gotówka albo nic i krótkiej opcji put aktywa albo nic: H aon.c H con.c = H c, H con.p H aon.p = H p. W sytuacji braku arbitra»u powy»sze zale»no±ci mi dzy funkcjami wypªaty przekªadaj si na zale»no±ci mi dzy cenami opcji. Jest to rodzaj parytetu dla opcji binarnych i waniliowych: C c = C aon.c C con.c, (2.3) C p = C con.p C aon.p. (2.4) Opcje binarne s wi c bardziej elementarnymi cegieªkami ni» opcje waniliowe: te ostatnie mo»na zbudowa z opcji binarnych. Przyjrzyjmy si wzorom na wycen opcji binarnych w modelu Blacka- Scholesa-Mertona. Zaczniemy od opcji gotówka albo nic. Jak wiadomo, warto± opcji europejskiej to zdyskontowana warto± oczekiwana funkcji wypªaty

5 2.1. OPCJE BINARNE 33 wzgl dem miary martyngaªowej Q, zob. (1.6). Warto± oczekiwan funkcji staªej liczy si oczywi±cie bardzo prosto: C con.c (t) = e r(t t) E Q (1 {ST } F t ) = e r(t t) Q{S T } = e r(t t) N(d ) na mocy formuªy (1.42). Analogicznie, C con.p (t) = e r(t t) E Q (1 {ST <} F t ) = e r(t t) N( d ). Powy»szy wzór wynika równie» z parytetu 2.1. olejne wersje parytetu, tzn. formuªy (2.3) oraz (2.4), daj pozostaªe wzory na ceny opcji binarnych: C aon.c (t) = Se q(t t) N(d + ), C aon.p (t) = Se q(t t) N( d + ). Mo»na je oczywi±cie wyprowadzi bezpo±rednio. Zrobimy to w bardziej ogólnym kontek±cie binarnych opcji pot gowych w nast pnej sekcji Binarne opcje pot gowe Binarne opcje pot gowe s wersj opcji binarnych typu aktywa albo nic wypªacaj cych 0 (opcja wygasa poza cen ) lub warto± jednostki aktywów, podniesion do pewnej pot gi naturalnej n (opcja wygasa w cenie): Denicja 2.1 Binarna pot gowa opcja call (odpowiednio put) wypªaca kwot S n (T ) je±li warto± S T jest wi ksza lub równa (odpowiednio: mniejsza) ni» cena realizacji ; w przeciwnym razie opcja wypªaca zero. Wypªata binarnej opcji pot gowej (w pot dze n) wynosi wi c H bpn.c = S n T 1 {ST } H bpn.p = S n T 1 {ST <} (call), (put). (b dziemy stosowa skrót bpn od sªów binary power option i stopnia n wykªadnika binarnej opcji pot gowej).

6 34 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH Rysunek 2.1: Funkcje wypªaty kwadratowych opcji binarnych. 2. S T 2.. S T H bp2.c H bp2.p Funkcj wypªaty takiej opcji dla n = 2 (jest to wi c opcja kwadratowa) przedstawia Rysunek 2.1. Dla n = 0 i n = 1 dostajemy znane nam ju» zwykªe opcje binarne typu gotówka albo nic oraz aktywa albo nic. Wyliczmy warto± binarnej opcji pot gowej w chwili t = 0 (dla uproszczenia instrumentem bazowym b d akcje bez dywidendy): C bpn.c = e rt E Q (S n (T )1 {ST }). (2.5) Zaczniemy od wyprowadzenia wzorów na warto± oczekiwan wypªaty opcji call, liczon wzgl dem miary zycznej 2, zob. wzór (1.42). Oznaczymy j przez P (n) (), gdzie to cena realizacji opcji: P (n) () := E P ( S n (T )1 {ST }). (2.6) orzystamy ze wzoru (1.44) na g sto± rozkªadu S T : P (n) () = = d () x n φ(x)dx = x n N (y)dy. x n N (d (x))d (x)dx W ostatniej linii stosujemy narzucaj ce si podstawienie y = d (x). Wyliczamy x: x = (d ) 1 (y) = Se yσ T +(µ 1 2 σ2 )T, 2 Wzory te przydadz si do szacowania ryzyka portfeli opcyjnych w rozdziale 4.

7 2.1. OPCJE BINARNE 35 co wraz ze wzorem (1.45) na dystrybucj N ( ) daje: P (n) () = 1 d () S n e nµt e nyσ T 1 2 nσ2t e 1 2 y2 dy 2π = S n e nµt 1 d () e 1 2 (y2 +2ynσ T +nσ 2 T ) dy 2π = S n e nµt 1 d () e 1 2 (y+nσ T ) 2 e 1 2 (n2 n)σ 2T dy 2π Stosuj c podstawienie z = y + nσ T dostajemy: P (n) () = S n e nµt n(n 1)σ2 T 1 d ()+nσ T 2π = S n e nµt n(n 1)σ2T N(d () + nσ T ). e 1 2 z2 dz Ostatecznie mamy wi c wzór na oczekiwan wypªat binarnej pot gowej opcji call: P (n) () = S n e nµt n(n 1)σ2T N(d () + nσ T ). (2.7) W podobny sposób mo»na przeprowadzi obliczenia dla opcji put. Zamiast tego zauwa»my,»e w granicy, gdy 0, powy»szy wzór daje E P (S n (T )) = 0 x n φ(x)dx = S n e nµt n(n 1)σ2T, (2.8) wi c warto± oczekiwan wypªaty dla opcji put dostajemy jako ró»nic warto- ±ci dwóch caªek: (2.8) i (2.7). Zatem warto± oczekiwana wypªaty dla binarnej pot gowej opcji put wynosi S n e nµt n(n 1)σ2T N( d () nσ T ). Przechodz c do miar martyngaªowych i wykorzystuj c formuª (1.6) dostajemy wzory na ceny C bpn.c i C bpn.p binarnych pot gowych opcji call i put C bpn.c = S n e (n 1)rT n(n 1)σ2T N(d () + nσ T ), C bpn.p = S n e (n 1)rT n(n 1)σ2T N( d () nσ T ). Oczywi±cie w szczególnych przypadkach n = 0 i n = 1 dostajemy odpowiednio wzory na ceny opcji gotówka albo nic oraz aktywa albo nic.

8 36 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH wiczenie 2.1 W przeciwie«stwie do opcji binarnych, rozwa»my zwykªe opcje pot gowe (power options). Zale»nie od ¹ródeª, okre±lane s w ten sposób opcje o wypªatach oraz opcje max(s n, 0) max( S n, 0) max(s, 0) n max( S, 0) n (opcja call) (opcja put) (opcja call) (opcja put) Dla rozró»nienia, te drugie mo»na nazwa opcjami spot gowanymi (powered options). Wykorzystaj rezultaty tego rozdziaªu by wyprowadzi wzory na cen tych opcji w modelu Blacka-Scholesa-Mertona. 2.2 Opcje zªo»one Opcja dla której instrumentem bazowym jest inna opcja to tzw. opcja zªo-»ona. Mamy tu cztery mo»liwo±ci: opcje call na opcje call, call na put, put na call i put na put. Wªa±ciciel opcji ma prawo kupi (odpowiednio sprzeda ) w przyszªej chwili τ, za okre±lon dzisiaj cen κ (cena realizacji opcji zªo»onej) opcj b d c instrumentem bazowym. Cen realizacji tej ostatniej oznaczymy przez, a termin realizacji przez T > τ. Oczywi±cie warto± instrumentu bazowego naszej opcji nie ma rozkªadu log-normalnego i zastosowanie wzorów Blacka-Scholesa-Mertona dla zwykªych opcji byªoby naiwne. Mo»emy jednak potraktowa opcje zªo»one jako opcje egzotyczne na instrument bazowy instrumentu bazowego, czyli na S(t), i wyprowadzi wzór na cen wykorzystuj c wzór (1.6). Przypu± my,»e mamy opcj call na call na akcje bez dywidendy. Cen w chwili t opcji call na akcje oznaczamy przez C c (t). Je±li w chwili τ warto± opcji bazowej C c (τ) przekroczy Na pierwszy rzut oka mogªo by si wydawa,»e opcje na opcje to zb dna abstrakcja. Tymczasem pomysª opcji zªo»onych wcale nie jest nowy i pojawia si ju» w sªynnej pracy Blacka i Scholesa [3]. W ko«cu to, co uwa»amy za zwykªe opcje na akcje mo»na traktowa jako opcje zªo»one: akcje rmy z ograniczon odpowiedzialno±ci s opcjami call na aktywa tej»e rmy, zob. [R]. W takim razie opcje na akcje to opcje zªo»one których instrumentem bazowym s aktywa rmy. Inne zastosowanie opcji zªo»onych, to wykorzystanie ich jako narz dzia wyceny pewnych bardziej egzotycznych opcji na akcje, zob. 2.3.

9 2.2. OPCJE ZŠO ONE 37 cen realizacji κ, inwestor zrealizuje opcj zªo»on i kupi opcj bazow za cen κ. W przeciwnym razie nie wykona opcji zªo»onej. W takim razie w chwili T inwestor b dzie miaª wypªat max(s T ; 0) w pierwszym przypadku (pomniejszon κe r(t τ), czyli o warto± przyszª premii, któr musi zapªaci, je±li w chwili τ zrealizuje opcj zªo»on ). W drugim przypadku wypªata wyniesie 0. Znajdziemy opis funkcji wypªaty opcji zªo»onej, w którym nie b dziemy si odwoªywali do ceny opcji b d cej instrumentem bazowym. Oznaczmy w tym celu przez S tzw. cen krytyczn. Jest to cena akcji dla której opcja, b d ca instrumentem bazowym, warta jest κ w chwili τ. Wyliczamy j wykorzystuj c wzory Blacka-Scholesa-Mertona, i rozwi zuj c (numerycznie) równanie C c (S,, T τ) = κ. Zauwa»my,»e warto± ceny krytycznej znana jest w chwili 0. Opcja zªo»ona call zostanie wykonana, je±li S τ > S. Mamy wi c nast puj cy opis funkcji wypªaty dla opcji zªo»onej (call na call): S T κe r(t τ) je±li S τ S, S T, H cc (S T ) = κe r(t τ) je±li S τ S, S T <, 0 w przeciwnym razie. Jak wida, nie jest nam potrzebna cena realizacji κ, wystarczy znajomo± ceny krytycznej S by wyliczy wypªat binarnej opcji zªo»onej. Je±li instrumentem bazowym jest opcja put, to równanie na cen krytyczn ma posta C p (S,, T τ) = κ. Podsumowuj c, opcja zªo»ona zostanie zrealizowana, je±li S τ > S gdy jest to call na call, lub put na put. Dla opcji call na put, lub put na call, warunkiem jest by S τ < S. Upro±cimy nieco rozwa»ania zwi zane z wycen, wyprowadzaj c binarne opcje zªo»one. Mo»na z nich zbudowa klasyczne opcje zªo»one; przydadz si równie» do wyceny opcji na akcje, warunkowo zabezpieczonych przed dywidend (sekcja 2.3) Binarne opcje zªo»one. Wªa±ciciel binarnej opcji zªo»onej call otrzymuje opcj b d c instrumentem bazowym za darmo, je±li w dniu wyga±ni cia τ jest ona warta co najmniej κ.

10 38 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH Wracaj c do poprzedniego przykªadu, wypªata binarnej opcji zªo»onej call na call wynosi S T je±li S τ S, S T, H bcc (S T ) = 0 w przeciwnym razie. Wyprowadzimy wzór na cen tej opcji. Wiemy,»e C bcc = e rt E Q (H bcc ). Z równania 1.3 (pomijamy tyld nad W (t)) mamy: S τ = Se (r 1 2 σ2 )τ+σw (τ), S T = Se (r 1 2 σ2 )T +σw (T ). Interesuje nas sytuacja gdy S τ S oraz S T. Wyznaczaj c W (τ) i W (T ) z powy»szych wzorów i stosuj c przeksztaªcenia jak we wzorze 1.41 otrzymujemy: S τ > S 1 τ W (τ) < d (S, τ); S T > 1 T W (T ) < d (, T ). Šatwo sprawdzi, korzystaj c z wªasno±ci procesu Wienera,»e zmienne losowe X = 1 τ W τ, oraz Y = 1 T W T maj standardowy rozkªad normalny, korelacj ρ = τ T, oraz wektor losowy (X, Y ) ma dwuwymiarowy rozkªad normalny. Jego g sto± dana jest wzorem n 2 (x, y) = 1 e 2π 1 ρ 2 1 2(1 ρ 2 ) (x2 2ρxy+y 2 ).

11 2.2. OPCJE ZŠO ONE 39 Wyliczmy warto± oczekiwan wypªaty opcji: a b ( Se (r 1 2 σ2 )T yσ T ) n 2 (x, y)dxdy, przy czym, aby skróci zapis, stosujemy oznaczenie a ± = d ± (S, τ), b ± = d ± (, T ). (2.9) Skªadnik caªki podwójnej zawieraj cy wynosi oczywi±cie N 2 (a, b, ρ) (2.10) gdzie N 2 oznacza dystrybuant standardowego dwuwymiarowego rozkªadu normalnego n 2. Liczymy caªk drugiego skªadnika: a b = Se rt a = Se rt a+ Se (r 1 2 σ2 )T yσ T n 2 (x, y)dxdy b b+ e 1 2 σ2 T yσ T n 2 (x, y)dxdy e 1 2 σ2 T (y σ T )σ T n 2 (x σ τ, y σ T )dx dy (Mamy tu proste podstawienia: x = x+σ T oraz y = y+σ T). Wykªadnik funkcji exp w wyra»eniu n 2 (x σ τ, y σ T ) ma posta (x σ τ) 2 2ρ(x σ τ)(y σ T ) + (y σ T ) 2. (2.11) 2(1 ρ 2 ) Rozwini cie drugich pot g w liczniku i wstawienie ρ = τ T daje w wyniku Wobec tego caªka wynosi (x ) 2 2ρx y + (y ) 2 2(1 ρ 2 ) 1 2 σ2 T + y σ T. Se rt a+ b+ n 2 (x, y )dx dy = Se rt N 2 (a +, b +, ρ). Po uwzgl dnieniu caªki 2.10 i zdyskontowaniu dostajemy wzór na warto± binarnej opcji call na call: C bcc = SN 2 (a +, b +, ρ) e rt N 2 (a, b, ρ).

12 40 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH W podobny sposób mo»na wyprowadzi wzór na warto± opcji binarnej call na put: C bcp = e rt N 2 ( a, b, ρ) SN 2 ( a +, b +, ρ). W przypadku binarnej opcji zªo»onej put wªa±ciciel otrzymuje za darmo opcj b d c instrumentem bazowym je±li w chwili τ warto± tego» jest mniejsza ni» κ. Analogiczne wyliczenia daj : C bpc = SN 2 ( a +, b +, ρ) e rt N 2 ( a, b, ρ), dla opcji binarnej put na call, oraz C bpp = e rt N 2 (a, b, ρ) SN 2 (a +, b +, ρ). dla binarnej call na put. Wró my teraz do zwykªych opcji zªo»onych. Jedyne, co musimy dodatkowo (tzn. w porównaniu z opcjami binarnymi) uwzgl dni, to warunkowe premie: wªa±ciciel standardowej opcji zªo-»onej pªaci w chwili τ, je±li opcja zªo»ona zostanie wykonana, tzn. je±li S τ > S (opcja call na call lub put na put) lub je±li S τ < S (opcja call na put, put na call). Wªa±ciciel dªugiej pozycji w opcji zªo»onej ma zatem dodatkowo krótk pozycj w opcji binarnej typu gotówka albo nic. Standardowa opcja call na call lub Przeksztaªcenia w wyra»eniu (2.11) s elementarne, jednak do±»mudne. Mo»e warto je wykona samodzielnie bo zaskakuje w jaki sposób wszystkie skªadniki w magiczny sposób konspiruj si by si poskraca tak, by pod znakiem podwójnej caªki pozostaªa tylko g sto± dwuwymiarowego rozkªadu normalnego. To nie mo»e by przypadek! Rzeczywi±cie nieco inne podej±cie do problemu wyceny opcji daje rezultat w sposób równie prosty jak obliczanie skªadnika (2.10), zob. sekcja 2.4. call na put jest wi c portfelem skªadaj cym si z dªugiej binarnej opcji zªo-»onej call i krótkiej opcji gotówka albo nic. W przypadku zªo»onej opcji put mamy nieco inny zwi zek ni» dla call: w przypadku realizacji wªa±ciciel oddaje w chwili τ opcj bazow za cen realizacji κ, wi c (standardowa) zªo»ona opcja put jest równowa»na z portfelem skªadaj cym si z krótkiej binarnej zªo»onej opcji put i dªugiej opcji gotówka albo nic.

13 2.3. CENA OPCJI WARUNOWO ZABEZPIECZONYCH 41 Mamy ostatecznie: C cc = SN 2 (a +, b +, ρ) e rt N 2 (a, b, ρ) κe rτ N(a ), C cp = e rt N 2 ( a, b, ρ) SN 2 ( a +, b +, ρ) κe rτ N( a ), C pc = e rt N 2 ( a, b, ρ) SN 2 ( a +, b +, ρ) + κe rτ N( a ), C pp = SN 2 (a +, b +, ρ) e rt N 2 (a, b, ρ) + κe rτ N(a ), gdzie a ± i b ± s analogiczne do d ± we wzorach Blacka-Scholesa-Mertona, zob. równanie (2.9). Uwaga 2.1 Podej±cie do wyceny opcji egzotycznych przez zastosowanie rozkªadu na opcje binarne mo»na znale¹ w [28]. 2.3 Cena opcji warunkowo zabezpieczonych przed wpªywem dywidendy Zastosujemy teraz przedstawion wy»ej wycen binarnych opcji zªo»onych do wyceny opcji na akcje, które byªy w latach notowane na GPW. Byªy to opcje warunkowo zabezpieczone przed wpªywem dywidendy, zob. sekcja B dziemy zakªada,»e znany jest ostatni dzie«notowania akcji z dywidend, oznaczany tu jako τ, oraz warto± D dywidendy. Przyjmiemy te»,»e D jest jedyn dywidend wypªacan w trakcie»ycia opcji. Wªa±ciciel opcji call, warunkowo zabezpieczonej przed dywidend, zaobserwuje,»e w chwili τ zamieni si ona w 1. opcj call o cenie realizacji D, je±li S τ 10D, 2. opcj call o cenie realizacji, je±li S τ > 10D. Wobec tego opcja ta ma tak wypªat jak portfel skªadaj cy si z dªugiej pozycji w dwóch zªo»onych opcjach binarnych wygasaj cych w chwili τ: 1. opcji call na call o cenie realizacji, 2. opcji put na call o cenie realizacji D. (Mamy tu do czynienia z binarnymi, a nie zwykªymi opcjami zªo»onymi gdy» w chwili τ wªa±ciciel nie musi za pªaci za otrzyman now opcj ze zmodykowan cen realizacji.)

14 42 ROZDZIAŠ 2. PRZYŠADY OPCJI EGZOTYCZNYCH Tak jak przedtem, nie jest potrzebna warto± ceny realizacji binarnej opcji zªo»onej; wystarczy znajomo± ceny krytycznej S akcji. Jest to wygodne, gdy» opcje zªo»one wchodz ce w skªad portfela maj ró»ne ceny realizacji, natomiast maj t sam, ªatw do wyliczenia warto± krytyczn instrumentu bazowego: wynosi ona oczywi±cie S = 10D. Zastosujemy model akcji z dywidend jak w równaniu (1.14). Mo»emy traktowa opcje na S(t) jako instrument pochodny którego instrumentem bazowym jest skªadowa ryzykowna S(t) instrumentu S(t) (zob. sekcja 1.2.1). Mamy zale»no± S τ = S τ + D, wobec tego cena krytyczna wynosi S = 9D i ceny opcji na akcje, warunkowo zabezpieczonych przed dywidend, mo»na zapisa jako C cdp.c ( S,, T, τ, D) = C bcc ( S,, T, 9D, τ) + C bpc ( S, D, T, 9D, τ), C cdp.p ( S,, T, τ, D) = C bcp ( S, D, T, 9D, τ) + C bpp ( S,, T, 9D, τ). Aby wyrazi ceny opcji jako funkcje ceny akcji notowanej w chwili t = 0, zauwa»my,»e S(0) = S(0) De rτ. W rezultacie otrzymujemy nast puj c formuª na cen opcji call warunkowo zabezpieczon przed dywidend : C cdp.c = (S De rτ )N 2 (a +, b +, ρ) e rt N 2 (a, b, ρ) + (S De rτ )N 2 ( a +, b +, ρ) ( D)e rt N 2 ( a, b, ρ). Warunkowo zabezpieczona opcja put jest portfelem skªadaj cym si z dªugiej put na put o cenie realizacji oraz dªugiej call na put o cenie realizacji D, wobec tego C cdp.p = e rt N 2 (a, b, ρ) (S De rτ )N 2 (a +, b +, ρ) przy czym + ( D)e rt N 2 ( a, b, ρ) (S De rτ )N 2 ( a +, b +, ρ). a ± = d ± (S De rτ, 9D, τ), b ± = d ± (S De rτ,, T ), b ± = d ± (S De rτ, D, T ). Je±li podstawimy D = 0 to b ± = b ± i otrzymamy standardowe równania Blacka-Scholesa-Mertona, wystarczy wykorzysta zale»no± N 2 (a, b, ρ) + N 2 ( a, b, ρ) = N(b).

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Katedra/Zakªad: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalno± : Matematyka nansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imi i nazwisko: Alicja Czerwi«ska Numer albumu: 120132 Projekt

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD. 15 czerwca 2010

Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD. 15 czerwca 2010 Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD Anna Barczy«ska Maciej Bieli«ski 15 czerwca 2010 1 Spis tre±ci 1 Forex 3 1.1 EUR/USD............................. 4 2 Waluty 5 2.1 Siªa

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie Wydziaª Matematyki, Fizyki i Informatyki Beata Joanna Grzyb Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci (Alternative neuron models and properties

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urz dze«ochrony rodowiska mgr in». Roman Filipek ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu. Teoria grup Jan Derezi«ski Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.pl 9 czerwca 2015 rok 2010/11 Spis tre±ci 1 Podstawowe wªasno±ci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS Jerzy Wawro SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS ksi»k dedykuj Mamie Wydawnictwo Galicea, Jarosªaw-Rzeszów, 2012 rok (C) Jerzy Wawro ISBN 978-83-63384-00-5 Printed in Poland Wydanie I wersja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 AGNIESZKA MAJEWSKA Uniwersytet Szczeci ski ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO DO WYCENY OPCJI WST P Opcje

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 2.06.2001 r.

Matematyka finansowa 2.06.2001 r. Matematyka finansowa 2.06.2001 r. 3. Inwe 2!%3'(!!%3 $'!%4&!! &,'! * "! &,-' ryzyko inwestycji odchyleniem standardowym stopy zwrotu ze swojego portfela. Jak *!&! $!%3$! %4 A.,. B. spadnie o 5% C. spadnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb 1. Podzielno± Przedmiotem bada«teorii liczb s wªasno±ci liczb caªkowitych. Zbiór liczb caªkowitych oznacza b dziemy symbolem Z. Zbiór liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH Warszawa, 2001 r. 2 WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. GENEZA OPCJI EGZOTYCZNYCH...6 ROZDZIAŁ 2. DEFINICJA I KLASYFIKACJA OPCJI

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej

Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej MATEMATYKA STOSOWANA TOM 13/54 2011 Krzysztof Opalski, Katarzyna Kacprzak, Kamil Maciejczyk, Michał Pawłowski (Warszawa) Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej Streszczenie. W artykule opisano

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Kontrakty opcyjne

Wykład VI Kontrakty opcyjne Inżynieria Finansowa - Wykład VI 1 Wykład VI Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny (krótko: opcja) to umowa na podstawie której jedna strona umowy (posiadacz opcji) nabywa prawo do zrealizowania opisanej

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2011 marzec 2011

Nr 4/2011 marzec 2011 EUROOPRACOWANIA Nr 4/2011 marzec 2011 Andrzej Torój PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ INNYCH PAŃSTW ZWIĄZANYCH Z WPROWADZENIEM EURO: WYPEŁNIENIE KRYTERIUM STABILNOŚCI KURSOWEJ MINISTERSTWO DEPARTAMENT BIURO PEŁNOMOCNIKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo