ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41"

Transkrypt

1 Jasło, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres zamawiającego Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o., Jasło, ul. Staszica 7 Adres do korespondencji : Jasło, ul. Kadyiego 12 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. Rodzaj zamówienia Usługi 3. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług księgowych przez okres 6 miesięcy dla 20 podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów subregionu nr 1 województwa podkarpackiego tj. bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, m. Krosno, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, m. Przemyśl, przeworskiego, sanockiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi księgowe Oferty częściowe Dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych. 6. Czas trwania zamówienia/ termin wykonania Usługa powinna być przeprowadzona w okresie kwiecień - wrzesień 2015 r. 7. Wadium Nie wymaga się złożenia wadium. 8. Zaliczki Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

2 9. Warunki udziału w postępowaniu: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2, na potwierdzenie czego przedstawiają do oferty licencję Ministra Finansów dla osoby/biura realizującego usługę, b) nie są powiązani w żaden sposób z Zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, d) zobowiązują się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, e) z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów: - którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, - w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, - którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 10. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Zaoferowana cena całkowita musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Oferenta, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość usługi w ramach zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 3. Dokumenty stanowiące integralną część oferty, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego muszą być przedstawione w formie oryginału (formularz ofertowy), wszystkie inne dokumenty składane przez Oferenta w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem. 4. Wykonawca składając ofertę na daną część zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach dotyczących danej części zamówienia. 11. Wykonawcy występujący wspólnie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać może umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

3 PROCEDURA 12. Tryb udzielenia zamówienia PAKD Sp. z o.o. jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową o dofinansowania niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. obowiązujących od dnia r. 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Oferty załącznik nr Ceną oferty jest wynagrodzenie wykonawcy za cały okres świadczenia usługi. 3. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty wynikające z zapytania. 4. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu. 5. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT. 6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. Kryteria oceny ofert. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto - 70 % (70 pkt.) Doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla PES 30% (30 pkt.) a) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru Cena minimalna Cena = x 70 Cena oferty badanej Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. b) W ramach kryterium Doświadczenie w świadczeniu usług księgowych Zamawiający będzie przyznawał punkty za jego brak bądź występowanie, w następującym przedziale - od 0 do 30 punktów - w oparciu o dane zawarte w dokumentacji, załączonej do stosowanego oświadczenia Wykonawcy potwierdzone załączonymi kopiami umów z PES lub rekomendacjami potwierdzającymi zrealizowanie usługi. Poprzez doświadczenie w świadczeniu usług księgowych Zamawiający rozumie: - Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej dla co najmniej 2 PES - 10 % (10 pkt.). - Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej dla co najmniej 3 PES -20 % (20 pkt.) - Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej dla powyżej 3 PES -30 % (30 pkt.) Zamawiający dokona niezależnie zarówno oceny jak i wyboru każdej części Zamówienia. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W wyniku oceny oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4 Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą ilość punktów. a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym. b) W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. c) W toku postępowania Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nie przewidziane w treści niniejszego zapytania do złożenia oferty. d) Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie. e) Osoby uprawnione do udzielania informacji Oferentom: Katarzyna Niemiec Gierut tel f) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie listem poleconym, faxem lub elektronicznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. g) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 15. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe a) strona internetowa projektu - b) tablica ogłoszeń w Biurze Projektu w Jaśle przy ul. Kadyiego 12. c) Baza konkurencyjności dostępna na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie d) wysłane drogą pocztową do minimum 3 potencjalnych Wykonawców 16. Termin oraz miejsce składania ofert 1. Termin składania ofert wyznaczono do dnia r. do godz (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do biura - Biuro projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Jasło, ul. Kadyiego 12). 2. Ofertę można składać osobiście w Biurze projektu w Jaśle lub przesyłać pocztą na adres Biura projektu. 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/KL Ofertę złożoną po terminie składania ofert, o którym mowa w punkcie 1, zwraca się bez otwierania. 5. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 17. Zawarcie umowy Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez PAKD Sp. z o.o., wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. Wykaz załączników: Załączniki, które należy dostarczyć celem potwierdzenia spełnienia warunków zapytania ofertowego: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 2. Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia. 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw prawnych do wykluczenia. 5. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów, odbytych szkoleń, kursów. 6. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/krs jeśli dotyczy

5 Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. Ich brak skutkuje odrzuceniem ofert na etapie oceny formalnej. Szczegółowy Opis przedmiot zamówienia I. Informacja o projekcie w ramach, którego realizowana będzie usługa. realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej 1. Projekt ma na celu: rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu nr 1 woj. Podkarpackiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i prowadzenie jego kompleksowej działalności w okresie Projekt skierowany jest do osób współpracujących z Podmiotami Ekonomii Społecznej posiadającymi jednostkę organizacyjna na obszarze subregionu nr 1 woj. podkarpackiego, osób fizycznych zamieszkujących na obszarze subregionu nr 1 woj. podkarpackiego, Podmiotów Ekonomii Społecznej z obszaru subregionu nr 1 woj. podkarpackiego oraz PAKD Sp. z o.o. 3. W ramach projektu oferowane są: a. Wsparcie szkoleniowe, b. Wsparcie doradcze c. Seminaria informacyjne, d. Pakiet usług marketingowych i księgowych 4. Okres realizacji projektu: r. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług księgowych dla 20 podmiotów ekonomii społecznej posiadających jednostkę organizacyjna na obszarze subregionu nr 1 woj. podkarpackiego tj. powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, m. Krosno, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, m. Przemyśl, przeworskiego, sanockiego świadczone przez okres 6 miesięcy. 2. Zamówienie podzielono na następujące części: 1. Część 1 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 miesięcy (dla każdego z podmiotów)posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze powiatu bieszczadzkiego woj. podkarpackiego.

6 2. Część 2 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 brzozowskiego woj. podkarpackiego. 3. Część 3 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 miesięcy (dla każdego z podmiotów)posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze powiatu jarosławskiego woj. podkarpackiego. 4. Część 4 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 jasielskiego woj. podkarpackiego. 5. Część 5 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 krośnieńskiego, m. Krosno woj. podkarpackiego. 6. Część 6 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 leskiego woj. podkarpackiego. 7. Część 7 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 lubaczowskiego woj. podkarpackiego. 8. Część 8 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 przemyskiego, m. Przemyśl woj. podkarpackiego. 9. Część 9 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 przeworskiego woj. podkarpackiego. 10. Część 10 Usługi księgowe dla średnio 2 podmiotów ekonomii społecznej świadczone przez okres 6 sanockiego woj. podkarpackiego. 3. Liczba podmiotów w poszczególnych powiatach może ulec zmianie, ponieważ uzależniona będzie od potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w zakresie świadczenia usług księgowych.

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/KL41 Formularz oferty Imię i nazwisko/nazwa firmy Adres/siedziba Miejscowość NIP/PESEL OFERTA WYKONANIA USŁUG KSIĘGOWYCH Ja niżej podpisany/a: w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczące świadczenia usług księgowych składam niniejszą ofertę. PROSZĘ WYBRAĆ PUNKTY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA OFERTA WYKONANIA USŁUG KSIĘGOWYCH 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 1 za kwotę 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 2 za kwotę 3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 3 za kwotę 4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 4 za kwotę 5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 5 za kwotę 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 6 za kwotę

8 7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 7 za kwotę 8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 8 za kwotę 9. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 9 za kwotę 10. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym w części 10 za kwotę Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłonienia Wykonawców usług księgowych z zakresu określonego w przedmiocie zamówienia oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu, w szczególności: 1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 2. Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonam osobiście, to jest bez udziału podwykonawców rozumianych jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 3. Oświadczam, że usługi świadczone będą w terminach (dzień i godzina) wskazanych przez Zamawiającego Ponadto oświadczam, iż: 1. Nie wyrządziłem/am szkody nie wykonując innego zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania; 2. Nie zostałem/am skazany/a za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

9 Załącznikami do niniejszej oferty jest: Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów, odbytych szkoleń, kursów. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/krs jeśli dotyczy... Miejscowość/data/ czytelny podpis

10 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/KL41 WYKAZ DOŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY Zakres doświadczenia w realizacji usług księgowych, w tym dla PES: L. p Nazwa odbiorcy realizowanej usługi Termin realizacji (początek/koniec)/ Zakres świadczenia usługi... Miejscowość/data/ czytelny podpis

11 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/KL41 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBISTYCH Ja niżej podpisany(a). oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, - posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Miejscowość/data/ czytelny podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

12 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/KL41 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" /przedmiot zamówienia/ w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy jako właściciel*)/upoważniony na piśmie*)/wpisany w rejestrze*. **) /nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w zamówieniu/ oświadczam, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z ustawami, które nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... Miejscowość/data/ czytelny podpis /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym lub upoważniony Pełnomocnik/ *) niepotrzebne skreślić **) w miejscu tym, w przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/, bezwzględnie wpisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo