Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM"

Transkrypt

1 Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Projekt z przedmiotu Komputerowe Systemy Zarządzania Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM Opracowanie: dr inŝ. P. Skrobanek Opieka merytoryczna: dr inŝ. P. Skrobanek Edukacja i serwis komputerowy PSCom UWAGA!: Projekt udostępniony przez firmę PSCom wyłącznie dla celów dydaktycznych. Wrocław kwiecień,

2 Spis treści 1. Opis firmy Opis słowny firmy Diagram kontekstowy organizacji; schemat organizacyjny Kontekst zewnętrzny firmy Struktura organizacyjna Diagram hierarchii funkcji organizacji Podsystem PSHK (Policealne Studium Hodowli Koni) Cel, przedmiot, zakres Otoczenie podsystemu -diagram kontekstowy podsystemu PSHK Opis przebiegu procesu w podsystemie Realizowane funkcje informacyjne podsystemu PSHK Źródła i odbiorcy informacji do (z) podsystemu Struktura funkcjonalna systemu informacyjnego Skład projektowanego procesu przedstawia DHF: Przebieg projektowanego procesu Definicje funkcji elementarnych Struktura informacyjna podsystemu informacyjnego Diagram Obiekt-Związek Definicje obiektów; dziedzin i atrybutów Opis powiązań obiektów i funkcji systemu informacyjnego (macierz powiązań)

3 1. Opis firmy. 1.1 Opis słowny firmy Firma Edukacja i serwis komputerowy PSCom działa na rynku krajowym od 1998 roku. Siedziba firmy znajduje się w Bardzie Śląskim (południe Polski, przełom Nysy Kłodzkiej, malownicze tereny), ale działalność prowadzona jest głównie we Wrocławiu, gdzie firma posiada swój oddział. W początkowym okresie działalności firma zajmowała się jedynie świadczeniem usług z zakresu prowadzenia szkolenia (z zakresu obsługi programów komputerowych, księgowości komputerowej, itp.) i stanowi to nadal znaczącą część podstawowej działalności firmy. W raz z pojawieniem się większej ilości komputerów na rynku, firma zaczęła świadczyć usługi z zakresu serwisowania komputerów, a takŝe, w krótkim okresie czasu, z zakresu montaŝu i sprzedaŝy komputerów. Ten zakres działalności firmy pozostał do dziś, ale głównie dla stałych klientów firmy lub dla większych organizacji (zlecenia). Rosnące zapotrzebowanie na usługi komputerowe związane z coraz częstszym stosowaniem komputerów w firmach, a takŝe szybko zmieniające się przepisy prawne (konieczność modyfikacji oprogramowania) oraz moŝliwość elektronicznej wymiany dokumentów, umoŝliwiły firmie Edukacja i serwis komputerowy PSCom specjalizację w działalności usługowej. To pozwoliło na poszerzenie zakresu świadczonych usług m. in. projektowanie i tworzenie oprogramowania. W 2001 roku nawiązano współpracę z klubem jeździeckim WYSOKA i wykorzystując lukę na rynku edukacyjnym (po dwuletnim okresie przygotowań), firma powołała do istnienia drugie w Polsce Policealne Studium Hodowli Koni EQUUS -opracowując własny program nauczania (do dziś, dane z przed dwóch miesięcy, brak programu ministerialnego). W celu sprawnego funkcjonowania szkoły, firma zamierza uruchomić system komputerowy. 3

4 Cele strategiczne organizacji (firmy) (UWAGA: Cele określono w zakresie związanym z projektowanym podsystemem, pozostałe cele pozostają tajemnicą firmy :-) CS1 Rozszerzenie zakresu świadczonych usług w szkolnictwie Firma zamierza uruchomić inne szkoły policealne o ciekawych profilach kształcenia. W tym celu naleŝy: ustalić profile (przeprowadzić badanie rynku, równieŝ pod kątem Unii Europejskiej) i przeprowadzić rejestrację szkół. CS2 Podnoszenie jakości świadczonych usług (renoma) Firma dąŝy obecnie do zdobycia renomy na rynku edukacyjnym poprzez wysoki poziomu świadczenia usług oraz opracowanie i wdroŝenie ciekawych form kształcenia. Renoma, jak pokazała analiza przeprowadzona przez firmę PSCom, ma znaczący wpływ na liczbę słuchaczy, a dobra pozycja na rynku pozwala wyeliminować konkurencję. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe bardzo wiele nowo zarejestrowanych placówek musiało zostać zamkniętych. CS3 Dotarcie do szerokiego grona uczniów Informacja o nowej szkole policealnej musi dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów, to wymaga przeprowadzenia odpowiedniej kampanii reklamowej. Być moŝe, firma uruchomi placówki w innych miejscowościach Polski. CS4 Minimalizacja kosztów kształcenia W szkolnictwie istnieje moŝliwość pozyskiwania funduszy z róŝnych źródeł. Głównym, poza czesnym za naukę są tzw. dotacje. W celu minimalizacji kosztów firma zamierza przeprowadzić analizę moŝliwości pozyskania dotacji równieŝ z innych źródeł, np. Unii Europejskiej. Innym aspektem jest dobra organizacja zarządzania, która pozwala na właściwą organizację i koordynację działalności szkół, określanie sytuacji finansowej oraz terminowe dostarczanie dokumentów do odpowiednich urzędów. W tej materii, niewątpliwie pomocny okazałby się systemu komputerowego. Cele taktyczne organizacji (firmy) CT1 Skompletowanie dokumentacji dla potrzeb rejestracji nowych szkół Rejestracja nowych placówek musi być przeprowadzona z odpowiednim wyprzedzeniem zarówno ze względu na pozyskanie dotacji, jak i uzyskanie promesy w Banku dla uzyskania ewentualnego kredytu. CT2 Opracowanie dokumentacji ISO Jedną z moŝliwości potwierdzenia jakości świadczonych usług jest odpowiedni certyfikat, wymaga on opracowania odpowiedniej dokumentacji procesu kształcenia i weryfikacji uzyskanych rezultatów, a takŝe doskonalenia zawodowego wykładowców. CT3 Zakupienie reklamy Praktycznie, co roku firma będzie zamawiała reklamę w informatorach szkolnych oraz czasopismach branŝowych (zgodnie z profilem kształcenia w danej szkóle). Sporadycznie w prasie lokalnej. 4

5 CT4 Przeprowadzenie analizy rynku w celu znalezienia i zatrudnienie wykwalifikowanych wykładowców W jaki sposób tajemnica firmy. CT5 Wynajęcie pomieszczeń Prowadzenie zajęć w istniejącej szkole, jak i planowanych placówkach wymaga odpowiednich sal. Najtańszym obecnie rozwiązaniem jest ich wynajęcie. Być moŝe w dalszej przyszłości zakup lub budowa własnego kompleksu. CT6 Pozyskanie wspólnika/ wspólników Firma zamierza przekształcić się w spółkę z o. o. oraz trwają rozmowy o formie współpracy z potencjalnym(mi) wspólnikami, bądź alternatywną formą współpracy, np. podpisanie umowy pomiędzy firmami. To pozwoli na zwiększenie moŝliwości finansowych oraz na zmniejszenie ryzyka związanego z przedsięwzięciem. W przyszłości (raczej dalekiej) moŝe spółka akcyjna? CT7 Komputerowy system wspomagający zarządzanie Firma zamierza uruchomić system komputerowy pozwalający m. in. na rejestrację zgłoszeń, udostępnianie informacji z wykorzystaniem internetu, automatyzację procesu wystawiania zaświadczeń, rejestracji pracowników, wspomaganie układania programu nauczania oraz procesu zawierania umów i naliczania płac. Innym zadaniem systemu byłaby archiwizacja i opracowywanie danych o wynikach nauczania, pracach dyplomowych, przewidywanym naborze, itp. Problemy organizacji (firmy) P1 Szybkie zakończenie negocjacji ze wspólnikiem/wspólnikami KaŜde negocjacje wymagają czasu. Bardzo waŝne jest, by juŝ na początku dokonać szczegółowego ustalenia podziału obowiązków, czasu pracy (lub metod jego ustalania z podziałem na wspólników), udziału w zyskach i kosztach, itp. P2 Uzyskanie wsparcia ze strony banku Poszerzania działalności firmy wiąŝe się z wydatkami finansowymi. Firma będzie się starała uzyskać promesę z banku na częściowe skredytowanie inwestycji. Ponadto, pozwoliłoby to na skierowanie posiadanych środków finansowych np. na opracowanie dokumentacji związanej z CT2. P3 Zbyt krótka doba Większość prac związana z rozszerzaniem działalności jest obecnie częściowo nadzorowana, częściowo realizowana przez szefa firmy. Problem ten jest powiązany z problemem P1. Rozwiązanie problemu P1, będzie rozwiązaniem tego problemu. Na razie nie jest moŝliwe zatrudnienie kolejnego pracownika. 5

6 Krytyczne czynniki sukcesu firmy CSF1 Zwiększenie efektywności pracy Część obecnie realizowanych zadań moŝe przejąć odpowiedni system informatyczny (szczególnie z zakresu zarządzania, obsługi klienta oraz księgowości), który zostanie ukończony po przejęciu części zadań przez wspólnika. CSF2 Pozyskanie słuchaczy (odpowiedniej liczby dla danej szkoły) Dla funkcjonowania szkoły potrzebna jest określona liczba słuchaczy. ZaleŜy ona m. in. od rodzaju szkoły (np. informatyczna wymaga stosunkowo drogich przy zakupie i nic nie wartych po ok. trzech latach komputerów), wysokości czesnego, wysokości dotacji, organizacji procesu kształcenia. CSF3 Szybkie otwarcie nowych kierunków kształcenia Kształcenie w wielu szkołach pozwala m. in. na organizowanie zajęć międzyoddziałowych (np. z języka obcego) minimalizacja kosztów, szybką reklamę pocztą pantoflową. Łatwe pozyskanie klienta większy oferowany asortyment. CSF4 Szybkie zdobycie renomy (dla kaŝdej ze szkół) Jak pokazała analiza rynku, tylko placówki świadczące usługi wysokiej jakości co roku posiadają odpowiednią liczbę uczniów. Praktycznie, większość kandydatów do szkoły trafia z informatorów lub od znajomych dotyczy szkół funkcjonujących przynajmniej od kilku lat na rynku. WspółzaleŜność celów, problemów i CSF-ów: tablice krzyŝowe CELE TAKTYCZE - CELE STRATEGICZNE CS1 CS2 CS3 CS4 CT1 X X CT2 X CT3 X CT4 X CT5 X CT6 X X CT7 X X X Jak wynika z tabeli, bardzo waŝnym CT w firmie jest CT7 -system komputerowy. Drugim co do waŝności: CT6 pozyskanie wspólnika(ów). 6

7 PROBLEMY - CELE TAKTYCZE CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 P1 X X X P2 X * X P3 X X X * przy niektórych typach szkół Jak moŝemy zauwaŝyć, dwa cele taktyczne mogą być zrealizowane w obecnym momencie. Jednak, realizacja będzie wówczas obejmować tylko istniejącą placówkę. NaleŜałoby zatem najpierw lub równolegle realizować CT1 (rejestracja szkół). Większość celów będzie mogła zostać zrealizowana po zakończeniu rozmów i podpisaniu umowy ze wspólnikiem /wspólnikami, zatem naleŝy jak najszybciej zakończyć negocjacje. 7

8 1.2 Diagram kontekstowy organizacji; schemat organizacyjny Kontekst zewnętrzny firmy KLIENCI URZĄD SKARBOWY faktury, oferta (ulotki, foldery) umowy, zamówienia, wpłaty (do kasy) BANK zaświadczenia, deklaracje: miesięczne PIT4, PIT5, inne np. PIT11, PIT8b wezwania wyciągi bankowe polecenia przelewu ZUS informacje o nieprawidłowościach, certyfikaty deklaracje (miesięczne: DRA, RZA,RNA; inne), zaświadczenia numery regon URZĄD STATYSTYCZNY sprawozdanie roczne S07 (szkoły), inne PSCom WKU zaświadczenia, informacja o skreśleniu z listy słuchaczy informacja miesięczna (ilość słuchaczy) informacje, wezwania, zaświadczenia rachunki, faktury URZĄD MIEJSKI umowy, zamówienia, rozliczenia (wypłata z kasy KW), oferta DOSTAWCY (USŁUG I TOWARÓW) Linią przerywaną zaznaczono sporadyczny przepływ informacji. Opis wybranych elementów otoczenia: a) WKU -Wojskowa Komenda Uzupełnień do: zaświadczenia, Ŝe dana osoba jest słuchaczem studium oraz informacja o skreśleniu z listy słuchaczy (dotyczy tylko WKU do których skierowano zaświadczenie), z: prośba o potwierdzenie, czy dana osoba jest uczniem (obecnie - praktycznie nie przesyłane) b) DOSTAWCY -firmy zewnętrzne, z których usług korzysta firma PSCom (firmy komputerowe, ubezpieczeniowe, reklamowe-głównie prasa, wykładowcy z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, itd.), c) KLIENCI -głównie firmy, na rzecz których świadczone są usługi oraz uczniowie policealnej szkoły. 8

9 Rodzaj, forma i termin składania poszczególnych dokumentów regulują odpowiednie przepisy prawne oraz rodzaj firmy, ilość zatrudnianych pracowników. I tak, dla firmy PSCom, np. deklaracje rozliczeniowe ZUS: DRA (podsumowanie składek), RZA (informacja o składkach tych pracowników, którzy płacą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne), RNA (składki pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) do 15 następnego miesiąca; ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany) do 7 dni od zatrudnienia pracownika, ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) takŝe do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia. Ze względu na to, iŝ projekt dotyczy podsystemu obsługi sekretariatu, szczegółowo zostanie omówiony tylko podsystem w rozdziale Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną firmy przedstawia poniŝszy diagram. SZEF FIRMY SEKRETARIAT DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR DYR. POLICEALNEGO STUDIUM HODOWLI KONI DZIAŁ USŁUG, HANDLU I MARKETINGU SEKRETARIAT PSHK NAUCZYCIELE SZEF FIRMY -nadzoruje funkcjonowanie firmy, negocjuje warunki współpracy, ustala cele działań oraz określa strategię rozwoju firmy, akceptuje decyzje kadrowe dyrekcji policealnej szkoły. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR -zajmuje się prowadzeniem i nadzorowaniem wszystkich operacji finansowych i księgowych, a takŝe dokumentami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Wyjątek stanowią operacje finansowe dotyczące działalności dydaktycznej szkoły -prowadzi je "kasa szkoły" funkcjonująca w ramach sekretariatu. Do księgowości trafiają raporty kasowe oraz listy płac opracowane na 9

10 podstawie ilości zrealizowanych godzin. Dostarcza analizy finansowe dotyczące działalności firmy. DYR. POLICEALNEGO STUDIUM HODOWLI KONI -zarządza pracą podległej mu placówki, organizuje zajęcia oraz odpowiada za właściwy dobór kadry pedagogicznej. DZIAŁ USŁUG, HANDLU I MARKETINGU -zajmuje się: - organizacją obsługi klienta, - zbieraniem i opracowywaniem danych dotyczących sprzedaŝy (głównie usług), - analizą zdarzeń zaistniałych na rynku (np. nowe wymogi prawne dotyczące przesyłania dokumentów do ZUS, podaŝ i popyt na oprogramowania, trendy na rynku szkolnictwa, sytuacja gospodarcza, moŝliwości rozwoju w związku z integracją Polski z Unią Europejską, uczestnictwem w przetargach) -reklamą firmy. 10

11 1.3 Diagram hierarchii funkcji organizacji F ŚWIADCZ USŁUGI SZKOLENIOWE, PROWADŹ: DOKUMENTACJĘ SZKOŁY I KSIĘGOWOŚĆ, SPRZEDAWAJ F1 PROWADŹ KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I ADMINISTRACJĘ F2 OSŁUGUJ KLIENTA F3 PROWADŹ SZKOŁĘ PSHK F1 PROWADŹ KSIĘGOWOŚĆ I KADRY Zadaniem tej funkcji jest prowadzenie szeroko pojętej księgowości i kadr oraz administracji, zatem obejmuje ona m. in. rejestrację pracowników, naliczanie płac, rejestrację i wystawianie dokumentów związanych z działalnością firmy dla urzędów administracji publicznej i dla kontrahentów. Praktycznie wszystkie operacje finansowe (nie związane ze szkołą) są realizowane poprzez bank, ale docelowo prowadzenie kasy. W tym obszarze znajduje się równieŝ zawieranie umów, rozliczanie naleŝności i zobowiązań. F2 OBSŁUGUJ KLIENTA Przyjęcie klienta, identyfikację jego potrzeb ustalenie zamówienia to główne zadania tej funkcji. Obejmuje ona obszar związany z zamówieniami dotyczącymi świadczenia usług oraz działalności handlowej. F3 - PROWADŹ SZKOŁĘ PSHK Prowadzenie szkoły wiąŝe się z obszarem obsługi słuchaczy PSHK EQUUS (rekrutacji, rejestracji w systemie komputerowym, przydziału do klasy, wystawianiem zaświadczeń itp.) Kolejny obszar to opracowywanie dokumentów związanych z działalnością szkoły, a szczególnie: arkuszy ocen, planu zajęć, informacji miesięcznej dla urzędu miejskiego, informacji S07 dla ZUS, wykazu przepracowanych godzin przez nauczycieli (dla potrzeb księgowości) oraz prowadzenie Kasy. 11

12 2. Podsystem PSHK (Policealne Studium Hodowli Koni) 2.1. Cel, przedmiot, zakres Podsystem PSHK (patrz funkcja F0.3, rozdz. 1.3) będzie obsługiwał szkołę -Policealne Studium Hodowli Koni. System będzie systemem otwartym. Ponadto, powinien on być na tyle "elastyczny" aby, po wprowadzeniu określonych parametrów umoŝliwiał obsługę dowolnej innej szkoły policealnej. PoniewaŜ przyjęto załoŝenie, iŝ system ma obsługiwać całą działalność szkoły, zatem będzie równieŝ obsługiwał zawieranie umów oraz generowanie listy płac dla pracowników szkoły. Na diagramie opisującym kontekst zewnętrzny podsystemu (patrz niŝej) zostanie to jednak zaznaczone jako informacja przesyłana do podsystemu księgowości. W praktyce -w projektowanym podsystemie zostanie zaimplementowana opcja wydruku odpowiednich dokumentów lub exportu danych do pliku, a w podsystemie księgowym -importu z podsystemu obsługi szkoły. Analogicznie zostanie rozwiązana moŝliwość rejestracji WB (wyciągów bankowych) lub importu danych dotyczących konta szkoły Otoczenie podsystemu -diagram kontekstowy podsystemu PSHK SŁUCHACZE W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności podsystemu PSHK jako niezaleŝnego systemu (np. w celu sprzedaŝy): -wszystkie informacje przekazywane do podsystemu księgowości moŝna równieŝ uzyskać w formie wydruków, -WB moŝna wprowadzać bezpośrednio do podsystemu PSHK URZĄD STATYS- TYCZNY umowy, KP, korespondencja (np. ulotki, foldery), plan zajęć, zaświadczenia: -został przyjęty, -jest słuchaczem, -WKU NAUCZYCILE umowy sprawozdanie roczne S07 wprowadzenie terminów zajęć, wprowadzenie planu lekcji, modyfikacje planu, wprowadzanie ocen, data ukończenia szkoły lub przyczyna i data skreślenia z listy słuchaczy, wprowadzanie danych wykładowców zapotrzebowanie na usługę (rodzaj -patrz strzałka obok) Informacja o płatnościach na podstawie WB Podsystem PSHK Podsystem księgowy raport kasowy (wpłaty, wypłaty), lista płac (wykładowcy) lub faktury /rachunki (wykładowcy jako firma zewnętrzna), dane do dokumentów dla ZUS i US informacja miesięczna (ilość słuchaczy) DYREKTOR lub osoba upowaŝniona URZĄD MIEJSKI zestawienia (płatności słuchaczy, ilości zrealizowanych godzin, stanu finansowego placówki -jeśli jest upowaŝniony), wydruk arkuszy ocen (do wypełnienia), wydruk świadectw oceny będą wprowadzane w celu wydruku świadectw ukończenia szkoły, obecne przepisy wymagają prowadzenia dziennika w formie "papierowej" 12

13 2.2. Opis przebiegu procesu w podsystemie W wyniku przeprowadzonego rozpoznania, ustalono, Ŝe w przebiegu procesów elementarnych uczestniczą obiekty: KLIENT Osoba, która przychodzi do sekretariatu w celu uzyskania konkretnej usługi. W praktyce wyróŝniamy dwa typy klientów: uczeń i "przyszły uczeń", czyli osoba, która przyszła w celu uzyskania informacji o szkole i ze względu na informacje które uzyska i profesjonalną obsługę "na pewno" zechce zostać uczniem. W wyniku ustaleń z pracownikami firmy, postanowiono nie uszczegóławiać obiektu klient (nie będą wyróŝnione dwa osobne procesy obsługi). PRACOWNIK Osoba przyjmująca klientów lub pozostająca w interakcji z projektowanym systemem (np. dyrektor, księgowy, pracownik sekretariatu, kasjer). Zadaniem pracownika jest obsługa klientów oraz inne zadania (np. zaznaczanie informacji o skreśleniu z listy słuchaczy bądź ukończeniu szkoły, wprowadzanie planu lekcji, a takŝe zatwierdzanie procesów związanych z generowaniem dokumentów dla urzedów). URZĄD Zewnętrzny organ administracji, dla którego będą generowane dokumenty przewidziane przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W praktyce, wszystkie procesy dla urzędów są wyzwalane poprzez zegar systemowy i będą wymagały jedynie akceptacji pracownika. W związku z tym, iŝ w wersji demonstracyjnej rozwinę procedurę obsługi klienta, przedstawię opis zdarzeń kluczowych i wynikowych dla procesu obsługi klienta. OBIEKT (AKTOR) KLIENT PROCES i ZDARZENIA WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZENIA Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: przekazanie wydrukowanego zaświadczenia ZAPISANIE DO SZKOŁY Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: podpisanie umowy, wydanie KP (potwierdzenie przyjęcia wpłaty "wpisowego") ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: zakończenie (po zmodyfikowaniu danych) UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O SZKOLE Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: przekazanie wydrukowanych informacji 13

14 2.3. Realizowane funkcje informacyjne podsystemu PSHK Diagram hierarchii funkcji podsystemu PSHK: F2 Prowadź szkołę PSHK (Podsystem PSHK) F2.1 Obsługuj klienta F2.2 Obsługuj kasę szkoły F2.3 Układaj plan F2.4 Obsługuj sekretariat dyrektora F2.1 -obsługa klienta polega głównie na dostarczaniu informacji dotyczących szkoły, wystawianiu zaświadczeń trzech typów: "jest słuchacze" -dla uczniów, "został przyjęty" -dla osób które zapisały się do szkoły, ale jeszcze nie rozpoczął się rok szkolny, "do WKU" -według odpowiedniego wzoru dla wojskowej komendy uzupełnień. F2.2 -rejestracja wpłat (KP) i wypłat (KW) gotówkowych, a takŝe rejestracja płatności związanych z czesnym. F2.3 -jak ustalono z firmą, funkcja pozwala na wprowadzanie terminów konsultacji (dla szkoły zaocznej) oraz układanie planu zajęć dla poszczególnych dni zajęć; układanie plany zawiera równieŝ funkcję przypisania danej lekcji określonemu wykładowcy (to stanowi podstawę do naliczania płac). Ze względu na nieduŝą liczbę godzin, ustalono, Ŝe funkcja nie obejmuje automatycznego układania planu, a jedynie jego wprowadzenie i modyfikację przez dyrektora. F2.4 -obejmuje funkcje związane z zawieraniem umów z wykładowcami, generowaniem danych dla urzędów oraz funkcje dostępne dla dyrektora (patrz. punkt 2.2, str. 11). Z uwagi na to, iŝ pewne informacje są generowane okresowo np. co miesiąc wydruki informacji miesięcznej, deklaracji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym (formularze RZA) oraz deklaracja podatkowej PIT 4, raz w roku -deklaracja S07, wyzwalanie pewnych procesów w systemie będzie miało miejsce na podstawie analizy daty oraz archiwaliów. 14

15 2.4. Źródła i odbiorcy informacji do (z) podsystemu. Ze względu na to, iŝ uszczegółowiona zostanie tylko funkcja obsługi klienta, przedstawione poniŝej otoczenie obejmuje właśnie tą funkcję. Ogólny diagram przepływu danych dla projektowanej funkcji: D KP Klient P Obsługuj klienta D KLIENCI-DANE OSOBOWE D INDEKS LEGITYMACJA D SZABLONY D ZAŚWIAD- CZENIE D SŁUCHACZ Uszczegółowienie: wzory wydruków D SZABLONY informacje P Drukuj materiały informacyjne D KP Klient zapytania, usługi P Przyjmij klienta P Ustal rodzaj usługi dopisz, usuń, modyfikuj dane osobowe D KLIENT DANE dane KP umowa, KP (wpisowe) zaświadczenie P Zarządzaj kartoteką klienci dane klienta nowa legitymacja legitymacja i indeks D INDEKS LEGITYMACJA P Wypisz zaświadczenie dopisz klienta dane zaświadczenia D ZAŚWIAD- CZENIE P Wypisz umowę dane-umowa D SŁUCHACZ 15

16 TU KRÓTKI OPIS (powinien być) 16

17 3.Struktura funkcjonalna systemu informacyjnego Skład projektowanego procesu przedstawia DHF: F2 Prowadź szkołę PSHK (Podsystem PSHK) F2.1 Obsługuj klienta (słuchacze) F2.1.1 Przyjmij klienta F2.1.2 Ustal rodzaj usługi (identyfikuj potrzeby) F2.1.3 Wypisz umowę F Ustal, czy dane klienta są w kartotece F Dopisz klienta do kartoteki F Uzupełnij dane klienta o informację o dostarczonych dokumentach F Nadaj umowie numer F Wypisz umowę F Wprowadź dane do kartoteki umów F Wystawiaj KP (patrz. F ) F Dopisz pozycję do kartoteki LEGITYMACJE F Dopisz pozycję do kartoteki INDEKSY F2.1.4 Wypisz zaświadczenie F Ustal rodzaj zaświadczenia F Wypisz zaświadczenie "WKU" F Nadaj identyfikator F Wypisz zaświadczenie F Zapisz zaświadczenie w kartotece

18 1 2 3 F Wypisz zaświadczenie "PRZYJĘTY" F Nadaj identyfikator F Wypisz zaświadczenie F Zapisz zaświadczenie w kartotece F Wypisz zaświadczenie "JEST SŁUCHACZEM" F Nadaj identyfikator F Wypisz zaświadczenie F Zapisz zaświadczenie w kartotece F2.1.5 Zarządzaj kartoteką KLIENCI F Ustal rodzaj aktualizacji F Aktualizuj dane F Ustal, czy zaktualizowano dane "księgowe" F Blokuj dokumenty ze "starymi" danymi F Dopisuj pozycję do kartoteki LEGITYMACJE F Usuń klienta F Analizuj moŝliwość usunięcia F Usuń klienta z kartoteki F Podaj przyczynę braku moŝliwości usunięcia F Dopisz klienta do kartoteki KLIENCI F Nadaj identyfikator F Zbieraj dane personalne F Wprowadź dane do kartoteki klientów

19 1 2 F2.1.6 Drukuj materiały informacyjne F Ustal rodzaj i ilość materiałów informacyjnych F Drukuj materiały F2.2 Obsługuj kasę F2.2.1 Przyjmij klienta F2.2.2 Ustalaj rodzaj operacji (KP, KW) F2.2.3 Wystawiaj KP F Nadaj numer F Wypisz KP F Analizuj KP *) F Dopisz KP do kartoteki F Zapisz dane w kartotece płatności słuchaczy F2.2.4 Wystawiaj KW F Nadaj numer F Wypisz KW F Dopisz KW do kartoteki PowyŜszy diagram opisuje hierarchię funkcji: obsługuj klienta oraz obsługuj kasę podsystemu PSHK. Funkcje zaznaczone linią przerywaną, to funkcje występujące równieŝ w innym miejscu hierarchii. Prawie wszystkie operacje kasowe obejmują wpłaty słuchaczy (głównie czesne lub ubezpieczenie -początek semestru) lub wypłaty świadczeń na rzecz wykładowców (wypłaty, ośrodki na ZUS, podatek dochodowy). Sporadycznie -inne operacje kasowe, np. wpłata pieniędzy z banku, zakup artykułów biurowych. *) KP dotyczące wpłat słuchaczy zawierają dodatkowe pola informacyjne. Jeśli zostaną wypełnione -zostaje zaktualizowana informacja o płatnościach słuchaczy. 19

20 3.2. Przebieg projektowanego procesu. Przebieg procesu zapisu klienta do szkoły oraz wydruku informacji: przybył klient F2.1.1 Przyjmij klienta F2.1.2 Ustal rodzaj usługi (identyfikuj potrzeby) F Ustal, czy dane klienta są w kartotece F Ustal rodzaj aktualizacji F Ustal rodzaj zaświadczenia F Ustal rodzaj i ilość materiałów informacyjnych F Nadaj identyfikator F Zbieraj dane personalne F Drukuj materiały materiały informacyjne F Wprowadź dane do kartoteki klientów F Uzupełnij dane klienta o informację o dostarczonych dokumentach koniec zadania F Nadaj umowie numer F Wypisz umowę F Wprowadź dane do kartoteki umów dwa egzemplarze umowy F Wystawiaj KP (patrz. F ) F Dopisz pozycję do kartoteki LEGITYMACJE dokument KP i kopia F Dopisz pozycję do kartoteki INDEKSY koniec zadania 20

21 PowyŜszy diagram ilustruje przebieg procesu obsługi klienta PSHK. Linią przerywaną (ze względu na to, Ŝe jest to funkcja realizująca zadanie w ramach obsługi kasy -nie została zatem tu szczegółowo zaprezentowana) zaznaczono funkcję wypisywania dokumentu KP dotyczącego wpłaty tzw. wpisowego 1. 1 Ze względu na brak czasu nie zademonstrowałem pełnego diagramu (będzie za ok. tydzień) Pojawi się równieŝ krótki komentarz. 21

22 3.2. Definicje funkcji elementarnych. Definicja funkcji elementarnej (DFE) Numer: Nazwa: F2.1.1 Przyjmij klienta Nadrzędna: Numer: Nazwa: F2.1 Obsługuj klienta (słuchacze) Częstotliwość wykonania: 2/1h Pilność wykonania: DuŜa Wyzwalana przez: Przybycie klienta Wyzwala: F Ustal rodzaj usługi (identyfikuj potrzeby) Opis słowny funkcji: Klient, który pojawi się w firmie zostaje przyjęty przez personel sekretariatu (w przyszłości -inteligentnego agenta w naszym systemie). UŜycie obiektów przez funkcję: Nazwa obiektu/atrybutu Akcja 1. Uwagi: 22

23 Definicja funkcji elementarnej (DFE) Numer: Nazwa: F2.1.2 Ustal rodzaj usługi Nadrzędna: Numer: Nazwa: F2.1 Obsługuj klienta (słuchacze) Częstotliwość wykonania: 1/1h Pilność wykonania: DuŜa Wyzwalana przez: F2.1.1 Przyjmij klienta Wyzwala: F2.1.3 Wypisz umowę lub F2.1.4 Wypisz zaświadczenie lub F2.1.5 Aktualizuj kartotekę klienci lub F2.1.6 Drukuj materiały informacyjne Opis słowny funkcji: Ustalamy rodzaj usługi, którą w miłej atmosferze i w profesjonalny sposób będziemy świadczyć. Mamy w praktyce następujące moŝliwości: 1) zapisać klienta do szkoły (sporządzić stosowną umowę, pobrać wymagane dokumenty oraz przyjąć wpłatę wpisanego), 2) wypisać zaświadczenie, Ŝe szanowny klient: - został przyjęty (jeśli jest zapisany na I semestr nauki, a nie rozpoczął się jeszcze nowy rok szkolny = nie minął 1 września), - jest słuchaczem naszej szkoły, - dla WKU ( o pobieraniu nauki). 3) zaktualizować dane klienta (kaŝdy ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych), 4) wydrukować, dobrany do potrzeb klienta, zestaw materiałów reklamowych (oczywiście moŝemy skorzystać z posiadanych ulotek z agencji reklamowej, te jednak nie zawierają np. wzoru umowy). Rodzaj usługi ustalamy w "interakcji" z klientem. Ustalamy, m.in. jaki rodzaj usługi będzie realizowany, jeśli wyniknie to "spontanicznie" -skąd klient dowiedział się o naszej firmie. UŜycie obiektów przez funkcję: Nazwa obiektu/atrybutu Akcja 1. Uwagi: 23

24 Definicja funkcji elementarnej (DFE) Numer: Nazwa: F Ustal, czy dane klienta są w kartotece Nadrzędna: Numer: Nazwa: F2.1.3 Wypisz umowę Częstotliwość wykonania: 1/1h Pilność wykonania: DuŜa Wyzwalana przez: F2.1.1 Przyjmij klienta Wyzwala: F Nadaj identyfikator lub F Uzupełnij dane klienta o informację o dostarczonych dokumentach Opis słowny funkcji: Jeśli klient zdecyduje się zostać słuchaczem, to musi podpisać umowę. Przed podpisaniem naleŝy dopisać jego dane lub pobrać je (jeśli w kartotece juŝ figuruje -mógł zostać wpisany w procesie obsługi korespondencji lub jedna osoba moŝe być zapisana w kilku prowadzonych przez nas szkołach). Właśnie ustalenie identyfikatora klienta lub uruchomienie procesu dopisania -to zadanie omawianej funkcji. UŜycie obiektów przez funkcję: Nazwa obiektu/atrybutu Akcja 1. KLIENT DANE -identyfikator Szukaj 2. KLIENT DANE -nazwisko Przeglądaj, szukaj 3. KLIENT DANE -imię1 Przeglądaj Uwagi: Jeśli nie mamy pewności, czy klient jest w kartotece, to moŝemy odnaleźć identyfikator poprzez nazwisko i imię. Przeglądaj -moŝliwość przeglądania listy nazwisk i imion i wybrania określonej pozycji. 24

25 4. Struktura informacyjna podsystemu informacyjnego Diagram Obiekt-Związek UWAGI: Mimo iŝ nie róŝni się praktycznie opis obiektu INDEKS od LEGITYMACJA, utworzono dwa obiekty z tego względu iŝ: numer indeksy i legitymacji jest zazwyczaj jednakowy (moŝna zatem wprowadzić dwa pola (np. data wydania indeksu i data wydania legitymacji). Takie rozwiązanie nie pozwala jednak na wystawienie dokumenty w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału. O ile w drugim przypadku moŝna nadać ewentualnie ten sam numer, o tyle w przypadku kradzieŝy powinien być inny. Zaświadczenie, Ŝe dana osoba jest słuchaczem moŝna wystawiać (zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego). PoniewaŜ ZUS wymaga czasem takiej informacji wcześniej, szkoły wystawiają zaświadczenie, Ŝe dana osoba została przyjęta. 25

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ REZERWACJI TURYSTYCZNEJ v. 3.32c

DOKUMENTACJA SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ REZERWACJI TURYSTYCZNEJ v. 3.32c DOKUMENTACJA SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ REZERWACJI TURYSTYCZNEJ v. 3.32c 2010-04-12 Dział wsparcia Klienta Zarządzanie projektem sartweb.pl spółka z o.o. 43-309 Bielsko-Biała ul. Kalinowa 1/1 UŜytkownik wdraŝający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo