Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM"

Transkrypt

1 Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Projekt z przedmiotu Komputerowe Systemy Zarządzania Temat: Podsystem obsługi sekretariatu w Policealnym Studium Hodowli Koni EQUUS, firmy Edukacja i serwis komputerowy PSCOM Opracowanie: dr inŝ. P. Skrobanek Opieka merytoryczna: dr inŝ. P. Skrobanek Edukacja i serwis komputerowy PSCom UWAGA!: Projekt udostępniony przez firmę PSCom wyłącznie dla celów dydaktycznych. Wrocław kwiecień,

2 Spis treści 1. Opis firmy Opis słowny firmy Diagram kontekstowy organizacji; schemat organizacyjny Kontekst zewnętrzny firmy Struktura organizacyjna Diagram hierarchii funkcji organizacji Podsystem PSHK (Policealne Studium Hodowli Koni) Cel, przedmiot, zakres Otoczenie podsystemu -diagram kontekstowy podsystemu PSHK Opis przebiegu procesu w podsystemie Realizowane funkcje informacyjne podsystemu PSHK Źródła i odbiorcy informacji do (z) podsystemu Struktura funkcjonalna systemu informacyjnego Skład projektowanego procesu przedstawia DHF: Przebieg projektowanego procesu Definicje funkcji elementarnych Struktura informacyjna podsystemu informacyjnego Diagram Obiekt-Związek Definicje obiektów; dziedzin i atrybutów Opis powiązań obiektów i funkcji systemu informacyjnego (macierz powiązań)

3 1. Opis firmy. 1.1 Opis słowny firmy Firma Edukacja i serwis komputerowy PSCom działa na rynku krajowym od 1998 roku. Siedziba firmy znajduje się w Bardzie Śląskim (południe Polski, przełom Nysy Kłodzkiej, malownicze tereny), ale działalność prowadzona jest głównie we Wrocławiu, gdzie firma posiada swój oddział. W początkowym okresie działalności firma zajmowała się jedynie świadczeniem usług z zakresu prowadzenia szkolenia (z zakresu obsługi programów komputerowych, księgowości komputerowej, itp.) i stanowi to nadal znaczącą część podstawowej działalności firmy. W raz z pojawieniem się większej ilości komputerów na rynku, firma zaczęła świadczyć usługi z zakresu serwisowania komputerów, a takŝe, w krótkim okresie czasu, z zakresu montaŝu i sprzedaŝy komputerów. Ten zakres działalności firmy pozostał do dziś, ale głównie dla stałych klientów firmy lub dla większych organizacji (zlecenia). Rosnące zapotrzebowanie na usługi komputerowe związane z coraz częstszym stosowaniem komputerów w firmach, a takŝe szybko zmieniające się przepisy prawne (konieczność modyfikacji oprogramowania) oraz moŝliwość elektronicznej wymiany dokumentów, umoŝliwiły firmie Edukacja i serwis komputerowy PSCom specjalizację w działalności usługowej. To pozwoliło na poszerzenie zakresu świadczonych usług m. in. projektowanie i tworzenie oprogramowania. W 2001 roku nawiązano współpracę z klubem jeździeckim WYSOKA i wykorzystując lukę na rynku edukacyjnym (po dwuletnim okresie przygotowań), firma powołała do istnienia drugie w Polsce Policealne Studium Hodowli Koni EQUUS -opracowując własny program nauczania (do dziś, dane z przed dwóch miesięcy, brak programu ministerialnego). W celu sprawnego funkcjonowania szkoły, firma zamierza uruchomić system komputerowy. 3

4 Cele strategiczne organizacji (firmy) (UWAGA: Cele określono w zakresie związanym z projektowanym podsystemem, pozostałe cele pozostają tajemnicą firmy :-) CS1 Rozszerzenie zakresu świadczonych usług w szkolnictwie Firma zamierza uruchomić inne szkoły policealne o ciekawych profilach kształcenia. W tym celu naleŝy: ustalić profile (przeprowadzić badanie rynku, równieŝ pod kątem Unii Europejskiej) i przeprowadzić rejestrację szkół. CS2 Podnoszenie jakości świadczonych usług (renoma) Firma dąŝy obecnie do zdobycia renomy na rynku edukacyjnym poprzez wysoki poziomu świadczenia usług oraz opracowanie i wdroŝenie ciekawych form kształcenia. Renoma, jak pokazała analiza przeprowadzona przez firmę PSCom, ma znaczący wpływ na liczbę słuchaczy, a dobra pozycja na rynku pozwala wyeliminować konkurencję. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe bardzo wiele nowo zarejestrowanych placówek musiało zostać zamkniętych. CS3 Dotarcie do szerokiego grona uczniów Informacja o nowej szkole policealnej musi dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów, to wymaga przeprowadzenia odpowiedniej kampanii reklamowej. Być moŝe, firma uruchomi placówki w innych miejscowościach Polski. CS4 Minimalizacja kosztów kształcenia W szkolnictwie istnieje moŝliwość pozyskiwania funduszy z róŝnych źródeł. Głównym, poza czesnym za naukę są tzw. dotacje. W celu minimalizacji kosztów firma zamierza przeprowadzić analizę moŝliwości pozyskania dotacji równieŝ z innych źródeł, np. Unii Europejskiej. Innym aspektem jest dobra organizacja zarządzania, która pozwala na właściwą organizację i koordynację działalności szkół, określanie sytuacji finansowej oraz terminowe dostarczanie dokumentów do odpowiednich urzędów. W tej materii, niewątpliwie pomocny okazałby się systemu komputerowego. Cele taktyczne organizacji (firmy) CT1 Skompletowanie dokumentacji dla potrzeb rejestracji nowych szkół Rejestracja nowych placówek musi być przeprowadzona z odpowiednim wyprzedzeniem zarówno ze względu na pozyskanie dotacji, jak i uzyskanie promesy w Banku dla uzyskania ewentualnego kredytu. CT2 Opracowanie dokumentacji ISO Jedną z moŝliwości potwierdzenia jakości świadczonych usług jest odpowiedni certyfikat, wymaga on opracowania odpowiedniej dokumentacji procesu kształcenia i weryfikacji uzyskanych rezultatów, a takŝe doskonalenia zawodowego wykładowców. CT3 Zakupienie reklamy Praktycznie, co roku firma będzie zamawiała reklamę w informatorach szkolnych oraz czasopismach branŝowych (zgodnie z profilem kształcenia w danej szkóle). Sporadycznie w prasie lokalnej. 4

5 CT4 Przeprowadzenie analizy rynku w celu znalezienia i zatrudnienie wykwalifikowanych wykładowców W jaki sposób tajemnica firmy. CT5 Wynajęcie pomieszczeń Prowadzenie zajęć w istniejącej szkole, jak i planowanych placówkach wymaga odpowiednich sal. Najtańszym obecnie rozwiązaniem jest ich wynajęcie. Być moŝe w dalszej przyszłości zakup lub budowa własnego kompleksu. CT6 Pozyskanie wspólnika/ wspólników Firma zamierza przekształcić się w spółkę z o. o. oraz trwają rozmowy o formie współpracy z potencjalnym(mi) wspólnikami, bądź alternatywną formą współpracy, np. podpisanie umowy pomiędzy firmami. To pozwoli na zwiększenie moŝliwości finansowych oraz na zmniejszenie ryzyka związanego z przedsięwzięciem. W przyszłości (raczej dalekiej) moŝe spółka akcyjna? CT7 Komputerowy system wspomagający zarządzanie Firma zamierza uruchomić system komputerowy pozwalający m. in. na rejestrację zgłoszeń, udostępnianie informacji z wykorzystaniem internetu, automatyzację procesu wystawiania zaświadczeń, rejestracji pracowników, wspomaganie układania programu nauczania oraz procesu zawierania umów i naliczania płac. Innym zadaniem systemu byłaby archiwizacja i opracowywanie danych o wynikach nauczania, pracach dyplomowych, przewidywanym naborze, itp. Problemy organizacji (firmy) P1 Szybkie zakończenie negocjacji ze wspólnikiem/wspólnikami KaŜde negocjacje wymagają czasu. Bardzo waŝne jest, by juŝ na początku dokonać szczegółowego ustalenia podziału obowiązków, czasu pracy (lub metod jego ustalania z podziałem na wspólników), udziału w zyskach i kosztach, itp. P2 Uzyskanie wsparcia ze strony banku Poszerzania działalności firmy wiąŝe się z wydatkami finansowymi. Firma będzie się starała uzyskać promesę z banku na częściowe skredytowanie inwestycji. Ponadto, pozwoliłoby to na skierowanie posiadanych środków finansowych np. na opracowanie dokumentacji związanej z CT2. P3 Zbyt krótka doba Większość prac związana z rozszerzaniem działalności jest obecnie częściowo nadzorowana, częściowo realizowana przez szefa firmy. Problem ten jest powiązany z problemem P1. Rozwiązanie problemu P1, będzie rozwiązaniem tego problemu. Na razie nie jest moŝliwe zatrudnienie kolejnego pracownika. 5

6 Krytyczne czynniki sukcesu firmy CSF1 Zwiększenie efektywności pracy Część obecnie realizowanych zadań moŝe przejąć odpowiedni system informatyczny (szczególnie z zakresu zarządzania, obsługi klienta oraz księgowości), który zostanie ukończony po przejęciu części zadań przez wspólnika. CSF2 Pozyskanie słuchaczy (odpowiedniej liczby dla danej szkoły) Dla funkcjonowania szkoły potrzebna jest określona liczba słuchaczy. ZaleŜy ona m. in. od rodzaju szkoły (np. informatyczna wymaga stosunkowo drogich przy zakupie i nic nie wartych po ok. trzech latach komputerów), wysokości czesnego, wysokości dotacji, organizacji procesu kształcenia. CSF3 Szybkie otwarcie nowych kierunków kształcenia Kształcenie w wielu szkołach pozwala m. in. na organizowanie zajęć międzyoddziałowych (np. z języka obcego) minimalizacja kosztów, szybką reklamę pocztą pantoflową. Łatwe pozyskanie klienta większy oferowany asortyment. CSF4 Szybkie zdobycie renomy (dla kaŝdej ze szkół) Jak pokazała analiza rynku, tylko placówki świadczące usługi wysokiej jakości co roku posiadają odpowiednią liczbę uczniów. Praktycznie, większość kandydatów do szkoły trafia z informatorów lub od znajomych dotyczy szkół funkcjonujących przynajmniej od kilku lat na rynku. WspółzaleŜność celów, problemów i CSF-ów: tablice krzyŝowe CELE TAKTYCZE - CELE STRATEGICZNE CS1 CS2 CS3 CS4 CT1 X X CT2 X CT3 X CT4 X CT5 X CT6 X X CT7 X X X Jak wynika z tabeli, bardzo waŝnym CT w firmie jest CT7 -system komputerowy. Drugim co do waŝności: CT6 pozyskanie wspólnika(ów). 6

7 PROBLEMY - CELE TAKTYCZE CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 P1 X X X P2 X * X P3 X X X * przy niektórych typach szkół Jak moŝemy zauwaŝyć, dwa cele taktyczne mogą być zrealizowane w obecnym momencie. Jednak, realizacja będzie wówczas obejmować tylko istniejącą placówkę. NaleŜałoby zatem najpierw lub równolegle realizować CT1 (rejestracja szkół). Większość celów będzie mogła zostać zrealizowana po zakończeniu rozmów i podpisaniu umowy ze wspólnikiem /wspólnikami, zatem naleŝy jak najszybciej zakończyć negocjacje. 7

8 1.2 Diagram kontekstowy organizacji; schemat organizacyjny Kontekst zewnętrzny firmy KLIENCI URZĄD SKARBOWY faktury, oferta (ulotki, foldery) umowy, zamówienia, wpłaty (do kasy) BANK zaświadczenia, deklaracje: miesięczne PIT4, PIT5, inne np. PIT11, PIT8b wezwania wyciągi bankowe polecenia przelewu ZUS informacje o nieprawidłowościach, certyfikaty deklaracje (miesięczne: DRA, RZA,RNA; inne), zaświadczenia numery regon URZĄD STATYSTYCZNY sprawozdanie roczne S07 (szkoły), inne PSCom WKU zaświadczenia, informacja o skreśleniu z listy słuchaczy informacja miesięczna (ilość słuchaczy) informacje, wezwania, zaświadczenia rachunki, faktury URZĄD MIEJSKI umowy, zamówienia, rozliczenia (wypłata z kasy KW), oferta DOSTAWCY (USŁUG I TOWARÓW) Linią przerywaną zaznaczono sporadyczny przepływ informacji. Opis wybranych elementów otoczenia: a) WKU -Wojskowa Komenda Uzupełnień do: zaświadczenia, Ŝe dana osoba jest słuchaczem studium oraz informacja o skreśleniu z listy słuchaczy (dotyczy tylko WKU do których skierowano zaświadczenie), z: prośba o potwierdzenie, czy dana osoba jest uczniem (obecnie - praktycznie nie przesyłane) b) DOSTAWCY -firmy zewnętrzne, z których usług korzysta firma PSCom (firmy komputerowe, ubezpieczeniowe, reklamowe-głównie prasa, wykładowcy z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, itd.), c) KLIENCI -głównie firmy, na rzecz których świadczone są usługi oraz uczniowie policealnej szkoły. 8

9 Rodzaj, forma i termin składania poszczególnych dokumentów regulują odpowiednie przepisy prawne oraz rodzaj firmy, ilość zatrudnianych pracowników. I tak, dla firmy PSCom, np. deklaracje rozliczeniowe ZUS: DRA (podsumowanie składek), RZA (informacja o składkach tych pracowników, którzy płacą tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne), RNA (składki pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) do 15 następnego miesiąca; ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany) do 7 dni od zatrudnienia pracownika, ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) takŝe do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia. Ze względu na to, iŝ projekt dotyczy podsystemu obsługi sekretariatu, szczegółowo zostanie omówiony tylko podsystem w rozdziale Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną firmy przedstawia poniŝszy diagram. SZEF FIRMY SEKRETARIAT DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR DYR. POLICEALNEGO STUDIUM HODOWLI KONI DZIAŁ USŁUG, HANDLU I MARKETINGU SEKRETARIAT PSHK NAUCZYCIELE SZEF FIRMY -nadzoruje funkcjonowanie firmy, negocjuje warunki współpracy, ustala cele działań oraz określa strategię rozwoju firmy, akceptuje decyzje kadrowe dyrekcji policealnej szkoły. DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR -zajmuje się prowadzeniem i nadzorowaniem wszystkich operacji finansowych i księgowych, a takŝe dokumentami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Wyjątek stanowią operacje finansowe dotyczące działalności dydaktycznej szkoły -prowadzi je "kasa szkoły" funkcjonująca w ramach sekretariatu. Do księgowości trafiają raporty kasowe oraz listy płac opracowane na 9

10 podstawie ilości zrealizowanych godzin. Dostarcza analizy finansowe dotyczące działalności firmy. DYR. POLICEALNEGO STUDIUM HODOWLI KONI -zarządza pracą podległej mu placówki, organizuje zajęcia oraz odpowiada za właściwy dobór kadry pedagogicznej. DZIAŁ USŁUG, HANDLU I MARKETINGU -zajmuje się: - organizacją obsługi klienta, - zbieraniem i opracowywaniem danych dotyczących sprzedaŝy (głównie usług), - analizą zdarzeń zaistniałych na rynku (np. nowe wymogi prawne dotyczące przesyłania dokumentów do ZUS, podaŝ i popyt na oprogramowania, trendy na rynku szkolnictwa, sytuacja gospodarcza, moŝliwości rozwoju w związku z integracją Polski z Unią Europejską, uczestnictwem w przetargach) -reklamą firmy. 10

11 1.3 Diagram hierarchii funkcji organizacji F ŚWIADCZ USŁUGI SZKOLENIOWE, PROWADŹ: DOKUMENTACJĘ SZKOŁY I KSIĘGOWOŚĆ, SPRZEDAWAJ F1 PROWADŹ KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I ADMINISTRACJĘ F2 OSŁUGUJ KLIENTA F3 PROWADŹ SZKOŁĘ PSHK F1 PROWADŹ KSIĘGOWOŚĆ I KADRY Zadaniem tej funkcji jest prowadzenie szeroko pojętej księgowości i kadr oraz administracji, zatem obejmuje ona m. in. rejestrację pracowników, naliczanie płac, rejestrację i wystawianie dokumentów związanych z działalnością firmy dla urzędów administracji publicznej i dla kontrahentów. Praktycznie wszystkie operacje finansowe (nie związane ze szkołą) są realizowane poprzez bank, ale docelowo prowadzenie kasy. W tym obszarze znajduje się równieŝ zawieranie umów, rozliczanie naleŝności i zobowiązań. F2 OBSŁUGUJ KLIENTA Przyjęcie klienta, identyfikację jego potrzeb ustalenie zamówienia to główne zadania tej funkcji. Obejmuje ona obszar związany z zamówieniami dotyczącymi świadczenia usług oraz działalności handlowej. F3 - PROWADŹ SZKOŁĘ PSHK Prowadzenie szkoły wiąŝe się z obszarem obsługi słuchaczy PSHK EQUUS (rekrutacji, rejestracji w systemie komputerowym, przydziału do klasy, wystawianiem zaświadczeń itp.) Kolejny obszar to opracowywanie dokumentów związanych z działalnością szkoły, a szczególnie: arkuszy ocen, planu zajęć, informacji miesięcznej dla urzędu miejskiego, informacji S07 dla ZUS, wykazu przepracowanych godzin przez nauczycieli (dla potrzeb księgowości) oraz prowadzenie Kasy. 11

12 2. Podsystem PSHK (Policealne Studium Hodowli Koni) 2.1. Cel, przedmiot, zakres Podsystem PSHK (patrz funkcja F0.3, rozdz. 1.3) będzie obsługiwał szkołę -Policealne Studium Hodowli Koni. System będzie systemem otwartym. Ponadto, powinien on być na tyle "elastyczny" aby, po wprowadzeniu określonych parametrów umoŝliwiał obsługę dowolnej innej szkoły policealnej. PoniewaŜ przyjęto załoŝenie, iŝ system ma obsługiwać całą działalność szkoły, zatem będzie równieŝ obsługiwał zawieranie umów oraz generowanie listy płac dla pracowników szkoły. Na diagramie opisującym kontekst zewnętrzny podsystemu (patrz niŝej) zostanie to jednak zaznaczone jako informacja przesyłana do podsystemu księgowości. W praktyce -w projektowanym podsystemie zostanie zaimplementowana opcja wydruku odpowiednich dokumentów lub exportu danych do pliku, a w podsystemie księgowym -importu z podsystemu obsługi szkoły. Analogicznie zostanie rozwiązana moŝliwość rejestracji WB (wyciągów bankowych) lub importu danych dotyczących konta szkoły Otoczenie podsystemu -diagram kontekstowy podsystemu PSHK SŁUCHACZE W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności podsystemu PSHK jako niezaleŝnego systemu (np. w celu sprzedaŝy): -wszystkie informacje przekazywane do podsystemu księgowości moŝna równieŝ uzyskać w formie wydruków, -WB moŝna wprowadzać bezpośrednio do podsystemu PSHK URZĄD STATYS- TYCZNY umowy, KP, korespondencja (np. ulotki, foldery), plan zajęć, zaświadczenia: -został przyjęty, -jest słuchaczem, -WKU NAUCZYCILE umowy sprawozdanie roczne S07 wprowadzenie terminów zajęć, wprowadzenie planu lekcji, modyfikacje planu, wprowadzanie ocen, data ukończenia szkoły lub przyczyna i data skreślenia z listy słuchaczy, wprowadzanie danych wykładowców zapotrzebowanie na usługę (rodzaj -patrz strzałka obok) Informacja o płatnościach na podstawie WB Podsystem PSHK Podsystem księgowy raport kasowy (wpłaty, wypłaty), lista płac (wykładowcy) lub faktury /rachunki (wykładowcy jako firma zewnętrzna), dane do dokumentów dla ZUS i US informacja miesięczna (ilość słuchaczy) DYREKTOR lub osoba upowaŝniona URZĄD MIEJSKI zestawienia (płatności słuchaczy, ilości zrealizowanych godzin, stanu finansowego placówki -jeśli jest upowaŝniony), wydruk arkuszy ocen (do wypełnienia), wydruk świadectw oceny będą wprowadzane w celu wydruku świadectw ukończenia szkoły, obecne przepisy wymagają prowadzenia dziennika w formie "papierowej" 12

13 2.2. Opis przebiegu procesu w podsystemie W wyniku przeprowadzonego rozpoznania, ustalono, Ŝe w przebiegu procesów elementarnych uczestniczą obiekty: KLIENT Osoba, która przychodzi do sekretariatu w celu uzyskania konkretnej usługi. W praktyce wyróŝniamy dwa typy klientów: uczeń i "przyszły uczeń", czyli osoba, która przyszła w celu uzyskania informacji o szkole i ze względu na informacje które uzyska i profesjonalną obsługę "na pewno" zechce zostać uczniem. W wyniku ustaleń z pracownikami firmy, postanowiono nie uszczegóławiać obiektu klient (nie będą wyróŝnione dwa osobne procesy obsługi). PRACOWNIK Osoba przyjmująca klientów lub pozostająca w interakcji z projektowanym systemem (np. dyrektor, księgowy, pracownik sekretariatu, kasjer). Zadaniem pracownika jest obsługa klientów oraz inne zadania (np. zaznaczanie informacji o skreśleniu z listy słuchaczy bądź ukończeniu szkoły, wprowadzanie planu lekcji, a takŝe zatwierdzanie procesów związanych z generowaniem dokumentów dla urzedów). URZĄD Zewnętrzny organ administracji, dla którego będą generowane dokumenty przewidziane przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń. W praktyce, wszystkie procesy dla urzędów są wyzwalane poprzez zegar systemowy i będą wymagały jedynie akceptacji pracownika. W związku z tym, iŝ w wersji demonstracyjnej rozwinę procedurę obsługi klienta, przedstawię opis zdarzeń kluczowych i wynikowych dla procesu obsługi klienta. OBIEKT (AKTOR) KLIENT PROCES i ZDARZENIA WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZENIA Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: przekazanie wydrukowanego zaświadczenia ZAPISANIE DO SZKOŁY Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: podpisanie umowy, wydanie KP (potwierdzenie przyjęcia wpłaty "wpisowego") ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: zakończenie (po zmodyfikowaniu danych) UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O SZKOLE Inicjujące: przybycie klienta Wynikowe: przekazanie wydrukowanych informacji 13

14 2.3. Realizowane funkcje informacyjne podsystemu PSHK Diagram hierarchii funkcji podsystemu PSHK: F2 Prowadź szkołę PSHK (Podsystem PSHK) F2.1 Obsługuj klienta F2.2 Obsługuj kasę szkoły F2.3 Układaj plan F2.4 Obsługuj sekretariat dyrektora F2.1 -obsługa klienta polega głównie na dostarczaniu informacji dotyczących szkoły, wystawianiu zaświadczeń trzech typów: "jest słuchacze" -dla uczniów, "został przyjęty" -dla osób które zapisały się do szkoły, ale jeszcze nie rozpoczął się rok szkolny, "do WKU" -według odpowiedniego wzoru dla wojskowej komendy uzupełnień. F2.2 -rejestracja wpłat (KP) i wypłat (KW) gotówkowych, a takŝe rejestracja płatności związanych z czesnym. F2.3 -jak ustalono z firmą, funkcja pozwala na wprowadzanie terminów konsultacji (dla szkoły zaocznej) oraz układanie planu zajęć dla poszczególnych dni zajęć; układanie plany zawiera równieŝ funkcję przypisania danej lekcji określonemu wykładowcy (to stanowi podstawę do naliczania płac). Ze względu na nieduŝą liczbę godzin, ustalono, Ŝe funkcja nie obejmuje automatycznego układania planu, a jedynie jego wprowadzenie i modyfikację przez dyrektora. F2.4 -obejmuje funkcje związane z zawieraniem umów z wykładowcami, generowaniem danych dla urzędów oraz funkcje dostępne dla dyrektora (patrz. punkt 2.2, str. 11). Z uwagi na to, iŝ pewne informacje są generowane okresowo np. co miesiąc wydruki informacji miesięcznej, deklaracji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym (formularze RZA) oraz deklaracja podatkowej PIT 4, raz w roku -deklaracja S07, wyzwalanie pewnych procesów w systemie będzie miało miejsce na podstawie analizy daty oraz archiwaliów. 14

15 2.4. Źródła i odbiorcy informacji do (z) podsystemu. Ze względu na to, iŝ uszczegółowiona zostanie tylko funkcja obsługi klienta, przedstawione poniŝej otoczenie obejmuje właśnie tą funkcję. Ogólny diagram przepływu danych dla projektowanej funkcji: D KP Klient P Obsługuj klienta D KLIENCI-DANE OSOBOWE D INDEKS LEGITYMACJA D SZABLONY D ZAŚWIAD- CZENIE D SŁUCHACZ Uszczegółowienie: wzory wydruków D SZABLONY informacje P Drukuj materiały informacyjne D KP Klient zapytania, usługi P Przyjmij klienta P Ustal rodzaj usługi dopisz, usuń, modyfikuj dane osobowe D KLIENT DANE dane KP umowa, KP (wpisowe) zaświadczenie P Zarządzaj kartoteką klienci dane klienta nowa legitymacja legitymacja i indeks D INDEKS LEGITYMACJA P Wypisz zaświadczenie dopisz klienta dane zaświadczenia D ZAŚWIAD- CZENIE P Wypisz umowę dane-umowa D SŁUCHACZ 15

16 TU KRÓTKI OPIS (powinien być) 16

17 3.Struktura funkcjonalna systemu informacyjnego Skład projektowanego procesu przedstawia DHF: F2 Prowadź szkołę PSHK (Podsystem PSHK) F2.1 Obsługuj klienta (słuchacze) F2.1.1 Przyjmij klienta F2.1.2 Ustal rodzaj usługi (identyfikuj potrzeby) F2.1.3 Wypisz umowę F Ustal, czy dane klienta są w kartotece F Dopisz klienta do kartoteki F Uzupełnij dane klienta o informację o dostarczonych dokumentach F Nadaj umowie numer F Wypisz umowę F Wprowadź dane do kartoteki umów F Wystawiaj KP (patrz. F ) F Dopisz pozycję do kartoteki LEGITYMACJE F Dopisz pozycję do kartoteki INDEKSY F2.1.4 Wypisz zaświadczenie F Ustal rodzaj zaświadczenia F Wypisz zaświadczenie "WKU" F Nadaj identyfikator F Wypisz zaświadczenie F Zapisz zaświadczenie w kartotece

18 1 2 3 F Wypisz zaświadczenie "PRZYJĘTY" F Nadaj identyfikator F Wypisz zaświadczenie F Zapisz zaświadczenie w kartotece F Wypisz zaświadczenie "JEST SŁUCHACZEM" F Nadaj identyfikator F Wypisz zaświadczenie F Zapisz zaświadczenie w kartotece F2.1.5 Zarządzaj kartoteką KLIENCI F Ustal rodzaj aktualizacji F Aktualizuj dane F Ustal, czy zaktualizowano dane "księgowe" F Blokuj dokumenty ze "starymi" danymi F Dopisuj pozycję do kartoteki LEGITYMACJE F Usuń klienta F Analizuj moŝliwość usunięcia F Usuń klienta z kartoteki F Podaj przyczynę braku moŝliwości usunięcia F Dopisz klienta do kartoteki KLIENCI F Nadaj identyfikator F Zbieraj dane personalne F Wprowadź dane do kartoteki klientów

19 1 2 F2.1.6 Drukuj materiały informacyjne F Ustal rodzaj i ilość materiałów informacyjnych F Drukuj materiały F2.2 Obsługuj kasę F2.2.1 Przyjmij klienta F2.2.2 Ustalaj rodzaj operacji (KP, KW) F2.2.3 Wystawiaj KP F Nadaj numer F Wypisz KP F Analizuj KP *) F Dopisz KP do kartoteki F Zapisz dane w kartotece płatności słuchaczy F2.2.4 Wystawiaj KW F Nadaj numer F Wypisz KW F Dopisz KW do kartoteki PowyŜszy diagram opisuje hierarchię funkcji: obsługuj klienta oraz obsługuj kasę podsystemu PSHK. Funkcje zaznaczone linią przerywaną, to funkcje występujące równieŝ w innym miejscu hierarchii. Prawie wszystkie operacje kasowe obejmują wpłaty słuchaczy (głównie czesne lub ubezpieczenie -początek semestru) lub wypłaty świadczeń na rzecz wykładowców (wypłaty, ośrodki na ZUS, podatek dochodowy). Sporadycznie -inne operacje kasowe, np. wpłata pieniędzy z banku, zakup artykułów biurowych. *) KP dotyczące wpłat słuchaczy zawierają dodatkowe pola informacyjne. Jeśli zostaną wypełnione -zostaje zaktualizowana informacja o płatnościach słuchaczy. 19

20 3.2. Przebieg projektowanego procesu. Przebieg procesu zapisu klienta do szkoły oraz wydruku informacji: przybył klient F2.1.1 Przyjmij klienta F2.1.2 Ustal rodzaj usługi (identyfikuj potrzeby) F Ustal, czy dane klienta są w kartotece F Ustal rodzaj aktualizacji F Ustal rodzaj zaświadczenia F Ustal rodzaj i ilość materiałów informacyjnych F Nadaj identyfikator F Zbieraj dane personalne F Drukuj materiały materiały informacyjne F Wprowadź dane do kartoteki klientów F Uzupełnij dane klienta o informację o dostarczonych dokumentach koniec zadania F Nadaj umowie numer F Wypisz umowę F Wprowadź dane do kartoteki umów dwa egzemplarze umowy F Wystawiaj KP (patrz. F ) F Dopisz pozycję do kartoteki LEGITYMACJE dokument KP i kopia F Dopisz pozycję do kartoteki INDEKSY koniec zadania 20

21 PowyŜszy diagram ilustruje przebieg procesu obsługi klienta PSHK. Linią przerywaną (ze względu na to, Ŝe jest to funkcja realizująca zadanie w ramach obsługi kasy -nie została zatem tu szczegółowo zaprezentowana) zaznaczono funkcję wypisywania dokumentu KP dotyczącego wpłaty tzw. wpisowego 1. 1 Ze względu na brak czasu nie zademonstrowałem pełnego diagramu (będzie za ok. tydzień) Pojawi się równieŝ krótki komentarz. 21

22 3.2. Definicje funkcji elementarnych. Definicja funkcji elementarnej (DFE) Numer: Nazwa: F2.1.1 Przyjmij klienta Nadrzędna: Numer: Nazwa: F2.1 Obsługuj klienta (słuchacze) Częstotliwość wykonania: 2/1h Pilność wykonania: DuŜa Wyzwalana przez: Przybycie klienta Wyzwala: F Ustal rodzaj usługi (identyfikuj potrzeby) Opis słowny funkcji: Klient, który pojawi się w firmie zostaje przyjęty przez personel sekretariatu (w przyszłości -inteligentnego agenta w naszym systemie). UŜycie obiektów przez funkcję: Nazwa obiektu/atrybutu Akcja 1. Uwagi: 22

23 Definicja funkcji elementarnej (DFE) Numer: Nazwa: F2.1.2 Ustal rodzaj usługi Nadrzędna: Numer: Nazwa: F2.1 Obsługuj klienta (słuchacze) Częstotliwość wykonania: 1/1h Pilność wykonania: DuŜa Wyzwalana przez: F2.1.1 Przyjmij klienta Wyzwala: F2.1.3 Wypisz umowę lub F2.1.4 Wypisz zaświadczenie lub F2.1.5 Aktualizuj kartotekę klienci lub F2.1.6 Drukuj materiały informacyjne Opis słowny funkcji: Ustalamy rodzaj usługi, którą w miłej atmosferze i w profesjonalny sposób będziemy świadczyć. Mamy w praktyce następujące moŝliwości: 1) zapisać klienta do szkoły (sporządzić stosowną umowę, pobrać wymagane dokumenty oraz przyjąć wpłatę wpisanego), 2) wypisać zaświadczenie, Ŝe szanowny klient: - został przyjęty (jeśli jest zapisany na I semestr nauki, a nie rozpoczął się jeszcze nowy rok szkolny = nie minął 1 września), - jest słuchaczem naszej szkoły, - dla WKU ( o pobieraniu nauki). 3) zaktualizować dane klienta (kaŝdy ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych), 4) wydrukować, dobrany do potrzeb klienta, zestaw materiałów reklamowych (oczywiście moŝemy skorzystać z posiadanych ulotek z agencji reklamowej, te jednak nie zawierają np. wzoru umowy). Rodzaj usługi ustalamy w "interakcji" z klientem. Ustalamy, m.in. jaki rodzaj usługi będzie realizowany, jeśli wyniknie to "spontanicznie" -skąd klient dowiedział się o naszej firmie. UŜycie obiektów przez funkcję: Nazwa obiektu/atrybutu Akcja 1. Uwagi: 23

24 Definicja funkcji elementarnej (DFE) Numer: Nazwa: F Ustal, czy dane klienta są w kartotece Nadrzędna: Numer: Nazwa: F2.1.3 Wypisz umowę Częstotliwość wykonania: 1/1h Pilność wykonania: DuŜa Wyzwalana przez: F2.1.1 Przyjmij klienta Wyzwala: F Nadaj identyfikator lub F Uzupełnij dane klienta o informację o dostarczonych dokumentach Opis słowny funkcji: Jeśli klient zdecyduje się zostać słuchaczem, to musi podpisać umowę. Przed podpisaniem naleŝy dopisać jego dane lub pobrać je (jeśli w kartotece juŝ figuruje -mógł zostać wpisany w procesie obsługi korespondencji lub jedna osoba moŝe być zapisana w kilku prowadzonych przez nas szkołach). Właśnie ustalenie identyfikatora klienta lub uruchomienie procesu dopisania -to zadanie omawianej funkcji. UŜycie obiektów przez funkcję: Nazwa obiektu/atrybutu Akcja 1. KLIENT DANE -identyfikator Szukaj 2. KLIENT DANE -nazwisko Przeglądaj, szukaj 3. KLIENT DANE -imię1 Przeglądaj Uwagi: Jeśli nie mamy pewności, czy klient jest w kartotece, to moŝemy odnaleźć identyfikator poprzez nazwisko i imię. Przeglądaj -moŝliwość przeglądania listy nazwisk i imion i wybrania określonej pozycji. 24

25 4. Struktura informacyjna podsystemu informacyjnego Diagram Obiekt-Związek UWAGI: Mimo iŝ nie róŝni się praktycznie opis obiektu INDEKS od LEGITYMACJA, utworzono dwa obiekty z tego względu iŝ: numer indeksy i legitymacji jest zazwyczaj jednakowy (moŝna zatem wprowadzić dwa pola (np. data wydania indeksu i data wydania legitymacji). Takie rozwiązanie nie pozwala jednak na wystawienie dokumenty w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału. O ile w drugim przypadku moŝna nadać ewentualnie ten sam numer, o tyle w przypadku kradzieŝy powinien być inny. Zaświadczenie, Ŝe dana osoba jest słuchaczem moŝna wystawiać (zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego). PoniewaŜ ZUS wymaga czasem takiej informacji wcześniej, szkoły wystawiają zaświadczenie, Ŝe dana osoba została przyjęta. 25

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Informatyka Specjalność: InŜynieria Systemów Informatycznych Projekt z przedmiotu Komputerowe Systemy Zarządzania (INE3608) pt. System. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy

PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA. Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kierunek:., Specjalność:... PROJEKT INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Temat: System obsługi kasy - projekt wzorcowy Opracowanie: dr inż. Paweł Skrobanek Wrocław 2006

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC System DZIEKANAT-LOGIC umożliwia kompleksową obsługę uczelni, a w połączeniu z programami księgowymi - zarządzanie całą organizacją. Obejmuje czynności związane

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. I NKJO w Sosnowcu organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach nauczania.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. I NKJO w Sosnowcu organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach nauczania. Załącznik do uchwały Nr 13/2014 Rady Programowej I NKJO w Sosnowcu z dnia 25.09.2014r. Regulamin Praktyk Pedagogicznych w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu wchodzącym w skład Zespołu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Zatwierdził do stosowania dn. 02.02.2004 r. Wydanie dn. 31.01.2010 r. Sporządził: Anna Pasieka, Beata Napierała, Mariusz Piekarski mgr inż. Marek Mika SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Gusto. Biuro Rachunkowe Łukasz Borowski. Cennik usług

Gusto. Biuro Rachunkowe Łukasz Borowski. Cennik usług Gusto Cennik usług Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami standardowymi, które podlegają negocjacji z kaŝdym klientem indywidualnie. 1. Karta podatkowa z ewidencją VAT Abonament miesięczny do 30 dokumentów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW SPOZA TRÓJMIASTA

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW SPOZA TRÓJMIASTA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW SPOZA TRÓJMIASTA Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj ich ofertę

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej Regulamin odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu 1 Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP 41019-4-2007 Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Obieg akceptacji kosztów w organizacji

Obieg akceptacji kosztów w organizacji Obieg akceptacji kosztów w organizacji automatyczne sterowanie obiegiem akceptacji monitorowanie stanu obiegu faktur podział kosztów z jednej faktury na centra kosztów szybka rejestracja faktur obsługa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

DCM. PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań

DCM. PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań DCM INSTRUKCJA UśYTKOWANIA PROGRAMU PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. STRUKTURA PROGRAMU...4 3. PRACA Z PROGRAMEM...4 3.1 KONTRAHENCI...4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo