MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I"

Transkrypt

1 MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są zobowiązani spełniać przewidziane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki określone m. in. w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo to wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka gospodarcza, która samodzielnie prowadzi działalność i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk. Pojęcie przedsiębiorstwo jest bardzo szerokie, obejmuje ono bowiem nie tylko jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa państwowe, lecz także wszelkiego rodzaju spółki i spółdzielnie. Swoboda wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa oraz realizacja szczegółowych rozwiązań organizacyjnych w ramach poszczególnych form umożliwia odpowiednie ukonstytuowanie przedsiębiorstwa. Ukonstytuowanie przedsiębiorstwa ma charakter jednorazowy, oznacza to, że decyzje o założeniu czy likwidacji firmy są z reguły nieodwracalne lub też bardzo trudno odwracalne, odnoszą się bowiem również do kwestii lokalizacji i siedziby przedsiębiorstwa, wyboru formy prawnej, wielkości kapitału itp.. Wybór formy organizacyjno-prawnej następuje przy tworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Nie każda forma może być zastosowana wobec każdego przedsiębiorstwa. Forma organizacyjno-prawna przesądza o jego systemie finansowym, zasadach prowadzenia gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę szczególny rodzaj spółek wyodrębnionych ze względu na źródło prawa regulujące ich powstanie możemy wyróżnić: spółki osobowe i spółki kapitałowe spółki cywilne i spółki handlowe Zasadniczą cechą rozdzielającą te dwie formy spółek jest to, czy na pierwszym planie znajduje się osoba wspólnika, czy jego udział kapitałowy. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa powinien opierać się na analizie takich problemów, jak : 1. skala i rodzaj odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jego właścicieli wobec wierzycieli 2. uprawnienia właścicieli i osób prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania, kontroli oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz 3. stopień upublicznienia działalności przedsiębiorstwa 4. możliwości i łatwości zmian kapitału przedsiębiorstwa 5. korzyści kosztowe i podatkowe 6. rozwiązanie i likwidacja przedsiębiorstwa

2 2 Możemy wyróżnić następujące formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw : a. przedsiębiorstwo jednoosobowe b. spółki osobowe c. spółki kapitałowe d. spółki mieszane, będące połączeniem spółek kapitałowych i osobowych e. spółdzielnie f. przedsiębiorstwa państwowe PRZEDSIĘBIORSTWO JEDNOSOBOWE Przedsiębiorstwo to jest powoływane do działalności gospodarczej na podstawie ustawy o działalności gospodarczej oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedsiębiorstwo jednoosobowe osoby fizycznej stanowi część składową majątku właściciela i nie ma osobowości prawnej. Działalność taka jest zgłoszona do Urzędu Skarbowego i zarejestrowana w odpowiednim urzędzie prowadzącym ewidencję działalności gospodarczej. Kierowanie przedsiębiorstwem należy do właściciela, który odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, odpowiedzialności takiej nie ponosi ewentualny kierownik, jako osoba zatrudniona, jednak ponosi odpowiedzialność, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest firmą osobową, co oznacza, że musi w nazwie zawierać nazwisko właściciela i jego imię. Znaczenie społeczne i gospodarcze przedsiębiorstwa jednoosobowego jest bardzo duże z uwagi na łatwość rejestracji, niskie koszty oraz dostępność założenia takiej firmy dla wszystkich osób mających zdolność prawną, pragnących podjąć ryzyko pracy na własny rachunek i wyłączną odpowiedzialność. SPÓŁKI OSOBOWE Spółka osobowa może we własnym imieniu, nabywać prawa w tym nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba, że umowa stanowi inaczej.ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa tak stanowi oraz po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich wspólników, chyba, że umowa stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Jeżeli spółka osobowa nie jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29,09,1994r o rachunkowości przepisy kodeksu handlowego, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, sprawozdanie takie wykonuje się w

3 oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania. 3 Spółki osobowe mają kilka istotnych cech odróżniających je od innych spółek. Należą do nich oparcie działalności spółki na pracy wspólników osobista, solidarna odpowiedzialność majątkowa wspólników za zobowiązania spółki wspólnota celów i majątku trwałość składu osobowego wspólników, co oznacza że wspólnicy prowadzą spółkę w nie zmienionym składzie osobowym od zawiązania do rozwiązania bądź do likwidacji spółki prawo i obowiązek współdziałania wszystkich wspólników dla osiągnięcia wspólnego celu i tym samym obowiązek lojalności wobec spółki prawo każdego wspólnika do bezpośredniego prowadzenia i kontroli spraw spółki równe prawa i obowiązki każdego wspólnika, brak osobowości prawnej spółki Do spółek osobowych zaliczamy : spółki cywilne spółki jawne spółki partnerskie spółki komandytowe spółki komandytowo-partnerskie Spółki cywilne Aby założyć spółkę cywilną należy spisać umowę spółki, zgodnie z wymogami kodeksu cywilnego. Wskazać przy tym trzeba, iż forma pisemna umowy spółki jest formą zastrzeżoną jedynie dla celów dowodowych. Oznacza to, że jej niezachowanie nie powoduje nieważności umowy, a jedynie trudności dowodowe. W konsekwencji możemy powołać spółkę cywilną nawet na podstawie umowy ustnej, jednakże, dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zachować przynajmniej formę pisemną. W pisemnej umowie spółki cywilnej należy określić: - strony umowy, czyli wskazać podmioty, które umowę spółki zawierają; - reprezentację, kto będzie spółkę reprezentował wobec osób trzecich; może to być jeden lub kilku wspólników czy osoba trzecia. -"cel gospodarczy", czyli przedmiot działalności spółki, oraz miejsce czy obszar, na którym tę działalność będziemy prowadzić; - wkłady wspólników - kto je wnosi, w jakiej wysokości; jeśli są to wkłady niepieniężne, tzw. aporty (np. budynki, określone prawa, własny pomysł, praca, świadczenie usług itp.) to także należy je wskazać; - czym będą zajmować się poszczególni wspólnicy; - uczestnictwo wspólników w zyskach i stratach; jeśli strony nie wskażą na jakich zasadach będzie się odbywało to uczestnictwo, to będzie miał zastosowanie art. 867 par. 1 kc, zgodnie z którym wspólnicy mają równy udział zarówno w zyskach

4 jak i stratach i to bez względu na rodzaj i wartość wniesionego wkładu. Należy pamiętać, że nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach; - czas trwania umowy spółki; może być na czas oznaczony lub bezterminowo, jako formę określenia czasu trwania spółki można wskazać okres do np. osiągnięcia zysku w wysokości 1 mln zł lub wybudowania basenu; - sposób rozwiązania umowy, tzn. określenie trybu w jaki sposób dotychczasowi wspólnicy rozwiążą swoje interesy. 4 Tak zawiązaną spółkę należy zarejestrować w odpowiednim Urzędzie prowadzącym ewidencję działalności gospodarczej, przy czym rejestracji podlega każdy ze wspólników z osobna, według swojego miejsca zamieszkania. Jako nazwę i miejsce prowadzenia działalności podaje się dane spółki. Następnym krokiem powinno być złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskanie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego REGON. Numer ten pozostaje niezmieniony w czasie istnienia naszej spółki, chyba, że doszłoby do zmiany szczególnej formy prawnej. W celu otrzymania numeru REGON należy udać się do Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału). Właściwym będzie urząd w tym województwie, na terenie którego ma siedzibę nasza spółka. Do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru. Termin składania wniosku wynosi 14 dni od jego otrzymania. Po zarejestrowaniu Urząd Statystyczny wyda nam zaświadczenie o przyznanym nam numerze REGON bądź bezpośrednio bądź przez pocztę w terminie 14 dni od dnia, w którym wnieśliśmy wniosek. Podobnego zgłoszenia ewidencyjnego musimy dokonać w Urzędzie Skarbowym, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej tj. NIP. Jest to o tyle istotne, że w toku naszej działalności będziemy musieli podawać NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych, a więc na wszystkich fakturach i ofertach. Działa według przepisów Kodeksu cywilnego. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej, majątek spółki stanowią wkłady własne wspólników, odpowiadają oni również za zobowiązania owej spółki. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek bezpośredniego kierowania sprawami spółki oraz odpowiadania za konsekwencje prawne. Za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie, a jest to odpowiedzialność nieograniczona. Rozciąga się ona na majątek spółki i majątek osobisty wspólników Spółka cywilna nie powołuje żadnych organów, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek bezpośredniego kierowania sprawami spółki oraz kontrolowania jej działalności. Za pracę wspólnika nie jest pobierane wynagrodzenie Spółka cywilna - to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwia prowadzenie działalności nie przekraczającej większego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie może przekroczyć euro. Jeśli tak się stanie, spółka cywilna musi przekształcić się w jedną ze spółek kodeksu spółek handlowych.

5 5 Spółka cywilna jest formą korzystną dla prowadzenia prostej i ograniczonej działalności, np. małej hurtowni, zakładu rzemieślniczego. Spółki jawne Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Są spółkami handlowymi, co oznacza że stosuje się do nich przepisy Kodeksu handlowego o firmie, prokuraturze i rejestrze handlowym. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, choć jest zarejestrowana w sądzie gospodarczym. Przepisy prawa handlowego wymagają, aby w nazwie firmy było umieszczone nazwisko chociaż jednego wspólnika, oraz było zaznaczone, że spółka jest firmą. Umowa spółki jawnej powinna zawierać : - firmę i siedzibę spółki - określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość - przedmiot działalności spółki - czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru powinno zawierać : - firmę, siedzibę i adres spółki - przedmiot działalności spółki - nazwiska i imiona lub firmy wspólników oraz adresy wspólników lub ich adresy do doręczeń - nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki lub jest upoważniony do reprezentowania spółki z innym wspólnikiem lub prokurentem. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Każde zmiany należy zgłosić do sądu rejestrowego. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W czasie trwania spółki wspólnik nie może żądać od dłużnika zapłaty przypadającej na niego udziału w wierzytelności spółki, a dłużnik nie może przedstawić spółce do, potrącenia wierzytelności, jaka mu służy jednemu ze wspólników. Spółka ta jest umownym zrzeszeniem co najmniej dwóch osób mającym na celu prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w większym wymiarze, we wspólnym imieniu oraz na zasadzie pełnej solidarności wspólników. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników.

6 6 Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy ocenia się w stosunku między nim, a spółką według przepisów o zleceniu. Za prowadzenie spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia Prawo prowadzenia spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów i na mocy prawomocnego wyroku sądu. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu, nie jest on zobowiązany do podniesienia wniesionego wkładu. Każdy wspólnik ma prawo do równomiernego zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jednakże umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Zmniejszenie wkładu kapitałowego wymaga zgody wszystkich wspólników. Odpowiedzialność wspólników obowiązuje także w momencie upadłości spółki, a upadłość jest ogłoszona wówczas, gdy spółka przestaje spłacać długi. Spółka jawna podobnie jak spółka cywilna, nie ma organów zarządzających, do prowadzenia spraw i do reprezentacji spółki upoważniony jest każdy wspólnik. Odpowiedzialność w spółce jawnej określona jest wielkością majątku osobistego poszczególnych wspólników. Rozwiązanie spółki powodują : 1. przyczyny przewidziane w umowie 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 3. ogłoszenie upadłości spółki 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika 6. prawomocne orzeczenie sądu. W wyżej wymienionych przypadkach należy przeprowadzić likwidację spółki chyba, że wspólnicy postanowili w inny sposób zakończyć działalność spółki. W takiej spółce likwidatorami są wszyscy wspólnicy, chyba że powołają tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swojego grona. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na czas nie krótszy niż pięć lat. Jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników, jeden zażąda rozwiązania spółki sąd może przyznać prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem. Spółki partnerskie Spółki partnerskie są spółkami osobowymi, utworzone przez partnerów ( wspólników) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów takich jak :

7 7 - adwokat - aptekarz - architekt - inżynier budownictwa - biegły rewident - broker ubezpieczeniowy - doradca podatkowy - księgowy - lekarz, lekarz stomatolog - lekarz weterynarii - notariusz - pielęgniarka - położna, radca prawny itp. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenia, np. i partner, i partnerzy lub spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać : określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki przedmiot działalności spółki nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku, gdy spółkę reprezentują nie którzy partnerzy, imiona i nazwiska tych partnerów firmę i siedzibę spółki czas trwania spółki, jeżeli jest określony określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: o firmę, siedzibę, adres spółki nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy o określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki o przedmiot działalności spółki o nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu o nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

8 8 Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Każdy partner ma prawo reprezentowania spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały. Rozwiązanie spółki powodują : 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki 2. jednomyślna uchwała wszystkich partnerów 3. ogłoszenie upadłości spółki 4. utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu 5. prawomocne orzeczenie sądu W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Spółka komandytowa Jest formą spółki osobowej, która bardzo różni się od spółki jawnej i cywilnej, nie posiada osobowości prawnej. Jest spółką rejestrowaną i wpisaną do rejestru handlowego, posiada dwa rodzaje wspólników tj. komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze, podobnie jak wspólnicy spółki jawnej i osobowej, ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób ograniczony do wysokości wkładu uwidocznionego w rejestrze handlowym. Gdy komandytariusz nie wpłacił całego wkładu, wówczas za powstałą różnicę odpowiada całym swym majątkiem. Każda spółka komandytowa powinna mieć jednego komplementariusz i komandytariusza. W nazwie firmy musi być nazwisko jednego komplementariusza i musi być zaznaczone, że jest to spółka komandytowa a, w jej nazwie nie można umieszczać nazwiska komandytariusza. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowa. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać : - firmę i siedzibę spółki - przedmiot działalności spółki - czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

9 9 - oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość - oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komplementariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową) Zobowiązanie do wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z o.o. lub akcje tej spółki akcyjnej. Zgłoszenie spółki do sadu rejestrowego powinno zawierać : a. firmę, siedzibę i adres spółki b. przedmiot działalności spółki c. nazwiska i imiona komplementariuszy, nazwiska i imiona komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją d. nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki e. sumę komandytową Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Komandytariusz nie jest zobowiązany do oddania tego co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego, chyba że działał w złej wierze. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Nie ma on prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa stanowi inaczej. Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać jedna osobę do wykonywania ich praw. Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników. Spółka komandytowo- akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, niema osobowości prawnej, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą w której wobec

10 wierzycieli ma zobowiązania ma zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50,000 zł. 10 Firma spółki komandytowo akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczeni spółka komandytowo-akcyjna. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowo-akcyjna. Nie wyklucza się zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz. Akcjonariusz jest zobowiązany do świadczeń określonych w statucie. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Statut spółki komandytowo akcyjnej powinien zawierać : - firmę, siedzibę i adres spółki - przedmiot działalności spółki - czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony - oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość - wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalna akcji i ich liczbę ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela - liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli maja być wprowadzone akcje różnych rodzajów - nazwiska i imiona komplementariuszy oraz ich siedziby i adresy - organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej jeżeli ustawa i statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Komplementariusz może wnieść wkład do spółki na kapitał zakładowy lub na inne fundusze. Wniesienie przez komplementariusz wkładu zakładowego nie zwalnia go z nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać : 1. firmę, siedzibę i adres spółki 2. przedmiot jej działalności 3. wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji 4. liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje

11 11 5. wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem 6. nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych 7. nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji 8. jeżeli przy założeniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności 9. czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony Spółkę reprezentują komplementariusz których z mocy sądu lub statutu nie pozbawiono tego prawa, a pozbawienie jego może wynikać tylko z ważnych powodów i prawomocnego orzeczenia sądu. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik. Jeżeli dokona on czynności prawnej w imieniu spółki, nie ujawniając swego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tych czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej przez przepisy statutu spółki. W spółce komandytowo akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą, a jest to obowiązkowe jeżeli liczba akcjonariuszy przekroczy 20 osób. Członków owej rady powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza może delegować swoich członków do tymczasowego wykonywania czynności komplementariuszy w przypadku, gdy żaden z komplementariuszy uprawnionych do sprawowania i prowadzenia spraw spółki nie może wykonywać swoich czynności. Rada nadzorcza może wytoczyć w imieniu spółki powództwo o odszkodowanie komplementariuszom nie pozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz i komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Każda akcja objęta lub nabyta daje komplementariuszowi prawo do jednego głosu. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają : - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok - udzielenie komplementariuszom prowadzącym spółkę absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków - wybór biegłego rewidenta, chyba że statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej - rozwiązanie spółki

12 12 Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają,pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach : powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu lub kilku komplementariuszom podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania zbycia nieruchomości spółki podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego emisji obligacji połączenia i przekształcenia spółki zmiany statutu rozwiązania spółki innych czynności przewidzianych w statucie Komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.jeżeli statut nie stanowi inaczej. Komplementariuszowi pozbawionemu prawa do prowadzenia spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności związanych z prowadzeniem spółki nie przysługuje udział w zysku w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki. SPÓŁKI KAPITAŁOWE Odpowiadają za zobowiązanie wobec wierzycieli tylko kapitałem spółki, a więc wkładami wspólników. Wspólnicy natomiast nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Firma spółki kapitałowej może być dowolnie obrana, można też w firmie spółki umieścić nazwisko, ale wymaga to zgody osoby bądź jej spadkobierców. Spółce kapitałowej można nadać brzmienie w obcym języku, pod warunkiem że nazwa obca nie wprowadzi nikogo w błąd. W spółkach tego typu z reguły własność jest oddzielona od zarządzania, więź osobista między wspólnikami nie ma tak dużego znaczenia jak w spółkach osobowych. Spółki kapitałowe są osobami prawnymi, oznacza to że spółka sama w sobie jest osobą prawną i jako taka jest podmiotem prawnym, właścicielem jej majątku oraz dłużnikiem. Akcjonariusze lub udziałowcy spółki kapitałowej uczestniczą swymi udziałami tylko w kapitale zakładowym, nie ponosząc odpowiedzialności prywatnym majątkiem. Spółka taka może być utworzona dowolnemu celowi dozwolonego prawem, nie jest ograniczona tylko do działalności handlowej. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

13 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka taka może być utworzona przez jedną albo więcej osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równym lub nierównym nominale, a powinien on wynosić co najmniej 50 tys. zł, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Umowa spółki określa czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów. Założenie takiej spółki wymaga podpisania aktu notarialnego. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać : 1. firmę i siedzibę spółki 2. przedmiot działalności spółki 3. wysokość kapitału zakładowego 4. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników 5. czy wspólnik może mieć jeden lub więcej udziałów 6. czas trwania spółki, jeżeli jest określony. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziałów ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (tzw. aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego ten aport, oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Firma spółki może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenia, że jest spółką z o.o. Spółka reprezentowana jest przez zarząd lub pełnomocnika uchwalonego jednomyślnym głosowaniem wspólników. Zarząd zgłasza powstanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów. Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana oraz daty i numeru rejestracyjnego. W przypadku gdy wszystkie udziały przysługują jednemu wspólnikowi lub wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, a uprawnienia te powinny byś określone w umowie. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa dywidendy lub sposobu uczestnictwa w podziale majątku

14 14 w przypadku likwidacji spółki. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wartości w stosunku do udziału. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać spłatę spadkobierców nie wstępujących do spółki. Zarząd jest zobowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię lub firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów. Wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionego wkładu, jak również od przysługujących mu udziałów. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zarząd Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Składa się z jednego lub kilku członków, mogą być powołane do niego osoby spośród wspólników, jak i spoza ich grona. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zawierającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Członek zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczenia w sprawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych spółki. Jeżeli zarząd jest kilkuosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, może prowadzić bez uprzedniej uchwały sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. W umowie miedzy spółka a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Nadzór Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną lub oba te organy. Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków. Sprawuje ona stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Nie ma ona prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych i sprawdzanie ich prawidłowości z księgami i dokumentami

15 jak i ze stanem faktycznym. Każdy członek rady nadzorczej może samodzielnie wykonywać nadzór, chyba że umowa stanowi inaczej. 15 Do obowiązków komisji rewizyjnej należy sprawdzanie wniosków i sprawozdań zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie wspólnikom corocznego sprawozdania z wyników tej oceny. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zgromadzenie wspólników Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyraża pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbywać w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem zgromadzenia wspólników może być zatwierdzenie bądź rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca. Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd. Rada nadzorcza jak i komisja rewizyjna mają prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie wspólników zwoływane jest za pomocą listów poleconych lub drogą kurierską lub inną drogą przyjętą przez wspólników w umowie spółki. Na każdy udział nominalny przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwały zapadają większością głosów, a głosowanie jest jawne. Uchwały zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwila wykreślenia spółki z rejestru. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. Spółka akcyjna Zawiązać spółkę akcyjną może jedna lub więcej osób, ma osobowość prawną, nie może być ona zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o. Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, a osoby podpisujące statut są jej założycielami. Akcjonariusze są jedynie zobowiązani do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące :

16 16 liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje warunku i sposobu umorzenia akcji ograniczeń zbywalności akcji uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom co najmniej przybliżonej wartości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem Firma spółki może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenia spółka akcyjna. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500,000 zł, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis spółki podpisują wszyscy członkowie zarządu. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień. Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać : firmę, siedzibę i adres spółki przedmiot działalności spółki wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania wzmiankę jaka część kapitału została pokryta przed zarejestrowaniem nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki nazwiska i imiona członków rady nadzorczej czas trwania spółki Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać : firmę, siedzibę i adres spółki oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych ograniczenia dotyczące rozporządzania akcjami postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na wszystkie akcje, równomiernie, za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek spółki. Terminy i wysokość wpłat określa statut spółki lub uchwała walnego zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłat w określonym terminie jest zobowiązany do zapłacenia odsetek za opóźnienie, chyba że statut stanowi inaczej.

17 17 Statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku, gdy akcje są imienne i są wspólnością majątkową małżeństwa, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zmiana z akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut przewiduje inaczej. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych, do której należy wpisywać nazwisko i imię lub nazwę firmy oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji, mają oni prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, a kwota do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy. Spółka nie może obejmować własnych akcji. Zarząd Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją, składa się z jednego albo większej liczby członków, jego członkami mogą być akcjonariusze lub osoby z poza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, okres ich członkostwa nie może być dłuższy niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Członek zarządu może być w każdej chwili odwołany, nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Uchwały zarządu zapadają bezwzględna przewagą głosów. Powołanie i odwołanie prokurenta wymaga zgody zarządu. Uchwały zarządu są protokołowane, protokoły podpisują obecni członkowie zarządu. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. Rada nadzorcza W spółce ustala się radę nadzorczą, która sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności. Do jej specjalnych obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych, ich zgodności z księgami i dokumentami W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz

18 18 dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Do kompetencji rady nadzorczej należy zwieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków zarządu. Jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby wyraziło zgodę na dokonanie tej czynności. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych o odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Członkom rady nadzorczej może zostać wypłacane wynagrodzenie, które określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno się odbywać w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem zgromadzenia wspólników może być zatwierdzenie bądź rozpatrzenie sprawozdania finansowego, powzięcie uchwały o zysku lub o pokryciu strat, udzielenie członkom spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd, statut może także powoływać wlane zgromadzenie. Odbywa się ono w siedzibie spółki. Akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków zarządu i organów spółki. Rozwiązanie i likwidację spółki powodują : przyczyny przewidziane w statucie uchwała walnego zgromadzenia o likwidacji lub przeniesieniu spółki zagranicę ogłoszenie upadłości spółki inne przyczyny przewidziane prawem W okresie likwidacji nie wolno nawet częściowo wypłacać akcjonariuszom zysków, ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu. Spółdzielnia Spółdzielnia jest samodzielnym, samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem członków. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą i działalność społecznowychowawczą, uwzględniając potrzeby zrzeszonych w spółdzielni członków.

19 19 Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Po uchwaleniu statutu założyciele spółdzielni dokonują wyboru organów spółdzielni, to jest: rady nadzorczej i zarządu. Zarząd spółdzielni występuje do właściwego dla swojej siedziby sądu gospodarczego z wnioskiem o wpisanie do rejestru spółdzielni. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu spółdzielni. Podpisy ich powinny być uwierzytelnione przez sąd rejestrowy lub przez notariusza. Sąd wyda postanowienie o wpisaniu spółdzielni do rejestru po stwierdzeniu, że uchwalony przez założycieli statut zgodny jest z przepisami prawa. Jeżeli sąd stwierdzi braki we wniosku lub statucie, zażąda uzupełnienia lub zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu sąd poweźmie postanowienie odmawiające wpisu. Zasady prowadzenia rejestru i dane w nim uwidocznione określa Krajowa Rada Spółdzielcza. Spółdzielnia może być założona przez osoby fizyczne (ich liczba nie może być mniejsza niż dziesięć) lub osoby prawne (ich liczba nie może być mniejsza niż trzy). Organami spółdzielni są: - walne zgromadzenie, - rada nadzorcza, - zarząd. Wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Walne zgromadzenie Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom. Do obowiązków walnego zgromadzenia należy: - uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, - rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu - podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat, - podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, - podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, - uchwalanie zmian statutu,

20 20 - podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Rada nadzorcza Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup członkowskich. Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Do zakresu działania rady należy: - uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, - nadzór i kontrola działalności spółdzielni Zarząd Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni. W razie konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu. Przedsiębiorstwo państwowe Państwowe przedsiębiorstwo to samodzielna, samorządna i samo finansująca się jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą. Samodzielność przedsiębiorstwa państwowego oznacza m.in., że przedsiębiorstwo państwowe występuje jako samodzielny podmiot. Samorządność przedsiębiorstwa państwowego polega na zapewnianiu załodze możliwości współdecydowania o sprawach przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo państwowe gospodaruje samodzielnie wydzieloną częścią mienia ogólnonarodowego i ponosi odpowiedzialność majątkową za swoją działalność. Posiada osobowość prawną, którą uzyskuje po wpisaniu do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez organ założycielski, którym mogą być: - naczelne oraz centralne organy administracji rządowej tj. Minister Gospodarki lub inny minister lub kierownik urzędu centralnego; - terenowe organy administracji rządowej, np. wojewoda.

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 06.07.2016 R. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.

SPÓŁDZIELNIA. Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm. SPÓŁDZIELNIA Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.) Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej. REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie

REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INDOS S.A. W CHORZOWIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności Spółki.

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, a celem jej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń zwany akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/03/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2009 z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia...

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia... Załącznik 9 do Opisu warunków UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia... 1 Działając na podstawie art. 255 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok REGULAMIN ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 5 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 29 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4.04.2007 r. Łódź, MAJ 2007 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN ZARZĄDU. KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie REGULAMIN ZARZĄDU KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Kancelaria Medius Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam.

AKT NOTARIALNY. ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. AKT NOTARIALNY ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2., córka. Zam... PESEL.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo