Użyteczność usług firm audytorskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Użyteczność usług firm audytorskich"

Transkrypt

1 Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r.

2 Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień aniektowych. 3. Czego oczekujemy od audytora? 3.1 Wartość dodana badania sprawozdania finansowego? 3.2 Kryteria wyboru audytora marka synonimem jakości? 3.3 Komunikacja z audytorem podstawą sukcesu? 4. Doradca podatkowy profilaktyka podatkowa czy pomoc w kryzysie? 5. Firma konsultingowa Partner na stałe czy sporadyczne wsparcie w biznesie? 5.2 Obszary wsparcia strategia biznesu czy elementy jej realizacji? Outsourcing kadr i płac korzystna alternatywa? Outsourcing rachunkowości jak zachować kontrolę nad sprawozdawczością? Szkolenia z zakresu finansów różnica między rozwojem a stagnacją? Podsumowanie wyników badania. 16

3 1 Wstęp Przemiany, które nastąpiły w okresie ostatnich 20 lat w polskiej gospodarce i na polskim rynku wywarły znaczący wpływ na rozwój usług oferowanych przez firmy audytorskie. Zarówno firmy doradcze jak również pozostali uczestnicy rynku zdają sobie sprawę z rosnącej konieczności coraz bardziej wszechstronnej i dogłębnej współpracy, jaką wymusiła transformacja i jaką wymuszają postępujące zmiany regulacji. PKF przeprowadził badanie ankietowe, którego wyniki określają postawę uczestników rynku względem usług audytorskich, konsultingowych, rachunkowych, podatkowych i szkoleniowych. W obszarze usług audytorskich istotnym aspektem, który będzie miał w przyszłości wpływ na zakres współpracy, jest przewidywana zmiana regulacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego ograniczająca obowiązki badania sprawozdań finansowych mniejszych firm oraz zwiększająca wymogi jakościowe rewizji finansowej dla jednostek zainteresowania publicznego. Może to skutkować zmianą struktury oferowanych przez firmy audytorskie usług i rozszerzeniem ich zakresu. Zmiany następują również w obszarze ogólnie pojętego konsultingu. Rola usług z zakresu doradztwa biznesowego znacząco wzrasta. W dobie redukcji kosztów, szybkiej informatyzacji, powstawania nowych produktów oraz częstych zmian przepisów coraz szybciej następuje ścisła specjalizacja w zakresie oferowanych usług. Nasze pytania miały za zadanie określić, jak rozwój gospodarki i postępujące zmiany regulacji prawnych są postrzegane przez przedsiębiorców oraz jak wzmocnić użyteczność usług oferowanych dla otoczenia biznesowego. Niniejszy raport sporządzony został przez ekspertów PKF, ale należy zauważyć, że jego powstanie stało się możliwe wyłącznie dzięki reprezentantom polskiego biznesu, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. Raport powstał w oparciu o wybraną grupę respondentów, nie stanowi więc formy badania opinii publicznej i nie należy jego wyników ekstrapolować na całą gospodarkę. Raport dotyczy znacznej części rynku postanowiliśmy udostępnić go wszystkim jego uczestnikom pamiętając, że powstał właśnie dzięki nim. Mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa równie wartościowy jak okazał się dla nas. 3

4 2 30% 3% 3% 3% 3% Charakterystyka próby badawczej pod kątem rodzajów podmiotów 9% 13% 9% 16% Przedsiębiorstwa Domy maklerskie 3% 3% 3% Banki, firmy ubezpieczeniowe Media Kancelarie prawne 25% 19% Stowarzyszenia, Izby, Instytucje KIBR Firmy doradcze Uczelnie Charakterystyka próby badawczej pod kątem grupy zawodowej responedntów 58 % Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień ankietowych W badaniu wzięło udział 219 respondentów. Były to osoby zarządzające firmami (w tym takimi, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie), domami maklerskimi, kancelariami prawnymi, ale również reprezentanci samej GPW S.A., Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz takich organizacji jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i reprezentanci mediów. Próba była bardzo charakterystyczna, gdyż obejmowała respondentów cechujących się dużą wiedzą z zakresu finansów, zarządzających bądź współpracujących z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami. Są oni potencjalnymi odbiorcami usług stanowiących przedmiot badania. Dzięki temu wyniki badania dały realny wgląd w podejście największych i najprężniej rozwijających się podmiotów działających na rynku do zagadnień będących tematem ankiety. Pozwoliło to określić ich stanowisko względem wybranych usług świadczonych przez firmy audytorskie i doradcze. Ankieta składała się z 9 pytań. Wszyscy uczestnicy badania otrzymali specjalne piloty, na których zdalnie wybierali odpowiedź najbardziej zgodną ze swoją opinią. Zadaliśmy naszym gościom reprezentantom rynku pytania z obszarów audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, outsourcingu usług oraz szkoleń dotyczące: 1. Postrzegania wartości dodanej badania sprawozdania finansowego spółki. 2. Podstawowych kryteriów przyjmowanych przy wyborze audytora. 3. Charakterystyki najważniejszych elementów komunikacji z audytorem. 4. Okoliczności podejmowania współpracy z doradcą podatkowym. 5. Powodów, dla których poszukiwany jest kontakt z firmą konsultingową. 6. Zagadnień zlecanych firmie konsultingowej. 7. Zapotrzebowania na outsourcing kadr i płac. 8. Korzyści wynikających z outsourcingu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. 9. Podejścia do szkolenia kadry kierowniczej i pracowników z zakresu rachunkowości, finansów i podatków. Przeprowadzając badanie mieliśmy na celu wskazanie możliwości dostosowania oferowanych usług do zmieniających się potrzeb klientów. Szukaliśmy dostosowania, które umożliwiłoby dalszy rozwój współpracy pomiędzy firmami audytorskimi i doradczymi a biznesem. Członkowie zarządów Dyrektorzy finansowi Radcy Prawni Członkowie rad nadzorczych Profesorowie Redaktorzy 4

5 3 Czego oczekujemy od audytora? Wartość dodana badania sprawozdania finansowego Poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta jest wymogiem wynikającym z ustawy o rachunkowości, która jasno określa kryteria jednostek zobligowanych do uzyskania pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Jak pokazało badanie, prawie 90% respondentów widzi wyraźną wartość dodaną wypływającą z badania sprawozdania finansowego. Dla prawie 50% respondentów potencjałem oferowanym poprzez badanie sprawozdania finansowego jest możliwość przedyskutowania słabości organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Wskazuje to na rosnące oczekiwania respondentów dotyczące roli audytora w firmie. Przedsiębiorcy oczekują doradztwa i wsparcia w identyfikacji punktów krytycznych i przeprowadzeniu zmian w organizacji wewnętrznej firmy, czyli audytu procedur wewnętrznych gwarantujących bezpieczeństwo działania firmy. Dla 28,3% respondentów najważniejszą wartością dodaną badania sprawozdania finansowego spółki jest przeprowadzone w jego trakcie doradztwo ze strony audytora dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych, a więc zadanie wykraczające poza typowy zakres rewizji finansowej. Grupa ta traktuje badanie jako szansę zwiększenia kompetencji zespołów finansowych i oczekuje od audytora możliwości wymiany poglądów, zwłaszcza w zakresie ujęcia w sprawozdaniu finansowym specyficznych zdarzeń gospodarczych, w tym możliwych planowanych transakcji, takich jak połączenia, przejęcia czy znaczące inwestycje. Powyższy wniosek potwierdza dodatkowo 11,8% badanych, zwracających uwagę na aspekty edukacyjne i motywacyjne dla zespołu finansowo-księgowego. Przedsiębiorcy ci uważają, że biegły rewident podczas badania może równocześnie udzielać informacji pracownikom komórek finansowo-księgowych i wyjaśniać wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów. Jedynie 10,2% respondentów nie zauważa żadnej wartości dodanej i uważa, że badanie sprawozdania finansowego to jedynie obowiązek ustawowy. Audyt uważany jest przez tę grupę respondentów za zło konieczne. Jego pozytywna strona jako efektywnego narzędzia public relations, nie jest dostrzegana. Może to oznaczać, że ta część respondentów uważa audyt za niezbyt pożądane narzędzie nadzoru korporacyjnego i dodatkowej rynkowej kontroli lub też nie jest w pełni świadoma potencjału jaki oferuje im badanie sprawozdania finansowego. Prawdopodobnie ta grupa respondentów należy do grona, dla którego cena jest podstawowym kryterium przy wyborze audytora. Najważniejsza wartość dodana badania sprawozdania finasowego spółki to: 11,8% 10,2% 28,3% 49,7% Możliwość przedyskutowania słabości organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Wymiana poglądów na temat ujęcia rachunkowego specyficznych zdarzeń gospodarczych, w tym planowanych transakcji. Aspekty edukacyjne i motywacyjne dla zespołu finansowo-księgowego w trakcie realizacji badania sprawozdania. Nie zauważam żadnej wartości dodanej badanie sprawozdania finansowego to tylko obowiązek ustawowy. 5

6 Rekomendacje audytora mogą służyć w przyszłości nie tylko optymalizacji zagrożeń, ale także wykorzystaniu szans poprzez zmiany utartych, dawno nieanalizowanych procesów biznesowych. Dostrzega to prawie 90% ankietowanych. Tak więc audytor jako niezależny podmiot zewnętrzny, formułując swoje stanowisko dotyczące sprawozdania finansowego, może zainicjować jednocześnie proces zmian w organizacji i w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak też udzielić wsparcia w budowie struktury planowanych transakcji. Jak widać oczekiwania rynku zmierzają w kierunku aktywnej roli audytora w ulepszaniu systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej istniejących w przedsiębiorstwie; edukacji zespołów finansowych, czyli de facto doradztwa. Widać tu wyraźną lukę pomiędzy obowiązującymi przepisami literalnie określającymi cel i sposób rewizji finansowej, a oczekiwaniami rynku. Przewidywane zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej ukierunkowane są na istotne ograniczenie możliwości świadczenia jednocześnie innych usług dla podmiotu badanego, poprzez stworzenie list usług niemogących towarzyszyć usłudze rewizji finansowej. Celem tych regulacji jest zabezpieczenie należytej niezależności audytora. 6

7 Kryteria wyboru audytora marka synonimem jakości? Oczekiwania przedsiębiorców względem jakości badania sprawozdania finansowego wpływają na kryteria, jakimi kierują się oni przy wyborze biegłego rewidenta. Wyniki wskazują, że 36,7% badanych przy wyborze audytora kieruje się marką. Kładąc na nią priorytet, respondenci chcą sobie zapewnić poczucie bezpieczeństwa wynikające z przeprowadzenia audytu przez dużą i znaną na rynku firmę. Marka audytora staje się synonimem oczekiwanej jakości usług. Ponieważ w ankiecie brało udział wielu przedstawicieli spółek, których akcje notowane są na GPW S.A., stąd reprezentowany pogląd, że przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez firmę dysponującą rozbudowanymi procedurami i stosownie dużym ubezpieczeniem, wydaje się być naturalny. Jest to według tej grupy badanych przedsiębiorców dobrze postrzegane przez inwestorów, stanowiąc tym samym fragment szerzej rozumianego public relations. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w praktyce około 100 z ponad 1,7 tysięcy podmiotów uprawnionych do badania dokonuje rewizji finansowej we wszystkich jednostkach zainteresowania publicznego w Polsce. Za podstawowe kryterium przy wyborze audytora 23,6% respondentów uznało cenę oferowanej usługi. W poprzednim pytaniu 10,2% tej samej grupy badawczej oceniło badanie sprawozdania jedynie jako obowiązek ustawowy można zaryzykować twierdzenie, że pozostałe 13,4% osób chciałoby otrzymać doskonałą usługę w postaci audytu za jak najniższą cenę, co w praktyce jest trudne do realizacji. Aż dla 22,1% opiniodawców, najważniejszym kryterium przy wyborze firmy audytorskiej jest bezpośredni kontakt i dobre relacje z osobą przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego. Z jednej strony jest to podejście bardzo naturalne, bo przewidywalność i zaufanie to istotne wartości, jednak z drugiej może wystąpić zagrożenie niezależności przeprowadzonego audytu i zasad etyki zawodowej. Jedynie 17,6% respondentów, przy wyborze audytora zwraca uwagę na dodatkowe usługi, oferowane przez firmę jako towarzyszące badaniu. Świadczy to o tym, że dobra jakość i niezależność audytu ma większą wartość niż świadczone przez audytora dodatkowe bezpłatne usługi. Podstawowe kryteria przyjmowane przy wyborze audytora: 22,1% 17,6% 23,6% Marka firmy audytorskiej. 36,7% Cena za realizację badania sprawozdania finansowego. Bezpośrednia znajomość i dobry kontakt z audytorem. Dodatkowe usługi, które firma audytorska oferuje jako towarzyszące badaniu sprawozdania finansowego. 7

8 Komunikacja z audytorem podstawą sukcesu? Najważniejszym elementem komunikacji z audytorem jest: 19,4% 23% 3,7% 53,9% Komunikowanie zauważonych przez audytora nieprawidłowości na bieżąco, wyprzedzająco w stosunku do wydanej opinii o sprawozdaniu. Jasno sprecyzowany harmonogram prac rewizyjnych i bieżące monitorowanie postępujących prac rewizyjnych. Bezpośredni kontakt z audytorem kluczowym podpisującym opinię, a nie tylko z członkami zespołu audytowego. Wyprzedzający sygnał ze strony audytora o niemożności dotrzymania terminów wynikających z umowy z podaniem ich przyczyn. Aż 53,9% naszych respondentów przyznaje, że najważniejszym elementem współpracy z audytorem jest komunikowanie zauważonych przez audytora nieprawidłowości na bieżąco, wyprzedzająco w stosunku do wydanej opinii o sprawozdaniu. Jest to zrozumiałe, bowiem pozwala wyeliminować wcześniej potencjalne błędy, które mogłyby mieć wpływ na wydanie innej niż bez zastrzeżeń opinii z badania sprawozdania finansowego. Dodatkowo, a może przede wszystkim, jest to odzwierciedleniem oczekiwań przedsiębiorców dotyczących możliwości przedyskutowania słabości organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej, czy też sposobu ujęcia w sprawozdaniu finansowym specyficznych transakcji gospodarczych. Procedury rewizyjne prowadzone przez audytora obejmują szeroki zakres czynności związanych z poznaniem jednostki, identyfikacją ryzyk obciążających jednostkę, a także sporządzeniem wielu testów zgodności i wiarygodności, których celem jest potwierdzenie informacji finansowej. Audytor nie tylko pozyskuje te informacje, ale również dokonuje ich analizy posiłkując się zawodowym sceptycyzmem. Niezwykle istotna dla rewidenta w powyższej materii jest prawidłowa komunikacja z organami spółki. Audytor współpracując z Zarządem i Radą Nadzorczą firmy pozyskuje określone informacje pozwalające na ostateczne przygotowanie zwrotnych rekomendacji wpływających na zwiększenie efektywności zarządzania i wzrost wartości spółki. Dotyczy to zarówno zagrożeń obciążających spółkę w związku z niedoskonałością systemów kontroli wewnętrznej (ryzyko defraudacji), systemów rachunkowości (ryzyko błędnej sprawozdawczości), ale też bardziej niebezpiecznego dla funkcjonowania jednostki ryzyka płynności często będącego pokłosiem braku informacji o ryzykach kontroli i systemów rachunkowości. W komunikacji z audytorem istotny dla 23% badanych jest jasno sprecyzowany harmonogram prac rewizyjnych i bieżące jego monitorowanie. Jest to element dość istotny z punktu widzenia planowania pracy zespołów księgowych w firmach, szczególnie w okresach sprawozdawczych. Świadczy również o poważnym i profesjonalnym podejściu do usługi rewizji finansowej przez audytora. Dla 19,4% respondentów najistotniejszym elementem w komunikacji jest bezpośredni kontakt z audytorem kluczowym. Dla tych respondentów kontakt z członkami zespołu wykonującymi procedury rewizji jest niewystarczający. Zarząd i Rada Nadzorcza oczekują od kluczowego biegłego rewidenta partnerstwa we współpracy, bezpośredniej komunikacji i wymiany informacji. Jedynie dla 3,7% ankietowanych kluczowym elementem w komunikacji z audytorem są wyprzedzające sygnały od audytora o niemożności dotrzymania terminów wynikających z umowy z podaniem ich przyczyn. Nie oznacza to wcale, że informacja ta jest w ogóle nieznacząca. Mieści się ona bowiem w szerzej rozumianym bieżącym monitoringu harmonogramu, wzmacnia więc aspekt terminowości. 8

9 Usługi audytorskie wnioski Analiza podejścia badanej grupy do audytorów i świadczonych przez nich usług pokazuje, że prawie 90% respondentów widzi wyraźną wartość dodaną wypływającą z badania sprawozdania finansowego. Audytor kojarzony z identyfikowalną marką gwarantuje odpowiednią jakość badania. Jako niezależny podmiot zewnętrzny formułując swoje stanowisko może zainicjować proces zmian w organizacji i w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazuje to na rosnące oczekiwania respondentów dotyczące roli audytora w firmie. Przedsiębiorcy oczekują bowiem doradztwa i wsparcia w identyfikacji punktów krytycznych oraz przeprowadzeniu zmian w organizacji wewnętrznej jednostki, jak również audytu procedur wewnętrznych gwarantujących bezpieczeństwo działania firmy. 9

10 4 Doradca podatkowy profilaktyka podatkowa czy pomoc w kryzysie? Współpracę z doradcą podatkowym podejmuje gdy: Planuję specyficzną transakcję i chcę znać przewidywane jej skutki podatkowe (optymalizacja podatkowa). Prewencyjnie, ale tylko w zakresie obciążających mnie wymogów prawnych (audyty podatkowe, ceny transferowe). Kontrola skarbowa ustaliła domiar podatku, z którym się nie zgadzam. Wszystkie sprawy związane z opodatkowaniem realizowane są przez wewnętrzne struktury spółki. Aż 94,5% responedentów docenia współpracę z doradcą podatkowym. Według przeprowadzonych badań 61,5% ankietowanych zadeklarowało, że nawiązuje współpracę z doradcą podatkowym w sytuacji planowanych działań związanych ze specyficznymi, a więc niestandardowymi transakcjami w spółce lub grupie kapitałowej. Przedsiębiorcy chcą identyfikacji i eliminacji ryzyka podatkowego dotyczącego nietypowych operacji gospodarczych. Potrzebują fachowego wsparcia merytorycznego w dziedzinie podatków, tak przed jak i w trakcie oraz po przeprowadzeniu swoich działań, czego następstwem powinna być wysoka efektywność podatkowa realizowanych transakcji. Mniej liczna grupa respondentów, około 21%, przyznaje się do współpracy z doradcą podatkowym prewencyjnie, tylko w zakresie obciążających ich wymogów prawnych (audyty podatkowe, dokumentacja cen transferowych). Prawdopodobnie tego typu opiniodawcy posiadają komórki zajmujące się podatkami w wewnętrznych strukturach firmy, nie mają jednak środków na zatrudnienie w nich określonej klasy fachowców lub też nie prowadzą aktywnego planowania podatkowego. Doraźnie 12% badanych deklaruje współpracę z doradcą podatkowym w przypadku kontroli skarbowej, która ustaliła domiar podatku. Taka opinia wśród respondentów może być oznaką dużego zaufania do doradcy podatkowego, do jego działania w obronie klienta oraz kompetencji. Jednak z drugiej strony, może to świadczyć o niedocenianiu prewencyjnego charakteru podatkowych usług doradczych. Najmniej liczną grupę stanowią firmy, których przedstawiciele deklarują, że nie korzystają z zewnętrznych usług w zakresie podatkowym. Jest to, zgodnie z deklaracjami, 5,5% respondentów. W firmach tych wszystkie sprawy związane z opodatkowaniem realizowane są przez wewnętrzne struktury spółki. Podejście takie jest możliwe w dużych przedsiębiorstwach, które mogą pozwolić sobie na zatrudnienie własnych dobrze wykształconych i zorganizowanych zespołów podatkowych. Są to w głównej mierze instytucje finansowe, w tym banki. Usługi doradztwa podatkowego wnioski Przedstawione wyżej wyniki badań pokazują, że doradcy podatkowi wypracowali sobie przez lata dobrą markę i stanowią wymierną pomoc dla firm. Coraz większy stopień skomplikowania przeprowadzanych na rynku operacji oraz stałe zmiany w ustawodawstwie implikują dla firm konieczność zacieśnienia współpracy z doradcami podatkowymi i wykorzystywanie struktur wewnętrznych jedynie dla obsługi podatkowej bieżącej działalności operacyjnej. 10

11 5 Firma konsultingowa partner na stałe czy sporadyczne wsparcie w biznesie? Wyniki badania pokazują, że 86,7% naszych respondentów wyraźnie chce współpracować z firmą konsultingową. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze zlecają weryfikację własnych założeń oraz oceny ich realności do wykonania firmie konsultingowej. Takie działania deklaruje 36,7% respondentów. Ta grupa respondentów wie co zamierza zrobić i poszukuje usługi doradczej z własnej inicjatywy w celu potwierdzenia słuszności swoich planów. Z przeprowadzonego w tym obszarze badania jednoznacznie wynika, że dla przedsiębiorców, którzy w chwili obecnej są bardzo dobrze wyedukowani i nie mają żadnych problemów z określoną wiedzą, do której dostęp jest wręcz nieograniczony, wartością jest obecnie czas, pieniądze i bezpieczeństwo. Dlatego też znaczenie doradztwa rozumiane jest przez zarządzających jako weryfikacja prawidłowości własnych koncepcji. Zarządy firm są kreatywne i potrafią planować strategiczne operacje, jednak potrzebują wsparcia firmy konsultingowej do oceny skuteczności planowanych działań. Potencjał dla usług konsultingowych jest zgrupowany wokół zagadnień wykraczających poza obszar bieżącego zarządzania operacyjnego. Wsparcia firmy konsultingowej wyłącznie w wybranym obszarze planowanego przedsięwzięcia, gdzie firma nie ma wystarczającej wiedzy lub doświadczenia, oczekuje 28,7% respondentów. Wynika z tego, że część firm potrafi sformułować plan i koncepcję przedsięwzięcia oczekując wsparcia w tych aspektach, w których wiedza i doświadczenie są niewystarczające. Deklaracje o zaangażowaniu konsultanta jako partnera do kompleksowej realizacji całego planowanego przedsięwzięcia zadeklarowało 21,3% ankietowanych. Ta grupa menedżerów oczekuje stałej współpracy z doradcą, począwszy od etapu budowania koncepcji aż do momentu jej ostatecznej realizacji. Najmniej, bo jedynie 13,3% badanych, zadeklarowało chęć kontaktu z firmą konsultingową wyłącznie w przypadku, gdy wymogi prawne bądź organy nadzorcze wymagają potwierdzenia przez niezależnych ekspertów przygotowanych przez spółkę dokumentów. Przedsiębiorstwa te nawiązują współpracę z firmą konsultingową sporadycznie i jakby z przymusu zewnętrznego. Może to nastąpić w sytuacjach podjęcia przez organy nadzorcze decyzji o kontroli realizowanych przez spółkę działań lub też konieczności prawnej przeprowadzenia niezależnej wyceny przedsięwzięcia. 21,3% 13,3% 28,7% 36,7% Kontaktu z firmą konsultingową poszukuję zwłaszcza, gdy: Zamierzam przeprowadzić specyficzne transakcje i oczekuję weryfikacji racjonalności swoich założeń oraz oceny realności wykonania. Oczekuję wsparcia zewnętrznego wyłącznie na wybranym obszarze planowanego przedsięwzięcia, w którym nie mam doświadczenia lub wiedzy. Potrzebuję konsultanta/partnera do kompleksowej realizacji planowanego przedsięwzięcia. Wyłącznie w przypadku gdy wymogi prawne/organy nadzorcze wymagają potwierdzenia przez niezależnych ekspertów przygotowanych przez spółkę dokumentów. 11

12 Obszary wsparcia strategia biznesu czy elementy jej realizacji? Zagadnienia zlecane firmie konsultingowej to najczęściej: 18,6% 35% 9,8% 36,6% Wycena przedsiębiorstwa lub inwestycji, bo cenię sobie opinię niezależnego eksperta w tym zakresie. Obsługa transakcji przejęcia Spółki oraz innych działań strategicznych ze względu na ograniczenie ryzyka podejmowanych działań. Wyłącznie specyficzne dla danej sytuacji opracowania, takie jak niezależny przegląd biznesu czy analiza ryzyka niewypłacalności. Pozyskanie kapitału w formie dłużnej lub udziałowej, bo oczekuję lepszego rezultatu prowadzonych działań. Spośród badanych osób, chęć zlecenia realizacji wyceny przedsiębiorstwa lub inwestycji zadeklarowało 36,6% badanych. Opiniodawcy ci zadeklarowali tym samym, że cenią sobie opinię niezależnego eksperta w tego typu analizach. Są to prawdopodobnie te osoby, które w poprzednim pytaniu ankietowym stwierdziły, że od firmy konsultingowej oczekują wsparcia wyłącznie na wybranym obszarze planowanego przedsięwzięcia, w którym nie mają doświadczenia lub wiedzy. Deklarację zlecenia firmie konsultingowej obsługi transakcji przejęcia Spółki oraz innych działań strategicznych ze względu na ograniczenie ryzyka podejmowanych działań zgłosiło 35% badanych. Przedsiębiorcy ci oczekują kompleksowej oferty, usługi obejmującej realizację wszystkich aspektów przedsięwzięcia począwszy od due diligence poprzez aspekty prawne, podatkowe i księgowe. Ofertę zlecenia konsultantom wyłącznie specyficznych dla danej sytuacji opracowań, takich jak niezależny przegląd biznesu czy analiza ryzyka niewypłacalności zgłosiło 18,6% badanych. Ten zakres usług dotyczy głównie restrukturyzacji zadłużenia lub wręcz koncepcji przywrócenia płynności finansowej a jego odbiorcami są banki bądź inne instytucje finansowe. Wśród osób ankietowanych dość znaczny procent stanowiły osoby reprezentujące tę właśnie grupę, stąd stosunkowo wysoki odsetek takich odpowiedzi nie jest zaskoczeniem. Potrzebę wsparcia ze strony zewnętrznego konsultanta w pozyskaniu kapitału w formie dłużnej lub udziałowej ze względu na osiągnięcie lepszego rezultatu prowadzonych działań, zgłosiło jedynie około 9,8% całej grupy badanych. Odpowiedź ta nie jest zaskakująca ponieważ, głównym wyspecjalizowanym partnerem w tego typu działaniach są biura maklerskie i banki. To one dysponują szeroką ofertą produktów oraz wydzielonymi komórkami w swoich strukturach. W tej materii to właśnie instytucje finansowe dominują na rynku i to do nich zgłaszają się firmy wymagające takiego wsparcia. Usługi konsultingowe wnioski Z przeprowadzonego w tym obszarze badania wynika, że dla naszej grupy badawczej współpraca z firmą doradczą jest synonimem pozyskania nieposiadanych w firmie kompetencji, potrzebnych jako zabezpieczenie ryzyka przy realizacji wyjątkowych transakcji. Jednocześnie grupa poddana badaniu oczekuje wsparcia firmy konsultingowej wyłącznie przy realizacji specyficznych transakcji, w tym wymagających obiektywizmu, ograniczając w ten sposób ryzyko operacyjne. Natomiast na co dzień przy realizacji standardowych zadań firmy posiłkują się własnymi komórkami zarządzania finansowego i kontrolingu. 12

13 6 Outsourcing kadr i płac korzystna alternatywa? Odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny usługi outsourcingu kadr i płac okazały się dość spolaryzowane. 22,5% ankietowanych rozdziela obsługę kadrową od płacowej. Ta grupa respondentów traktuje często obsługę kadrową jako bezpośrednie wsparcie polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ten zaś proces traktowany jest przeważnie w wymiarze strategicznym a nie pomocniczym i jako taki często pozostaje wewnątrz organizacji. Badania pokazały, że 20,3% ankietowanych upatruje korzyści outsourcingu procesów kadrowo-płacowych w nowych technologiach informatycznych, które pozwalają na optymalizację procesów i ich maksymalne dostosowanie do oczekiwań Klienta. Nowoczesne narzędzia, umożliwiające płynną i bieżącą komunikację i wymianę informacji między biurem i Klientem, czynią outsourcing kadrowopłacowy coraz bardziej atrakcyjną i uzasadnioną ekonomicznie alternatywą. Badanie pokazało, że 30,8% badanych to zwolennicy utrzymania zespołów kadrowo-płacowych wewnątrz spółki. Spółki te nie doceniają takich wartości dodanych w zakresie oferowanych usług przez firmy outsourcingowe jak zabezpieczenie poufności danych i oszczędność kosztów. Usługa outsourcingu kadrowo- -płacowego realizowana przez firmy zewnętrzne, dzięki odpowiednim procedurom i narzędziom informatycznym, daje gwarancję zachowania poufności informacji w zakresie spraw kadrowopłacowych oraz dostarcza firmie wymiernych korzyści pod postacią obniżki kosztów w tym obszarze działania. Jedynie 26,4% ankietowanych uznała outsourcing kadr i płac za rozwiązanie dające dobre zabezpieczenie poufności danych oraz umożliwiające oszczędności kosztowe. Optymistycznym faktem jest, że łącznie prawie 70% badanej grupy dostrzega korzyści outsourcingu kadrowo- -płacowego i jest skłonna korzystać z tego typu usług. Część z nich jest skłonna powierzyć firmie zewnętrznej czynności rutynowe, pozostawiając sobie kontrolę nad tym obszarem, a inni dostrzegają korzyści z outsourcingu wszystkich procesów. Z pewnością na powyższe statystyki wpłynął fakt, że spora część respondentów to przedstawiciele dużych firm, dla których osiągnięcie wymiernego efektu outsourcingu wymaga całkowitego przemodelowania procesów z wykorzystaniem nowych technologii. Outsourcing kadr i płac 30,8% 20,3% 26,4% 22,5% Jestem zwolennikiem utrzymywania bezpośrednio w spółce zespołów kadrowo-płacowych. Oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ daje zabezpieczenie poufności danych i oszczędność kosztów. To dobre rozwiązanie, ale wyłącznie w zakresie płac. Obsługę kadrową należy pozostawić w spółce, ponieważ pozwala to realizować zakładaną politykę w zakresie HR. To dobre rozwiązanie, ale tylko w przypadku wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwalających na automatyzację procesów kadrowo-płacowych (work-flow). 13

14 7 Outsourcing rachunkowości jak zachować kontrolę nad sprawozdawczością? Outsourcing ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości Uważam, że bezpieczniej i lepiej jest mieć bezpośrednio w spółce kadry rachunkowo-finansowe. To dobre rozwiązanie, w zakresie podstawowej księgowości. Dyrektor lub kontroler finasowy powinien być nadal zatrudniony w spółce. Oceniam pozytywnie, ponieważ pozwala obniżyć koszty, w tym koszty obsługi informatycznej, korzystać z profesjonalistów oraz zyskać dodatkowy czas na prowadzenie biznesu. Oczekuję wyłącznie profesjonalnego nadzoru nad zatrudnionym w spółce zespołem księgowym, w tym pełnienia funkcji dyrektora finansowego. W efekcie przeprowadzonych badań, 41,5% respondentów zadeklarowało utrzymanie zespołów księgowych bezpośrednio w strukturze spółki. Prawdopodobnie na wynik ten miał wpływ przekrój grupy badawczej, gdzie dominowały duże instytucje, w tym finansowe, charakteryzujące się dużą ilością skomplikowanych operacji księgowych oraz specyficznymi wymogami bezpieczeństwa informatycznego. Funkcjonuje dodatkowo trudna do przezwyciężenia obawa przedsiębiorców przed utratą kontroli nad procesem i zbyt małą elastycznością firmy obsługującej. Wydaje się, iż zmiana tej sytuacji może nastąpić wyłącznie poprzez przekonanie przedsiębiorców, że biuro rachunkowe może z powodzeniem realizować funkcję zaufanego doradcy pomagającego w podejmowaniu szeregu decyzji biznesowych. Badania dotyczące stosunku respondentów do outsourcingu prowadzenia ksiąg oraz sprawozdawczości wykazały, że aż 48,5%(19% i 29,5%) badanych taką usługę ocenia pozytywnie, z czego 19% zwraca uwagę na obniżkę kosztów i upatruje w outsourcingu tej usługi wymiernych korzyści dla spółki, w postaci możliwości korzystania z pomocy profesjonalistów oraz oszczędności czasowych, pozwalających skupić większą uwagę na prowadzeniu biznesu. Kolejne 29,5% ankietowanych zdecydowałoby się na outsourcing księgowy wyłącznie w zakresie podstawowym, pozostawiając w spółce nadzór i kontrolę nad procesami finansowo-księgowymi. Są to przedsiębiorcy, którzy wolą w zakresie prowadzenia ksiąg podpisać umowę z firmą zewnętrzną a swoją uwagę skupić na planowaniu i kontrolingu. Jedynie 10% badanej grupy oczekuje profesjonalnego nadzoru nad zatrudnionym w spółce zespołem księgowym, w tym pełnienia funkcji dyrektora finansowego. Są to przeważnie mniejsze spółki, w których przedsiębiorcy oczekują od firmy outsourcingowej doradztwa w interpretacji wyników finansowych oraz okresowych sprawozdań. Przedstawiciel biura rachunkowego jest dla zarządzającego spółką (gdzie istnieją własne służby księgowe), konsultantem wyjaśniającym i interpretującym dane finansowe oraz pomagającym wytyczyć kierunki działania. Pełni więc funkcje swoistego dyrektora finansowego doradcy finansowego zarządu. Z pewnością na powyższe statystyki wpłynął fakt, iż spora część respondentów to przedstawiciele dużych firm, gdzie osiągnięcie wymiernego efektu outsourcingu osiąga się, podobnie jak przy outsourcingu kadrowo-płacowym, dopiero w przypadku całkowitego przemodelowania procesów z wykorzystaniem dostępnych technologii. Jednak pomimo tak dobranej grupy badawczej można stwierdzić, że zdecydowana większość respondentów chce mieć bezpośredni nadzór nad sprawozdawczością przy jednoczesnym zlecaniu usług w zakresie podstawowym. Może to wpłynąć na wzrost popytu na usługi centrów księgowych posiadających zaawansowane technologie procesów przetwarzania i przesyłania danych przy jednoczesnym utrzymaniu silnych własnych służb kontrolingowych. 14

15 8 Szkolenia z zakresu finansów różnica między rozwojem a stagnacją? Wyniki badania respondentów w zakresie potrzeb szkoleniowych pokazują, że firmy mają świadomość jak istotne jest doskonalenie kompetencji pracowników. Większość ankietowanych (63,2%) wskazuje na konieczność stałego podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej i pracowników w zakresie zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych. Świadczy to o dbałości osób zarządzających o bezpieczny rozwój firmy. Pracownicy świadomi swojej wiedzy i stale ją uzupełniający, lepiej wykonują swoje obowiązki i są silniej związani z firmą, przeważnie doceniając wielkość zainwestowanego w nich kapitału. Zwiększają oni docelowo wartość przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku. Tylko 20% badanych zawęża celowość wysyłania pracowników na szkolenia tego typu w sytuacji, gdy zmieniają się przepisy. Ta grupa respondentów jest prawdopodobnie zwolennikiem ścisłej specjalizacji lub też stawia na samodoskonalenie pracowników. Tak w pierwszym jak i drugim przypadku może powodować to ograniczenia w osiągnięciu prawidłowych kompetencji przez pracowników zdanych na oferowaną im fragmentaryczną wiedzę lub tylko na siebie. Niestety, aż 13,1% firm traktuje szkolenia jako zjawisko marginalne (w ogólnej strategii rozwoju firmy), deklarując brak stałej polityki kształcenia kadry finansowo-księgowej. Firmy te pozostawiają rozpoznanie i ocenę własnego poziomu wykształcenia zawodowego w rękach pracowników, co w przyszłości może odbić się niekorzystnie na konkurencyjności spółki. Aż 3,7% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że kadra kierownicza i pracownicy w ich firmie powinni odbywać szkolenia z zakresu rachunkowości, finansów i podatków jedynie celem przysposobienia do wykonywania pracy, czyli jako nowo zatrudniona kadra. Może to oznaczać nie przykładanie należytej wagi do wzrostu kompetencji pracowników. Uważam, że kadra kierownicza i pracownicy naszej firmy powinni odbywać szkolenia z zakresu rachunkowości, finansów i podatków: 20% 13,1% 3,7% 63,2% Permanentnie, aby stale zwiększać swoje kompetencje. Wyłącznie gdy zmieniają się regulacje prawne. W firmie nie ma stałej polityki kształcenia kadry finansowo-księgowej. Wyłącznie celem przysposobienia do wykonywania pracy nowo zatrudnionej kadry. 15

16 9 Podsumowanie wyników badania Obecna rzeczywistość gospodarcza określa wiele obszarów aktywności firm audytorskich w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Audytor, jako swojego rodzaju strażnik prawidłowości obrotu gospodarczego w spółce, poprzez badanie sprawozdania finansowego dba o rzetelność prowadzonej sprawozdawczości finansowej. Oczekiwania ze strony rynku znacznie wykraczają poza standardowe podejście do audytu, mające na celu uwiarygodnienie danych finansowych, przesuwając się w kierunku doradczym poszukiwania partnera, ukierunkowanego nie tylko na kwestie atestacyjne, ale również na biznesowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, ograniczające ryzyko działalności, ryzyko defraudacji czy ryzyko nieprawidłowego ujęcia skomplikowanych transakcji gospodarczych. Jest to zasadnicza zmiana powodująca postrzeganie audytu jako aktywny i doradczy a nie pasywny element współpracy. Znaczący procent rynku dostrzega rolę biegłego rewidenta we wsparciu i wzmocnieniu spółki, traktując współpracę z audytorem jako proces ciągły, przy czym zaufanie odgrywa bardzo istotną rolę. Rynek jest coraz bardziej przekonany do korzyści płynących ze współpracy z doradcą podatkowym. Przedsiębiorcy coraz odważniej korzystają z usług doradcy podatkowego. Dążenie do obniżenia ryzyka i jego dywersyfikacji w stale zmieniającym się otoczeniu prawnopodatkowym, stały się istotnym i dostrzegalnym elementem w planowaniu strategicznym firm. Znakomita większość przedsiębiorstw operujących na rynku, deklaruje zapotrzebowanie na usługi firm konsultingowych. Zakres tej współpracy jest ściśle uzależniony od wielkości oraz stopnia skomplikowania planowanych do przeprowadzenia transakcji. Firmy konsultingowe są zatrudniane na różnych etapach realizacji projektów, pełniąc rolę od weryfikatora koncepcji zamierzeń osób zarządzających poprzez merytoryczne wsparcie zarządów na określonym etapie realizacji, aż po partnera kompleksowo realizującego całe przedsięwzięcie. Przedsiębiorcy cenią sobie opinię zewnętrznego konsultanta jako twórcy obiektywnych analiz i opracowań. Zaufanie właścicieli firm do usług outsourcingu, tak kadrowo-płacowego jak i obejmującego księgi rachunkowe i sprawozdawczość, zaczyna być z roku na rok coraz większe. Znaczna część rynku dostrzega wymierne korzyści wynikające z outsourcingu kadrowo-płacowego. Coraz powszechniejsza jest również opinia firm o zasadności zlecania na zewnątrz obsługi księgowej przy jednoczesnym pozostawieniu kontrolingu w strukturach spółki. Mniejsze firmy są bardziej skłonne do korzystania z usług outsourcingowych ponieważ, gwarantuje im to wyższą jakość przy zachowaniu niższych kosztów. Z kolei duże spółki dla osiągnięcia wymiernego efektu outsourcingu, wymagają całkowitego przemodelowania procesów z wykorzystaniem nowych dostępnych technologii. 16

17 Badanie potwierdziło zapotrzebowanie na szkolenia aktualizujące wiedzę w zakresu finansów i sprawozdawczości w obszarach strategicznych dla każdej firmy. Reasumując, obserwowane trendy na rynku wskazują, że docelowo rola audytora ulega rozszerzeniu o zadania konsultanta biznesowego, który pełnić będzie rolę indywidualnego doradcy. Pozycja taka wymaga jednak zachowania właściwych standardów tak merytorycznych jak i etycznych. Zadania firm audytorskich i doradczych ulegną w niedalekiej przyszłości, zgodnie z oczekiwaniami rynku, przewartościowaniu w kierunku stworzenia usług komplementarnych do audytu, którego rola z roku na rok ulegać będzie ograniczeniu, w stosunku do małych jednostek. Zmiany regulacji ograniczą obowiązki badania sprawozdań finansowych w mikro i małych jednostkach. W stosunku do dużych firm i jednostek zainteresowania publicznego, proponowane regulacje ukierunkowane są na zwiększenie jakości i niezależności audytu oraz transparentności informacji finansowej spółek. 17

18

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

JAK AUDYTOR MOŻE WSPIERAĆ DYREKTORA FINANSOWEGO.

JAK AUDYTOR MOŻE WSPIERAĆ DYREKTORA FINANSOWEGO. Konferencja dla Dyrektorów Finansowych Jak finanse pomagają konkurować na rynku. 5 listopada 2013 r. JAK AUDYTOR MOŻE WSPIERAĆ DYREKTORA FINANSOWEGO. Ewa Jakubczyk Cały Biegły rewident Prezes Zarządu PKF

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Spis treści Usługi przez nas świadczone...2 Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Opis sieci, do której należy ISP-Audyt...3 Opis struktury zarządzania ISP-Audyt...4

Bardziej szczegółowo

I. Forma organizacyjno - prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania.

I. Forma organizacyjno - prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania. Katowice, 31 marca 2010 rok Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: ul. Kłodnicka 9c 40-703 Katowice SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA za 2009 rok wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli WSTĘP Szeroki wachlarz działań kontrolnych, prowadzonych w ramach kontroli zinstytucjonalizowanej oraz wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238)

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238) Kim jesteśmy? Joanna Bielewicz Doradca Podatkowy (nr wpisu 09520) Z doradztwem podatkowym związana jest od 1993 r. Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu, a po uzyskaniu w 1998

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Polska. Podatki Prawo Audyt

Polska. Podatki Prawo Audyt Polska Podatki Prawo Audyt ETL 40 lat doświadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie Ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną siecią kancelarii ETL Polska Podatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z tą Ustawą kontroli podlega:

Zgodnie z tą Ustawą kontroli podlega: Świadczone usługi doradcze i ścisła współpraca z jednostką nie mogą naruszać niezależności i obiektywności biegłego rewidenta jako bezstronnego i niezależnego opiniodawcy. Zgodnie z Ustawą z 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok. WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok. 31 marca 2013 roku Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Struktura prawna, własnościowa i struktury zarządzania... 3 3. Opis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku Wprowadzenie Reprezentując PREMIUM AUDYT sp. z o.o. (Spółka, Jednostka), zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ Spis treści: Kim jesteśmy... 3 Czym się zajmujemy... 4 Korzyści ze współpracy z FIN-CON... 5

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Polinvest-Audit Spółka z o.o. w roku obrotowym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Polinvest-Audit Spółka z o.o. w roku obrotowym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Sprawozdanie z przejrzystości działania Polinvest-Audit Spółka z o.o. w roku obrotowym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Kraków, 30 września 2016r. 1 1. forma organizacyjno prawna oraz struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ABES AUDIT Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z przejrzystości działania ABES AUDIT Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z przejrzystości działania ABES AUDIT Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Warszawa, 29 luty 2016 roku Spis treści I. Forma organizacyjno-prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi z bi rewidentami Leszek Dub zek icki Dub 30 maja 2011 r.

Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi z bi rewidentami Leszek Dub zek icki Dub 30 maja 2011 r. Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi rewidentami Leszek Dubicki 30 maja 2011 r. Istniejący model współpracy (1) Rada nadzorcza/komitet audytu: przedstawiciele akcjonariuszy, których głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE. www.acco.eu

SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE. www.acco.eu SKUTECZNE BIURO RACHUNKOWE I DORADZTWO PODATKOWE Dodajemy wartość do Państwa wyników www.acco.eu Poczuj wolność by skupić się na celu Celem ACCO jest świadczenie efektywnych, kompleksowych, profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Revision-Katowice Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2009 roku do 30 Czerwca 2010 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Revision-Katowice Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2009 roku do 30 Czerwca 2010 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania Revision-Katowice Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2009 roku do 30 Czerwca 2010 roku Wprowadzenie Sprawozdanie z przejrzystości działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia 03.06.2016r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 Bydgoszcz, dn. 29 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012 W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Audyt doradztwo podatki księgowość

Audyt doradztwo podatki księgowość Audyt doradztwo podatki księgowość Nasze usługi Audyt Doradztwo podatkowe Księgowość i płace Corporate finance Doradztwo gospodarcze Szkolenia Moore Stephens International Moore Stephens na świecie Moore

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MAC AUDITOR SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MAC AUDITOR SP. Z O.O. Warszawa, 31 marca 2012 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MAC AUDITOR SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 01.01.2011 31.12.2011 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 2 2. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. SWGK Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy. od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. SWGK Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy. od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SWGK Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Poznań, wrzesień 2015 roku 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku zaczniemy płacić podatek za służbowe auta

W 2015 roku zaczniemy płacić podatek za służbowe auta W 2015 roku zaczniemy płacić podatek za służbowe auta Od 1 stycznia pracownicy, którzy jeżdżą służbowymi samochodami również prywatnie będą objęci specjalnym ryczałtem. Spowoduje to wzrost podatku nawet

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Oferta. na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO. za rok obrotowy 2014

Oferta. na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO. za rok obrotowy 2014 Oferta na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO za rok obrotowy 2014 Strona 1 z 5 Warszawa, dnia 04.07.2014 Polski Związek Tenisa Stołowego ul.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Kontex Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 3a 08-101 Siedlce Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 (o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8, Warszawa, Tel: (22) , fax: (22)

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8, Warszawa, Tel: (22) , fax: (22) Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa, Tel: (22) 517 30 70, fax: (22) 517 30 71 Spis treści Usługi przez nas świadczone... 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna maj 2016

Informacja ogólna maj 2016 INFORMACJA OGÓLNA Oferta 1 Audyt. Księgowość Podatki. Consulting. IT. Informacja ogólna maj 2016 SWGK is a member of HLB International. A worldwide network of independent accounting firms and business

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011 Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do grupy...

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo