Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe"

Transkrypt

1 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013

2

3 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja oraz wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

4 Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu) ul. Jagiellońska 59 (pokój B-15) Warszawa tel.: Zespół redakcyjny: prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik - Kierownik Zespołu dr Jan Dąbrowski dr Izabela Koładkiewicz Mariusz Łopaciński Aleksandra Pucek-Mioduszewska Marta Modzelewska Copyright by Stołeczne Forum Przedsiębiorczości Wydanie I Warszawa, listopad 2013 Tytuł projektu: Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą. Numer umowy: UDA-POKL /11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt okładki, skład i druk: GAMMA Sp. z o.o. Przeryty Bór Stara Jastrząbka Egzemplarz bezpłatny

5 Spis treści Wprowadzenie 6 1. Informacja ogólna o Projekcie SFoP 6 2. Cel Raportu 6 3. Źródła danych, sposoby ich analizy i prezentacji, ograniczenia 6 4. Struktura Raportu 7 5. Zespół autorski 7 I. S truktura i tendencje rozwojowe przedsiębiorstw w dzielnicy Praga-Południe analiza empiryczna 8 1. Aktywność przedsiębiorcza na Pradze-Południe na tle Warszawy Udział Pragi-Południe w liczbie aktywnych podmiotów na terenie Warszawy Aktywność przedsiębiorcza na Pradze-Południe według sektorów priorytetowych Projektu SFoP 9 2. Struktura gałęziowa firm na Pradze-Południe Struktura firm według wieku Struktura firm według formy prawnej Struktura firm według liczby zatrudnionych Firmy nowo zarejestrowane na Pradze-Południe w I połowie 2013 r. 13 II. Otoczenie instytucjonalne dla rozwoju przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Instytucje otoczenia biznesu (IOB) Stowarzyszenia i organizacje społeczne grupujące przedsiębiorców Firmy doradcze świadczące usługi dla biznesu na Pradze-Południe (stan ) Relacje przedsiębiorcy Urząd Dzielnicy Problematyka przedsiębiorczości w strategii rozwoju Dzielnicy Jednostki organizacyjne Urzędu Dzielnicy świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców Inne inicjatywy w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami podejmowane przez Urząd Dzielnicy 19 III. Problemy i postawy przedsiębiorców Główne problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Budowa relacji biznesowych Postrzeganie relacji na linii przedsiębiorca władze lokalne Dotychczasowe doświadczenia w ramach sieciowania w Projekcie SFoP Spotkania sieciujące Postawy i zachowania przedsiębiorców uczestników spotkań SFoP Działalność Animatora Współpracy z MŚP 28 Aneks Statystyczny 31

6 Wprowadzenie 1. Informacja ogólna o Projekcie SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości (SFoP) jest wspólnym projektem miasta stołecznego Warszawy (Lider Projektu) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu), finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w okresie r.do r. Nr umowy Nr umowy UDA-POKL /11. Warszawa ma znaczącą pozycję na krajowej mapie przedsiębiorczości. Na terenie Stolicy działa ok. 146 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowi 50% aktywnych podmiotów na terenie Mazowsza i ponad 8% wszystkich podmiotów w kraju. Innymi słowy, co dwunasty aktywny polski przedsiębiorca ma zarejestrowaną siedzibę w Warszawie. Ze względu na pozycję Stolicy na mapie gospodarczej Polski znaczna ich część w swej działalności wykracza poza Warszawę, rozwijając aktywność w skali całego kraju a także na rynkach międzynarodowych. W poszczególnych dzielnicach Warszawy aktywnie działa kilka lub kilkanaście tysięcy firm. Głównym mankamentem dotychczasowego etapu rozwoju przedsiębiorczości jest brak więzi ekonomicznych i społecznych między przedsiębiorcami na poziomie lokalnym w dzielnicy i w skali Warszawy. To z kolei powoduje, że nie ma efektywnych instrumentów uzgadniania i prezentacji interesów tej znaczącej grupy społecznej oraz współpracy z lokalną administracją. Projekt SFoP wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Obejmuje 6 z 18 dzielnic Warszawy (Ochota, Wola, Praga-Południe, Targówek, Ursynów i Wilanów). Na ich terenie działa łącznie 38,2% podmiotów gospodarczych Stolicy, z czego na Pradze -Południe 9,3%. Dzięki wdrożeniu Projektu SFoP, przedsiębiorcy będą mogli się lepiej poznać i nawiązać relacje biznesowe na poziomie Dzielnicy. Także zidentyfikować wspólne dla środowiska problemy i priorytety oraz skutecznie je prezentować, w kontaktach z lokalną administracją. Głównym instrumentem sieciowania przedsiębiorców są cykliczne spotkania przedsiębiorców oraz dedykowane portale społecznościowe, będące platformą do nawiązywania kontaktów o charakterze biznesowym oraz dla podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych. Ważnym kierunkiem działania w Projekcie jest wsparcie merytoryczne i kadrowe dla Urzędów Dzielnicowych tak, by mogły skutecznie realizować politykę rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. W pierwszej kolejności dotyczy to wsparcia dla zatrudnionych w ramach Projektu, Dzielnicowych Animatorów Współpracy z MŚP. W wyniku realizacji Projektu władze dzielnic uzyskają również praktyczne narzędzia kontaktów z przedsiębiorcami w postaci baz danych a także know how w zakresie wykorzystania informacji do formułowania lokalnych strategii rozwoju przedsiębiorczości oraz monitorowania postępów w ich realizacji. 2. Cel Raportu Jednym z podstawowych ograniczeń w planowaniu różnorodnych inicjatyw wspierania przedsiębiorczości jest brak solidnej podstawy empirycznej, by móc realizować politykę opartą na wiedzy. Opracowane w ramach Projektu SFoP dzielnicowe raporty o stanie przedsiębiorczości mają za zadanie wypełnić tę lukę. Jednocześnie będą one służyły, jako punkt wyjścia do opracowania dzielnicowych strategii rozwoju przedsiębiorczości, co także jest przewidziane w ramach Projektu SFoP. 3. Źródła danych, sposoby ich analizy i prezentacji, ograniczenia Raport został sporządzony na podstawie specjalnie przygotowanych na potrzeby Projektu SFoP danych, pozyskanych z Urzędu Statystycznego w Warszawie (GUS), Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na podstawie dodatkowych analiz ze wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie Warszawy, zostały wyodrębnione firmy aktualnie prowadzące działalność. W konsekwencji wszelkie dane zbiorcze prezentowane w Raporcie dotyczą firm aktywnych. Istotne ograniczenia odnoszą się do możliwości przypisania konkretnej firmy do dzielnicy. Następuje to na podstawie lokalizacji jej głównej siedziby, co nie przesądza, że koncentracja rzeczywistej działalności może mieć miejsce w innych obszarach geograficznych. Podobnie przypisanie podmiotu do określonej branży następuje poprzez zadeklarowany w Rejestrze REGON, główny przedmiot działalności. Te dane nie muszą być aktualne a ponadto przedsiębiorstwo może mieć bardzo zróżnicowany profil działalności. Jeśli chodzi o dane jakościowe to zostały one przekazane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe lub zebrane w wyniku prac badawczych, prowadzonych w ramach Projektu SFoP. Ponieważ jest to pierwsza próba całościowej analizy sektora przedsiębiorstw na Pradze-Południe nie można wykluczyć mankamentów chociażby z tytułu wspomnianych wyżej trudności przypisania geograficznego i branżowego firm a także pominięcia pewnych informacji. Te i inne mankamenty będziemy starali się eliminować w kolejnych edycjach Raportu. 6

7 4. Struktura Raportu Raport składa się z Wprowadzenia, trzech rozdziałów oraz Aneksu Statystycznego. Po Wprowadzeniu, w Rozdziale I prezentujemy kompleksową analizę statystyczną aktywności przedsiębiorczej na Pradze - Południe. Rozdział II poświęcony jest omówieniu działalności instytucji otoczenia biznesu oraz dotychczasowych doświadczeń współpracy Urzędu Dzielnicowego z przedsiębiorcami. W Rozdziale III przedstawiamy dotychczasowe działania w ramach Projektu SFoP w zakresie sieciowania przedsiębiorców (spotkania sieciujące, działalność Animatora ds. Współpracy z MŚP), a także wyniki badań nt. postaw przedsiębiorców, zrealizowanych dotychczas w ramach Projektu. Ponieważ w Rozdziale I prezentujemy dane statystyczne w wersji graficznej (diagramy) do Raportu został dołączony Aneks zawierający szczegółowe zestawienia w postaci tabelarycznej. 5. Zespół autorski Raport został przygotowany przez zespół, w skład, którego weszli pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy (UD). prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik Kierownik Zespołu Mariusz Łopaciński (ALK) Koordynator Projektu dr Izabela Koładkiewicz (ALK) Główny Ekspert ds. Badań i Wsparcia dr Jan Dąbrowski (ALK) Ekspert Aleksandra Pucek-Mioduszewska (ALK) Asystentka ds. Sieciowania Przedsiębiorstw Marta Modzelewska Animatorka Współpracy z MŚP w Dzielnicy Praga-Południe W przygotowanie Raportu zaangażowani byli, dodatkowo, pracownicy Wydziałów: Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Referat Inwestycji Wydziału Infrastruktury, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Organizacyjny, Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami, Zakładu Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Budżetowo Księgowego, Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 7

8 I. S truktura i tendencje rozwojowe przedsiębiorstw w dzielnicy Praga-Południe analiza empiryczna 1. Aktywność przedsiębiorcza na Pradze-Południe na tle Warszawy 1.1. Udział Pragi-Południe w liczbie aktywnych podmiotów na terenie Warszawy Na terenie Dzielnicy Praga-Południe na koniec 2012 r. aktywnych było 13,6 tys. podmiotów, co stanowi 9,3% wszystkich podmiotów na terenie Warszawy (146,3 tys.). Jest to więc udział niższy niż wynikałoby z proporcji ludności (10,4%). Taka sytuacja nie musi oznaczać słabszej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Pragi-Południe, lecz może odzwierciedlać mniejszą atrakcyjność prawobrzeżnej Warszawy w lokowaniu działalności o zasięgu ogólnowarszawskim, regionalnym czy krajowym. W podziale na poszczególne sektory gospodarki (sekcje PKD) zwraca uwagę wysoki udział Praga-Południe w transporcie a także kulturze i rekreacji oraz opiece społecznej i pomocy społecznej (Diagram 1). Najsłabiej reprezentowane są takie sektory jak obsługa rynku nieruchomości, działalność profesjonalna i naukowo-techniczna oraz zakwaterowanie i gastronomia. Diagram 1. Przedsiębiorstwa aktywne na Pradze - Południe jako % Warszawy według sekcji PKD (stan ) przemysł budownictwo handel i naprawy transport i gospodarka magazynowa zakwaterowanie i gastronomia informacja i komunikacja działalność finansowa i ubezpieczeniowa obsługa rynku nieruchomości działalność profesjonalna naukowa i techniczna 9,5% 9,2% 9,3% 8,5% 8,9% 9,1% 8,3% 8,7% 9,6% 9,5% 10,8% administrowanie i działalność wspierająca edukacja opieka zdrowotna i pomoc społeczna kultura i rekreacja razem 9,3% 10,0% 10,5% Na Pradeze-Południe mieszka 10,4% ludności Warszawy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 8

9 1.2. Aktywność przedsiębiorcza na Pradze-Południe według sektorów priorytetowych Projektu SFoP Działania Projektu wpisują się w szereg inicjatyw podejmowanych w Stolicy a mających za zadanie wspieranie potrzeb przedsiębiorczych. Tym samym w Projekcie SFoP zostały określone pewne priorytetowe sektory oraz rodzaje aktywności, odgrywające kluczową rolę w rozwoju całej Warszawy. Diagram 2 ilustruje % udział aktywnych firm na Pradze-Południe na tle całego Miasta. Jest on zdecydowanie niższy niż odpowiedni udział dla wszystkich przedsiębiorstw. Satysfakcjonujący stan jest w sektorze kreatywnym, najsłabiej jest w telekomunikacji oraz aktywności się na terenie dzielnicy firm z udziałem zagranicznym. W ocenie powyższych wyników trzeba brać pod uwagę, że w ramach tych sektorów w zdecydowanej większości przypadków działalność ma charakter ogólnokrajowy a nawet międzynarodowy, a wtedy istotnym czynnikiem jest postrzegana atrakcyjność lokalizacyjna Pragi-Południe na tle pozostałych dzielnic Warszawy. Diagram 2. Przedsiębiorstwa aktywne na Pradze Południe jako % Warszawy w sektorach priorytetowych SFoP (stan ) pwwt - przemysły wysokiej techniki pwst - przemysły średnio-wysokiej techniki 8,6% telk - telekomunikacja 8,1% hods - usługi oprogramowania, doradztwo 6,5% 8,7% BNPR - Badania i rozwój 7,6% 9,3% htcs - sektor kreatywny (high tech) 9,7% csek - sektor kreatywny (podstawowy) eksporterzy i/lub importerzy firmy z udziałem zagranicznym 3,8% 6,1% Na Pradze-Południe działa 9,3% wszystkich przedsiębiorców Warszawy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 9

10 2. Struktura gałęziowa firm na Pradze-Południe Struktura gałęziowa aktywnych podmiotów gospodarczych na Pradze-Południe jest zbliżona do podobnej struktury dla całej Warszawy i kraju (Diagram 3). Wiodący udział mają firmy działające w sferze usług profesjonalnych oraz handlu i napraw. Diagram 3. Struktura firm aktywnych na Pradze-Południe według sekcji PKD 2007 (stan ) Pozostałe Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 19,6% kultura i rekreacja 4,4% zakwaterowanie i gastronomia 1,6% 2,1% Obsługa rynku nieruchomości 3,0% Działalność finansowa i 3,5% ubezpieczeniowa Handel i naprawy 3,6% edukacja 19,3% 4,6% AdministrowaniE i działalność wspierająca 7,1% Transport i gospodarka magazynowa 8,0% 7,9% 7,9% 7,3% przemysł Budownictwo informacja i komunikacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 10 Praga Południe

11 3. Struktura firm według wieku Wśród firm aktywnych na Pradze-Południe blisko 61% zostało zarejestrowanych po roku 2000 (Diagram 4), z czego 16% w latach Jednocześnie w zaprezentowanym ujęciu zwraca uwagę znacząca liczba podmiotów aktywnych, które powstały w bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie Ponadto warto zaznaczyć, że nadal działają 253 firmy, które rozpoczęły działalność do roku 1991, z czego 99 zarejestrowano jeszcze w okresie realnego socjalizmu a 154 powstało w przełomowym dla transformacji ustrojowej roku ,1% Diagram 4. Struktura firm aktywnych na Pradze-Południe według (stan ) ,7% ,3% do ,9% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga Południe Praga-Południe 11

12 4. Struktura firm według formy prawnej Jednoosobowa działalność gospodarcza jest reprezentowana najliczniej (blisko 85%) (Diagram 5), spośród wszystkich firm prowadzących działalność zarejestrowanych na Pradze-Południe. W skali całej Warszawy udział ten wynosi odpowiednio 80%. Równocześnie przedsiębiorcy Pragi-Południa w relatywnie mniejszym stopniu wykorzystują bardziej zaawansowane formy jak spółka z ograniczona odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Tylko 100 spośród 1478 spółek akcyjnych w Warszawie jest zarejestrowanych na Pradze Południe. Trzeba jednak podkreślić, że rosnącym zainteresowaniem cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na wprowadzone ostatnio ograniczenie wysokości wymaganego kapitału oraz uproszczenie procedury rejestracyjnej. Jest to dominująca forma w skali całej Warszawy. Diagram 5. Struktura firm aktywnych na Pradze-Południe według formy prawnej (stan ) Pozostałe 1,3% Spółka akcyjna 0,7% Spółka jawna 1,2% Spółka cywilna 2,9% Spółka z o.o. 9,3% Jednoosobowa działalność gospodarcza 84,6% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. Diagram 6. Struktura firm aktywnych na Pradze - Południe według liczby zatrudnionych (stan ) 5. Struktura firm według liczby zatrudnionych Struktura firm aktywnych na Pradze-Południe odzwierciedla generalne tendencje występujące w tej dziedzinie w skali kraju (Diagram 6). I tak ok. 59 % wszystkich podmiotów to firmy, w których aktywni są tylko właściciele (średnia krajowa ok. 66%) a 93% to mikroprzedsiębiorstwa w całym kraju ok. 95%). Na tle całej Warszawy, Praga-Południe ma relatywnie wyższy udział nie pracodawców, natomiast grupa firm średnich (przedział osób) i dużych (powyżej 249 osób) mających siedzibę na Pradze - Południe jest stosunkowo nieliczna odpowiednio 192 i 60 firm. 250 i więcej zatrudnionych 0,4% zatrudnionych 1,4% zatrudnionych 5,5% 6-9 Zatrudnionych 4,4% 1-5 zatrudnionych 29,5% Firmy niezatrudniające pracowników 58,7% 12

13 6. Firmy nowo zarejestrowane na Pradze-Południe w I połowie 2013 r. W okresie styczeń czerwiec na terenie Pragi-Południe zostało zarejestrowanych 1131 nowych podmiotów gospodarczych, co stanowiło 8,1% dla całej Warszawy, w tym samym okresie. W porównaniu do firm już istniejących nastąpiły pewne przesunięcia w strukturze gałęziowej (Diagram 7 i 8). I tak wśród nowo zarejestrowanych znacząco wzrósł udział firm informatycznych (10,3% - poprzednio 7,9%), firm handlowych (odpowiednio 23,5% i 19,3%) oraz w dziedzinie usług profesjonalnych (odpowiednio 20,5% i 19,6%). Spadek udziału wśród nowych firm odnotowały takie gałęzie jak przemysł, budownictwo oraz transport, gdzie spadek udziału był bardzo znaczący (z 8,0% do 3,5%). Diagram 7. Struktura nowo zarejestrowanych firm na Pradze-Południe w okresie styczeń czerwiec 2013 r. Handel i naprawy 23,5% Pozostałe 1,3% 1,9% 2,2% 3,5% obsługa rynku nieruchomości 3,5% kultura i rekreacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Transport i gospodarka magazynowa 4,1% przemysł Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 20,5% 4,5% 5,4% edukacja Budownictwo 5,6% informacja i komunikacja 10,3% 7,2% 6,5% zakwaterowanie i gastronomia Administrowanie i działalność wspierająca Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 13

14 działalność finansowa i ubezpieczeniowa Firmy zarejestrowane do r. Diagram 8. Zestawienie firm według branż i daty Firmy zarejestrowane między r. a r. administrowania i działalność wspierająca opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,5% 3,5% 4,6% 7,2% informacja i komunikacja 7,9% 5,6% 7,9% Przemysł 7,3% 10,3% 4,1% 7,1% Budownictwo 5,4% 8,0% 3,5% Transport i gospodarka magazynowania 19,6% 19,3% 20,5% działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 23,5% Handel i naprawy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 14

15 II. Otoczenie instytucjonalne dla rozwoju przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe 1. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) 1.1. Stowarzyszenia i organizacje społeczne grupujące przedsiębiorców Wśród organizacji działających lokalnie na terenie dzielnicy Praga-Południe można wyróżnić Stowarzyszenie Przedsiębiorców Merkury. Stowarzyszenie powstało w celu ochrony praw zrzeszonych w nim członków i ułatwienia im prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie samopomocy koleżeńskiej czy organizowanie klubów dyskusyjnych oraz szkoleń. Członkowie Stowarzyszenia jako jedni z pierwszych brali udział w spotkaniach Stołecznego Forum Przedsiębiorczości. Kolejnym lokalnym podmiotem wspierającym przedsiębiorców na Pradze-Południe jest Stowarzyszenie Kupców Grochowa. Stowarzyszenie zostało zawiązane w celu wybudowania, w miejscu obecnego targowiska przy Rondzie Wiatraczna, nowoczesnego Centrum Handlowego w którym, obok dużej, wszechstronnie zagospodarowanej powierzchni handlowej, byłoby zlokalizowane kino trójwymiarowe, punkty usług, banki itp. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie Kupców Grochowa obejmują m.in. pomoc środowiskom kupieckim w Polsce w zakładaniu stowarzyszeń, udzielanie pomocy i porad przedsiębiorcom z terenu Grochowa, uczestnictwo w opiniowaniu aktów prawnych, dotyczących działalności gospodarczej, organizowanie lub uczestniczenie we współorganizowaniu spotkań środowiska kupieckiego, uczestniczenie w misjach gospodarczych. Stowarzyszenie powołało także Spółkę Kupców Grochowa ze 100% kapitałem Stowarzyszenia, której profil działalności obejmuje w głównej mierze zarządzanie nieruchomościami. Na terenie dzielnicy znajdują się również organizacje o zasięgu ogólnopolskim. Należy do nich Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia - największa w Polsce branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca agencje, specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR (rekrutacji stałej do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu). Organizacja reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne oraz lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Celem Stowarzyszenia jest nie tylko wspomaganie i reprezentowanie 1 członków organizacji oraz budowanie dobrego wizerunku branży, ale również kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa. W Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia funkcjonuje Komisja Etyki, której działania są ukierunkowane na utworzenie przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy oraz na rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami i ich klientami. Ważnym obszarem działalności organizacji jest edukowanie i informowanie o zakresie usług agencji zatrudnienia, jako podmiotów wprowadzających innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Stowarzyszenie współpracuje ze wszystkimi podmiotami na rynku pracy: przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu, a także z dostawcami usług dla środowiska usług HR. Kolejną instytucją wspierającą przedsiębiorców, mającą charakter ogólnopolski i mieszczącą się na Pradze-Południe jest Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Izba została utworzona 2000r. z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców. Celem tej organizacji jest zapewnienie pomocy firmom członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko hiszpańską. Izba chroni i reprezentuje interesy członków oraz pomaga w lepszym wykorzystaniu potencjału ich przedsiębiorstw. Zadaniem Izby jest również ułatwienie poszukiwania partnerów handlowych i rozpowszechnianie informacji o działalności zrzeszonych w Izbie firm w Polsce i Hiszpanii. Tak aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców. Organizacja zajmuje się także zbieraniem i udostępnianiem informacji rynkowych i finansowo ekonomicznych dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo - techniczno przemysłowej. Izba regularnie wydaje Newsletter i Folder Izby. Członkowie Izby mogą bezpłatnie umieszczać swoje dane na stronach internetowych i w wydawnictwach Izby. Na Pradze-Południe aktywnie działa również Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), które jest organizacją o zasięgu krajowym. Centrum działa od 10 lat, opracowało skuteczną i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii animację społeczną. Wspiera aktywne społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które promuje pod wspólną marką CAL Centrum Aktywności Lokalnej. Centra Aktywności 1 Poprzez instytucje otoczenia biznesu (IOB) rozumiemy dwa rodzaje podmiotów. Do pierwszych należą niekomercyjne organizacje (fundacje, stowarzyszenia, agendy rządowe i samorządowe), aktywne w obszarze wspierania przedsiębiorczości, samozatrudnienia, transferu i komercjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyjności MŚP. Dodatkowo uwzględniamy organizacje komercyjne, świadczące różnego typu usługi doradcze dla mniejszych firm, bowiem dostępność tego typu usług w skali lokalnej ma istotne znaczenie, zwłaszcza gdy przedsiębiorcy zamierzają rozwijać swoje firmy. 15

16 Lokalnej stanowią inspirację i mobilizację do tworzenia przestrzeni nowych relacji, uruchamiają pozytywne zmiany w środowisku lokalnym, odkrywają siłę społeczności. Pracę takich instytucji Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej wyróżnia w sposób szczególny, przyznając im Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej. Od 2002 r. Centrum prowadzi także Szkołę Animacji Społecznej, która kształci pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli oraz liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno edukacyjnych. Ponadto CAL zajmuje się obserwacjami, badaniami i diagnozami, a także organizuje przedsięwzięcia edukacyjne, łączące praktykę społeczną, edukację nieformalną i akademicką (studia magisterskie i podyplomowe). Centrum prowadzi również projekty dotyczące: rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży ( Pracownia Inspiracji ) utworzenia spółdzielni socjalnych we współpracy trójsektorowej (firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). W ramach Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej na Pradze-Południe otwarte zostało również tzw. Miejsce Akcji Paca 40, skupiające mieszkańców warszawskiego Grochowa. Paca 40 to przestrzeń dla spotkań, inicjatyw i ludzi działających na rzecz grochowskiej społeczności. Na Paca 40 spotykają się sąsiedzi, aktywiści czy osoby zaangażowane w lokalne przedsięwzięcia. Można tam realizować własne pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach i imprezach kulturalnych. Na Pradze-Południe działają także niewielkie, lokalne instytucje otoczenia biznesu takie jak: Stowarzyszenie Klub Pracy Inwestor Taxi Grochów Stowarzyszenie Taksówek Osobowych Stowarzyszenie Kupców Handlowiec 1.2. Firmy doradcze świadczące usługi dla biznesu na Pradze -Południe (stan ) Na terenie dzielnicy działają liczne firmy doradcze świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców (Tabela 1). Szczególną uwagę zwraca duża liczba firm świadczących usługi księgowe. Generalnie na terenie całej Warszawy występuje znaczne skupienie firm doradczych. Także na terenie Pragi-Południe, niejako w zasięgu ręki, istnieje duża i zróżnicowana paleta tego typu usług dla przedsiębiorców. 2. Relacje przedsiębiorcy Urząd Dzielnicy 2.1. Problematyka przedsiębiorczości w strategii rozwoju Dzielnicy Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy nie posiada dokumentu dotyczącego strategii rozwoju dzielnicy. Aktualnie Praga-Południe opracowuje diagnozę kryzysowości podobszarów priorytetowych, znajdujących się w obszarze dzielnicy w celu wyboru projektów rewitalizacyjnych z jej terenu, w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Diagnoza kryzysowości przedstawiona zostanie w wielu ujęciach problemowych m.in. przedsiębiorczości, ale także zagospodarowania przestrzennego czy sytuacji społecznej. W ramach Diagnozy opracowywane są pomysły na poprawę sytuacji przedsiębiorców z terenu Pragi-Południe poprzez działania pośrednie (usprawniające obsługę w Urzędzie) oraz bezpośrednie (kierowane wprost do przedsiębiorców) Jednostki organizacyjne Urzędu Dzielnicy świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców Większość Wydziałów Urzędu Dzielnicowego Praga-Południe w swojej pracy ma styczność z lokalnie działającymi przedsiębiorcami. Najbardziej zaangażowane we współpracę z przedsiębiorcami Wydziały, to Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe, który funkcjonuje w strukturze bazy referatowej. Wydział realizuje na rzecz przedsiębiorców (osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 672), polegające m.in. na przyjmowaniu wniosków CEIDG-1 o wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie ww. wnioski wprowadzane są i wysyłane elektronicznie do krajowego systemu CEIDG w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia wniosków przez przedsiębiorców. Wydział obsługuje również przedsiębior- Tabela 1. Firmy doradcze świadczące usługi dla przedsiębiorców (stan: ) Rodzaje usług doradczych Liczba firm Działalność prawnicza 405 Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe 374 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 82 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 485 Razem: Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 16

17 ców spoza Dzielnicy Praga-Południe oraz spoza m. st. Warszawy w związku ze zniesieniem tzw. właściwości miejscowej. Liczba zrealizowanych wniosków CEIDG w Urzędzie Dzielnicowym Praga-Południe jest jedną z najwyższych w Warszawie. W celu ułatwienia sposobu wypełniania formularzy CEIDG-1 na parterze w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe uruchomiono dwa stanowiska komputerowe dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie opracowują i wysyłają wnioski do systemu. Dodatkowo funkcjonują dwa (okresowo 3) stanowiska, przy których przedsiębiorcy otrzymują bezpośrednią pomoc pracowników Wydziału w zakresie CEIDG. Poza ww. zadaniami Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń zajmuje się: wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w placówkach detalicznych, jak i gastronomicznych, zezwoleń na: jednorazową sprzedaż alkoholu, zezwoleń na sprzedaż alkoholu podczas organizowanych przyjęć, zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem w roku 2012 wydano 344 takie zezwolenia przedsiębiorcom zarejestrowanym w CEIDG i KRS, natomiast w ciągu ośmiu miesięcy 2013 roku ich liczba osiągnęła już poziom 323, głównie wskutek dużej rotacji przedsiębiorców (coraz częściej rezygnują z zezwoleń przed końcem terminu ich ważności). Z tytułu korzystania z ww. zezwoleń przedsiębiorcy wnoszą na rzecz Dzielnicy opłatę, naliczaną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 poz. 405 ) w ogólnej wysokości rocznej ok tys. złotych. Wydział na bieżąco zamieszcza informacje dla przedsiębiorców na stronie Dzielnicy. Liczba punktów sprzedaży określona przez Radę m. st. Warszawy wynosi dla Dzielnicy odpowiednio: detal -330, gastronomia 130 i wykorzystana jest w ok. 98%. Wydział realizuje również zadania w zakresie kontroli legalności zajmowania terenów miejskich pod stoiska handlowe oraz kontroli poboru opłaty targowej. Liczba takich kontroli wynosiła odpowiednio: 2017 w roku 2012 oraz 1170 w roku 2013 (I-VIII). W wyniku prowadzonych działań przedsiębiorcy otrzymują informację o zasadach funkcjonowania handlu obwoźnego na terenie Warszawy. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w ramach współpracy z przedsiębiorcami organizuje szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, dotyczące przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szkoleniowcami są osoby z uprawnieniami PARP-y. W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim. Z przedsiębiorcami współpracuje również Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe. Zespół Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami prowadzi najem lokali użytkowych na cele związane z działalnością gospodarczą oraz najem powierzchni reklamowej (dachy i elewacje). Według stanu na dzień r. ZGN administruje 1063 lokalami użytkowymi. Liczba podpisanych umów najmu lokali użytkowych w roku wynosiła: wg stanu na dzień wyniosła 105. Z kolei liczba umów na najem elewacji i dachów w celu umieszczenia reklam wynosiła w roku : wg stanu na dzień Do zadań Działu Inkasentów Opłaty Targowej ZGN Praga-Południe należy z kolei indywidualne ustalanie wysokości opłaty targowej oraz jej pobór od wszystkich osób prowadzących sprzedaż na terenie Dzielnicy Praga-Południe. W roku 2013 opłata targowa pobierana jest z 7 targowisk: Targowisko Grochowska 207, CH Szembeka, Zamoyskiego 10/12, Męcińska 22, Egipska, Umińskiego Grochowska 328 a także z handlu ulicznego. W Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami istnieje Zespół Stanów Prawnych i Terenów Zewnętrznych, który współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie dzierżawy terenów oraz miejsc do Tabela 2. Wnioski dotyczące działalności gospodarczej zarejestrowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe w 2012 r. i I poł r. Nazwa wniosku Liczba zarejestrowanych wniosków Wnioski o wpis do CEiDG Wnioski o zmianę we wpisie do CEiDG Wnioski o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej Wnioski o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej Wnioski o wykreślenie wpisu w CEiDG Razem w tym sprawy spoza właściwości dzielnicy i miasta Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZUS. 17

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Targówek

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Targówek Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Targówek Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Targówek Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2014 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola Warszawa, 2014 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wola Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów Warszawa, 2014 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ursynów Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów Warszawa, 2014 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Wilanów Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ochota

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ochota Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ochota Warszawa, 2014 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Ochota Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej

jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej Barometr Przedsiębiorczości jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej 1. Wprowadzenie W statystyce publicznej oraz w badaniach naukowych stosowane są różnorodne

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo