W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy"

Transkrypt

1 Tytuł: DZIENNIK GAZETA PRAWNA Data: Autor: ŁUKASZ ZALEWSKI W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy Fundamentalnym elementem działalności firm doradztwa podatkowego jest zaufanie klienta. Wprowadzenie zewnętrznego finansowania mogłoby doprowadzić do powstania podejrzeń, co do motywacji, którą kieruje się doradca podatkowy, a w efekcie do utraty tego zaufania. W Europie toczy się równieŝ dyskusja dotycząca zmian w systemie CIT oraz VAT. Rozwiązania te budzą jednak kontrowersje. Marek Kutarba Pierwszym tematem w debacie jest sytuacja na rynku. Szczególnie interesująca jest sprawa finansowania spółek doradztwa podatkowego. Czy w dalszym ciągu obowiązującym i jedynym modelem jest finansowanie ze środków z bieŝącej działalności, czy teŝ pojawiają się pomysły na finansowanie zewnętrzne, przez inwestorów? Przykładowo, na rynku kancelarii prawnych pojawiła się idea stworzenia moŝliwości finansowania działalności z zewnątrz. Być moŝe za jakiś czas doczekamy się Tesco lexa, czyli sieci tanich kancelarii i finansowanych przez duŝy kapitał. Czy przedstawiciele firm doradztwa podatkowego spodziewają się zmian w zakresie finansowania? Paweł Mazurkiewicz Rynek doradztwa podatkowego charakteryzuje się tym, Ŝe nie jest kapitałochłonny. MoŜna postawić tezę, Ŝe funkcjonujące firmy doradztwa podatkowego powstały bez nakładów finansowych. W segmencie doradztwa podatkowego nie naleŝy spodziewać się zmian w sposobie finansowania. Nie będziemy emitować akcji, Ŝeby zgromadzić kapitał. Trudno natomiast powiedzieć, czy moŝe dojść do zmiany funkcjonowania spółek, polegającej na otwieraniu punktów wypełniania zeznań rocznych PIT na korytarzu w galerii handlowej. To jest inny biznes. Jarosław Błeroński Na rynku kancelarii prawnych w Polsce finansowanie działalności przez zewnętrznych inwestorów to odległa przyszłość. W niektórych obszarach świata powstały co prawda spółki prawnicze, które emitują akcje, ale to są jednak sporadyczne przypadki. Natomiast w Polsce zaczęły się pojawiać usługi doradztwa podatkowego finansowane przez bank. Chodzi m.in. o Tax Care. Paweł Mazurkiewicz Jednak Tax Care zajmuje się księgowością, a nie doradztwem podatkowym. To zupełnie inny segment rynku. Jarosław Bieroński Jeśli mówimy o doradztwie podatkowym w najszerszym znaczeniu, tak jak to określa ustawa o doradztwie podatkowym, to działalność Tax Care przynajmniej w części mieści się w tej działalności. Bartosz Miłaszewski Niewątpliwie nasze firmy zajmują się doradztwem podatkowym sensu stricte. Rodzi się pytanie, czy klienci firm świadczących tylko usługi księgowe i rozliczeń podatkowych typu Tax Care byliby zainteresowani usługami doradztwa podatkowego, czyli takimi jakie świadczą nasze firmy. W mojej

2 opinii klienci takich firm nie są zainteresowani naszym doradztwem podatkowym i obecnie nie są one konkurencją dla nas, lecz uzupełnieniem oferty rynku. Są one konkurencją przede wszystkim dla mniejszych kancelarii doradztwa podatkowego. Zaryzykowałbym jednak twierdzenie, Ŝe wprowadzenie na rynek firm świadczących usługi bardzo atrakcyjne cenowo niekoniecznie musi być złym zjawiskiem. Skorzystanie z usług tych firm moŝe zachęcić podatników czy małe firmy do korzystania z wyspecjalizowanych firm doradztwa podatkowego. Skorzystanie z usług takich firm moŝe być pierwszym krokiem do tego, aby za pewien czas, gdy biznes się rozwinie, poszukać firm, które nie tylko zajmą się rozliczeniami, ale świadczą teŝ usługi wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W efekcie być moŝe pojawienie się firm oferujących tanie usługi rozliczeniowe moŝe być pierwszym krokiem do tego, Ŝeby część tych osób i firm została w przyszłości równieŝ naszymi klientami. Andrzej Marczak Myślę, Ŝe firmy doradztwa podatkowego, które prowadzimy zajmują się zupełnie innym biznesem. Obsługujemy powaŝne firmy i przedsiębiorstwa, a nasze usługi nie są skierowane tylko do osób fizycznych, które potrzebują jednorazowej usługi wypełnienia formularza podatkowego. Na rynku funkcjonują podmioty świadczące tego rodzaju usługi, ale to są dwa zupełnie róŝne zakresy działalności. Trudno nazwać doradztwem podatkowym ofertę firm księgowych, skoncentrowanych na odzwierciedleniu przeszłości, które nie są skupione na planowaniu podatkowym. na optymalizacji podatkowej, na kreowaniu przyszłości i pomocy klientom w skomplikowanych sytuacjach. Odnosząc się do pytania dotyczącego finansowania firm doradztwa podatkowego, chciałbym zauwaŝyć, Ŝe jest to biznes, który jest oparty na wiedzy ludzi. W efekcie istnieje duŝe ryzyko, Ŝe inwestycja w spółkę, w której w pewnym momencie zabraknie kluczowych doradców, nie powiedzie się. Klienci firm doradztwa podatkowego mają zaufanie do poszczególnych osób, a nie idei, maszyny, czy pomysłu i tak naprawdę, jest to biznes osobowy. To wymusza równieŝ formę prawną prowadzonej działalności, dlatego na tym rynku dominują spółki osobowe, a nie spółki akcyjne notowane na giełdzie. Marek Kutarba MoŜe jednak kapitał obcy będzie potrzebny, aby doradców podatkowych zatrzymać i utrzymać? Pogląd, aby spółkom doradztwa podatkowego nie był potrzebny kapitał, jest pewnym uproszczeniem. Bez wątpienia nie jesteśmy kapitałochłonnym sektorem gospodarki, jednak kapitał, często takŝe obcy, jest niezbędny choćby do sfinansowania naleŝności. W przypadku średniej rotacji naleŝności ze sprzedaŝy na poziomie np. 30 dni firma wymaga permanentnego finansowania w wysokości odpowiadającej jej jednomiesięcznej sprzedaŝy brutto. Nawet przy dalece zoptymalizowanym zarządzaniu naleŝnościami ich efektywne finansowanie stanowi waŝne wyzwanie dla firm doradczych. Poza tym miewamy przecieŝ takŝe klasyczne inwestycje wymagające finansowania. Jerzy Bielawny Zwróćmy uwagę, Ŝe firmy zgromadzone na tej debacie są niereprezentatywne, jeśli chodzi o całość rynku doradztwa podatkowego. Patrzymy na rynek z punktu widzenia firm wielkich, duŝych i średnich. Niewątpliwie wszyscy spełniamy definicję rynku osobowego. Co więcej, mamy dwa atuty: osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz wyrobioną markę firmy. Zgadzam się, Ŝe dla tego rodzaju firm rynek doradztwa podatkowego jest mało kapitałochłonny z punktu widzenia prowadzonej działalności. Jednak dla małych kancelarii sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ten podział wpływa teŝ na dywersyfikację portfela klientów. Do firm wielkich przychodzą wielcy klienci, w znaczeniu skali prowadzonego przedsiębiorstwa. Do firm takich jak nasza przychodzą zarówno firmy duŝe, średnie, jak i Kowalski. Nie spotykamy się zazwyczaj z problemem bezrobocia. W firmach małych sprawa wygląda inaczej. Tam nierzadko występuje walka o to, aby móc świadczyć usługi komukolwiek. To powoduje,

3 Ŝe jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji niŝ kancelarie, dla których prostą konkurencją jest po sąsiedzku biuro rachunkowe, które oferuje coraz niŝsze ceny za świadczone usługi. Przedsięwzięcie takie jak Tax Care, czyli doradztwo podatkowe spoza sektora doradztwa, moŝe stać się konkurencją nie tylko dla tych małych firm, ale równieŝ dla nas, o ile powstanie pewien konglomerat spółek i podmiotów satelickich, które będą z tym biznesem powiązane. W efekcie ten konglomerat stanie się podmiotem mocniejszym, bo za nim stoi inwestor. Boję się jednak, aby nie powstało wraŝenie, Ŝe za firmą doradztwa podatkowego stoi jeszcze ktoś spoza branŝy, inwestor, który ma zupełnie inne cele niŝ doradcy podatkowi. Zwróćmy uwagę, Ŝe my bazujemy na podwójnym zaufaniu klienta. Na wejściu otrzymujemy kredyt zaufania. Klient, który do nas przychodzi, ma do nas z definicji zaufanie. Trudniej jest sprawić, aby ten klient, rozwiązując współpracę, miał równieŝ to zaufanie. Moim zdaniem finansowanie zewnętrzne moŝe doprowadzić do pewnego rodzaju niekomfortowej sytuacji, kiedy firma będzie odpychała klienta z takiego powodu, Ŝe inwestor będzie konkurentem dla klienta. Pochodzenie kapitału nie ma w moim przekonaniu większego znaczenia. Groźniejsza jest sama istota tej nowej formuły. JeŜeli koncepcja dyskontu usług podatkowych upowszechniłaby się, mielibyśmy do czynienia z erozją prestiŝu zawodu doradcy podatkowego. W usługach adwokackich czy radcowskich tego typu forma sprzedaŝy nie występuje i zapewne nieprędko się pojawi. Liberalizacja przepisów dotyczących reklamy utorowała natomiast drogę do sprzedaŝy usług nazywanych podatkowymi przez ladę. To pomysł z sektora usług bankowych czy finansowych, przy czym tam nikt nie oczekuje, Ŝe w okienkach oddziałów tych firm zasiądą doświadczeni bankierzy lub doradcy inwestycyjni. W punktach obsługi klienta pracuje bowiem personel z niewielkim staŝem, wąsko przeszkolony do sprzedaŝy ograniczonej liczby wystandaryzowanych produktów. Przeniesienie tych doświadczeń na rynek usług podatkowych musi oznaczać albo bardzo wąską ofertę, np. ograniczoną do usług typowego biura rachunkowego, albo powaŝną stratę po stronie jakości. W Ŝadnym z tych przypadków doradztwo podatkowe" nie wydaje się adekwatnym określeniem. Jarosław Bieroński Pojawienie się firmy, która zajmuje się rozliczeniami na zasadzie dyskontowej, uwaŝam za przejaw pewnej tendencji, która występuje w usługach profesjonalnych (doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe) na innych rynkach, głównie w krajach europejskich. W moim przekonaniu tego rodzaju firmy nie odbiorą nam klientów. Problem leŝy gdzie indziej. Rynek doradztwa podatkowego szeroko rozumianego stanowi w pewnym, choćby wąskim, zakresie substytut naszych usług doradczych. Jeśli ta koncepcja przyjmie się powszechnie, to konkurencja wśród takich firm i doradców podatkowych zwiększy się i wpłynie to na strukturę wynagradzania i sposób zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego. W szczególności klienci będą mogli za znacznie mniejsze wynagrodzenie uzyskać pewne podstawowe informacje na temat funkcjonowania podatków, stanowiące standardowe rozwiązania podatkowe. Firmy dyskontowe będą sprzedawały bardzo proste, niewykwalifikowane czynności doradztwa podatkowego. Do doradców podatkowych z wykwalifikowanych firm doradczych klienci przyjdą z pytaniami o kwestie wysublimowane, niestandardowe. jednocześnie oczekując, Ŝe dostaną propozycję określonego zryczałtowanego wynagrodzenia. Nie sądzę, aby to przełoŝyło się na obniŝenie naszych przychodów. Twierdzę natomiast. Ŝe będziemy musieli zarządzać naszymi kancelariami, uwzględniając nową sytuację, aby zachować konkurencyjność doradztwa podatkowego. W efekcie dojdziemy do tego, Ŝe podstawowe czynności, materiały oraz standardowe porady kancelarie doradztwa podatkowego będą oferować za niskie wynagrodzenie lub bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach szerszego pakietu usług. Tak juŝ się dzieje w wielu firmach w zachodniej Europie. Podstawowe informacje, za które kiedyś doradcy pobierali wynagrodzenie według stawek godzinowych, są obecnie oferowane bez dodatkowego wynagrodzenia. Kancelarie wprowadzają klientów na swoje strony internetowe.

4 Dlaczego? PoniewaŜ obok funkcjonują firmy dyskontowe, które to robią za półdarmo. A więc w pewnym zakresie tego rodzaju oferty stanowią łatwiej dostępny substytut usług doradztwa podatkowego. W moim odczuciu będzie to miało coraz większy wpływ. To, co będzie dziać się na rynku doradczym, moŝna porównać w pewnym zakresie do rynku usług medycznych. Kiedy pacjent przychodzi do lekarza lub stomatologa, to lekarz czy stomatolog wykonuje tylko jedną zasadniczą czynność, resztę wykonuje niŝej wynagradzany pracownik pomocy medycznej. To samo dzieje się na rynku usług prawniczych w londyńskim City i na rynku doradztwa podatkowego w Wielkiej Brytanii i Holandii. Dariusz Bednarski Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe kapitał na rynku doradztwa podatkowego będzie w przyszłości potrzebny. Obecnie nie występują właściwie przejęcia między podmiotami doradztwa podatkowego. Wydaje się jednak, Ŝe do takich przejęć zacznie dochodzić, poniewaŝ rozwój organiczny jest juŝ bardzo trudny ze względu na duŝą konkurencję. Jeśli dojdzie do przejęć, to kapitał będzie potrzebny, aby przynajmniej częściowo wynagrodzić podmioty czy właścicieli podmiotów przejmowanych. Drugie zjawisko, z którym moŝemy mieć do czynienia, to wykupy menedŝerskie. Myślę, Ŝe to będzie istotny element rynku, który pojawi się za kilka lat. Obecnie większość właścicieli firm doradztwa podatkowego jeszcze nie myśli o przejściu na emeryturę, ale za kilka lat takie zjawisko bez wątpienia się pojawi. Być moŝe przyjdą do nas młodsi koledzy i zaproponują nam przejęcie firmy. Osobiście mam takie doświadczenia. Przejmowałem firmę, w której teraz jestem wspólnikiem. Spodziewam się, Ŝe za kilka lat taka propozycja zostanie mi złoŝona. W takich sytuacjach potrzebne są kapitały. Bartosz Milaszewski Kwestia przejęć w naszej branŝy jest co najmniej problematyczna. MBO jest zjawiskiem pojawiającym się stosunkowo często, plany sukcesji są istotną częścią kultury organizacyjnej większości duŝych firm doradczych. Proszę jednak zwaŝyć, Ŝe w zakresie ruchu" na rynku najczęściej mamy do czynienia z przejściem poszczególnych specjalistów lub ich grup z jednej firmy do drugiej, a transakcje faktycznych połączeń czy przejęć na rynku są niezwykle rzadkie. Rynek nie docenia jeszcze efektów synergii, a z drugiej strony wiele firm ocenia pozytywnie plany rozwoju organicznego. Ewentualny napływ kapitału pochodzącego od inwestorów finansowych teoretycznie mógłby doprowadzić do zjawiska polegającego na szybkim zbudowaniu superteamu złoŝonego z doświadczonych specjalistów, wokół kapitału, a nie wokół osoby czy osób - lidera, jak to ma miejsce dziś. Jakkolwiek nie wierzę w faktyczne powstanie podatkowej Chelsea czy Realu, bowiem nasza branŝa opiera się na kapitale ludzkim, a nie finansowym. Takie zjawisko byłoby rynkową kometą -zabłysłoby na niebie, wywołało sporo komentarzy, a następnie zblakło. Krzysztof Sachs Problem ten dotyczy jednak nie finansowania działalności, ale finansowania właścicielskiego. Przychylam się do tezy pierwotnej, Ŝe specyfika naszej branŝy obejmuje zadania zupełnie inne niŝ te, którymi zajmują się Biedronki podatkowe. W moim przekonaniu kwestia finansowania działalności nie jest nawet trzeciorzędnym problemem, poniewaŝ jej po prostu nie ma. Naszym problemem jest to, skąd wziąć dobrych ludzi, jak poradzić sobie z presją cenową, jak poprawić jakość legislacji itd. Natomiast finansowanie działalności dla nikogo tak naprawdę nie jest istotnym elementem funkcjonowania firmy doradztwa podatkowego. Andrzej Marczak ZauwaŜmy równieŝ pewne tendencje wśród mniejszych firm doradztwa podatkowego. Indywidualni doradcy wychodzą z większych spółek i podejmują samodzielną praktykę. Materia podatkowa to skomplikowana dziedzina, a rynek wymaga kompleksowości obsługi i głębokiej specjalizacji, nawet w konkretnych przepisach. Dlatego teŝ przy takich oczekiwaniach ze strony klientów, chcąc oferować

5 dobrą jakość usług. doradcy często łączą się i tworzą spółki partnerskie. Dzięki temu optymalizują koszty: mają jedno biuro, mają mniejsze koszty oprogramowania i bieŝącej obsługi, inaczej dzielą się zyskiem itd. A więc jest tendencja do tworzenia dobrych małych spółek doradztwa podatkowego i myślę, Ŝe to się będzie nasilać. Co więcej, jest to dla nas wyzwanie, poniewaŝ te spółki tworzą często osoby dobrze przygotowane, wykształcone, znające odpowiednie standardy i procedury obsługi klientów. W konsekwencji przewiduję, Ŝe presja cenowa będzie coraz większa. W celu zdobywania nowych klientów doradcy będą oferować więcej za mniej. Dariusz Bednarski Zwróćmy uwagę, Ŝe najczęściej to są osoby, które zdobywały doświadczenia w firmach wielkiej czwórki. Są to doradcy o wysokich kompetencjach, którzy wchodzą dziś samodzielnie na rynek, na którym miejsca jest coraz mniej. Presja konkurencyjna jest więc bardzo wysoka. Jerzy Bielawny Występuje równieŝ zjawisko grupowania działalności indywidualnej. Spółka partnerska pozwala na specjalizację, kooperację, podział kosztów, ale taka spółka formalnie nigdy nie powstaje. Choć w praktyce to działa jak spółka partnerska. Ireneusz Krawczyk Z mojego punktu widzenia kwestia zewnętrznego finansowania działalności jest abstrakcyjna. Nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, czy takie zewnętrzne finansowanie wchodziłoby w grę. W dziedzinie, którą się zajmuję, w postępowaniach podatkowych głównym problemem jest to, Ŝe za kaŝdym razem tworzy się prototyp, a to jest kosztowne w produkcji. Stworzenie pewnej taśmowej działalności byłoby rewolucją. Nie moŝna powiedzieć, Ŝe nie ma większej róŝnicy między stworzeniem pisma procesowego w konkretnej sprawie a stworzeniem innego produktu. W przypadku postępowań podatkowych i sądowych te indywidualne cechy zawsze powodują, Ŝe produkt jest droŝszy. On musi być dostosowany do konkretnej sytuacji. A więc jest duŝa pracochłonność tych czynności. Co waŝne, nie zawsze to się przekłada prosto na wysokość wynagrodzenia, poniewaŝ koncepcja godzinowego wynagrodzenia powoli odchodzi do lamusa. Wszyscy chcą z góry ustalić cenę. W przypadku postępowań całkowite koszty są często nieznane, poniewaŝ nie wiadomo, ile wątków w postępowaniu się pojawi. A więc kwestia wynagrodzenia sprowadza się do przekonania klienta. Ŝe nasza praca jest warta Ŝądanego wynagrodzenia. Często występują sytuacje, w których klient przychodzi juŝ z decyzją lub nawet wyrokiem sądu administracyjnego i wtedy szczególnie widać, jakie są skutki radzenia sobie samemu w postępowaniu. Dariusz Bednarski Oczywiście firmy duŝe czy średnie nie będą podatkowymi Biedronkami maksymalnie obniŝającymi ceny. Myślę jednak, Ŝe przewagę konkurencyjną zdobędą firmy, które staną się podatkowym Fordem z pierwszą linią produkcyjną. Chodzi o to, aby stworzyć bardzo dobry produkt końcowy, ale w taki sposób, Ŝeby wiele czynności na wstępnych etapach produkcji wykonywanych było przez personel niŝszego szczebla. W moim przekonaniu takie firmy będą najbardziej konkurencyjne i efektywne. Myślę, Ŝe w tym modelu, który uwaŝam za docelowy, wszystkie podstawowe czynności będą czynnościami mechanicznymi. Wymaga to oczywiście odpowiedniego zarządzania i ustawienia systemów pracy. Nawet w postępowaniach podatkowych pewne czynności wstępne, opracowanie i przygotowanie dokumentów mogą wykonywać osoby o niŝszych kwalifikacjach. Następnie trafią one do doradcy podatkowego, który dokona ich analizy i stworzy końcowy produkt, czyli podejmuje czynności doradcze w postępowaniu. Myślę. Ŝe to jest kierunek, w którym firmy doradcze będą zmierzać, poniewaŝ to jest metoda podnoszenia efektywności.

6 Marek Kutarba W ostatnim czasie wiele mówi się o zielonej księdze w VAT i skonsolidowanej podstawie opodatkowania w CIT. O ile ten ostatni projekt ma pewien kształt, o tyle o zielonej księdze niewiele się dyskutuje. W Dzienniku Urzędowym ukazała się publikacja, która tłumaczy pewne pojęcia w CIT. Wiemy mniej więcej, na czym polega róŝnica między usługą restauracyjną i nierestauracyjną. Pojawia się zielona księga w VAT. Po co? Krzysztof Sachs Zielona księga to jest zupełnie inne opracowanie niŝ interpretacja dotycząca usług restauracyjnych. Faktycznie niewiele jeszcze o niej się mówi, poniewaŝ jesteśmy na początku procesu jej tworzenia. Zielona księga jest zapowiedzią zreorganizowania VAT. Obawiam się. Ŝe cały ten proces moŝe zakończyć się wielką liczbą drobnych propozycji, które nie zmienią systemu, ale będą zmierzały do zwiększenia wpływów z tego podatku. Wyjaśnijmy, Ŝe obecnie mamy kilka obszarów, w których Komisja Europejska oczekuje propozycji zmian. Propozycje te przygotowują róŝne profesjonalne firmy doradcze. Etap zbierania ma się za-kończyć w maju tego roku. Ponadto Komisja sformułowała pewne obszary, w których system VAT wymaga zmian. Trudno więc dyskutować o zielonej księdze. MoŜna natomiast dyskutować o tym, co się powinno zmienić w europejskim systemie VAT. Marek Kutarba Czy zatem jest dziś potrzeba gruntownej zmiany w VAT i CIT? Zarówno skonsolidowana baza w CIT, jak i zielona księga mają wspólny mianownik, którym jest wspólnotowa idea zharmonizowanego rynku wewnętrznego (single market). Obie koncepcje w załoŝeniu mają realizować jeden z waŝnych unijnych celów, jakim jest wyeliminowanie nadmiernych i dyskryminujących róŝnic w sposobie opodatkowania dochodu i konsumpcji, przy czym na razie nie ma mowy o ujednolicaniu stawek CIT czy VAT W szczegółach projekty te zawierają takŝe rozwiązania o znacznie dalej idących skutkach, przy czym na temat zielonej księgi niewiele moŝna obecnie powiedzieć, poniewaŝ jest to model zaledwie zarysowany koncepcyjnie, podczas gdy CCCTB jest juŝ gotowym projektem dyrektywy, z którym polska prezydencja w UE wkrótce będzie musiała się zmierzyć. Projekt CCCTB zakłada ujednolicenie sposobu przechodzenia z wyniku finansowego na podatkowy w państwach członkowskich, co jest stosunkowo mało kontrowersyjne, oraz moŝliwość konsolidacji podstaw opodatkowania korporacji międzynarodowych. W efekcie proponowanych zmian korporacje międzynarodowe mają łączyć swoje dochody i straty z całego obszaru działalności na terenie Unii, aby następnie skonsolidowany wynik podatkowy alokować według określonego klucza do poszczególnych państw, gdzie zastosowanie znajdzie lokalna stawka CIT. MoŜliwość konsolidacji transgranicznej stanowić będzie oś sporów wokół CCCTB, poniewaŝ róŝne państwa członkowskie w róŝny sposób zyskają lub stracą na tej zmianie nie tylko po stronie samych wpływów z CIT. ale teŝ po stronie pośrednich efektów makroekonomicznych, takich jak zatrudnienie. wzrost gospodarczy czy zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Kolejnym kłopotem z projektem CCCTB jest obawa, Ŝe w przyszłości dojdzie w jego konsekwencji do faktycznego ujednolicenia stawek nominalnych podatku. Choć nie ma dziś Ŝadnych projektów w tej mierze, warto zauwaŝyć, Ŝe jeŝeli ujednolicimy bazę podatkową w oparciu o obecnie rozwaŝany model CCCTB, to jedynym istotnym elementem konkurencji podatkowej między państwami pozostanie stawka. W takim wypadku presja na wyrównanie stawek istotnie się zwiększy i jest prawdopodobne, Ŝe silni gracze w UE, jak Francja czy Niemcy, podejmą w tym kierunku intensywne działania dyplomatyczne. Trzeba będzie wtedy na chłodno ocenić jego wszystkie konsekwencje dla Polski, poniewaŝ per saldo nie muszą być wcale dla nas złe.

7 Krzysztof Sachs Wydaje mi się, Ŝe nie moŝna porównywać CIT i VAT, jeśli chodzi o konkurencję między państwami. O ile zasady CIT obowiązujące w danym państwie są w oczywisty sposób jednym z powodów wyboru przy dokonywaniu inwestycji, to nie wydaje mi się, aby ktokolwiek wybierał miejsce inwestowania, biorąc pod uwagę regulacje VAT W związku z tym przyczyną chęci porządkowania VAT nie jest podnoszenie atrakcyjności kraju. Oczywiście zgadzam się. Ŝe system VAT jest bez wpływu na decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe stawki VAT mogą być czynnikiem konkurencji podatkowej między państwami, przy czym jest to rywalizacja o przyciąganie konsumpcji, a nie inwestycji. Gdyby zgodnie z załoŝeniami zielonej księgi pobór VAT następował wyłącznie w miejscu konsumpcji towaru lub usługi, to te towary i usługi, których konsumpcja jest mobilna, czyli poddaje się łatwej relokacji (np. usługi turystyczne, medyczne etc), mogłyby stać się polem konkurencji stawkami VAT w większym stopniu, niŝ ma to miejsce dziś. Jarosław Bieroński RóŜnica między zieloną księgą a skonsolidowaną podstawą opodatkowania w CIT jest taka, Ŝe skonsolidowana podstawa w sensie koncepcji jest dojrzałym produktem. Zielona księga natomiast na razie identyfikuje jedynie obszary, z którymi w duŝym zakresie się zgadzam, a mianowicie obszary, w których system VAT nie działa tak, jak powszechnie się tego oczekuje. Wspólnym zakresem obydwu propozycji jest zniesienie barier dla wspólnego rynku. Nikt chyba nie ma wątpliwości, Ŝe dziś w praktyce w Unii Europejskiej nie mamy jeszcze jednolitego rynku w pełnym tego słowa znaczeniu. Ustawodawstwa wewnętrzne państw członkowskich przewidują bowiem jeszcze sporo barier podatkowych. Potwierdzeniem tej tezy jest orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości dotyczące CIT, np. w zakresie rozliczenia strat, grup podatkowych itd. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez kraje członkowskie nie dają podstawy do stworzenia jednolitego rynku, potrzeba czegoś więcej. Jeśli chodzi o zieloną księgę, to ona identyfikuje obszary, w których VAT nie funkcjonuje właściwie, co powoduje zmniejszenie dochodów budŝetowych państw i niepotrzebne koszty dla podatników. Zielona księga jest więc w duŝej mierze nastawiona na poprawienie efektywności na poziomie fiskalnym oraz na uszczelnienie systemu w taki sposób, aby przeciwdziałać zjawisku znikających podatników". To jest dziś problem na całym świecie. Zielona księga pokazuje teŝ, jak moŝna uszczelnić system VAT Przykładowo formułuje się propozycję odprowadzania VAT nie przez podatnika. ale przez nabywcę towaru lub usługi albo przez bank obsługujący podatnika. Banki, zgodnie z tą propozycją, miałyby działać jako quasi-płatnicy. Inna propozycja zakłada posługiwanie się wyłącznie wymianą elektroniczną faktur. Zgodnie z tą koncepcją funkcjonowałaby centralna baza danych zarządzana przez fiskusa albo przez podatnika, do której natychmiast trafiałyby informacje o tym, kto komu oraz ile jest dłuŝny z tytułu VAT i z tytułu wy nagrodzenia netto za usługę lub towar. Kolejne trafne załoŝenia zielonej księgi polegają na dyskutowaniu rozwiązań, które mogłyby prowadzić do sytuacji, gdy VAT rzeczywiście będzie neutralny dla przedsiębiorstw oraz będzie bardziej spójny z przepisami regulującymi nakładanie innych danin, jak cła i akcyza, oraz Ŝe jego administrowanie będzie efektywniejsze, tańsze dla podatnika. Paweł Mazurkiewicz W moim przekonaniu skonsolidowana podstawa opodatkowania to jest dziś political fiction. Przez kilka lat biurokracja brukselska wydała niemałe środki na opracowania w zakresie podatków i obecnie mamy tego efekty. Zasadnicza słabość tych koncepcji polega na tym, Ŝe nie ma państwa, które moŝe z całą odpowiedzialnością określić, jaki będzie skutek budŝetowy po wprowadzeniu takiego systemu. Co więcej, zaproponowany system zakłada opcjonalność przystąpienia do niego po stronie firm.

8 Powstaje więc podwójne pytanie o skutki. Bartosz Miłaszewski Uszczelnienie VAT jest na pewno działaniem, jakie powinno być popierane szeroko, gdyŝ moŝe doprowadzić do obniŝenia (lub choćby niepodwyŝszania) stawek tego podatku, co byłoby zjawiskiem poŝądanym. W zakresie wprowadzenia skonsolidowanej podstawy opodatkowania - nie wierzę w taką moŝliwość w ciągu najbliŝszych dziesięciu lat. Mając na uwadze aspekty polityczne, ale i niezwykle dynamiczną sytuację na rynku związaną z kryzysem, planem przeciwdziałania kryzysowi, a następnie planem przeciwdziałania ograniczeniom wypływającym z planu przeciwdziałania kryzysowi... jest to obecnie całkowita fikcja, jednak wiele obecnie funkcjonujących rozwiązań wcześnie wydawało nam się fikcją. Dlatego nie ignorowałbym pomysłu jako nierealnego. Moim zdaniem z punktu widzenia pewnego potencjalnego wpływu na strukturę sprzedaŝy firm doradztwa podatkowego naleŝy obserwować działania dotyczące CCCTB, ale bez zbędnego przejęcia. Od momentu wykrystalizowania się idei i jej ewentualnego przyjęcia do jej wejścia w Ŝycie będziemy mieli dość czasu na przygotowanie do tego naszych firm i klientów. Jerzy Bielawny Z punktu widzenia ekonomicznego moment, w którym te propozycje zostały sformułowane, jest oryginalny. Jeśli propozycje zostałyby wypracowane w okresie prosperity gospodarczej, to jestem przekonany, Ŝe pojawiłoby się o wiele mniej obaw o wpływ na finanse publiczne poszczególnych członków UE. Myślę, Ŝe pytanie o skutki gospodarcze będzie coraz częściej formułowane. Wydaje mi się równieŝ, Ŝe dyskusja nad projektem doprowadzi do trójpodziału: nowe kraje UE - stare kraje UE dotknięte kryzysem - liderzy (Niemcy, Francja). Pojawia się pytanie, kto poza tymi dwoma krajami jeszcze będzie za wdroŝeniem tego systemu. Jeśli chodzi o korzyści z wprowadzenia systemu skonsolidowanej bazy, to akurat Niemcy nie wygrywają w Ŝadnym scenariuszu obecnie dostępnych analiz. Zachodzi przypuszczenie. Ŝe wsparcie Niemców dla inicjatywy CCCTB ma nie tyle źródło w ocenie skutków jednostkowego wdroŝenia tego modelu, ale zakłada korzyści wynikające z potencjalnej przyszłej harmonizacji stawek, które byłoby prawdopodobnym krokiem numer dwa po wdroŝeniu CCCTB. Jerzy Bielawny Pamiętajmy, Ŝe kaŝdy budŝet państwa poza dochodami ma teŝ wydatki, które nie są w Ŝaden sposób harmonizowane. Obecnie koszty ubezpieczeń społecznych są kosztem kaŝdego kraju. KaŜde państwo członkowskie przeŝywa kryzys demograficzny. Nawet dodatni wzrost Francji, jeśli chodzi o demografię. ma dość niepokojące dla samej Francji źródło. Andrzej Marczak Myślę, Ŝe niezwykle trudno będzie wypracować konsensus między 27 państwami co do podziału tego tortu w postaci skonsolidowanej podstawy opodatkowania, a do przyjęcia takiej dyrektywy wymagana jest zgoda wszystkich krajów członkowskich. Proponuje się zastosowanie róŝnych kryteriów: zatrudnienia, wartości sprzedaŝy, wartości aktywów. W tych wszystkich zakresach kraje mają rozbieŝne interesy. Są kraje holdingowe jak Luksemburg i Cypr, gdzie lokuje się wyłącznie kapitał i tam swoje siedziby mają spółki holdingowe, a nie operacyjne. Są państwa, w których jest duŝa liczba zatrudnionych, jak Niemcy i Polska. Pojawia się teŝ wiele niejasności, jak technicznie ten system miałby funkcjonować, jak zachować nad nim kontrolę z perspektywy poszczególnych krajów i te szczegóły mogą zniweczyć ideę wspólnej podstawy opodatkowania.

9 Jeśli państwa członkowskie nie wypracują konsensusu, to dyrektywa oczywiście nie wejdzie w Ŝycie, poniewaŝ w kwestiach podatkowych nadal konieczne jest jednomyślne współdziałanie państw członkowskich. Mimo to. jeśli co najmniej osiem państw wyrazi taką wolę. moŝe wprowadzić u siebie model CCCTB w formule tzw. wzmocnionej współpracy. Taki scenariusz wydaje się obecnie bardziej realny niŝ dyrektywa wiąŝąca 27 państw. Nie jest tez wykluczone, Ŝe Polska znajdzie się w tej grupie, poniewaŝ w niektórych scenariuszach nasz udział we wzmocnionej współpracy mógłby okazać się obiektywnie korzystny. Jest takŝe prawdopodobne, Ŝe model CCCTB w pełnej wersji nie znajdzie w ogóle zastosowania, a państwa członkowskie zdecydują się jedynie na ujednolicenie zasad dotyczących ustalania bazy w CIT, bez opcji konsolidacji wyników międzynarodowych koncernów. Byłaby to dobra wiadomość dla polskich podatników. poniewaŝ polski system podatkowy kreuje większe dysproporcje między wynikiem finansowym i podatkowym, niŝ ma to na ogół miejsce w innych państwach UE. Ireneusz Krawczyk Pozytywnie naleŝy ocenić wszystkie zmiany w zakresie VAT, które będą skutkowały uproszczeniem systemu. Co prawda podatek ten obciąŝa konsumpcję, ale koszty ego poboru i rozliczania obciąŝają przedsiębiorców. Ograniczenie obowiązków z pewnością wpłynęłoby na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Marek Kutarba Pytanie, czy polski rząd będzie tym zainteresowany? Skutki wdroŝenia zaproponowanego systemu w CIT byłyby korzystne zaledwie dla 5 krajów, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę. Z duŝych państw skorzystałyby tylko Niemcy i Włochy. Pozostałe kraje na tym by straciły, na czele z Irlandią, która miałaby być największą przegraną. Podobnymi danymi posługuje się Komisja Europejska. Mimo to nie tylko państwa wygrywające w analizowanych scenariuszach opowiadają się za przyjęciem CCCTB. 0 przypuszczalnych motywach niemieckich juŝ wspominałem, a dotyczą pewnie takŝe innych państw tzw. starej piętnastki. Poza tym trzeba pamiętać, Ŝe wpływy z CIT to średnio tylko ok. 3 proc. łącznych wpływów budŝetowych państw członkowskich UE. Zatem istotny jest nie tyle sam CIT, ile jego wpływ na konkurencję podatkową między państwami UE, ale co nie mniej waŝne, takŝe na konkurencję zewnętrzną UE zwłaszcza wobec USA czy państw z grupy BRIC. Po kryzysie greckim, irlandzkim i portugalskim szanse siłowego przeforsowania CCCTB są pewnie większe ńtŝ wcześniej, co być moŝe uzasadnia, Ŝe właśnie dziś pomysł ten powraca. DEBATĘ PROWADZIŁ MAREK KUTARBA NOTOWAŁ ŁUKASZ ZALEWSKI

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski pod red. Tomasza Kalinowskiego Autorzy: Anna Hildebrandt Tomasz

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo