W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy"

Transkrypt

1 Tytuł: DZIENNIK GAZETA PRAWNA Data: Autor: ŁUKASZ ZALEWSKI W doradztwie podatkowym nie ma miejsca na kapitał obcy Fundamentalnym elementem działalności firm doradztwa podatkowego jest zaufanie klienta. Wprowadzenie zewnętrznego finansowania mogłoby doprowadzić do powstania podejrzeń, co do motywacji, którą kieruje się doradca podatkowy, a w efekcie do utraty tego zaufania. W Europie toczy się równieŝ dyskusja dotycząca zmian w systemie CIT oraz VAT. Rozwiązania te budzą jednak kontrowersje. Marek Kutarba Pierwszym tematem w debacie jest sytuacja na rynku. Szczególnie interesująca jest sprawa finansowania spółek doradztwa podatkowego. Czy w dalszym ciągu obowiązującym i jedynym modelem jest finansowanie ze środków z bieŝącej działalności, czy teŝ pojawiają się pomysły na finansowanie zewnętrzne, przez inwestorów? Przykładowo, na rynku kancelarii prawnych pojawiła się idea stworzenia moŝliwości finansowania działalności z zewnątrz. Być moŝe za jakiś czas doczekamy się Tesco lexa, czyli sieci tanich kancelarii i finansowanych przez duŝy kapitał. Czy przedstawiciele firm doradztwa podatkowego spodziewają się zmian w zakresie finansowania? Paweł Mazurkiewicz Rynek doradztwa podatkowego charakteryzuje się tym, Ŝe nie jest kapitałochłonny. MoŜna postawić tezę, Ŝe funkcjonujące firmy doradztwa podatkowego powstały bez nakładów finansowych. W segmencie doradztwa podatkowego nie naleŝy spodziewać się zmian w sposobie finansowania. Nie będziemy emitować akcji, Ŝeby zgromadzić kapitał. Trudno natomiast powiedzieć, czy moŝe dojść do zmiany funkcjonowania spółek, polegającej na otwieraniu punktów wypełniania zeznań rocznych PIT na korytarzu w galerii handlowej. To jest inny biznes. Jarosław Błeroński Na rynku kancelarii prawnych w Polsce finansowanie działalności przez zewnętrznych inwestorów to odległa przyszłość. W niektórych obszarach świata powstały co prawda spółki prawnicze, które emitują akcje, ale to są jednak sporadyczne przypadki. Natomiast w Polsce zaczęły się pojawiać usługi doradztwa podatkowego finansowane przez bank. Chodzi m.in. o Tax Care. Paweł Mazurkiewicz Jednak Tax Care zajmuje się księgowością, a nie doradztwem podatkowym. To zupełnie inny segment rynku. Jarosław Bieroński Jeśli mówimy o doradztwie podatkowym w najszerszym znaczeniu, tak jak to określa ustawa o doradztwie podatkowym, to działalność Tax Care przynajmniej w części mieści się w tej działalności. Bartosz Miłaszewski Niewątpliwie nasze firmy zajmują się doradztwem podatkowym sensu stricte. Rodzi się pytanie, czy klienci firm świadczących tylko usługi księgowe i rozliczeń podatkowych typu Tax Care byliby zainteresowani usługami doradztwa podatkowego, czyli takimi jakie świadczą nasze firmy. W mojej

2 opinii klienci takich firm nie są zainteresowani naszym doradztwem podatkowym i obecnie nie są one konkurencją dla nas, lecz uzupełnieniem oferty rynku. Są one konkurencją przede wszystkim dla mniejszych kancelarii doradztwa podatkowego. Zaryzykowałbym jednak twierdzenie, Ŝe wprowadzenie na rynek firm świadczących usługi bardzo atrakcyjne cenowo niekoniecznie musi być złym zjawiskiem. Skorzystanie z usług tych firm moŝe zachęcić podatników czy małe firmy do korzystania z wyspecjalizowanych firm doradztwa podatkowego. Skorzystanie z usług takich firm moŝe być pierwszym krokiem do tego, aby za pewien czas, gdy biznes się rozwinie, poszukać firm, które nie tylko zajmą się rozliczeniami, ale świadczą teŝ usługi wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W efekcie być moŝe pojawienie się firm oferujących tanie usługi rozliczeniowe moŝe być pierwszym krokiem do tego, Ŝeby część tych osób i firm została w przyszłości równieŝ naszymi klientami. Andrzej Marczak Myślę, Ŝe firmy doradztwa podatkowego, które prowadzimy zajmują się zupełnie innym biznesem. Obsługujemy powaŝne firmy i przedsiębiorstwa, a nasze usługi nie są skierowane tylko do osób fizycznych, które potrzebują jednorazowej usługi wypełnienia formularza podatkowego. Na rynku funkcjonują podmioty świadczące tego rodzaju usługi, ale to są dwa zupełnie róŝne zakresy działalności. Trudno nazwać doradztwem podatkowym ofertę firm księgowych, skoncentrowanych na odzwierciedleniu przeszłości, które nie są skupione na planowaniu podatkowym. na optymalizacji podatkowej, na kreowaniu przyszłości i pomocy klientom w skomplikowanych sytuacjach. Odnosząc się do pytania dotyczącego finansowania firm doradztwa podatkowego, chciałbym zauwaŝyć, Ŝe jest to biznes, który jest oparty na wiedzy ludzi. W efekcie istnieje duŝe ryzyko, Ŝe inwestycja w spółkę, w której w pewnym momencie zabraknie kluczowych doradców, nie powiedzie się. Klienci firm doradztwa podatkowego mają zaufanie do poszczególnych osób, a nie idei, maszyny, czy pomysłu i tak naprawdę, jest to biznes osobowy. To wymusza równieŝ formę prawną prowadzonej działalności, dlatego na tym rynku dominują spółki osobowe, a nie spółki akcyjne notowane na giełdzie. Marek Kutarba MoŜe jednak kapitał obcy będzie potrzebny, aby doradców podatkowych zatrzymać i utrzymać? Pogląd, aby spółkom doradztwa podatkowego nie był potrzebny kapitał, jest pewnym uproszczeniem. Bez wątpienia nie jesteśmy kapitałochłonnym sektorem gospodarki, jednak kapitał, często takŝe obcy, jest niezbędny choćby do sfinansowania naleŝności. W przypadku średniej rotacji naleŝności ze sprzedaŝy na poziomie np. 30 dni firma wymaga permanentnego finansowania w wysokości odpowiadającej jej jednomiesięcznej sprzedaŝy brutto. Nawet przy dalece zoptymalizowanym zarządzaniu naleŝnościami ich efektywne finansowanie stanowi waŝne wyzwanie dla firm doradczych. Poza tym miewamy przecieŝ takŝe klasyczne inwestycje wymagające finansowania. Jerzy Bielawny Zwróćmy uwagę, Ŝe firmy zgromadzone na tej debacie są niereprezentatywne, jeśli chodzi o całość rynku doradztwa podatkowego. Patrzymy na rynek z punktu widzenia firm wielkich, duŝych i średnich. Niewątpliwie wszyscy spełniamy definicję rynku osobowego. Co więcej, mamy dwa atuty: osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz wyrobioną markę firmy. Zgadzam się, Ŝe dla tego rodzaju firm rynek doradztwa podatkowego jest mało kapitałochłonny z punktu widzenia prowadzonej działalności. Jednak dla małych kancelarii sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ten podział wpływa teŝ na dywersyfikację portfela klientów. Do firm wielkich przychodzą wielcy klienci, w znaczeniu skali prowadzonego przedsiębiorstwa. Do firm takich jak nasza przychodzą zarówno firmy duŝe, średnie, jak i Kowalski. Nie spotykamy się zazwyczaj z problemem bezrobocia. W firmach małych sprawa wygląda inaczej. Tam nierzadko występuje walka o to, aby móc świadczyć usługi komukolwiek. To powoduje,

3 Ŝe jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji niŝ kancelarie, dla których prostą konkurencją jest po sąsiedzku biuro rachunkowe, które oferuje coraz niŝsze ceny za świadczone usługi. Przedsięwzięcie takie jak Tax Care, czyli doradztwo podatkowe spoza sektora doradztwa, moŝe stać się konkurencją nie tylko dla tych małych firm, ale równieŝ dla nas, o ile powstanie pewien konglomerat spółek i podmiotów satelickich, które będą z tym biznesem powiązane. W efekcie ten konglomerat stanie się podmiotem mocniejszym, bo za nim stoi inwestor. Boję się jednak, aby nie powstało wraŝenie, Ŝe za firmą doradztwa podatkowego stoi jeszcze ktoś spoza branŝy, inwestor, który ma zupełnie inne cele niŝ doradcy podatkowi. Zwróćmy uwagę, Ŝe my bazujemy na podwójnym zaufaniu klienta. Na wejściu otrzymujemy kredyt zaufania. Klient, który do nas przychodzi, ma do nas z definicji zaufanie. Trudniej jest sprawić, aby ten klient, rozwiązując współpracę, miał równieŝ to zaufanie. Moim zdaniem finansowanie zewnętrzne moŝe doprowadzić do pewnego rodzaju niekomfortowej sytuacji, kiedy firma będzie odpychała klienta z takiego powodu, Ŝe inwestor będzie konkurentem dla klienta. Pochodzenie kapitału nie ma w moim przekonaniu większego znaczenia. Groźniejsza jest sama istota tej nowej formuły. JeŜeli koncepcja dyskontu usług podatkowych upowszechniłaby się, mielibyśmy do czynienia z erozją prestiŝu zawodu doradcy podatkowego. W usługach adwokackich czy radcowskich tego typu forma sprzedaŝy nie występuje i zapewne nieprędko się pojawi. Liberalizacja przepisów dotyczących reklamy utorowała natomiast drogę do sprzedaŝy usług nazywanych podatkowymi przez ladę. To pomysł z sektora usług bankowych czy finansowych, przy czym tam nikt nie oczekuje, Ŝe w okienkach oddziałów tych firm zasiądą doświadczeni bankierzy lub doradcy inwestycyjni. W punktach obsługi klienta pracuje bowiem personel z niewielkim staŝem, wąsko przeszkolony do sprzedaŝy ograniczonej liczby wystandaryzowanych produktów. Przeniesienie tych doświadczeń na rynek usług podatkowych musi oznaczać albo bardzo wąską ofertę, np. ograniczoną do usług typowego biura rachunkowego, albo powaŝną stratę po stronie jakości. W Ŝadnym z tych przypadków doradztwo podatkowe" nie wydaje się adekwatnym określeniem. Jarosław Bieroński Pojawienie się firmy, która zajmuje się rozliczeniami na zasadzie dyskontowej, uwaŝam za przejaw pewnej tendencji, która występuje w usługach profesjonalnych (doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe) na innych rynkach, głównie w krajach europejskich. W moim przekonaniu tego rodzaju firmy nie odbiorą nam klientów. Problem leŝy gdzie indziej. Rynek doradztwa podatkowego szeroko rozumianego stanowi w pewnym, choćby wąskim, zakresie substytut naszych usług doradczych. Jeśli ta koncepcja przyjmie się powszechnie, to konkurencja wśród takich firm i doradców podatkowych zwiększy się i wpłynie to na strukturę wynagradzania i sposób zarządzania kancelarią doradztwa podatkowego. W szczególności klienci będą mogli za znacznie mniejsze wynagrodzenie uzyskać pewne podstawowe informacje na temat funkcjonowania podatków, stanowiące standardowe rozwiązania podatkowe. Firmy dyskontowe będą sprzedawały bardzo proste, niewykwalifikowane czynności doradztwa podatkowego. Do doradców podatkowych z wykwalifikowanych firm doradczych klienci przyjdą z pytaniami o kwestie wysublimowane, niestandardowe. jednocześnie oczekując, Ŝe dostaną propozycję określonego zryczałtowanego wynagrodzenia. Nie sądzę, aby to przełoŝyło się na obniŝenie naszych przychodów. Twierdzę natomiast. Ŝe będziemy musieli zarządzać naszymi kancelariami, uwzględniając nową sytuację, aby zachować konkurencyjność doradztwa podatkowego. W efekcie dojdziemy do tego, Ŝe podstawowe czynności, materiały oraz standardowe porady kancelarie doradztwa podatkowego będą oferować za niskie wynagrodzenie lub bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach szerszego pakietu usług. Tak juŝ się dzieje w wielu firmach w zachodniej Europie. Podstawowe informacje, za które kiedyś doradcy pobierali wynagrodzenie według stawek godzinowych, są obecnie oferowane bez dodatkowego wynagrodzenia. Kancelarie wprowadzają klientów na swoje strony internetowe.

4 Dlaczego? PoniewaŜ obok funkcjonują firmy dyskontowe, które to robią za półdarmo. A więc w pewnym zakresie tego rodzaju oferty stanowią łatwiej dostępny substytut usług doradztwa podatkowego. W moim odczuciu będzie to miało coraz większy wpływ. To, co będzie dziać się na rynku doradczym, moŝna porównać w pewnym zakresie do rynku usług medycznych. Kiedy pacjent przychodzi do lekarza lub stomatologa, to lekarz czy stomatolog wykonuje tylko jedną zasadniczą czynność, resztę wykonuje niŝej wynagradzany pracownik pomocy medycznej. To samo dzieje się na rynku usług prawniczych w londyńskim City i na rynku doradztwa podatkowego w Wielkiej Brytanii i Holandii. Dariusz Bednarski Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe kapitał na rynku doradztwa podatkowego będzie w przyszłości potrzebny. Obecnie nie występują właściwie przejęcia między podmiotami doradztwa podatkowego. Wydaje się jednak, Ŝe do takich przejęć zacznie dochodzić, poniewaŝ rozwój organiczny jest juŝ bardzo trudny ze względu na duŝą konkurencję. Jeśli dojdzie do przejęć, to kapitał będzie potrzebny, aby przynajmniej częściowo wynagrodzić podmioty czy właścicieli podmiotów przejmowanych. Drugie zjawisko, z którym moŝemy mieć do czynienia, to wykupy menedŝerskie. Myślę, Ŝe to będzie istotny element rynku, który pojawi się za kilka lat. Obecnie większość właścicieli firm doradztwa podatkowego jeszcze nie myśli o przejściu na emeryturę, ale za kilka lat takie zjawisko bez wątpienia się pojawi. Być moŝe przyjdą do nas młodsi koledzy i zaproponują nam przejęcie firmy. Osobiście mam takie doświadczenia. Przejmowałem firmę, w której teraz jestem wspólnikiem. Spodziewam się, Ŝe za kilka lat taka propozycja zostanie mi złoŝona. W takich sytuacjach potrzebne są kapitały. Bartosz Milaszewski Kwestia przejęć w naszej branŝy jest co najmniej problematyczna. MBO jest zjawiskiem pojawiającym się stosunkowo często, plany sukcesji są istotną częścią kultury organizacyjnej większości duŝych firm doradczych. Proszę jednak zwaŝyć, Ŝe w zakresie ruchu" na rynku najczęściej mamy do czynienia z przejściem poszczególnych specjalistów lub ich grup z jednej firmy do drugiej, a transakcje faktycznych połączeń czy przejęć na rynku są niezwykle rzadkie. Rynek nie docenia jeszcze efektów synergii, a z drugiej strony wiele firm ocenia pozytywnie plany rozwoju organicznego. Ewentualny napływ kapitału pochodzącego od inwestorów finansowych teoretycznie mógłby doprowadzić do zjawiska polegającego na szybkim zbudowaniu superteamu złoŝonego z doświadczonych specjalistów, wokół kapitału, a nie wokół osoby czy osób - lidera, jak to ma miejsce dziś. Jakkolwiek nie wierzę w faktyczne powstanie podatkowej Chelsea czy Realu, bowiem nasza branŝa opiera się na kapitale ludzkim, a nie finansowym. Takie zjawisko byłoby rynkową kometą -zabłysłoby na niebie, wywołało sporo komentarzy, a następnie zblakło. Krzysztof Sachs Problem ten dotyczy jednak nie finansowania działalności, ale finansowania właścicielskiego. Przychylam się do tezy pierwotnej, Ŝe specyfika naszej branŝy obejmuje zadania zupełnie inne niŝ te, którymi zajmują się Biedronki podatkowe. W moim przekonaniu kwestia finansowania działalności nie jest nawet trzeciorzędnym problemem, poniewaŝ jej po prostu nie ma. Naszym problemem jest to, skąd wziąć dobrych ludzi, jak poradzić sobie z presją cenową, jak poprawić jakość legislacji itd. Natomiast finansowanie działalności dla nikogo tak naprawdę nie jest istotnym elementem funkcjonowania firmy doradztwa podatkowego. Andrzej Marczak ZauwaŜmy równieŝ pewne tendencje wśród mniejszych firm doradztwa podatkowego. Indywidualni doradcy wychodzą z większych spółek i podejmują samodzielną praktykę. Materia podatkowa to skomplikowana dziedzina, a rynek wymaga kompleksowości obsługi i głębokiej specjalizacji, nawet w konkretnych przepisach. Dlatego teŝ przy takich oczekiwaniach ze strony klientów, chcąc oferować

5 dobrą jakość usług. doradcy często łączą się i tworzą spółki partnerskie. Dzięki temu optymalizują koszty: mają jedno biuro, mają mniejsze koszty oprogramowania i bieŝącej obsługi, inaczej dzielą się zyskiem itd. A więc jest tendencja do tworzenia dobrych małych spółek doradztwa podatkowego i myślę, Ŝe to się będzie nasilać. Co więcej, jest to dla nas wyzwanie, poniewaŝ te spółki tworzą często osoby dobrze przygotowane, wykształcone, znające odpowiednie standardy i procedury obsługi klientów. W konsekwencji przewiduję, Ŝe presja cenowa będzie coraz większa. W celu zdobywania nowych klientów doradcy będą oferować więcej za mniej. Dariusz Bednarski Zwróćmy uwagę, Ŝe najczęściej to są osoby, które zdobywały doświadczenia w firmach wielkiej czwórki. Są to doradcy o wysokich kompetencjach, którzy wchodzą dziś samodzielnie na rynek, na którym miejsca jest coraz mniej. Presja konkurencyjna jest więc bardzo wysoka. Jerzy Bielawny Występuje równieŝ zjawisko grupowania działalności indywidualnej. Spółka partnerska pozwala na specjalizację, kooperację, podział kosztów, ale taka spółka formalnie nigdy nie powstaje. Choć w praktyce to działa jak spółka partnerska. Ireneusz Krawczyk Z mojego punktu widzenia kwestia zewnętrznego finansowania działalności jest abstrakcyjna. Nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, czy takie zewnętrzne finansowanie wchodziłoby w grę. W dziedzinie, którą się zajmuję, w postępowaniach podatkowych głównym problemem jest to, Ŝe za kaŝdym razem tworzy się prototyp, a to jest kosztowne w produkcji. Stworzenie pewnej taśmowej działalności byłoby rewolucją. Nie moŝna powiedzieć, Ŝe nie ma większej róŝnicy między stworzeniem pisma procesowego w konkretnej sprawie a stworzeniem innego produktu. W przypadku postępowań podatkowych i sądowych te indywidualne cechy zawsze powodują, Ŝe produkt jest droŝszy. On musi być dostosowany do konkretnej sytuacji. A więc jest duŝa pracochłonność tych czynności. Co waŝne, nie zawsze to się przekłada prosto na wysokość wynagrodzenia, poniewaŝ koncepcja godzinowego wynagrodzenia powoli odchodzi do lamusa. Wszyscy chcą z góry ustalić cenę. W przypadku postępowań całkowite koszty są często nieznane, poniewaŝ nie wiadomo, ile wątków w postępowaniu się pojawi. A więc kwestia wynagrodzenia sprowadza się do przekonania klienta. Ŝe nasza praca jest warta Ŝądanego wynagrodzenia. Często występują sytuacje, w których klient przychodzi juŝ z decyzją lub nawet wyrokiem sądu administracyjnego i wtedy szczególnie widać, jakie są skutki radzenia sobie samemu w postępowaniu. Dariusz Bednarski Oczywiście firmy duŝe czy średnie nie będą podatkowymi Biedronkami maksymalnie obniŝającymi ceny. Myślę jednak, Ŝe przewagę konkurencyjną zdobędą firmy, które staną się podatkowym Fordem z pierwszą linią produkcyjną. Chodzi o to, aby stworzyć bardzo dobry produkt końcowy, ale w taki sposób, Ŝeby wiele czynności na wstępnych etapach produkcji wykonywanych było przez personel niŝszego szczebla. W moim przekonaniu takie firmy będą najbardziej konkurencyjne i efektywne. Myślę, Ŝe w tym modelu, który uwaŝam za docelowy, wszystkie podstawowe czynności będą czynnościami mechanicznymi. Wymaga to oczywiście odpowiedniego zarządzania i ustawienia systemów pracy. Nawet w postępowaniach podatkowych pewne czynności wstępne, opracowanie i przygotowanie dokumentów mogą wykonywać osoby o niŝszych kwalifikacjach. Następnie trafią one do doradcy podatkowego, który dokona ich analizy i stworzy końcowy produkt, czyli podejmuje czynności doradcze w postępowaniu. Myślę. Ŝe to jest kierunek, w którym firmy doradcze będą zmierzać, poniewaŝ to jest metoda podnoszenia efektywności.

6 Marek Kutarba W ostatnim czasie wiele mówi się o zielonej księdze w VAT i skonsolidowanej podstawie opodatkowania w CIT. O ile ten ostatni projekt ma pewien kształt, o tyle o zielonej księdze niewiele się dyskutuje. W Dzienniku Urzędowym ukazała się publikacja, która tłumaczy pewne pojęcia w CIT. Wiemy mniej więcej, na czym polega róŝnica między usługą restauracyjną i nierestauracyjną. Pojawia się zielona księga w VAT. Po co? Krzysztof Sachs Zielona księga to jest zupełnie inne opracowanie niŝ interpretacja dotycząca usług restauracyjnych. Faktycznie niewiele jeszcze o niej się mówi, poniewaŝ jesteśmy na początku procesu jej tworzenia. Zielona księga jest zapowiedzią zreorganizowania VAT. Obawiam się. Ŝe cały ten proces moŝe zakończyć się wielką liczbą drobnych propozycji, które nie zmienią systemu, ale będą zmierzały do zwiększenia wpływów z tego podatku. Wyjaśnijmy, Ŝe obecnie mamy kilka obszarów, w których Komisja Europejska oczekuje propozycji zmian. Propozycje te przygotowują róŝne profesjonalne firmy doradcze. Etap zbierania ma się za-kończyć w maju tego roku. Ponadto Komisja sformułowała pewne obszary, w których system VAT wymaga zmian. Trudno więc dyskutować o zielonej księdze. MoŜna natomiast dyskutować o tym, co się powinno zmienić w europejskim systemie VAT. Marek Kutarba Czy zatem jest dziś potrzeba gruntownej zmiany w VAT i CIT? Zarówno skonsolidowana baza w CIT, jak i zielona księga mają wspólny mianownik, którym jest wspólnotowa idea zharmonizowanego rynku wewnętrznego (single market). Obie koncepcje w załoŝeniu mają realizować jeden z waŝnych unijnych celów, jakim jest wyeliminowanie nadmiernych i dyskryminujących róŝnic w sposobie opodatkowania dochodu i konsumpcji, przy czym na razie nie ma mowy o ujednolicaniu stawek CIT czy VAT W szczegółach projekty te zawierają takŝe rozwiązania o znacznie dalej idących skutkach, przy czym na temat zielonej księgi niewiele moŝna obecnie powiedzieć, poniewaŝ jest to model zaledwie zarysowany koncepcyjnie, podczas gdy CCCTB jest juŝ gotowym projektem dyrektywy, z którym polska prezydencja w UE wkrótce będzie musiała się zmierzyć. Projekt CCCTB zakłada ujednolicenie sposobu przechodzenia z wyniku finansowego na podatkowy w państwach członkowskich, co jest stosunkowo mało kontrowersyjne, oraz moŝliwość konsolidacji podstaw opodatkowania korporacji międzynarodowych. W efekcie proponowanych zmian korporacje międzynarodowe mają łączyć swoje dochody i straty z całego obszaru działalności na terenie Unii, aby następnie skonsolidowany wynik podatkowy alokować według określonego klucza do poszczególnych państw, gdzie zastosowanie znajdzie lokalna stawka CIT. MoŜliwość konsolidacji transgranicznej stanowić będzie oś sporów wokół CCCTB, poniewaŝ róŝne państwa członkowskie w róŝny sposób zyskają lub stracą na tej zmianie nie tylko po stronie samych wpływów z CIT. ale teŝ po stronie pośrednich efektów makroekonomicznych, takich jak zatrudnienie. wzrost gospodarczy czy zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Kolejnym kłopotem z projektem CCCTB jest obawa, Ŝe w przyszłości dojdzie w jego konsekwencji do faktycznego ujednolicenia stawek nominalnych podatku. Choć nie ma dziś Ŝadnych projektów w tej mierze, warto zauwaŝyć, Ŝe jeŝeli ujednolicimy bazę podatkową w oparciu o obecnie rozwaŝany model CCCTB, to jedynym istotnym elementem konkurencji podatkowej między państwami pozostanie stawka. W takim wypadku presja na wyrównanie stawek istotnie się zwiększy i jest prawdopodobne, Ŝe silni gracze w UE, jak Francja czy Niemcy, podejmą w tym kierunku intensywne działania dyplomatyczne. Trzeba będzie wtedy na chłodno ocenić jego wszystkie konsekwencje dla Polski, poniewaŝ per saldo nie muszą być wcale dla nas złe.

7 Krzysztof Sachs Wydaje mi się, Ŝe nie moŝna porównywać CIT i VAT, jeśli chodzi o konkurencję między państwami. O ile zasady CIT obowiązujące w danym państwie są w oczywisty sposób jednym z powodów wyboru przy dokonywaniu inwestycji, to nie wydaje mi się, aby ktokolwiek wybierał miejsce inwestowania, biorąc pod uwagę regulacje VAT W związku z tym przyczyną chęci porządkowania VAT nie jest podnoszenie atrakcyjności kraju. Oczywiście zgadzam się. Ŝe system VAT jest bez wpływu na decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe stawki VAT mogą być czynnikiem konkurencji podatkowej między państwami, przy czym jest to rywalizacja o przyciąganie konsumpcji, a nie inwestycji. Gdyby zgodnie z załoŝeniami zielonej księgi pobór VAT następował wyłącznie w miejscu konsumpcji towaru lub usługi, to te towary i usługi, których konsumpcja jest mobilna, czyli poddaje się łatwej relokacji (np. usługi turystyczne, medyczne etc), mogłyby stać się polem konkurencji stawkami VAT w większym stopniu, niŝ ma to miejsce dziś. Jarosław Bieroński RóŜnica między zieloną księgą a skonsolidowaną podstawą opodatkowania w CIT jest taka, Ŝe skonsolidowana podstawa w sensie koncepcji jest dojrzałym produktem. Zielona księga natomiast na razie identyfikuje jedynie obszary, z którymi w duŝym zakresie się zgadzam, a mianowicie obszary, w których system VAT nie działa tak, jak powszechnie się tego oczekuje. Wspólnym zakresem obydwu propozycji jest zniesienie barier dla wspólnego rynku. Nikt chyba nie ma wątpliwości, Ŝe dziś w praktyce w Unii Europejskiej nie mamy jeszcze jednolitego rynku w pełnym tego słowa znaczeniu. Ustawodawstwa wewnętrzne państw członkowskich przewidują bowiem jeszcze sporo barier podatkowych. Potwierdzeniem tej tezy jest orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości dotyczące CIT, np. w zakresie rozliczenia strat, grup podatkowych itd. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez kraje członkowskie nie dają podstawy do stworzenia jednolitego rynku, potrzeba czegoś więcej. Jeśli chodzi o zieloną księgę, to ona identyfikuje obszary, w których VAT nie funkcjonuje właściwie, co powoduje zmniejszenie dochodów budŝetowych państw i niepotrzebne koszty dla podatników. Zielona księga jest więc w duŝej mierze nastawiona na poprawienie efektywności na poziomie fiskalnym oraz na uszczelnienie systemu w taki sposób, aby przeciwdziałać zjawisku znikających podatników". To jest dziś problem na całym świecie. Zielona księga pokazuje teŝ, jak moŝna uszczelnić system VAT Przykładowo formułuje się propozycję odprowadzania VAT nie przez podatnika. ale przez nabywcę towaru lub usługi albo przez bank obsługujący podatnika. Banki, zgodnie z tą propozycją, miałyby działać jako quasi-płatnicy. Inna propozycja zakłada posługiwanie się wyłącznie wymianą elektroniczną faktur. Zgodnie z tą koncepcją funkcjonowałaby centralna baza danych zarządzana przez fiskusa albo przez podatnika, do której natychmiast trafiałyby informacje o tym, kto komu oraz ile jest dłuŝny z tytułu VAT i z tytułu wy nagrodzenia netto za usługę lub towar. Kolejne trafne załoŝenia zielonej księgi polegają na dyskutowaniu rozwiązań, które mogłyby prowadzić do sytuacji, gdy VAT rzeczywiście będzie neutralny dla przedsiębiorstw oraz będzie bardziej spójny z przepisami regulującymi nakładanie innych danin, jak cła i akcyza, oraz Ŝe jego administrowanie będzie efektywniejsze, tańsze dla podatnika. Paweł Mazurkiewicz W moim przekonaniu skonsolidowana podstawa opodatkowania to jest dziś political fiction. Przez kilka lat biurokracja brukselska wydała niemałe środki na opracowania w zakresie podatków i obecnie mamy tego efekty. Zasadnicza słabość tych koncepcji polega na tym, Ŝe nie ma państwa, które moŝe z całą odpowiedzialnością określić, jaki będzie skutek budŝetowy po wprowadzeniu takiego systemu. Co więcej, zaproponowany system zakłada opcjonalność przystąpienia do niego po stronie firm.

8 Powstaje więc podwójne pytanie o skutki. Bartosz Miłaszewski Uszczelnienie VAT jest na pewno działaniem, jakie powinno być popierane szeroko, gdyŝ moŝe doprowadzić do obniŝenia (lub choćby niepodwyŝszania) stawek tego podatku, co byłoby zjawiskiem poŝądanym. W zakresie wprowadzenia skonsolidowanej podstawy opodatkowania - nie wierzę w taką moŝliwość w ciągu najbliŝszych dziesięciu lat. Mając na uwadze aspekty polityczne, ale i niezwykle dynamiczną sytuację na rynku związaną z kryzysem, planem przeciwdziałania kryzysowi, a następnie planem przeciwdziałania ograniczeniom wypływającym z planu przeciwdziałania kryzysowi... jest to obecnie całkowita fikcja, jednak wiele obecnie funkcjonujących rozwiązań wcześnie wydawało nam się fikcją. Dlatego nie ignorowałbym pomysłu jako nierealnego. Moim zdaniem z punktu widzenia pewnego potencjalnego wpływu na strukturę sprzedaŝy firm doradztwa podatkowego naleŝy obserwować działania dotyczące CCCTB, ale bez zbędnego przejęcia. Od momentu wykrystalizowania się idei i jej ewentualnego przyjęcia do jej wejścia w Ŝycie będziemy mieli dość czasu na przygotowanie do tego naszych firm i klientów. Jerzy Bielawny Z punktu widzenia ekonomicznego moment, w którym te propozycje zostały sformułowane, jest oryginalny. Jeśli propozycje zostałyby wypracowane w okresie prosperity gospodarczej, to jestem przekonany, Ŝe pojawiłoby się o wiele mniej obaw o wpływ na finanse publiczne poszczególnych członków UE. Myślę, Ŝe pytanie o skutki gospodarcze będzie coraz częściej formułowane. Wydaje mi się równieŝ, Ŝe dyskusja nad projektem doprowadzi do trójpodziału: nowe kraje UE - stare kraje UE dotknięte kryzysem - liderzy (Niemcy, Francja). Pojawia się pytanie, kto poza tymi dwoma krajami jeszcze będzie za wdroŝeniem tego systemu. Jeśli chodzi o korzyści z wprowadzenia systemu skonsolidowanej bazy, to akurat Niemcy nie wygrywają w Ŝadnym scenariuszu obecnie dostępnych analiz. Zachodzi przypuszczenie. Ŝe wsparcie Niemców dla inicjatywy CCCTB ma nie tyle źródło w ocenie skutków jednostkowego wdroŝenia tego modelu, ale zakłada korzyści wynikające z potencjalnej przyszłej harmonizacji stawek, które byłoby prawdopodobnym krokiem numer dwa po wdroŝeniu CCCTB. Jerzy Bielawny Pamiętajmy, Ŝe kaŝdy budŝet państwa poza dochodami ma teŝ wydatki, które nie są w Ŝaden sposób harmonizowane. Obecnie koszty ubezpieczeń społecznych są kosztem kaŝdego kraju. KaŜde państwo członkowskie przeŝywa kryzys demograficzny. Nawet dodatni wzrost Francji, jeśli chodzi o demografię. ma dość niepokojące dla samej Francji źródło. Andrzej Marczak Myślę, Ŝe niezwykle trudno będzie wypracować konsensus między 27 państwami co do podziału tego tortu w postaci skonsolidowanej podstawy opodatkowania, a do przyjęcia takiej dyrektywy wymagana jest zgoda wszystkich krajów członkowskich. Proponuje się zastosowanie róŝnych kryteriów: zatrudnienia, wartości sprzedaŝy, wartości aktywów. W tych wszystkich zakresach kraje mają rozbieŝne interesy. Są kraje holdingowe jak Luksemburg i Cypr, gdzie lokuje się wyłącznie kapitał i tam swoje siedziby mają spółki holdingowe, a nie operacyjne. Są państwa, w których jest duŝa liczba zatrudnionych, jak Niemcy i Polska. Pojawia się teŝ wiele niejasności, jak technicznie ten system miałby funkcjonować, jak zachować nad nim kontrolę z perspektywy poszczególnych krajów i te szczegóły mogą zniweczyć ideę wspólnej podstawy opodatkowania.

9 Jeśli państwa członkowskie nie wypracują konsensusu, to dyrektywa oczywiście nie wejdzie w Ŝycie, poniewaŝ w kwestiach podatkowych nadal konieczne jest jednomyślne współdziałanie państw członkowskich. Mimo to. jeśli co najmniej osiem państw wyrazi taką wolę. moŝe wprowadzić u siebie model CCCTB w formule tzw. wzmocnionej współpracy. Taki scenariusz wydaje się obecnie bardziej realny niŝ dyrektywa wiąŝąca 27 państw. Nie jest tez wykluczone, Ŝe Polska znajdzie się w tej grupie, poniewaŝ w niektórych scenariuszach nasz udział we wzmocnionej współpracy mógłby okazać się obiektywnie korzystny. Jest takŝe prawdopodobne, Ŝe model CCCTB w pełnej wersji nie znajdzie w ogóle zastosowania, a państwa członkowskie zdecydują się jedynie na ujednolicenie zasad dotyczących ustalania bazy w CIT, bez opcji konsolidacji wyników międzynarodowych koncernów. Byłaby to dobra wiadomość dla polskich podatników. poniewaŝ polski system podatkowy kreuje większe dysproporcje między wynikiem finansowym i podatkowym, niŝ ma to na ogół miejsce w innych państwach UE. Ireneusz Krawczyk Pozytywnie naleŝy ocenić wszystkie zmiany w zakresie VAT, które będą skutkowały uproszczeniem systemu. Co prawda podatek ten obciąŝa konsumpcję, ale koszty ego poboru i rozliczania obciąŝają przedsiębiorców. Ograniczenie obowiązków z pewnością wpłynęłoby na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Marek Kutarba Pytanie, czy polski rząd będzie tym zainteresowany? Skutki wdroŝenia zaproponowanego systemu w CIT byłyby korzystne zaledwie dla 5 krajów, jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę. Z duŝych państw skorzystałyby tylko Niemcy i Włochy. Pozostałe kraje na tym by straciły, na czele z Irlandią, która miałaby być największą przegraną. Podobnymi danymi posługuje się Komisja Europejska. Mimo to nie tylko państwa wygrywające w analizowanych scenariuszach opowiadają się za przyjęciem CCCTB. 0 przypuszczalnych motywach niemieckich juŝ wspominałem, a dotyczą pewnie takŝe innych państw tzw. starej piętnastki. Poza tym trzeba pamiętać, Ŝe wpływy z CIT to średnio tylko ok. 3 proc. łącznych wpływów budŝetowych państw członkowskich UE. Zatem istotny jest nie tyle sam CIT, ile jego wpływ na konkurencję podatkową między państwami UE, ale co nie mniej waŝne, takŝe na konkurencję zewnętrzną UE zwłaszcza wobec USA czy państw z grupy BRIC. Po kryzysie greckim, irlandzkim i portugalskim szanse siłowego przeforsowania CCCTB są pewnie większe ńtŝ wcześniej, co być moŝe uzasadnia, Ŝe właśnie dziś pomysł ten powraca. DEBATĘ PROWADZIŁ MAREK KUTARBA NOTOWAŁ ŁUKASZ ZALEWSKI

10 IRENEUSZ KRAWCZYK partner, radca prawny, OŜóg i Wspólnicy WOJCIECH SZTUBA doradca podatkowy, partner. TPA Horwath PAWEŁ MAZURKIEWICZ doradca podatkowy, partner w MDDP JERZY BIELAWNY doradca podatkowy, wiceprezes zarządu, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy JAROSŁAW BIERONSKI partner w kancelarii Soltysiński Kawecki & Szlęzak BARTOSZ MIŁASZEWSKI managing partner, KZWS (RSM International) ANDRZEJ MARCZAK doradca podatkowy, partner, KPMG DARIUSZ BEDNARSKI Partner Zarządzający, Doradztwo podatkowe, Grant Thornton Frąckowiak KRZYSZTOF SACHS doradca podatkowy, partner, Ernst & Young

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/08/8058/14959 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r.

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r. Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP 30 stycznia 2013 r. Zapraszamy Państwa na warsztaty online dotyczące najważniejszych zmian w przepisach podatkowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branŝy usług prawniczych

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branŝy usług prawniczych Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branŝy usług prawniczych Nimm2 Lachgummi Warszawa, grudzień 2009 Cele i zakres badania Głównym celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Projekt z dnia 29.01.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek.

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. Z jednej strony mówią o poprawie płynności tego segmentu rynku. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO. Warszawa, 7 czerwca 2016 r. PODATKOWO-PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO Warszawa, 7 czerwca 2016 r. MDDP linie biznesowe Eksperci łączą międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy z praktyczną wiedzą w zakresie polskich

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10152 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 85,57 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Optymalizacja Dla wielu przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne stanowią bardzo poważne obciążenie, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyj...

VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyj... 1 z 5 2010-10-11 10:11 Dołącz do grupy na Facebook: VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych Anna Resiak Ekspert Wieszjak.pl ekspert podatkowy Krzysztof Komorniczak Ekspert

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/983 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma.

Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. Niestety, nie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podatku od spadków i darowizn, a właściwie większość - nie ma. W ostatnich latach z powodu migracji ludności obywatele

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. WPROWADZENIE Spółka Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: Getin Noble Bank albo

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Roman Rostek Zmiany w firmie wymagają intensywnej komunikacji z pracownikami. Zapotrzebowanie pracowników na informacje i ich chęć dialogu znacznie się wtedy zwiększają.

Bardziej szczegółowo

Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu? Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r.

Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu? Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r. Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu? Warszawa, hotel Sheraton, 26 kwietnia 2012 r. Rafał Śmigórski Partner Grant Thornton Podatkowo-prawne aspekty sukcesji Jakie kryteria należy przyjąć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013. Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 Główne zmiany podatkowe wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013. PODATEK VAT 1. NajwaŜniejsze zmiany dotyczące podatku VAT, które weszły w Ŝycie 1 stycznia 2013 dotyczą:

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie podatkowe. Paweł Satkiewicz doradca podatkowy Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi

Planowanie podatkowe. Paweł Satkiewicz doradca podatkowy Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Planowanie podatkowe Paweł Satkiewicz doradca podatkowy Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Planowanie podatkowe - agenda: - próba definicji; - na co wpływa planowanie podatkowe; - efektywność planowania

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r.

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu; www.advicero.eu Podatkowe due diligence projektów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton

III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE. 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG ZAPROSZENIE 15 stycznia 2013 r. Warszawa, Hotel Hilton O Kongresie III Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG Od 2011 roku firma doradcza KPMG jest inicjatorem

Bardziej szczegółowo

W krainie innowacji. kluczowe czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców. Dr GraŜyna Majcher-Magdziak RADA ORANIZATORÓW BCC

W krainie innowacji. kluczowe czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców. Dr GraŜyna Majcher-Magdziak RADA ORANIZATORÓW BCC W krainie innowacji kluczowe czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców Dr GraŜyna Majcher-Magdziak RADA ORANIZATORÓW BCC 1 Sposób pojmowania innowacyjności przez przedsiębiorców Innowacyjność miernik poziomu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja składek ZUS

Optymalizacja składek ZUS Optymalizacja składek ZUS (oszczędność minimalna 4110 zł rocznie) Fundamentem Programu jest idea oparta na wstępnych założeniach Programu Wsparcia Przedsiębiorstw. Dzięki atrakcyjnym modyfikacjom oraz

Bardziej szczegółowo