miejscowość Zmiana adresu wpisać o ile zaszła zmiana w adresie firmy Dwa adresy do weryfikacji firmy uzupełnij poniżej Adres 1 i Adres 2 Adres 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miejscowość Zmiana adresu wpisać o ile zaszła zmiana w adresie firmy Dwa adresy do weryfikacji firmy uzupełnij poniżej Adres 1 i Adres 2 Adres 1"

Transkrypt

1 Nazwa firmy Adres siedziby firmy Adres firmy z deklaracji zgłoszeniowej bez zmian Ankieta Przedsiębiorstwo Fair Play 2014 dostępna w Internecie pod adresem fairplay.pl ankieta dla firm będących laureatami programu co najmniej 10 razy Wizytówka firmy Miejscowość Zmiana adresu wpisać o ile sa zmiana w adresie firmy ulica nr domu kod pocztowy miejscowość gmina województwo Adres siedziby firmy, pod którym ma być przeprowadzony audyt w II etapie programu Adres jak wyżej Inny adres uzupełnij poniżej Adres 1 Dwa adresy do weryfikacji firmy uzupełnij poniżej Adres 1 i Adres 2 Adres 1 ulica nr domu kod pocztowy miejscowość gmina województwo Adres 2 ulica nr domu kod pocztowy miejscowość gmina województwo Księgowość firmy Dokumenty księgowe firmy dostępne są pod wyżej podanym adresem, pod którym ma być przeprowadzony audyt. TAK NIE - inny adres uzupełnij poniżej Adres 1 Adres 1 ulica nr domu kod pocztowy miejscowość gmina województwo Organy i osoby upoważnione do reprezentowania firmy* *znaczyć właściwe Prezes Dyrektor Właściciel inne (jakie?) imię nazwisko Osoba do kontaktu w sprawie udziału firmy w programie imię nazwisko Stanowisko Branża* *znaczyć właściwe A informatyka i automatyka B budownictwo ogólne, roboty budowlane, usługi developerskie C ceramika i szkło CH chemia przemysłowa i gospodarc, kosmetyki, wyroby z tworzyw sztucznych

2 D wyroby drewniane, meble (w tym stolarka) E elektrotechnika i energetyka F farmaceutyka i medycyna G geodezja i kartografia H turystyka, hotelarstwo, gastronomia HUT przemysł wydobywczy, hutnictwo, produkcja i sprzedaż I infrastruktura IN sieci i instalacje elektryczne, sanitarne i grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne K usługi komunalne M metale, maszyny i urządzenia MB produkcja i sprzedaż materiałów do budownictwa, materiały budowlane MO usługi motorycyjne, dealerzy samochodowi O odzież o obuwie, tekstylia OC ochr osób i mienia, usługi porządkowe P usługi pomocnicze w prowadzeniu działalności, pośrednictwo, doradztwo, reklama PB przemysł biurowy PP przemysł papierniczy R sport i rozrywka S branża spożywc (także używki i przemysł spożywczy dla rolnictwa) SZ usługi szkoleniowe, kształcenie i doradztwo, nauka T transport i spedycja TE elektronika i telekomunikacja U ubezpieczenia W wydawnictwa i poligrafia X inne Rodj działalności (opisowo) Data rozpoczęcia działalności gospodarczej Organ, w którym firma jest rejestrowana Liczba trudnionych Stan na 31 grudnia 2013 Stan na dzień r. Obroty* w 2013 r. w PLN *Obroty rozumiane jako przychody operacyjne, pooperacyjne i finansowe łącznie; Podmioty powiąne kapitałowo, w których firma posiada udziały większościowe* *wstawić odpowiednią liczbę poniższych tabel Firma 1 Nazwa firmy wypełniania ankiety Przychody* ze sprzedaży w 2013 r. w PLN *Przychody rozumiane jako przychody z działalności operacyjnej w danym roku; Liczba: Osoba rządjąca Imię Nazwisko Stanowisko Firma 2 Nazwa firmy Osoba rządjąca Imię Nazwisko Stanowisko Firma prowadzi działalność w filiach lub oddziałach po centralą NIE TAK* Jeśli TAK, podać łączną liczbę krajowych filii lub oddziałów firmy: Firma uzyskała tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play w latach (znaczyć wszystkie edycje, w których firma brała udział) I Prezentacja przedsiębiorstwa - ZMIANY Informacja o zmianach, które miały miejsce po audycie w ramach XVI edycji programu

3 Należy opisać zmiany, jakie nastąpiły w przedsiębiorstwie w ostatnim roku, a które w ocenie uczestnika mają istotne znacznie dla wznowienia certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play w edycji 2014 Max 1800 znaków Kontakty przedsiębiorstwa z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czy wobec przedsiębiorstwa toczyło się lub toczy postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? kiedy się toczyło podać datę) czego dotyczyło jaki był wynik Kontakty przedsiębiorstwa z innymi organami administracyjnymi Czy wobec przedsiębiorstwa toczyło się lub toczy postępowanie innych organów administracyjnych? Nazwa organu administracji państwowej kiedy się toczyło (podać datę) czego dotyczyło jaki był wynik Kontakty z dostawcami Samoocena przedsiębiorstwa w kresie kontaktów z dostawcami Terminowość płatności bdb db dost ndst Sprawdnie wiarygodności bdb db dost ndst Rozstrzyganie sporów bdb db dost ndst Rzetelny wybór bdb db dost ndst Partnerski stosunek bdb db dost ndst Pracownicy Czy w firmie istnieje wewnętrzny kodeks etyki? Tak Nie Nie, ale rozważamy wprowadzenie wewnętrznego kodeksu Umowy o pracę w 2013 r. zostały rozwiąne na podstawie (znaczyć odpowiednie) porozumienia stron: wniosku pracownika: wniosku pracodawcy: przejścia na emeryturę/rentę: wygasła: w inny sposób (jaki?): Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy Czy w latach przedsiębiorstwo było kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy?

4 Ile było w latach ? Ogólna liczba PIP w 2013 r. podać liczbę: Ogólna liczba PIP w 2014 r. podać liczbę : Kontrole 2013 r. Daty prowadzonych (RRRR/MM/DD - RRRR/MM/DD ) Liczba wydanych decyzji Liczba wydanych wniosków Najważniejsze lecenia pokontrolne (podać dwa) Nałożone kary (podać kwoty w PLN) PL N Daty prowadzonych (RRRR/MM/DD - RRRR/MM/DD ) Liczba wydanych decyzji Kontrole 2014 r. Liczba wydanych wniosków Najważniejsze lecenia pokontrolne (podać dwa) Nałożone kary (podać kwoty w PLN) PL N Czy w wyniku PIP musiała zostać wstrzymana działalność firmy lub kładu (np. trzymana budowa)? NIE TAK Czy w wyniku PIP pracownicy zostali odsunięci od pracy? NIE TAK Wypadki przy pracy nie było wypadków przy pracy w latach były wypadki przy pracy w latach * *jeżeli TAK proszę uzupełnić poniższą tabelę Liczba wypadków - ogółem w podanym roku Liczba wypadków - śmiertelnych i ciężkiego uszkodzenia ciała w podanym roku Kontrola legalności trudnienia Czy w latach w przedsiębiorstwie była kontrolowana legalność trudnienia? Ile przeprowadzono w latach podać liczbę? Jak zdaniem osób rządjących przedsiębiorstwem wypadła ta kontrola? Daty prowadzonych (RRRR/MM/DD - RRRR/MM/DD ) Wnioski pokontrolne Podać 3 najważniejsze Nałoż kara 6. Przedsiębiorstwo a społeczność lokalna i otoczenie 6. Czy firma uczestniczyła czynnie w 2013 i/lub 2014 r. w akcji na rzecz społeczności lokalnej (dzieci, gmina, sport, kultura, środowisko itp.)? NIE Udział przedsiębiorstwa w akcji na rzecz społeczności lokalnej (proszę podać w podpunktach) Lp Rodj akcji na rzecz społeczności lokalnej Rodj świadczenia

5 Czy działalność przedsiębiorstwa jest uciążliwa dla środowiska naturalnego? Uciążliwość przedsiębiorstwa dla środowiska naturalnego (proszę podać w podpunktach) Lp. Rodj uciążliwości Sposoby eliminowania/ ogranicnia uciążliwości Czy Inspektorat Ochrony Środowiska zgłosił jakiekolwiek strzeżenia wobec przedsiębiorstwa? NIE Zastrzeżenia Inspektoratu Ochrony Środowiska w okresie od 1/01/2013 do dnia wypełniania ankiety (proszę podać w podpunktach) Kontakty z administracją podatkową i ZUS 7. Czy w latach firma toczyła lub toczy spory z organami skarbowymi lub ZUS? NIE ZUS UKS US Zaznaczyć właściwe lata Zaznaczyć właściwe lata Zaznaczyć właściwe lata Spory z ZUS Przedmiot sporu Spory z US Przedmiot sporu Spory z UKS Przedmiot sporu Wynik sporu Wynik sporu Wynik sporu

6 Czy w latach przedsiębiorstwo było kontrolowane przez ZUS, US, UKS? NIE ZUS UKS US Kontrole ZUS Liczba 2014 Kontrole US Liczba 2014 Kontrole UKS Liczba 2014 Daty Daty Daty Uwagi pokontrolne (wpisać 1 najistotniejszą z każdej ) Uwagi pokontrolne (wpisać 1 najistotniejszą z każdej ) Uwagi pokontrolne (wpisać 1 najistotniejszą z każdej ) Nałożone kary (podać kwoty w, również wartość 0 ) Nałożone kary (podać kwoty w, również wartość 0 ) Nałożone kary (podać kwoty w, również wartość 0 ) II Dane finansowe na dzień (wypełnia księgowość) Czy przedsiębiorstwo miało ległości w spłatach kredytów wobec banków? NIE do 2 miesięcy powyżej 2 miesięcy** ** jeżeli powyżej 2 miesięcy to odpowiedzieć na kolejne pytania Ile miesięcy? Czy przedsiębiorstwo miało ległości w regulowaniu zobowiąń wobec innych kontrahentów? do 2 miesięcy powyżej 2 miesięcy** ** jeżeli powyżej 2 miesięcy to odpowiedzieć na kolejne pytania

7 Ile miesięcy? Jaka była w 2013 r. wartość odsetek zwłokę? (prosimy nie pozostawiać pustych pól, jeżeli firma nie płaciła odsetek zwłokę prosimy wpisać 0. Prosimy nie wpisywać odsetek od kredytów.) Odsetki płacone przez firmę łącznie (z wyłączeniem odsetek od kredytów) Odsetki naliczone firmie przez kontrahentów Lp. Odsetki płacone - szczegółowo Kwota płaconych odsetek Innym firmom Urzędowi Skarbowemu Urzędowi Celnemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Z tytułu podatku od nieruchomości 6. Z tytułu podatku od środków transportu 7. Z tytułu podatku drogowego 8. Inne odsetki do budżetu państwa 9. Inne odsetki do budżetu gminy 10. Inne odsetki jakie? RAZEM Suma powyższych pozycji Kary, grzywny, odszkodowania Przedsiębiorstwo w 2013 r. płaciło: kary grzywny odszkodowania Kary 2013 Kwota płaconych kar razem Lp. Kary płacone Kwota płaconych kar (wpisać w stosunku do kogo płacone były kary) RAZEM Suma powyższych pozycji Grzywny 2013 Kwota płaconych grzywien razem Lp. Grzywny płacone Kwota płaconych grzywien (wpisać w stosunku do kogo płacone były grzywny) RAZEM Suma powyższych pozycji Odszkodowania 2013 Kwota płaconych odszkodowań razem Lp. Odszkodowania płacone Kwota płaconych odszkodowań (wpisać w stosunku do kogo płacone były odszkodowania)

8 RAZEM Suma powyższych pozycji Czy przedsiębiorstwo miało ległości w regulowaniu wynagrodzeń pracowniczych? do 10 dni od 11 do 20 dni powyżej 20 dni** ** jeżeli powyżej 20 dni to uzupełnić kolejne pytania Ile dni? Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2013 r. Nakłady na podnoszenie kwalifikacji pracowników w 2013 r. Czy przedsiębiorstwo w latach miało ległości w regulowaniu zobowiąń wobec: ZUS, Urzędu Skarbowego, budżetu państwa, budżetu gminy? NIE** Przedsiębiorstwo w latach nie miało ległości w regulowaniu zobowiąń wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, budżetu państwa, budżetu gminy. *Przedsiębiorstwo w latach miało ległości w regulowaniu zobowiąń: Urzędu Skarbowego ZUS budżetu państwa budżetu gminy Zaległości w regulowaniu należności wobec Urzędu Skarbowego powyżej 1 miesiąca podać dokładnie Ile miesięcy? Zaległości w regulowaniu należności wobec ZUS powyżej 1 miesiąca podać dokładnie Ile miesięcy? Zaległości w regulowaniu należności wobec budżetu państwa

9 powyżej 1 miesiąca podać dokładnie Ile miesięcy? Zaległości w regulowaniu należności wobec budżetu gminy powyżej 1 miesiąca podać dokładnie Ile miesięcy? 6. Darowizny w 2013 r. Darowizny na cele społecznie użyteczne (kwota ogółem) Środków przekanych na cele sponsoringowe na podstawie właściwych umów (kwota ogółem) III Sprawy sądowe Sprawy sądowe z klientami i/lub dostawcami Czy w latach były lub są prowadzone spory sądowe z klientami? nie były prowadzone spory sądowe były prowadzone spory sądowe przed sądami powszechnymi* były prowadzone spory przed sądami polubownymi* Ile było spraw sądowych łącznie (podać liczbę) Ile było spraw sądowych łącznie (podać liczbę) Czy pozwanym była firma? W ilu sprawach firma była pozwana? Podać liczbę spraw w których pozwana była firma Ile z nich trwa nadal? Sprawy wytoczone firmie w latach W odpowiedniej kolumnie z rokiem należy podać datę wszczęcia postępowania oraz nazwę firmy/osoby fizycznej, która wytoczyła sprawę przedsiębiorstwu ubiegającemu się o tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2014, w kolumnie Dlaczego wytoczono? należy podać główne przyczyny pozwu, w kolumnie Jak kończone należy podać formę kończenia sprawy: ugoda/oddalenie pozwu/sądzenie na rzecz powoda/sądzenie na rzecz pozwanego, wpisać rodj i wysokość onych kar/odszkodowań itp. UWAGA! Dodać tyle wierszy, ile potrzeba do podania wyczerpujących odpowiedzi. Lp. w 2013 r. w 2014 r. Dlaczego wytoczono? 6. Sprawy sądowe z pracownikami Czy w latach były lub są prowadzone spory sądowe z pracownikami? Ile spraw sądowych wytoczyła firma pracownikom lub byłym pracownikom? Podać liczbę Ile spraw sądowych zostało wytoczonych firmie przez jej pracowników lub byłych pracowników? Podać liczbę A. Sprawy wytoczone przez firmę pracownikom lub byłym pracownikom Jak kończone?

10 W odpowiedniej kolumnie z rokiem należy podać datę wszczęcia postępowania oraz stanowisko pracownika, wobec którego zostało wszczęte postępowanie sądowe przez przedsiębiorstwo ubiegające się o tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2014, w kolumnie Dlaczego wytoczono? należy podać główne przyczyny pozwu, w kolumnie Jak kończone należy podać formę kończenia sprawy: ugoda/oddalenie pozwu/sądzenie na rzecz powoda/sądzenie na rzecz pozwanego, wpisać rodj i wysokość onych kar/odszkodowań itp. UWAGA! Dodać tyle wierszy, ile potrzeba do podania wyczerpujących odpowiedzi Lp. w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. Dlaczego wytoczono? Jak kończone? 6. B/ Sprawy wytoczone firmie przez pracowników lub byłych pracowników W odpowiedniej kolumnie z rokiem należy podać datę wszczęcia postępowania oraz stanowisko pracownika, który wytoczył sprawę przedsiębiorstwu ubiegającemu się o tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2014, w kolumnie Dlaczego wytoczono? należy podać główne przyczyny pozwu, w kolumnie Jak kończone należy podać formę kończenia sprawy: ugoda/oddalenie pozwu/sądzenie na rzecz powoda/sądzenie na rzecz pozwanego, wpisać rodj i wysokość onych kar/odszkodowań itp. UWAGA! Dodać tyle wierszy, ile potrzeba do podania wyczerpujących odpowiedzi. Lp. w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. Dlaczego wytoczono? Jak kończone? Czy w latach miały lub mają miejsce inne zdarzenia mogące mieć wpływ na negatywne postrzeganie firmy? Zdarzenia mogące mieć wpływ na negatywne postrzeganie firmy w latach IV Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa Rekomendacje dla firmy Lp. Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby do kontaktu Lp. Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby do kontaktu Rekomendacje - Klienci Stanowisko osoby do kontaktu Rekomendacje Kontrahencie/dostawcy Stanowisko osoby do kontaktu Numer kierun kowy Numer kierun kowy Numer telefonu Numer telefonu V wymagane łączniki do ankiety Przedsiębiorstwo Fair Play 2014 Oświadczenie prezesa firmy o nie leganiu z podatkami. Oświadczenie prezesa firmy o nie leganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Oświadczenie podpisane przez osobę reprezentującą firmę o wywiązywaniu się ze zobowiąń wobec banku, w tym w szczególności ze zobowiąń kredytowych; oświadczenie powinno wierać informacje dotyczące wszystkich banków, w których firma ma zobowiąnia.

11 Oryginał lub poświadcz zgodność z oryginałem kopia dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa - nie stars niż sprzed 3 miesięcy. Podpisane przez dyrektora (właściciela) i głównego księgowego oświadczenie umieszczone poniżej. Materiały do Złotej Księgi Przedsiębiorstw Fair Play logo firmy w wersji wektorowej (cdr, ai) lub JPG (skan 300 dpi, kompresja 10) oraz maks. 5 zdjęć promocyjnych, zwiąnych z usługami i produktami firmy. Nośnik elektroniczny z materiałami powinien być łączony do oryginału ankiety lub jeśli uczestnik korzysta z systemu elektronicznego ISA PFP* dołączone w systemie. Pliki nie spełniające powyższych wymagań, uszkodzone lub wirusowane nie będą brane pod uwagę; LOGO UMIESZCZONE W PLIKU Z ROZSZERZENIEM.doc (Microsoft Word) NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. łącmy logo wg powyższych wymagań nie łącmy logo firmy firma nie ma własnego logo Uwaga: firma nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów zwiąnych z umieszczeniem informacji w Złotej Księdze Przedsiębiorstw Fair Play. ISA PFP* - System elektronicznych ankiet programu Przedsiębiorstwo Fair Play, który umożliwia wypełnienie on-line ankiety w I etapie weryfikacji, w programie Przedsiębiorstwo Fair Play oraz dołączenie potrzebnych łączników. System ankiet jest dostępny na stronie fairplay.pl. Przykładowe materiały promocyjnych firmy (jeżeli takie są stosowane). Prosimy wpisać jakie materiały zostały dołączone do ankiety, np.: folder reklamowy, prezentacja na CD, kalendarz, inne. Główny księgowy/dyrektor finansowy Dyrektor/Właściciel/Prezes podpisy i imienne pieczątki

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: NIP: REGON: FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: FORMA OPODATKOWANIA: DANE TELEADRESOWE: ULICA I NR: GMINA: KOD POCZTOWY: - MIEJSCOWOŚĆ: WOJEWÓDZTWO: TELEFON

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo