UMOWA o wykonywanie usług rachunkowo podatkowych i doradztwa podatkowego zawarta dnia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o wykonywanie usług rachunkowo podatkowych i doradztwa podatkowego zawarta dnia..."

Transkrypt

1 UMOWA o wykonywanie usług rachunkowo podatkowych i doradztwa podatkowego zawarta dnia Strony: a) Doradca: PROFUS ARKADIUSZ PODNIESIŃSKI LEGNICA KOŚCIUSZKI 18/2 b) Zleceniodawca:... Nip: Regon: Pesel: Usługi a) Profus zapewnia usługi księgowe poprzez prowadzenie KPIR, ewidencji VAT, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia i zapewnia usługi płacowo-kadrowe oraz doradztwo podatkowe przedstawione w Warunkach Szczegółowych tj. załącznikach I, II i III. b) Zleceniodawca pragnie skorzystać z usług firmy Profus przedstawionych w Warunkach Szczegółowych stanowiących integralną część tej Umowy. 3. Obowiązki Profus a) Profus podejmuje się wypełniania wszystkich usług określonych w Warunkach Szczegółowych (Działanie - Profus). b) Profus udostępni wszelkie zasoby niezbędne do wypełniania Obowiązków. c) Profus gwarantuje wykonanie usług objętych niniejszą Umową z należytą starannością zgodnie z przepisami polskiego prawa. d) Profus gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, chyba że Zleceniodawca zwolni go z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy również pracowników Profus i trwa nadal po wygaśnięciu niniejszej Umowy. 4. Obowiązki Zleceniodawcy a) Zleceniodawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie usługi określone w Warunkach Szczegółowych (Działanie - Zleceniodawca). b) Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić za usługi firmy Profus zgodnie z pkt 5 Umowy. c) Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Profus o toczącym się postępowaniu podatkowym dotyczącym jego zobowiązań podatkowych powstałych w okresie wykonywania przez Profus usług wymienionych w pkt 2 Umowy oraz umożliwić Profus czynny udział w postępowaniu także po rozwiązaniu niniejszej umowy. d) Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić bezpośrednio Doradcę o powstaniu jakiejkolwiek szkody lub błędu pracownika Doradcy oraz niezwłocznie umożliwić mu podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia bądź usunięcia szkody będącej następstwem tegoż błędu lub szkody. e) Zleceniodawca zobowiązuje się odebrać wszystkie dokumenty księgowe najpóźniej 2 miesiące po złożeniu zeznania podatkowego za poprzedni rok. Po tym okresie dokumenty będą przechowywane w archiwum Profus, za co pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem. 5. Warunki płatności a) Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia firmie Profus wymienionej w Warunkach Szczegółowych opłaty miesięcznej zgodnie z wystawioną fakturą wraz z podatkiem VAT.

2 b) Opłata za usługi nie ujęte w Warunkach Szczegółowych będzie naliczana według cennika usług dodatkowych firmy Profus. W przypadku opóźnienia w dostarczaniu dokumentów lub informacji przez Zleceniodawcę i wymaganej w związku z tym powtórnej pracy lub pracy ponad normalne godziny będzie pobierana podobna, dodatkowa opłata. c) Wysokość opłat będzie rewidowana okresowo zgodnie z Warunkami Szczegółowymi. d) Płatność faktury winna być regulowana do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu za który dostarczono dokumenty księgowe do kasy firmy lub na rachunek bankowy BZWBK o/legnica Czas trwania umowy Od dnia podpisania niniejszej umowy na czas nieokreślony. 7. Czas wypowiedzenia Umowy a) Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym wypowiedzeniem na piśmie. b) Profus może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki w zapłacie za co najmniej dwa pełne miesiące obsługi. c) Umowę niniejszą uważa się za automatycznie rozwiązaną w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zleceniodawca zaniecha współpracy z Profus przez co najmniej dwa kolejne miesiące. Przez zaniechanie uważa się w szczególności brak możliwości kontaktu Profus ze Zleceniodawcą lub niedostarczanie dokumentów księgowych przez Zleceniodawcę uniemożliwiające poprawne i terminowe wywiązanie się z niniejszej umowy. d) W momencie rozwiązania niniejszej umowy z jakichkolwiek przyczyn i po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat wszystkie akta pracowników i wszelka dokumentacja finansowa zostaną zwrócone Zleceniodawcy w celu umożliwienia mu płynnego przejęcia obsługi księgowej. Przekazanie odbędzie się w biurze Profus. 8. Odpowiedzialność Doradcy a) Doradca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, podjętych na podstawie niniejszej umowy na zasadach ogólnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikło mimo zachowania przez Doradcę należytej staranności. b) Doradca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody wynikłe z naruszenia przez Zleceniodawcę zasad ustalonych w pkt 4b - 4e niniejszej umowy oraz w Warunkach Szczegółowych lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych, podanych mu przez Zleceniodawcę. c) W przypadku dostarczenia dokumentów po 16 dniu miesiąca następującego po miesiącu, którego dokumenty dotyczą, Doradca nie ponosi odpowiedzialności za terminowe rozliczenie i złożenie deklaracji lub błędy i wynikające z nich kary, sankcje i odsetki, powstałe w wyniku przyśpieszonego trybu obliczania zobowiązań. 9. Pełnomocnictwo a) Zleceniodawca udziela Doradcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi, kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz do sporządzania, podpisywania i składania w jego imieniu i na jego rzecz zeznań i deklaracji podatkowych. b) Dokument pełnomocnictwa zostaje sporządzony oddzielnie. 10. Ogólne postanowienia a) Umowa ta jest oparta na prawie Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno pod względem interpretacji jak i wykonania. Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikających z umowy lub powstałych w związku z Umową przed ich skierowaniem do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla siedziby Profus, Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji. b) Profus dołoży wszelkich starań, aby wykonać usługi dokładnie i na czas, a odpowiedzialność firmy Profus w przypadku błędu lub pomyłki będzie ograniczona do kwoty nie większej niż kwota, na którą Profus posiada ubezpieczenie OC z tytułu doradztwa podatkowego ( zł). c) Zleceniodawca dostarcza firmie Profus listę osób upoważnionych, od których będzie otrzymywać instrukcje i którym będzie przekazywać informacje. Zleceniodawca upoważnia firmę Profus do wykonania jakichkolwiek instrukcji czy to pisemnych, ustnych, przez telefon, fax, lub inny sposób, pochodzących od osoby upoważnionej. W przypadku niedostarczenia takiej listy przyjmuje się, że jedyną upoważnioną osobą jest właściciel(e) firmy Zleceniodawcy. d) Doradca oświadcza, iż wykonuje zawód doradcy podatkowego, przez co nie może prowadzić działalności gospodarczej, co powoduje, że zakres niniejszej umowy nie obejmuje prowadzenia i zajmowania się sprawami gospodarczymi Zleceniodawcy.

3 e) Zleceniodawca oświadcza, że nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia rachunkowości w sposób i w formie przewidzianej w ustawie o rachunkowości oraz że nie toczy się w jego sprawie postępowanie podatkowe lub karne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. f) W przypadku zatrudnienia pracownika firmy Profus przez Zleceniodawcę, lub jakiekolwiek przedsiębiorstwo, którego Zleceniodawca jest członkiem, akcjonariuszem bądź udziałowcem, w trakcie trwania niniejszej umowy lub w przeciągu 12 (dwunastu) miesięcy po jej wygaśnięciu, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty firmie Profus w celu rekompensaty kwotę równą 12 (dwunasto) miesięcznej opłacie z tytułu świadczenia usług wymienionych w Warunkach Szczegółowych. Dokonanie zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Profus faktury. g) Treść Umowy i Warunków Szczegółowych jest poufna i stanowi tajemnicę, nie może być ujawniana bez zgody obu stron innym podmiotom oraz instytucjom za wyjątkiem lub na żądanie Sądów. Strona umowy, która naruszy ten zasadę podlega karze umownej, której wysokość i warunki płatności są identyczne jak w punkcie powyższym. 11. Podpisano a) Za i w imieniu Profus... b) Za i w imieniu Zleceniodawcy

4 ZAŁĄCZNIK I - WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KSIĘGOWOŚĆ WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ WARUNKI SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄ USŁUGI POKRYWANE PRZEZ PONIŻSZĄ OPŁATĘ USŁUGA STRONA DZIAŁANIE DATA OPŁATA Mobilizacja usług Księgowych Mobilizacja usług Księgowych Miesięczne usługi księgowe Miesięczne usługi księgowe Zleceniodawca Profus Zleceniodawca Profus - Dostarcza firmie Profus kopie dokumentów rejestrowych firmy (Sąd, Urzędy Skarbowe, Miejskie, Statystyczne). - Dostarcza firmie Profus KPIR, ewidencje VAT, ewidencje środków trwałych oraz wyposażenia (ewentualnie wydruki) oraz kopie ostatnio złożonych deklaracji podatkowych. - Dostarcza firmie Profus kompletną dokumentację źródłową od początku bieżącego roku podatkowego. - Uzgadnia ze Zleceniobiorcą system komunikacji pomiędzy personelem Profus i Zleceniodawcy. - Nawiązuje kontakty z Urzędami Skarbowymi, powiadamia je o miejscu prowadzenia księgowości oraz przechowywania dokumentów. - Przegląda procedurę księgową Zleceniodawcy, wzory handlowe i strategię podatkową. Dostarcza: - Oryginały faktur zakupu, kopie faktur sprzedaży oraz ewidencję sprzedaży lub miesięczne raporty okresowe. - Faktury dotyczące wydatków z opisanymi na odwrocie szczegółami umożliwiającymi podjęcie przez Profus decyzji o sposobie ich zakwalifikowania bądź nie, do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ich nieopisania przyjmuje się, że w/w wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu i Profus nie będzie odpowiadać za wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z takiego księgowania. - Oryginały wyciągów bankowych chyba, że są one bezpośrednio otrzymywane przez Profus z banku Zleceniodawcy. - Oryginały innych dokumentów źródłowych, np. SAD-y, faktury i dowody wewnętrzne, itp. Wykonuje: - Właściwie pod względem formalnym i rzetelne pod względem merytorycznym dokumentuje operacje gospodarcze. - Zasięga z własnej inicjatywy informacje o wysokości zobowiązania podatkowego za dany okres przed terminem ich płatności. - Prowadzi w miejscu sprzedaży lub wykonywania usług ewidencję sprzedaży. Informuje: - o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na formalną i merytoryczną poprawność prowadzenia ksiąg i ewidencji oraz prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych. Wykonuje: - Odbiera od Zleceniodawcy w firmie Profus dokumenty stanowiące podstawę do zapisów w Księdze lub/i Ewidencjach. Do 7 dni od daty podpisania umowy Do 7 dni od daty podpisania umowy Do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni Gdy nie wymienione to najpóźniej do dnia złożenia wymaganych Nie dotyczy Bezpłatne (wliczone w opłatę główną) Nie dotyczy... zł + VAT

5 - Z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji KPIR i ewidencje VAT, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia. - Ocenia dokumenty księgowe w świetle prawa podatkowego i podejmuje decyzję o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem ich uwidocznienia w Księdze/Ewidencji. Zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii Profus może nastąpić wyłącznie na wyraźne, pisemne polecenie Zleceniodawcy bądź poprzez nieopisanie dokumentu. - Przechowuje oryginalne dokumenty w należytym porządku do momentu zamknięcia roku podatkowego i złożenia zeznania rocznego oraz 2 miesiące po tym terminie. - Ustala wysokość zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz wypełnia w imieniu Zleceniodawcy deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od podatku od towarów i usług, a także zeznań rocznych na podstawie danych z zapisów do Księgi/Ewidencji i innych niezbędnych informacji, dostarczonych przez Zleceniodawcę. - Przechowuje kopie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. - Przygotowuje okresowe sprawozdanie finansowe z Księgi/Ewidencji. - Udostępnia dla celów kontroli podatkowej i skarbowej wszelkie potrzebne dokumenty w których jest w posiadaniu. deklaracji podatkowych Informuje: - o obliczonych zobowiązaniach podatkowych. - o stwierdzonych nieprawidłowościach w dostarczonej dokumentacji niezwłocznie po jej stwierdzeniu Rewizja Niniejsze Warunki Szczegółowe będą podlegać okresowym zmianom w zakresie: - Miesięcznej opłaty: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji: a) 1 roku po rozpoczęciu trwania Usług, jak również później co 1 rok, b) na koniec każdego miesiąca podczas którego nastąpią znaczne zmiany w charakterze działalności Zleceniodawcy, ilości zawieranych transakcji lub znacznie zwiększonych obrotów, c) na początku każdego miesiąca, w którym zaczną obowiązywać znaczne zmiany legislacyjne, rachunkowe bądź podatkowe. - Informacyjnie: Szacunkowa ilość dokumentów pokrywana przez powyższą opłatę:... - Obowiązki: Powiązane z jakąkolwiek zmianą opłat Podpisano... : Za i w imieniu Profus... Za i w imieniu Zleceniodawcy...

6 ZAŁĄCZNIK II WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PŁACE I KADRY WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ WARUNKI SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄ UZGODNIENIA POKRYWANE PRZEZ PONIŻSZĄ OPŁATĘ USŁUGA STRONA DZIAŁANIE DATA OPŁATA Mobilizacja Zleceniodawca Dostarcza firmie Profus: - Kompletne Akta Osobowe Pracowników. - Kopie umów o pracę. - Szczegóły dotyczące wszystkich poprzednich zarobków i odliczeń od 1 stycznia (lub od daty zatrudnienia), dotyczące każdego pracownika. - Informacje o terminie wypłat wynagrodzeń. - Aktualne dokumenty zgłoszeniowe i aktualizacyjne firmy w ZUS, Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej - Ostatnio złożony komplet dokumentów rozliczeniowych ZUS Mobilizacja Profus - Ustala termin(y) naliczania płac i informuje o nich Zleceniodawcę. - Uzgadnia system współpracy pomiędzy pracownikami Profus i Zleceniodawcy. - Przygotowuje indywidualne karty płac. - Przechowuje dokumentację komputerową. - Nawiązuje kontakty z ZUS, Urzędami Pracy oraz Urzędami Skarbowymi Miesięczna obsługa płac Miesięczna obsługa płac Rewizja Zleceniodawca Profus Dostarcza firmie Profus: - Szczegóły zmian w płacy zasadniczej pracownika oraz ewidencję czasu pracy, gdy zostały przekroczone normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym. - Szczegóły wszystkich składników wynagrodzenia, w szczególności premii, nagród itp. - Szczegóły dotyczące nowych pracowników, wypełnione Kwestionariusze Osobowe Pracowników i formularze podatkowe. - Szczegóły odejścia i przyjęcia pracowników. - Szczegóły choroby i odpowiednie dokumenty. -Przygotowuje komputerową listę płac. - Przygotowuje deklaracje podatkowe i rozliczeniowe ZUS, dostarcza je do Urzędów i przechowuje kopie tych deklaracji. - Sporządza niezbędną dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników. - Przygotowuje komputerowe wydruki przelewów bankowych do ZUS i U.S. - Prowadzi Akta Osobowe Pracowników. - Udostępnia dla celów kontroli wszelkie potrzebne dokumenty w których jest w posiadaniu Niniejsze Warunki Szczegółowe będą podlegać okresowym zmianom w zakresie: - Miesięcznej opłaty: W przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji: a) 1 roku po rozpoczęciu trwania Usług, jak również później co 1 rok, b) na koniec każdego miesiąca podczas którego nastąpi zmiana ilości zatrudnionych Do 7 dni od daty podpisania umowy Do 7 dni od daty podpisania umowy W ciągu 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia Gdy nie wymienione to najpóźniej do dnia złożenia wymaganych deklaracji podatkowych nie dotyczy Wliczone w opłatę główną nie dotyczy... zł + VAT za 1 pracownika lub umowę cywilnoprawną

7 pracowników lub nastąpią znaczne zmiany w charakterze działalności Zleceniodawcy lub w miesiącu w którym zaczną obowiązywać znaczne zmiany legislacyjne, rachunkowe bądź podatkowe. - Obowiązki: Powiązane z jakąkolwiek zmianą opłat Podpisano... : Za i w imieniu Profus... Za i w imieniu Zleceniodawcy...

8 ZAŁĄCZNIK III WARUNKI SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI POZOSTAŁE WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ WARUNKI SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJĄ UZGODNIENIA POKRYWANE PRZEZ OPŁATĘ GŁÓWNĄ USŁUGA STRONA DZIAŁANIE CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁATA Ustne doradztwo podatkowe z zakresu obsługiwanej przez Doradcę działalności Zleceniodawcy Ustne doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Sprawozdanie finansowe z KPIR Profus - Udziela odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Bezpłatnie Profus - Udziela odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Bezpłatnie Profus - Sporządza i wysyła sprawozdanie finansowe na podstawie zapisów z KPIR Miesięcznie Bezpłatnie Biuletyn informacja podatkowa Profus - Sporządza i wysyła Biuletyn informujący o obecnych oraz przyszłych zmianach prawnych dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Ubezpieczenie OC Profus - Ubezpiecza się na wypadek błędu przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego w wysokości zł za każde zaistniałe zdarzenie. Zeznanie roczne Profus - Sporządza zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) za rok podatkowy w części dotyczącej Zleceniodawcy i zakresie objętej niniejszą umową. Deklaracje ZUS za Zleceniodawcę Profus - Sporządza i wysyła deklarację rozliczeniową ZUS, tj. ustala składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i niebędącej pracodawcą. Miesięcznie Rocznie Rocznie Miesięcznie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy:

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: XX/2009 Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez.., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Biurem Rachunkowym HOSSA S.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Biuro Rachunkowe ifirma.pl w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY Data przygotowania oferty: marzec 2014 Ważność oferty: 30 wrzesień 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROZDZIAŁ I Informacje o Oferencie... 3 ROZDZIAŁ II Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo