Rachunkowość małych firm w kontekście problemu dotacji unijnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość małych firm w kontekście problemu dotacji unijnych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 861 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Rachunkowość małych firm w kontekście problemu dotacji unijnych 1. Wprowadzenie Większość polskich jednostek gospodarczych głównie tych, które mieszczą się w ustawowej definicji mikroprzedsiębiorstw 1 jest ze względu na formę prawną działalności lub wartość przychodów zwolniona od obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych i może korzystać z uproszczonej rachunkowości podatkowej, czyli najczęściej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ostatnio krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z rachunkowości uproszczonej został powiększony limit zwolnienia wynoszący dotychczas równowartość euro został podwyższony do poziomu euro [Ustawa o rachunkowości ]. Przywilej rezygnacji z pełnej księgowości jest chętnie wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy dążą do zminimalizowania kosztów obsługi księgowej. Zastąpienie pełnej księgowości podatkową księgą przychodów i rozchodów ma jednak skutki uboczne. Zakres informacji finansowej dostępnej przy zastosowaniu rachunkowości podatkowej jest znacznie mniejszy niż w rachunkowości finansowej. Stosowanie rachunkowości podatkowej służy ustaleniu wysokości podatku dochodowego oraz spełnieniu innych wymogów prawa 1 Według art. 104 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807, z późn. zm., za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub którego sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

2 136 podatkowego, na przykład ewidencjonowaniu niektórych aktywów. Natomiast podatkowa księga przychodów i rozchodów z założenia nie pełni funkcji informacyjno-ekonomicznej. Dlatego posługiwanie się tym narzędziem do określenia wyniku finansowego z działalności gospodarczej czy ustalenia stanu finansowego i majątkowego przedsiębiorstwa jest zadaniem karkołomnym. Próby takie są podejmowane przy szczególnych okazjach takich jak wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Jednak konieczność oszacowań tam, gdzie brakuje wiarygodnej informacji finansowej, sprawia, że wynik takich obliczeń obarczony jest znacznym ryzykiem błędu. Konsekwentnie utrudnione jest również zastosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej, jak chociażby budżetowania. Celem artykułu jest wskazanie rozwiązania problemu, jakim jest brak rachunkowości w małych firmach, poprzez opracowanie prostego modelu rachunkowości finansowej, dostosowanego do rozmiaru i potrzeb informacyjnych mikroprzedsiębiorstw. 2. Zapotrzebowanie na rachunkowość finansową Motywacja do zastosowania rachunkowości finansowej w małej firmie pojawia się wtedy, kiedy zapotrzebowanie na informację finansową jest większe niż skromne możliwości podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami pomocniczymi. Przykładem sytuacji wymagającej podniesienia wymogów informacyjnych jest dla małych firm czas pozyskiwania, a później rozliczania dotacji z funduszy unijnych. Możliwość korzystania z tego źródła finansowania pojawiła się w połowie 2004 r. i przynajmniej do końca roku 2015 przedsiębiorcy będą składali wnioski o dofinansowanie projektów, a następnie rozliczali się z uzyskanych dotacji. Dofinansowanie polega albo na refundacji części wydatków związanych z zakupem lub wytworzeniem aktywów trwałych, albo stanowi zwrot części kosztów bieżącej działalności. Przy składaniu wniosku niezbędne jest spełnienie szeregu wymogów formalnych i merytorycznych, w tym zwłaszcza opracowanie szczegółowego biznesplanu (studium wykonalności) projektu, obejmującego zestawienie danych finansowych o zakresie i stopniu szczegółowości znacznie wykraczających poza ramy ewidencji zdarzeń gospodarczych prowadzonej dla celów podatkowych. Studium wykonalności zawiera również elementy budżetowania w perspektywie kilkuletniej. Po otrzymaniu dotacji konieczne jest ewidencjonowanie wydatków związanych z projektem tak, by możliwe było jego prawidłowe rozliczenie. Niezbędne jest sporządzanie dla instytucji wdrażającej wniosków o dokonanie płatności, a także sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektu. Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z projektem musi również pozwalać instytucjom kontrolnym na ocenę zgod-

3 Rachunkowość małych firm 137 ności wydatków z warunkami umowy, co stanowi warunek refundacji [Krajowe wytyczne 2006]. Suma wymogów informacyjnych stawianych przedsiębiorcy w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji jest trudna do spełnienia przy zastosowaniu tak ułomnego rozwiązania ewidencyjnego, jakim jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dlatego naturalnym wyborem dla małego przedsiębiorstwa planującego starania o dotacje z funduszy strukturalnych byłaby rezygnacja z podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Rozporządzenie Ministra ] i zastosowanie pełnej księgowości [Ustawa o rachunkowości ]. Umożliwiłoby to pozyskiwanie wszelkich informacji finansowych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku i rozliczenia dotowanego projektu. Barierą powstrzymującą małe firmy przed zastosowaniem rachunkowości finansowej są jednak rozbudowane wymogi stawiane jednostkom przez ustawę o rachunkowości. Ustawa ta, mimo pewnych uproszczeń możliwych do zastosowania przez małe firmy, stworzona jest z myślą o jednostkach średnich i dużych. Przyjęto w niej szereg szczegółowych rozwiązań zmierzających do jak najbardziej precyzyjnego określenia sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Stosowanie szczegółowej inwentaryzacji i wyrafinowanych metod wyceny aktywów i pasywów jest uzasadnione w dużych jednostkach, w których funkcje właścicielskie i menedżerskie są rozdzielone, a korzyść z otrzymania wiarygodnej informacji przekracza koszt jej uzyskania. W firmach małych, gdzie właścicielem najczęściej jest jedna osoba, pełniąca jednocześnie funkcję menedżera, poddanie się rygorom ustawy o rachunkowości jest równoznaczne z dobrowolnym przyjęciem dodatkowych obowiązków ewidencyjnych. Spełnienie tych obowiązków zwiększa koszty obsługi księgowej, a ich zlekceważenie jest sankcjonowane. Kryterium korzyści i kosztu nie przesądza jednoznacznie o wyborze rachunkowości finansowej. 3. Potrzeba nowego modelu rachunkowości finansowej Dla małych przedsiębiorstw, które ze względu na perspektywę pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych zostały postawione wobec problemu zwiększonego zapotrzebowania na informację finansową, opracowane zostały dwa alternatywne modele rachunkowości (rys. 1). Ich pełne omówienie zawiera pozycja [Osikowicz 2008]. Model oparty na uproszczonej rachunkowości podatkowej polega na takiej modyfikacji obowiązujących ewidencji podatkowych, aby jak najlepiej służyły one w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Opracowany wzór zmodyfikowanej podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawiera tabela 1. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla takich przedsiębiorców, którzy nie decydują się na zastosowanie rachunkowości finansowej. Z powodów zazwyczaj związanych

4 138 Tabela 1. Zmodyfikowana podatkowa księga przychodów i rozchodów Lp., pod którą dokument został ujęty w ewidencji księgowej Data dokonania operacji zdarzenia gospodarczego Data sporządzenia dowodu, gdy dowód został sporządzony pod inną datą Rodzaj dowodu księgowego i jego numer identyfikacyjny Numer dowodu potwierdzającego dokonanie płatności oraz data dokonania zapłaty Forma płatności wskazana na dowodzie zakupu: G gotówka, P przelew, K karta 1 2 2a 3 3a 3b imię i nazwisko (firma) Strony dokonujące operacji gospodarczej Opis zdarzenia NIP wystawcy adres gospodarczego dokumentu Nazwa towaru lub usługi / pozycja w dokumencie Kategoria interwencji Kwota dokumentu brutto 4 4a 5 6 6a 6b 6c 6d Kwota dokumentu netto

5 Rachunkowość małych firm 139 Kwota wydatków kwalifikowanych W tym VAT Przychód projektu w okresie objętym wnioskiem (tak / nie) wartość sprzedanych towarów i usług Przychód Zakup towarów handlowych pozostałe przychody razem przychody (7 8) i materiałów według cen zakupów Koszty uboczne zakupu zł, gr zł, gr zł, gr zł, gr zł, gr 6e 6f 6g wynagrodzenia w gotówce i w naturze Wydatki / koszty pozostałe wydatki razem wydatki ( ) Projekt wydatki kwalifikowane Projekt wydatki niekwalifikowane zł, gr zł, gr zł, gr zł,gr zł, gr zł, gr Uwagi Uwagi pozycja w rachunku zysków i strat a 15b 16 16a Źródło: opracowanie własne.

6 140 z kosztem obsługi księgowej decydują się pozostać przy dotychczas stosowanej ewidencji podatkowej. W takim wypadku należało opracować wzory ewidencji podatkowych, które oprócz tradycyjnych funkcji ułatwiałyby również pozyskiwanie informacji istotnych w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Zaletą takiego modelu jest jego prostota, natomiast wadą wciąż niewystarczający zasób informacji finansowej. Nawet najdalej idące modyfikacje podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie są w stanie zastąpić pełnych ksiąg rachunkowych. rachunkowość małych przedsiębiorstw według wymogów funduszy unijnych rachunkowość finansowa rachunkowość podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących pełne księgi rachunkowe dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów oraz dla podatników korzystających z karty podatkowej dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów oraz dla podatników korzystających z karty podatkowej Rys. 1. Warianty rachunkowości małych przedsiębiorstw Źródło: opracowanie własne. Model oparty na rachunkowości finansowej respektuje podstawowe zasady rachunkowości, ułatwia sporządzanie i rozliczanie dotacji, a także jest zgodny z przepisami prawa podatkowego. Podstawowym priorytetem konstrukcji modelu było uproszczenie rachunkowości finansowej tak, aby był on adekwatny do niewielkiej skali działalności i prostej struktury organizacyjnej małej firmy. Ilustracją tej koncepcji jest proponowany plan kont, w którym zmierzając do ułatwienia rozliczeń związanych z realizowanym projektem inwestycyjnym, zdecydowano się na następujący zestaw:

7 Rachunkowość małych firm 141 Aktywne 08/1 Projekt wydatki kwalifikowane 08/2 Projekt wydatki niekwalifikowane 02 Pozostałe aktywa trwałe 10 Środki pieniężne 30 Zapasy Pasywne 80 Kapitał własny 86 Wynik finansowy 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 13 Kredyty bankowe Aktywno-pasywne 20/1 Rozrachunki z odbiorcami z tytułu projektu 20/2 Pozostałe rozrachunki z odbiorcami 21/1 Rozrachunki z dostawcami z tytułu projektu 21/2 Pozostałe rozrachunki z dostawcami 22/1 Rozrachunki z tytułu podatku VAT 22/2 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego 24/1 Pozostałe rozrachunki z tytułu projektu 24/2 Pozostałe rozrachunki Przychodowe 70 Sprzedaż Kosztowe 40/1 Amortyzacja 40/2 Zużycie materiałów i energii 40/3 Usługi obce 40/4 Podatki i opłaty 40/5 Wynagrodzenia 40/6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 40/7 Pozostałe koszty rodzajowe 40/8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Przychodowo-kosztowe 75 Przychody i koszty finansowe 76 Przychody i koszty operacyjne

8 142 Pozabilansowe 90 Przychody i koszty niestanowiące przychodów ani kosztów podatkowych 91 Przychody i koszty podatkowe 92 Koszty kwalifikowane związane z projektem 93 Przychody z dotacji Wpływ poszczególnych kont na aktywa i pasywa, czyli model ewidencyjny, ujęto schematycznie na rys. 2. Majątek przedsiębiorstwa Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania 08/1 Projekt wydatki kwalifikowane 10 Środki pieniężne 80 Kapitał własny 2 zespół kont rozrachunki 08/2 Projekt wydatki niekwalifikowane 30 Zapasy 86 Wynik finansowy 84 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 08/2 Pozostałe aktywa trwałe 2 zespół kont rozrachunki Przychody 13 Kredyty bankowe 70 Sprzedaż 75 Przychody i koszty finansowe 76 Pozostałe przychody i koszty operacyjne Koszty 4 zespół kont koszty według rodzajów 75 Przychody i koszty finansowe 76 Pozostałe przychody i koszty operacyjne Rys. 2. Schemat modelu ewidencyjnego rachunkowości małego przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne.

9 Rachunkowość małych firm 143 Opracowany plan kont jest znacznie prostszy niż tradycyjne plany przeznaczone dla małych firm [Kiziukiewicz, Sawicki 1998]. Oczywiście może być rozbudowywany stosownie do potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Model rachunkowości finansowej został opracowany w alternatywnych wariantach. Pierwszy zakłada zupełną rezygnację z podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ewentualnie ewidencji przychodów i zastosowanie ustawy o rachunkowości ze wszystkimi jej rygorami. Fakt zastosowania pełnych ksiąg bilansowych wymaga zgłoszenia właściwemu urzędowi skarbowemu, co wiąże się m.in. z obowiązkiem składania sprawozdania finansowego w terminie rocznego rozliczenia podatkowego. Kolejne warianty tego modelu opracowane zostały dla przedsiębiorców, którzy będąc podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, chcą występować przed organem podatkowym jako podmiot prowadzący ewidencje podatkowe księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów. Jednocześnie dla celów wewnętrznych oraz dla celów pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych przedsiębiorcy ci prowadzą rachunkowość finansową. Zaletą takiego rozwiązania jest wolność od rygorów ustawy o rachunkowości. Przedsiębiorca nie musi składać w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego, przeprowadzać pełnej inwentaryzacji, wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, uzgadniać sald z kontrahentami ani też precyzyjnie różnicować bilansowych i podatkowych skutków operacji gospodarczych. Organowi podatkowemu dostarcza tylko takiej informacji, jaka wynika z zastosowanej formy opodatkowania. Przykrym skutkiem ubocznym jest podwójna księgowość ewidencje podatkowe opracowywane są niezależnie od ksiąg rachunkowych. To zbytecznie rozbudowuje system księgowy wyłącznie z powodów biurokratycznych. 4. Krytyka obecnych rozwiązań prawnych i propozycja zmian Omówione rozwiązania opracowano na podstawie obowiązujących norm prawa podatkowego, prawa bilansowego oraz regulacji dotyczących wnioskowania i rozliczania dotacji unijnych. Każdy z wariantów osiąga założony cel dostarcza informacji finansowej, ułatwiając pozyskanie i rozliczenie dotacji. Czym innym jest jednak opracowanie rozwiązania dostosowanego do obowiązujących norm prawnych, a czym innym krytyka tych ram. Rachunkowość finansowa w kształcie narzuconym przez ustawę o rachunkowości jest systemem nazbyt rozbudowanym na potrzeby małych, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw. Tego stanu nie zmieniają uproszczenia możliwe do zastosowania w zakresie stopnia szczegółowości sprawozdania finansowego, planu kont czy amortyzacji. Suma narzuconych szczegółowych rozwiązań sprawia,

10 144 że rachunkowość finansowa odpowiada tylko potrzebom jednostek średnich i dużych, w których koszt obsługi księgowej wyrafinowanego systemu księgowego jest adekwatny do korzyści z precyzyjnej informacji finansowej. Na drugim biegunie rozwiązań dostępnych dla małych i mikroprzedsiębiorstw jest uproszczona rachunkowość podatkowa. Jej podstawowe urządzenie ewidencyjne podatkowa księga przychodów i rozchodów nie daje wystarczającej informacji finansowej. Ewidencje podatkowe dają odpowiedź wyłącznie w jednej kwestii podstawy opodatkowania. Odpowiedzi na najważniejsze pytania istotne w procesie zarządzania o stan majątkowy i finansowy przedsiębiorstwa pozostają bez odpowiedzi. Te ograniczenia ewidencji podatkowych są uciążliwe dla każdego przedsiębiorcy szukającego w systemie rachunkowości wsparcia dla procesów zarządzania, a nie traktującego jej jako zbędnego biurokratycznego obciążenia. W ostatnich latach szczególnie wyraźnie odczuwają to drobni przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie ze środków unijnych. Modyfikacje podatkowej księgi przychodów i rozchodów opracowywane są z myślą o poprawie jej funkcji ekonomiczno-finansowej. Programy finansowo-księgowe (np. Symfonia Mała Księgowość Premium) zawierają dodatkowe narzędzia, takie jak ewidencja rozrachunków. Modyfikacja opracowana pod kątem pozyskiwania dotacji unijnych pozwala ponadto otrzymać przynajmniej przybliżony rachunek zysków i strat. Wszystkie te modyfikacje nie eliminują podstawowych wad podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja ta służy do rejestrowania wyłącznie tych zdarzeń, które wpływają na podstawę opodatkowania, a zatem tylko przychodów i kosztów, w dodatku wyłącznie w ujęciu podatkowym. Poza księgą pozostaje cała sfera operacji gospodarczych, które nie mają skutków podatkowych. W efekcie dla całej rzeszy małych polskich firm nie ma adekwatnego systemu ewidencyjnego, który pełniłby funkcję informacyjno-ekonomiczną lepiej niż podatkowa księga przychodów i rozchodów, a który byłby znacznie prostszy niż rachunkowość finansowa w kształcie narzuconym ustawą o rachunkowości. Rozwiązaniem ratunkowym jest omówiona propozycja stosowania ewidencji podatkowych dla celów rozliczenia z fiskusem i stosownie uproszczonej rachunkowości finansowej dla wszystkich pozostałych celów. Trudno jednak uznać konieczność stosowania podwójnej księgowości za wyjście optymalne, skoro opłaty za usługi księgowe też powinny w takim wypadku być podwójne. Wobec wyraźnego niedowładu obecnych uregulowań zasadniczą sprawą jest ustalenie, jakich zmian należy domagać się od ustawodawcy. Modyfikacje podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie wydają się właściwym kierunkiem. Kosmetyczne zmiany stanowiłyby wyłącznie utrudnienie dla użytkowników. Zmiany o charakterze fundamentalnym uczyniłyby księgę przychodów i rozchodów zastępczą formą rachunkowości finansowej, pozbawioną jej podstawowego atrybutu podwójnego ujęcia na kontach. Oczekiwanie na krajowy lub

11 Rachunkowość małych firm 145 międzynarodowy standard rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw przesuwa perspektywę zmian w nieokreśloną przyszłość. Głosy krytyki, które pojawiły pod adresem projektu standardu opublikowanego w 2007 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), wskazywały na nadmierny stopień jego skomplikowania. Rozwiązania zawarte w projekcie przewyższają stopniem trudności te, które narzuca ustawa o rachunkowości, czyli zmierzają w kierunku wręcz przeciwnym do postulowanego. Ponadto jest wielce prawdopodobne, że poza zakresem podmiotowym ewentualnego międzynarodowego standardu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw znajdą się mikroprzedsiębiorstwa, czyli nie będzie dotyczył znakomitej większości zainteresowanych jednostek. Proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie alternatywnego sposobu ewidencji podatkowej dla przedsiębiorców podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów (lub ewidencji przychodów) mogliby wybrać księgowość opartą na podwójnym zapisie, ale uproszczoną stosownie do niewielkich rozmiarów działalności i prostej struktury organizacyjnej, czyli taką, jakiej wzorcowy plan kont proponowano w niniejszym artykule. Obowiązki w zakresie inwentaryzacji i wyceny składników majątku byłyby określone prawem podatkowym, którego normy są łagodniejsze niż normy prawa bilansowego. Przedsiębiorcy sporządzaliby sprawozdanie finansowe, pozwalające jednocześnie wskazać podstawę opodatkowania. Małe przedsiębiorstwa wybierające taką możliwość nie podlegałyby przepisom ustawy o rachunkowości, ale respektowałyby ogólne zasady rachunkowości finansowej zasadę memoriału, podmiotowości, podwójnego zapisu, współmierności przychodów i kosztów i inne. Normy prawa podatkowego byłyby jednak nadrzędne w stosunku do tych zasad i przesądzałyby o sposobie ujmowania operacji gospodarczych. Pozytywnym efektem tego rozwiązania byłoby uproszczenie systemu, którego użytkownik byłby zwolniony od analizy rozbieżności pomiędzy podatkowymi a bilansowymi skutkami zdarzeń gospodarczych. Negatywnym skutkiem ubocznym powiązania systemu księgowego z prawem podatkowym byłyby odchylenia od prawdziwego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa. Można jednak przypuszczać, że odchylenia te w większości przypadków nie wpływałyby istotnie na ocenę stanu finansowego i majątkowego jednostki. Mimo niedoskonałości opisane rozwiązanie dałoby wielu małym firmom możliwość korzystania z prostej księgowości, pozwalającej ustalić przynajmniej przybliżony stan finansowy i majątkowy jednostki. Stanowiłoby wariant pośredni między uproszczoną rachunkowością podatkową a rachunkowością finansową według norm ustawy o rachunkowości. Zainteresowani takim rodzajem informacji finansowej będą przede wszystkim, ale nie tylko, przedsiębiorcy zamierzający pozyskiwać i rozliczać dotacje unijne, zwłaszcza że koszty obsługi księgowej

12 146 powinny również kształtować się na poziomie adekwatnym do prostoty proponowanego rozwiązania. 5. Podsumowanie Celem artykułu było opracowanie modelu rachunkowości finansowej dostosowanego do rozmiaru i potrzeb informacyjnych najmniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Realizując ten cel, przedstawiono model rachunkowości małych firm, który jest rozwiązaniem usytuowanym między podatkową księgą przychodów i rozchodów a pełną księgowością wynikającą z ustawy o rachunkowości. Odrzucając skrajności, niniejsza propozycja stanowi złoty środek pomiędzy rozwiązaniem najtańszym a najdroższym, czyli między brakiem prawdziwej rachunkowości a rachunkowością nazbyt skomplikowaną. Może ona stanowić realną alternatywę nie tylko dla firm planujących zaangażowanie w projekty dofinansowane ze środków unijnych, ale także dla wszystkich drobnych przedsiębiorców nieznajdujących w podatkowej księdze przychodów i rozchodów odpowiednich informacji finansowych. Literatura Kiziukiewicz T., Sawicki K. [1998], Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , kwalifik_wytyczne pdf. Osikowicz M. [2008], Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych, Wolters Kluwer, Kraków. Rozporządzenie Ministra w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. z 2003 r., nr 152, poz z późn. zm. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz z późn. zm. Accounting in Small Enterprises in the Context of EU Subsidies In this article, the author proposes an optimum accounting model for small enterprises. His main hypothesis is that small enterprises require a financial accounting model that is tailored to the scale of their activities and satisfies all the information requirements of taxation law as well as the requirements of structural funds. In the conclusion, he elaborates an accounting model for small enterprises.

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ, JEŚLI CHCESZ: nauczyć się lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w NGO, samodzielnie prowadzić księgowość w swojej organizacji, stworzyć lub

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Praktycznie o zmianach w księgowości NGO. Rafał Pecka

Praktycznie o zmianach w księgowości NGO. Rafał Pecka Praktycznie o zmianach w księgowości NGO Rafał Pecka Obowiązkowe sprawozdania Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Deklaracja w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8 wraz z załącznikami CIT-O, CIT-ST

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca do. raportu kwartalnego

Informacja uzupełniająca do. raportu kwartalnego Informacja uzupełniająca do raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. Warszawa, 14 luty 2012 r. www.medicalgorithmics.pl I. Wstęp W związku z decyzją Zarządu Medicalgorithmics S.A. zmieniona została polityka

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu )

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu ) - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/12/08/8058/26038 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 1 850,00 zł Cena netto za godzinę 19,27 zł Cena brutto za godzinę 19,27

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 90-056 ŁÓDŹ ROOSEVELTA 17 0000124347 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI ZA 2014 ROK I. AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan na dzień : Stan na dzień : 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. A. AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE 1. INFORMACJA DODATKOWA 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH BUDŻETOWANIA W PROCESIE POZYSKIWANIA DOTACJI UNIJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

WPŁYW WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH BUDŻETOWANIA W PROCESIE POZYSKIWANIA DOTACJI UNIJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM Rozdział 22 Marcin Osikowicz * WPŁYW WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH BUDŻETOWANIA W PROCESIE POZYSKIWANIA DOTACJI UNIJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM 1. Wprowadzenie Od 1 maja 2004 r., kiedy Polska przystąpiła do

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

... NIP Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO F-128/2 obowiązuje od 11.07.2011r.... Nazwisko imię /

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2011-31.12.2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn.

Bardziej szczegółowo