KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim jest współfinansowany Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektu: Pl. Konstytucji 5/4, W-wa, mail: tel.: , kom.: , NIP: , KRS: , Sąd Rej. dla Krakowa-Śródm. XI WG KRS, Organizacja Pożytku Publ., Nr konta: z 26

2 KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSOWO-KSIĘGOWE OBRÓT- suma wartości pieniężnych i niepieniężnych uzyskanych od kontrahentów w określonym czasie. PRZYCHÓD- jest to kwota uzyskana od kontrahentów, odsetki od lokat, a w przypadku osób fizycznych kwota wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Przychodem są kwoty należne choćby nie otrzymano za nie zapłaty. DOCHÓD- jest to kwota powstała z przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Dochód po odjęciu składników wolnych od opodatkowania staje się podstawą opodatkowania. WYDATEK- przekazanie pieniędzy lub ich surogatu w zamian za towar lub usługę. Oznacza wydatkowanie pieniędzy, przepływ środków finansowych w obrocie gospodarczym. KOSZT- wydatek lub zdarzenie gospodarcze, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym może zmniejszać przychody; kosztem mogą być przeszłe lub przyszłe wydatki rozliczane w określonym czasie np. amortyzacja środków trwałych. W sensie bilansowym, czyli zgodnie z ustawą o rachunkowości koszt ma szersze pojęcie i obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze zmniejszające wynik finansowy jednostki. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- (wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- (wg ordynacji podatkowej) rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarcze, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na włąsny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców; OP art. 3 pkt 9 PRZEDSIĘBIORCĄ- w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. OSOBA FIZYCZNA- każdy żywy człowiek, posiada prawa, jest przedmiotem i podmiotem praw i obowiązków, od chwili narodzin aż do śmierci. OSOBA PRAWNA- osoba lub organizacja zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym. Jej byt prawny zaczyna się z dniem wydania przez Sąd Gospodarczy postanowienia o wpisanie jej do KRS a kończy w dniu wykreślenia z tego rejestru. Są to wszelkie spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, banki itp. Skarb Państwa jest również osobą prawną. NORMA PRAWNA- jest to elementarna część przepisu prawnego; jest to wynikająca z przepisów reguła postępowania; składa się z hipotezy, dyspozycji delegacji i sankcji. PRZEPIS- elementarna część ustawy lub innego aktu normatywnego; jest to zbiór norm regulujących określony stan prawny; przepisem jest więc: artykuł, paragraf, punkt, ustęp itd. 2 z 26

3 USTAWA- akt prawny najwyższej rangi; zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę życia społecznego, publicznego; zawiera zasady obowiązujące w określonej dziedzinie życia, obowiązki, zależności, nakazy, sankcje. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE- akt prawny niższej rangi, wydawany w związku z ustawą i na wyraźne zlecenie ustawodawcy, zawarte w tejże ustawie. OBOWIĄZEK PODATKOWY- jest to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. PODATEK- bezzwrotne, przymusowe, nieekwiwalentne zobowiązanie publiczno prawne wobec skarbu państwa wynikające z ustawy. PODATNIK- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu; ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w pierwszym zdaniu. PŁATNIK- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka org. nieposiadjąca os. prawnej, obowiązana na podst. przepisów prawa podatkowe do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu. ZOBOWIĄZANIE- (KC, ks.iii) jest to powinność zobowiązanego(dłużnika) wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego do wykonania określonej czynności, świadczenia na rzecz wierzyciela. W rachunkowości jest to składnik pasywów. NALEŻNOŚĆ- wartość do zapłaty, suma ogólna za towar, usługę. Dla informacji- w rachunkowości jest to składnik aktywów. MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO- dzień w którym wykonano czynność podlegającą opodatkowaniu. Jest różny dla różnych podatków. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE- jest to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego. ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA- jest to podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. TERMIN PŁATNOŚCI- wynika z umowy c-p lub normy ustawowej. Określa moment przyszłej zapłaty za zobowiązanie. TERMIN ZAPŁATY- data rzeczywistego uregulowania zobowiązania(należności). Powstaje z momentem przekazania pieniędzy do ręki wierzyciela lub w momencie wpływu na jego konto. W podatkach jest to data wysłania przelewu bankowego lub przekazu. SPRAWOZDANIE FINANSOWE- sformalizowany zestaw dokumentów prezentujących sytuacje finansową i ekonomiczną jednostki(organizacji) RACHUNEK ZYSTKÓW I STRAT- zwany wcześniej rachunkiem wyników- jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność 3 z 26

4 poszczególnych rodzajów działalności, oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. W potocznej nomenklaturze księgowych rachunek zysków i strat nazywany jest wynikiem finansowym(netto lub brutto). PRZEPŁYWY FINANSOWE- pełna nazwa: sprawozdanie z przepływów pieniężnych lub rachunek przepływów pieniężnych, nazywane też sprawozdaniem z przepływów pieniężnych. Jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w jednostce(organizacji) z uwzględnieniem jego źródeł i sposobów wykorzystania. Pokazuje zmiany jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności sciągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań (wskaźniki analizy finansowej). AKTYWA- kontrolowane przez jednostką gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. PASYWA- jest to źródło pokrycia majątku (aktywów) jednostki (organizacji). BILANS- obowiązkowy składnik sprawozdań finansowych- jest to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec(bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego(obrachunkowego). NIEPODATKOWE NALEŻNOŚĆI BUDŻETOWE- są to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych, OP art. 3 pkt 8 (def. dodano od ). Na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej. Podstawa prawna dotycząca obowiązku prowadzenia księgowości : - Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości Dokumenty księgowe są to: Dokumenty potwierdzające dokonanie operacji gospodarczej i są podstawą do ewidencji księgowej. Dowodami księgowymi są: Faktura VAT Faktura korygująca VAT Faktura zaliczkowa Faktura Pro Forma Kasa fiskalna i paragon Rachunek Delegacje Ryczał za nocleg Niezbędne informacje dowodu księgowego: - Miejsce i data wystawenia dowodu księgowego - Dane wystawcy dokumentu - Dane adresata dokumentu - Numer dokumentu - Treść zdarzenia gospodarczego - Wartość dokumentu wyrażoną w złotówkach - Termin zapłaty - Wskazanie sposobu realizacji zapłaty 4 z 26

5 - Podpis, pieczątka osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu - Podpis, pieczątka osoby upoważnionej do odbioru dokumentu. Znaczenie prawidło prowadzonej księgowości: Stanowią podstawę dokonywania zapisów na kontach, Dostarczają informacji niezbędnych w zarządzaniu jednostką gospodarcza, Umożliwiają kontrolę i rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie. Dowody księgowe sprawdza się pod względem: FORMALNYM (tzn. czy jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne i wymagane elementy) RACHUNKOWYM ( tzn. czy nie zawiera błędów w obliczeniach) MERYTORYCZNYM (tzn. sprawdzająca rzetelność czyli to, czy operacje zawarte w dowodzie są zgodne z rzeczywistością Przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych: - księgi rachunkowe - 5 lat, - karty wynagrodzeń pracowników - 50 lat, - listy płac - 50 lat, - listy premii i nagród - 50 lat, - zaświadczenia o wysokości zarobków - 3 lata, - dowody księgowe dotyczące inwestycji, kredytów, pożyczek, umów itp. - 5 lat, - dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat, - pozostałe dowody księgowe i dokumenty - 5 lat. Systemy księgowe stosowane w Polsce ewidencja przychodów najprostsza w obsłudze i preferowana przez osoby, które nie przetwarzają wielu dokumentów a osiągają znaczne przychody podatkowa księga przychodów i rozchodów bardziej rozbudowana od poprzedniej, wymaga rejestrowania wszelkich dokumentów związanych z przychodami i kosztami działalności księga handlowa tzw. pełna księgowość najbardziej zaawansowany system ewidencji księgowej opierający się na urządzeniach księgowych kontach księgowych (wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności) 5 z 26

6 ZAGADNIENIA ZUS Pracodawca- Płatnik składek jest zobowiązany do złożenia formularza- zgłoszenie płatnika składek w terminie 7 dni od: - daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej osoby - daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla ubezpieczonych, wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących Druki do ZUS: ZFA- zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej ZPA- zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej Poniżej przykład druku ZFA 6 z 26

7 Druki rozliczeniowe ZUS: DRA- miesięczne deklaracje rozliczeniowe (zbiorcze za wszystkich ubezpieczonych) RCA- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłacanych świadczeniach RSA- raport imienny o wypłacanych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Podstawę wymiaru skłądek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W przypadku gdy osoba nie posiada stałego zatrudnienia na umowę o pracę może to być przychód z umowy zlecenia. Składka na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacana jest w części przez pracodawcę oraz w części przez zatrudnionego. Podstawa wymiaru skłądek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód nie może być mniejsza niż 60 % średniego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału. 7 z 26

8 Składniki wynagrodzenia z Umowy o pracę Wynagrodzenie brutto 1600,00 PLN Koszt pracownika Koszt pracodawcy Emerytalna 156,16 zł (9,76 %) 156,16 zł (9,76 %) Rentowa 24,0 zł (1,5%) 104,000 zł (6,5 %) Chorobowa 39,20 zł (2,45 %) Wypadkowe 30,88 zł (1,93%) Fundusz Pracy 39,20 zł (2,45%) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1,60 zł (0,10%) 8 z 26

9 Składniki podatku Podstawa do opodatkowania 1269,00 Koszt uzyskania przychodu 111,25 Ulga podatkowa 46,33 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 124,26 Kwota składki na ubezpieczenia zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek 107,00 Podatek 75,00 Podsumowanie CAŁKOWITY KOSZT PRACODAWCY 1931,84 WYNAGRODZENIE BRUTTO 1600,00 DO WYPŁATY NETTO 1181,38 ROZLICZANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z EFS Podstawą realizacji i rozliczania każdego projektu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego jest prowadzenie księgowości na ściśle określonych zasadach, zgodnych z przepisami księgowymi i UE. M.in. Umowa / decyzja o dofinansowanie projektu zawiera informacje o konieczności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków. CECHY WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: - są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu - są efektywne i konkurencyjne, tj. nie są zawyżone w stosunku do stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat) - są udokumentowane CECHY WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: - zostały faktycznie poniesione- stan ten rozumieć należy jako wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od beneficjenta lub Partnera do innego podmiotu 9 z 26

10 - zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu, zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania deklaracji ZATRUDNIENIE PERSONELU JEST MOŻLIWE, GDY: - pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany) w celu realizacji zadań, związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu - okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowany wyłącznie od końcowej daty kwalifikowania wydatków, wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu (umowa może być zawarta na czas dłuższy niż okres realizacji projektu) - zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę. WYDATKI NA WYNAFRODZENIE PERSONELU W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności: - wynagrodzenie brutto - składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych CO MOŻE BYĆ WYDATKIEM W RAMACH EFS Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jeżeli podatek od towarów i usług (VAT), zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowanego może być częściowo odzyskany, kwalifikowana jest ta część podatku od towarów i usług (VAT), która nie może być odzyskana. DATA PONIESIENIA WYDATKU a) w przypadku wydatków pieniężnych: - dokonanych przelewem lub kartą płatniczą- datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek - dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatnościdatę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu - dokonanych gotówką- datę faktycznego dokonania płatności b) w przypadku wkładu niepieniężnego: datę faktycznego wniesienia wkładu DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA PROJEKTU Szczegółowość przedstawionej dokumentacji jest czynnikiem wpływającym na jakość przeprowadzonego rozliczenia. Do każdej pozycji kosztowej wskazane jest udostępnienie wszystkich dokumentów z nią związanych, tzn.: - odpowiednio opisaną fakturę na zakup środka trwałego, - przelewy bankowe, potwierdzające dokonanie płatności, - umowy z dostawcą sprzętu, protokół odbioru - specyfikację techniczną, która świadczy o zgodności zakupionego środka trwałego ze wskazanym w harmonogramie 10 z 26

11 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA KOSZTÓW WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW: - listy płac - potwierdzenie otrzymania wynagrodzenia - kopie deklaracji ZUS RCX lub RCA oraz DRA - kopii umów określających warunki zatrudnienia CZEGO NIE WOLNO Podwójnie finansować wydatków tzn.: - refundować tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów - refundować podatku od towaru i usług (VAT), a następnie odzyskiwać tego podatku ze środków budżetu Państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - refundować z przyznanych środków wydatków, które wcześniej zostały sfinansowane z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych DODATKOWE UWAGI 1. Dozwolone jest przesunięcie kosztów do 10 % między poszczególnymi kategoriami bez konieczności informowania właściwej instytucji 2. W przypadku, gdy projekt uwzględnia szkolenia pracowników niezbędne jest sporządzanie w trakcie szkoleń list obecności, certyfikatów za uczestnictwo oraz materiałów dydaktycznych 3. Bardzo ważna jest zgodność nazw pozycji w harmonogramie z nazwami w umowach, fakturach i protokołach zdawczo-odbiorczych DODATKOWE UWAGI 4. Koniecznym jest zachowanie zasady konkurencyjności, czyli wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie określonych kryteriów wyboru, co może być weryfikowane podczas kontroli. Brak właściwych kontrofert może być podstawą uznania danego kosztu za niekwalifikowany 11 z 26

12 Ewidencja Przychodów (Ryczałt Ewidencjonowany) Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie: wystawionych faktur VAT dokumentów celnych, rachunków faktur korygujących i not korygujących. wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku sprzedaży bezrachunkowej dziennego zestawienia faktur. Powyższe zestawienie powinno zawierać co najmniej: datę; numer zestawienia; numery faktur objętych zestawieniem; daty faktur objętych zestawieniem; Łączna wartość przychodów wynikającą z tych faktur z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencja prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku podatkowego. Podatnik powinien ją zbroszurować, a jej karty kolejno ponumerować. Zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR). Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia KPiR, co można sprawdzić w Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm. KPIR prowadzić muszą podatnicy prowadzący działalność : jednoosobową spółki cywilne osób fizycznych; spółki jawne osób fizycznych spółki partnerskie - opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1'200'000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). 12 z 26

13 Lp. Data Nr dowodu Kontrahent imię i nazwisko Opis zdarzenia gospodarczego wartość sprzedanyc h towarów i usług Przychód pozostałe Przychody razem przychód (7+8) Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu wynagrodzenia w gotówce i w naturze Wydatki (koszty) pozostałe wydatki razem Wydatki (12+13) Uwagi księgowego (firma) adres zł Zł Zł zł zł zł zł zł zł ,00,00 2,00,00 3,00,00 4,00,00 5,00,00 6,00,00 7,00,00 8,00,00 9,00,00 10,00,00 Suma strony,00,00,00,00,00,00,00,00 Przeniesienie z poprzedniej strony,00,00,00,00,00,00,00,00 Razem od początku roku,00,00,00,00,00,00,00,00,00 Biuro Projektu: Pl. Konstytucji 5/4, W-wa, mail: tel.: , kom.: , NIP: , KRS: , Sąd Rej. dla Krakowa-Śródm. XI WG KRS, Organizacja Pożytku Publ., Nr konta: z 26

14 Kolumna 7 Wartość sprzedanych towarów i usług Do tej kolumny wpisuje się kwoty przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów (wyrobów) i usług W kolumnie tej przedsiębiorca ewidencjonuje przychody z działalności podstawowej swojej firmy. Kolumna 8 Pozostałe przychody Kolumna ta służy do wpisywania innych przychodów niż przychody ze sprzedaży towarów (wyrobów) i usług, które są ewidencjonowane w kolumnie 7. W kolumnie 8 ewidencjonuje się m.in. : przychody ze sprzedaży składników majątku (np. środków trwałych) otrzymane dotacje i dofinansowania, otrzymane kary umowne, np. z tytułu niedotrzymania terminów przez kontrahenta, odsetki od środków na rachunkach bankowych (na podstawie wyciągu bankowego) z kont związanych z działalnością gospodarczą podatnika, Kolumna 10 Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu. Kolumna ta służy do ewidencjonowania wydatków (kosztów) związanych z zakupami towarów handlowych (w przypadku działalności handlowej), surowców i materiałów (w przypadku działalności produkcyjnej i/lub usługowej). Ewidencji w tej kolumnie dokonuje się według cen zakupu (wraz z ewentualną opłatą celną i akcyzą). Kolumna 11 Koszty uboczne zakupu Kolumna ta jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych zakupu towarów handlowych, surowców i materiałów (czyli kosztów związanych z zakupami księgowanymi w kolumnie 10), jak np.: koszty transportu obcego (przesyłka pocztowa, kurierska itp.), koszty transportu własnego jeśli poniesiony wydatek jest całkowicie związany z zakupem surowców, materiałów lub towarów handlowych, koszty załadunku i rozładunku, koszty ubezpieczenia towarów w drodze (udokumentowane dowodami wystawionymi przez zakład ubezpieczeniowy), koszty opakowania. Kolumna 12 Wynagrodzenia w gotówce i w naturze. Kolumna ta jest przeznaczona do ewidencji wynagrodzeń pracowników, wypłacanych zarówno w formie gotówkowej w kasie firmy, jak i w formie bezgotówkowej (np. przekazanych na ROR). W kolumnie 12 wykazuje się także wynagrodzenia wypłacane w naturze po przeliczeniu na złote. Kolumna ta służy ewidencji wynagrodzeń wszelkiego rodzaju, nie tylko tych wynikających z umowy o pracę i naliczanych osobno na liście płac. Tutaj także zaksięgowane powinny zostać kwoty wypłacane pracownikom na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Biuro Projektu: Pl. Konstytucji 5/4, W-wa, mail: tel.: , kom.: , NIP: , KRS: , Sąd Rej. dla Krakowa-Śródm. XI WG KRS, Organizacja Pożytku Publ., Nr konta: z 26

15 Kolumna 13 Pozostałe wydatki. Kolumna ta jest przeznaczona do ewidencji pozostałych wydatków (kosztów), które nie są ewidencjonowane w kolumnach od 10 do 12, a dotyczą wydatków na potrzeby firmy podatnika i których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Są to w szczególności wydatki: czynsz za lokal, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłaty pocztowe (związane np. z korespondencją firmową), zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, internet; w wypadku usług telefonicznych użytkowany numer musi być zarejestrowany na firmę bądź jej właściciela), Przychody należy ewidencjonować, jako faktury przychodowe w PKPiR, według daty powstania obowiązku podatkowego: Zgodnie z art. 14 ust. 1c Ustawy o PIT przychód powinien być co do zasady ujmowany w księgach podatkowych na dzień wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych lub wykonania (lub częściowego) wykonania usługi nie później niż w dniu: Wystawienia faktury lub Uregulowania należności. W przypadku usług, które są rozliczane w okresach rozliczeniowych za dzień uzyskania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego przez strony. Okres rozliczeniowy musi być krótszy niż rok podatkowy, gdyż ustawodawca przewidział, iż przychód musi powstać przynajmniej raz w roku. Jednocześnie W treści art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, ustawodawca wskazał bowiem, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych ( ). Zbiorcze zapisy w KPIR: Dzienne zestawienie faktur musi zawierać co najmniej: datę, numer zestawienia, numery i daty faktur objętych zestawieniem łączną wartość przychodów wynikającą z tych faktur z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 15 z 26

16 16 z 26

17 Rozliczanie kosztów Kosztami uzyskania przychodu są te wydatki, które ponoszone są w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zapisów w KPiR dokonuje się: niezwłocznie w sytuacji zakupu materiałów podstawowych oraz towarów handlowych; raz dziennie, pod koniec dnia a najpóźniej przed rozpoczęciem pracy dnia następnego w przypadku pozostałych wydatków. Podatnicy, którzy prowadzą KPiR zaliczają wydatki do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z metoda kasową, czyli pod datą ich poniesienia. Może być to: data obciążenia fakturą, notą lub rachunkiem data faktycznego dokonania wydatku. Rozliczanie dochodu Co do zasady podatnik ma obowiązek dokonania spisu z natury Podatnik ma możliwość dokonania wyboru metody obliczania dochodu z uwzględnieniem comiesięcznej różnicy spisów z natury. Metoda ta zakłada, że koszty rozliczane są z datą ich poniesienia, ale spis z natury, który ma za zadanie korygować wartość kosztów o różnice początkowego i końcowego spisu z natury, dokonywany jest z każdym końcem miesiąca Kalkulacja podatku Po zakończeniu miesiąca, w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni należy zapisy w ewidencji podsumować, obliczyć i wpisać kwotę podatku. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej KPIR, sumy miesięczne zapisów z poszczególnych ksiąg należy przenieść do jednej z nich i podsumować. Uzyskane dochody z działalności objętej KPIR pomniejsza się o : zapłacone składki na ZUS składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych emerytur i rent, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny. zł gr 1) Przychód (kolumna 9) ,75 2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym: a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego ,28 b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) ,56 c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) ,40 d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego ,32 e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) ,09 17 z 26

18 f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 4.826,00 Razem koszty uzyskania przychodu ,01 3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym: a) przychód (pkt 1) ,75 b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) ,01 Dochód (a-b) ,74 KPiR sporządzona przy użyciu komputera Podatnik może prowadzić KPIR przy użyciu komputera Na koniec każdego miesiąca, w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenie znaleźnego podatku od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie później niż 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest zobowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc Wydruk powinien być zgodny z wzorem KPIR określonym w załączniku do rozporządzenia Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania KPIR, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, jest obowiązany założyć właściwa ewidencję. Po zakończeniu każdego miesiąca do odpowiednich kolumn tej księgi należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów i wydatków uzyskanych w danym miesiącu, Pozostałe ewidencje Ewidencja wyposażenia: Ewidencję wyposażenia zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy: opodatkowani na zasadach ogólnych, według reguł określonych w Rozporządzeniu KPiR oraz opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych., na zasadach określonych w Ustawie o zpd. Ewidencją wyposażenia obejmuje się rzeczy, o wartości początkowej wyższej niż zł. Wartość tą ustala się w zgodzie z artykułem 22g ustęp 1 ustawy o podatku o pdof: w przypadku zakupu w drodze kupna jest to cena zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia Brak prowadzenia ewidencji wyposażenia nie powoduje utraty prawa do zaliczenia wydatku na nabycie wyposażenia do kosztów uzyskania przychodu. Jakkolwiek brak wypełnienia powyższego wymogu może podlegać karze z tytułu kodeksu karnego skarbowego. Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, 18 z 26

19 datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia. Dodatkowo podatnicy prowadzą KPiR do ewidencji wpisują numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia (kolumna 13). Element wyposażenia powinien być ujęty w ewidencji przez podatnika najpóźniej w miesiącu przekazania do używania. Przepisy nie określają zasad poprawiania wpisów w ewidencji wyposażenia, jednak można uznać, iż dopuszczalne będzie skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki. Ewidencja wyposażenia może przybrać formę: książeczki zakupionej w księgarni akcydensowej (gotowa ewidencja), wypełnionej ręcznie; wydrukowanych kart z tabelkami komputera, wypełnionych ręcznie; kartki z ręcznie narysowaną tabelką i wypełnionej ręcznie; odręcznego pisma bez żadnej tabelki, byle określone dane były zawarte w tym dokumencie; ww. odręcznych wpisów w zeszycie szkolnym itd. L.p. Nazwa wyposażenia Numer pozycji w KPiR* Numer dokumentu Data nabycia Wartość początkowo Miejsce użytkowania wyposażenia Data likwidacji Przyczyna likwidacji 1 2 [*] Tylko w przypadku podatników prowadzących KPiR Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to składniki trwałych aktywów przedsiębiorstwa, wyróżniające się następującymi cechami: czas użytkowania powyżej 1 roku kompletność i zdatność do użytku (w przypadku środków trwałych) używany na potrzeby przedsiębiorstwa lub oddany do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze Środkami trwałymi są w szczególności: nieruchomości, np. grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały maszyny i urządzenia środki transportu inwentarz żywy wartości niematerialne i prawne to w szczególności: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; autorskie lub pokrewne prawa majątkowe; licencje; Ustawodawca nie określił jednego wzorcowego szablonu ewidencji środków trwałych. Przepisy podatkowe przewidują jednak iż musi ona zawierać informacje 19 z 26

20 niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych dla celów fiskalnych, w szczególności musi zawierać co najmniej: liczbę porządkową; datę nabycia; datę przyjęcia do używania; określenie dokumentu stwierdzającego nabycie; określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej; symbol Klasyfikacji Środków Trwałych; wartość początkową; stawkę amortyzacyjną; kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony; zaktualizowaną wartość początkową; zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych; wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową; datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia. Uwaga!!! w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W przypadku rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zpd podatnicy oraz spółki, których wspólnicy, są obowiązani prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinien zawierać co do zasady dane wymagane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyjątkiem wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych (nie mają one wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania Rejestry VAT Podatnicy VAT czynni są obowiązani do prowadzenia pełnej ewidencji na potrzeby VAT. Przepisy ustawy o VAT nie określają w jakiej formie należy prowadzić ewidencję VAT, lecz przewidują wymogi, które ewidencja musi spełniać. Zgodnie z powołanym przepisem ewidencja powinna przede wszystkim zawierać: kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, i kwoty, w stosunku do których prawo takie nie przysługuje., dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, czyli nazwę towaru lub usługi oraz ich wartość netto, wysokość podatku należnego, kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego (nadwyżka podatku należnego nad podatkiem naliczonym) lub zwrotowi z tego urzędu (nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym), inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. W praktyce z reguły tworzą odrębne rejestry VAT sprzedaży i zakupu, a następnie na tej podstawie określają wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu. Ustawy o VAT nie nakłada obowiązku prowadzenia na bieżąco rejestrów VAT. W rezultacie mogą być one sporządzane dopiero w momencie przygotowywania deklaracji VAT, składanych w okresach miesięcznych lub kwartalnych. 20 z 26

21 Rejestry VAT podatnicy zwolnieni Zwolnienie podmiotowe z VAT wynika z 113 ust. 1 Ustawy o VAT. Kwota graniczna zwolnienia z VAT wynosi zł. Podatnicy, którzy osiągają mniejsze obroty mogą jakkolwiek dobrowolnie podlegać podatowaniu i prowadzić rejestry Jeżeli jednak podatnik wybiera zwolnienie podmiotowe musi on jednak pamiętać, prowadzeniu tzw. ewidencji uproszczonej sprzedaży. Ewidencja ta powinna zawierać kwoty niezbędne do określenia wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu i w konsekwencji zidentyfikowanie momentu, kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia z VAT i powinien zacząć prowadzić pełne rejestry i składa deklaracje VAT. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od opodatkowania, na podstawie art. 43 ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych, (np. nauka języków obcych) którzy nie musza prowadzić żadnych rejestrów VAT ani składać deklaracji VAT bez względu na osiągane obroty. Podatek VAT Terminy składania deklaracji Miesięcznie zasady ogólne (deklaracja VAT 7) Kwartalnie mali podatnicy (VAT 7K) Kwartalnie inni niż mali podatnicy (VAT 7D); płatności dokonywane są miesięcznie Do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego (kwartału/miesiąca) Metoda kasowa obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w momencie otrzymania płatności Listy płac Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286). Pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika imienne karty wypłacanego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W praktyce nazywane są one listami płac. Listy płac są niezbędnym narzędziem w działalności przedsiębiorstwa ze względu na pełnienie funkcji informacyjnych na temat: Wysokości wynagrodzeń pracowników Składników wynagrodzenia, Wyliczenie dodatków i ekwiwalentów, Wysokość wynagrodzenia netto należnego pracownikowi. Ilości zatrudnienia Listy płac są również wykorzystywane do prowadzenia ewidencji zaliczek na podatek dochodowy pobranych od wynagrodzeń pracowniczych. Listy płac kwestie podatkowe Podstawa prawna: 21 z 26

22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz.U nr 219 poz. 1838) oraz w Rozporządzeniu KPiR. Przepisy wskazująca obowiązek prowadzenia tzw. Kart przychód pracowniczych. Dla podatników prowadzących KPiR karty przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko pracownika, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), miesiąc, w którym nastąpiła wypłata, sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze), koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), podstawę obliczenia zaliczki w danym miesiącu, razem dochód narastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, należną zaliczkę na podatek dochodowy, datę przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Podatnik jest obowiązany wypełnić karty przychodów pracowników najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego (czyli do 20-ego następnego miesiąca). Obowiązki wobec ZUS Termin opłacania składek i składania formularzy upływa w zależności od płatnika: do 5 następnego miesiąca, w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, do 10 następnego miesiąca, gdy jesteśmy osobą fizyczną opłacającą składkę wyłącznie za siebie, do 15 następnego miesiąca, jeżeli należymy do grupy pozostałych płatników, niewymienionych w poprzednich punktach Można wyróżnić cztery formularze, które należy wypełnić dotyczące miesięcznych wypłat wynagrodzenia: Dokumenty rozliczeniowe to: deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA - zbiorcze zestawienie informacji zawartych w raportach. Należy składać jedną deklarację, w której rozlicza składki za wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem; imienny raport miesięczny ZUS RCA informacja o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za danego ubezpieczonego. Jest to raport imienny składany za każdą osobę oddzielnie; imienny raport miesięczny ZUS RZA informacja o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, gdy dana osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. imienny raport miesięczny ZUS RSA informacja o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (np. z tytułu urlopu wychowawczego). Należy pamiętać, że raport RCA należy złożyć nawet wówczas, gdy pracownik nie osiągnął przychodu podlegającego składkowaniu. W takim wypadku składamy za niego raport RCA, w którym wykazujemy zerową podstawę wymiaru składek i zerową kwotę składek. Oprócz comiesięcznych formularzy rozliczeniowych przedsiębiorcy mają obowiązek składania formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczenia. Zgłoszenia do ubezpieczeń dokonuje się: 22 z 26

23 na formularzu ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym, na formularzu ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych jeżeli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. na formularzu ZUS ZCNA zgłoszenie danych członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Obowiązkowe Dobrowolne emerytalne, rentowe wypadkowe chorobowe. Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą odpowiednio: składki emerytalne 19,52% podstawy naliczenia; składki rentowe 8% podstawy naliczenia; składki chorobowe 2,45% podstawy naliczenia; składki wypadkowe* *% podstawy naliczenia. Obowiązki wobec ZUS Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą korzystają z istotnej ulgi przez 2 lata działalności przy opłacaniu składek ZUS Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku minimalne wynagrodzenie a nie średnie wynagrodzenie. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia które wynosi w 2013r zł. Składka ZUS powiększana jest o obowiązkową składkę na ubezpieczenia zdrowotne Brak możliwości skorzystania z ulgi dotyczy osób: które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu 5 lat przed rozpoczęciem obecnej działalności które prowadząc działalność świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy w zakresie w jakim świadczyły je na podstawie innej umowy które założyły firmę i nadal wykonują prace na rzecz pracodawcy w tym samym zakresie które są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowymi wspólnikami spółki z o.o. które są osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą które są twórcami i artystami 23 z 26

24 Działalność w mieszkaniu prywatnym Możliwość rozliczania wydatków związanych z eksploatacja oraz wyposażeniem lokalu w części przypadającej na tę działalność. Koszty mogą być rozliczane: bezpośrednio( np. zakup biurka, lampy, malowanie) lub pośrednio przy zastosowaniu rozdzielnika np. liczonego w proporcji powierzchni biurowej do całkowitej powierzchni ( np. czynsze, energia, ogrzewanie, odpisy amortyzacyjne) Nie można rozliczać proporcjonalnie np. rachunków opłat telefonicznych. Powinny one wynikać z bilingu. Prowadząc działalność we własnym mieszkaniu należy pamiętać o obowiązku powiadomienia organu gminy o takim fakcie w celu określenia prawidłowej wysokości podatku od nieruchomości Działalność w mieszkaniu prywatnym odpisy amortyzacyjne Przedsiębiorca w styczniu 2009 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Na cele działalności przeznaczył część domu (powierzchnię 40 m 2 ). Powierzchnia użytkowa całego domu wynosi 160 m 2. Koszt budowy domu wyniósł zł. Zasady ogólne Wariant uproszczony proporcja powierzchni - (40 m 2 : 160 m 2 ) x 100 = 25% wartość początkowa podlegająca amortyzacji zł x 25% = zł, Amortyzacja wg stawki 1,5% rocznie Podstawa amortyzacji: 40 m 2 x 988 zł = zł. Amortyzacja wg stawki 1,5% rocznie Likwidacja działalności gospodarczej skutki VAT obowiązek dokonania spisu z natury co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia spisu, należy pisemnie poinformować o zamiarze jego przeprowadzenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego. obowiązek naliczenia VAT od towarów objętych spisem z natury podstawą opodatkowania towarów objętych spisem z natury jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. obowiązek podatkowy w przypadku likwidacji działalności i konieczności sporządzenia spisu z natury towarów, które po nabyciu nie zostały sprzedane, zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o VAT, powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub rozwiązania spółki. Likwidacja działalności gospodarczej skutki PIT obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku firmy. 24 z 26

25 nie ujmuje się zakupów składników majątkowych (wyposażenia) o wartości niższej niż 3,5 tys. zł. Do spisu trzeba dołączyć natomiast towary, materiały, surowce i gotowe wyroby Spisu składników majątku nie przekazuje się do żadnego urzędu pozostaje on jako dokumentacja zlikwidowanej firmy i należy go przechowywać. W przypadku sprzedaży majątku w ciągu 6 lat od likwidacji Spółki, dochód będzie traktowany jako dochód z działalności gospodarczej Samochód prywatny w firmie Obowiązek prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu kilometrówka Limity kosztów dla dla samochodu osobowego uzależnione od pojemności skokowej silnika samochodowego i wynoszą odpowiednio: przy pojemności skokowej silnika do 900 cm3-0,5214 zł, przy pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3-0,8358 zł Brak obowiązku prowadzenia ewidencji w przypadku użytkowania samochodu ciężarowego. Do kosztów podatkowych w ramach limitu można zaliczyć: zakup paliwa, opłaty parkingowe oraz za przejazd autostradą, składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC), naprawy i części zamienne, przeglądy i usługi serwisowe. Samochód prywatny w firmie ustalanie podstawy amortyzacji zakup darowizna / brak możliwości ustalenia ceny zakupu cena nabycia nawet jeżeli zakup był dokonany przed rozpoczęciem działalności wycena podatnika wg cen rynkowych Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (sygn. ILPB1/ /09-3/AK): Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów, wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednakże obowiązek udowodnienia wpływu poniesionego wydatku na wysokość przychodu spoczywa na podatniku. Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu. Koszty reprezentacji Nie jest możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na zakup garniturów, koszul, krawatów. 25 z 26

26 Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, które podatnik ponosi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w celu uzyskania przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, o ile wydatek nie został zaliczony do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów Koszty reprezentacji - w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyrok NSA w składzie siedmiu sędziów z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11: Minister finansów nie może automatycznie zakładać, że każdorazowe zaproszenie kontrahenta do restauracji lub poczęstowanie go kawą czy herbatą jest kreowaniem pozytywnego wizerunku i budowaniem prestiżu firmy. Jeśli taki wydatek jest związany z przychodem, np. służy zawarciu kontraktu, to może być odliczony. 26 z 26

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo