RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA 2013"

Transkrypt

1 RAPORT USŁUGI KSIĘGOWE W POLSCE EDYCJA Wpływ kryzysu na nastroje i kondycję przedsiębiorców 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju 4. Zestawienie wiodących usługodawców księgowości on-line Opracowanie: Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Koordynator Projektu: Dariusz Graczyk Warszawa, październik 2013

2 Infografika 2

3 Nota prawna Wszelkie informacje, analizy, wykresy, statystyki, wyniki badań i inne dane wykorzystane w niniejszym raporcie są, o ile nie zaznaczono inaczej, własnością intelektualną Fundacji Rozwoju Biznesu STARTER. Wykorzystanie, publikacja, opracowanie oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie całości lub części raportu oraz wyników badań rynkowych w celach komercyjnych jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą FRB STARTER. Jednocześnie dopuszcza się publikację oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie całości lub części raportu oraz wyników badań rynkowych w celach niekomercyjnych za podaniem źródła raportu i danych, tj. Fundacji Rozwoju Biznesu STARTER oraz nazwy raportu, tj. Raport Usługi Księgowe w Polsce Edycja Wszelkie informacje i wnioski zawarte w raporcie zostały opracowane w najlepszej wierze na podstawie dostępnych danych. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w Raporcie przez osoby trzecie i skutki jakie mogą wywołać. O Badaniu Badanie pt. Usługi Księgowe w Polsce zostało przeprowadzone w okresie od 1 sierpnia 2013 do 15 września 2013 przez Fundację Rozwoju Biznesu STARTER. Badanie było prowadzone trzema metodami PAPI ankiety bezpośrednie wśród wybranej losowej grupy przedsiębiorców, CATI wywiady telefoniczne wśród wybranej losowej grupy przedsiębiorców, CAWI anonimowa ankieta wypełniana w wyniku przeprowadzenia mailingu do wybranej losowej grupy przedsiębiorców. Populacja grup docelowych została określona poprzez losowy dobór przedsiębiorstw z bazy danych ok. 250 tysięcy firm, przy czym głównym kryterium dla wszystkich metod badawczych było spełnianie przez przedsiębiorstwo definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (według dyrektywy 2003/361/WE) oraz w przypadku badania PAPI lokalizacja przedsiębiorstwa na terenie jednej z czterech aglomeracji: warszawskiej, trójmiejskiej, poznańskiej i krakowskiej. Ostateczna populacja wyniosła ok. 25 tys. firm. W wyniku badania uzyskano losową próbę reprezentatywną w ilości n=1296 przedsiębiorców. Porównanie odchylenia standardowego dla każdej z metod dało wynik na poziomie s= (2.94%). Dla poszczególnych metod badawczych zebrano odpowiednio ważnych ankiet: PAPI (835), CATI (154), CAWI (307). Badanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych Fundacji. O Fundacji Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER jest przedsięwzięciem powstałym w 2009 roku z inicjatywy kilkunastu osób - specjalistów w swoich dziedzinach - skupionych wokół jednego z największych w Polsce profesjonalnych portali społecznościowych. Podstawową misją Fundacji jest doradzanie i wspieranie początkujących przedsiębiorców przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Fundacja również konsekwentnie rozszerza swój profil działania w zakresie sprawozdawczości i analityki, z założeniem cyklicznego publikowania różnorodnych analiz rynkowych, raportów i rankingów, które będą pomagać początkującym (i nie tylko) przedsiębiorcom w podejmowaniu istotnych dla nich decyzji biznesowych oraz wybieraniu najlepszych produktów i usług dla biznesu. Wyznajemy zasadę, że dobrej informacji nigdy nie jest za mało i jest ona szczególnie cenna w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. 3

4 ROZDZIAŁ 1 WPŁYW KRYZYSU EKONOMICZNEGO NA NASTROJE I KONDYCJĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Podsumowanie: ponad 70% przedsiębiorców źle ocenia kondycję gospodarki blisko 92% przedsiębiorców nie zamierza zatrudniać nowych pracowników w przeciągu najbliższego roku z powodu emigracji co roku nie powstaje co najmniej 12 tysięcy nowych firm ponad 50% przedsiębiorców ocenia przepisy prawa jako nieadekwatne do rzeczywistości gospodarczej Ilość firm w 2013 roku 1.79 mln Ilość firm w 2011 roku 1.72 mln W ciągu 2 lat przybyło netto firm co daje dynamikę wzrostu na poziomie 1.5% rocznie 4

5 1. Wpływ kryzysu ekonomicznego na nastroje i kondycję przedsiębiorców Rok 2013 jest kolejnym rokiem, w którym gospodarka Polski zmaga się z kryzysem. W następstwie tego obserwujemy wiele niekorzystnych zjawisk, między innymi takich jak spowolnienie wzrostu gospodarczego (wzrost PKB szacowany na 1.5% na koniec 2013 roku, w porównaniu do 1.9% na koniec 2012 roku, dane GUS), utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia, zwiększenie liczby upadłości firm (w tym zamykania indywidualnych działalności gospodarczych), rosnąca inflacja (realna, wynikająca z indeksacji wzrostu cen żywności i towarów, na poziomie około 6% w 2013 roku, dane GUS), ograniczenie popytu wewnętrznego, czy też silna tendencja do ograniczania kosztów w firmach. Należy przy tym podkreślić, że dynamika wzrostu na poziomie 1.5% dla gospodarki rozwijającej się, jaką cały czas jest Polska, jest praktycznie niezauważalna w zasadzie jest to stagnacja i zachowanie status quo o dobrej koniunkturze możemy mówić dopiero w przypadku dynamiki wzrostu PKB powyżej 5% rocznie. Niestety nastroje przedsiębiorców i obecna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem. Świadczą o tym pozyskane w trakcie badania dane dotyczące postrzegania przez przedsiębiorców sytuacji na rynku oraz planów dotyczących rozwoju zatrudniania pracowników. Na pytanie dotyczące postrzegania kryzysu ponad 50% przedsiębiorców uważa, że kryzys jest bardzo mocno odczuwalny w ich branży, jest dużo gorzej niż klika lat temu lub też stoi na granicy bankructwa. Kolejne 20% przedsiębiorców uważa, że sytuacja jest ciężka, ale zaczyna się powoli poprawiać. Łącznie ponad 70% przedsiębiorców dostrzega nienajlepszą kondycję gospodarki. Kryzysu nie odczuwa jedynie niespełna 30% przedsiębiorców głównie są to firmy większe (zatrudniające pow. 10 pracowników) oraz działające na rynku powyżej 5 lat. Ilustruje to poniższe zestawienie: 5

6 Jest to logicznie uzasadnione firma funkcjonująca na rynku więcej niż 5 lat ma większe szanse na przetrwanie przejściowych trudności dzięki dobremu poznaniu rynku, posiadaniu zazwyczaj pewnych rezerw kapitałowych oraz możliwości kompensowania wahań koniunktury np. poprzez ograniczanie kosztów, czy modyfikację profilu działalności. Niestety takiego komfortu nie mają w przeważającej większości firmy młode, działające do 2 lat na rynku, z których ponad dwa razy więcej bardzo mocno odczuwa kryzys, w porównaniu do firm o dłuższym stażu. Stagnacja gospodarcza nie jest dobrym okresem na zakładanie firmy bez rzetelnego przeanalizowania swoich szans i posiadania odpowiedniego zaplecza kapitałowego. O niezbyt dobrych nastrojach przedsiębiorców świadczą dane dotyczące rozwoju działalności, a co za tym idzie zatrudniania pracowników. Na pytanie dotyczące planów zatrudnienia ponad 92% ankietowanych odpowiedziało, że nie mają zamiaru nikogo zatrudniać w przeciągu najbliższego roku. Jedynie niecałe 8% firm planuje zatrudnienie jednej lub więcej niż jednej osoby. Należy tutaj jednakże zaznaczyć, że wszyscy ankietowani prowadzący samodzielną działalność (61% przedsiębiorców) odpowiedzieli negatywnie w kwestii zatrudniania pracowników. Jest to związane z tym, że większość osób (54%) prowadzących samodzielną działalność wykonuje pracę o charakterze etatowym na rzecz firmy macierzystej i w związku z tym ani nie potrzebują, ani nie planują zatrudniać pracowników. Niepokojące jednakże jest to, że również firmy zatrudniające więcej niż jedną osobę w przeważającej większości nie planują zatrudnienia w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. 6

7 Rozpatrując kondycję przedsiębiorców w kontekście zapotrzebowania na określone usługi należy też wspomnieć o wpływie emigracji na ilość nowopowstających firm. Należy też pamiętać, że zgodnie z oficjalnymi danymi w 2012 wyjechało około 140 tys., a nieoficjalne szacunki mówią o dwa razy większej liczbie emigrantów. Łącznie do 2012 roku, zgodnie z danymi OECD (International Migration Outlook, 2012), z Polski wyemigrowało 2.38 miliona osób i znowuż nieoficjalne szacunki mówią o prawie dwukrotnie większej liczbie emigrantów. Jednakże biorąc pod uwagę tylko oficjalne dane, tak wysoka emigracja pozbawiła Polskę około 216 tysięcy firm (przyjmując, że statystycznie około 9% populacji w wieku lat zakłada własną firmę (1.79 mln firm /19.75 mln osób = ; emigracja 7

8 2.38 mln * = )). Tylko w 2012 roku z tego powodu nie powstało co najmniej 12 tys. nowych firm, które mogłyby być zainteresowane zarówno usługami tradycyjnej księgowości, jak i księgowości on-line oraz wszelkiego typu usługami komplementarnymi (doradztwo prawne, podatkowe, itp.), o popycie na inne usługi nie wspominając. Należy również zauważyć, że w Polsce cały czas są niesprzyjające warunki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co sytuuje nas daleko w tyle za gospodarkami europejskim i dużą ilością rozwiniętych i rozwijających się krajów świata. Świadczą o tym zarówno wszelkiego typu wskaźniki (np. 55 miejsce w łatwości prowadzenie biznesu, 124 miejsce w łatwości zakładania firmy, 114 miejsce w łatwości płacenia podatków, 56 miejsce w skuteczności egzekwowania zobowiązań; Doing Business, World Bank, 2012) jak i wyniki przeprowadzonego badania, gdzie przeważająca liczba przedsiębiorców wskazuje trzy główne nieprzyjazne i utrudniające prowadzenie działalności zjawiska, takie jak: przepisy oderwane od rzeczywistości gospodarczej (50.76% respondentów), zbyt skomplikowane przepisy (28.03%) i niestabilność prawa (27.27%). Należy też zauważyć że jedna czwarta badanych wskazuje na wysokie koszty pracy, a prawie jedna piąta na nieuczciwość przedsiębiorców jako czynniki utrudniające prowadzenie działalności. Jedynie 15% badanych stwierdziło, że nie widzi żadnych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Wyniki świadczą o wyjątkowo miernej jakości legislatury w Polsce oraz cały czas wysokim poziomie biurokracji. Niestety od lat nic się w tym temacie nie zmienia. Reasumując osłabienie gospodarcze jest wyraźnie widoczne i ma duży wpływ zarówno na dynamikę przyrostu liczby nowych firm (przyrost netto ok. 78 tys. w latach , co daje przyrost około 1.5% rocznie, a więc odzwierciedlający dynamikę przyrostu PKB), jak i na przyrost wartości rynku usług księgowych dla segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako takiego. Niekorzystna koniunktura gospodarcza zmusza tez firmy do szukania oszczędności zarówno w kosztach 8

9 operacyjnych jak i kosztach stałych, do których można zaliczyć prowadzenie księgowości. W takiej sytuacji jednym z istotnych czynników decydujących o wyborze usługi księgowej (tradycyjna, on-line oczywiście w przypadkach firm, które mają możliwość wyboru) będzie jej cena. 9

10 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA RYNKU USŁUG KSIĘGOWYCH W POLSCE Podsumowanie: W 2013 roku z usług księgowości on-line korzysta aktywnie ponad 78 tysięcy firm, o 16% mniej niż rok wcześniej Wartość rynku usług księgowych w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to 5 mld PLN Wartość rynku usług księgowych on-line w 2013 roku to 221 mln PLN biur księgowych, z których każde obsługuje średnio 25 firm 72% firm deklaruje, że nie ma zamiaru korzystać z rozwiązań księgowości on-line 10

11 2. Struktura rynku usług księgowych w Polsce Sumaryczna wartość rynku usług księgowych w Polsce na chwilę obecną wynosi około 8 mld złotych (szacunkowo na podstawie danych GUS i danych własnych), z czego około 4 mld przypada na podmioty świadczące usługi księgowe i posiadające osobowość prawną (liczona według wartości przychodów wszystkich podmiotów o przeważającym rodzaju działalności Z PKD Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe), z tego ponad 1 mld przypada na firmy oferujące usługi BPO (Business Process Outsourcing), a reszta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w różnych formach (tradycyjne biura księgowe, samozatrudnieni księgowi, itp.). Należy jednak pamiętać, że wartość ta z jednej strony uwzględnia przychody podmiotów również ze świadczenia usług około księgowych, ale z drugiej nie uwzględnia przychodów tylko i wyłącznie ze świadczenia usług dla podmiotów z segmentu SMES dla których szacowana wartość rynku usług księgowych wynosi około 5 mld PLN (5 060 tys., szacowana na podstawie uśrednionych cen usług księgowych oraz liczba podmiotów w danym segmencie usług), z czego na usługi księgowości on-line przypada obecnie około 221 mln PLN rocznie ( tys. PLN, szacunki własne na podstawie liczby podmiotów segmentu SMES korzystających z usług on-line, czerwiec 2013). W porównaniu z 2011 rokiem nastąpiło znaczące zmniejszenie liczby podmiotów deklarujących korzystanie z rozwiązań księgowości on-line ( podmiotów 2011 roku (9% wszystkich firm), podmiotów w 2013 roku (4.38% wszystkich firm)), co daje spadek w ujęciu ilościowym o około 16% rocznie w badanym okresie. Należy również odnotować zwiększenie liczby podmiotów deklarujących korzystanie z tradycyjnych biur księgowych (aż o 11%), posługujących się programem do prowadzenia księgowości (o 2%), przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby podmiotów prowadzących księgowość ręcznie lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego (z 12% w 2011 do 5% w 2013) oraz zmniejszeniu liczby podmiotów zatrudniających księgowego (z 12% w 2011 do 9.5% w 2013). Zmiany te można między innymi 11

12 wytłumaczyć zwiększeniem liczby biur księgowych oraz samodzielnych księgowych świadczących usługi księgowe, jak również wciąż istniejącą silną niechęcią do korzystania z rozwiązań on-line. Zdecydowana większość respondentów (72%) deklaruje, że nie zamierza korzystać z rozwiązań online (jest to o 6% więcej niż w 2011 roku), blisko 18% deklaruje, że ma zamiar skorzystać (o ponad 5% więcej niż w 2011 roku), a 10% (o 3% więcej niż w 2011 roku) deklaruje że nie zna takich rozwiązań. Nie bez znaczenia są także czynniki decydujące o wyborze formy prowadzenia księgowości oraz odczucia co do bezpieczeństwa prowadzenia księgowości on-line. Istotna jest też zarówno drastyczna poprawa jakościowa usług świadczonych przez tradycyjne biura rachunkowe wynikająca najprawdopodobniej z ogromnej konkurencji w tym segmencie, jak też ciągła i skuteczna poprawa jakości oraz serwisu oferowanego przez producentów tradycyjnych aplikacji księgowych. Należy wziąć po uwagę, że w chwili obecnej (czerwiec 2013) na rynku usług księgowych działa biur księgowych i jest to wzrost w porównaniu z 2011 rokiem o prawie 6% (z biur, 5.92%, dane GUS). W porównaniu z 2011 rokiem wzrosła też liczba osób z certyfikatem księgowym i wynosi obecnie osób (z 50800, wzrost o 23%, dane MF), przy czym wzrost ten jest bezpośrednim wynikiem zarówno przyrostu liczby podmiotów świadczących usługi księgowe oraz rozwoju centrów BPO świadczących tego typu usługi. Jako ciekawostkę można podać że w Wielkiej Brytanii jest około 300 tys. księgowych, w Stanach Zjednoczonych około 350 tys., w Indiach 230 tys., w Niemczech około 96 tys. (łącznie z doradcami podatkowymi). 12

13 Jak widać są to czynniki stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla pozycji usług księgowości on-line. Nie bez znaczenia jest też fakt stagnacji gospodarczej i niewielkiego przyrostu ilości podmiotów gospodarczych netto, jak również zarówno upadłości, jak i masowych likwidacji indywidualnych działalności gospodarczych zakładanych w 2011 roku po upływie 2 letniego okresu wakacji ZUS i płacenia obniżonych składek a takie działalności stanowią podstawową bazę klientów serwisów księgowości on-line. 13

14 Dla popularyzowania księgowości on-line, jako alternatywnej formy prowadzenia księgowości, niezwykle istotne jest pozytywne postrzeganie tego typu rozwiązań przez potencjalnych klientów. Niestety nie jest z tym zbyt dobrze łącznie 61% respondentów ma odczucia negatywne co do tej formy prowadzenia księgowości, z czego aż 40% wskazuje że jest to zarówno bardzo angażujące, jak i trudniejsze niż za pośrednictwem tradycyjnego biura rachunkowego. Jednocześnie prawie 30% respondentów nie jest w stanie wskazać żadnych powodów, dla których warto prowadzić księgowość samodzielnie, a jedynie 11% wskazuje, że motywacją są zbyt drogie 14

15 usługi księgowe. Jednocześnie ponad 3 krotnie zmniejszyła się liczba osób, które wskazują, że prowadzenie księgowości nie jest trudne (z 60% do 18%). Wszystkie te czynniki wypływają na negatywne postrzeganie rozwiązań księgowości on-line, a w najlepszym wypadku respondenci nie są wstanie wskazać wyraźnych przewag dla tej formy prowadzenia księgowości. Negatywne postrzeganie księgowości on-line ma również uzasadnienie w czynniku demograficznym wieku przedsiębiorców. Ponad połowa respondentów to osoby w wieku ponad 45 lat, a przedsiębiorców młodych, najbardziej otwartych na nowości i nowoczesne rozwiązania internetowe jest jedynie 10% - są to osoby w wieku lat. Taka struktura demograficzna świadczy też o tym, że stosunkowo niewiele młodych osób zakłada firmy i jest to bezpośrednio skorelowane z falą emigracji, której gros stanowią właśnie ludzie młodzi, w wieku do 30 lat. Innym czynnikiem jest staż firm na rynku 74% firm działa dłużej niż 5 lat, co wypływa zarówno na doświadczenie w prowadzeniu lub korzystaniu z usług księgowych jak i istnienie stałych, wypracowanych przez lata relacji, których nie ma powodów zmieniać. Usługi księgowe, są szczególnym typem usług, gdzie mimo wielkiej konkurencji na rynku, raz nawiązana dobra relacja z klientem będzie w większości wypadków relacją długoterminową sprzedaż usługi księgowej nie jest sprzedażą jednorazową obliczoną na szybki zysk. Z tego też względu konkurencja na rynku usług księgowych sprowadza się głównie do konkurencji o nowo pojawiające się podmioty gospodarcze, a tych, z racji spowolnienia gospodarczego, jest od 3 lat na rynku mniej więcej stała ilość, co nie poprawia sytuacji nowych graczy na rynku usług księgowych zarówno tradycyjnych, jak i on-line. Przy pozyskiwaniu nowych klientów należy wziąć pod uwagę, co ewentualnie może zachęcić do skorzystania z nowoczesnych rozwiązań księgowych w porównaniu z 2011 rokiem spadła o 6% liczba osób, które wskazują cenę, jak jeden z czynników zachęcających do skorzystania z usług księgowości on-line. Cena jest istotna dla ponad jednej trzeciej badanych. Inne istotne cechy zachęcające to natychmiastowy dostęp do danych (16% respondentów) i wygoda obsługi z 15

16 dowolnego miejsca na świecie (12% respondentów) jak widać kwestie związane z możliwością kontrolowania finansów firmy w każdym momencie i każdego miejsca są dla respondentów ważne. Należy nadmienić, że naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło wiele tradycyjnych biur księgowych oferując dostęp przez przeglądarkę internetową do aktualnych raportów finansowych dla swoich klientów można powiedzieć, że dla nowoczesnego biura księgowego jest to już niezbędny standard, a dla klienta jeden z czynników decydujących o wyborze biura księgowego. 16

17 Równie istotne są cechy samej aplikacji służącej do prowadzenia księgowości. Najistotniejsze cechy dla respondentów to prostota obsługi (21%), bezpieczeństwo danych (15%), duża funkcjonalność (15%) oraz przyjazny i czytelny interfejs (13%). Nasuwa się tutaj uwaga, że zarówno dla firmy świadczącej usługi księgowości on-line, dla tradycyjnego biura oferującego dostęp on-line do danych, jak i dla producenta aplikacji finansowo-księgowych, priorytetem powinno być tzw. usability, czyli jakość użytkowa produktu rozpatrywana od strony końcowego użytkownika, niekoniecznie dysponującego fachową wiedzą księgową, czy informatyczną lub mającego czas na trwające tygodniami szkolenia z wykorzystywania konkretnej aplikacji. Wartościowe i wybiegające naprzeciw oczekiwaniom użytkowników byłoby też stosowanie maksymalnej możliwej inteligentnej automatyzacji wszelkich procesów i zadań wykonywanych za pośrednictwem aplikacji należy pamiętać, ze w idealnym modelu tradycyjnym użytkownik-klient przekazuje dokument do biura księgowego i reszta go nie interesuje dla takiej wygody jest nawet w stanie zaakceptować nieco wyższą cenę, niż w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie. W porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat nastąpiła gwałtowna poprawa postrzegania jakościowego usług świadczonych przez tradycyjne biura rachunkowe ponad 60% respondentów nie napotyka żadnych problemów w relacjach. Na konieczność dowozu dokumentów wskazuje jedynie 14% respondentów (spadek o 46%), na niedostateczną komunikację i brak dostępu do danych na bieżąco skarży się jedynie 12% respondentów, a na brak doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów 6% (spadek o 38%). Jak widać konkurencja na rynku robi swoje i wymusiła na biurach rachunkowych korzystne zmiany jakościowe. Jest to jednocześnie zła informacja dla serwisów oferujących rozwiązania księgowości on-line, szczególnie nowych na rynku i nieposiadającej bazy stałych i lojalnych klientów. Może się okazać, że dla nowych podmiotów jedyną możliwością konkurowania z tradycyjną księgowością będzie cena usługi, co w krótkim czasie może doprowadzić do braku rentowności takich przedsięwzięć, jeżeli księgowość on-line będzie ich wiodącą działalnością. 17

18 W Polsce działa mniej firm niż w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szczególnie daje się zauważyć niski odsetek małych firm, wynoszący niecałe 3%, w porównaniu do ponad 5% we Francji i Hiszpanii, czy blisko 9% i 14% odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Polska posiada najwyższy w Europie odsetek mikro firm najczęściej w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Dane te niezbyt korzystnie świadczą o strukturze przedsiębiorczości w Polsce oraz mogą sugerować, że znaczna liczba mikrofirm to alternatywa dla zatrudnienia etatowego. 18

19 Przemawiają za tym dane o zatrudnieniu, gdzie ponad 60% respondentów deklaruje samodzielne prowadzenie działalności, jedynie co dziesiąta firma zatrudnia więcej niż 10 pracowników. Zdecydowana większość przedsiębiorców (78%) prowadzi księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to prawie dokładni taki sam odsetek jak w 2011 roku. Nieznacznie wzrósł odsetek przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe (o niecałe 2%), zmalał natomiast odsetek rozliczających się ryczałtem najprawdopodobniej z powodu wprowadzenia w 2013 konieczności używania kasy fiskalnej po przekroczeniu 20 tys. PLN obrotu rocznie (czyli dwukrotnego obniżenia dotychczasowego limitu), a co za tym idzie spadła atrakcyjność tej formy prowadzenia ewidencji podatkowej. Prawie 56% ankietowanych wystawia mniej niż 20 faktur miesięcznie, a jedynie niecałe 18% przedsiębiorców wystawia powyżej 50 faktur miesięcznie. Dla większości podmiotów wystawiających poniżej 20 faktur miesięcznie najprawdopodobniej korzystniejsze będzie rozliczanie się z biurem księgowym od ilości dokumentów niż stało stawką ryczałtową. Jednocześnie zmniejszyła się liczba podmiotów rozliczających podatek VAT kwartalnie (o prawie 11%) oraz nie będących płatnikiem VAT (o blisko 7%). Dane te sugerują brak opłacalności rozliczania kwartalnego VAT, ze względu na obowiązujące cały czas podwyższone stawki i konieczność jednorazowego odprowadzania większych kwot, jak też sugerują istnienie problemów z płynnością finansową firm, które unikają metody rozliczeń kwartalnych jako wymagającej zgromadzenia i zablokowania znacznych środków finansowych. Większa popularność miesięcznego rozliczania podatku VAT jest korzystna dla oferujących usługi księgowe, gdyż wymaga przeprowadzania większej ilości operacji księgowych, a co za tym idzie umożliwia nieco wyższą wycenę usługi. 19

20 Interesująco wygląda kwestia kontroli skarbowych. Zdecydowana większość (88%) respondentów zadeklarowała brak kontroli z urzędu skarbowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niecałe 7% zadeklarowało, że odbyła się jedna kontrola, a jedynie niewiele ponad 3% miało 2 lub więcej kontroli. Innymi słowy kontrolowana jest co 10 firma. Dane te są poniekąd spójne z rodzajem prowadzonej działalności i wielkością firmy. Z punktu widzenia urzędu skarbowego kontrolowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, o relatywnie niewielkich przychodach, mija się z celem. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku małych i średnich firm, które dla fiskusa zaczynają być łakomym kąskiem stąd relatywnie zauważalna liczba kontroli w tej grupie. 20

21 Blisko 65% respondentów zadeklarowało wydatki na prowadzenie księgowości poniżej 250 złotych miesięcznie. Jest to zbliżony odsetek jak w 2011 roku co świadczy o pewnej stabilizacji cen za usługi księgowe. Za tym twierdzeniem przemawiają zbliżone odsetki firm podnoszących koszty powyżej 1000 PLN miesięcznie (10% versus 6% w 2011 roku) oraz od 500 do 1000 złotych (odpowiednio 8% versus 12% w 2001 roku). Jednocześnie relatywnie wysoki odsetek respondentów deklaruje miesięczne koszty poniżej 50 PLN, co mniej więcej odpowiada odsetkowi przedsiębiorców prowadzących księgowość samodzielnie ręcznie, on-line lub dedykowanym programem. 21

22 Z punktu widzenia polityki cenowej zarówno biura księgowego jak i serwisu księgowości on-line widać wyraźnie, że konkurencja cenowa staje na granicy opłacalności. W zdecydowanie lepszej sytuacji są tu serwisy on-line, gdyż ze względu na orientację na masowość usługi mogą oferować relatywnie najniższe ceny, które dla tradycyjnego biura księgowego będą całkowicie nieopłacalne. Jednakże należy pamiętać, że cena nie jest jedynym kryterium wyboru rodzaju usługi księgowej. 22

23 ROZDZIAŁ 3 OTOCZENIE KONKURENCYJNE I TRENDY ROZWOJU Podsumowanie: potencjalna wartość rynku usług księgowych on-line to 1,4 mld złotych i 514 tys. potencjalnych klientów możliwy do uzyskania wzrost rynku to 12% rocznie, co daje wzrost wartości około 26.7 mln złotych rocznie 61% przedsiębiorców nie ufa rozwiązaniom księgowości on-line w ciągu 2 lat liczba biur rachunkowych zwiększyła się o 6%, a liczba księgowych o 23% 23

24 3. Otoczenie konkurencyjne i trendy rozwoju Na początku należy nadmienić, że niezwykle trudno jest ustalić działającą rzeczywiście w Polsce liczbę aktywnych podmiotów gospodarczych (firm). W teorii, jako firmę aktywną, należy uwzględniać firmę zarejestrowaną jako płatnik składek ZUS (dotyczy to też indywidualnych działalności gospodarczych). W praktyce nie ma bezpośredniego dostępu do danych ZUS na ten temat, dane GUS o liczbie aktywnych podmiotów są publikowane z ogromnym opóźnieniem, a dane dotyczące zmian rejestru REGON są praktycznie bezużyteczne, gdyż rok do roku informują o niemalże 4 mln istniejących firm, co skorelowane z mniej więcej stałą liczbą płatników ZUS wynoszącą ok. 1,7 mln świadczy o żenującej nieadekwatności danych rejestru REGON do stanu faktycznego. Zastanawiające jest czemu przekazywanie aktualnych danych na bieżąco o ilości przedsiębiorstw z jednej instytucji do drugiej (ZUS -> GUS) jest zadaniem niemożliwym do zrealizowania niestety jest to kolejny sygnał o rażącej niewydolności polskiej administracji. Nie mając do dyspozycji aktualnych danych za 2013 rok dotyczących liczby aktywnych przedsiębiorstw musieliśmy obliczyć ich liczbę posługując się ostatnimi znanymi danymi GUS (z 2011 roku) i uwzględniając zmiany NETTO liczby podmiotów niefinansowych z rejestru REGON (czyli liczbę podmiotów po odjęciu podmiotów wykreślonych i zawieszonych). Sumarycznie dało to liczbę aktywnych firm działających w Polsce w czerwcu Przy czym ze względu na niską wiarygodność rejestru REGON (nagminne niewykreślanie firm z ewidencji, również przez zobowiązane do tego urzędy) należy tą liczbę traktować jako wartość przybliżoną. Biorąc powyższe pod uwagę uzyskaliśmy następujące wskaźniki: - ilość nowych firm netto w 2012 roku ilość nowych firm netto w 2013 roku zmiana netto firm przy czym należy zaznaczyć, że jedną z przyczyn skokowego zwiększenia liczby firm netto w 2013 roku są zmiany prawa podatkowego zmniejszenie limitów ryczałtu do 20 tys. złotych, co najprawdopodobniej spowodowało zakładanie nowych działalności, aby uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej. Przyrost netto ilości firm odpowiada mniej więcej realnej stopie wzrostu PKB oscylującej w okolicach 1.5-2% rocznie. Dane oczywiście dotyczą segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szacując możliwy potencjał wzrostu segmentu usług księgowych on-line należy rozważyć dwa aspekty: Możliwość zdobywania klientów wśród istniejących firm, co przekłada się na: - firmy już istniejące na rynku, które rozważają możliwość skorzystania z usług księgowości on-line jest to prawie 18% ankietowanych firm, czyli potencjalnie prawie 320 tys. firm. - firmy już istniejące na rynku, które nie słyszały o rozwiązaniach księgowości on-line, a być może byłyby zainteresowane kolejne 194 tys. firm. 24

25 Łącznie baza potencjalnych klientów wynosi około 514 tysięcy firm, czyli prawie jedną trzecią wszystkich aktywnych podmiotów. W porównaniu do liczby obecnie korzystających z rozwiązań online (tj. 78 tys. firm) jest to potencjał mniej więcej sześciokrotnego wzrostu rynku (o 650%), którego maksymalna wartość na chwilę obecną może wynosić około 1.4 mld złotych. Możliwość zdobywania klientów wśród nowo zakładanych firm, co przekłada się na: - firmy nowe na rynku, z których blisko 28% (27.91%) może być potencjalnymi i bardzo rokującymi klientami serwisów księgowości on-line jest to około 9.5 tys. podmiotów rocznie przy obecnej stopie wzrostu PKB Szacując potencjał wzrostu, uwzględniając jedynie nowych klientów w liczbie adekwatnej do obecnych proporcji, otrzymujemy szacunkowy stały wzrost liczby podmiotów korzystających z księgowości on-line na poziomie ok. 12% rocznie, przekładający się na wzrost wartości rynku około 26.7 mln złotych rocznie przy założeniu, że nie zmienią się obecne warunki otoczenia gospodarczego (kryzys, emigracja, niestabilność prawa, itp.). Trzeba jednak zaznaczyć, że możliwość uzyskania takie wzrostu jest uzależniona od spełnienia przez podmioty działające na rynku usług księgowości on-line wielu istotnych warunków wpływających na zwiększenie zaufania klientów i poszerzania ich świadomości, a w szczególności: - odpowiednio wysokie nakłady na działania marketingowe, - dotarcie bezpośrednio do osób zakładających działalność gospodarczą, najlepiej w miejscu jej zakładania urzędy gmin, GUS/REGON, urzędy skarbowe, - współpraca z centrami co-workingu, - współpraca z uczelniami wyższymi, - współpraca z urzędami pracy, - zaistnienie w popularnych mediach, - tworzenie społeczności korzystającej z nowoczesnych rozwiązań. Wszystkie powyższe działania muszą być prowadzone ze świadomością, że usługa księgowa jest usługą bardzo indywidualną i opartą w głównej mierze na relacji zaufania oraz przekonaniu klienta o wysokiej jakości oferowanego produktu. Szczególnie istotne znaczenie ma to w środowisku przedsiębiorców, gdzie często konkretne produkty i usługi są polecane sobie wzajemnie. Należy też pamiętać o silnej i cały czas rosnącej konkurencji ze strony tradycyjnych biur księgowych, która jest jednym z istotnych czynników realnego zmniejszenia liczby podmiotów korzystających z rozwiązań księgowości on-line w stosunku do 2011 roku. Czynniki odpowiadające za taką sytuację to: - likwidowanie działalności gospodarczych po upływie 2 letniego okresu preferencyjnych składek ZUS (działalności nowo zakładane stanowią główną klientelę serwisów księgowości on-line) oraz niesprzyjająca sytuacja gospodarcza do zakładania nowych, 25

Analiza rynku usług księgowych on-line. Rynek: Księgowość internetowa Obszar: Cała Polska

Analiza rynku usług księgowych on-line. Rynek: Księgowość internetowa Obszar: Cała Polska Analiza rynku usług księgowych on-line Rynek: Księgowość internetowa Obszar: Cała Polska 2012 1. Struktura rynku usług księgowych w Polsce 2. Trendy rynkowe 3. Struktura cenowa usług 4. Możliwe kierunki

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo