Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych"

Transkrypt

1 Regulamin warunków wynajmowania pojazdów mechanicznych dla osób fizycznych i prawnych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa ogólne warunki najmu pojazdu mechanicznego, zwanych dalej Motocyklem, oraz akcesoriów będących przedmiotem umów zawieranych przez Logit Capital Sp z o.o., właściciela marki i portalu zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , zwaną dalej Wypożyczalnią. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, ze umowa stanowi inaczej. 3. Terminem Motocykl w niniejszym regulaminie oznaczamy motocykl, motorower, quad, skuter lub przyczepę do przewozu ww. pojazdów wraz ze wszystkimi akcesoriami wymienionymi w umowie najmu. 4. Najemcą Motocykla zwany jest dalej Klientem, może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy kategorii A z wyjątkami określonymi w p. 5 i Motocykl o pojemności skokowej silnika poniżej 125cm3 może zostać wynajęty przez osobę, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy kategorii A1 lub A. 6. Skuter oraz quad o pojemności skokowej silnika poniżej 50cm3 może zostać wynajęty osobie, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy kategorii A1, A lub B. 2. REZERWACJA 1. Wypożyczalnia przyjmuje rezerwację złożoną za pośrednictwem serwisu internetowego 2. Rezerwacje gwarantowane przedpłatą są realizowane w pierwszej kolejności. 3. Rezerwacje wstępne są realizowane w drugiej kolejności. 4. Potwierdzenie rezerwacji nie wiąże stron umową najmu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu w przypadku: a) Nie przedstawienia w chwili wynajmu ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii i dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) b) Braku karty kredytowej. c) Podejrzeniu znajdowania się klienta pod wpływem alkoholu lub innych, podobnie działających środków d) Nie udostępnienia danych wymaganych przez Wypożyczalnię. e) Nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 5. Skasowanie rezerwacji powinno odbyć się nie później niż 7 dni przed planowanym odbiorem Motocykla. 6. W przypadku rezerwacji gwarantowanych, o którym mowa w ust2, niestawienie się po odbiór Motocykla skutkuje zatrzymaniem przedpłaty na poczet kary umownej. 7. W przypadku rezerwacji wstępnych Wypożyczalnia informuje klienta o skasowaniu jego rezerwacji w momencie przyjęcia rezerwacji gwarantowanej. 3. OPŁATY 1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu rezerwacji. 2. Informacja o aktualnych stawkach wynajmu Motocykli oraz stawkach związanych z wynajęciem przyczep i/lub dowozu Motocykli zawarta jest na stronie 3. Karta kredytowa klienta zostaje odciśnięta na umowie najmu. Tym samym klient zgadza się na obciążenie jej sumą kosztów wynikających z realizacji umowy: a) stawką wynajmu, b) opłatą za brakujące paliwo, c) udziałem własnym w przypadku szkody lub kradzieży lub karami umownymi, d) opłatą za dodatkowe usługi (odbiór z innego miasta itd)

2 e) opłatą z wynajem dodatkowego wyposażenia (dodatkowy kask, rękawice itd) o ile nie są wydane w cenie wynajmu Motocykla, f) wszystkimi dodatkowymi kosztami jakie wynikły z niedopełnienia obowiązków klienta opisanych w niniejszym regulaminie (np. rozbicie Motocykla pod wpływem środków odurzających, uszkodzenie silnik zlocie itp) 4. W przypadku przedłużenia umowy, Klient zgadza się na obciążenie jego karty kredytowej opłatą za dodatkowe dni według stawki obowiązującej w dniu rezerwacji lub uprzednio przelanych środków na konto wskazane przez Wypożyczalnię, 5. Opłata za wynajem naliczana jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie Motocykla o więcej niż 1 godzinę ponad termin wynikający z umowy powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu. 4. WYDANIE MOTOCYKLA 1. W chwili wynajmu Motocykla Klient ma obowiązek przedłożyć do wglądu: a) Ważny dowód osobisty lub paszport, b) ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii z terminem ważności do końca planowanego najmu. c) kartę kredytową lub inne zabezpieczenie dodatkowych kosztów wynajmu w wysokości i formie uzgodnionych z Wypożyczalnią. 2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ważne jest prawo jazdy wydane w jednym z poniższych krajów: Austria, Bahamy, Bahrajn, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Filipiny, Francja, Grecja, Gruzja, Gujana, Iran, Izrael, Jugosławia, Macedonia, Kazachstan, Kuba, Kuwejt, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Monako, Mongolia, Niemcy, Niger, Norwegia, Pakistan, Republika Czeska, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowoafrykańska, Rumunia, San Marino, Senegal, Seszele, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zair, Zimbabwe. 3. Obywatele pozostałych państw muszą posiadać także międzynarodowe prawo jazdy. 4. Motocykl może być kierowany jedynie przez osobę wymieniona w umowie najmu jako Kierowca lub Dodatkowy kierowca. 5. Wynajęty Motocykl nie może zostać odstąpiony innej osobie do używania lub podnajęty bez zgody Wynajmującego. 6. Wydanie Motocykla odbywa się w miejscu uzgodnionym pomiędzy Klientem a Wypożyczalnią. 7. Podstawienia mogą podlegać dodatkowej opłacie. 8. Przy wydaniu Motocykla strony umowy zobowiązane są do przeprowadzenia oględzin stanu technicznego i wizualnego pojazdu i udokumentowania ewentualnych uwag w Karcie Uszkodzeń Pojazdu. 9. W przypadku niedostępności zarezerwowanego Motocykla, Wypożyczalnia ma prawo do jego zastąpienia. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientowi Motocykl o podobnym lub wyższym standardzie. Jeżeli Motocykl zastępczy ma niższy standard niż Motocykl zarezerwowany, wysokość opłat ulega odpowiedniemu obniżeniu. 5. ZWROT MOTOCYKLA 1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Motocykla z taka sama ilością paliwa, z jaka go odebrał. Za brakujące paliwo Wypożyczalnia obciąży Klienta opłatą serwisową w kwocie 10 PLN za każdy brakujący litr paliwa. 2. Istnieje możliwość wykupienia opcji zwrotu z pustym bakiem. 3. Zwrot Motocykla następuje w miejscu uzgodnionym przez strony umowy. 4. Przy zwrocie Wynajmujący sprawdza stan techniczny Motocykla. W przypadku stwierdzenia uwag, co do stanu technicznego i wizualnego strony dokumentują ten fakt w Karcie Uszkodzeń Pojazdu, stanowiącej załącznik do Umowy Użyczenia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich ubytków stwierdzonych podczas zwrotu Motocykla. W przypadku odmowy podpisania Karty Uszkodzeń Pojazdu przez Klienta, Wypożyczalnia stwierdza ten fakt podpisując go jednostronnie. 5. Klient otrzymuje zwrot gwarancji pokrycia dodatkowych kosztów pomniejszonej o wszelkie niezapłacone zobowiązania wobec Wynajmującego w ciągu 2 dni roboczych od dnia zwrotu

3 Motocykla. Jeżeli zobowiązania przekraczają kwotę tej gwarancji, Klient zostanie obciążony różnicą. 6. Jeżeli uszkodzenie wymaga wyceny rzeczoznawcy, termin rozliczenia liczony jest od dnia jej dokonania. 7. W przypadku szkody spowodowanej przez innego użytkownika drogi Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania kwoty gwarancji pokrycia dodatkowych do czasu wydania orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. 6. PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAJMU 1. Zamiar przedłużenia okresu najmu Motocykla musi być zgłoszony na co najmniej 24 godziny przed upływem terminu zwrotu. 2. W szczególnych przypadkach Wypożyczalnia może odmówić przedłużenia najmu lub zaproponować podmianę Motocykla. W przypadku zamiany na Motocykl tańszy zawarta będzie nowa umowa najmu. 3. W przypadku zwrotu Motocykla w innym niż uzgodnionym terminie, Wypożyczalnia upoważniona jest do odbioru Motocykla od Klienta i obciążenia go kwota 2000 PLN tytułem kary umownej oraz pełnymi, tj. dodatkowymi, kosztami poniesionymi w celu odbioru Motocykla. 4. W wypadku naliczenia kary umownej Wypożyczalnia ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli strata wynikła z niedopełnienia przez Klienta warunków umowy przewyższa wartość kary umownej. 5. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia umowy i nie zwrócenie Motocykla w ciągu 24 godzin od upływu terminu zwrotu traktowane jest jako zawłaszczenie Motocykla i zostanie zgłoszone organom ścigania. 7. OBOWIAZKI KLIENTA 1. Klient zobowiązany jest do eksploatacji wynajętego Motocykla zgodnie z jego przeznaczeniem, jazdy zgodnie z zasadami Kodeksu Ruchu Drogowego oraz stosowania się do norm i nakazów obowiązujących na terytorium RP oraz innych państw, na których terytorium będzie przebywał. 2. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu. 3. Zabrania się uczestniczenia w jakiejkolwiek formie rywalizacji sportowej ani w treningach. 4. W czasie użytkowania Klient zobowiązany jest do: a) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, egzemplarz Umowy Użyczenia. b) Zabezpieczenia Motocykla przed kradzieżą poprzez założenie dostępnych blokad. c) Zapewnienia codziennej obsługi Motocykla na własny koszt, w szczególności, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, sprawdzenie naciągu łańcucha 5. Klientowi nie wolno uzupełniać oleju silnikowego i płynu hamulcowego bez uprzedniego kontaktu z Wypożyczalnią. Koszty wynikłe z tego tytułu i poniesione przez klienta w trakcie trwania wynajmu zostaną rozliczone pod koniec trwania Umowy Użyczenia. 6. Klient jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również za szkodę wynikła na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia Motocykla oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczyków, lub dodatkowych akcesoriów wymienionych w umowie, Klient zobowiązany jest ponieść koszty wyrobienia lub zakupu nowych dokumentów lub części. 7. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Wypożyczalni Motocykla w celu wykonania przeglądu okresowego, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wypożyczalnią. W razie udostępnienia Motocykla do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle, Klient zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do pokrycia straty poniesionej przez to zaniedbanie (w tym utrata gwarancji na motocykl, wypowiedzenie umowy leasingu przez Leasingodawcę jeśli takowa istnieje).

4 8. W przypadku niespełnienia ww. obowiązków przez Klienta, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. W wypadku wypowiedzenia umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany Motocykla. 8. WYJAZD POZA GRANICE RP 1. Klient nie może przemieszczać wynajętego Motocykla przez granice RP bez uprzedniej, pisemnej zgody Wypożyczalni. 2. Możliwy jest wyjazd do wszystkich krajów europejskich. Wypożyczalnia nie gwarantuje jednak podmiany motocykla w przypadku awarii lub kolizji. 3. Ubezpieczenie OC obejmuje następujące kraje: Austria (A), Belgia (B), Chorwacja (HR), Cypr (CY), Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francja (F), Grecja (GR), Hiszpania (E), Holandia (NL), Irlandia (IRL), Islandia (IS), Litwa (LT), Luksemburg (L), Łotwa (LV), Malta (M), Niemcy (D), Norwegia (N), Portugalia (P), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Szwajcaria (CH), Szwecja (S), Węgry (H), Wielka Brytania (GB), Włochy (I). 4. Wjazd na terytorium pozostałych krajów, nie wymienionych w ust. 3 wymaga wykupienia zielonej karty. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie kraje wymienione w ust. 3 z zastrzeżeniem punktu Wjazd na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii wymaga wpłacenia depozytu z kwocie wartości rynkowej wynajmowanego motocykla. 9. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU AWARII, KOLIZJI LUB KRADZIEZY 1. Klient nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek i przeglądów wynajmowanego Motocykla. W razie awarii Motocykla w okresie najmu Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię i zastosować się do udzielonych mu wskazówek. 2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Motocykla w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat na formularzu dołączonym do umowy najmu. Klient zobowiązany jest także do zgłoszenia kolizji lub wypadku drogowego Wypożyczalni niezwłocznie od momentu zajścia zdarzenia oraz postępowania według otrzymanych instrukcji. Klient ma obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień na żądanie stosownych organów i władz administracyjnych. 3. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii Motocykla, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wypożyczalnię z winy umyślnej (z zaniedbania). 4. W przypadku awarii Motocykla, za która odpowiedzialności nie ponosi Klient, Wynajmujący powinien w miarę możliwości zapewnić Klientowi Motocykl zastępczy o podobnym lub wyższym standardzie. Jeżeli Motocykl zastępczy ma niższy standard niż Motocykl wynajęty, wysokość opłat za dalszy wynajem ulega odpowiedniemu obniżeniu. 5. Jeżeli Wypożyczalnia nie jest w stanie dostarczyć Motocykla zastępczego, zobowiązana jest do zwrotu kwoty pobranej za okres niesprawności pojazdu. Umowa Użyczenia ulega automatycznemu rozwiązaniu. 6. W przypadku awarii Motocykla, za która odpowiedzialność ponosi Klient, Wypożyczalnia nie jest zobowiązana do zwrotu opłaconego czynszu za okres, kiedy Motocykl nie był zdatny do użytku w wyniku awarii. 7. Motocykl posiada ubezpieczenie AC wliczone w cenę wynajmu zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej) Klienta od odpowiedzialności wyższej niż 2800 PLN w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: a) Umyślnego uszkodzenia Motocykla, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, b) Uszkodzenia Motocykla w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo tez w razie dopuszczenia się naruszenia przepisów ruchu drogowego (obowiązuje wówczas udział własny kierującego lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczycie la za szkodę), c) Sytuacji, gdy kierujący zbiegł z miejsca wypadku, d) Szkody powstałej, gdy osoba kierująca nie była osoba wymieniona w Umowie Użycenia jako Kierowca lub Dodatkowy Kierowca,

5 e) Szkody całkowitej, rozliczanych w ciężar polisy Auto Casco (jeżeli dotyczy) oraz kradzieży Motocykla z wyłączeniem ust 7 udział własny 3000 PLN, f) Wszystkich szkód częściowych objętych polisa AC (jeżeli dotyczy) udział własny 3000 PLN, g) Kradzieży Motocykla, po której Klient nie zwrócił Wypożyczalni kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego Motocykla oraz kradzieży Motocykla, w którym nie zostały włączone wszystkie dostarczone przez Wypożyczalnię urządzenia antykradzieżowe to całkowity koszt ponosi Klient. Klient jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli spełnienie tych warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby jej użycia (rozboju), h) Szkód powstałych w okolicznościach innych niż zgłoszone Ubezpieczycielowi, u którego Wypożyczalnia ubezpieczyła Motocykl. i) W przypadkach gdy szkody pokrywane są przez Klienta. Klient jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia Motocykla oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia Motocykla i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzona szkodę. 10. POSTANOWIENIA KONCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową Użyczenia i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Użyczenia podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Najemcy. 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy Użyczenia i musi być przeczytana i zaakceptowana przez Klienta i Wypożyczalnię, co strony potwierdzają własnoręcznymi podpisami. 4. Podpisując Umowę Użyczenia Klient oświadcza, że posiada umiejętności niezbędne do poruszania się motocyklem po drogach publicznych i jest świadomy niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą jazda Motocyklem. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 kwietnia Na stronie internetowej Wypożyczalni znajduje się aktualna wersja Regulaminu.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo