technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep."

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr 6 39 POl: ~ , ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Na podstawie art. 1 i 2 pkt 9 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracfi i gospodarki motoryzacyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz: 58) zarządza się, co następuje: R o z d z i. a ł t. Przepisy wstępne. Zakres stosowania zarządzenia Przepisy zarządzenia Obowiązują użytkowników. pojazdów samochodowych:. l) administracji państwowej (organów, urzędów i instytu. cji państwowych).. 2) organizacji społec z nych d~towanych z budżetu Państwa, 3) innych jednostek gospodarki uspołecznionej, jak przedsiębio~st;'" państwowych, instytucji ' j organizacji spół- 9-zielczych - zwanych dalej w skróceniu "jednostkami", 2. Przepisy zarządzenia nie dotyczą pojazdów samochodowych jednostek. podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi ' Spraw 'Wewnętrznych, z wyjątkiem pojaz. dów Głównego ljrzędu Geodezji i Kartografii, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw podległych tym ministrom Przepisy zarządzenia dotyc zą ' wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych i przyczep (naczep} z ich wypo Sażeniem określonym w przepisach o 'ruchu na drogach publicznych, z wyjątkiem: 1) urządzeń zamontowanych na pojeździe samochodowym specjalnym,. 2) nadwozi pojazdów samochodowych specjalizowanych do' przew..ozu określonych rodzajów ładunków. 4. Obsługę techniczną i naprawy urząd ze ń oraz nadwozi, wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2, należy wykonywać według ' zasad określonych przez fabrykę, która wyprodukowała dane urządzenie lub nadwozie. Zasady slosowania systemu planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej oraz naprawy pojazdów samochodowych i przyczep Planowo~zapobiegawcza obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów samochodowych i przyczep polegają na wykonywaniu. w określonych okresach obsługi technicznej oraz w miarę potrzeby napraw, których koniecznosć wykonania ustala się w wyniku przeglądu technicznego przeprowadzonego w ramach obsługi technicznej. 2. Jednostki obowią z ane są prowadzić ewidencję kosztów związanych z wykonywaniem obsługi technicznej i na-. prawy. pojazdów samochodowych.. 3. Odpowiedzialność za wykonanie pianowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych i przyczep - niezależnie od odpowiedzialności kierownika jednostki - ponoszą pracownicy jednostki sprawującej nadzór nad transporte~l sa!nochodowym oraz kierowca. Rodzaje obsługi technicznej naprawy Rozróżnia się następujące rodzaje obsługi technicznej i napraw:. 1) obsługa codzienna, ~) obsługa okresowa. 3). obsługa w.qkresie docieranial 4) naprawa bieżąca, 5) naprawa główna. 2. Obsługę codzie nną s tanowią czynno3ci wykonywane codziennie w. dniu pracy pojazdu dla zapewnienia jego gotowości technicznej. 3. Obsługę okresową stanowią ściśle okre ś lone czynności wykonywane przy pojeżdzie samochodowym po osiągnięciu przez -pojazd przebiegu międzyobslugowego lub przed okresem zimowym i. przed okresem letnim. 4. Naprawę bieżącą sianowi naprawa o zmiennym zakresie ustalonym indywidualnie i pole~fa na ' wymianie lub naprawie części. Naprawą bieżącą jest również wymiana podzespołów i zespołów. 5. Naprawa główna pojazdu lub silnika polega na prą.wróceniu zdolności do wykonania pełn ego przebiegu międzynaprawczego. 6. Zespołem jest uklad kollstrukcy jny, skladający się z określonych części zmontowanych ze sobą, służą cy do wykonywania oznaczonych funkcji. Zespół moż e składać się z podzespołów (np. w skład zespołu "most napędowy" wchodzi jako podzespół "mechanizm różnicowy"). 7. Przebiegiem międzyobsługowym jest przebieg (w km) pomiędzy dwiema - kolejnymi obsługami technicznymi t ego samego rodzaju. Czynno.ki obsługi technicznej OJm. orientacyjne wskaźniki pracochłonności obsługi lechnicznej i napraw bieżqcych Czynności planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej, z wyjątkiem wymiany oleju, listalają jednostki na podstawie instrukcji fabrycznych dla danej marki i typu pojazdu samochodowego lub przyczepy w nast ęp ując y sposób: 1) zakres czynnoś ci należy przyjąć w całości z instrukcji fabrycznej i pod z ielić; go na grupy odpowiadające rodzajom obsługi technicznej, 2) częstotliwość wykonywania poszcze~jólnych czynno\ci zgrupowanych w ramach pierwszej obsługi technicznej (OT-l) i drugiej obsługi technicznej (OT-2) należy ustalić na podstawie przepisów 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 9; 3) dzi e l ą c czynności obsługi tectlilicznej podane w instrukcji fabrycznej nale ży uwzględniać zalecaną przez fabrykę cz ęsto Uiwosć ich wykonywania. aby nie powstała zbyt duża' różnica mi ę dzy częstotliwością wykonywania poszczególnych czynności za l eco ną przez fabrykę a częstotliwością przyjętą do realizowania (pkt 2);

2 Monitor Polski Nr ~~~~ ~--- Poz. 28 4) jeż e li doswiadcze nia jednostki wykazliją, 7e przy pojeździe należy okreso'wo wykonywać ró\nl1też inne czynno śc i nie wymienione w instrukcji fabrycznej, Czynności takie naj eży włąc<~yć do odpowiedniej obslugi techniczne j\ 2. W razie nieposiadania instrukcji fabryczne j i niemożności jej uzyskania należy opracować zakres czynności dla posl;czególnych rodzajów obsługi' technicznej opieraj ąc si~ na ramowym zakresie czrnnośó podanym w załączniku nr 1, z uwzgl~dn ie niem szczegółnyctj ce~ h konstrukcyjnych oraz szcze9ólnych warunków eksploatacji pojazdu sa mochodowe go lub przyczepy, dla którego zakres czynności jest opracowywany. 3. Cz y nności wymienione w ust. 1 i 2 oraz częstotliwość ich wykonywania dla określonej marki i typu pojazdu samochodowego lub przyczepy mogą być' ustalane jednolicie w ramach resortu lub branży trans.portu samochodowegoż zach~wan i e m przepisów niniejszego zarzą dzehia (. 4. J ednostki posiadające malą ilość pojazdów samochodowych mogą stosować czynno:;ci planowo zapobiegawczej obsługi techniczne j oraz czp,stotliwosć ich wykonywania ustalone w innej jednostce dla pojazdu tego samego typu eksplo-. atowanego w podobnych warunkach. 5. Normy pracochłonności poszczególnych rodzajó w obshlqi techniczne j oraz nil praw bi eżącyc h pojazdów samochodowych i przyczep ustalają jednostki, uwzględniając rodzaj posiadanych, pojazdów, warunki ich eksploatacji oraz stopień wyposażenia stacji obsługi. \ 6. Orientacyjne wskaźniki pracochłonności poszczegól- 'nych rodzajów obsługi technicznej oraz napraw bieżących potlane ' s ' ą w załączniku nr 2. R o z c,i z i a ł 2. Obsługa codzj~nna (OC). Plzcpisy ogólne Obsluga OC pojega na skontrolowaniu pracy pojazd u oraz stanu technicznego poszczególnych jego zespoł ów i podzespołów przed wyjazdem do pracy i po powrocie do miejsca garażowania. 2. Obsługę OC najeży wykonywać w zależności od warunków eksploatacji w miejscu stałego lub okresow~yo garażowania pojazdu. 3. Obsługa OC może b y ć wykonywana w całym lub częściowym jej zakresie przez kierowcę jub pracowników stacji obsługi. 4. Cz y nności zdawczo-odbiorcze, nal eżące do obsługi OC, mające ną ' celu sprawdzenie, czy pojazd jest w danym dniu sprawny technicznie, i przygotowanie go do wyjazdu, powinny być wykonywane wyiącznie przez kierowcę bez względu na sto sow aną w poszczególnych jednostkach organi z ację wykonywania obsiugi Oc. 5. Wykonanie czy nno ści zdawczo-odbiorczych przed wyjazdem oraz uznanie 'pojazdu za s prawny technicznie i flotowy do wyjazdu w danym dniu kierowca potwierdza podpisem w karcie drogowej wystawionej na ten dzień pracy. Czynności obsługi codziennej. 6. t. Zakres czynno5ci obsługi OC należy opracować zgodnie z przepisami Czynności zdawczo-odbiorc7.e, należące do obsługi OC, powinny być wykonywane w pełnym zakresie podanym w załączniku nr 1. Zakres tych czynności może być jedynie rozszerzony o czynności ' wynikające ze szczególnych cech konstrukcyjnych pojazdu jl1b szczególnych warunków jego eksploatacji. 3. Usterki lun uszkódzenia zćłuważone za równo pod. czas wykonywania" obsługi OC, jak I podczas wykonywania pracy przewozowej, powinny. być usunięte przed oddaniem pojazdu do eksploatacji. R o 'l d l i a ł 3. Obsługa okresowa. Pdlepisy ogólne Obsługę, okresową.dzieli się na: 1) pierws zą obsługę techniczną (OT-l), 2) drugą ohsługę tcchnicljlą (OT-2), 3) ~zonową obsług.ę techniczną: a) obsługę zimową (OZ.), b) obsługę letnią (OL). 2. Obsługa okresowa powinna być wykonywana w stacji obsługi przez wykwalifikowanych pracowników, wyposażonych we właściwe ' narzędzia, przyrządy i urządzenia. 3. Obsług~ techniczną naczepy należy wykonywaćłącz~ nie z 'obsługą ciągnika siodłowego. 4. Jakość prac kontrolno-przeglądowych powinna gwarantować całkowite wykrycie niedokładności w działaniu poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdu i równoc ześn ie zmniejszyć możliwość powstawania tych niedokładności w okresie między kolejnymi obsługami...5. Jednostki użytkujące pójazdy samochodowe obowią-. zane są prowadzić dla każdego pojazdu harmonogram oraz ' ewidencję Wykonanych oijsług okresowych. Ewidencja powinna zawierać w szczególności: 1) rodzaj obsługi, 2} przebieg międzyobslugowy w km wykonany przez po" jazd,. 3) datę rozpocz~ia i zakończenia obsługi. 6. Zużycie paliwa na regulację silnika i próby pojazdu podczas wykonywania obsługi okresowej nie powinno przekraczać SOfo normy podstawowej, określonej w litrach na '100,km przebiegu. Czynności OIQZ czas trwania obsługi okresowej Zakres czynności obsługi okresowej należy opra cować zgodnie z. przepisami Usterki lub uszkodzenia stwierdzone podczas wyko, n ywania obsługi okresowe) powinny być usunięte. w ra.. mach naprawy przed oddaniem pojazdu do eksploatacji. 3. Czas trwania obsługi OT-l w zasadzie nie powinien powodowa ć straty dnia eksploatacji pojazdu. W razie... wykonywania obsługi OT l przez ' kierowcę czas trwania tej obsługi mo że wynosić jeden dzień przy wyłączeniu ' pojazdu z eksploatacji. 4. Czas trwania obsługi OT-2 w zasadzie nie powinien przekraczać jednego dnia. Czas ten nie obejmuje czasu trwania napraw bieżących wykonywanych łącznie z obsługą OT-2. Częstotliwość wykonywania pierwszej obsługi technicznej.. drugiej "9. 1. Cz~stotliwość wykonywania obslug OT-l i OT-2 ustala się w zależności od. warunków pracy pojazdów. Vv'arunki te dzielą się na lekkie (grupa I), średnie (grupa II), ciężkie (grupa III) i bardzo ciężkie (grupa IV).

3 : Monitor' PolskI Nr 6-41 Poz. 28 '--- _._ Do lekkich warl.lnków pracy (grupa I) zalicza się pra- j ' cę pojazdu poza miastem; przeważnie na drogach w terenie równinnym o twardej nawif'rzchni (asfaltowej, betonowej itp.) znajdującej się 'w dobrym stanie. 3. Do średnich warunków pracy (grupa II) zalicza się pracę pojazdu poza miastem, na drogach o twardej nawierzchni, przeważnie brukowej lub tłuczniowej, znajdują 'cej się w zadowalającym stanie, jak również na drogach z zadowalającym stanem!).awiel~ chni w terenie pagórkowatym. 4. Do ciężkich warunków pracy (grupa III) zalicza sią pracę pojazdu w warunkach ruchu miejskiego o dużym natężeniu oraz na drogach górskich o twardej nawierzchni, znajdujące j się w zadowa lającym stanie. 5. Do bardzo cięz.kich warunków pracy (grupa IV) zalicza się pracę pojazdu na drodze o nawierzchni brukowej lub tłuczniowej w złym stanie, jak ' również przy budowie dróg, przy pracy w kopalniach odkrywkowych, wykopach, w, warunkach zwiększonego manewrowania i po bezdrożach. 6. Częstotliwość wykonywania obsług OT-l, i OT-2 w zależności od warunków pracy, określonych w ust. l-s,, ustalają jednostki organizacyjne na podstawie przebiegów określonych w poniższym zesta wieniu:. Grupa I Warunki pracy Przebieg międzyobsługowy w km OT-l OT I lekkie II śr e dnie ciqżk ' e IV bardzo ciężkie _. _IIf_J 7. Obsługa OT-l pdwinna być wykonywana co najmmej raz na miesiąc, a obsługa OT-2 co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli przebieg pojazdu w tym okresie jest mniejszy od przebiegu międzyobslugowego. Obsługa sezonowa Zakres czynności obsług OZ i OL należy opracować z'1odnie z przepisami Obsługi OZ i OL mają na celu przygotowanie poja:l.du samochodowego do eksploatacji w zmienionych warunkach atmosferycznych w okresie zimovv-ym i letnim. Przyczepy', i naczepy nie podlegilją tym obś1ugom. 3. Za okres zimowy uważa sh; czas od l listopada do 31 marca, a za okres letni - czas od 1 kwietnia do 31 pażdziernika. 4. Obsługę OZ należy wykonywać przed końcem października, a obsłu 9 G OL --- przed końcem marca każdego roku, niezależnie od przebiegu wykonanego przez pojazd w okresie zimowym lub letnim. W zasadzie obsługi OZ i OL powinny być wykonywane przy najbliższej obsłud z e OT-2, a przynajmniej przy najbliższej obsłudze OT-l. Termin wykpnywania obsług OZ i OL może być przez jednostkę przesunięty w granicach do 20 dni,' o ile warunki pracy i aktu alne warunki atmosferyczne będą tego wymagały. 5. W okresie zimowym należy zaostrzyć kontrolę technicznej sprawności pojazdu. 2. Olej w silniku nalcży wymielllac przy drugiej kojf'j-' nej obsłudze OT-l, a olej w kadłubach mechanizmów napędu oraz w obudowiepflekladni kierownicy podcza, ka ż dej obsługi OT-2. Jeżeli doświadczenie jednostki wskazuje, że ojej w silniku i w kadłubach mechanizmow. może być wymieniany rzadziej bez ujemnych' skutków dla stanu technicznego, należy stosować przebiegi między kolejnymi wymianami oleju odpowiednio dłuższe. 3. Czas okresy wymiany oleju silnikowego, podane w ust. 2, mogą, być stosowane wyłącznie do silników posiadających filtry bocznikowe bądź inne urządzenia spełniahce tę samą funkcję,.pod warunkiem że wymiana wkładów filtrów bocznikowych be;dzie dokonywana przy każdej wymianie oleju. 4. W silnikach nie posiadających filtrów bocznik.)\'jyr;h wymiana oleju silnikowego może być dokonywana w okresach krótszych niż określone w ust. 2,jednak nie krótszych niż pó przebiegu 2400 km..5. Przy dokonywaniu wymiany oleju silnikowego oraz oleju przekładniowego należy zwracać baczną uwagę na czystość oleju wlev;anego oraz na czystość naczyń używanych do tego celu. Obsługa R o z d z i a ł 4. techniczna w okresie docierania. Zakres czynności obsługi technicznej w okresie docierania Obsługa techniczna w okresie docierania obejmuje czynności określone w instrukcji fabrycznej lub zakładu naprawy samochodów. 2. W razie braku instrukcji należy w okresie docierania wykonywać czynności określone dla obsługi OT-l, z tym że pierwszą z kolei obsługę OT-l należy wykonać po przebiegu 500 km, a drugą i trzecią obsługę OT-l po przebiegu międzyobslugowym 1000 km. 3. Wymiany oleju w silniku należy dokonywać zgodnie z instrukcją fabryczną. W razie braku instrukcji fabryczne j wymiany oleju w okresie docierania należy dokonywać podqas trzech kolejnych obsług OT-l w okresach wymienionych w ust. 2. Pracochłonność obsługi technicznej w okresie docierania. 13. Orientacyjną pracochłonność oraz czas postoju pojazdu w czasie wykonywania obsługi technicznej w okresie docierania należy przyjmować jak dla obsługi OT l. Stwierdzenie konieczności R o z d z i a ł 5. Naprawa bieżąca. wykonania wiprawy bieżqce; Konieczność wykonania naprawy bieżącej mlala się w wyniku przeglądu technicznego dokonanego w ramach obsługi technicznej okresowej lub w wyniku zgło szenia kierowcy. 2. W razie ujawnienia, pć"dczas wykonywania naprawy bieżącej usterek nie ujawnionych podczas przeglądu technicznego lub nie' zgłoszonych przez kierowcę, usterk~ te powinny być również usunięte przed oddaniem pojazdu do. eksploatacji. 3. Kierowca może uczestniczyć w wykonywaniu napraw bieżących za zgodą kierownika jednostki. Wymiana oleju Przy wymianie olejów należy stosować gatunki zalecane w instrukcji fabrycznej lub odpowiednio zastępcze podane w tabeli Centrali Produktów Naftowych "CPN". Systemy wykonywania napraw bieżqcych. 15. Naprawy bieżące mogą być wykonywane systemem: 1) indywidualnym, 2) wymiany. zespołów podzespołów../

4 Monitor Polski Nr tj 42 - PoZ Naprawa,bie.żqca wykonywana systemem indywidualnym. 15. Naprawa bieżąca wykonywana systemem indywidualnym polega na b ez pośrednim usunięciu wszys.tkich uste- _ rek stwien;lzonych w- poszczególnych zespoł ach i podzespołach pojazdu.. Naprawa wykonywana systemem wymiany zespojaw i podzespojów Naprawa pojazdu wykonywana systemem wymiany zespo łów i podzespołów polega na wymianie wymagając yc h naprawy niesprawnyc.h zespołów i podzespołów na 7,es poly lub - pod zespo ł y sprawne {nowe lub _naprawione ). 2. Systemem.vymiany zespoł.ó\.v- i podzespołów m og ą b)~ ć wykonywane naptawy bi eżące i główne Wymiany zespołów i pod ze społów należy dokonywać w zasadzie w przypadkach, gdy naprawa niesprawnego zespołu lub podzespołu nie może być wykonc!na bez wybudowywania go z pojazdu w czasie wolnym od pracy pojazdu lub w czasie postoju pojazdu przy wykonywaniu dbslugi OT-2 lub obsług OZ i OL. 4. Wymiany zespołów powinny być wpisane do ksi:jż- ki pojazdu samoch odowego. WurLmkllechrliczne slosowania systemu wymiany zespołów podze s połów przy wykonywaniu napraw Stosowanie systemu wymian y zespołów i -podzespołów przy wykonywaniu napraw wymaga spełnienia następuj ącyc h podstawowych warunków: 1) właściwego zorganizowania pracy stacji obsług i, 2) wyposażenia stanowisk w odpowiednie urządze nia, 3) zapewnienia szybkiego dokonywania naprawy wybudowanych zespołów i pcdzespolów, 4) posiadania zapasu sprawnych technicznie zespołów i podzespołów (no\'.:ycll lub naprawionych). 2. Właściwa organizacja pracy stacji obsługi polega na ścisłym określeniu zakresu c z ynności poszczególnych bry~ ) acl roboczych priy dokonywaniu wymiany i naprawy zespołów i podzespołów oraz na ustaleniu sprawnego obiegu dokumentó w. 3. Wyposa że nie stanowisk roboczych powinno obejmowa ć I1f zą cl ze nia, przyrządy, narz(;dzia i instrukcje - niezbędn e do szybkiego dokonywania wymiany oraz naprawy zespołów i podzespołów. Wy posaże n.ie to powinno być ściśle do<;to Sfnva ne do zakresu prac wyko!,!ywanych na poszczególn ych slanow iskach. 4. W przypadkach uzasadnionych ilo ścią posiadan ych pojazdów samochodowych i ich zakresem pracy, - zwłaszcza w jednosjkach pos i adającyc h własne stacje obsługi o j)ełnvm zakresie pracy, powinno b yć zorganizowane dokonywanie we własnym za kresie naprawy podzespołów i zespołów. 5. Zespo ły: podwspoly, których naprawa we własn y m zakresie nie jesl możliwa, powinny być przekazywane do naprawy w odpowiednich z akłada ch specjalizowanych. Dla za pp.wnienia sprawne~ro dokonywania naprawy zespołów - i podzespołów w za ldadac::h specjalizowanych, jednostki powinny :zawrzeć z tymi z a kładami odpowiednie umow y. Dotyczy to w szc z ególno ści napraw ~Jłównych silników: i ich podzespołów. 6. li o~ć --ze sp o'łów i podzespoł ó w, jaką powinny posiadać jednostki w -ramach zapasu wymiennego, powinna uwzqlęd ni ać : 1) il ość przewidywanych wymian zes połów i podzespo"'l\v, wy nih jącą z przebiegu kilomelrów j)ojazc1ów,. 2) Czas ni ez będny do dokonania naprawy zespołu lub p odzespołu, 3) czas transportu niezbędny dla dostarczenia wyma,9ają - cego napra wy zespołu lub podzespołu clo zakładu specjalizowane90 i - otrzyljlania naprawionego zespołu lub podzespołu z tego zakładu,. - 4) szczególne warunki eksploatacji. 7. Orientacyjne ilo ści zes połów i podzespołów, jakie powinny posiadać jednostki w ramach zapasu wymiennego na każde 100 pojazdów samochodowyćh tego samego typu, podane są w poniższe j la be li: Nazwa zespoł u podz e społu lub Ilość wymiennych zespołów i podzespołów na 100 pojazdów silnik 4-6 ~rzy~_ka biegó~ 3-5 przednia oś (kompletna) 2-4. tyl!)y m,ost 2-4 kierownica wał nap~dowy 4-6 mechani'lm samowyładowczy 2-4 gaźnik 3-5 pompa paliwowa 3-5 pompa wodna ~~ aparat zapłonowy 3-5 prądnica 3-5 -~.. rozrusznik sprzęqło 3-5 chioclnica głowica - (kompletna) mechanizm -różn i cowy 3~5 - ~ -~ pompa wtryskowa 2-4 inne Tworzenie zapasu wymiennecjo ze społów i podzes połów jesluzasa.clnione przy p,osiadapiu przez jednostkę n ie mniej niż 30 pojazdów posiddającvch jednakowe zespoły lub podzespoły... Ewideńcja zapasu wymiennego zespołów i pod zes połów , Przy nafjrawie pojdzdu systemem wymiany zespołów i podzespo ł ów na leży prowad zić bieżąco odrębną ew idencję z f' s ~ nłów i podz e społów posiadany,cil w ramach zapasu wymi.enne Sposób prowadze nia e\videncji (ust. _ 1) oraz rodzaj stosowanych dokumentów i s zcze9ó łowy ich obieg ustalają jednostki w dostosowaniu do obowiązującyc h w dane j jednostce - zasad gospocladć i materiałowej. R o z. d z i ał 6. Naprawa główna. Przepisy ogólne Roz,ró żnia się naprawy główne : 1) poja7clu samochodowego, 2) śiinika. 2. Zakres czynności naprawy główne j pojazdu samochodowego lub silni.ka obe jmuje: 1) cał kow itą ro z biórkę na częśc i, 2) myc ie c zęści, 3) weryfikację CZ0ści i przeprowadzenie klasyfikacji na czf'ści do wymiany, naprawy lub ponownego uży c ia bez naprawy,

5 MonHo~ PoJ ski Nr Poz. 28 4) naprawę cz~ści, 5) montaż, 6) nałożeilie powłok ochronnych na elementach wymacjaj4cych. tego zabiegu (lakierowanie, galwanizacja itl>.), 7) regulację i próbę. 3. Naprawie główll.ej może być poddany pojazd samochodowy wyma gający wy~ania naprawy większości zespo łów, w tym naprawy głównej silnika, przy równoczesne j naprawie całego pojazdu l,v zakresie wynikającym z zużycia lub zniszczenia.. 4. Naprawie głównej mo 'że być poddany silnik, w którym stwierdzono konieczncsćdokonania przynajmniej jedi nej z następujących czynności:. 1l szlifowania cylindrów z Wymianą konipjetnych tłoków, 2) szlifowania lub wymiany wałukorbowe~jo z jego lożyskami, ' 3) 'wymiany tulei cylindrowych i kompletnych tłoków, 4). wymiany kadłuba cylindrów (obudowy ) -przy równoczesnej naprawie ~ałego silnika w zakresie wynikającym z zużycia lub zniszczenia. 5. Wykonawcą naprawy głównej powinien być w zasadzie zakład (warsztat) naprawy samochodów. 6. Naprawy główne pcjazdu samochodowego oraz wy miany zes połów powinny być wpisane do książki pojazdu samochodowego. Wpisu, dokonuje zakład (warsztat) przeprowadzający naprawę. ' 7. Uszkodzeniem awaryjnym pojazdu lub silnika są wszelkie uszkodzenia nie w y nikające z normalne j eksploatacji pojazdu lub silnika. Do uszkodzeń awaryjnych zalicza się: 1) złamania i sp(llenia poszczególnych elementów pojaz~u. 2) uszkodlenia czynnikami chemicznymi wchodzącymi w skład przewożonego ładunku lub dzialającymi z zewnątrz pojazdu w innych okolicznościach, ~ 3) uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne powstałe na skutek wypadku drogowego lub innych przyczyn zewnętrznych, 4) uszkodzenia nadwozia samochodu osobowe go., ciężaro~ ' wecio, autobusu lub kabiny kierowcy samochodu ciężarowego. których usuniecie będzie wyma~jało stosowania odrębnych procesów technologicznych od normalnie przyjętych przy wykonywaniu naprawy głównej po- j jazdu. H. Do uszkodzeń awaryjnych nie zalicza się nadmiernego zużycia poszczególnych części, spowodowanego norma Iną eksploatac ją pojazdu. Zasady przekazywania po;azdu samochodowego lub silnika do naprawy głównej w widadach (warsztatach) naprawy samochodów Przekazanie pojazdu samochodm''1ego lub silnika do naprawy głównej następuje na podstawie umowy zawartej z zakładem (warsztatem) naprawy samochodów. 2. Umowa powinna w szczególności określać rodzaj, mark.ę i typ pojazdu samochodowego lub silnika oraz przewidywany termin dostarczenia do naprawy ąlównej. 3. Pojazd samochodowy lub silnik przekazuje się do naprawy głównej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez przedstawicieli zakładu (warsztatu) naprawy samochodów oraz - użytkownika. 4. Protokół zdawczo-odbiorczy (ust. 3) powinien okre Ślać stan techniczny oraz zgodność dostarczonego pojazdu samochodowego lub ' silnika z warunkami technicznymi, ja. kim powinny odpowiadać pojazdy samochodowe i silniki przekazywane do naprawy głównej ( 23). 5. Dane wymienione w ust. 4 określane są na podstawie szc;egółowych oględzin. 6..Jeżeli przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zachodzi przypuszczenie, że niektóre części dostarczanego pojazdu samocho.dowego lub silnika pos i adają uszkodzenia awaryjne ( 20 ust. 7) i nie można tego stwierd z ić w drodze oględżin, może uyć dokonana odpowiednia pró:ba lub tzęsciowa rozbiórka. 7. Oględzin (ust. 5), częścbwej rozbiórki i ewentualnej próby (ust. 6) dokonują przedstawiciele zakładu (warsztatu) naprawy samochodów w obecności przedstawiciela u ż ytkownika. 8. Pojazd samochodowy dostarczony do naprawy głównej powinien być zaopatrzony w dokładnie wypełnioną "Książkę pojazdu samochodowego"; 9. W razie: 1) _gdy elementy nadwozia samochodu osobowego, ciężarowego, (furgonul, autobusu lub kabiny kierowcy samochodu ciężarowego posiadają uszkodzenia awaryjne ( 20 ust. 7). 2) dostarczenia do naprawy głównej: a) pojazdu samochodowego specjalnego, b) pojazdu samochodowego z nadwoziem specjalizowanym do przewozu określonych rodzajów ładunków zakład (w,arsztat) naprawy' samochodów może przyjąć do naprawy taki pojazd na odrębnie ustalonych warunkach.. Zasady dokonywania rozliczeń za,ldadll (wars7talu) naprawy samochociów z użytkownikiem za wykonanq naprawę główną Za wykonaną naprawę główn.ąpojazdu samochodowego lub silnika, którego stan techniczny w chwili dostarczenia do naprawy ylównej był zgodny z warunkami technicznymi określonymi w 23, zak.ład (warsztat) naprawy samochodów obciąża użytkownika cen-ą z ryczałtowaną ustaloną dla danej marki i typu pojazdu lub silnika i zatwierdzoną w trybie obowiązujących przepisów. 1. Za wykonaną naprawę główną pojazdu samochodowego lub silnika takiej marki i typu, dla której brak jest ceny zryczałtowanej, zakład (warsztat) naprawy samochodów obciąża u7,ytkownika należnością ustaloną na podstawie przepisów uchwał ~' nr 72 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie cpn artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboly) pjzemyslowe wykonywane na rz~cz jednostek 'gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 17, poz. 96). 3. Jeżeli w dostarczonym do naprawy główn j POJ2Zdzie samochodowym brakujące części przekraczają wartość określoną w 23 ust. 9, 'taklad (warsztat) naprawy samochodów poza ceną zryczałtowaną (ust. 1) dodatkowo obciąża użytkownika warto :ś cią wszystkich części wmontowanych zamiast części brakujących. 4, Wszystkie częki, w których stwierdzono uszkodzenie llwaryjne, z wyjątkięm element6w nadwozia wymieniony(:h w 11 ust. 9 pkt l, zakład (warsztat) naprawy samochodów obowiązany jest zastąpić częściami' pełnosprawnymi, a wartością ich dodatkowo obciążyć użytkownika poza ceną zryczaltowaną (ust. 1 l. 5. Obciążenia dodatko\...,e (ust. 3 i 4) obliczane są według detalicznych cen części. 6. Obciążeń dodatkowych (ust. 3 i 4) nie dokonuje się w przypadku, ' gdy w zamian części brakujących lub- uszkodzonych awaryjnie użytkownik dostarczy zakładowi (warsztatowi) naprawy samochodow takie same części pełnosprawne. 7. Jeżeli zakład (warsztat) naprawy sanwchodów na życzenie użytkownika dokona w dostarczonym do naprawygłównej pojeździe "a1110[hooowym lub silniku wymiany kompletnego zespołu lub podzespolu na inny zespół lub poo7.esuół pełnosprawny. zakład (warsztat) naprawy samochodów obciąża liżytkownika poza ceną zryczaltowaną (ust. 1) ~lodatkowo ró żnicą mirdzy ceną wblldowanego zespołu lub podzespołu a kosztem jego naprawy.,

6 fl/lonitor Polski Nr Poz Jeżeli użytkownik ouslarczy pelnosprawny kompletny zespół lub podzesp6ł z życzeniem dokonania wymiany zespolu lub podzespołu w poje ź dzie samochodowym b'1dż silniku dostarczonym do naprawy głównej, zakład (warsztat) naprawy samochodów obctąża użytkownika c e ną zryczałtowaną (ust. l) pomniejszoną o koszt naprawy danego zespolu lub podzespołu. 9. Za koszt naprawy zespołu lnb podzespołu (ust. 7 i 8) przyjmuje się cenę zryczałtowaną 1:akiej naprawy, a w braku ceny zryczałtowanej - należność uslalonq w sposób podany w ust Obciążeń dodatkowych (ust. 3, 4 i 7) zakład (warsztat) naprawy samochodów dokomlj"e w drodze wystawienia,dodat.kowej faktury zgodnie z przepisami :> zasadach finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych. 11. Uzytkownika nie wolno ohciążać dodatkowo wartością części brakujących lub awaryjnie uszkodzonych, jei.eli ' części te nie są wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym juko brakujące lubuszkod zone a wary jnie. 11. Części, podzespoły i :zespoły zastąpione w cza~ie dokonywania napl'awy innymi, za które u żytkownik został dodatkowo obciążony poza ceną zryczałtowaną '-(ust. 4 i 7) lub w zamian których użytkownik dostarcl.ył pełnosprawne, części, podzespoły lub ZeSl'llły (ust. 6 i 8), na życzenie użytkownika powinny być ZWf')cone. Warunki techniczne, jakim povvinny odpowiadać pojazdy samochodowe lub silniki p/7e.kazywane do naplawy główne; Pojazd samochodowy lub silnik przekazywany " zakładowi (warsztatowi) li<1prawy samochodów przez użytkownika do naprawy gł6wnej powill len być kompletny, zmontowany, oczyszc7ony i nie powinien posiadać uszko- ' dzeil awaryjnych ( 20 ust. 7). 2. Pojazd lub silnik powinien być dostarczony w stanie zużycia wynikającym z normalnej eksploat<lcji. 3. Stan zużycia pojazdu lub silnika powinien pozwalać na jego uruchomienie lub na dokonanie obrotu elementów konstrukcyjnie do tego przewidzianych. 4. Pojazd samochodowy powinien posiadać co najmniej taką ilość ogumionych kół jezdnych, jaka jest niezbędna do przeprowadzenia jazdy próbnej; ogllmienie kół powinno być zdatne do użytku. 5. POjazd- samochodowy powinien być dostarczony tyl- - ko z wyposazeniem przewidzianym w przepisach o ruchu na drogach publicznych. 6. Poszczególne zespoły, podzespoły-l części w pojezdzie samochodowym lub silniku d"starczonym do naprawy głównej powinny być zgodne z konstrukcją fabryczną danej marki i typu, z wyjątkami określonymi w ust W pojeidzie samochodowym lub silniku dostarczonym do naprawy głównej dopuszczalne są: 1) odmienna konstrukcja zespołów, podzespołów ' i części zgodna ze zmianami wprowadzonymi przez daną fabrykę w okresie od Czasu wyprodukowania pojazdu samochodowego lub silnika, 2) :zmiany konstrukcyjne wprowadzone na podstawie aktualnych przepisów o ruchu na drogach publicznych, 3} stosowanie elementów łączących, części drobnych i normalii (opaski zaciskające, przełączniki, przewody elektryczne itp.) odmiennej konstrukcji, ksztaltu i z iimego ma leria!u, niż prze'widziano fabrycznie, pod warunkiem że pozwolą one w razie konieczności na zastosowanie, w czasie wykonywaniil naprawy, części typowych bez konieczności dokonywania przeróbek części współpracujących. ' 8. J e ż.eli zespoły. podzespoły i części w pojeździe samochodowym lub w silniku dostarczonym do naprawy główfw."j posiadają większe odchylenia od konstrukcji fabrycznej dęłoej marki i typu, niż to dopuszcza przepis ust. 7, uważa się je :za brakujące. 9. V'; dostarczonym pojeździe samochodowym lub silnik u może brakować części o łącznej wartosci ' nie' przekraczającej 0,3 /0' zryczałtowanej ceny naprawy glównej danej marki i typu pojaz<:!y samochcwlowego lub silnika. Do wartości tej nie wlicza się brakujących norma lii. 10. Pojazd samochodowy lub silnik, w którym wartość części wymagających wymiany liczona według cen detalicznych wynosi 40% wartości nowego pojazdu samochodowego lub 55 u io wartości nowego sililika, riie podlega 'naprawie głównej. 11. Pójazd samochodowy lub silnik nie podlegający naprawie głównej (ust. 10) powinien być skasowany Vi trybie obowiązujących przepisów. R o z d z i a ł 7. Normy przebiegu, międzynaprawczego. Przepisy ogólne Przebiegiem międzynd prawczym jest przebieg (w km) do pierwszej napr.lv"'y głównej oraz pomiędzy kolejnymi naprawami głównymi. 2. Normy przebi'pgu ' międzynaprawczego dotyczą pojazdu samoch6dcwego jako całości. 3. W stosunku do_autobusów, poja7dów samochodowych specjalnych i pojazdów sanlochouowych z nadwoziem' przystosowanym do przewozu określonego rodzaju ładunków normy przebiegu między naprawczego dotyczą podwozia z silnikiem. 4. Jeżeli poszczególne zespoly pojazdu samochodowego były wymieniane w różnych terminach, za ' przebieg międzynaprawczy pojazdu uważa się przebieg Jlli~dzynaprawczy silnika. 5. Przy je7d~ie z osobami uczącymi się jazdy każdą godzinę jazdy szkoleniowej przyjmuje się za 20 km przebiegu pojazdu samochodowego. 6. Jeżeli silnik pojazdu samochodow'ego używany jest do napędu specjalnych ' urządzeń na stałe wmontowanych do pojazdu, każdą godzinę pracy silnika przy napędzie tych urżądzeń w czasie postoju pojazdu przyjmuje się za 20 km przebiegu pojazdu s~mochodowego. 7. Ola ciągników, w ktorych konstrukcyjnie nie są przewidziane liczniki kilometrów, normę przebiegu międzynaprawczego nale'ly określać w godzinach, przyjmując, że każda godzina pracy silnika odpowiada 20 km przebiegu ciągnika. 8. Ustalona dla danego pojazdu samochodowego norma przebiegu międzynaprawczego powinna być podana do wiadomości kierowcy w chwili objęcia przez niego pracy na tym pojeździe, a zmiana normy - w ciągu siedmiu dni od dokonan'ia zmiany. 9. Po osiągnięciu przez pojazd samochodowy przebiegu międzynaprawczego równego ustalonej dla niego Donnie przebiegu, pojazd należy poddać w obecności kierowcy przeglądowi technicznemu. Przeglądu dokonuje pracownik jednostki eksploatującej posiadający odpowiednie kwalifikacje, a w razie braku takiego pracownika w danej jednostce - uprawniony rzec'loznawca. 10: Zależnie od stanu technicznego pojazdu, usta lon ego w sposób ókreślony w ust. 9, oraz opierając się na zapisach w książce pojazdu samochodowego, kierownik jednostki: 1) Z(~zwala na dalszą' eksploatację pojazdu pod warunkiem dokonania w razie potrzeby wymiany określonego zespołu lub zespołów, wyznaczając jednocześnie przebieg, po którym pojazd ma hyć poddany naslępnemu przeglądowi technicznemu. alb/)

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART USŁUGI MECHANICZNE jm cena minimalna od wymiana oleju z filtrem - 20,00 zł wymiana filtra powietrza - 20,00 zł wymiana filtra paliwa - 30,00 zł wymiana filtra kabinowego - 30,00 zł wymiana płynu hamulcowego

Bardziej szczegółowo

TOM III Opis przedmiotu zamówienia

TOM III Opis przedmiotu zamówienia TOM III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ OSOBOM NIEUBEZPIECZONYM ORAZ

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Rejonu w Bydgoszczy:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL FORMULARZ CENOWY (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Część A. Podstawowe usługi serwisowe SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL Lp. Opis usługi

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW. (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW (Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10. Od autorów 13. Wstęp 14. Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10 Od autorów 13 Wstęp 14 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17 1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane samochodom

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 533 74 62

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 533 74 62 tel. 89 533 74 62 TRANSPORT MEDYCZNY w granicach administracyjnych Olsztyna (bez względu na ilość przejechanych kilometrów) 1. KARETKA S każda rozpoczęta godzina 200,00 2. KARETKA P każda rozpoczęta godzina

Bardziej szczegółowo

SILNIK Głowica i układ rozrządu Sprawdzanie ciśnienia sprężania Wymiana i regulacja naciągu paska klinowego Obsługa silnika

SILNIK Głowica i układ rozrządu Sprawdzanie ciśnienia sprężania Wymiana i regulacja naciągu paska klinowego Obsługa silnika Do Czytelnika SILNIK Charakterystyka techniczna Wymontowanie i zamontowanie silnika Głowica i układ rozrządu Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego (silniki benzynowe i wysokoprężne, oprócz 1,7 TD)

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów

Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. OLSZTYŃSKA 6A, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Patronat ITS

Informacja techniczna Patronat ITS INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 03 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 Tabela opłat za badania techniczne pojazdów zasady naliczania Stan prawny na dzień: 15-11 2002 r. Opracował: mgr inż. Andrzej Damm,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 537 38 31

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego CENNIK USŁUG tel. 89 537 38 31 tel. 89 537 38 31 ŚWIADCZENIA BADANIA ZDROWOTNE TECHNICZNE UDZIELANE POJAZDÓW W RAMACH zgodnie NOCNEJ z Rozporządzeniem I ŚWIĄTECZNEJ Ministra OPIEKI Infrastruktury ZDROWOTNEJ z dnia 29 OSOBOM września

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

1 Okresowe badanie techniczne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MOTOGUMA.PL MOTOCYKLE

CENNIK USŁUG MOTOGUMA.PL MOTOCYKLE CENNIK USŁUG MOTOGUMA.PL MOTOCYKLE CENNIK NA USŁUGI WULKANIZACYJNE MOTOCYKLE SPORTOWE, ENDURO I TURYSTYCZNE - Wymiana opony + wyważenie koła 50,00 zł - Naprawa tylnej opony + wyważenie koła 60,00 zł -

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 dyrektora ZSS w Lublinie Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku Elbląg 06.0.206r. Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w 206-208roku w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów

Kontakt ze Stacją Kontroli Pojazdów Serwisy firmy Lellek w Opolu-Sławicach i Nysie dysponują nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów. Nasi diagności sprawnie, rzetelnie i fachowo sprawdzą prawidłowość działania wszystkich podzespołów Państwa

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH CENNIK USŁUG SERWISOWYCH Nazwa usługi Cena Brutto Godzina pracy mechanika...150 zł Transport pojazdu do/z serwisu.......min.100 zł, 1,5 zł/km Kosztorys naprawy powypadkowej... 250 zł Diagnostyka pojazdu

Bardziej szczegółowo

Do Czytelników 10. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modelu 11 Dane identyfikacyjne 12 Podstawowe dane silników 13

Do Czytelników 10. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modelu 11 Dane identyfikacyjne 12 Podstawowe dane silników 13 Do Czytelników 10 WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modelu 11 Dane identyfikacyjne 12 Podstawowe dane silników 13 OBSŁUGA SAMOCHODU 15 Plan obsługi 15 Narzędzia 17 Czynności obsługowe 18 Obsługa silnika 18 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy Załącznik nr 11 Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie. 2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania

Nr zlecenia:cb4911n. Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo Baranowo k/poznania Nr zlecenia:cb49n z dnia: Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-08 Baranowo k/poznania Rzeczoznawca: mgr inż.ireneusz Grzegolec - RS 000402 OPINIA TECHNICZNA Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego gminy Wilków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016.

Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. Badania rejestracyjne i kontrolne pojazdów Zmieniony 06.04.2016. PIMB Zapraszamy na badania techniczne (rejestracyjne) do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja jest pierwszą stacją okręgową

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10 Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199A3.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

SKP STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002. Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ SKP Autor: Administrator 25.08.2009. Zmieniony 18.02.2013. STACJA KONTROLI POJAZDÃ W OKRĘGOWA WWE 002 Czynna: od poniedziału do piątku 7.00-15.00 Kontakt ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ Opłata w zł (zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Opinia numer: 3815/BKSO/07/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199 Nowy Sącz, dnia 20.04.2015 r. 1 Załącznik nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza)

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza) Zapraszamy na Forum Fiata Punto Spis treści: Wprowadzenie 1. Wiadomości wstępne 1.1. Rozmieszczenie bezpieczników 2. Oświetlenie i sygnalizacja 2.1. Wykaz żarówek Aktualizacja: 2012-09-04 Strona 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik pojazdow samochodowych 311[52]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik pojazdow samochodowych 311[52]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 25 Strona 2 z 25 Strona 3 z 25 Strona 4 z 25 Dokumenty dołączone do arkusza egzaminacyjnego L.p. Nazwa części Cena części: Netto Brutto 1 amortyzator przedni 1 szt. 130,00 158,60 2 amortyzator

Bardziej szczegółowo

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe Nasi dostawcy uszczelki głowicy, pod pokrywę zaworów, uszczelki kolektorów ssących i wydechowych, uszczelki misek olejowych, uszczelniacze, popychacze, śruby (szpilki głowicy) elementy karoserii chłodnice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. z dnia 11 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. z dnia 11 września 2008 r. Zarządzenie Nr 85/2008 gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju silnikowego dla samochodu będącego własnością Gminy i Miasta Jastrowie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW*

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Załącznik nr 8 do siwz WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Pojemność silnika 1997 1248 D 2771 2435 1388 1896 D 2148 1998 1998 2417 2498 1598 1400 L.p. Nazwa czynności Ford Kuga ZS 7793N Opel Astra III ZS 1199L Skoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy ZP.271-3-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych wg poniższego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 70. Moc silnika. Rok produkcji

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 70. Moc silnika. Rok produkcji Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199B2.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 34016-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27460-2016 data 08.02.2016 r.

Numer ogłoszenia: 34016-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27460-2016 data 08.02.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 27460-2016 z dnia 2016-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok ZADANIE NR 1 1.Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ.

WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO BRANŻY MOTORYZACYJNEJ. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje z języka angielskiego szansą dla finansowanym ze środków Unii Europejskiej WYKAZ KODÓW PKD POŚWIADCZAJĄCYCH PRZYNALEŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Układ zapłonowy, świece zapłonowe 69 Wiadomości wstępne 69 Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie cewki zapłonowej 70 Wymontowanie i zamontowanie

Układ zapłonowy, świece zapłonowe 69 Wiadomości wstępne 69 Wymontowanie, zamontowanie i sprawdzanie cewki zapłonowej 70 Wymontowanie i zamontowanie Bogato ilustrowany, fachowy poradnik poświęcony obsłudze i naprawie samochodów BMW serii 5 (typ E39), z nadwoziami sedan, kombi (touring), z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, produkowanych od grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia normy zuŝycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i uŝywania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjścia do zakładu pracy w ramach warsztatów mechanicznych

Sprawozdanie z wyjścia do zakładu pracy w ramach warsztatów mechanicznych Sprawozdanie z wyjścia do zakładu pracy w ramach warsztatów mechanicznych projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza szansą na sukces zawodowy W dniach 14 marca 2014r. odbyła się wycieczka uczniów

Bardziej szczegółowo

DATA: ZAKUPY: cena: USŁUGI: cena: MIES: ZAKUPY: USŁUGI: RAZEM: 25.I.99 OC 1167 zł 1999 25.I.99 AC 1309 zł stycz. 2 476 zł 0 zł 2 476 zł 10.II.

DATA: ZAKUPY: cena: USŁUGI: cena: MIES: ZAKUPY: USŁUGI: RAZEM: 25.I.99 OC 1167 zł 1999 25.I.99 AC 1309 zł stycz. 2 476 zł 0 zł 2 476 zł 10.II. DATA: ZAKUPY: cena: USŁUGI: cena: MIES: ZAKUPY: USŁUGI: RAZEM: 25.I.99 OC 1167 zł 1999 25.I.99 AC 1309 zł stycz. 2 476 zł 0 zł 2 476 zł 10.II.99 kąplet żarówek 45 zł luty 220 zł 0 zł 220 zł 10.II.99 płyn

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania Sztuką jest właściwe dopasowanie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania pakiety przeglądowe Scania serii 4 z silnikami PDE i HPI dotyczy wymiany mineralnego oleju silnikowego Scania E7

Bardziej szczegółowo

Spis treści Czynności obsługowe

Spis treści Czynności obsługowe Spis treści Do Czytelnika 10 WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Opis modeli 11 Identyfikacja samochodu i silnika 12 Podstawowe dane silników 13 OBSŁUGA SAMOCHODU 16 Narzędzia 16 Zmienne okresy między przeglądami 17

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu,

Bardziej szczegółowo

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania Dopasowana oferta w najlepszej cenie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania Pakiety warsztatowe Scania 2 Pakiety przeglądowe* * Cena przeglądu zależy od specyfikacji pojazdu oraz pojemności

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. z dnia: 2015/11/18 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Do Czytelnika 10. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Identyfikacja samochodu 12 Dane techniczne silników 13 Plan obsługi 15

Do Czytelnika 10. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 Identyfikacja samochodu 12 Dane techniczne silników 13 Plan obsługi 15 Poradnik dla użytkowników samochodów osobowych Ford Mondeo w wersjach 4- i 5- drzwiowej limuzyny oraz 5-drzwiowego kombi, produkowanych od listopada 2000 do kwietnia 2007 r., wyposażonych w silniki benzynowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK ZARZĄDZENIE NR 26/2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gospodarki materiałami pędnymi i smarami, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU.

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU. ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU. I. REMONT 3 SZT. PODNOŚNIKÓW ELEKTROHYDRAULICZNYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH. _ Godzina pracy mechanika...146 zł. _ Transport pojazdu do/z serwisu...100 zł. _ Kosztorys naprawy powypadkowej..

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH. _ Godzina pracy mechanika...146 zł. _ Transport pojazdu do/z serwisu...100 zł. _ Kosztorys naprawy powypadkowej.. CENNIK USŁUG SERWISOWYCH Nazwa usługi Cena brutto _ Godzina pracy mechanika...146 zł _ Transport pojazdu do/z serwisu.......100 zł _ Kosztorys naprawy powypadkowej..250 zł _ Diagnostyka pojazdu przed zakupem..200

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę)

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) 1. Godziny otwarcia serwisu: Poniedziałek Piątek od.. do. Sobota TAK

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SERWISOWANIA

PROGRAMY SERWISOWANIA KONTRAKTY SERWISOWE SPOKÓJ IVECO. Firma Iveco zajmuje wiodącą pozycję w świecie transportu. Zastosowanie części zamiennych Origin 100% Iveco oraz kwalifikacje pracowników sieci serwisowej gwarantują niezawodność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo