AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET"

Transkrypt

1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET Statystyka i sprzyjające uwarunkowania ustawowe. Urząd Pracy m.st. Warszawy 1

2 KOBIETY NA WARSZAWSKIM RYNKU PRACY - STATYSTYKA dane: stan na dzień 31 grudnia 2008r ,9% ,1% Kobiety z prawem do zasiłku stanowią 8,7% ogółu bezrobotnych mężczyni ogółem kobiety ogółem 2

3 BEZROBOTNE KOBIETY wg. WIEKU grudzień 2008 grudzień 2007 grudzień

4 BEZROBOTNE KOBIETY wg. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (miesiące) <do 1> <1-3> <3-6> <6-12> <12-24> <pow. 24> grudzień 2008 grudzień 2007 grudzień

5 BEZROBOTNE KOBIETY wg. STAŻU PRACY (lata) <do 1> <1-5> <5-10> <10-20> <20-30> <pow. 30> <bez stażu> grudzień 2008 grudzień 2007 grudzień

6 BEZROBOTNE KOBIETY wg. WYKSZAŁCENIA gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształ. policealne, średnie zawodowe wyższe grudzień 2008 grudzień 2007 grudzień

7 BEZROBOTNE KOBIETY WYBRANE KATEGORIE OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY stanowią 14,5% ogółu bezrobotnych stanowią 14,5% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji; grupa 50+; 3296 długotrwale bezrobotne;5 264 stanowią 25,4% ogółu bezrobotnych 7

8 Usługi i instrumenty rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Urząd Pracy m.st. Warszawy 8

9 USŁUGI RYNKU PRACY RÓWNY DOSTĘP DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Wszystkie działania Urzędu są realizowane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr. 69, poz.415 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe organizacja szkoleń pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy instrumenty rynku pracy 9

10 POŚREDNICTWO PRACY - PODSTAWOWA USŁUGA URZĘDU Usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników. 10

11 PORADNICTWO ZAWODOWE DORADCY ZAWODOWI Jak skutecznie poszukiwać pracy? Jak poznać swoje mocne strony? Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? Jak zaprezentować się przed pracodawcą? Skorzystaj z usług doradców zawodowych Urzędu Pracy m. st. Warszawy. 11

12 SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Główne cele szkoleń: Umożliwienie osobom bezrobotnym uzyskania, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych. W trakcie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 12

13 SZKOLENIA GRUPOWE Proponowane są osobom bezrobotnym w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia, utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 13

14 SZKOLENIA GRUPOWE WYBRANE TEMATY SZKOLEŃ: Obsługa komputera zakończona Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL. Tworzenie stron internetowych z projektowaniem graficznym. Księgowość od podstaw. Samodzielny księgowy. Księgowość z zagadnieniami kadrowymi. Pracownik w recepcji rejestracji medycznej. Obsługa turystyczna pilot wycieczek. ABC działalności gospodarczej. Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi komputera oraz fakturowaniem. Język angielski zakończony certyfikatem. Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych/ ds. EFRR/ ds. EFS. 14

15 SZKOLENIA INDYWIDUALNE Urząd może skierować osobę bezrobotną na szkolenie w przypadku, gdy: takie szkolenie zostanie wskazane przez bezrobotnego, uzasadni on celowość tego szkolenia, a koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia, Skierowanie na takie szkolenie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. Urząd, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 15

16 DŁUGOŚĆ SZKOLENIA Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące. 16

17 POŻYCZKA SZKOLENIOWA FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOWOMYCH Pożyczka szkoleniowa to pożyczka udzielona z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie. Urząd może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Urząd, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotnemu, któremu Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku. 17

18 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba bezrobotna ma możliwość ubiegania się o jednorazowo przyznawane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do kwoty: 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 18

19 STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, oraz spełnia kryterium dochodu na osobę w rodzinie (przepisy ustawy o pomocy społecznej) starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Osobie, której przyznano stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, która podjęła zatrudnienie w trakcie nauki przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym to zatrudnienie podjęła. 19

20 INSTRUMENTY RYNKU PRACY RÓWNY DOSTĘP STAŻ/PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE / PRACE INTERWENCYJNE / ROBOTY PUBLICZNE Przeznaczone są dla osób bezrobotnych (art. 49 ustawy): do 25 roku życia, długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; niepełnosprawnych. 20

21 STAŻ STAŻ umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego. Bezrobotnych, o których mowa w art. 49 ustawy, Urząd może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Urząd może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Bezrobotnemu podczas trwania stażu przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku. 21

22 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Przygotowanie zawodowe dorosłych może przybierać dwie formy: praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego; przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Bezrobotnemu podczas trwania przygotowania zawodowego przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku. 22

23 STYPENDIUM Stypendium oznacza kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. 23

24 PRACE INTERWENCYJNE / ROBOTY PUBLICZNE PRACODAWCA TWORZY MIEJSCA PRACY ZATRUDNIA OSOBY BEZROBOTNE W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH/ROBÓT PUBLICZNYCH URZĄD PRACY REFUNDUJE PRACODAWCY CZĘŚĆ PONIESIONYCH KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK ZUS 24

25 REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI DO LAT 7 Osobom bezrobotnym samotnie wychowującym dziecko do lat 18, Urząd może, zrefundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli: bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. 25

26 PROGRAMY RYNKU PRACY JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DLA KOBIET Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów aktywizacji zawodowej adresowanych do osób bezrobotnych, a zwłaszcza klientów pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Realizujemy wiele autorskich programów rynku pracy i projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego adresowanych zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 26

27 STACJA KOŃCOWA: PRACA BENEFICJENTKI OSTATECZNE: 100 bezrobotnych kobiet z wykształceniem zawodowym i średnim. Formy wsparcia: szkolenie zawodowe + j. angielski + europejskie komputerowe prawo jazdy, kurs w zakresie europejskiego prawa pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, indywidualne warsztaty psychologiczno-zawodowe. Okres realizacji: Instytucje współpracujące: Kluby Pracy Dzielnic: Białołęka, Mokotów, Śródmieście, Praga-Południe i Fundacji Centrum Promocji Kobiet. 27

28 PROJEKT COŚ DLA POŁAWIACZY PEREŁ Grupa docelowa: bezrobotne kobiety z grupy 50+ (40 osób). Czas realizacji: maj grudzień 2008 Wartość projektu: PLN Formy wsparcia: warsztaty aktywizacyjno integracyjne, bilans kompetencji, indywidualne doradztwo i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, m.in. z umiejętności psycho-społecznych, zajęcia komputerowe nowoczesny pracownik. Program realizowany w ramach AZOB Mazowsze

29 SZANSA NA PRACĘ - JA WAM JESZCZE POKAŻĘ Grupa docelowa: 40 bezrobotnych kobiet (szczególnie po 45 roku życia) z wykształceniem co najmniej średnim. Formy wsparcia: szkolenia zawodowe, wsparcie psychologiczne: zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne wraz z kursem asertywności i samoobrony wendo oraz zajęcia z wizażu - realizowane jako komponent szkolenia zawodowego. Okres realizacji: Projekt był autorskim przedsięwzięciem Urzędu Pracy m. st. Warszawy w całości finansowanym ze środków Funduszu Pracy 29

30 PROJEKT PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU: IRIS REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA KOBIET OFIAR HANDLU LUDŹMI Grupa docelowa: kobiety, które ze względu na fakt bycia ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, przez długi czas znajdowały się poza rynkiem pracy (350 osób). Czas realizacji: marzec czerwiec 2008 Wartość projektu: PLN Formy wsparcia: pomoc psychologiczna i socjalna, treningi motywacyjne i wzmacniające, staże zawodowe i przygotowanie zawodowe, rozwijanie współpracy ponadnarodowej i wymiana "know how", szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca rezultatów projektu przeznaczona dla pracodawców i profesjonalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów zatrudnienia. 30

31 GENDER MAINSTREAMING W URZĘDZIE Polityka jakości (ISO): nazewnictwo uwzględniające formy żeńskie i męskie. Edukacja pracowników i pracownic Urzędu w zakresie równości szans. Analizy rynku pracy: dane liczbowe w podziale na kobiety i mężczyzn. Przygotowanie zasad realizacji polityki Gender w projektach Urzędu. Nabór na stanowiska urzędnicze: stosowanie w ogłoszeniach form żeńskich i męskich. 31

32 REKOMENDACJE NA LATA REALIZACJA PROJEKTÓW DLA KOBIET Realizacja projektów skierowanych do precyzyjnie określonych grup kobiet w myśl zasady: mniejsza grupa docelowa + formy wsparcia dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb = wysoka efektywność. Podejmowanie przedsięwzięć oferujących wsparcie dla otoczenia kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy. Wprowadzenie problematyki równości płci do edukacji szkolnej. Uwzględnianie zasady równości szans w systemach funkcjonowania urzędów publicznych. Realizacja działań projektowych przy rzeczywistym uwzględnieniu problematyki równości szans: od pomysłu na projekt do zakończenia jego realizacji. Wdrażanie projektów w rzeczywistym partnerstwie pozwalającym na pełne wykorzystanie i łączenie usług świadczonych przez partnerów rynku pracy (urzędy pracy, organizacje pozarządowe itd.). 32

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 33

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na dzień 31.01.2014r. w oparciu o wytyczne Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE

ALTERNATYWNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE Dorota Kobus-Ostrowska Uniwersytet Łódzki ALTERNATYWNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE Celem artykułu jest zaprezentowanie dostępnych w Polsce form wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo