1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. nr 99, poz z poź. zmianami), 2. Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ( Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz z późń. zmianami). 3. Staroście Tarnobrzeskim działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, 4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu; 5. Przeciętnym wynagrodzeniu należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. 6. Bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm/; 2 1. Starosta Tarnobrzeski na zasadach określonych w art. 46 ustawy oraz w rozporządzeniu, może ze środków Funduszu Pracy: a) przyznać bezrobotnemu, zwanemu w dalszej części Regulaminu "Beneficjentem", jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. b) osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku może przyznać jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. 3 Udzielenie środków z Funduszu Pracy zwanych dalej dotacją następuje w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej między Beneficjentem, a Starostą Tarnobrzeskim.

2 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są przez powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca zamieszkania beneficjenta. 2. O przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji Powiatowy Urząd Pracy powiadamia Beneficjenta w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów ( z możliwością wydłużenia o czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej). 3. W sprawach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie przewiduje się procedury odwoławczej Przy udzielaniu dotacji Powiatowy Urząd Pracy kieruje się kryteriami rachunku ekonomicznego, a także społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej na lokalnym rynku pracy. 2. Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia dotacji w przypadku, gdy: miejscem prowadzenia działalności jest teren nie objęty działaniem tutejszego Urzędu. przedstawiono niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące podejmowanej działalności czy też form zabezpieczenia zwrotu środków. 6. Do umowy przyznania Beneficjentowi środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: 1. kodeksu cywilnego, 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr. 99 poz. 1001z późn. zmianami). 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ( Dz. U. Nr 236 poz z późń. zmianami). 4. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 123 poz. 1291) 5. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L 379 z r. ) Rozdział II Warunki przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 7. 1.Beneficjent zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie na druku Powiatowego Urzędu Pracy Tarnobrzegu wraz z odpowiednimi załącznikami. 2

3 2.Wnioski o przyznanie środków przyjmowane są po ogłoszeniu terminu do składania wniosków. Ogłoszenie terminu następuje poprzez podanie informacji na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu oraz na stronie internetowej www. puptbg.internetdsl.pl do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych. 3. W przypadku wadliwego sporządzenia wniosku lub nie przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, czy też złożenia go nie w terminie, wniosek o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będzie rozpatrywany Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu podejmuje decyzję w sprawie przyznania środków w oparciu o opinię Komisji przez niego powołanej. 2. Wnioski rozpatrywane są ze względu na następujące kryteria: a) formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku b) podjęte działania na rzecz planowanej działalności a w szczególności wstępne uwiarygodnienie ( np. umowa przedwstępna, zgoda spółdzielni ) lub posiadanie ( w tym stan przygotowania ) lokalu w którym ma być prowadzona działalność wraz z udokumentowanym prawem do dysponowania lokalem ( własność, najem ) na okres minimum obowiązywania umowy. c) celowość przeznaczenia wnioskowanych środków, d) przygotowanie merytoryczne beneficjenta do samodzielnego prowadzenia planowanej działalności gospodarczej ( w szczególności usługowej i produkcyjnej) w tym ocena predyspozycji przeprowadzona przez doradcę zawodowego oraz doświadczenie zawodowe e) efektywność ekonomiczną planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,- ocena ryzyka przedsięwzięcia f) kalkulacja dochodów i kosztów g) ocena proponowanego zabezpieczenia h) postanowienia niniejszych zasad. 3. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony, w przypadku spełnienia przez beneficjenta następujących warunków formalnych: a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; b) nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 3

4 c) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; d) spełnia warunki, o których mowa w 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 ( tj. spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z ). e) spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; f) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej lub dokument odraczający służbę ; g) nie był poręczycielem solidarnym pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy, której spłata: - dokonywana była nieterminowo, - nadal stanowi zadłużenie wobec Urzędu, - była umorzona w części lub całości albo odroczono jej spłatę z uwagi na trudną sytuację materialną, h) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; i) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadził własnej działalności gospodarczej j) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony., Wysokość dotacji nie może przekraczać 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i jest ustalana odpowiednio do charakteru podejmowanej działalności, uzasadnionych kosztów związanych z jej podjęciem. 2. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych Beneficjentowi środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni Dotacje z Funduszu Pracy są przeznaczane na finansowanie kosztów realizacji projektów podjęcia działalności gospodarczej, a w szczególności: a) zakup wyposażenia technicznego( maszyn, urządzeń, oprogramowania itp. ) niezbędnego do podjęcia i prowadzenia podejmowanego przedsięwzięcia, b) zakup materiałów, surowców niezbędnych do podjęcia produkcji lub wykonywania usług w wysokości nie przekraczającej 30 % ogólnej kwoty dotacji ( z wyłączeniem art. rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), c ) zakup środków obrotowych z zakresu art. przemysłowych - w wysokości nie przekraczającej 30 % ogólnej kwoty dotacji ( z wyłączeniem art. rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,) c) reklamę działalności w wysokości nie przekraczającej 10 % ogólnej kwoty dotacji 2. Przy rozpatrywaniu wniosków beneficjentów o przyznanie środków Funduszu Pracy preferowane będą w szczególności wnioski osób bezrobotnych zamierzających podjąć 4

5 działalność w formie jednoosobowego podmiotu gospodarczego ( nie wyłączając działalności podejmowanych na zasadzie spółdzielni socjalnych ). Dotacje ze środków Funduszu Pracy nie będą udzielane na: a) zakup nieruchomości, b) zakup pojazdów transportowych oraz działalność z zakresu usług transportowych z wyłączeniem krajowego transportu osób taksówkami. c) koszty budowy, d) udziały w spółkach prawa handlowego, e) opłaty administracyjno skarbowe, składki ZUS, wynagrodzenia zatrudnianych pracowników f) spłaty rat kredytów i pożyczek, leasingu, g) działalność gospodarczą na bazarach, targowiskach i zielonych rynkach h) handel obwoźny i) działalność agencyjną, j) działalność sezonową. k) prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, l) prowadzenie lombardu, m) prowadzenie punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, n) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka. o) prowadzenie salonu gier hazardowych p) przejęcie od członka rodziny już istniejącego przedsiębiorstwa lub zakup jego elementów wyposażenia, towaru. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na inny sposób wydatkowania środków Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystania dotacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie. W rozliczeniu wydatkowania przyznanych środków uwzględnione będą tylko koszty uzasadnione określone w umowie, poniesione od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków, udokumentowane rachunkiem, fakturą z wyłączeniem umów cywilnoprawnych ( umowy kupna - sprzedaży ) w kwocie brutto. 2. Udokumentowanie i rozliczenie otrzymanych środków powinno nastąpić w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej 3. Za datę rozpoczęcia działalności uważa się datę zgłoszenia obowiązku podatkowego i podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego odpowiednio w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 4. Termin rozpoczęcia działalności określa umowa, nie może być on jednak dłuższy niż 15 dni od daty udzielenia dotacji. 5. Zmiana rodzaju i formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta w okresie obowiązywania umowy dotacji wymaga zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Beneficjent dotacji na podjęcie działalności gospodarczej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek określający: a) kwotę wnioskowanych środków, b) rodzaj zamierzonej działalności, 5

6 c) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania d) szczegółową specyfikację wydatków przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków; e) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia zgodnie ze wskazaniami zawartymi we wniosku f) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków g) inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku ( indywidualnie w każdej sprawie), tj.: dokumenty potwierdzające kwalifikacje Beneficjenta do prowadzenia danej działalności, kserokopię ostatniego świadectwa pracy, ewentualne wymagane zezwolenia lub koncesje konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności, kserokopię aktu własności lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, zgodę właściciela na dzierżawę lub najem lokalu, ewentualnie umowę przedwstępną najmu lub dzierżawy, wykaz uzyskanej pomocy publicznej w okresie prowadzonej przez bezrobotnego działalności ( dotyczy osób które przed złożeniem wniosku o dotację prowadziły działalność gospodarczą ) 2. Do wniosku przedstawia następujące oświadczenia o: korzystaniu lub niekorzystaniu, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej; nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty. 3. Beneficjenci ubiegający się o dotację zostaną skierowani do doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w miarę posiadanych środków finansowych - na kurs z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej dołącza do wniosku pisemną informację tej spółdzielni o: a) przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w tej informacji, b) niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz FGŚP i innych danin publicznych oraz nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 6

7 5. Beneficjent ubiegający się o przyznanie środków winien : a) przedłożyć dokumenty i informacje niezbędne do dokonania zasadności udzielenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, b) umożliwić Powiatowemu Urzędowi Pracy dokonanie oceny jego sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności 6. Określenie szczegółowych warunków udzielenia dotacji może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami umowy. 13. Zaangażowanie własnych środków bezrobotnego wnioskującego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, powinno wynosić co najmniej 10%. 14. Uzgodnienie warunków udzielenia dotacji stanowi podstawę do zawarcia umowy. 15. Zawarcie umowy o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron wyrażonego złożeniem podpisów. Rozdział III Warunki umowy 16 Przez umowę o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy zobowiązuje się oddać do dyspozycji Beneficjentowi na czas oznaczony określoną kwotę środków pieniężnych, a Beneficjent zobowiązuje się przeznaczyć ją zgodnie z celem i warunkami zawartymi w umowie Przyznane umową środki Urząd przekazuje przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 2.Utrata statusu osoby bezrobotnej nastąpi od następnego dnia po dniu wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe beneficjenta, po przedłożeniu poświadczenia właściwego banku o dacie wpływu kwoty dotacji w terminie 7 dni od dnia uzyskania środków W razie niedotrzymania przez Beneficjenta warunków umowy, a w szczególności wykorzystania dotacji niezgodnie z celem na jaki została udzielona, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, nie podjęcie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, uniemożliwienia kontroli dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności, 7

8 zawieszenie prowadzenia działalności stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 30 dniowym, 2. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić przyznaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia umowy pożyczki. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy odsetki określone w pkt. 2 zostaną naliczone od dnia uzyskania dotacji, do dnia zapłaty należności 4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zwrot jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, ustawy o promocji zatrudnienia albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek: a) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności; b) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania; c) osoba, która otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności; d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne. 5. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli odsetki takie wynikają z przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów, za okres od wydania decyzji do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji. Jeżeli jednak w terminie określonym w decyzji nie zostanie dokonana zapłata odroczonej należności lub należności rozłożonej na raty, od kwot pozostałych do spłaty nalicza się odsetki za zwłokę od terminu płatności, o którym mowa w ust. 1. Rozdział IV Zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy uzależnia jej udzielenie od przedstawienia przez bezrobotnego odpowiedniego zabezpieczenia w następujących formach: weksel in blanco z poręczeniem wekslowym osób trzecich blokada rachunku bankowego akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika 2. Poręczycielem może być osoba fizyczna: - pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, - prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie posiadająca zaległości w opłatach administracyjno-skarbowych wynikających z prowadzonej działalności. - emeryci, renciści ( posiadający stałe świadczenia ). 8

9 - poręczenie jako zabezpieczenie powinno być dokonane przez co najmniej 2 osoby, których stałe dochody miesięczne wynoszą (każdego poręczyciela) nie mniej niż zł netto - w wieku do 70 roku życia 3. Niezbędnym elementem powyższych form zabezpieczenia jest akceptacja małżonka wnioskodawcy i małżonków poręczycieli złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika urzędu. 4. Poręczycielem nie może być małżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej oraz osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy lub która poręczała taką formę pomocy lub pożyczkę z Funduszu Pracy innej osobie będącej dłużnikiem tego Funduszu. 5. Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. 6. Przy poręczeniu należy ponadto przedłożyć zaświadczenia : a) o osiąganych przez poręczycieli stałych dochodach ( na druku zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy ) - w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu. b) kopia rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych/ lub prawnych, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach, kopia dokumentu poświadczającego status prawny (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. 7. Ostateczną decyzje o akceptacji wskazanego zabezpieczenia podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 8. Opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pokrywane są przez Beneficjenta Powiatowy Urząd Pracy ma prawo zażądać od Beneficjenta przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji gospodarczej i finansowej oraz oceny dotrzymania warunków umowy. 2. Powiatowy Urząd Pracy ma prawo dokonać u Beneficjenta odpowiednich badań i kontroli wiążących się z zakresem tematycznym określonym w ust Ustala się, że wymagany warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy będzie dokonany poprzez : a) potwierdzenie przez Powiatowy Urząd Pracy faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wyników kontroli, b) zaświadczenia z urzędu skarbowego stwierdzającego podleganie obowiązkowi podatkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach należnych podatków, c) zaświadczenia wydanego przez odpowiedniego ubezpieczyciela o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu oraz o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach należnych składek. 9

10 21 Przy realizacji wypłat środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej starosta po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia może zlecić wykonanie określonych czynności bankom i innym instytucjom finansującym, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobów współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi ( Dz. U. Nr 3 poz. 41). 22 Traci moc regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na 2007r. 23 Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do 31 grudnia 2008 r. 10

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo