NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999"

Transkrypt

1 Poradnik ON Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999 Szanowni Państwo! Każdy z nas obawia się zmian tych drobnych, i tych największych, na miarę reformy ustrojowej kraju. Jeżeli już coś wiemy, posiadamy jakąś informację, kurczowo się tego trzymamy wierząc, że tak będzie już zawsze. Prawdą jest, że aby mogły zachodzić zmiany społeczne, żeby kraj mógł się rozwijać - potrzebny jest czasem remont. Kiedy remont trwa, narzekamy i jesteśmy pełni wątpliwości, czy on się w ogóle kiedykolwiek skończy? Natomiast później, mieszkając w nowym domu, zastanawiamy się, jak mogliśmy tak żyć do tej pory. Dziś właśnie znajdujemy się w sytuacji remontu kapitalnego. Ale zapewniam Państwa, że i on z powodzeniem się skończy. Spotykając się z osobami niepełnosprawnymi, znam i rozumiem ich obawy - wynikają one z braku pełnej informacji, gdzie teraz szukać wyjaśnień, kto będzie mógł, a kto będzie musiał pomóc w każdej życiowej sprawie. Poradnik, który przekazuję na Państwa ręce, zawiera podstawowe informacje o tym, do jakiej instytucji powinniście Państwo kierować swoje kroki z prośbą o pomoc i gdzie będziecie mogli załatwić swoje najważniejsze życiowe problemy. Jeżeli w tym Poradniku nie znajdziecie odpowiedzi na pytania szczegółowe, wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędach Pracy, Starostwach, Urzędach Wojewódzkich i Marszałkowskich oraz w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wyrazami szacunku Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych Janusz Gałęziak

2 CZĘŚĆ PIERWSZA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW UŁATWIA ŻYCIE! G M I N A Od 1 stycznia 1999 roku żyjemy w nowej rzeczywistości administracyjnej. Zacznijmy od pierwszego, najniższego stopnia władzy terytorialnej, jaką jest GMINA - mamy ich w Polsce prawie 2,5 tysiąca. Nadal funkcjonować w niej będą ośrodki pomocy społecznej. Do Ośrodka Pomocy Społecznej można w dalszym ciągu kierować podania między innymi o : przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, przyznanie pomocy rzeczowej, przyznanie pomocy w naturze, przyznanie tzw. renty socjalnej, pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Gmina nadal będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz pracodawcami - tak, aby jak najlepiej pomóc osobom niepełnosprawnym, które mieszkają na jej terenie. Ważna jest jedna kwestia: im mniej bierna będzie osoba niepełnosprawna, tym lepszy będzie jej los. Adres ośrodka pomocy społecznej oraz innych agend i instytucji zajmujących się pomocą - otrzymasz w urzędzie gminy, (dzielnicy). P O W I A T Od 1999 roku mamy 372 powiaty w tym 308 ziemskich i 64 grodzkich. W siedzibie powiatu uzyskasz: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. DOWIESZ SIĘ: GDZIE I JAK MOŻESZ ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE? GDZIE SIĘ REHABILITOWAĆ? JAK WYJECHAĆ NA TURNUS REHABILITACYJNY? KTO POMOŻE ZLIKWIDOWAĆ BARIERY UNIEMOŻLIWIAJĄCE CI FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE KTO MOŻE UZYSKAĆ POŻYCZKĘ? JAKIE SĄ MOŻLIWOŚĆI ZATRUDNIENIA LUB UZYSKANIA POMOCY W PROWADZENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

3 TO TYLKO NIEKTÓRE Z PYTAŃ, NA JAKIE UZYSKASZ ODPOWIEDŹ W SIEDZIBIE POWIATU. Przez ostatnie lata, żeby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musiałeś jechać do swojego miasta wojewódzkiego. Jedną z idei reformy ustrojowej jest to, aby jak najbardziej uprościć człowiekowi życie. Czyli, żeby wszystkie istotne dla siebie sprawy mógł załatwiać, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Starosta powołuje powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Na razie działać one będą w tym samym mieście co do tej pory. Z dniem 31 grudnia zakończyły działalność wojewódzkie zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności. Były one usytuowane w 49 miastach wojewódzkich. Z dniem 1 stycznia czterdzieści dziewięć powiatowych zespołów do spraw orzekania (dawniej wojewódzkich) objęło swoim działaniem jako I instancja, obszar wszystkich powiatów, które z tym dniem powstały. Obszar działania powiatowych zespołów będzie obowiązywał, nie dłużej, niż do dnia 30 czerwca 1999 roku. O obszarze działania po tej dacie, zadecydują starostowie kierując się potrzebami i możliwościami finansowymi. Na mocy porozumienia między powiatami, zespół ds. orzekania może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat. W powiatach powstaną Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jest to nowa struktura, do jej głównych zadań należy, między innymi, rehabilitacja poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, zespołach ćwiczeń fizycznych, oraz działania zmierzające do ograniczenia barier, np. architektonicznych. Na temat barier będziemy jeszcze mówić w dalszej części Poradnika. Ale gdy już mówimy o schodach to zgłoś się telefonicznie lub osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum będzie przyjmowało zgłoszenia konkretnych prac dostosowawczych mających na celu likwidację barier architektonicznych, które utrudniają Ci funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel Centrum zapozna się na miejscu z sytuacją i pomoże w opracowaniu planu niezbędnych prac. Najważniejsze jest to, że swoje najistotniejsze sprawy możesz załatwić w swoim powiecie. O ile prościej, starać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą w bliskim sobie otoczeniu niż w obcym mieście. Łatwiej zorganizować klasy integracyjne zarówno dla dzieci jak i dla niepełnosprawnej młodzieży, która do tej pory - ze względu na odległości i brak szkół średnich - często skazana była na wykształcenie zawodowe. Starostowie, znając potrzeby swoich wyborców mogą podjąć właściwą decyzję o tworzeniu i rozmieszczeniu zakładów terapii zajęciowej i aktywności zawodowej. Z poziomu powiatu znacznie lepiej widać potrzeby każdego człowieka. Co więc powinno być Twoim pierwszym krokiem w powiecie? Powinieneś udać się do Centrum Pomocy Rodzinie. Adres uzyskasz w starostwie. Natomiast w urzędzie starosty zostaniesz poinformowany: kto pomoże Ci przekwalifikować się, zdobyć nowy zawód, gdzie uzyskasz porady, jak prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą, z kim

4 kontaktować się w sprawie renty, gdzie uzyskasz informację prawną i ekonomiczną. Tam również zdobędziesz wiedzę o możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych. Dowiesz się, gdzie są tworzone nowe stanowiska pracy. Starosta może także udzielić CI pożyczki na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub rolniczej albo dofinansować odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Samorząd powiatowy będzie odpowiadał za powstające domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Jeśli więc niepełnosprawny w stopniu znacznym, będzie wymagał pobytu w takim domu, to jego gmina wystąpi do powiatu o pomoc. WOJEWÓDZTWO Jeśli uważasz, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w powiecie jest w Twojej ocenie nietrafne, możesz odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności owoływanego przez wojewodę. Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu osobie niepełnosprawnej przysługuje możliwość odwołania się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie w sprawie odwołania zwolnione jest od kosztów i opłat sądowych. Jeżeli starosta odmówił Ci odroczenia spłat pożyczek, w przypadku szczególnie uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoba o której mówimy - jako o dłużniku - może wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o odroczenie terminu spłaty pożyczki albo jej umorzenie. ZAPAMIĘTAJ, ŻE: Do zadań samorządu województwa należy także opracowywanie wojewódzkich programów dotyczących poprawy życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, a także programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia wśród niepełnosprawnych i opracowywanie programu szkoleń. Podobnie jak starosta, marszałek województwa może tworzyć i likwidować, w zależności od potrzeb, specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne. Jak działają organizacje pozarządowe i czy jest w nich miejsce na twoją aktywność? Nie tylko urzędnicy, pracownicy socjalni mogą pomóc osobie niepełnosprawnej na poziomie gminy, powiatu czy województwa. W Polsce funkcjonuje ponad 5 tysięcy organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ich oddziały pracują w całym kraju, skupiają osoby z różnymi schorzeniami, mają swoje koła terenowe. Organizacjom tym przyświecają różne cele, osiąganiu których służą zróżnicowane formy działania. Stowarzyszenia (choć nie wszystkie) i fundacje prowadzą działania adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Inne organizacje (z wyjątkiem organizacji rolników), wspierając działalność pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, pośrednio działają również na rzecz tych osób. Ogółem problematykę niepełnosprawności podejmuje parę tysięcy organizacji świeckich i wyznaniowych o ogólnokrajowym, powiatowym i gminnym zasięgu działania. W obecnych warunkach współpraca pomiędzy urzędami a organizacjami pozarządowymi powinna się jeszcze bardziej zacieśnić. To właśnie społecznicy, znający najlepiej problemy osób niepełnosprawnych zrzeszonych w swoich stowarzyszeniach czy fundacjach powinni teraz głośno mówić o ich rzeczywistych potrzebach. Wpływać

5 na decyzje sejmików samorządowych w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych, proponować programy, które mają na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Abyś mógł otrzymać konkretną pomoc od danej organizacji pozarządowej działającej na twoim terenie musisz zgłosić się do stowarzyszenia, towarzystwa, fundacji i przedstawić swój problem. TU TEŻ JEST TWOJE MIEJSCE - NIC O NAS BEZ NAS Jeśli chcesz, będąc osobą niepełnosprawną, włączyć się w prace organizacji, działać na rzecz osób z podobnymi schorzeniami, to znakomicie. W ten sposób włączasz się w życie środowiska działając na rzecz integracji społecznej. Współpraca z organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych należy do zadań władz publicznych (rządowych i samorządowych) wszystkich szczebli. Ważna jest jeszcze jedna kwestia: im mniej bierna będzie osoba niepełnosprawna, tym lepszy będzie jej los. CZĘŚĆ DRUGA SYTUACJE W JAKICH MOŻESZ SIĘ ZNALEŹĆ zmiany, jakie pociąga za sobą reforma administracyjna kraju, muszą być nie tylko znane ale i zrozumiałe dla wszystkich. Osoby niepełnosprawne szczególnie powinny być doinformowane, ponieważ to brak wiedzy i informacji paraliżuje większość ich działań. Jesteś co prawda bezrobotny, ale masz pomysł i odwagę podjąć działalność gospodarczą. Niestety brakuje Ci pieniędzy! Do tej pory osoba niepełnosprawna mogła po wypełnieniu odpowiednich formularzy, przedstawieniu zaświadczeń starać się o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WOZiRON). Od 1999r. można starać się o taką pożyczkę u starosty, który teraz decyduje o przyznaniu środków finansowych na ten cel. Aby niepełnosprawny mógł uzyskać pożyczkę czy dofinansowanie odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na konkretną działalność gospodarczą, musi być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie mająca zatrudnienia. Musi również udokumentować niepełnosprawność przedstawiając ważne orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Po dopełnieniu tych formalności starosta rozpatrzy wniosek i prawdopodobnie zostanie udzielona mu pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, która przyznawana jest jednorazowo do wysokości 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Spłaty pożyczki rozłożone są na 48 rat. Jeżeli regularnie spłacałeś raty kredytu przez 24 miesiące i rzeczywiście prowadziłeś działalność gospodarczą, to do tej pory dyrektor WUP mógł umorzyć połowę spłaty. Po nowym roku umorzenia takiego może dokonać starosta. Tak jak dotychczas pieniądze na pożyczkę będą pochodzić ze środków PFRON.

6 Co się stanie, kiedy osoba niepełnosprawna wskutek szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej? Wówczas może poprosić o odroczenie spłat lub umorzenie pożyczki zaciągniętej u starosty. Ale decyzję o umorzeniu pożyczki udzielonej dla osoby niepełnosprawnej na działalność gospodarczą lub rolniczą, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, podejmuje marszałek województwa na wniosek dłużnika, po zasięgnięciu opinii starosty. Od decyzji marszałka województwa przysługuje odwołanie do Prezesa Zarządu PFRON. Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą lub własne albo dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, również dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności. Starosta udzieli osobie niepełnosprawnej dofinansowania pod warunkiem jednak, że: nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON, lub pożyczka taka została spłacona albo w całości umorzona. Jesteś bezrobotny - poszukujący pracy, a chcesz i możesz pracować? Najczęściej człowiek niepełnosprawny, utraciwszy zdolność wykonywania zawodu jest zupełnie zagubiony, nie dostrzega życiowych perspektyw. W takiej sytuacji pomoże mu powiatowy urząd pracy, który zarejestruje osobę niepełnosprawną, pomoże znaleźć pracę. Dodatkowo do jego zadań należy prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne. Doradztwo to obejmuje udzielanie wyjaśnień dotyczących rozwiązań prawnych, pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wyborze odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej. Jesteś gotów szybko zmienić zawód, ale nie masz żadnych kwalifikacji, za to chęć do nauki. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pracująca ma prawo korzystać ze szkolenia w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Głównym celem organizowanych szkoleń jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenie dotychczasowych umiejętności zawodowych oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej. Są one organizowane w szczególności w przypadku, gdy osoba nie posiada kwalifikacji zawodowych albo musi zmienić posiadane kwalifikacje w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub w przypadku utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne, które są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Osobę niepełnosprawną kieruje na odpowiednie szkolenie kierownik powiatowego urzędu pracy z własnej inicjatywy lub na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu właściwego organu. Może on również skierować osobę niepełnosprawną na szkolenie wybrane przez nią pod warunkiem jednak, że uprawdopodobnione zostanie, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy oraz jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków odnoszących się do osoby niepełnosprawnej: nie posiada ona kwalifikacji zawodowych, w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia konieczna jest zmiana jej kwalifikacji,

7 utraciła ona zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Koszt szkolenia wskazanego przez osobę niepełnosprawną nie może przekroczyć kwoty dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Koszty szkolenia finansowane ze środków PFRON obejmują: uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej, koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, koszt zakwaterowania i wyżywienia w części lub w całości, koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszt usług tłumacza języka migowego lub lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych. Szkolenie może trwać nie dłużej niż 36 miesięcy, a osoba która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w: placówkach szkolących, specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Ośrodki te będzie tworzył i likwidował starosta lub marszałek województwa w zależności od zasięgu terytorialnego. Koszty utworzenia i działalności specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych powinny być pokrywane ze środków PFRON. Do zadań ośrodków należeć będzie: prowadzenie szkolenia osób, które z powodu niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do korzystania ze szkolenia w innych placówkach, określanie psychofizycznej sprawności danej osoby w stosunku do wymagań różnych zawodów, określanie, przez zastosowanie odpowiednich testów sprawności i prób praktycznych, uzdolnienia i możliwości rozwoju zdolności danej osoby, zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych. Szukasz pracy? Zgłoś się do powiatowego urzędu pracy! Starostowie, korzystając ze środków PFRON, mogą zachęcać pracodawców (zarówno prowadzących zakłady pracy chronionej, jak i inne zakłady) do zatrudniania osób niepełnosprawnych, poprzez refundowanie im kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, lub przystosowania istniejących miejsc pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Będą mogli również zwrócić pracodawcy, który zatrudnił osoby niepełnosprawne, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, koszty wynagrodzenia tych osób wraz ze składką ZUS, a także koszty szkoleń organizowanych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

8 Nie możesz pracować - nie załamuj się! Z myślą o Tobie stworzono warsztaty terapii zajęciowej. Różne są stopnie niepełnosprawności i różne rodzaje schorzeń. Nie wszyscy mogą pracować. Dla tych osób tworzone są warsztaty terapii zajęciowej, które pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym. Wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej będzie dawać osobie niepełnosprawnej powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Warsztaty te służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowania do życia w środowisku społecznym (między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach, a także poprawę kondycji psychicznej). Warsztaty mają za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, i co najważniejsze, mają za zadanie rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego. Czy wiesz, że istnieje wyjazdowa forma rehabilitacji, z której możesz skorzystać? Coraz więcej osób niepełnosprawnych korzysta z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny - to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna na wniosek lekarza może pojechać na turnus rehabilitacyjny sama lub z opiekunem. Pobyt osoby niepełnosprawnej na takim turnusie może być dofinansowany ze środków PFRON. Osobami uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne mające więcej niż 16 lat (posiadające grupę inwalidzką, rolniczą rentę, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy), a także dzieci powyżej trzech lat i młodzież, na którą przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Środki Funduszu przeznaczone na ten cel znajdą się w dyspozycji starosty. Do kogo powinieneś się zgłosić? Do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie ono między innymi pomoże zorganizować Ci taki wyjazd. Brakuje Ci niezbędnych przedmiotów ortopedycznych

9 i środków pomocniczych a to z kolei skazuje Cię na wyizolowanie i stopniowe pogłębianie niesprawności? Wielu z niepełnosprawnych potrzebuje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Od lat z zaopatrzeniem w tym zakresie były i są problemy? Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze techniczne zapewniają osobom ubezpieczonym Kasy Chorych. Zaopatrzenie to może być przyznawane bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. Osobie, która znajduje się trudnej sytuacji bytowej i ponosi znaczne wydatki m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego może być przyznana pomoc finansowa, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej. W związku z tym osoba niepełnosprawna może zwrócić się o przyznanie pomocy pieniężnej do gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na wspieranie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne oraz w sprzęt rehabilitacyjny przeznacza również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te stawiane będą do dyspozycji starostów na określonych zasadach. Jeśli jesteś pracownikiem zakładu pracy chronionej, dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu możesz uzyskać ze środków zakładowego funduszu rehabilitacyjnego. Szczegółowe zasady takiego dofinansowania określają zakładowe regulaminy tego funduszu. Jeżeli nie możesz wyjść z domu, nie widzisz pasów na jezdni, nie ma sygnalizacji mówionej, nie słyszysz dzwonka u drzwi, nie możesz porozumieć się w miejscu publicznym, bo funkcjonujące bariery uniemożliwiają Ci normalne życie ZWRÓĆ SIĘ O POMOC DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdą się także środki przeznaczone na wspieranie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i barier w komunikowaniu się. Należy przez to rozumieć wszelkie działania, które przyczyniać się będą do likwidacji barier utrudniających codzienne życie. * * * Nowe struktury związane z reformą administracji państwa, które mają nieść pomoc osobom niepełnosprawnym zaczęły działać od 1 stycznia 1999 roku. Tworzone są stopniowo, budowane powoli, czasami od podstaw. Jedno jest pewne, pełne wdrożenie planowanych reform ustrojowych państwa przyniesie w końcowym rezultacie lepsze i pełniejsze zaspokojenie Twoich potrzeb i wielu osób niepełnosprawnych. Poprawi standard Twojego życia i efektywnie rozwiąże najbardziej palące problemy. (Druk: ZWP MPiPS. Zam. 23/99. Nakł egz.) Wersję HTML poradnika opracował społecznie Krzysztof Markiewicz - IDN na podstawie materiałów Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, z nadzieją, że otwiera to drogę do zlecania tego typu prac osobom niepełnosprawnym. Strona ta ma status dobra publicznego, a więc można ją instalować na innych serwerach

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo