Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y r.

2

3 I. Wprowadzenie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), jak też w innych aktach prawnych - w szczególności ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U Nr 127, poz. 721 ze zm.). II. Sytuacja na rynku pracy Stopa bezrobocia w Powiecie Ostrowskim wyniosła na dzień 31 grudnia 2012r. 18,3% i zwiększyła się w stosunku do grudnia 2011r. o 1,1%. Zmiany stopy bezrobocia w ciągu roku, którego dotyczy sprawozdanie przedstawia poniższy wykres wraz z danymi: Stopa bezrobocia w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 (%) gru 11 sty 12 lut 12mar 12kwi 12maj 12cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12paź 12 lis 12 gru 12 gru 11 sty 12 lut 12 mar kwi maj wrz paź cze 12 lip 12 sie 12 lis 12 gru Kraj 12,5 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,5 12,5 12,9 13,4 Województwo 9,8 10,3 10,5 10,5 10,3 10, ,1 10,3 10,3 10,5 10,8 Powiat Ostrowski 17,2 17,9 18,1 18,1 18, ,4 17,4 17,4 17,9 17,9 17,9 18,3

4 Liczba osób Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec grudnia 2012r. wyniosła 5303, i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 355 osób, w tym mężczyźni o 278 osób a kobiety o 77 osób. Liczba osób z prawem do zasiłku wyniosła w końcu ubiegłego roku 898 osób i była przeszło dwukrotnie większa od roku 2011 (478). Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w okresie od grudnia 2011 do grudnia gru 11sty 12 lut 12mar 12kwi 12maj 12cze 12lip 12 sie 12wrz 12paź 12 lis 12 gru 12 gru sty mar kwi maj cze wrz paź gru lut 12 lip 12 sie 12 lis Ogółem Mężczyźni Kobiety z prawem do zasiłku W ciągu 12 miesięcy roku 1012 Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 4794 osoby i wyłączył z ewidencji z różnych powodów (wyrejestrował) 4439 osób. Jednym z powodów (najbardziej pożądanym) wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych jest podjęcie pracy. W roku ubiegłym z takiego powodu wyrejestrowano 1626 osób. Prowadząc bieżącą obsługę osób bezrobotnych, Urząd wydał decyzji, 486 postanowień oraz zaświadczeń. Poniższy wykres obrazuje liczbę rejestrujących się i wyrejestrowanych w okresie od grudnia 2011 roku do grudnia 2012 roku.

5 Liczba osób Liczba osób zarejestrowanych i wyrejestrowanych w poszczególnych miesiacach gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 Zarejestrowani Wyrejestrowani w tym podjęcia pracy Struktura bezrobotnych niepełnosprawni po odbyciu kary pozb. wol. samotnie wych. Dziecko bez wykształcenia średniego bez doświadczenia zawodowego bez kwalifikacji zawodowych powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobtne do 25 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobtne powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wych. Dziecko po odbyciu kary pozb. wol. niepełnosprawni Wzrost/spadek

6 Tytuł osi W podstawowej strukturze zarejestrowanych osób, możemy zauważyć, że wzrost odnotowano wśród osób do 25 roku życia (25), długotrwale bezrobotnych (54), powyżej 50 roku życia (33), bez kwalifikacji zawodowych (99), bez wykształcenia średniego (131), samotnie wychowujących dziecko (38) i niepełnosprawnych (47). Spadek odnotowano wśród osób bez doświadczenia zawodowego (3) i po odbyciu kary pozbawienia wolności (5). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych największą grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym i niższym. Wśród wszystkich grup możemy zaobserwować zwiększenie się liczby zarejestrowanych. Bezrobotni wg wykształcenia wyższe polic. i śr. zawodowe średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogólnokształcące Wzrost/spadek Największą grupę osób wśród zarejestrowanych stanowią osoby z niewielkim stażem pracy od 0 do 5 lat. Największy wzrost liczby zarejestrowanych zanotowano w grupie osób ze stażem od 1 do 10 lat (łącznie o 314).

7 Liczba osób Liczba osób Bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Wzrost/spadek W strukturze osób bezrobotnych wg wieku, największą grupę stanowią obecnie osoby w wieku do 34 lat i ich liczba wzrosła łącznie o 193. Poniższy wykres obrazuje liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych. Bezrobotni wg wieku Wzrost/spadek

8 Liczba osób Bezrobotni wg gmin Andrzejewo Boguty Pianki Brok (m,g) Stary Lubotyń Małkinia Górna Ostrów Mazowiecka (m) Ostrów Mazowiecka (g) Szulborze Wielkie Wąsewo Zaręby Kościelne Wzrost/spadek Nur Jak z powyższego wykresu, w dziewięciu gminach naszego powiatu liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zwiększeniu, a w dwóch gminach zmniejszeniu (Brok i gmina Ostrów Mazowiecka). Podstawową strukturę zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela: Bezrobotni wg gmin Mężczyźni Kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotne Andrzejewo Boguty Pianki Brok (m,g) Stary Lubotyń Małkinia Górna Ostrów Mazowiecka (m) Ostrów Mazowiecka (g) Szulborze Wielkie Wąsewo Nur Zaręby Kościelne

9 III. Gospodarka finansowa 1. Fundusz Pracy 1) Wpływy Na dzień r. stan środków na rachunkach bankowym Funduszu Pracy oraz projektu realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego wynosił ,24 zł. W roku 2012 na rachunki Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęły środki w łącznej wysokości ,11 zł, z czego ,74 zł to środki przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tytuły wpływów obrazuje poniższa tabela. Wpływy Funduszu Pracy Lp. Wyszczególnienie Wpływy na dzień r. 1. Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ,74 2. Odsetki od środków pieniężnych ,01 3. Spłata pożyczek wraz z odsetkami ,00 4. Pozostałe przychody rozliczenia z lat ubiegłych,. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,36 Razem: ,11 2) Wydatki W 2012 r. ogółem z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,82 zł. Na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę ,26 zł., obejmującą: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne ,86

10 dodatki aktywizacyjne ,60 Na finansowanie zadań fakultatywnych w 2012 r. przyznano dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej kwotę ,00 zł. W związku z umożliwieniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesunięć środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie fakultatywnych zadań, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dokonano przesunięcia kwoty ,00 zł. W ostateczności środki na finansowanie zadań fakultatywnych wyniosły ,00 zł. Wydatki obrazuje poniższa tabela. Wydatki na zadania fakultatywne Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie % 1. Koszty Opracowania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców art. 108 ust.1 pkt. 31, 31a w/w ustawy 2. Koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalania uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi art. 108 ust. 1 pkt. 32 w/w ustawy 3. Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego w publicznych służbach zatrudnienia art. 108 ust.1 pkt. 34 w/w ustawy) 4. Koszty wyposażenia klubów pracy oraz kosztów prowadzenia zajęć przez osoby nie będące pracownikami urzędów pracy, art. 108 ust. 1 pkt. 37 w/w ustawy 5. Koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia art. 108 ust. 1 pkt. 38 w/w ustawy 6. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy art. 108 ust. 1 pkt. 43 ustawy w/w ustawy 9.000, ,70 96, , ,57 85, , ,00 96, , ,04 97, , ,00 78, ,00 479,67 23,98 Ogółem: , ,98 90,27

11 Plan wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ustalony został na 2012 r. decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości ,00 zł., z czego: a) zł. - to środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem, b) zł. - to środki na realizację projektu POKL, Poddziałenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego., c) ,00 to środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z tego ,00 na realizację programów specjalnych. Plan i wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Lp. Nazwa zadania Plan Wydatki 1. Szkolenia , ,64 2. Studia podyplomowe 382,00 381,52 3. Prace interwencyjne , ,00 4. Roboty publiczne , ,44 5. Prace społecznie użyteczne , ,78 6. Staże , ,00 7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 8. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy , ,00 9. Programy specjalne , , Pozostałe wydatki (zwrot kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, składka KRUS) 4.465, ,39 Razem: , ,98 Wykonanie planu 99,96% Ponadto w związku z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej na dzień r. wydatkował kwotę ,18zł.

12 Wydatki ze środków PFRON Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie (%) 1. Szkolenia 600,00 600,00 100,00 2. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 100, , ,00 100,00 3. Prace interwencyjne, staże , ,18 99,98 Razem: , ,18 99,99 Wydatki ogółem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 1. Środki Funduszu Pracy ,98 2. Środki PFRON ,18 Razem: ,16 Ogółem w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej na świadczenia dla osób bezrobotnych, wydatki fakultatywne, wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, ze środków Funduszu Pracy oraz środków PFRON wydatkował kwotę ,00 zł. 2. Finasowanie bieżącej działalności Urzędu (budżet) Na 2012r. został uchwalony budżet dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości ,00 zł, w tym na składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan wynosił ,00 zł.

13 V. Realizacja projektów i instrumentów rynku pracy w 2012 roku Łącznie w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej działaniami aktywizującymi objął 992 osób, z czego: a) 147 osób objęto szkoleniami, b) 185 osób uzyskało skierowanie na prace interwencyjne, c) 4 osoby uzyskało skierowanie na roboty publiczne, d) 38 osób uzyskało skierowanie na prace społecznie użyteczne e) 409 osób skierowano do odbywania stażu, f) 130 osobom udzielono dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, g) 60 osób uzyskały skierowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy e) 19 osób skorzystał z pozostałych aktywnych form (w tym: składka KRUS, zwrot kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem). W/w działania aktywizacyjne odbyły się poprzez realizację: 1) Aktywnych form finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w ramach środków przyznanych algorytmem w kwocie ,00 zł. W ramach tych środków Urząd zaktywizował w 2012 roku łącznie 371 osób bezrobotnych poprzez objęcie ich n/w aktywnymi formami: a) szkolenia 16 osób b) prace interwencyjne 185 osób c) roboty publiczne 4 osoby d) prace społecznie użyteczne 38 osób e) staże 36 osób f) dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 32 osób, g) wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 41 osób h) pozostałe aktywne formy (w tym: składka KRUS, zwrot kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem). 19 osób.

14 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3) W roku 2012 kontynuowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych pod nazwą Nowa Szansa Powiat Ostrowski, którego realizacja przewidziana jest na okres od r. do r. Kontynuacja realizacji projektu w następnych latach odbywa się poprzez składanie wniosków o dofinansowanie na kolejne lata budżetowe. Jest on skierowany do osób bezrobotnych z terenu powiatu ostrowskiego zarejestrowanych w PUP, w tym przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wartość projektu w 2012 wynosi ,02 zł., z czego ,92 zł. to dofinansowanie z EFS, a ,10 zł. to wkład własny (15%). Według stanu na w ramach projektu zorganizowano staże dla 323 osób bezrobotnych, przy czym część środków przeznaczona była na kontynuację staży rozpoczętych w 2011 r. Na ten cel w 2012r. wydatkowano kwotę ,00 zł. 4) Programu Specjalnego,,Stawiamy na młodych 2012 skierowanego do osób do 30 roku życia. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Specjalnego skierowanego do osób w wieku do 30 roku życia. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł, z czego ,00 zł to dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a ,00 zł. to wkład własny. W ramach Programu zorganizowano: staże dla 30 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Bezrobotni objęci stażem otrzymywali przez okres trwania stażu comiesięcznie ryczałt na posiłki regeneracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu. Pracodawcom,

15 którzy zakupili odzież ochronną i obuwie robocze dla bezrobotnych odbywających staż dokonano refundacji kosztów zakupionej odzieży i obuwia. Udzielono 30 osobom dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej. Ponadto każda osoba otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe podjęcia działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 3) Programu Specjalnego,,Aktywność drogą do zatrudnienia skierowanego do osób powyżej 50 roku życia. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Specjalnego skierowanego do osób powyżej 50 roku życia. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł, z czego cała kwota to dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Programu zorganizowano staże dla 20 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia. Bezrobotni objęci stażem otrzymywali przez cały okres trwania stażu comiesięcznie zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 4) Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł. W ramach Programu zorganizowano: 1. szkolenia dla 50 osób, 2. refundację pracodawcom wyposażenia lub doposażenia 10 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, 3. udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 12 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł.

16 5) Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia, finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł W ramach Programu zorganizowano: 4. szkolenia dla 70 osób, 5. refundację pracodawcom wyposażenia lub doposażenia 9 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, 6. udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 20 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 6) Program aktywizacji osób bezrobotnych pn. Urząd przyjazny przedsiębiorcom II finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych pn. Urząd przyjazny przedsiębiorcom II. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł W ramach Programu udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 25 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 7) Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy II finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

17 II. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł. W ramach Programu udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 8) Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki PFRON, jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową wynosiły ,00 zł. z czego wydatkowano ,18 zł. W ramach tych środków zaktywizowano łącznie 19 osób niepełnosprawnych poprzez : 1. szkolenie - 1 osoba, 2. staż - 11 osób 3. prace interwencyjne - 2 osoby, 4. udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2 osoby 5. refundację pracodawcom wyposażenia lub doposażenia 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 9) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (7.3) W okresie r. Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt nosi nazwę Nowy zawód szansą na lepsze jutro. Cel projektu to ograniczenie zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród osób bezrobotnych z terenu powiatu ostrowskiego. Wartość projektu to ,00 zł (maksymalna wartość zgodnie z dokumentacją konkursową). Z tego ,00 zł (85%) to płatność ze środków europejskich, a 7.500,00 zł (15%) to dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach projektu zorganizowano dla 11 osób bezrobotnych dwa szkolenia: Kierowca wózka jezdniowego z modułem magazynowania, oraz Pracownik ochrony fizycznej

18 na licencję I stopnia, wraz ze sfinansowaniem kosztów licencji niezbędnej do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Na ten cel wydatkowano kwotę ,53 zł. 10) Wizyt monitorujących Powiatowy Urząd Pracy jest obligowany do czuwania nad prawidłową realizacją umów zawartych z organizatorami aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz nadzorowania ich wykonania. W związku z tym systematycznie przeprowadzane są wizyty monitorujące mające na celu weryfikację prawidłowości realizacji zawartych umów. W 2012 roku w ramach tego zadania dokonano 322 takich wizyt podczas których zostało sporządzonych 407 protokołów, a ich podział na poszczególne formy aktywizacji przedstawia się następująco: 1. prace interwencyjne - 107, 2. staż 105, 3. wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 97 ( w tym: 59 dot. odbioru stanowiska i 38 dot. trwających umów), 4. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 94 (w tym: 79 dot. sprawdzenia lokalu i 15 dot. realizacji warunków umowy), 5. prace społecznie użyteczne 4. W celu zapewnienia lepszego dostępu do świadczonych usług oraz zindywidualizowania podejścia do klienta, Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku kontynuował realizację projektu pn. Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu w ramach PO KL Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Okres realizacji projektu to r r. Ogólna wartość projektu to ,38 zł., z czego ,00 zł. stanowi dofinansowanie ze środków EFS. Według stanu na wydatkowano kwotę ,74 zł co stanowi 62,21 % ogólnej wartości projektu.

19 W dniu r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu II. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Okres realizacji projektu Realizacja projektu stanowić będzie kontynuację zatrudnienia osób zatrudnionych w projekcie Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu oraz spowoduje wzrost liczby pośredników pracy. Wartość projektu to: ,00 zł. Z tego ,00 zł (85%) to kwota dofinansowania, a ,00 zł (15%) to wkład własny (budżet powiatu). VI. Realizacja usług rynku pracy w 2012 roku: 1) Pośrednictwo pracy Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy pośrednictwo pracy polega w szczególności na pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy. Jest ono prowadzone w formie: indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; kontaktów z pracodawcami i wizyt pośrednika pracy w zakładach pracy; giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy. W ramach prowadzonego pośrednictwa pracy w okresie od r. do r. Urząd dysponował łącznie 1367 miejscami pracy, z czego 508 były to miejsca pracy niesubsydiowane (tj. takie, które nie zostały objęte żadną formą wsparcia ze środków Funduszu Pracy). W 2012 roku zorganizowano również 7 giełd pracy, natomiast pośrednicy pracy odbyli 97 wizyt u pracodawców, mających na celu nawiązanie lub utrzymanie współpracy.

20 2) Pośrednictwo EURES Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Powiatowym Urzędzie Pracy wydzielony jest pośrednik pracy realizujący usługi EURES. EURES stanowi sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych, które działają w obszarze zatrudnienia, a jej głównym celem jest wspieranie mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. W ramach realizacji usług EURES pośrednik pracy PUP we współpracy z doradcą EURES WUP prowadzi rejestr ofert pracy EURES, które są upowszechniane osobom zainteresowanym na tablicy ogłoszeń Urzędu. Do r. upowszechniono łącznie 423 takie oferty pracy za granicą. W ramach akcji promującej usługi EURES pośrednik pracy przekazuje też osobom zarejestrowanym informacje o warunkach życia i pracy w danym kraju Unii Europejskiej. Do r. z powyższych informacji skorzystało łącznie 421 osób bezrobotnych. 3) Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Trudna sytuacja, jaka występuje na rynku pracy powoduje konieczność podejmowania działań, które mają na celu zapoznanie bezrobotnych ze strukturą lokalnego rynku pracy oraz z metodami i technikami skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Działania te, jak również indywidualne porady dotyczące ścieżki rozwoju zawodowego klienta, prowadzone są przez doradców zawodowych. Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało w okresie od r. do r. łącznie 562 osoby, w tym z poradnictwa indywidualnego skorzystało 469 osób, a z porad grupowych 93 osoby. W omawianym okresie odbyły się również 354 wizyty w ramach indywidualnej informacji zawodowej, a w grupowych informacjach zawodowych od r. do r. uczestniczyły 384 osoby zarejestrowane.

21 4) Szkolenia Celem organizacji szkoleń jest umożliwienie osobom zarejestrowanym uzupełnienia, podniesienia lub nabycia kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia. W ramach realizacji w/w usługi w okresie od r. do r. skierowano na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy i organizowane pod potrzeby konkretnych pracodawców, którzy pisemnie zobowiązali się do zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia, łącznie 16 osób bezrobotnych. Natomiast na szkolenia grupowe, finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy MPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia oraz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do dnia r. skierowano łącznie 120 osób bezrobotnych (tj. 50 osób do 30 roku życia oraz 70 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy) na szkolenia z następujących zakresów: Samodzielny przedsiębiorca 73 osoby; Stylizacja paznokci 10 osób; Obsługa kasy fiskalnej 15 osób; Kadry płace 12 osób; Uprawnienia SEP do 1 kw 10 osób. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał również środki finansowe na realizację projektu pn. Nowy zawód szansą na lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W ramach realizacji w/w projektu na szkolenia grupowe skierowano łącznie 11 osób bezrobotnych, w tym na: szkolenie z zakresu Kierowca wózka jezdniowego z modułem magazynowania 6 osób; szkolenie z zakresu Pracownik ochrony fizycznej na licencję I stopnia 5 osób.

22 5) Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy Powiatowy Urząd Pracy prowadzi Kluby Pracy, których celem działania jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Ponadto Kluby Pracy, znajdujące się w poszczególnych gminach na terenie powiatu ostrowskiego, oferują osobom zainteresowanym dostęp do informacji i elektronicznych baz danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy. W zajęciach aktywizacyjnych organizowanych w ramach Klubu Pracy od początku 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udział wzięło 191 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Natomiast w dwóch edycjach 3-tygodniowego szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, przeznaczonego dla osób charakteryzujących się deficytami w zakresie umiejętności poszukiwania pracy oraz utratą motywacji, w związku z długotrwałym brakiem powodzenia w poszukiwaniu zatrudnienia, uczestniczyło 32 osoby zarejestrowane.

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo