Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y r.

2

3 I. Wprowadzenie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), jak też w innych aktach prawnych - w szczególności ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U Nr 127, poz. 721 ze zm.). II. Sytuacja na rynku pracy Stopa bezrobocia w Powiecie Ostrowskim wyniosła na dzień 31 grudnia 2012r. 18,3% i zwiększyła się w stosunku do grudnia 2011r. o 1,1%. Zmiany stopy bezrobocia w ciągu roku, którego dotyczy sprawozdanie przedstawia poniższy wykres wraz z danymi: Stopa bezrobocia w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 (%) gru 11 sty 12 lut 12mar 12kwi 12maj 12cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12paź 12 lis 12 gru 12 gru 11 sty 12 lut 12 mar kwi maj wrz paź cze 12 lip 12 sie 12 lis 12 gru Kraj 12,5 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,5 12,5 12,9 13,4 Województwo 9,8 10,3 10,5 10,5 10,3 10, ,1 10,3 10,3 10,5 10,8 Powiat Ostrowski 17,2 17,9 18,1 18,1 18, ,4 17,4 17,4 17,9 17,9 17,9 18,3

4 Liczba osób Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec grudnia 2012r. wyniosła 5303, i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 355 osób, w tym mężczyźni o 278 osób a kobiety o 77 osób. Liczba osób z prawem do zasiłku wyniosła w końcu ubiegłego roku 898 osób i była przeszło dwukrotnie większa od roku 2011 (478). Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w okresie od grudnia 2011 do grudnia gru 11sty 12 lut 12mar 12kwi 12maj 12cze 12lip 12 sie 12wrz 12paź 12 lis 12 gru 12 gru sty mar kwi maj cze wrz paź gru lut 12 lip 12 sie 12 lis Ogółem Mężczyźni Kobiety z prawem do zasiłku W ciągu 12 miesięcy roku 1012 Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 4794 osoby i wyłączył z ewidencji z różnych powodów (wyrejestrował) 4439 osób. Jednym z powodów (najbardziej pożądanym) wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych jest podjęcie pracy. W roku ubiegłym z takiego powodu wyrejestrowano 1626 osób. Prowadząc bieżącą obsługę osób bezrobotnych, Urząd wydał decyzji, 486 postanowień oraz zaświadczeń. Poniższy wykres obrazuje liczbę rejestrujących się i wyrejestrowanych w okresie od grudnia 2011 roku do grudnia 2012 roku.

5 Liczba osób Liczba osób zarejestrowanych i wyrejestrowanych w poszczególnych miesiacach gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 Zarejestrowani Wyrejestrowani w tym podjęcia pracy Struktura bezrobotnych niepełnosprawni po odbyciu kary pozb. wol. samotnie wych. Dziecko bez wykształcenia średniego bez doświadczenia zawodowego bez kwalifikacji zawodowych powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobtne do 25 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobtne powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wych. Dziecko po odbyciu kary pozb. wol. niepełnosprawni Wzrost/spadek

6 Tytuł osi W podstawowej strukturze zarejestrowanych osób, możemy zauważyć, że wzrost odnotowano wśród osób do 25 roku życia (25), długotrwale bezrobotnych (54), powyżej 50 roku życia (33), bez kwalifikacji zawodowych (99), bez wykształcenia średniego (131), samotnie wychowujących dziecko (38) i niepełnosprawnych (47). Spadek odnotowano wśród osób bez doświadczenia zawodowego (3) i po odbyciu kary pozbawienia wolności (5). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych największą grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym i niższym. Wśród wszystkich grup możemy zaobserwować zwiększenie się liczby zarejestrowanych. Bezrobotni wg wykształcenia wyższe polic. i śr. zawodowe średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogólnokształcące Wzrost/spadek Największą grupę osób wśród zarejestrowanych stanowią osoby z niewielkim stażem pracy od 0 do 5 lat. Największy wzrost liczby zarejestrowanych zanotowano w grupie osób ze stażem od 1 do 10 lat (łącznie o 314).

7 Liczba osób Liczba osób Bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Wzrost/spadek W strukturze osób bezrobotnych wg wieku, największą grupę stanowią obecnie osoby w wieku do 34 lat i ich liczba wzrosła łącznie o 193. Poniższy wykres obrazuje liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych. Bezrobotni wg wieku Wzrost/spadek

8 Liczba osób Bezrobotni wg gmin Andrzejewo Boguty Pianki Brok (m,g) Stary Lubotyń Małkinia Górna Ostrów Mazowiecka (m) Ostrów Mazowiecka (g) Szulborze Wielkie Wąsewo Zaręby Kościelne Wzrost/spadek Nur Jak z powyższego wykresu, w dziewięciu gminach naszego powiatu liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zwiększeniu, a w dwóch gminach zmniejszeniu (Brok i gmina Ostrów Mazowiecka). Podstawową strukturę zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela: Bezrobotni wg gmin Mężczyźni Kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotne Andrzejewo Boguty Pianki Brok (m,g) Stary Lubotyń Małkinia Górna Ostrów Mazowiecka (m) Ostrów Mazowiecka (g) Szulborze Wielkie Wąsewo Nur Zaręby Kościelne

9 III. Gospodarka finansowa 1. Fundusz Pracy 1) Wpływy Na dzień r. stan środków na rachunkach bankowym Funduszu Pracy oraz projektu realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego wynosił ,24 zł. W roku 2012 na rachunki Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej wpłynęły środki w łącznej wysokości ,11 zł, z czego ,74 zł to środki przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tytuły wpływów obrazuje poniższa tabela. Wpływy Funduszu Pracy Lp. Wyszczególnienie Wpływy na dzień r. 1. Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ,74 2. Odsetki od środków pieniężnych ,01 3. Spłata pożyczek wraz z odsetkami ,00 4. Pozostałe przychody rozliczenia z lat ubiegłych,. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,36 Razem: ,11 2) Wydatki W 2012 r. ogółem z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,82 zł. Na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę ,26 zł., obejmującą: zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne ,86

10 dodatki aktywizacyjne ,60 Na finansowanie zadań fakultatywnych w 2012 r. przyznano dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej kwotę ,00 zł. W związku z umożliwieniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesunięć środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie fakultatywnych zadań, na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dokonano przesunięcia kwoty ,00 zł. W ostateczności środki na finansowanie zadań fakultatywnych wyniosły ,00 zł. Wydatki obrazuje poniższa tabela. Wydatki na zadania fakultatywne Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie % 1. Koszty Opracowania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców art. 108 ust.1 pkt. 31, 31a w/w ustawy 2. Koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalania uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi art. 108 ust. 1 pkt. 32 w/w ustawy 3. Koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego w publicznych służbach zatrudnienia art. 108 ust.1 pkt. 34 w/w ustawy) 4. Koszty wyposażenia klubów pracy oraz kosztów prowadzenia zajęć przez osoby nie będące pracownikami urzędów pracy, art. 108 ust. 1 pkt. 37 w/w ustawy 5. Koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia art. 108 ust. 1 pkt. 38 w/w ustawy 6. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy art. 108 ust. 1 pkt. 43 ustawy w/w ustawy 9.000, ,70 96, , ,57 85, , ,00 96, , ,04 97, , ,00 78, ,00 479,67 23,98 Ogółem: , ,98 90,27

11 Plan wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ustalony został na 2012 r. decyzjami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości ,00 zł., z czego: a) zł. - to środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem, b) zł. - to środki na realizację projektu POKL, Poddziałenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego., c) ,00 to środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z tego ,00 na realizację programów specjalnych. Plan i wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Lp. Nazwa zadania Plan Wydatki 1. Szkolenia , ,64 2. Studia podyplomowe 382,00 381,52 3. Prace interwencyjne , ,00 4. Roboty publiczne , ,44 5. Prace społecznie użyteczne , ,78 6. Staże , ,00 7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 8. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy , ,00 9. Programy specjalne , , Pozostałe wydatki (zwrot kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, składka KRUS) 4.465, ,39 Razem: , ,98 Wykonanie planu 99,96% Ponadto w związku z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej na dzień r. wydatkował kwotę ,18zł.

12 Wydatki ze środków PFRON Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie (%) 1. Szkolenia 600,00 600,00 100,00 2. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy Środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 100, , ,00 100,00 3. Prace interwencyjne, staże , ,18 99,98 Razem: , ,18 99,99 Wydatki ogółem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 1. Środki Funduszu Pracy ,98 2. Środki PFRON ,18 Razem: ,16 Ogółem w 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej na świadczenia dla osób bezrobotnych, wydatki fakultatywne, wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, ze środków Funduszu Pracy oraz środków PFRON wydatkował kwotę ,00 zł. 2. Finasowanie bieżącej działalności Urzędu (budżet) Na 2012r. został uchwalony budżet dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości ,00 zł, w tym na składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan wynosił ,00 zł.

13 V. Realizacja projektów i instrumentów rynku pracy w 2012 roku Łącznie w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej działaniami aktywizującymi objął 992 osób, z czego: a) 147 osób objęto szkoleniami, b) 185 osób uzyskało skierowanie na prace interwencyjne, c) 4 osoby uzyskało skierowanie na roboty publiczne, d) 38 osób uzyskało skierowanie na prace społecznie użyteczne e) 409 osób skierowano do odbywania stażu, f) 130 osobom udzielono dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, g) 60 osób uzyskały skierowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy e) 19 osób skorzystał z pozostałych aktywnych form (w tym: składka KRUS, zwrot kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem). W/w działania aktywizacyjne odbyły się poprzez realizację: 1) Aktywnych form finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w ramach środków przyznanych algorytmem w kwocie ,00 zł. W ramach tych środków Urząd zaktywizował w 2012 roku łącznie 371 osób bezrobotnych poprzez objęcie ich n/w aktywnymi formami: a) szkolenia 16 osób b) prace interwencyjne 185 osób c) roboty publiczne 4 osoby d) prace społecznie użyteczne 38 osób e) staże 36 osób f) dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 32 osób, g) wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 41 osób h) pozostałe aktywne formy (w tym: składka KRUS, zwrot kosztów przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem). 19 osób.

14 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3) W roku 2012 kontynuowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych pod nazwą Nowa Szansa Powiat Ostrowski, którego realizacja przewidziana jest na okres od r. do r. Kontynuacja realizacji projektu w następnych latach odbywa się poprzez składanie wniosków o dofinansowanie na kolejne lata budżetowe. Jest on skierowany do osób bezrobotnych z terenu powiatu ostrowskiego zarejestrowanych w PUP, w tym przede wszystkim do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wartość projektu w 2012 wynosi ,02 zł., z czego ,92 zł. to dofinansowanie z EFS, a ,10 zł. to wkład własny (15%). Według stanu na w ramach projektu zorganizowano staże dla 323 osób bezrobotnych, przy czym część środków przeznaczona była na kontynuację staży rozpoczętych w 2011 r. Na ten cel w 2012r. wydatkowano kwotę ,00 zł. 4) Programu Specjalnego,,Stawiamy na młodych 2012 skierowanego do osób do 30 roku życia. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Specjalnego skierowanego do osób w wieku do 30 roku życia. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł, z czego ,00 zł to dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a ,00 zł. to wkład własny. W ramach Programu zorganizowano: staże dla 30 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Bezrobotni objęci stażem otrzymywali przez okres trwania stażu comiesięcznie ryczałt na posiłki regeneracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu. Pracodawcom,

15 którzy zakupili odzież ochronną i obuwie robocze dla bezrobotnych odbywających staż dokonano refundacji kosztów zakupionej odzieży i obuwia. Udzielono 30 osobom dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej. Ponadto każda osoba otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe podjęcia działalności gospodarczej. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 3) Programu Specjalnego,,Aktywność drogą do zatrudnienia skierowanego do osób powyżej 50 roku życia. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Specjalnego skierowanego do osób powyżej 50 roku życia. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł, z czego cała kwota to dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Programu zorganizowano staże dla 20 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia. Bezrobotni objęci stażem otrzymywali przez cały okres trwania stażu comiesięcznie zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 4) Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł. W ramach Programu zorganizowano: 1. szkolenia dla 50 osób, 2. refundację pracodawcom wyposażenia lub doposażenia 10 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, 3. udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 12 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł.

16 5) Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia, finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł W ramach Programu zorganizowano: 4. szkolenia dla 70 osób, 5. refundację pracodawcom wyposażenia lub doposażenia 9 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, 6. udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 20 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 6) Program aktywizacji osób bezrobotnych pn. Urząd przyjazny przedsiębiorcom II finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych pn. Urząd przyjazny przedsiębiorcom II. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł W ramach Programu udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 25 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 7) Program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy II finansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 pozyskano środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

17 II. Program realizowany był w okresie od do , wartość programu wyniosła ,00 zł. W ramach Programu udzielono dofinansowań podjęcia działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych. Na ten cel wydatkowano kwotę ,00 zł. 8) Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki PFRON, jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową wynosiły ,00 zł. z czego wydatkowano ,18 zł. W ramach tych środków zaktywizowano łącznie 19 osób niepełnosprawnych poprzez : 1. szkolenie - 1 osoba, 2. staż - 11 osób 3. prace interwencyjne - 2 osoby, 4. udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2 osoby 5. refundację pracodawcom wyposażenia lub doposażenia 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 9) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (7.3) W okresie r. Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt nosi nazwę Nowy zawód szansą na lepsze jutro. Cel projektu to ograniczenie zjawiska zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród osób bezrobotnych z terenu powiatu ostrowskiego. Wartość projektu to ,00 zł (maksymalna wartość zgodnie z dokumentacją konkursową). Z tego ,00 zł (85%) to płatność ze środków europejskich, a 7.500,00 zł (15%) to dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach projektu zorganizowano dla 11 osób bezrobotnych dwa szkolenia: Kierowca wózka jezdniowego z modułem magazynowania, oraz Pracownik ochrony fizycznej

18 na licencję I stopnia, wraz ze sfinansowaniem kosztów licencji niezbędnej do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Na ten cel wydatkowano kwotę ,53 zł. 10) Wizyt monitorujących Powiatowy Urząd Pracy jest obligowany do czuwania nad prawidłową realizacją umów zawartych z organizatorami aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz nadzorowania ich wykonania. W związku z tym systematycznie przeprowadzane są wizyty monitorujące mające na celu weryfikację prawidłowości realizacji zawartych umów. W 2012 roku w ramach tego zadania dokonano 322 takich wizyt podczas których zostało sporządzonych 407 protokołów, a ich podział na poszczególne formy aktywizacji przedstawia się następująco: 1. prace interwencyjne - 107, 2. staż 105, 3. wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 97 ( w tym: 59 dot. odbioru stanowiska i 38 dot. trwających umów), 4. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 94 (w tym: 79 dot. sprawdzenia lokalu i 15 dot. realizacji warunków umowy), 5. prace społecznie użyteczne 4. W celu zapewnienia lepszego dostępu do świadczonych usług oraz zindywidualizowania podejścia do klienta, Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku kontynuował realizację projektu pn. Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu w ramach PO KL Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Okres realizacji projektu to r r. Ogólna wartość projektu to ,38 zł., z czego ,00 zł. stanowi dofinansowanie ze środków EFS. Według stanu na wydatkowano kwotę ,74 zł co stanowi 62,21 % ogólnej wartości projektu.

19 W dniu r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu II. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Okres realizacji projektu Realizacja projektu stanowić będzie kontynuację zatrudnienia osób zatrudnionych w projekcie Profesjonalny urząd gwarancją sukcesu oraz spowoduje wzrost liczby pośredników pracy. Wartość projektu to: ,00 zł. Z tego ,00 zł (85%) to kwota dofinansowania, a ,00 zł (15%) to wkład własny (budżet powiatu). VI. Realizacja usług rynku pracy w 2012 roku: 1) Pośrednictwo pracy Prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy pośrednictwo pracy polega w szczególności na pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy. Jest ono prowadzone w formie: indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnymi i poszukującymi pracy; kontaktów z pracodawcami i wizyt pośrednika pracy w zakładach pracy; giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy. W ramach prowadzonego pośrednictwa pracy w okresie od r. do r. Urząd dysponował łącznie 1367 miejscami pracy, z czego 508 były to miejsca pracy niesubsydiowane (tj. takie, które nie zostały objęte żadną formą wsparcia ze środków Funduszu Pracy). W 2012 roku zorganizowano również 7 giełd pracy, natomiast pośrednicy pracy odbyli 97 wizyt u pracodawców, mających na celu nawiązanie lub utrzymanie współpracy.

20 2) Pośrednictwo EURES Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Powiatowym Urzędzie Pracy wydzielony jest pośrednik pracy realizujący usługi EURES. EURES stanowi sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych, które działają w obszarze zatrudnienia, a jej głównym celem jest wspieranie mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. W ramach realizacji usług EURES pośrednik pracy PUP we współpracy z doradcą EURES WUP prowadzi rejestr ofert pracy EURES, które są upowszechniane osobom zainteresowanym na tablicy ogłoszeń Urzędu. Do r. upowszechniono łącznie 423 takie oferty pracy za granicą. W ramach akcji promującej usługi EURES pośrednik pracy przekazuje też osobom zarejestrowanym informacje o warunkach życia i pracy w danym kraju Unii Europejskiej. Do r. z powyższych informacji skorzystało łącznie 421 osób bezrobotnych. 3) Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Trudna sytuacja, jaka występuje na rynku pracy powoduje konieczność podejmowania działań, które mają na celu zapoznanie bezrobotnych ze strukturą lokalnego rynku pracy oraz z metodami i technikami skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Działania te, jak również indywidualne porady dotyczące ścieżki rozwoju zawodowego klienta, prowadzone są przez doradców zawodowych. Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało w okresie od r. do r. łącznie 562 osoby, w tym z poradnictwa indywidualnego skorzystało 469 osób, a z porad grupowych 93 osoby. W omawianym okresie odbyły się również 354 wizyty w ramach indywidualnej informacji zawodowej, a w grupowych informacjach zawodowych od r. do r. uczestniczyły 384 osoby zarejestrowane.

21 4) Szkolenia Celem organizacji szkoleń jest umożliwienie osobom zarejestrowanym uzupełnienia, podniesienia lub nabycia kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia. W ramach realizacji w/w usługi w okresie od r. do r. skierowano na szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy i organizowane pod potrzeby konkretnych pracodawców, którzy pisemnie zobowiązali się do zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia, łącznie 16 osób bezrobotnych. Natomiast na szkolenia grupowe, finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy MPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia oraz osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do dnia r. skierowano łącznie 120 osób bezrobotnych (tj. 50 osób do 30 roku życia oraz 70 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy) na szkolenia z następujących zakresów: Samodzielny przedsiębiorca 73 osoby; Stylizacja paznokci 10 osób; Obsługa kasy fiskalnej 15 osób; Kadry płace 12 osób; Uprawnienia SEP do 1 kw 10 osób. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał również środki finansowe na realizację projektu pn. Nowy zawód szansą na lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W ramach realizacji w/w projektu na szkolenia grupowe skierowano łącznie 11 osób bezrobotnych, w tym na: szkolenie z zakresu Kierowca wózka jezdniowego z modułem magazynowania 6 osób; szkolenie z zakresu Pracownik ochrony fizycznej na licencję I stopnia 5 osób.

22 5) Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy Powiatowy Urząd Pracy prowadzi Kluby Pracy, których celem działania jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Ponadto Kluby Pracy, znajdujące się w poszczególnych gminach na terenie powiatu ostrowskiego, oferują osobom zainteresowanym dostęp do informacji i elektronicznych baz danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy. W zajęciach aktywizacyjnych organizowanych w ramach Klubu Pracy od początku 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udział wzięło 191 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Natomiast w dwóch edycjach 3-tygodniowego szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, przeznaczonego dla osób charakteryzujących się deficytami w zakresie umiejętności poszukiwania pracy oraz utratą motywacji, w związku z długotrwałym brakiem powodzenia w poszukiwaniu zatrudnienia, uczestniczyło 32 osoby zarejestrowane.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2011

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2011 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 2 r. 1 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu (za okres: od 01.01.2008r. do 31.05.2008r.)

Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu (za okres: od 01.01.2008r. do 31.05.2008r.) Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu (za okres: od 01.01.2008r. do 31.05.2008r.) Według stanu na dzień 31.05.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2010

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2010 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 1 r. I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2008 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 1.1. Profilowanie bezrobotnych....... 14 2. DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2014 roku W 2014 r. odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bolesławcu: 28.03.2014 r., 23.06.2014 r., 26.09.2014 r., 19.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2014 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/AW/14 Gostynin, dnia 03.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Czarnków, luty 2010 rok

Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna dotycząca bezrobocia w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem miasta Poręba.

Informacja statystyczna dotycząca bezrobocia w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem miasta Poręba. Informacja statystyczna dotycząca bezrobocia w powiecie zawierciańskim z uwzględnieniem miasta Poręba. Według stanu na 05.09.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 08 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Zawiercie, 19.06.r. Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Według stanu na dzień 31.05.r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było ogółem 8275 osób bezrobotnych, w tym 49 (tj.4051) stanowiły kobiety.

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim I kwartał 2012 r. Struktura bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim Informacja kwartalna I kwartał 2013 r. Nr 1/2013 D ZIAŁ P ROMOCJI, A NALIZ I P ROJEKTÓW LIPIEC 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

11,3 11,4 11,5 9,6 9,6 9,6 9,8 9,5 9,3

11,3 11,4 11,5 9,6 9,6 9,6 9,8 9,5 9,3 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno KWIECIEŃ/ r. W miesiącu marcu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,6% i jest

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 28.02.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 623 798 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 28.02.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 623 798 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 11 maja 2016 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa i poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Mogilno, październik 2013 I. Poziom bezrobocia... 3 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

Śląsk 14 13,9 11,7 11,7 10,9 10,6 11,6 11,3 10,8 11,2

Śląsk 14 13,9 11,7 11,7 10,9 10,6 11,6 11,3 10,8 11,2 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno CZERWIEC / 2014r. I. STOPA BEZROBOCIA W miesiącu maju 2014r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się o 0,5 pkt.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo