KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej dla klientów posiadających kredyty lub pożyczki hipoteczne udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA (kod: KHI-PKO BP 01/15), zwanych dalej WU Sopockie Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., zwane dalej Ubezpieczycielem zawiera, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, Umowy Ubezpieczenia z osobami posiadającymi Kredyty udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia regulują zasady, zakres i warunki udzielania przez Ubezpieczyciela Ochrony Ubezpieczeniowej, dotyczące czasu trwania tej ochrony (jej początek i zakończenie, w tym odstąpienie i rezygnację z Ubezpieczenia), zasady ustalania wysokości Składki Ubezpieczeniowej, wysokość Świadczeń z Umowy Ubezpieczenia oraz zasady wypłaty tych Świadczeń, wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zasady składania przez Ubezpieczonego skarg i odwołań. Ważne jest dokładne zapoznanie się z pełną treścią niniejszych WU przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia i zwrócenie szczególnej uwagi na ww. regulacje. Ważne jest również zwrócenie uwagi na treść wszystkich definicji opisanych w 2, gdyż opisy pojęć tam występujących mają szczególne znaczenie dla zakresu udzielanej Ochrony Ubezpieczeniowej i mogą odbiegać od potocznego ich znaczenia. Definiowane pojęcia zostały zamieszczone w porządku alfabetycznym i zapisane wielką literą. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 Terminy użyte w niniejszych WU oznaczają: 1) Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie albo PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni (w zależności od tego, z którą z ww. spółek Ubezpieczony zawarł umowę Kredytu); 2) Bezrobotny osoba fizyczna, mająca status bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U j.t.) lub innych mających zastosowanie do Ubezpieczonego odpowiednich przepisów prawa polskiego; 3) Choroba Przewlekła zdiagnozowany przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem choroby, który jest: a) stale lub okresowo leczony ambulatoryjnie, lub b) przyczyną Hospitalizacji, w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego; 4) Choroba Psychiczna choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00 F99); Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 dostępna jest na stronie: 5) Data Utraty Pracy dzień następny po upływie 30 dni liczonych od daty rozwiązania Stosunku Pracy, a także Zakończenia Prowadzenia Działalności Gospodarczej, jednak nie wcześniej niż dzień następny po dniu, w którym Ubezpieczony uzyskał: - status Bezrobotnego albo - status Poszukującego Pracy w przypadku osób wskazanych w 3 ust. 4 WU; 6) Działalność Gospodarcza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 t.j. z późn. zm.), prowadzona indywidualnie lub w formie spółki osobowej, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nie jest Działalnością Gospodarczą w rozumieniu niniejszych WU Działalność Rolnicza; 7) Działalność Rolnicza działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, działalność agroturystyczna, polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów, a także działalność obejmująca wyrób wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego; 8) Hospitalizacja pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu, skutkujący niezdolnością Ubezpieczonego do pracy, trwający nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 7 dni i zakończony wydaniem dokumentu potwierdzającego wypisanie ze szpitala; Hospitalizacja musi rozpocząć się i trwać w okresie Ochrony Ubezpieczeniowej; dzień, w którym rozpoczyna się Hospitalizacja, bez względu na godzinę przyjęcia do Szpitala w tym dniu, stanowi pierwszy dzień tej Hospitalizacji; dzień, w którym Ubezpieczony opuszcza Szpital stanowi ostatni dzień Hospitalizacji; 1

2 9) Inwalidztwo powstała na skutek Nieszczęśliwego Wypadku: a) całkowita fizyczna utrata lub całkowita i trwała utrata władzy nad kończyną górną (w stawie barkowym, powyżej stawu łokciowego, poniżej stawu łokciowego, poniżej nadgarstka), kończyną dolną (powyżej środkowej części uda, poniżej środkowej części uda, poniżej stawu kolanowego, poniżej środkowej części podudzia, stopą, stopą z wyłączeniem pięty), b) całkowita fizyczna utrata kciuka, palca wskazującego innego palca u ręki, palucha lub innego palca u stopy, c) całkowita utrata: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, słuchu w obu uszach, słuchu w jednym uchu lub węchu; Inwalidztwo stwierdza się na podstawie dokumentacji lekarskiej, zaś za dzień wystąpienia Inwalidztwa przyjmuje się datę zajścia Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną Inwalidztwa; 10) Kontrakt Menadżerski zawarta na czas nieokreślony lub określony umowa cywilnoprawna, za wynagrodzeniem, której przedmiotem jest osobiste zarządzanie przedsiębiorstwem lub jego częścią, na rachunek i ryzyko przedsiębiorcy; 11) Kredyt/Kredyt Hipoteczny kredyt hipoteczny albo pożyczka hipoteczna udzielone Kredytobiorcy przez Bank; 12) Kredytobiorca osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę Kredytu; 13) Nieszczęśliwy Wypadek zdarzenie nagłe, wywołane, działającą nagle i niezależne od woli Ubezpieczonego, przyczyną zewnętrzną z wyłączeniem czynników biologicznych (drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów), będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną Inwalidztwa lub Hospitalizacji; 14) Ochrona Ubezpieczeniowa odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem Ubezpieczonego polegająca na zobowiązaniu do zapłaty określonego w WU Świadczenia w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 15) Okres Karencji okres, o którym mowa w 7 ust. 3 WU, w trakcie którego wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy lub Hospitalizacji; 16) Okres Ubezpieczenia okres, w którym Ubezpieczyciel udziela Ochrony Ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu, wskazany we Wniosko-Polisie; Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu Zdarzeń Ubezpieczeniowych, które wystąpiły w Okresie Ubezpieczenia; 17) Okres Rozliczeniowy miesiąc, którego początek przypada z dniem następującym po dniu płatności Raty, a koniec w dniu płatności kolejnej Raty; 18) Poszukujący Pracy osoba fizyczna, która uzyskuje status poszukującego pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U j.t.); 19) Pozostawanie pod Wpływem Alkoholu stan po spożyciu alkoholu w ilości, która powoduje, że zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 albo stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1mg/dm 3 do 0,25 mg/dm 3 ; 20) Rata rata Kredytu wraz z należnymi odsetkami, w tym odsetkami bieżącymi od zadłużenia przeterminowanego, z wyłączeniem innych kosztów lub opłat dodatkowych, wynikających z umowy Kredytu; 21) Saldo Zadłużenia kwota kapitału Kredytu i należnych odsetek, w tym odsetek bieżących od zadłużenia przeterminowanego, z wyłączeniem innych kosztów lub opłat dodatkowych; 22) Składka Ubezpieczeniowa kwota należna z tytułu Umowy Ubezpieczenia, do której opłacania zobowiązany jest Ubezpieczający; 23) Stan Nietrzeźwości stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 24) Stawka za Ubezpieczenie parametr procentowy ustalony adekwatnie do szacowanego ryzyka; Stawka za Ubezpieczenie służy do wyliczenia Składki Ubezpieczeniowej; wysokość Stawki za Ubezpieczenie została ustalona w taki sposób, że uwzględnia m.in. czas trwania Okresu Ubezpieczenia, rodzaj ryzyka, zakres udzielanej Ochrony Ubezpieczeniowej, wysokość i zasady wypłaty Świadczeń oraz zakończenie Ochrony Ubezpieczeniowej w sytuacjach określonych w WU; 25) Stosunek Służbowy zatrudnienie na podstawie powołania, wyboru, mianowania, uregulowane przepisami prawa polskiego; 26) Stosunek Pracy stosunek zatrudnienia na podstawie Umowy o Pracę lub spółdzielczej umowy o pracę lub kontraktu żołnierskiego lub marynarskiego uregulowanych przepisami prawa polskiego oraz Stosunek Służbowy; 27) Suma Ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od liczby Ubezpieczonych, odpowiadająca 50% Salda Zadłużenia w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, nie więcej jednak niż zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, że: a) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy, w przypadku wypłaty Świadczeń miesięcznych, ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 12 Ratom, nie więcej jednak niż zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) zgodnie z postanowieniami 11 ust. 4 poniżej, b) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy, w przypadku wypłaty Świadczenia jednorazowego, ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 1 Racie, nie więcej jednak niż zł (słownie: sześć tysięcy złotych) zgodnie z postanowieniami 11 ust. 5-6 poniżej, c) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy, w przypadku wypłaty miesięcznych Świadczeń dodatkowych, ograniczona jest do kwoty zł (słownie: sześć tysięcy złotych) zgodnie z postanowieniami 12 ust. 2 poniżej, d) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Inwalidztwa ograniczona jest do wysokości Sumy Ubezpieczenia, e) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Hospitalizacji ograniczona jest do kwoty zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych), określonej w 14 ust. 5 poniżej, w każdym 12-miesięcznym okresie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej; limity odpowiedzialności określone w zdaniu poprzedzającym pod lit. a)-e) obowiązują dla Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od liczby Ubezpieczonych; przy ustalaniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego bierze się pod uwagę Udział Procentowy zdefiniowany w pkt 32 poniżej; 28) Szpital placówka zamkniętej opieki zdrowotnej znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zadaniem jest udzielenie całodobowej usługi w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem całodobowej opieki nad chorymi w stałych pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych, 2

3 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora zatrudniająca personel medyczny; w rozumieniu niniejszych WU Szpitalem nie jest: dom opieki, ośrodek dla psychicznie chorych, domowa opieka pielęgniarska, hospicjum onkologiczne, ośrodek uzależnień lekowych, narkotykowych i alkoholowych, ośrodek rekonwalescencyjny, uzdrowiskowy, sanatoryjny ani ośrodek wypoczynkowy; za Szpital nie uważa się również: szpitala rehabilitacyjnego, szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, oddziałów dziennego pobytu, jak również ośrodków rehabilitacji oraz zakładów opieki zdrowotnej, których podstawowym celem jest prowadzenie leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacyjnego; 29) Świadczenie kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia z tytułu zajścia w Okresie Ubezpieczenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 30) Ubezpieczający Kredytobiorca, który zawiera Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem; Ubezpieczający zawsze jest jednocześnie Ubezpieczonym; 31) Ubezpieczony Kredytobiorca objęty Ochroną Ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia; 32) Udział Procentowy ustalany w momencie zawarcia Umowy Ubezpieczenia w granicach Sumy Ubezpieczenia z tytułu danego Zdarzenia Ubezpieczeniowego, określonej niniejszymi WU limit wysokości Świadczeń dla każdego Ubezpieczonego objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ramach danej Umowy Ubezpieczenia równy: a) 100% należnego Świadczenia gdy w ramach Umowy Ubezpieczenia objęty Ochroną Ubezpieczeniową jest wyłącznie jeden Ubezpieczony, b) % proporcjonalnie do ilości Ubezpieczonych gdy w ramach Umowy Ubezpieczenia objętych Ochroną Ubezpieczeniową jest więcej niż jeden Ubezpieczony; 33) Umowa o Pracę umowa o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U j.t.) lub Kontrakt Menadżerski uregulowany przepisami prawa polskiego; 34) Umowa Ubezpieczenia umowa indywidualnego ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem na podstawie niniejszych WU; 35) Uruchomienie Kredytu wypłata Kredytu lub jego pierwszej transzy przez Bank; 36) Utrata Pracy zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na: a) utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę Stosunku Pracy zawartego z Ubezpieczonym lub wygaśnięcia Stosunku Pracy na skutek śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną lub ogłoszeniu upadłości (lub odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości) albo Zakończeniu Wykonywania Działalności Gospodarczej; b) niepozostawaniu w innym Stosunku Pracy lub nieprowadzeniu innej Działalności Gospodarczej przez okres co najmniej 31 dni liczonych od daty rozwiązania Stosunku Pracy, ogłoszenia upadłości (lub odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości) albo Zakończenia Wykonywania Działalności Gospodarczej, o których mowa pod lit. a), c) uzyskaniu, w wyniku rozwiązania Stosunku Pracy albo ogłoszeniu upadłości (lub odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości) albo Zakończenia Wykonywania Działalności Gospodarczej, o których mowa pod lit. a), przez Ubezpieczonego: statusu Bezrobotnego albo statusu Poszukującego Pracy w przypadku osób wskazanych w 3 ust. 4 poniżej, przy czym warunki określone pod lit. a)- c) muszą zostać spełnione łącznie, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela określonych w 9 ust. 1; 37) Wiek liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego, w dniu, w którym wiek jest liczony; 38) Wniosko-Polisa dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 39) Współkredytobiorca / Współpożyczkobiorca Kredytobiorca odpowiedzialny solidarnie za zobowiązania z tytułu Kredytu 40) Zakończenie Wykonywania Działalności Gospodarczej: a) w przypadku osób fizycznych prowadzących Działalność Gospodarczą (tzw. samozatrudnienie) zakończenie wykonywania Działalności Gospodarczej stwierdzone przez Ubezpieczyciela na podstawie danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) w następstwie otrzymania przez Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia Ubezpieczonego informującego o złożeniu wniosku o wykreślenie jego wpisu w CEIDG lub zaświadczenia potwierdzającego złożenie ww. wniosku; b) w przypadku Działalności Gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej zakończenie wykonywania Działalności Gospodarczej stwierdzone przez Ubezpieczyciela na podstawie dokumentów potwierdzających rozwiązanie spółki osobowej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; przez Zakończenie Wykonywania Działalności Gospodarczej nie rozumie się zawieszenia Działalności Gospodarczej; 41) Zdarzenie Ubezpieczeniowe odpowiednio jedno ze zdarzeń wskazanych w 3 ust. 2 pkt 1-3 poniżej. ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek Utraty Pracy zdolność Ubezpieczonego do spłaty zobowiązań z tytułu umowy Kredytu; 2) w ubezpieczeniu spłaty Kredytu na wypadek Inwalidztwa oraz Hospitalizacji zdrowie Ubezpieczonego. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3-6 poniżej, zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia dotyczące Ubezpieczonego: 1) Utrata Pracy, 2) Inwalidztwo, 3) Hospitalizacja, w całym Okresie Ubezpieczenia. 3. Ubezpieczony zatrudniony na podstawie Stosunku Pracy lub prowadzący Działalność Gospodarczą (oraz jednocześnie zdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i nieposiadający prawa do emerytury) obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową wyłącznie z tytułu: Utraty Pracy (przy czym ostatnią z przesłanek decydujących o zakwalifikowaniu zdarzenia jako Utraty pracy jest uzyskanie przez niego statusu Bezrobotnego), Inwalidztwa polegającego na wystąpieniu zdarzeń wskazanych w pkt 1 lit. a)-j) Tabeli zamieszczonej w 13 ust. 3 oraz Hospitalizacji. 3

4 4. Ubezpieczony posiadający prawo do emerytury albo niezdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej albo nieosiągający dochodu ze źródeł wskazanych w ust. 3 powyżej obejmowany jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu Utraty Pracy (przy czym ostatnią z przesłanek decydujących o zakwalifikowaniu zdarzenia jako Utraty pracy jest uzyskanie przez niego statusu Poszukującego Pracy), Inwalidztwa polegającego na wystąpieniu wszystkich zdarzeń wskazanych w Tabeli zamieszczonej w 13 ust. 3 oraz Hospitalizacji. Dla zaistnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy wymagane jest, aby Ubezpieczony zatrudniony był na podstawie Stosunku Pracy. 5. Ubezpieczony, który w okresie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej spełnił przesłanki, o których mowa w ust. 3, obejmowany jest Ochroną Ubezpieczeniową, w zakresie tam określonym, począwszy od dnia spełnienia tych przesłanek. 6. Ubezpieczony, który w okresie trwania Ochrony Ubezpieczeniowej spełnił przesłanki, o których mowa w ust. 4, obejmowany jest Ochroną Ubezpieczeniową, w zakresie tam określonym, począwszy od dnia spełnienia tych przesłanek. 7. Wysokości Świadczeń z tytułu Utraty Pracy oraz zasady ich wypłaty kształtują się odmiennie w stosunku do Ubezpieczonych, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, i zostały określone szczegółowo w 11 niniejszych WU. ROZDZIAŁ 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 4 1. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na podstawie Wniosko- Polisy. 2. Ubezpieczający może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczającemu przysługuje ze strony Ubezpieczyciela zwrot Składki Ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej Ochrony Ubezpieczeniowej. 3. Jeżeli Umowa Ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia Składki Ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał Ochrony Ubezpieczeniowej. 4. Ubezpieczający może wnioskować o zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia w związku ze zmianą warunków umowy Kredytu. Ewentualna zmiana warunków Umowy Ubezpieczenia potwierdzana jest aneksem do Umowy Ubezpieczenia Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Ochroną Ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia może zostać objęty Kredytobiorca, który w dacie zawarcia Umowy Ubezpieczenia będzie miał ukończony 18. rok życia i jednocześnie w dacie zakończenia Okresu Ubezpieczenia nie będzie miał ukończonego 65. roku życia. 2. W przypadku, gdy stroną umowy Kredytu jest więcej niż jeden Kredytobiorca, Ochroną Ubezpieczeniową może być objętych co najwyżej 5 Kredytobiorców, tj. tych, którzy zostali wskazani w treści Wniosko-Polisy. Szczegółowe zasady obejmowania Ochroną Ubezpieczeniową Współkredytobiorców zostały określone w 6 poniżej. ROZDZIAŁ 5 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DWÓCH LUB WIĘCEJ KREDYTOBIORCÓW 6 1. W przypadku objęcia ubezpieczeniem Współkredytobiorców jeden z nich jest Ubezpieczającym (i jednocześnie Ubezpieczonym), a pozostali wyłącznie Ubezpieczonymi w ramach Umowy Ubezpieczenia. Powyższe znajduje potwierdzenie we Wniosko- Polisie. 2. W przypadku Współkredytobiorców objętych Ochroną Ubezpieczeniową: 1) limity odpowiedzialności (limity Świadczeń), o których mowa w 2 pkt 27, przysługujące poszczególnym Ubezpieczonym dzielą się pomiędzy Ubezpieczonych zgodnie z Udziałem Procentowym. 2) wysokość Świadczenia należnego z tytułu Zdarzenia Ubezpieczeniowego przypadającego na każdego z Ubezpieczonych ustalana jest zgodnie z Udziałem Procentowym. Powyższe oznacza, że np. w przypadku dwóch Ubezpieczonych spełniających przesłanki określone w 3 ust. 3 powyżej, limit Świadczeń miesięcznych z Tytułu Utraty Pracy przysługujący jednemu z nich wynosi 6 Rat, nie więcej jednak niż zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), a jedno Świadczenie miesięczne z tytułu Utraty Pracy równie jest kwocie odpowiadającej połowie Raty, nie więcej jednak niż zł (słownie: trzy tysiące złotych). W pozostałym zakresie stosuje się zasady dotyczące określania wysokości Świadczeń i ich wypłaty określone w niniejszych WU. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, konieczne jest złożenie oświadczenia woli w tym przedmiocie, przy czym: 1) wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego skutkuje rozwiązaniem Umowy Ubezpieczenia, a tym samym zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej wobec wszystkich Ubezpieczonych wskazanych we Wniosko-Polisie, 2) zgodnie ze złożonym oświadczeniem Ubezpieczającego rezygnacja z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego niebędącego Ubezpieczającym oznacza wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, a tym samym zakończenie Ochrony Ubezpieczeniowej wobec wszystkich Ubezpieczonych objętych Ochroną Ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia. 4. W przypadku śmierci Ubezpieczającego żyjący Ubezpieczony może wstąpić w prawa i obowiązki Ubezpieczającego wynikające z Umowy Ubezpieczenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym żyjącym Ubezpieczonym przysługuje Udział Procentowy ustalony w oparciu o nową liczbę tych Ubezpieczonych. 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, z uwagi na ustalenie nowego Udziału Procentowego wobec żyjących Ubezpieczonych, w stosunku do zmarłego Ubezpieczającego nie zachodzą przesłanki do zwrotu Składki Ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres Ochrony Ubezpieczeniowej. 4

5 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora ROZDZIAŁ 6 OKRES UBEZPIECZENIA. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 7 1. Okres Ubezpieczenia wskazany jest we Wniosko-Polisie. 2. Ochrona Ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem następnym po dniu: 1) Uruchomienia Kredytu w przypadku Kredytobiorców zawierających Umowę Ubezpieczenia przy zawarciu umowy Kredytu, 2) zawarcia Umowy Ubezpieczenia w przypadku Kredytobiorców zawierających Umowę Ubezpieczenia po Uruchomieniu Kredytu, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po dniu opłacenia Składki Ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem ust W trakcie trwania Okresu Ubezpieczenia stosuje się Okres Karencji z tytułu Utraty Pracy przez Ubezpieczonego i Hospitalizacji, wynoszący: 1) 30 dni w przypadku Kredytobiorców zawierających Umowę Ubezpieczenia przy zawarciu umowy Kredytu lub w ciągu 30 dni od Uruchomienia Kredytu, 2) 90 dni w przypadku Kredytobiorców zawierających Umowę Ubezpieczenia po 30 dniach od Uruchomieniu Kredytu, liczony od początku Okresu Ubezpieczenia, co jest uwzględnione w wyliczonej Składce Ubezpieczeniowej. 4. W Okresie Karencji udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Inwalidztwa oraz Hospitalizacji będącej wynikiem Nieszczęśliwego Wypadku. 5. Po upływie Okresu Ubezpieczenia Kredytobiorca może zawrzeć kolejną umowę ubezpieczenia, na warunkach zaproponowanych przez Ubezpieczyciela. Powyższe nie oznacza jednak zobowiązania Ubezpieczyciela do przedstawienia Kredytobiorcy propozycji zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Ochrona Ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego kończy się: 1) w dniu zgonu Ubezpieczonego; 2) z tytułu Utraty Pracy, w zależności od tego, które ze zdarzeń, wymienionych pod lit. a-c, wystąpi jako pierwsze: a) z dniem wyczerpania limitu Świadczeń, o którym mowa w 11 ust. 4 WU w przypadku Ubezpieczonych, o których mowa w 3 ust. 3, b) z dniem wypłaty Świadczenia jednorazowego, o którym mowa w 11 ust. 5 w przypadku Ubezpieczonych, o których mowa w 3 ust. 4, c) z dniem wydania przez lekarza orzecznika orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy w przypadku Ubezpieczonych, o których mowa w 3 ust. 3, 3) z tytułu Inwalidztwa z chwilą wypłaty Świadczenia z tytułu Inwalidztwa ustalonego na poziomie 100% (zgodnie z 13 ust. 3-5 poniżej). 2. Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu, a tym samym Ochrona Ubezpieczeniowa wobec wszystkich Ubezpieczonych objętych Ochroną Ubezpieczeniową w ramach danej Umowy Ubezpieczenia kończy się: 1) z ostatnim dniem Okresu Ubezpieczenia, 2) w przypadku pierwszej Umowy Ubezpieczenia zawartej w związku z daną Umową Kredytu z dniem, w którym doręczono Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu lub rezygnacji z Umowy Ubezpieczenia (na zasadach określonych w 4 ust. 2 i 6 ust. 3), 3) z dniem rozwiązania umowy Kredytu na skutek wypowiedzenia tej umowy przez Bank; 4) z dniem wygaśnięcia umowy Kredytu na skutek całkowitej, wcześniejszej spłaty Kredytu, 5) z dniem wypłaty Sumy Ubezpieczenia. ROZDZIAŁ 7 WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 9 1. W przypadku Utraty Pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) Utrata Pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem Stosunku Pracy na wniosek Ubezpieczonego, 2) Utrata Pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem Stosunku Pracy za porozumieniem stron, za wyjątkiem sytuacji kiedy stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron na podstawie art pkt 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 1 lub art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844, ze zm.), 3) wypowiedzenie lub rozwiązanie Stosunku Pracy nastąpiło w Okresie Karencji, 4) złożenie do sądu wniosku o upadłość lub ogłoszenie przez sąd upadłości lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości lub złożenie wniosku o likwidację nastąpiło w Okresie Karencji, 5) Zakończenie Prowadzenia Działalności Gospodarczej i wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub złożenie wniosku o wykreślenie Działalności Gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nastąpiło w Okresie Karencji, 6) Utrata Pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy na podstawie wypowiedzenia tychże warunków w trybie art. 42 Kodeksu pracy, 7) Utrata Pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę Stosunku Pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy, 8) Utrata Pracy nastąpiła w wyniku zakończenia Stosunku Pracy pracodawcy z Ubezpieczonym z powodu wygaśnięcia Stosunku Pracy, zawartego na czas określony wskutek upływu terminu, jaki został przewidziany jako termin rozwiązania Stosunku Pracy w Umowie o Pracę lub innym dokumencie potwierdzającym nawiązanie Stosunku Pracy, 9) Utrata Pracy jest kolejną Utratą Pracy występującą na skutek rozwiązania Stosunku Pracy z tym samym pracodawcą, a Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie z tytułu poprzedniej Utraty Pracy, 5

6 10) nie upłynął termin 60 dni od nawiązania kolejnego Stosunku Pracy przypadku drugiej i każdej następnej Utraty Pracy, 11) w dniu Zawarcia Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony pozostawał w okresie wypowiedzenia Stosunku Pracy lub nie został odwołany (w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku Służbowego), jeżeli Utrata pracy była skutkiem rozwiązania tego Stosunku Pracy, 12) w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany jako Bezrobotny, 13) w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Ubezpieczenia nie prowadził nieprzerwanie Działalności Gospodarczej lub w okresie tym został złożony wniosek o wyrejestrowanie Działalności Gospodarczej lub wniosek o upadłość, jeżeli Utrata Pracy była skutkiem Zakończenia Wykonywania Działalności Ubezpieczeniowej. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Inwalidztwa lub Hospitalizacji, jeżeli dane Zdarzenie Ubezpieczeniowe nastąpi bezpośrednio w wyniku: 1) udziału przez Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka oraz w przygotowaniach do nich, przy czym za zajęcia rekreacyjne lub sportowe o wysokim stopniu ryzyka uważa się: spadochroniarstwo, wspinaczkę górską w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. (z wyjątkiem wspinaczki skalnej oraz zorganizowanego pobytu w górach wysokich powyżej 1500 m n.p.m. pod kierunkiem przewodnika turystycznego posiadającego uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U j.t.) lub pobytu organizowanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych wpisanego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, z wykorzystaniem atestowanego sprzętu wspinaczkowego, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa), speleologię, żeglarstwo morskie, rafting, nurkowanie (z wyjątkiem nurkowania do głębokości 25 metrów przy zachowaniu zasad dobrego nurkowania oraz powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w nurkowaniu oraz przy posiadaniu uprawnień nurkowych wydawanych przez organizacje nurkowe i przy wykorzystaniu atestowanego sprzętu), jak również kaskaderstwo, parkour, sporty lotnicze; zajęciem rekreacyjnym lub sportowym o wysokim stopniu ryzyka nie jest m. in. rekreacyjne uprawianie windsurfingu, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną, siatkówka lub koszykówka, żeglarstwo śródlądowe, pływanie rekreacyjne, narciarstwo i snowboard; 2) udziału w wyścigach lub rajdach pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich; 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa z winy umyślnej bądź udziału w przestępstwie z winy umyślnej; 4) działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych bądź czynnego udziału w aktach przemocy lub terroryzmu; 5) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych; 6) katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie; 7) pozostawania przez Ubezpieczonego pod Wpływem Alkoholu, w Stanie Nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; 8) uszkodzeń trzustki lub wątroby Ubezpieczonego spowodowanych spożywaniem alkoholu przez Ubezpieczonego; 9) umyślnego samookaleczenia ciała lub próby samobójczej; 10) choroby AIDS lub zarażenia HIV; 11) choroby psychicznej Ubezpieczonego lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych bądź choroby układu nerwowego rozpoznanych lub leczonych u Ubezpieczonego; 12) chorób zdiagnozowanych, bądź obrażeń ciała doznanych przed datą objęcia Ubezpieczonego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; 13) prowadzenia pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień (prawo jazdy, dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym), jeżeli miało to wpływ na wystąpienie Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 14) uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi (bez względu na to przez kogo były wykonywane). 3. Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia z tytułu Inwalidztwa, jeżeli zostało ono spowodowane: 1) chorobą Ubezpieczonego, w tym występującą nagle, jak np. zawałem serca lub udarem mózgu, 2) czynnikami chorobotwórczymi pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego (zakażenia) oraz pasożytniczego (zarażenia, choroby inwazyjne pasożytnicze), z tym że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, jeżeli zakażenie Ubezpieczonego mikroorganizmem chorobotwórczym nastąpiło w wyniku ran odniesionych wskutek Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną Inwalidztwa. ROZDZIAŁ 8 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Wysokość Składki Ubezpieczeniowej, należnej za cały Okres Ubezpieczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia zawartej w związku z daną umową Kredytu (niezależnie od liczby Współkredytobiorców obejmowanych Ochroną Ubezpieczeniową), ustala się jako: 1) w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia nie później niż w terminie 30 dni od Uruchomienia Kredytu lub wypłaty jego pierwszej transzy: iloczyn Stawki za Ubezpieczenie oraz kwoty udzielonego Kredytu, 2) w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia po 30. dniu od Uruchomienia Kredytu lub wypłaty jego pierwszej transzy, jeżeli Uruchomienie Kredytu objęło całą kwotę Kredytu: iloczyn Stawki za Ubezpieczenie oraz kwoty Kredytu (kapitał) ustalonej na pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, w którym zawierana jest Umowa Ubezpieczenia, 3) w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia po 30. dniu od Uruchomienia Kredytu lub wypłaty jego pierwszej transzy, jeżeli Uruchomienie Kredytu nie objęło całej kwoty Kredytu: iloczyn Stawki za Ubezpieczenie oraz kwoty udzielonego Kredytu. 2. Składka Ubezpieczeniowa, o której mowa, w ust. 1 powyżej, płatna jest jednorazowo z góry za cały Okres Ubezpieczenia. 6

7 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 3. W przypadku braku Uruchomienia Kredytu uznaje się, że Ochrona Ubezpieczeniowa nie rozpoczęła się, a Składka Ubezpieczeniowa zwracana jest Ubezpieczającemu w pełnej wysokości, o ile została przez niego opłacona. 4. W przypadku podwyższenia kwoty Kredytu dodatkowa Składka Ubezpieczeniowa jest naliczana od kwoty podwyższenia Kredytu, za ilość dni, które pozostały do końca Okresu Ubezpieczenia. wypłacane począwszy od dnia, w którym rozwiązaniu uległby Stosunek Pracy lub Kontrakt Menadżerski zawarty z Ubezpieczonym na czas określony. 9. W przypadku więcej niż jednego Ubezpieczonego objętych Ochroną Ubezpieczeniową w ramach Umowy Ubezpieczenia wysokość Świadczeń ustalana jest z zastosowaniem Udziału Procentowego - zgodnie z postawieniami 6 ust. 2 powyżej. ROZDZIAŁ 9 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W przypadku Ubezpieczonych, o których mowa w 3 ust. 3 niniejszych WU, Świadczenie z tytułu Utraty Pracy jest Świadczeniem miesięcznym wypłacanym w kwocie Raty oraz w terminach płatności Rat, począwszy od Raty przypadającej po Dacie Utraty Pracy, z zastrzeżeniem ust. 3-4 poniżej. 2. Wysokość oraz terminy płatności Świadczeń miesięcznych z tytułu Utraty Pracy określane są na podstawie harmonogramu spłat Kredytu obowiązującego w dniu: 1) rozwiązania Stosunku Pracy, 2) złożenia do sądu wniosku o upadłość lub ogłoszenia przez sąd upadłości lub odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości lub złożenia wniosku o likwidację, 3) Zakończenia Prowadzenia Działalności Gospodarczej, w zależności od stosunku zatrudnienia, z którego wynikało zgłoszone roszczenie z tytułu Utraty Pracy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 3. W przypadku drugiej i każdej następnej Utraty Pracy, wypłata Świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności Rat, na zasadach określonych w ust Łączna kwota Świadczeń miesięcznych Ubezpieczyciela z tytułu Utraty Pracy w Okresie Ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 12 Ratom i nie wyższej niż zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), bez względu na liczbę Utrat Pracy i liczbę Ubezpieczonych. 5. W przypadku Ubezpieczonych, o których mowa w 3 ust. 4 niniejszych WU, Świadczenie z tytułu Utraty Pracy jest Świadczeniem jednorazowym wypłacanym jeden raz w Okresie Ubezpieczenia oraz w kwocie Raty, i w terminie płatności tej Raty, przypadającej po Dacie Utraty Pracy. 6. Maksymalna wysokość Raty, która stanowi podstawę do wyliczenia wysokości Świadczenia miesięcznego lub jednorazowego z tytułu Utraty Pracy wynosi zł (słownie: sześć tysięcy złotych). W przypadku gdy Rata jest wyższa niż kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie miesięczne wyliczone na podstawie Raty w wysokości zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 7. W każdym przypadku Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przestaje być wypłacane począwszy od: 1) dnia w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 2) pierwszego dnia po dacie ponownego zatrudnienia lub dacie utraty statusu Bezrobotnego. 8. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Świadczenie miesięczne z tytułu Utraty Pracy, przestaje być W przypadku Utraty Pracy Ubezpieczyciel wypłaca oprócz Świadczenia miesięcznego, o którym mowa w 11 ust. 1, Świadczenie dodatkowe w wysokości 15% danego Świadczenia miesięcznego z tytułu Utraty Pracy (zwane dalej Świadczeniem dodatkowym ). 2. Świadczenie dodatkowe nie może być wyższe niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie przy czym maksymalna liczba Świadczenia dodatkowego wynosi Świadczenie dodatkowe wypłacane jest w terminie i na zasadach określonych w 11, tj. analogicznie, jak Świadczenie miesięczne z tytułu Utraty Pracy W przypadku Inwalidztwa Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Ubezpieczonemu (z zachowaniem pozostałych zasad opisanych w niniejszych WU) określonego w ust. 3 procentu Sumy Ubezpieczenia, aktualnej na dzień, w którym nastąpił Nieszczęśliwy Wypadek będący przyczyną Inwalidztwa. 2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Inwalidztwa zostanie wypłacone, jeżeli Inwalidztwo nastąpiło w przeciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku będącego przyczyną Inwalidztwa. 3. W przypadku wystąpienia Inwalidztwa Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu odpowiedni procent Sumy Ubezpieczenia przypisany poniżej do danego zdarzenia: PROCENT SUMY UBEZPIECZENIA Całkowita fizyczna utrata lub całkowita % trwałego 1) i trwała utrata władzy nad inwalidztwa poszczególnymi narządami a) kończyną górną - w stawie barkowym 70% kończyną górną - powyżej stawu b) 65% łokciowego c) kończyną górną - poniżej stawu łokciowego 60% d) kończyną górną - poniżej nadgarstka 55% kończyną dolną - powyżej środkowej e) 70% części uda kończyną dolną - poniżej środkowej f) 60% części uda g) kończyną dolną - poniżej stawu kolanowego 50% f) kończyną dolną - poniżej środkowej części (podudzia) 45% i) kończyną dolną - stopą 40% j) kończyną dolną - stopą z wyłączeniem pięty 30% 7

8 % trwałego 2) Całkowita fizyczna utrata inwalidztwa a) kciuka 15% b) palca wskazującego 10% c) innego palca u ręki 5% d) palucha 5% e) innego palca u stopy 2% % trwałego 3) Całkowita utrata inwalidztwa a) wzroku w obu oczach 100% b) wzroku w jednym oku 50% c) słuchu w obu uszach 60% d) słuchu w jednym uchu 30% e) węchu 10% 4. Jeżeli Inwalidztwo Ubezpieczonego, będące następstwem jednego lub kilku Nieszczęśliwych Wypadków, zaistniało w obrębie jednego lub kilku narządów określonych w ust. 3, Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenia równe kwocie wyliczonej w oparciu o sumę wskazań procentowych, zgodnie z ust. 3, z zastrzeżeniem ust Suma wskazań procentowych, określonych w ust. 3, będących podstawą do wypłacenia Świadczenia z tytułu Inwalidztwa, w całym Okresie Ubezpieczenia, nie może przekroczyć 100%. 6. W przypadku wystąpienia Inwalidztwa w obrębie jednego narządu, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie wyliczone w oparciu o najwyższe ze wskazań procentowych, wskazanych w ust. 3, które dotyczą tego narządu. 7. Jeśli roszczenie z tytułu Inwalidztwa dotyczy narządu Ubezpieczonego, z tytułu uszkodzenia, którego zostało wcześniej wypłacone Świadczenie, Ubezpieczyciel wypłaci określony w ust. 3 procent odpowiedniej Sumy Ubezpieczenia, pomniejszony o procent Świadczenia wcześniej wypłaconego. 8. Świadczenie z tytułu Inwalidztwa wypłacane jest pod warunkiem, że Nieszczęśliwy Wypadek będący przyczyną Inwalidztwa wystąpił w Okresie Ubezpieczenia W przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego trwającej nieprzerwanie od 8 do 30 dni, Ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe Świadczenie w wysokości najbliższej Raty, nie więcej niż 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. W przypadku, gdy Hospitalizacja trwa nieprzerwanie powyżej 30 dni, Ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu powyżej 30 dnia, zwane dalej Świadczeniem dziennym. Świadczenie dzienne równe jest kwocie Raty, o której mowa w ust. 1, podzielonej przez 30, jednak nie więcej niż 167 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych) za każdy dzień Hospitalizacji po upływie 30 dni tej Hospitalizacji. 3. Jednorazowe Świadczenie z tytułu Hospitalizacji oraz dzienne świadczenie z tytułu Hospitalizacji wypłacane jest za maksymalnie 90 dni Hospitalizacji. 4. Ubezpieczyciel nie wypłaca Świadczenia z tytułu Hospitalizacji za dni, w trakcie, których nastąpiła przerwa w Hospitalizacji na skutek udzielenia przepustki. 5. Łączna kwota Świadczeń Ubezpieczyciela z tytułu Hospitalizacji w Okresie Ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), bez względu na liczbę Hospitalizacji i liczbę Ubezpieczonych. ROZDZIAŁ 10 DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W przypadku wystąpienia Utraty Pracy dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia to: 1) każdorazowo po Utracie Pracy: a) zgłoszenie roszczenia (możliwe również jest złożenie go na wypełnionym formularzu Ubezpieczyciela) - formularze dostępne są w placówkach Banku, b) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu Stosunku Pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu Bezrobotnego albo Poszukującego Pracy, d) ostatnia umowa o pracę, e) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, f) kopia umowy Kredytu wraz z odpowiednim harmonogramem spłat Kredytu, 2) przed każdorazową wypłatą Świadczenia miesięcznego potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu Bezrobotnym lub dowód pobrania zasiłku dla Bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności Raty. 2. W przypadku wystąpienia Inwalidztwa dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia to: 1) zgłoszenie roszczenia (możliwe również jest złożenie go na wypełnionym formularzu Ubezpieczyciela) - formularze dostępne są w placówkach Banku, 2) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego Wypadku i leczenia, 3) dokumentacja medyczna określająca rodzaj uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, kwalifikowanego zgodnie z 2 pkt 9 jako Inwalidztwo. 3. W przypadku Hospitalizacji, w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia potrzebna jest dokumentacja medyczna dotycząca Hospitalizacji, w tym karta wypisu ze Szpitala. 4. W uzasadnionych przypadkach jeżeli jest to niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1-3, o ile będzie to potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia. 5. O dokumentach, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę. 8

9 Infolinia: * *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora ROZDZIAŁ 11 WYPŁATA ŚWIADCZENIA Świadczenia wypłacane są Ubezpieczonemu, z zastosowaniem Udziału Procentowego. 2. Powiadomienie Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego powinno nastąpić niezwłocznie po dacie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego można zgłaszać telefonicznie pod numerem Infolinii: lub Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu Ubezpieczeniowym. 4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia okazało się niemożliwe, Świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że bezsporną część Świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli Świadczenie nie przysługuje, Ubezpieczyciel informuje o tym osobę występującą z roszczeniem na piśmie w terminie określonym odpowiednio w ust. 2 albo w ust. 3, podając okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty. 6. Wypłata świadczenia jest dokonywana na koszt Ubezpieczyciela. ROZDZIAŁ 12 ODWOŁANIA, SKARGI I ZAŻALENIA Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości Świadczenia, może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie 30 dni pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści wniosku Skargi lub zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia mogą być zgłaszane do Ubezpieczyciela poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.: 1) pisemnie na adres: Sopot, ul. Hestii 1, 2) mailowo na adres: 3) telefonicznie podczas kontaktu w infolinią Ubezpieczyciela pod numerem lub Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną przez Zarząd Ubezpieczyciela. 3. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia, pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. ROZDZIAŁ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. 20 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela, powinny być dostarczane na piśmie Podatki i opłaty związane z otrzymaniem Świadczenia nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością Składek Ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 22 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczypospolitej Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z Umowy Ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski Ubezpieczonemu lub innemu uprawniony z Umowy Ubezpieczenia może wnieść skargę lub uwagi do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia za zgodą obu stron sporu mogą zostać poddane rozstrzygnięciu przez sąd polubowny, utworzony przy Rzeczniku Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, działający zgodnie z jego regulaminem. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego W sprawach nieuregulowanych niniejszymi WU mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela Ubezpieczającego i Ubezpieczonych jest język polski. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo polskie. 25 Niniejsze WU obowiązują od dnia 30 marca 2015 roku i mają zastosowanie do osób zawierających Umowy Ubezpieczenia od tego dnia. Pełnomocnik Zarządu Renata Mordaka 9

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA (STU Ergo Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA Karta Produktu

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Rachunków Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KKL-PKO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSIADACZY RACHUNKÓW KART KREDYTOWYCH POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (kod: KKL-PKO 01/14) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej KOD: KK-PKO BP NL 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum/Platinium w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem informacyjnym

Bardziej szczegółowo

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Posiadaczy Kart Kredytowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej kod: KKNL-PKO BP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA.

Umowa indywidualnego ubezpieczenia z Pożyczkobiorcami, posiadającymi Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA Karta Produktu jest materiałem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Inteligo w Pko Bp Sa Kod: PII-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA KOD: KK-ALR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oznaczają: 1) całkowita trwała niezdolność

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy i Pobytu w Szpitalu dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy dla Kredytobiorców Alior Banku S.A. KOD: KHNL-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Osób Posiadających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHL-DNB 01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Zawierających Umowy Pożyczki za Pośrednictwem Bankowości Internetowej kod: PGEL-ALR 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOD: PGI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: PGI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA KOD: PGI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. K 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami ubezpieczenia, nadano

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY POŻYCZKI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ LUB PISEMNIE (kod: PGCCL-ALR 01/12) POSTANOWIENIA OGÓLNE Terminom

Bardziej szczegółowo

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy Albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16]

Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16] Załącznik nr 1 Pogromca Rachunków Warunki ubezpieczenia dla Klientów ENERGA-OBRÓT [kod ENERGA-BP 01/16] Informacja zamieszczana w stosowanym wzorcu umów w Warunkach ubezpieczenia POGROMCA RACHUNKÓW dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Utraty Dochodu i Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium w PKO BP SA KOD: API-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. KOD: PGL-ALR 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców Alior Bank S.A. (kod:

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o. Infolinia: 58 555 61 00* *opłata jak za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Impuls - Leasing Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. KOD: ONL-01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1

KOD: PKO BP-APNL 01/14 ROZDZIAŁ 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęsliwego Wypadku dla Kredytobiorców Posiadających Kredyty Aurum / Platinium

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w sytuacjach wskazanych

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/16 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

wzorca umowy 1 ust. 3 pkt 10) i 22); 6 ust. 2, 3, 4, 6, 7; 10 ust. 2, 3; 11 s. 9-10;

wzorca umowy 1 ust. 3 pkt 10) i 22); 6 ust. 2, 3, 4, 6, 7; 10 ust. 2, 3; 11 s. 9-10; Informacja dotycząca zapisów Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Praca na Wypadek Utraty Pracy oraz Pobytu w Szpitalu dla Klientów Oney Polska S.A. (kod: ONL-02/16) Rodzaj informacji 1) przesłanki wypłaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Alior Bank S.A. KOD: PGL-ALR 03/15 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust.

Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia. 1 ust. 3, pkt 4-6, pkt 34, 35; 2 ust. 2, 3, 4; 3 ust. 1, 2, 4, ust. 7; 5 ust. Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank Pekao S.A. KOD: KH-PEKAO 01/16 Informacja

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty

Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty Warunki Ubezpieczenia na Życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Ubezpieczenie Spłaty Raty KOD: IDL 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków ubezpieczenia na życie Leasingobiorców i Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Duo Protect KOD: DP 01/14 I. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE OŚWIADCZENIA ERGO HESTII 1 1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Kart Płatniczych Kredytowych Banku Pekao S.A. kod: KKL-PEKAO 01/13 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części indywidualnej Umowy Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU oraz proponowanymi zapisami we Wniosko-Polisie.

Decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU oraz proponowanymi zapisami we Wniosko-Polisie. KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO, POŻYCZKI HIPOTECZNEJ NA WYPADEK UTRATY ŹRÓDŁA DOCHODU, INWALIDZTWA W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU I LECZENIA SZPITALNEGO dla Klientów PKO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Wariant Podstawowy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wariant Podstawowy POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku oraz Ubezpieczenia Assistance dla Pożyczkobiorców Pożyczek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Altima KOD: AL 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie Altima, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KOD: PG 01/14 ROZDZIAŁ 1

KOD: PG 01/14 ROZDZIAŁ 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Inwalidztwa w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku oraz Ubezpieczenia Assistance dla Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Ryzyk Związanych z Wykonywaniem Zawodu Nauczyciela KOD: NAU 01/10 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 02/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie

Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant Życie KOD: PGLW1-PEKAO 01/16 Informacja dotycząca zapisów Warunków Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1) przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo