SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku"

Transkrypt

1 pieczątka SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn /11 zadanie nr Nazwa tematu: Analiza sposobu dziedziczenia cech u otrzymanych mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) oraz ocena ich przydatności do hodowli 3. Podmiot realizujący temat: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań. 4. Wydział/Pracownia/ Pracownie: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin 5. Kierownik tematu (zgodnie z kartą tematu): prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz. Wykonawcy: dr hab. Jerzy Nawracała, pracownicy techniczni 6. Informacja o realizacji prac w roku 2011 a) Materiały i metody: 6.1. Materiał roślinny Materiał roślinny w doświadczeniu stanowiło (jak w latach ubiegłych) 144 linie mutacyjnych rzepaku ozimego. Zostały one otrzymane w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin w rezultacie wieloletnich prac prowadzonych od połowy lat siedemdziesiątych nad indukowaniem mutacji u rzepaku ozimego. W ramach tych prac od 1979 roku poddawano wielokrotnemu działaniu czynnika mutagennego nasiona tej samej populacji z trzech odmian jednozerowych: Jet Neuf, Brink i Janpol. Zastosowano następujące dawki 0,0 Gy, 500,0 Gy i 1000 Gy. Dawka 100,0 Gy jest dawką krytyczną dla tego gatunku. Począwszy od pokolenia M 1 z każdej rośliny zbierano 1 2 łuszczyny i powtórnie poddano działaniu promieniowania jonizującego (3 dawki, 3 odmiany). Podobną procedurę zastosowano w kolejnych 22 latach doświadczenia. Od pokolenia M 2 w każdym roku selekcjonowano rośliny odbiegające fenotypowo od wzorca. Rośliny te izolowano a potomstwo oceniano na jedno rządkowych poletkach w roku następnym. W ten sposób wyselekcjonowano w różnych pokoleniach szereg linii różniących się od wzorca pod względem wielu cech jakościowych i ilościowych. 1

2 6.2a Analiza biometryczna linii mutacyjnych Doświadczenie ze 144 liniami mutacyjnymi założono w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń w sierpniu 2010 r. Odmianą kontrolną była odmiana Californium. Każda linia została wysiana na poletku jedno - lub dwurzędowym o długości 6 m. Rozstawa rzędów wynosiła 50 cm. Liczba roślin na m 2 około 50. Zabiegi uprawowe, nawożenie, oprysk herbicydem oraz przeciwko słodyszkowi rzepakowemu wykonano zgodnie z zaleceniami dla uprawy rzepaku. W okresie wegetacji przeprowadzono obserwacje cech zmienionych i wykonano dokumentację fotograficzną. Na każdym poletku zakładano dwa izolatory w celu zachowania linii. Do opracowania biometrycznego wybierano losowo 10 pojedynków z poletka. Opracowanie biometryczne dotyczyło 9 cech fenotypowych roślin (wysokość roślin, wysokość do I rozgałęzienia, liczba rozgałęzień, liczba łuszczyn, długość łuszczyn, liczba nasion z rośliny, liczba nasion w łuszczynie, masa nasion z rośliny, masa 1000 nasion) jak i 12 cech związanych ze składem chemicznym nasion. Łącznie przeanalizowano w ten sposób ponad 1000 roślin. W sezonie wegetacyjnym 2010/2011 szczególną uwagę poświęcono doświadczeniu z genotypami nieosypującymi się. 6.2.b. Doświadczenie z liniami mutacyjnymi wykazującymi mniejszy stopień osypywania. Ocena osypywania Do analiz biometrycznych (1) z poletka wybierano losowo 50 roślin (razem 100 z genotypu) w momencie dojrzałości technicznej roślin. Przeprowadzono analizę biometryczną. Określono liczbę osypanych i nie osypanych łuszczyn na roślinach Analizom biometrycznym (2) poddano około 40 roślin z każdego poletka miesiąc po osiągnięciu dojrzałości technicznej. Policzenie osypanych i nie osypanych łuszczyn na analizowanych roślinach Ocena bonitacyjna osypywania nasion została przeprowadzona w obu w/w terminach przez 3 osoby (w drugim terminie): - pierwszy raz 16 sierpnia 2011 roku tj. po osiągnięciu dojrzałości technicznej roślin, - drugi raz po 5 tygodniach od dojrzałości technicznej. Analizę zawartość kwasów tłuszczowych i glukozynolanów w nasionach odmiany Californium i 4 rodów mutacyjnych rzepaku ozimego wykonano w laboratorium należącym do Hodowli Roślin Strzelce Sp. Z o.o. w Oddziale Małyszynie. Analizy biochemiczne wykonano przy użyciu 2

3 spektrometru (NIRS, model 6500 NIR Inc., Silverspring, MD, USA). Spektra odbiciowe (log 1/R) w zakresie od nm mierzono przy interwale 2 nm. Każda próba zawierała około 2 g nasion. 6.2c. Analiza dziedziczenia 4 zmutowanych cech roślin rzepaku ozimego. W roku 2011 przeprowadzono analizę pokolenie F 2 krzyżówek wykonanych w 2009 r. Uwzględniono potomstwa 4 krzyżówek linii mutacyjnych rzepaku z odmianą Californium, a mianowicie: Mutacja o krótkosłupkowych kwiatach i zmienionej morfologii kwiatów (jednakowa długość pręcików, brak miodników itp) Mutacja o pomarszczonych płatkach korony Mutacja o wąskich płatkach korony Mutacja o jasno - żółtych płatkach korony 6.2d. Doświadczenie z roślinami pokolenia F 1 i F 2. W końcu sierpnia 2010 r w RGD Dłoń założono doświadczenie z liniami mutacyjnymi, mieszańcami F 1 i mieszańcami F 2 krzyżówek wykonanych w 2008 i 2009 i 2010r. Linie oraz mieszańce wysiano na poletkach o długości 6m w rozstawie 50 cm. Liczba roślin na poletkach z mieszańcami F 1 wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset. Liczba roślin F 2 wynosiła w końcu wegetacji jesiennej powyżej 500. Zabiegi uprawowe i ochrony roślin przeprowadzono podobnie jak w pozostałych doświadczeniach. Obserwacje cech zmutowanych przeprowadzono na wszystkich roślinach pokolenia F 2. W 2011 roku analizy zawartości białka, tłuszczu i glukozynolanów wykonano na nasionach zebranych z około 400 roślin linii rodzicielskich, pokolenia F 1 i F 2 pochodzących z wybranych kombinacji krzyżowania. Analizy przeprowadzono w laboratorium należącym do Hodowli Roślin Strzelce Sp. Z o.o. w Oddziale Małyszynie. 6.2e Prace wykonane w Hodowli Roślin Strzelce - Oddział Borowo 7. Wyniki Wykonanie krzyżowania pomiędzy liniami mutacyjnymi a liniami hodowlanymi rzepaku w 25 kombinacjach krzyżowania Przeprowadzenie krzyżowania wstecznego (back cross) mieszańców F 1 otrzymanych w roku ubiegłym z odmianami uprawnymi b) Szczegółowe omówienie wykonanych prac i uzyskanych wyników (łącznie dla wszystkich Pracowni realizujących temat). 3

4 Obserwacje wszystkich 144 linii mutacyjnych przeprowadzono w 2011 roku podobnie jak w latach poprzednich. Wykonano obserwacje cech morfologicznych i cech struktury plonu. Z uwagi na olbrzymią liczbę pojedynków rzepaku zebranych we wszystkich doświadczeniach opracowanie wyników tego doświadczenia jest jeszcze aktualnie kontynuowane. Dokładną charakterystykę wszystkich linii przedstawiono trzykrotnie w 2008, 2009 i 2010 roku. 7.1 Doświadczenie z liniami mutacyjnymi wykazującymi mniejszy stopień osypywania. Przeprowadzone obserwacje osypywania nasion potwierdziły, że cztery wybrane do doświadczenia linie mutacyjne charakteryzują się istotnie mniejszym osypywaniem sie nasion z łuszczyn. Po 4 tygodniach od dojrzałości technicznej 44,8% łuszczyn odmiany Californium było osypanych podczas gdy procent osypanych łuszczyn u linii mutacyjnych wahał się od 8,4 (krótkosłupkowe) do 24,0 (linia 306/6). Należy podkreślić, że są to wyniki otrzymane z dokładnego policzenia osypanych łuszczyn z około 50 roślin z każdego poletka tj. 150 roślin z każdego genotypu. Również ocena bonitacyjna wykonana niezależnie przez trzy osoby wykazała podobny procent osypanych łuszczyn. Doświadczenie z liniami mutacyjnymi, które wykazują mniejszy stopień osypywania nasion założono po raz drugi. Wykazało ono, że linie mutacyjne znacznie różnią się od odmiany Californium pod względem większości badanych cech. Z czterech porównywanych linii wszystkie miały istotnie mniejszą liczbę łuszczyn z rośliny od odmiany Californium. Linie mutacyjne miały również istotnie mniejszą liczbę nasion z rośliny i liczbę nasion w łuszczynie. Natomiast linie, (prawdopodobnie z powodu znacznie mniejszej liczby nasion), charakteryzowały się większą MTN w porównaniu z odmianą kontrolną. Ostatecznie wszystkie linie mutacyjne miały mniejszą (w tym trzy istotnie) masę nasion z rośliny.w porównaniu do odmiany Californium najbardziej zbliżoną pod względem cech struktury plonu była linia 306/6 K, a zdecydowanie najmniejsze wartości cech struktury plonu miał mutant krótkosłupkowy (dwukrotnie mniejszą liczbę nasion w łuszczynie i ponad dwukrotnie mniejszą masę nasion z rośliny). Badane linie mutacyjne rzepaku w małym stopniu różniły się pod względem zawartości kwasu oleinowego, linolowego i linolenowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zawartość kwasu erukowego w nasionach linii mutacyjnych pochodzących z odmian tradycyjnych była zbliżona do zawartości tego kwasu u odmiany Californium. Jedynie pojedyncze rośliny linii 306/6K zawierały kilka procent kwasu erukowego w nasionach. 4

5 W roku 2011 nie obserwowano znacznego osypywania się łuszczyn (w porównaniu do 2010). Wynikało to z korzystnego przebiegu warunków pogodowych (nie wystąpienie burz, gradu, silnych wiatrów i gwałtownych opadów w 2011) po osiągnięciu dojrzałości technicznej przez rośliny rzepaku. Po miesiącu od daty zbioru (w optymalnym czasie) procent osypanych łuszczyn zwiększył się jedynie od kilku do około 12%.(Californium). Podobnie jak w roku 2010 zarówno w czasie dojrzałości technicznej jak i w miesiąc po osiągnięciu dojrzałości technicznej linie mutacyjne charakteryzowały się znacznie mniejszą podatnością na osypywanie. Najbardziej odporną na osypywanie okazał się mutant krótkosłupkowy oraz linia mutacyjna 306/6A. Linia ta, podobnie jak w 2010 charakteryzowała się duża odpornością na osypywanie. Nasiona linii mutacyjnych nie różniły się pod względem zawartości tłuszczu, białka, ADF i NDF od odmiany Californium. Duże różnice wystąpiły pomiędzy liniami i odmianą Californium pod względem zawartością glukozynolanów. Różnice te dotyczyły zarówno sumy glukozynolanów jak i glukozynolanów alkenowych. Wartą podkreślenia jest wysoka zawartość tłuszczu w linii mutacyjnej 306/ Analiza dziedziczenia 4 cech jakościowych rzepaku ozimego W 2011 roku dodatkowo przeprowadzono analizę dziedziczenia zmutowanych cech na populacjach roślin pokolenia F 2 pochodzących z krzyżowania czterech linii mutacyjnych z odmianą Californium wykonanych w 2009 roku. Segregację pod względem zmutowanych cech obserwowano na wszystkich poletkach z roślinami pokolenia F 2. Mutacja o krótkosłupkowych kwiatach i zmienionej morfologii kwiatów (jednakowa długość pręcików, brak miodników itp). Krzyżowano rośliny linii mutacyjnej krótkosłupkowej z odmianą wzorcową Californium (matka). W pierwszym pokoleniu mieszańców wszystkie rośliny wykazywały budowę kwiatu taką jak wzorzec. Obserwacja 163 roślin pokolenia F 2 otrzymanego ze skrzyżowania linii mutacyjnej krótkosłupkowej z odmianą Californium wykazała, że 153 rośliny miały normalne płatki korony a 10 roślin miało kwiaty charakterystyczne dla linii mutacyjnej. Obliczona wartość chi kwadrat χ² = 0, dla przyjętego modelu dziedziczenia tj. segregacji fenotypowej 15 : 1 jest istotna na poziomie p = 0,99. Segregacja taka jest charakterystyczna dla allotetraploidów i pełnej dominacji allelu A 5

6 nad a 1 i a 2. Rośliny krótkosłupkowe mają genotyp a₁a₁a₂a₂. Pozostałe genotypy mają normalną" budowę płatków korony. Mutacja - pomarszczone płatki korony rzepaku ozimego. Kwiaty o takiej budowie sprzyjają zwiększeniu się stopnia obcopylności u tego gatunku. Mutacja ta stwarza także możliwość krzyżowania bez kastracji W pierwszym pokoleniu mieszańców wszystkie rośliny wykazywały budowę kwiatu taką jak wzorzec. Analiza segregacji fenotypowej 106 roślin pokolenia F 2 otrzymanego ze skrzyżowania linii mutacyjnej o pomarszczonych płatkach korony z odmianą Californium wykazała, że 97 roślin miało normalne płatki korony a 9 roślin miało kwiaty o pomarszczonych płatkach. Obliczona wartość chi kwadrat χ² = 0, co pozwoliło na przyjecie modelu segregacji fenotypowej 15 : 1 na poziomie p = 0,99. Segregacja taka jest charakterystyczna dla allotetraploidów i pełnej dominacji allelu A nad a 1 i a 2. Rośliny o pomarszczonych płatkach korony mają genotyp a₁a₁a₂a₂. Pozostałe genotypy mają normalną" budowę płatków korony. Mutacja wąskie (rozpierzchnięte ) płatki korony. Przeprowadzono krzyżowanie pomiędzy roślinami linii mutacyjnej o wąskich, rozpierzchniętych płatkach korony i odmianą wzorcową Californium (matka) o normalnuch, szerokich płatkach korony. W pierwszym pokoleniu mieszańców wszystkie rośliny wykazywały budowę kwiatu taką jak wzorzec. Obserwacja 88 roślin pokolenia F 2 otrzymanego ze skrzyżowania linii mutacyjnej o rozpierzchniętych płatkach korony z odmianą Californium wykazała, że 80 roślin miało normalne płatki korony a 8 roślin miało kwiaty o wąskich płatkach korony. Obliczona wartość chi-kwadrat χ² = 0,531 pozwoliła na przyjęcie modelu segregacji fenotypowej 15 : 1 na poziomie p = 0,95. Segregacja taka jest charakterystyczna dla allotetraploidów i pełnej dominacji allelu A. Rośliny o wąskich płatkach korony mają genotyp a₁a₁a₂a₂. Pozostałe genotypy mają normalną" budowę płatków korony. Jasno-żółte płatki korony. Płatki korony linii mutacyjnej maj ą cytrynowo- żółtą barwę płatków korony. Cecha ta może być dobrym markerem fenotypowym. W roku 2009 wykonano krzyżówkę pomiędzy roślinami linii mutacyjnej o jasno - żółtej barwie płatków korony i odmianą Californium o żółtej barwie płatków korony. (matka). 6

7 W pierwszym pokoleniu mieszańców wszystkie rośliny wykazywały budowę kwiatu taką jak wzorzec. W drugim pokoleniu obserwowano segregację fenotypową na rośliny o żółtej barwie płatków korony (42) i jasno żółtej barwie płatków korony (3). Przyjęty model dziedziczenia tej cechy (15:1) został zweryfikowany testem chi - kwadrat (chi kwadrat 0,017) na poziomie p = 0,99. - Rośliny form rodzicielskich, pokolenia F 1, F 2 opracowano pod względem analizowanych 11 cech biometrycznych oraz 12 dotyczących składu chemicznego nasion. Otrzymane wyniki posłużą do analizy dziedziczenia rozpatrywanych cech ilościowych 7.3 Prace wykonane w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Syntetyczna informacja o realizacji prac w 2011r.: W ramach wyżej wymienionej usługi badawczej w HR Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Oddział Borowo wykonał następujące prace: - W polu, w szkółkach rzepaku ozimego rosło 42 mieszańce F 1 pochodzące ze skrzyżowania form odpornych na pękanie łuszczyn z najlepszymi odmianami rzepaku oraz 7 mieszańców F 2. - Z wyżej wymienionych materiałów wybrano 300 pojedynków, które przeanalizowano na NIRsie na zawartość glukozynolanów. - Formy o najniższych zawartości glukozynolanów wysiano w szkółce w celu obserwacji wartości gospodarczej i cechy niepękania łuszczyn Na wysianym materiale odnotowano początek kwitnienia, koniec kwitnienia, wysokość oraz zimotrwałość. W 2011 roku wykonano również 5 kombinacji krzyżówkowych z formą odporną na pękanie łuszczyn 306/6/09 Łuczk. z plennymi odmianami. Ponadto w polu rosło 8 mieszańców F1 wyprowadzonych z krzyżowań pomiędzy restorerami ogu i niepękającymi formami 306/6/09 i 15/09 oraz 2 mieszańce F 2 typu restorer x forma niepękająca. Otrzymane z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin 33 formy rzepaku ozimego, z których 4 o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn wysiano w szklarni do krzyżowań. W Oddziale Małyszyn przeprowadzono analizy zawartości białka, tłuszczu, frakcji włókna i glukozynolanów wykonano na nasionach zebranych z 2000 roślin linii rodzicielskich, pokolenia F 1 i F 2 pochodzących z wybranych kombinacji krzyżowania. Analizy przeprowadzono przy użyciu spektrometru (NIRS) 7

8 Celem badań jest określenie sposobu dziedziczenia zmutowanych cech rzepaku ozimego i ocena przydatności niektórych zmutowanych cech w hodowli Harmonogram prac w bieżącym roku sprawozdawczym był realizowany zgodnie z planem: tak W jakim stopniu cel badania został osiągnięty: w stopniu dobrym. Bardzo niekorzystny przebieg warunków pogodowych w okresie wiosenno zimowym spowodował znaczne straty w obsadzie roślin i zamieranie kwiatów w okresie kwitnienia (mróz) 7. Najważniejsze osiągnięcia. Wieloletnie prace nad uzyskaniem genotypów rzepaku o znacznie zmniejszonej tendencji do osypywania łuszczyn rzepaku ozimego 8. Forma upowszechnienia wyników: Wyniki będą dostępne na specjalnej stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Katedra Genetyki i Hodowli Roślin. Linie mutacyjne charakteryzujące się znacznie zwiększoną odpornością na osypywanie łuszczyn zostały przekazane do Hodowli Roślin Strzelce Oddział Borowo i Oddział Małyszyn. 9. Wykaz prac opublikowanych w roku sprawozdawczym dot. danego tematu: 10. Wykaz prac złożonych do druku. 1/ Łuczkiewicz T., Bocianowski J., Nawracała J.: Efekt heterozji cech ilościowych rzepaku ozimego (Brassica napus L.) u mieszańców jednozerowych linii wsobnych krzyżowanych z odmianą Californium. IX Międzynarodowe Sympozjum Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych czerwca 2011 roku Kudowa Zdrój 2/ Łuczkiewicz T., Nawracała J., Bocianowski J.: Dziedziczenie kilku mutacji kwiatu rzepaku ozimego.nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych. Zakopane, do r 11. Przyczyny ewentualnych odstępstw od harmonogramu zapisanego w karcie realizacji tematu Informacja o wynikach współpracy naukowo-technicznej krajowej i z zagranicą (przy współpracy z za granicą podać kraj, firmę, temat). 13. W przypadku udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach itp, w szczególności zagranicznych: a/ cel i korzyści oraz stopień wykorzystania do realizacji zadania; b/ w jaki sposób wyjazd podniósł wartość merytoryczną realizowanego zadania. Data: Poznań Podpis kierownika tematu 8

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA decyzji MRiRW: HOR hn 801-16/13/ z dnia 13 maja 2013 zadanie nr 59 z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno  OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent : Monsanto Odmiany: DK EXSTROM (s. 2-4) DK EXQUISITE (s. 5-6) 1.

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Mieszańcowe i populacyjne odmiany rzepaku: jaką wybrać?

Mieszańcowe i populacyjne odmiany rzepaku: jaką wybrać? .pl https://www..pl Mieszańcowe i populacyjne odmiany rzepaku: jaką wybrać? Autor: dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska Data: 22 lutego 2016 Sytuacja na rynku płodów rolnych z roku na rok się pogarsza. W

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna

Rzepak ozimy nowe odmiany. Bazalt (d. BKH 4213) Odmiana populacyjna uprawa aktualności 24 COBORU. Nowe odmiany rzepaku ozimego Nowe rzepaki Rzepak ozimy jest, obok pszenicy ozimej i kukurydzy, ą, w przypadku której obserwujemy największy postęp biologiczny. Świadczy o

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

co pozwala im lepiej wykorzystywać wodę i składniki pokarmowe. Cena materiału siewnego takich odmian jest niestety wyższa.

co pozwala im lepiej wykorzystywać wodę i składniki pokarmowe. Cena materiału siewnego takich odmian jest niestety wyższa. uprawa 33 Szesnaście nowości COBORU. Nowe odmiany rzepaku ozimego Przy stałym wzroście udziału zbóż w płodozmianie, osiągającym w niektórych rejonach nawet 80%, rzepak bywa jedyną alternatywą dla zmianowania.

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń GROCH SIEWNY Wyniki doświadczeń Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion Nr decyzji MRiRW: HOR hn 801-9/13 zadanie nr 82 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa

Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa .pl https://www..pl Soja: odmiany najlepsze do Twojego gospodarstwa Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 23 marca 2017 Klasa gleby, regularnie przeprowadzane zabiegi agrotechniczne, ochrona roślin przed

Bardziej szczegółowo

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka .pl https://www..pl Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka Autor: prof. dr hab. inż. Marcin Kozak Data: 1 stycznia 2016 W Polsce problem ocieplenia klimatu, a co za tym idzie jego wpływu

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA RZEPAK 2017

OFERTA HANDLOWA RZEPAK 2017 OFERTA HANDLOWA RZEPAK 2017 Odmiany liniowe Hodowla Odmiana Jednostka sprzedaży Cena sprzedaży netto za jednostkę HR Strzelce BRENDY 2,0 mln nasion/3ha 340,00 zł/szt. HR Strzelce MARCELO 2,0 mln nasion/3ha

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Sprawozdanie 2016r Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor (KCRZG) Wykonawcy: dr hab. Paweł Cz. Czembor (ZGiHR) mgr Piotr Słowacki (ZGiHR) mgr

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy Przedmowa Przekazywana czytelnikowi książka jest podręcznikiem szczegółowej hodowli wybranych, uprawianych w Polsce gatunków roślin warzywnych. Do tej pory wydano w Polsce w 1967 roku jeden podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285 23

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: RZEPAK Odmiany: mieszańcowe i populacyjne Producent: Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2015 Spis treści Rzepak ozimy...................................

Bardziej szczegółowo

Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi?

Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi? .pl Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 19 marca 2017 Coraz większe zainteresowanie konsumentów budzą produkty bez GMO. Aby zatem sprostać wymogom rynku,

Bardziej szczegółowo

Temat badawczy 1 Ocena wewnętrznej struktury genetycznej odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta. Wyniki (opisać)

Temat badawczy 1 Ocena wewnętrznej struktury genetycznej odmian populacyjnych i mieszańcowych żyta. Wyniki (opisać) WYNIKI z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji Temat badawczy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Tab. 102. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: RZEPAK Odmiany: mieszańcowe i populacyjne. Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp.

Materiał siewny: RZEPAK Odmiany: mieszańcowe i populacyjne. Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: RZEPAK Odmiany: mieszańcowe i populacyjne Producent : KWS 2 SPIS: Odmiany mieszańcowe: 1.

Bardziej szczegółowo

Zboża rzekome. Gryka

Zboża rzekome. Gryka Zboża rzekome Grupę roślin rolniczych określanych jako zboża rzekome tworzą gatunki uprawne, które botanicznie nie są spokrewnione ze zbożami. Są to gatunki należące do klasy roślin dwuliściennych, jednak

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy. RzepaQ KWS kluczem do Twojego sukcesu

Rzepak ozimy. RzepaQ KWS kluczem do Twojego sukcesu Rzepak ozimy RzepaQ KWS kluczem do Twojego sukcesu Katalog odmian 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP Strona I. Wstęp...5 II Kilka słów o tym, dlaczego tak głośno dziś o hybrydach, a od klasycznych odmian populacyjnych

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Rzepak jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Rzepak jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Rzepak jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Konopie włókniste mgr Ewa Jackowska ZDOO Skołoszów Uwagi ogólne Znaczenie gospodarcze konopi (Cannabis sativa L.) w naszym kraju wynika głównie z

Konopie włókniste mgr Ewa Jackowska ZDOO Skołoszów Uwagi ogólne Znaczenie gospodarcze konopi (Cannabis sativa L.) w naszym kraju wynika głównie z Konopie włókniste mgr Ewa Jackowska ZDOO Skołoszów Uwagi ogólne Znaczenie gospodarcze konopi (Cannabis sativa L.) w naszym kraju wynika głównie z możliwości ich wielostronnego wykorzystania przemysłowego.

Bardziej szczegółowo

13. Łubin żółty

13. Łubin żółty 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sucha i ciepła pogoda w kwietniu przyczyniła się do szybkich, równomiernych

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres

Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein

Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein Spis treści Część I. Genetyczne podstawy hodowli roślin 1. Molekularne podstawy dziedziczenia cech... 15 Dariusz Crzebelus, Adeta Adamus, Maria Klein 1.1. Budowa DNA i przepływ informacji genetycznej...

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

Odmiany kukurydzy wydajne i szybkoschnące. Sprawdź nowości na rynku!

Odmiany kukurydzy wydajne i szybkoschnące. Sprawdź nowości na rynku! .pl https://www..pl Odmiany kukurydzy wydajne i szybkoschnące. Sprawdź nowości na rynku! Autor: Małgorzata Srebro Data: 1 lutego 2018 Odmiany kukurydzy w zależności od kierunku ich użytkowania mogą różnić

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ KATALOG ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona

JESIEŃ KATALOG ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO OFERTA NA LEPSZY PLON. nasiona JESIEŃ KATALOG ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO OFERTA NA LEPSZY PLON nasiona STRONA Paweł DAŃCZUK Prezes Zarządu Szanowni Państwo! Przed nami nowy sezon sprzedaży nasion rzepaku ozimego. W naszej ofercie znajdziecie

Bardziej szczegółowo

a) Zapisz genotyp tego mężczyzny... oraz zaznacz poniżej (A, B, C lub D), jaki procent gamet tego mężczyzny będzie miało genotyp ax b.

a) Zapisz genotyp tego mężczyzny... oraz zaznacz poniżej (A, B, C lub D), jaki procent gamet tego mężczyzny będzie miało genotyp ax b. W tomie 2 zbioru zadań z biologii z powodu nieprawidłowego wprowadzenia komendy przenoszenia spójników i przyimków do następnej linii wystąpiła zamiana samotnych dużych liter (A, I, W, U) na małe litery.

Bardziej szczegółowo

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1).

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1). WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 1 TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ, JERZY NAWRACAŁA,

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013.

Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Tab. 1 Rzepak ozimy. Odmiany badane w województwie pomorskim. Dobór ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR. Rok zbioru: 2013. Lp. Odmiana Rok wpisu do KRO w Polsce Rok włączenia do LZO Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA

PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I NA NASIONA Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych PRZYDATNOŚĆ ODMIAN WARZYW STRĄCZKOWYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podwojonych haploidów rzepaku ozimego uzyskanych z odmiany Bor

Charakterystyka podwojonych haploidów rzepaku ozimego uzyskanych z odmiany Bor Tom XXIII Rośliny Oleiste 22 Laurencja Szała, Krystyna Krótka, Krystyna Czernik-Kołodziej, Teresa Cegielska-Taras Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zmienność. środa, 23 listopada 11

Zmienność.  środa, 23 listopada 11 Zmienność http://ggoralski.com Zmienność Zmienność - rodzaje Zmienność obserwuje się zarówno między poszczególnymi osobnikami jak i między populacjami. Różnice te mogą mieć jednak różne podłoże. Mogą one

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 14 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę wybierając materiał siewny zbóż ozimych?

Na co zwrócić uwagę wybierając materiał siewny zbóż ozimych? .pl https://www..pl Na co zwrócić uwagę wybierając materiał siewny zbóż ozimych? Autor: Karol Bogacz Data: 10 maja 2017 Zboża ozime znajdują się obecnie w zaawansowanych stadiach rozwojowych w zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) Podstawowe informacje o nowej chorobie rzepaku. Odporność genetyczna - jedyna forma obrony.

Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) Podstawowe informacje o nowej chorobie rzepaku. Odporność genetyczna - jedyna forma obrony. Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) Podstawowe informacje o nowej chorobie rzepaku. Odporność genetyczna - jedyna forma obrony. Co to za choroba i gdzie występuje? Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) to jeden z najważniejszych,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1).

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1). Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych i zalecania agrotechniczne ze Stacji Doświadczalnej BASF w Pągowie woj. opolskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570

Bardziej szczegółowo

Misją spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom na terenie całego kraju dobrej jakości nasion

Misją spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom na terenie całego kraju dobrej jakości nasion KIEDYŚ Poznańska Hodowla Roślin, jako przedsiębiorstwo państwowe, została powołana w 1959 roku. W obecnej strukturze prawnej, spółki z o.o. istnieje od 1994 roku. Prace hodowlane zapoczątkowano w latach

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 078--37/11 zadanie nr 22 2. Nazwa tematu:

Bardziej szczegółowo

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53

Glifocyd 360 SL R-81/2012. Data wydania zezwolenia: R51/53 Glifocyd 360 SL Nazwa handlowa produktu: Nazwa posiadacza zezwolenia: Glifocyd 360 SL Zakłady Chemiczne 'Organika-Sarzyna' S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie

Bardziej szczegółowo

etiopska, 15 linii), x B. juncea (gorczyca sarepska, 6 linii), które występowały w doświadczeniu załoŝonym w jednym powtórzeniu na poletkach o pow. 3

etiopska, 15 linii), x B. juncea (gorczyca sarepska, 6 linii), które występowały w doświadczeniu załoŝonym w jednym powtórzeniu na poletkach o pow. 3 SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2013 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 801 dec 17/13 zadanie nr 60 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kukurydza: jak wybrać nasiona?

Kukurydza: jak wybrać nasiona? .pl https://www..pl Kukurydza: jak wybrać nasiona? Autor: Katarzyna Dobroń Data: 23 grudnia 2015 Tegoroczna kukurydza osiągała nie więcej niż 1,5 m wysokości, po czym rośliny zaczynały wiechować. Ich kolby

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Sygnatura wpisu Status 02-13/2014 2014-07-23 Wydano 02-12/2013 2013-07-15 Wydano 2-09/ 2013-01-21 Wydano 02-11/2012 2012-01-21 Wydano 2014-07-23 Zamierzone uwolnienie

Bardziej szczegółowo