KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy"

Transkrypt

1 1 Pozycja młodych ludzi na rynku pracy nie jest stabilna oraz podlega częstym zmianom. Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega, że obecnie 75 milionów młodych w skali globu pozostaje bez pracy, zaś w samej Unii Europejskiej ok. 5,5 miliona. Biorąc pod uwagę, że na całym świecie żyje ok. 200 milionów bezrobotnych w różnym wieku, prawie 40% z nich to ludzie młodzi. Na poziomie szkół kształcących zawodowo, takie zawody jak: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik ekonomista, technik informatyk czy technik mechanik nadal generują największą liczbę absolwentów i osób bezrobotnych. W kształceniu akademickim w Wielkopolsce przeważają osoby, które ukończyły kierunki takie jak: pedagogika, zarządzanie, administracja. Absolwenci po tych kierunkach często borykają się z problemem bezrobocia, gdyż rynek pracy nie zapewnia odpowiedniej liczby miejsc pracy dla tak dużej liczby osób tych specjalności. Należy odczarować złą opinię o szkołach zawodowych. Dziś sami pracodawcy życzyliby sobie, aby więcej osób kończyło szkoły zawodowe, a nie ogólniaki, a potem studia. Liczba absolwentów szkół zawodowych, podobnie jak poziom kształcenia w zawodówkach, niestety nie zmienia się od lat. Zaledwie co piąty absolwent gimnazjum wybiera szkołę zawodową, 30 proc. idzie do technikum, połowa uczniów zaś decyduje się na liceum. Bezrobocie młodzieży stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych zarówno w Europie, jak i w Polsce, a zaniechanie działań na rzecz jego ograniczenia może prowadzić do demonstracji społecznych, jakie miały miejsce np. w Hiszpanii. Efektem bezrobocia młodzieży może być ubóstwo, marginalizacja, w skrajnych przypadkach nawet wykluczenie społeczne. Może ono również skutkować pojawie-niem się zachowań patologicznych, jak: przestępczość, alkoholizm, narkomania, czy prostytucja. Ponadto powinniśmy dokładać starań, by młodzi ludzie nie opuszczali kraju w poszukiwaniu zatrudnienia za granicą. KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY Kierunki humanistyczne to swoista kuźnia bezrobotnych (ogólne przekonanie), rokrocznie dostarczająca więcej absolwentów historii czy psychologii, niż państwo jest w stanie przyjąć. Najmniejszy odsetek bezrobocia można zauważyć wśród absolwentów kierunków inżynieryjnotechnicznych (odsetek wynosi jedynie 7%) a także wśród absolwentów kierunków medycznych (8%). Prym wiodą także inżynierowie wszelkich specjalności. Analitycy rynku pracy informują, że najbardziej brakuje na rynku ślusarzy, stolarzy, hydraulików a mniejsze zapotrzebowanie jest na studentów kierunków humanistycznych, absolwentów pedagogiki, prawa czy psychologii. Kierunki, te mimo że jest po nich takie bezrobocie, wciąż są oblegane.

2 2 Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z dobrą znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Spora część projektów realizowanych w firmach odbywa się w oparciu o klienta, często klienta zagranicznego, tak więc co najmniej komunikatywna znajomość języków jest nieodzowna. PRZYCZYBY BEZROBOCIA WSRÓD MŁODYCH LUDZI Pracodawcy wskazują na kilka przyczyn gorszej sytuacji absolwentów na rynku pracy niż pozostałych grup poszukujących zatrudnienia. Przede wszystkim chodzi tutaj o: wysokie koszty związane z zatrudnieniem (tzn. koszty ubezpieczenia społecznego, chorobowego, rentowego i wypadkowego) niedostosowanie programów szkolnych do wykonywania pracy brak wiedzy praktycznej, przydatnej w codziennej pracy brak doświadczenia zawodowego (chociażby na poziomie stażu czy praktyk) lub też niski poziom umiejętności nabytych podczas trwania właśnie stażu czy praktyk wiele uczących się uważa, że ukończenie edukacji w wybranej dziedzinie jest warunkiem wystarczającym do ubiegania się o pracę. wygórowane oczekiwania względem pierwszej pracy ( głównie oczekiwania placowe) nieznajomość trendów rynku pracy nieumiejętność planowania przyszłości edukacyjno - zawodowej Ro wnież Komisja Europejska wskazała kilka takich przyczyn. Między innymi są to: przedwczesne kończenie nauki bez kwalifikacji, brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia zawodowego niepewne formy zatrudnienia, a następnie okresy bezrobocia ograniczone możliwości szkoleń niewystarczające/niewłaściwe programy rynku pracy sprzyjające aktywności. Wśród przyczyn bezrobocia osób młodych wymienić można także wydłużony wiek emerytalny. Między innymi spowodowane jest to tym, że młody pracownik nie może zastąpić starszego pracownika, ponieważ nie ma odpowiedniego doświadczenia.

3 3 BEZROBOCIE WSRDO MŁODYCH LUDZI Według Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia Polaków w wieku lata wynosiła w III kwartale 2014 roku 23,1%. Było to dokładnie tyle samo co w II kwartale 2014 roku i o 3,6 pkt proc. mniej niż w III kwartale roku Ostatni raz co najmniej tak głęboki spadek stopy z kwartału na kwartał miał miejsce sześć lat temu. FORMY PLANOWANIA KARIERY - sposoby zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi. 1. Działalność studencka Warto pomyśleć o przyszłości na studiach. Pomimo że to czas beztroski, to z drugiej strony należy zacząć planować karierę jak najwcześniej. Ważne jest, aby w ciągu tego okresu pogłębiać nie tylko wiedzę teoretyczną ale także i praktyczna. Dlatego też dobrze by było uczestniczyć czynnie w życiu uczelni. Rozwiązaniem na to są organizacje studenckie, koła naukowe, samorządy, organizacje czy zrzeszenia, do których każdy student może się zgłosić. Dzięki aktywnościach w tego typu miejscach można nauczyć się działania w grupie, wykonywania i koordynowania różnych projektów czy zarządzania ludźmi. Nabycie takich kompetencji, może okazać się bardzo przydatne w późniejszej pracy. 2. Wolontariat W Polsce nie cieszy się dużą popularnością. Osoby, które decydują się na podjęcie tego rodzaju aktywności robią to przede wszystkim z potrzeby serca. Pracodawcy coraz częściej doceniają altruizm młodych ludzi i chętnie takie osoby zatrudniają w swoich firmach. 3. Praktyki programowe i ponadprogramowe Każda uczelnia na większości kierunkach organizuje praktyki dla studentów. Celem jest przegotowanie studentów do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Służą również nabyciu nowych umiejętności. Warto podczas praktyk pokazać się z jak najlepszej strony. Niejednokrotnie zdarza że wkład pracy, wykonanie zleconych obowiązków może zostać docenione. do tego stopnia, że pracodawca, będzie chciał kontynuować współpracę z wyróżniającym się studentem - praktykantem. 4. Akademickie Biura Karier są to jednostki działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzone przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.

4 4 5. Staż Przysługuje on osobom bezrobotnym do 25 r. żm a w niektórych przypadkach do 27 - ale tylko w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Staż jest płatny. Maksymalny okres może wynieść 12 miesięcy. Mimo, że nie przemawia za nim wysokość otrzymanego honorarium jednak niesie za sobą wymierne korzyści, przede wszystkim umożliwia absolwentom doskonałe przygotowanie zawodowe, podniesienie kwalifikacji, a także nabycie nowych umiejętności. Zdobyte podczas stażu doświadczanie, może zapewnić, większą atrakcyjność na rynku pracy. 6. Studia podyplomowe Jest to alternatywa dla oso b, kto re chciałyby zmienić profil zawodowy lub przekwalifikować się. Oferta szkół wyższych jest bardzo bogata i zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety są to studia płatne, co oznacza, że przy braku zatrudnienia nie każdy może sobie na to pozwolić. jednak absolwent zarejestrowany w urzędzie pracy ma możliwość ubiegania się o ich dofinansowanie. 7. Szkolenia Każdy z nas ma pojęcie jak wygląda, na czym polega szkolenie. Warto brać udział w różnego typu szkoleniach czy warsztatch organizowanych nie tylko przez uczelnie, ale także wyszukiwać takich szkoleń samemu. Owszem, większość jest płatna, lecz czasami warto zainwestować w taką formę, ponieważ dzięki temu zwiększamy swoje szanse na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy a także maleją nasze szanse na bezrobociu. 8. Wyjazdy Erasmus + - Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów I praktykę, promuje mobilności pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Takie wyjazdy dają niesamotiwe możliwości doszlifowania swoich umiejętności nie tylko językowych, ale I interpersonalnych a zarazem organizacyjnych, które są jednymi z wielu przydatnych cech w przyszłej pracy. Planowanie kariery zawodowej wymaga nieustannego uwzględniania faktu, iż każda osoba stanowi niepowtarzalną indywidualność, dysponując jednocześnie określonym potencjałem rozwojowym. Planowanie własnej kariery powinno być zawsze inicjowane przez nas samych, a nie przez otoczenie. Każdy powinien wyraźnie zdefiniować swoje pragnienia i plany związane z rozwojem zawodowym, określić swoje aspiracje i punkt rozwoju zawodowego, w jakim zamierza znaleźć się za rok czy 10 lat. INSTYTUCJE WSPIERAJACE MŁODYCH LUDZI (WYBRANE)

5 5 1. Publiczne służby zatrudnienia Są to nic innego jak Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, do których zadań między innymi należy prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz organizacja i finansowanie szkoleń. 2. Ochotnicze Hufce Pracy są to instytucje, których działania są skierowane typowe na młodzież. Do głównych zadań OHP należy m.in.: prowadzenie pośrednictwa pracy, przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy. 3. Biura Karier przede wszystkim skierowane są dla studentów. Działalność biur karier nie ogranicza się tylko do przedstawiania studentom ofert pracy, ale organizuje także różnego rodzaju szkolenia, targi pracy czy też spotkania z pracodawcami. Poprzez udział w różnego tego typu działaniach, nie tylko zdobywa się doświadczenie, ale także umiejętność wykorzystania zdobytej podczas szkoleń czy targów wiedzy w praktyce. 4. Inkubatory przedsiębiorczości - są ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp. Każdy inkubator przedsiębiorczości posiada inny zakres usług. Jedne skupiają się na wsparciu merytorycznym przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych. 5. Fundacje są także jednymi z wielu instytucjami pomagającymi w walce z bezrobociem. Między innymi Fundacja Nadzieja w swojej działalności pomaga osobom bezrobotnym w założeniu własnej firmy. Fundacja ta utworzyła Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielający nieoprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobom długotrwale bezrobotnym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się między innymi realizacją wielu projektów, w tym takich, które w jakiś sposób przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych. Między innymi Program Generacja Przyszłości wspiera studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów. Mogą oni otrzymać wsparcie indywidualne do zł lub zespołowe do zł. To pieniądze na pokrycie kosztów m.in. wyjazdów na międzynarodowe zawody i konkursy czy zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej i odczynników. Program Kierunków zamawianych - Program Kierunków Zamawianych realizowany był w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

6 6 Wyższego. Program zakłada m.in. motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów wysokości 1000 zł oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki, aby mogły podnieść atrakcyjność kształcenia, organizując dla studentów np. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie biorące udział w projekcie oferują również nauczanie metodą e-learning, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy oraz doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych i laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy. Ministerstwo zamieniło program kierunków zamawianych na Program Rozwoju Kompetencji w nowej perspektywie finansowej UE w latach Minister nauki prof. Lena Kolarska- Bobińska podkreśla: Przedtem zamawialiśmy konkretne kierunki kształcenia, teraz zamawiamy kompetencje na wszystkich kierunkach studiów. Wierzymy, że dzięki tej zmianie filozofii absolwenci będą mieli większe szanse na rynku pracy i zmniejszy się bezrobocie wśród młodych. Program Rozwoju Kompetencji to nie tylko wzmacnianie najważniejszych kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, ale także wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, nacisk na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarności studiów. Wzmocnienie kształcenia przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, bez których trudno odnieść sukces na rynku pracy. PROGRAMY NA RZECZ ZWALCZENIA BEZROBOCIA WSRÓD MŁODZIEZY AKTYWNY ABSOLWENT - Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności działań pośredników pracy z urzędów pracy województwa lubelskiego w zakresie aktywizacji zawodowo społecznej absolwentów szkół wyższych z województwa lubelskiego poprzez zastosowane nowatorskiej metody. PROJEKT MOJA PIERWSZA PRACA - Projekt Moja Pierwsza Praca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób poszukujących pracy jak i pracodawców. Uczestnicy Projektu

7 7 podniosą swoje kwalifikacje oraz zdobędą doświadczenie zawodowe, adekwatne do oczekiwań pracodawców. Doradztwo personalne i trening zawodowy umożliwią Uczestnikom Projektu poznanie własnych predyspozycji i możliwości zawodowych. W wyniku realizacji Projektu pracodawcy uzyskają wykwalifikowaną kadrę oraz zostaną obniżone ich koszty przygotowania zawodowego pracowników. WSPARCIE W STARCIE - Celem Programu Wsparcie w starcie jest rozwój przedsiębiorczości dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na start biznesu dla osób bezrobotnych. Pilotaż programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu, który ruszył 17 listopada 2014 r., rozszerzono zasięg na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach programu? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (tj. do ,80 zł) - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej: absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; zarejestrowanych bezrobotnych; studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich). Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do ,84 zł) - dla: osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; podmiotów, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

8 8 - niepublicznych szkół, - niepublicznych przedszkoli, - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, żłobków lub klubów dziecięcych. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu: zakładania działalności gospodarczej; form opodatkowania działalności gospodarczej; prowadzenia księgowości. oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie. Na jakie wsparcie można liczyć? Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu (obecnie zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli. Jak otrzymać pożyczkę? Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka. MŁODZI NA RYNKU PRACY MPiPS opracowało program Młodzi na rynku pracy, który miał wspierać młode osoby we wchodzeniu na rynek pracy. Jego kluczowym elementem był pilotaż Twoja Kariera Twój Wybór. Został on wdrożony w 2012 r. i realizowany był do 2014 r. Rozwiązaniami testowanymi w ramach pilotażu są: indywidualne wsparcie opiekuna-asystenta bezrobotnego, promesa aktywizacji młodych obejmująca: bon szkoleniowy, bon na kształcenie zawodowe i policealne, bon na kształcenie podyplomowe, bon stażowy, bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej, dotacja na zasiedlenie, w ramach, której pozostawia się do dyspozycji

9 9 bezrobotnego kwotę zł brutto, na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy, w szczególności na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania. OGÓLOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja realizowana począwszy od 2009r. przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz promowania poradnictwa zawodowego i świadomego planowania kariery zawodowej. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje branżowe, jak również przedsiębiorców i pracodawców, którzy chcieliby w swoim środowisku pracy zrealizować pomysł związany z promowaniem poradnictwa zawodowego i planowania kariery zawodowej. Adresatami działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery mogą być wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu lub wyborze kierunku kształcenia, zawodu, pracy czy kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do uczniów (dzieci i młodzieży i studentów), jak i do osób dorosłych. Na poziomie ogólnokrajowym w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery uczestniczy wiele ministerstw. Na poziomie lokalnym biorą w nim udział liczne instytucje m.in. urzędy pracy, placówki oświatowe, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły wyższe wraz z ABK, ośrodki rekonwersji kadr resortu obrony narodowej oraz pracodawcy i przedsiębiorcy. Wydarzeniom towarzyszy wsparcie medialne z udziałem gazet ogólnopolskich i lokalnych oraz portali internetowych. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery mają miejsca wydarzenia o różnym charakterze: konferencje, seminaria, wykłady, fora dyskusyjne, targi pracy, wystawy, konkursy, quizy, festyny, happeningi, dni otwarte szkół, uczelni, placówek i instytucji resortów pracy oraz edukacji realizujących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. Ponadto odbywają się warsztaty, treningi i inne formy poradnictwa grupowego oraz porady i konsultacje indywidualne, projekcje filmów zawodoznawczych i prezentacje programów komputerowych wspierających podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych.

10 10 ZARZUTY WOBEC ABSOLWENTÓW Pracodawcy w kandydatach do pracy oprócz wiedzy i wykształcenia także wiele innych aspektów, cech czy zdolności. Największym zarzutem wobec absolwentów pracodawcy wymieniają przede wszystkim brak umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie studiów w miejscu pracy. Kolejnym zarzutem jest także brak pokory z strony absolwentów. Za małe zdolności samoorganizacyjne, interpersonalne oraz zawodowe to także kompetencje, których często absolwenci nie posiadają. Brak samodzielności, brak zaangażowania, brak samodzielności i lekceważący stosunek do pracy, niskie wykształcenie, zbyt duże wymagania finansowe, brak kwalifikacji i doświadczenia, niechęć do rozwijania się Według raportu UPP z roku 2012 do deficytowych umiejętności studentów można dodać między innymi : obsługa i kontakt z klientem, łatwość w rozwiązywaniu problemów, a także znajomość języków obcych. Na kolejnych miejscach nadmienić można umiejętności interpersonalne, praca w grupie, zdolność dostosowania się do zmian w otoczeniu, kreatywność, obsługa komputera, a także szybkie przyswajanie wiedzy. POKOLENIE Y NA RYNKU PRACY 1. Kim tak naprawdę jest pokolenie Y? - są to ludzie urodzeni pomiędzy 1985 rokiem a 2010 rokiem, 2. Charakterystyka pokolenia Y: Y to pokolenie urodzone między 1970/1980 a 1990 rokiem, czyli obecni dwudziesto-, trzydziesto-, a nawet czterdziestolatkowie. W Ameryce nazywani Pokoleniem Millenium lub klapek i ipodów, którego nie budzącym wątpliwości i przekonującym przedstawicielem, jest założyciel Facebooka, 23-letni Mark Zuckerberg młody, przedsiębiorczy, nastawiony na sukces nonkonformista. Dokładne wskazanie przedziału czasowego, w którym narodziło się Pokolenie Y, jest niemożliwe ze względu na brak wyraźnej granicy, która oddzielałaby to pokolenie od poprzedniego. Zróżnicowanie dat podawanych w literaturze wynika z procesu zmian związanych z rozwojem technik teleinformacyjnych, powszechnego dostępu do Internetu, posiadania telefonów komórkowych i komputerów osobistych, który w różnych częściach świata przebiegał z różnym nasilaniem. Podstawą klasyfikacji do określonego pokolenia jest perspektywa

11 11 czasowa i wspólne przeżywanie określonych zjawisk i doświadczeń historycznych, socjalnobytowych, kształtujących postawy. W przypadku Pokolenia Y są to osoby, które były socjalizowane przez media, w szczególności komputer. Uczyli się nie po to, by poszerzać wiedzę, z ciekawości świata, ale pragmatycznie, by w przyszłości zdobyć dobry zawód. W wieku 18 lat mają za sobą już różne doświadczenia, wszystkiego próbowali i często są rozczarowani bądź zmęczeni. Świat jest dla nich prosty i jednoznaczny, rzeczy są jednowymiarowe i jasne. Wszystkim rządzą liczby. Czas został odmierzony, wyścig rozpoczęty. Kto więcej, szybciej, mocniej, nauczy się, by potem zarobić i się dorobić, przeżyje, osiągnie sukces i będzie szczęśliwy. Idą do przodu, ale często nie dostają tego, czego pragnęli. Świat bywa bolesny. Dlatego często wybierają zatopienie w internecie, który jest oczywistą obok fizycznej przestrzenią życia, jak komórki są naturalnym narządem ich ciała, za pomocą którego najczęściej ze światem się komunikują. Są jednak znużeni i zmęczeni, nad wiek poważni i nieusatysfakcjonowani, ciągle nienasyceni. Pokolenie Y to młodzi ludzie wychowani w świecie nowych technologii. Nie istnieje dla nich życie bez komputerów, smartphonów i internetu. Nie korzystają z bibliotek, nie lubią papierowych gazet i ręcznego pisania. Błyskawicznie za to poruszają się po klawiaturze i w sieci, gdzie znajdują odpowiedzi na wszystkie pytania. To generacja Y jest teraz zatrudniana przez pracodawców. 3. Pokolenie Y na rynku pracy: Zostali wychowani na Narcyzów, a konfrontacja z rzeczywistością jest dla nich wielkim przeżyciem. Ukształtowani bez wpływu starego systemu, czekają ciągłych pochwał i natychmiastowych efektów, są krnąbrni, nie szanują starszych, lekceważą autorytety. Koncentrują się na poszukiwaniu własnego szczęścia i spełnienia poza pracą zawodową, ponieważ nie ma gwarancji zatrudnienia. Igreki znają swoją wartość, twardo negocjują warunki zatrudnienia, spodziewają się szybkich karier. Praca zawodowa związana jest dla nich z przyjemnością. Aktywność zawodowa znajduje się w hierarchii poniżej życia towarzyskiego. Praca stanowi środek do innych, ważniejszych w mniemaniu Pokolenia Y celów, do których należy założenie szczęśliwej rodziny, samorozwój i realizacja pasji. Cechuje ich odmienny od poprzedniego pokolenia (X) stosunek do dóbr materialnych. Ważniejsza jest jakość życia, jego doświadczanie, dlatego też charakterystyczną zasadą Pokolenia Y jest pracować i żyć. Cenią swój czas prywatny i odpoczynek, przez co preferują elastyczne formy zatrudnienia, o jakości życia zaczyna decydować bycie, a nie posiadanie. Generacja Y różni się od swoich poprzedników również gotowością do poświęcania życia prywatnego na rzecz zawodowego, a w stosunku do pracy mają konkretne i sprecyzowane wymagania. Niezwykle ważna jest dla Igreków idea work-life balance, czyli zachowanie równowagi miedzy życiem

12 12 prywatnym a zawodowym. Jak podkreśla E. Chester, Pokolenie Y to dzieci wolnego rynku, od życia oczekują satysfakcji, komfortu i wygody, aby uzyskać ich zaangażowanie należy zacząć mówić ich językiem, przedstawiać im wymierne korzyści z wykonywanej pracy i często nagradzać. Sukces mierzony pozycją społeczną, poziomem życia, zastępuje realizacja na gruncie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. W pracy zawodowej dla Y liczy się przede wszystkim dobre wynagrodzenie, tzn. adekwatne do wykonywanej pracy, brak napięć i stresów w pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Specyfika tej generacji, odnosząca się do sposobu myślenia o życiu i jego sensie, środowisku i trybie życia, przekłada się również na funkcjonowanie w miejscu pracy i określone zachowania oraz oczekiwania. Pracownicy pokolenia Y stanowią wyzwanie dla działów personalno-kadrowych, ponieważ mają swoją wizję kariery. MOCNE STRONY PRACOWNIKA Z POKOLENIA Y biegła obsługa i znajomość technologii ICT zadaniowe podejście do pracy niezależność i wysokie ambicje nacisk na rozwój osobisty i sukces finansowy poszukiwanie zmian i wyzwań jasne i wyraźnie określone oczekiwania wynikające z pewności siebie angażowanie w pracę, która jest interesująca i daje satysfakcję nacisk na dobrą reputację firmy i atmosferę w pracy umiejętność utrzymania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym wnoszą pomysłowość, twórczość, elastyczność i chęć podejmowania ryzyka SŁABE STRONY PRACOWNIKA Z POKOLENIA Y niechęć do podporządkowywania regułom zachowania roszczeniowe wobec pracodawcy, przejawiające się w opłacalności podejmowanych działań konieczność ciągłej stymulacji, uwagi i stosowania informacji zwrotnej niechęć do rutyny brak umiejętności w relacjach międzyludzkich i kontaktach bezpośrednich spowodowany komunikacją zdalną (preferują komunikację elektroniczną) kłopot z przyjmowaniem krytyki mniejsza tendencja do lojalności wobec pracodawcy przekładanie własnego komfortu i wygody nad poświęcenie dla pracy i pracodawcy Pracownicy z pokolenia Y są bardzo samodzielni i nie interesują ich zasady obowiązujące w pracy, co sprawia, że mają trudności z podporządkowaniem się regułom. Nie czują lojalności wobec pracodawcy, nie przyjmują krytyki i mają postawę roszczeniową. Bardzo cenią swój czas wolny. Kiedy mija 8 godzina pracy, długopisy wypadają z rąk. Nie widzą powodów do zostawania po godzinach.

13 13 Wyzwaniem w zarządzaniu pokoleniem Y może być niska dyscyplina pracy, niechęć do korporacyjnie narzucanych rozwiązań, w szczególności ingerujących w ich indywidualny branding (w szczególności dress code). Powszechnie zgłaszany przez menedżerów jest też brak poszanowania dla autorytetu przełożonego. Chcą pracować, ale nie całe życie - myślą o przyszłości na emeryturze, planują krótkoterminowo chętnie zakładają własną działalnośc gospodarczą nie jest istotna dla nich stabilna praca na dłuższy czas (przez co uważani są za nielojalnych pracowników) przywiązują dużą uwagę do życia prywatnego koncepcja Work Life Balance koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy "pracą" a życiem prywatnym. Zgodnie z ideą WLB, pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy. oczekują dużej swobody, elastycznego czasu pracy praca nie może ich ograniczać, muszą mieć czas na swoje zainteresowania przełożonych traktują jak równego sobie pracownika, ale z szerszymi kompetencjami świetnie obeznani w nowoczesnych technologiach dobrze rozwiązują czeste problemy, lecz słabiej radzą sobie z niestandardowymi.

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R.

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. PARTNERSTWO ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wsparcia pracodawców

Nowe formy wsparcia pracodawców Nowe formy wsparcia pracodawców Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Świadczenia aktywizacyjne Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie http://puppruszkow.pl/strona/pożyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/241 Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców - Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach - Okres trwania: 15-24

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes

Program Pierwszy biznes Program Pierwszy biznes Preferencyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy Warszawa, 6 lipca 2016 r. Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie Instrument polityki rynku

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. - Thomas Edison - Ta maksyma będzie towarzyszyć tegorocznej, już trzeciej, edycji projektu Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes

Program Pierwszy biznes Program Pierwszy biznes Preferencyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i tworzenia nowych stanowisk pracy Michał Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju Instrumentów Finansowych Departament Programów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Maria Bołtruszko, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28.Listopada 2016 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 5017

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 29 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 31 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 32 4 Osoby niepełnosprawne... 33 5 Osoby

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sylwetka absolwenta szkoły zawodowej z punktu widzenia instytucji rynku pracy

Sylwetka absolwenta szkoły zawodowej z punktu widzenia instytucji rynku pracy Sylwetka absolwenta szkoły zawodowej z punktu widzenia instytucji rynku pracy Marzena Słotwińska-Kanar Nałęczów, 17.06.2012 r. SYLWETKA ABSOLWENTA przychodzi absolwent do urzędu pracy POSTAWA I nie wie,

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Gwarancje dla Młodzieży To program wsparcia młodych na rynku pracy, który jest częścią pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisje

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTÓW, PRAKTYK, SZKOLEŃ I STAŻY ZAWODOWYCH Radosław Wiśniewski WGIPB UWM OLSZTYN IV FORUM KSZTAŁCENIA POWER: PROGRAM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo