KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY. WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy"

Transkrypt

1 1 Pozycja młodych ludzi na rynku pracy nie jest stabilna oraz podlega częstym zmianom. Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega, że obecnie 75 milionów młodych w skali globu pozostaje bez pracy, zaś w samej Unii Europejskiej ok. 5,5 miliona. Biorąc pod uwagę, że na całym świecie żyje ok. 200 milionów bezrobotnych w różnym wieku, prawie 40% z nich to ludzie młodzi. Na poziomie szkół kształcących zawodowo, takie zawody jak: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik ekonomista, technik informatyk czy technik mechanik nadal generują największą liczbę absolwentów i osób bezrobotnych. W kształceniu akademickim w Wielkopolsce przeważają osoby, które ukończyły kierunki takie jak: pedagogika, zarządzanie, administracja. Absolwenci po tych kierunkach często borykają się z problemem bezrobocia, gdyż rynek pracy nie zapewnia odpowiedniej liczby miejsc pracy dla tak dużej liczby osób tych specjalności. Należy odczarować złą opinię o szkołach zawodowych. Dziś sami pracodawcy życzyliby sobie, aby więcej osób kończyło szkoły zawodowe, a nie ogólniaki, a potem studia. Liczba absolwentów szkół zawodowych, podobnie jak poziom kształcenia w zawodówkach, niestety nie zmienia się od lat. Zaledwie co piąty absolwent gimnazjum wybiera szkołę zawodową, 30 proc. idzie do technikum, połowa uczniów zaś decyduje się na liceum. Bezrobocie młodzieży stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych zarówno w Europie, jak i w Polsce, a zaniechanie działań na rzecz jego ograniczenia może prowadzić do demonstracji społecznych, jakie miały miejsce np. w Hiszpanii. Efektem bezrobocia młodzieży może być ubóstwo, marginalizacja, w skrajnych przypadkach nawet wykluczenie społeczne. Może ono również skutkować pojawie-niem się zachowań patologicznych, jak: przestępczość, alkoholizm, narkomania, czy prostytucja. Ponadto powinniśmy dokładać starań, by młodzi ludzie nie opuszczali kraju w poszukiwaniu zatrudnienia za granicą. KIERUNEK KSZTAŁCENIA A MOŻLIWOŚC ZNALEZIENIA PRACY Kierunki humanistyczne to swoista kuźnia bezrobotnych (ogólne przekonanie), rokrocznie dostarczająca więcej absolwentów historii czy psychologii, niż państwo jest w stanie przyjąć. Najmniejszy odsetek bezrobocia można zauważyć wśród absolwentów kierunków inżynieryjnotechnicznych (odsetek wynosi jedynie 7%) a także wśród absolwentów kierunków medycznych (8%). Prym wiodą także inżynierowie wszelkich specjalności. Analitycy rynku pracy informują, że najbardziej brakuje na rynku ślusarzy, stolarzy, hydraulików a mniejsze zapotrzebowanie jest na studentów kierunków humanistycznych, absolwentów pedagogiki, prawa czy psychologii. Kierunki, te mimo że jest po nich takie bezrobocie, wciąż są oblegane.

2 2 Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z dobrą znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Spora część projektów realizowanych w firmach odbywa się w oparciu o klienta, często klienta zagranicznego, tak więc co najmniej komunikatywna znajomość języków jest nieodzowna. PRZYCZYBY BEZROBOCIA WSRÓD MŁODYCH LUDZI Pracodawcy wskazują na kilka przyczyn gorszej sytuacji absolwentów na rynku pracy niż pozostałych grup poszukujących zatrudnienia. Przede wszystkim chodzi tutaj o: wysokie koszty związane z zatrudnieniem (tzn. koszty ubezpieczenia społecznego, chorobowego, rentowego i wypadkowego) niedostosowanie programów szkolnych do wykonywania pracy brak wiedzy praktycznej, przydatnej w codziennej pracy brak doświadczenia zawodowego (chociażby na poziomie stażu czy praktyk) lub też niski poziom umiejętności nabytych podczas trwania właśnie stażu czy praktyk wiele uczących się uważa, że ukończenie edukacji w wybranej dziedzinie jest warunkiem wystarczającym do ubiegania się o pracę. wygórowane oczekiwania względem pierwszej pracy ( głównie oczekiwania placowe) nieznajomość trendów rynku pracy nieumiejętność planowania przyszłości edukacyjno - zawodowej Ro wnież Komisja Europejska wskazała kilka takich przyczyn. Między innymi są to: przedwczesne kończenie nauki bez kwalifikacji, brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia zawodowego niepewne formy zatrudnienia, a następnie okresy bezrobocia ograniczone możliwości szkoleń niewystarczające/niewłaściwe programy rynku pracy sprzyjające aktywności. Wśród przyczyn bezrobocia osób młodych wymienić można także wydłużony wiek emerytalny. Między innymi spowodowane jest to tym, że młody pracownik nie może zastąpić starszego pracownika, ponieważ nie ma odpowiedniego doświadczenia.

3 3 BEZROBOCIE WSRDO MŁODYCH LUDZI Według Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia Polaków w wieku lata wynosiła w III kwartale 2014 roku 23,1%. Było to dokładnie tyle samo co w II kwartale 2014 roku i o 3,6 pkt proc. mniej niż w III kwartale roku Ostatni raz co najmniej tak głęboki spadek stopy z kwartału na kwartał miał miejsce sześć lat temu. FORMY PLANOWANIA KARIERY - sposoby zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi. 1. Działalność studencka Warto pomyśleć o przyszłości na studiach. Pomimo że to czas beztroski, to z drugiej strony należy zacząć planować karierę jak najwcześniej. Ważne jest, aby w ciągu tego okresu pogłębiać nie tylko wiedzę teoretyczną ale także i praktyczna. Dlatego też dobrze by było uczestniczyć czynnie w życiu uczelni. Rozwiązaniem na to są organizacje studenckie, koła naukowe, samorządy, organizacje czy zrzeszenia, do których każdy student może się zgłosić. Dzięki aktywnościach w tego typu miejscach można nauczyć się działania w grupie, wykonywania i koordynowania różnych projektów czy zarządzania ludźmi. Nabycie takich kompetencji, może okazać się bardzo przydatne w późniejszej pracy. 2. Wolontariat W Polsce nie cieszy się dużą popularnością. Osoby, które decydują się na podjęcie tego rodzaju aktywności robią to przede wszystkim z potrzeby serca. Pracodawcy coraz częściej doceniają altruizm młodych ludzi i chętnie takie osoby zatrudniają w swoich firmach. 3. Praktyki programowe i ponadprogramowe Każda uczelnia na większości kierunkach organizuje praktyki dla studentów. Celem jest przegotowanie studentów do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Służą również nabyciu nowych umiejętności. Warto podczas praktyk pokazać się z jak najlepszej strony. Niejednokrotnie zdarza że wkład pracy, wykonanie zleconych obowiązków może zostać docenione. do tego stopnia, że pracodawca, będzie chciał kontynuować współpracę z wyróżniającym się studentem - praktykantem. 4. Akademickie Biura Karier są to jednostki działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzone przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.

4 4 5. Staż Przysługuje on osobom bezrobotnym do 25 r. żm a w niektórych przypadkach do 27 - ale tylko w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Staż jest płatny. Maksymalny okres może wynieść 12 miesięcy. Mimo, że nie przemawia za nim wysokość otrzymanego honorarium jednak niesie za sobą wymierne korzyści, przede wszystkim umożliwia absolwentom doskonałe przygotowanie zawodowe, podniesienie kwalifikacji, a także nabycie nowych umiejętności. Zdobyte podczas stażu doświadczanie, może zapewnić, większą atrakcyjność na rynku pracy. 6. Studia podyplomowe Jest to alternatywa dla oso b, kto re chciałyby zmienić profil zawodowy lub przekwalifikować się. Oferta szkół wyższych jest bardzo bogata i zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety są to studia płatne, co oznacza, że przy braku zatrudnienia nie każdy może sobie na to pozwolić. jednak absolwent zarejestrowany w urzędzie pracy ma możliwość ubiegania się o ich dofinansowanie. 7. Szkolenia Każdy z nas ma pojęcie jak wygląda, na czym polega szkolenie. Warto brać udział w różnego typu szkoleniach czy warsztatch organizowanych nie tylko przez uczelnie, ale także wyszukiwać takich szkoleń samemu. Owszem, większość jest płatna, lecz czasami warto zainwestować w taką formę, ponieważ dzięki temu zwiększamy swoje szanse na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy a także maleją nasze szanse na bezrobociu. 8. Wyjazdy Erasmus + - Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów I praktykę, promuje mobilności pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Takie wyjazdy dają niesamotiwe możliwości doszlifowania swoich umiejętności nie tylko językowych, ale I interpersonalnych a zarazem organizacyjnych, które są jednymi z wielu przydatnych cech w przyszłej pracy. Planowanie kariery zawodowej wymaga nieustannego uwzględniania faktu, iż każda osoba stanowi niepowtarzalną indywidualność, dysponując jednocześnie określonym potencjałem rozwojowym. Planowanie własnej kariery powinno być zawsze inicjowane przez nas samych, a nie przez otoczenie. Każdy powinien wyraźnie zdefiniować swoje pragnienia i plany związane z rozwojem zawodowym, określić swoje aspiracje i punkt rozwoju zawodowego, w jakim zamierza znaleźć się za rok czy 10 lat. INSTYTUCJE WSPIERAJACE MŁODYCH LUDZI (WYBRANE)

5 5 1. Publiczne służby zatrudnienia Są to nic innego jak Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, do których zadań między innymi należy prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz organizacja i finansowanie szkoleń. 2. Ochotnicze Hufce Pracy są to instytucje, których działania są skierowane typowe na młodzież. Do głównych zadań OHP należy m.in.: prowadzenie pośrednictwa pracy, przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy. 3. Biura Karier przede wszystkim skierowane są dla studentów. Działalność biur karier nie ogranicza się tylko do przedstawiania studentom ofert pracy, ale organizuje także różnego rodzaju szkolenia, targi pracy czy też spotkania z pracodawcami. Poprzez udział w różnego tego typu działaniach, nie tylko zdobywa się doświadczenie, ale także umiejętność wykorzystania zdobytej podczas szkoleń czy targów wiedzy w praktyce. 4. Inkubatory przedsiębiorczości - są ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp. Każdy inkubator przedsiębiorczości posiada inny zakres usług. Jedne skupiają się na wsparciu merytorycznym przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych. 5. Fundacje są także jednymi z wielu instytucjami pomagającymi w walce z bezrobociem. Między innymi Fundacja Nadzieja w swojej działalności pomaga osobom bezrobotnym w założeniu własnej firmy. Fundacja ta utworzyła Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielający nieoprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobom długotrwale bezrobotnym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się między innymi realizacją wielu projektów, w tym takich, które w jakiś sposób przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych. Między innymi Program Generacja Przyszłości wspiera studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów. Mogą oni otrzymać wsparcie indywidualne do zł lub zespołowe do zł. To pieniądze na pokrycie kosztów m.in. wyjazdów na międzynarodowe zawody i konkursy czy zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej i odczynników. Program Kierunków zamawianych - Program Kierunków Zamawianych realizowany był w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

6 6 Wyższego. Program zakłada m.in. motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów wysokości 1000 zł oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki, aby mogły podnieść atrakcyjność kształcenia, organizując dla studentów np. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie biorące udział w projekcie oferują również nauczanie metodą e-learning, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów komputerowych, mogą korzystać z wiedzy oraz doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych i laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy. Ministerstwo zamieniło program kierunków zamawianych na Program Rozwoju Kompetencji w nowej perspektywie finansowej UE w latach Minister nauki prof. Lena Kolarska- Bobińska podkreśla: Przedtem zamawialiśmy konkretne kierunki kształcenia, teraz zamawiamy kompetencje na wszystkich kierunkach studiów. Wierzymy, że dzięki tej zmianie filozofii absolwenci będą mieli większe szanse na rynku pracy i zmniejszy się bezrobocie wśród młodych. Program Rozwoju Kompetencji to nie tylko wzmacnianie najważniejszych kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, ale także wspieranie nowoczesnych metod dydaktycznych, nacisk na zajęcia warsztatowe, na wykorzystanie nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarności studiów. Wzmocnienie kształcenia przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych, bez których trudno odnieść sukces na rynku pracy. PROGRAMY NA RZECZ ZWALCZENIA BEZROBOCIA WSRÓD MŁODZIEZY AKTYWNY ABSOLWENT - Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności działań pośredników pracy z urzędów pracy województwa lubelskiego w zakresie aktywizacji zawodowo społecznej absolwentów szkół wyższych z województwa lubelskiego poprzez zastosowane nowatorskiej metody. PROJEKT MOJA PIERWSZA PRACA - Projekt Moja Pierwsza Praca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób poszukujących pracy jak i pracodawców. Uczestnicy Projektu

7 7 podniosą swoje kwalifikacje oraz zdobędą doświadczenie zawodowe, adekwatne do oczekiwań pracodawców. Doradztwo personalne i trening zawodowy umożliwią Uczestnikom Projektu poznanie własnych predyspozycji i możliwości zawodowych. W wyniku realizacji Projektu pracodawcy uzyskają wykwalifikowaną kadrę oraz zostaną obniżone ich koszty przygotowania zawodowego pracowników. WSPARCIE W STARCIE - Celem Programu Wsparcie w starcie jest rozwój przedsiębiorczości dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na start biznesu dla osób bezrobotnych. Pilotaż programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. W ramach II etapu, który ruszył 17 listopada 2014 r., rozszerzono zasięg na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Z jakiego wsparcia można skorzystać w ramach programu? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (tj. do ,80 zł) - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej: absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; zarejestrowanych bezrobotnych; studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich). Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do ,84 zł) - dla: osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; podmiotów, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

8 8 - niepublicznych szkół, - niepublicznych przedszkoli, - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, żłobków lub klubów dziecięcych. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu: zakładania działalności gospodarczej; form opodatkowania działalności gospodarczej; prowadzenia księgowości. oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie. Na jakie wsparcie można liczyć? Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu (obecnie zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli. Jak otrzymać pożyczkę? Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka. MŁODZI NA RYNKU PRACY MPiPS opracowało program Młodzi na rynku pracy, który miał wspierać młode osoby we wchodzeniu na rynek pracy. Jego kluczowym elementem był pilotaż Twoja Kariera Twój Wybór. Został on wdrożony w 2012 r. i realizowany był do 2014 r. Rozwiązaniami testowanymi w ramach pilotażu są: indywidualne wsparcie opiekuna-asystenta bezrobotnego, promesa aktywizacji młodych obejmująca: bon szkoleniowy, bon na kształcenie zawodowe i policealne, bon na kształcenie podyplomowe, bon stażowy, bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej, dotacja na zasiedlenie, w ramach, której pozostawia się do dyspozycji

9 9 bezrobotnego kwotę zł brutto, na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy, w szczególności na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania. OGÓLOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja realizowana począwszy od 2009r. przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw na rzecz promowania poradnictwa zawodowego i świadomego planowania kariery zawodowej. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje branżowe, jak również przedsiębiorców i pracodawców, którzy chcieliby w swoim środowisku pracy zrealizować pomysł związany z promowaniem poradnictwa zawodowego i planowania kariery zawodowej. Adresatami działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery mogą być wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu lub wyborze kierunku kształcenia, zawodu, pracy czy kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do uczniów (dzieci i młodzieży i studentów), jak i do osób dorosłych. Na poziomie ogólnokrajowym w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery uczestniczy wiele ministerstw. Na poziomie lokalnym biorą w nim udział liczne instytucje m.in. urzędy pracy, placówki oświatowe, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły wyższe wraz z ABK, ośrodki rekonwersji kadr resortu obrony narodowej oraz pracodawcy i przedsiębiorcy. Wydarzeniom towarzyszy wsparcie medialne z udziałem gazet ogólnopolskich i lokalnych oraz portali internetowych. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery mają miejsca wydarzenia o różnym charakterze: konferencje, seminaria, wykłady, fora dyskusyjne, targi pracy, wystawy, konkursy, quizy, festyny, happeningi, dni otwarte szkół, uczelni, placówek i instytucji resortów pracy oraz edukacji realizujących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego. Ponadto odbywają się warsztaty, treningi i inne formy poradnictwa grupowego oraz porady i konsultacje indywidualne, projekcje filmów zawodoznawczych i prezentacje programów komputerowych wspierających podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych.

10 10 ZARZUTY WOBEC ABSOLWENTÓW Pracodawcy w kandydatach do pracy oprócz wiedzy i wykształcenia także wiele innych aspektów, cech czy zdolności. Największym zarzutem wobec absolwentów pracodawcy wymieniają przede wszystkim brak umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie studiów w miejscu pracy. Kolejnym zarzutem jest także brak pokory z strony absolwentów. Za małe zdolności samoorganizacyjne, interpersonalne oraz zawodowe to także kompetencje, których często absolwenci nie posiadają. Brak samodzielności, brak zaangażowania, brak samodzielności i lekceważący stosunek do pracy, niskie wykształcenie, zbyt duże wymagania finansowe, brak kwalifikacji i doświadczenia, niechęć do rozwijania się Według raportu UPP z roku 2012 do deficytowych umiejętności studentów można dodać między innymi : obsługa i kontakt z klientem, łatwość w rozwiązywaniu problemów, a także znajomość języków obcych. Na kolejnych miejscach nadmienić można umiejętności interpersonalne, praca w grupie, zdolność dostosowania się do zmian w otoczeniu, kreatywność, obsługa komputera, a także szybkie przyswajanie wiedzy. POKOLENIE Y NA RYNKU PRACY 1. Kim tak naprawdę jest pokolenie Y? - są to ludzie urodzeni pomiędzy 1985 rokiem a 2010 rokiem, 2. Charakterystyka pokolenia Y: Y to pokolenie urodzone między 1970/1980 a 1990 rokiem, czyli obecni dwudziesto-, trzydziesto-, a nawet czterdziestolatkowie. W Ameryce nazywani Pokoleniem Millenium lub klapek i ipodów, którego nie budzącym wątpliwości i przekonującym przedstawicielem, jest założyciel Facebooka, 23-letni Mark Zuckerberg młody, przedsiębiorczy, nastawiony na sukces nonkonformista. Dokładne wskazanie przedziału czasowego, w którym narodziło się Pokolenie Y, jest niemożliwe ze względu na brak wyraźnej granicy, która oddzielałaby to pokolenie od poprzedniego. Zróżnicowanie dat podawanych w literaturze wynika z procesu zmian związanych z rozwojem technik teleinformacyjnych, powszechnego dostępu do Internetu, posiadania telefonów komórkowych i komputerów osobistych, który w różnych częściach świata przebiegał z różnym nasilaniem. Podstawą klasyfikacji do określonego pokolenia jest perspektywa

11 11 czasowa i wspólne przeżywanie określonych zjawisk i doświadczeń historycznych, socjalnobytowych, kształtujących postawy. W przypadku Pokolenia Y są to osoby, które były socjalizowane przez media, w szczególności komputer. Uczyli się nie po to, by poszerzać wiedzę, z ciekawości świata, ale pragmatycznie, by w przyszłości zdobyć dobry zawód. W wieku 18 lat mają za sobą już różne doświadczenia, wszystkiego próbowali i często są rozczarowani bądź zmęczeni. Świat jest dla nich prosty i jednoznaczny, rzeczy są jednowymiarowe i jasne. Wszystkim rządzą liczby. Czas został odmierzony, wyścig rozpoczęty. Kto więcej, szybciej, mocniej, nauczy się, by potem zarobić i się dorobić, przeżyje, osiągnie sukces i będzie szczęśliwy. Idą do przodu, ale często nie dostają tego, czego pragnęli. Świat bywa bolesny. Dlatego często wybierają zatopienie w internecie, który jest oczywistą obok fizycznej przestrzenią życia, jak komórki są naturalnym narządem ich ciała, za pomocą którego najczęściej ze światem się komunikują. Są jednak znużeni i zmęczeni, nad wiek poważni i nieusatysfakcjonowani, ciągle nienasyceni. Pokolenie Y to młodzi ludzie wychowani w świecie nowych technologii. Nie istnieje dla nich życie bez komputerów, smartphonów i internetu. Nie korzystają z bibliotek, nie lubią papierowych gazet i ręcznego pisania. Błyskawicznie za to poruszają się po klawiaturze i w sieci, gdzie znajdują odpowiedzi na wszystkie pytania. To generacja Y jest teraz zatrudniana przez pracodawców. 3. Pokolenie Y na rynku pracy: Zostali wychowani na Narcyzów, a konfrontacja z rzeczywistością jest dla nich wielkim przeżyciem. Ukształtowani bez wpływu starego systemu, czekają ciągłych pochwał i natychmiastowych efektów, są krnąbrni, nie szanują starszych, lekceważą autorytety. Koncentrują się na poszukiwaniu własnego szczęścia i spełnienia poza pracą zawodową, ponieważ nie ma gwarancji zatrudnienia. Igreki znają swoją wartość, twardo negocjują warunki zatrudnienia, spodziewają się szybkich karier. Praca zawodowa związana jest dla nich z przyjemnością. Aktywność zawodowa znajduje się w hierarchii poniżej życia towarzyskiego. Praca stanowi środek do innych, ważniejszych w mniemaniu Pokolenia Y celów, do których należy założenie szczęśliwej rodziny, samorozwój i realizacja pasji. Cechuje ich odmienny od poprzedniego pokolenia (X) stosunek do dóbr materialnych. Ważniejsza jest jakość życia, jego doświadczanie, dlatego też charakterystyczną zasadą Pokolenia Y jest pracować i żyć. Cenią swój czas prywatny i odpoczynek, przez co preferują elastyczne formy zatrudnienia, o jakości życia zaczyna decydować bycie, a nie posiadanie. Generacja Y różni się od swoich poprzedników również gotowością do poświęcania życia prywatnego na rzecz zawodowego, a w stosunku do pracy mają konkretne i sprecyzowane wymagania. Niezwykle ważna jest dla Igreków idea work-life balance, czyli zachowanie równowagi miedzy życiem

12 12 prywatnym a zawodowym. Jak podkreśla E. Chester, Pokolenie Y to dzieci wolnego rynku, od życia oczekują satysfakcji, komfortu i wygody, aby uzyskać ich zaangażowanie należy zacząć mówić ich językiem, przedstawiać im wymierne korzyści z wykonywanej pracy i często nagradzać. Sukces mierzony pozycją społeczną, poziomem życia, zastępuje realizacja na gruncie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. W pracy zawodowej dla Y liczy się przede wszystkim dobre wynagrodzenie, tzn. adekwatne do wykonywanej pracy, brak napięć i stresów w pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Specyfika tej generacji, odnosząca się do sposobu myślenia o życiu i jego sensie, środowisku i trybie życia, przekłada się również na funkcjonowanie w miejscu pracy i określone zachowania oraz oczekiwania. Pracownicy pokolenia Y stanowią wyzwanie dla działów personalno-kadrowych, ponieważ mają swoją wizję kariery. MOCNE STRONY PRACOWNIKA Z POKOLENIA Y biegła obsługa i znajomość technologii ICT zadaniowe podejście do pracy niezależność i wysokie ambicje nacisk na rozwój osobisty i sukces finansowy poszukiwanie zmian i wyzwań jasne i wyraźnie określone oczekiwania wynikające z pewności siebie angażowanie w pracę, która jest interesująca i daje satysfakcję nacisk na dobrą reputację firmy i atmosferę w pracy umiejętność utrzymania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym wnoszą pomysłowość, twórczość, elastyczność i chęć podejmowania ryzyka SŁABE STRONY PRACOWNIKA Z POKOLENIA Y niechęć do podporządkowywania regułom zachowania roszczeniowe wobec pracodawcy, przejawiające się w opłacalności podejmowanych działań konieczność ciągłej stymulacji, uwagi i stosowania informacji zwrotnej niechęć do rutyny brak umiejętności w relacjach międzyludzkich i kontaktach bezpośrednich spowodowany komunikacją zdalną (preferują komunikację elektroniczną) kłopot z przyjmowaniem krytyki mniejsza tendencja do lojalności wobec pracodawcy przekładanie własnego komfortu i wygody nad poświęcenie dla pracy i pracodawcy Pracownicy z pokolenia Y są bardzo samodzielni i nie interesują ich zasady obowiązujące w pracy, co sprawia, że mają trudności z podporządkowaniem się regułom. Nie czują lojalności wobec pracodawcy, nie przyjmują krytyki i mają postawę roszczeniową. Bardzo cenią swój czas wolny. Kiedy mija 8 godzina pracy, długopisy wypadają z rąk. Nie widzą powodów do zostawania po godzinach.

13 13 Wyzwaniem w zarządzaniu pokoleniem Y może być niska dyscyplina pracy, niechęć do korporacyjnie narzucanych rozwiązań, w szczególności ingerujących w ich indywidualny branding (w szczególności dress code). Powszechnie zgłaszany przez menedżerów jest też brak poszanowania dla autorytetu przełożonego. Chcą pracować, ale nie całe życie - myślą o przyszłości na emeryturze, planują krótkoterminowo chętnie zakładają własną działalnośc gospodarczą nie jest istotna dla nich stabilna praca na dłuższy czas (przez co uważani są za nielojalnych pracowników) przywiązują dużą uwagę do życia prywatnego koncepcja Work Life Balance koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy "pracą" a życiem prywatnym. Zgodnie z ideą WLB, pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy. oczekują dużej swobody, elastycznego czasu pracy praca nie może ich ograniczać, muszą mieć czas na swoje zainteresowania przełożonych traktują jak równego sobie pracownika, ale z szerszymi kompetencjami świetnie obeznani w nowoczesnych technologiach dobrze rozwiązują czeste problemy, lecz słabiej radzą sobie z niestandardowymi.

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo