POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo musi prowadzić tu działania z pogranicza polityki gospodarczej i polityki społecznej. Zadaniem instytucji powoływanych w celu regulacji rynku pracy jest prowadzenie działań mających przyczynić się do poprawy sytuacji nierównowagi na tym rynku. Szczególnie powinny się one skupić na zmniejszaniu bezrobocia, które stanowi ogromny problem wielu krajów o gospodarce rynkowej, w tym również Polski. W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się dużą różnorodność modeli przeciwdziałania bezrobociu, które przy pewnym uproszczeniu można sprowadzić do dwóch podstawowych nurtów 1 : modele obejmujące aktywne środki i programy rynku pracy 2, mające wpłynąć na poprawę kwalifikacji bezrobotnych i pracowników, stwarzać zachęty dla przedsiębiorstw w celu zwiększania w nich zatrudnienia oraz 1 Por. M. Kabaj, Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy? [w:] Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999, s. 56 i dalsze. 2 Aktywne formy działań na rynku pracy zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

2 28 wskazywać wszelkie działania skierowane na redukcję przyczyn bezrobocia (model substytucyjny); modele oparte na zintegrowanej prozatrudnieniowej polityce społeczno- -gospodarczej, w której aktywna polityka rynku pracy jest istotnym, ale nie jedynym składnikiem. W modelach tych podkreśla się rolę polityki gospodarczej w tworzeniu miejsc pracy, w szczególności zaś polityki budżetowej, pieniężnej, cenowo-dochodowej i współpracy z zagranicą (model komplementarny). Wymienione nurty są konstrukcjami skrajnymi. W rzeczywistości w polityce rynku pracy poszczególnych krajów obserwuje się współistnienie wielu elementów jednego i drugiego nurtu oraz dostrzega się ich ewolucję w czasie uwarunkowaną czynnikami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi ROLA PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE Zadania państwa w zakresie polityki rynku pracy w Polsce określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 3. Ustawa ta zreformowała zasady funkcjonowania instytucji rynku pracy, takich jak: Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, publiczne służby zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) działają w obrębie sfery edukacji, kształcenia i wychowania młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich, często dotkniętych patologiami, narażonej na wykluczenie społeczne, a także młodzieży wiejskiej i bezrobotnej (poniżej 25 roku życia). OHP dysponują 10 centrami kształcenia i wychowania skupiającymi około 1300 młodych ludzi pochodzących z różnych regionów Polski, 26 ośrodkami szkolenia i wychowania obejmującymi opieką około 3000 uczestników, 300 hufcami pracy, wraz ze środowiskowymi hufcami pracy, które obejmują działalnością grupę prawie uczestników 4. Oprócz wymienionej działalności, w strukturach OHP działa 49 centrów eduka- 3 Dz.U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 4 Krajowa strategia zatrudnienia na lata , Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 20 i dalsze.

3 29 cji i pracy młodzieży, zlokalizowanych na terenie dawnych województw, 49 mobilnych centrów informacji zawodowej i 49 młodzieżowych biur pracy oraz działających w ich strukturach blisko 130 klubów pracy. Agencje zatrudnienia są to niepubliczne organizacje, świadczące usługi z zakresu pośrednictwa pracy, pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Niepubliczne agencje zatrudnienia wykazują dużą sprawność w warunkach zwiększających się oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy, zwłaszcza w przypadku świadczenia usług dla pracodawców zagranicznych. Kolejna instytucja rynku pracy w Polsce to instytucje szkoleniowe, które są niepublicznymi podmiotami prowadzącymi działalność na podstawie odrębnych przepisów, szczególnie w zakresie edukacji pozaszkolnej. Do instytucji kontraktowanych przez publiczne służby zatrudnienia należą: szkoły publiczne, placówki lub ośrodki wyspecjalizowane w kształceniu ustawicznym osób dorosłych, niepubliczne szkoły lub placówki wpisane do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Edukację pozaszkolną prowadzą również szkoły wyższe, placówki naukowo-badawcze, stowarzyszenia zawodowe i branżowe oraz przedsiębiorstwa. W rejestrze instytucji szkoleniowych, prowadzonym przez urzędy pracy, realizujących usługi szkoleniowe dla bezrobotnych, znajduje się ponad 2700 podmiotów (stan na koniec 2005 r.). Wśród instytucji rynku pracy należy wymienić także instytucje dialogu społecznego, czyli organizacje i instytucje zajmujące się szeroko pojętą problematyką pracy, tj. organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i OHP w celu realizacji zadań określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz instytucje partnerstwa lokalnego, które służą realizacji inicjatyw partnerów rynku pracy, tworzonych na rzecz wykonania zadań określonych ustawą i wspieranych przez organy samorządu terytorialnego 5. Płaszczyzną dialogu i partnerstwa społecznego są rady zatrudnienia, których reprezentantem na szczeblu krajowym jest Naczelna Rada Zatrudnienia, będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra pracy. Podobną rolę odgrywają wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, działające, odpowiednio, na rzecz marszałków i starostów. W konsultacjach dotyczących zagadnień polityki zatrudnienia istotna rola przypada także Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkim Komisjom Dialogu Społecznego. 5 Ibidem, s. 20.

4 30 Dialog między organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców może w najbliższej przyszłości przesądzać o kierunkach rozwoju stosunków pracy, a w szczególności o kierunkach uelastyczniania tych stosunków. Dlatego też istotne jest wzmocnienie dialogu społecznego, zarówno na poziomie centralnym, jak i zakładu pracy. Polityka państwa w tym zakresie określa proceduralne ramy i poprzez odpowiednie ustawodawstwo stymuluje relacje społeczne w ramach dialogu pracodawca pracownik. Rozwój zasad prowadzenia rzetelnego dialogu powinien przyczynić się do rozwoju wzajemnych stosunków w kierunku pożądanym przez najważniejsze strony dialogu. Z kolei partnerstwo lokalne jest ideą relatywnie młodą, wypływającą z bardzo oczywistych przesłanek. Mianowicie, inicjatywa ta ma na celu budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami na rzecz ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Najważniejszym zadaniem na poziomie lokalnym jest zachęcanie partnerów lokalnych do wspólnego działania i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają 6. Ta nowatorska formuła działań na rynku pracy, w rozumieniu działań opartych na partnerstwie lokalnym, wpływa na poszerzanie możliwości wykonywanych usług zatrudnieniowych poprzez sektor pozarządowy i organizacje partnerów społecznych. System publicznych służb zatrudnienia zyskał w ten sposób wsparcie, polegające na możliwości zlecania i kontraktowania usług zatrudnieniowych realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia organizacjom pożytku publicznego, związkom zawodowym i organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia. A zatem mamy tu do czynienia z rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto ustawa narzuciła obowiązek opracowania i wdrożenia standardów usług rynku pracy, a także wprowadziła wymagania kwalifikacyjne w odniesieniu do kluczowych stanowisk pracy w publicznych służbach zatrudnienia. Duże znaczenie dla stosowania ww. ustawy w praktyce ma zdefiniowanie w niej podstawowych usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy, informacja i poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń, a także wspieranie tych usług przez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, do których możemy zaliczyć: finansowanie kosztów przejazdu do miejsca 6 Od czerwca 2002 r. w Polsce realizowany jest polsko-amerykański Program partnerstwa lokalnego, wdrażany przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Komisją Krajową NSZZ Solidarność, Radą Krajową OPZZ, marszałkami województw, Związkiem Powiatów Polskich i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi. Podstawą programu jest budowa partnerstwa lokalnego, wspierającego społeczności lokalne, pracowników oraz przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów związanych z przemianami w gospodarce. Program ten pozwala na tworzenie partnerstwa, integrację społeczności oraz inicjowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

5 31 pracy, finansowanie praktycznej nauki zawodu czy szkoleń, finansowanie kosztów zakwaterowania w przypadku podjęcia pracy czy szkolenia poza miejscem stałego zamieszkania, dofinansowanie kosztów wyposażenia miejsca pracy utworzonego w celu zatrudnienia bezrobotnego itp. Ustawa zawiera również rozwiązania wspierające lokalne i regionalne rynki pracy, a także wprowadziła szereg instrumentów stymulujących rozwój zasobów ludzkich. Ogromnym wyzwaniem na początku XXI w. stała się konieczność głębokich przekształceń struktur zatrudnienia zarówno w skali makro, jak i mikro. Oznacza ona 7 : wzrost popytu na pracowników wysoko kwalifikowanych oraz spadek popytu na pracowników nisko kwalifikowanych, spadek zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle oraz jego wzrost w usługach, dwubiegunową koncentrację zatrudnienia ze względu na typ przedsiębiorstwa: z jednej strony w wielkich korporacjach, z drugiej w małych przedsiębiorstwach, często rodzinnych; kurczy się bowiem przestrzeń pomiędzy tymi dwoma typami przedsiębiorstw, spadek udziału zatrudnienia stałego i w pełnym wymiarze czasu w zatrudnieniu łącznym, a wzrost udziału zatrudnienia w częściowym wymiarze czasu i innych formach elastycznych, rozwój wielonarodowościowej struktury zatrudnienia, wzrost udziału kobiet w łącznym zatrudnieniu i obniżenie średniego wieku pracowników w związku z tendencją do obniżania wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Przemiany te mają mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na stan bezrobocia oraz na metody jego ograniczania DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI RYNKU PRACY W POLSCE Prowadząc politykę rynku pracy kraje rozwinięte, w tym Polska, czynią to w sposób kompleksowy, czyli opracowują i realizują programy rynku pracy. Programy te pełnią dwie podstawowe funkcje: 7 Por. S. Borkowska, Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Studia i Materiały, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998, s. 42.

6 32 mają charakter osłonowy, aktywizują bezrobotnych mają na celu pomoc bezrobotnym w powrocie do aktywności zawodowej. Z punktu widzenia wypełniania powyższych funkcji programy rynku pracy możemy podzielić na 8 : 1) programy pasywne, do których zaliczamy wypłacanie określonych ustawowo zasiłków dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne i wcześniejsze emerytury finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2) programy aktywne, w których skład wchodzi wiele instrumentów, a mianowicie: szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych i zasiłki szkoleniowe, poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, aktywizacja zawodowa absolwentów, pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw, przygotowanie zawodowe młodocianych. Doświadczenia krajów zachodnich pokazują, że głównym źródłem niepowodzeń walki z bezrobociem jest koncepcja ograniczonej interwencji na rynku pracy i dominacja tzw. podejścia osłonowego, czyli łagodzenie skutków, a nie przyczyn bezrobocia. Tymczasem działania z zakresu programów aktywnych, w połączeniu z uelastycznianiem rynku pracy oraz działaniami zachęcającymi przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia, mogą przynieść poprawę w zakresie lepszego przystosowania uczestników rynku pracy do zmieniających się na nim warunków. Chodzi tu w szczególności o działania mające na celu zmniejszenie niedopasowania podaży i popytu w przypadku osób aktywnych zawodowo. W zakresie promocji zatrudnienia aktywne instrumenty wyszczególnione przez polskie ustawodawstwo pracy obejmują szereg działań, mających polepszyć sytuację bezrobotnego na rynku pracy. Najważniejsze z nich to 9 : 1. Szkolenie osoba bezrobotna może zostać skierowana na szkolenie. Daje ono możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych lub zmiany czy uzupełnienia kwalifikacji. Istnieje także możliwość ubiegania się o skierowanie na szkolenie, które wybrał sam bezrobotny. W tym przypadku należy uprawdopodobnić, że szkolenie to umożliwi podjęcie pracy, a koszt szkolenia jest nie wyższy niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawowej kwoty zasił- 8 Por. M. Kabaj, Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s Promocja zatrudnienia aktywne programy walki z bezrobociem,

7 33 ku 10. Należy pamiętać, że osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy. 2. Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia osoba bezrobotna może uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, dzięki któremu będzie miała możliwość podjęcia zatrudnienia wymagającego szczególnych kwalifikacji. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia. 3. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować do 75% kosztów studiów podyplomowych osobie bezrobotnej, jeśli uprawdopodobni, że ukończenie studiów zapewni jej uzyskanie odpowiedniej pracy. 4. Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porad indywidualnych i grupowych. Z poradnictwa mogą korzystać zarówno bezrobotni, jak i osoby poszukujące pracy, ale niezarejestrowane jako osoby bezrobotne. Polega ono na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub odpowiedniej oferty. W ramach poradnictwa osoba korzystająca z pomocy może np. zostać skierowana na specjalistyczne badania umożliwiające wydanie opinii o przydatności do określonego zawodu czy stanowiska. Koszty badań pokrywa wówczas urząd pracy. Pracodawca również może korzystać z poradnictwa, które polega na pomocy w doborze odpowiednich pracowników. Korzystanie z poradnictwa jest dobrowolne. 5. Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie przez urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy oraz OHP. Placówki prowadzące pośrednictwo zbierają oferty od pracodawców, inicjują również kontakty pracodawców z bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Prowadzenie pośrednictwa obejmuje też informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i o ich obowiązkach. 6. Usługi EURES 11 polegają na pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na obszarze Unii Europejskiej i krajów, z którymi Unia zawarła umowy o swobodnym przepływie osób. 7. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku w dwóch sytuacjach: jeśli na podstawie skierowania urzędu pracy podejmuje zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jego wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku dodatek powinien uzupełnić wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatek nie może jednak przekroczyć 50% zasiłku dla bezrobotnych. 10 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 1 czerwca 2007 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnego wyniosła 538,30 zł, minimalne wynagrodzenie wynosiło 936 zł, a przeciętne wynagrodzenie w tym okresie kształtowało się na poziomie 2703,41 zł. 11 Sieć EURES sieć europejskich służb zatrudnienia.

8 34 Przysługuje przez okres, w jakim wypłacany byłby zasiłek. Dodatek nie przysługuje, jeśli pracodawca otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie do stanowiska pracy; podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy. Wysokość dodatku wynosi w tej sytuacji 30% zasiłku. Przysługuje przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek. Dodatek nie przysługuje w przypadku podjęcia zatrudnienia poza granicami Polski oraz jeśli zatrudnienie następuje u pracodawcy, dla którego osoba pracowała bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna. 8. Dotacja na rozpoczęcie działalności może być przyznana bezrobotnemu podejmującemu działalność gospodarczą. Jej wysokość określa umowa zawarta pomiędzy bezrobotnym a Powiatowym Urzędem Pracy. Nie może jednak przekroczyć kwoty 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dotacja podlega zwrotowi, jeśli zostanie wykorzystana niezgodnie z umową bądź jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż 12 miesięcy. 9. Zwrot kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania może on nastąpić, jeśli osoba bezrobotna podejmuje zatrudnienie, rozpoczyna staż bądź uczestniczy w szkoleniu poza miejscem zamieszkania na podstawie skierowania urzędu pracy. Zwrot nie zostanie przyznany, jeśli wynagrodzenie uzyskiwane przez zainteresowanego przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku zwrotu kosztów zakwaterowania czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania musi wynosić ponad 3 godziny (i w związku z tym skierowany decyduje się na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę). Zwrot tych kosztów jest dokonywany maksymalnie przez okres 12 miesięcy. 10. Pomoc skierowana do osób będących w szczególnej sytuacji 12. Przykładami takiej pomocy są: staże urząd pracy może skierować bezrobotnego, który nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, na staż u danego pracodawcy. Celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby z grupy 1 oraz absolwenci szkół wyższych, do ukończenia 27 lat, w ciągu roku od ukończenia szkoły. Staż może trwać do 12 miesięcy. Podczas stażu nie zostaje nawiązany stosunek pracy, a formą wynagrodzenia jest stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych; 12 W Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia się 6 grup, do których skierowane są specjalne formy wsparcia: 1) bezrobotni do 25 roku życia, 2) długotrwale bezrobotni czyli pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ostatnich 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 3) bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, 5) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, 6) bezrobotni niepełnosprawni.

9 35 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy to forma pomocy bardzo podobna do stażu, skierowana do osób z pozostałych grup, które nie mogą znaleźć pracy z powodu nieodpowiednich kwalifikacji. Przygotowanie zawodowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. W tym przypadku również nie zostaje nawiązany stosunek pracy, a formą wynagrodzenia jest stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych; stypendia przysługują nie tylko osobom odbywającym opisane wyżej staże lub przygotowanie zawodowe; stypendium otrzymuje się również z tytułu: a) odbywania szkolenia, na które skierowanie wydał Powiatowy Urząd Pracy. Osobom z grupy 1 przysługuje stypendium w wysokości 40% zasiłku. Pozostali bezrobotni z wymienionych sześciu grup, którzy zostaną skierowani na szkolenie, mogą otrzymać zasiłek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku; b) pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej (w systemie wieczorowym lub zaocznym). Osobom z grupy 1, będącym jednocześnie osobami bez kwalifikacji zawodowych (czyli z grupy 4), które w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podejmą naukę, przysługuje stypendium w wysokości 50% zasiłku. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 13 ; od 1 października 2006 r. jest to 351 zł na osobę w rodzinie; zatrudnienie subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych. Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego w różnym stopniu mogą korzystać wszystkie wymienione grupy; refundacja kosztów opieki nad dzieckiem jeśli bezrobotny należący do grupy 5 podejmie pracę, zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie, może otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem (np. koszty zatrudnienia opiekunki). Koszty opieki należy udokumentować. Maksymalna kwota refundacji to wysokość połowy podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja przysługuje, jeśli dochód osoby uprawnionej nie przekracza wysokości kryterium dochodowego, ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Mimo że w ramach polityki rynku pracy wyodrębnia się jej część aktywną i pasywną, to oczywiste jest, że dominujący wpływ na wielkość i strukturę popy- 13 Por. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2006 r. o pomocy społecznej, Dz.U. nr 64, poz. 593.

10 36 tu na pracę ma część aktywna. W literaturze przedmiotu wymienia się kilka podstawowych funkcji takich działań państwa na rynku pracy 14 : aktywizację zawodową bezrobotnych, zmniejszanie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, podnoszenie produkcyjności siły roboczej, oddziaływanie na wielkość zatrudnienia i bezrobocia, weryfikację gotowości do pracy bezrobotnych. W ramach aktywnej polityki zwalczania bezrobocia począwszy od 1990 r. formułowano wiele programów regionalnych i o zasięgu krajowym. Programy regionalne rynku pracy, zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy, tworzone mogą być przez podmioty lokalne lub niezależne inicjatywy regionalnych samorządów. Projekty lokalne stanowią zespół działań z zakresu usług rynku pracy i przy zastosowaniu instrumentów rynku pracy. Realizacja i przygotowanie tych programów wymaga przestrzegania zasady partnerstwa, polegającego przede wszystkim na stworzeniu warunków organizacyjnych do realizacji projektów z udziałem partnerów społecznych oraz na zapewnieniu wsparcia finansowego. Pojęcie partnerstwa obejmuje współpracę z organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy. Inicjatywy mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, podejmowane są także na szczeblu krajowym. Najważniejsze z nich to 15 : Program przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, przygotowany w 1995 r. w programie tym przyjęto, że polityka rynku pracy stanowi integralną część długookresowej polityki gospodarczej państwa, mającej na celu tworzenie efektywnych miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia. Ponadto przyjęto tu, że decyzje rządu w zakresie polityki gospodarczej muszą wynikać z analizy i oceny ich wpływu na polski rynek pracy. Program nakierowany został na tworzenie nowych miejsc pracy, usprawnienie systemu osłonowego oraz integrację wszystkich podmiotów działających na rynku pracy. Cechą charakterystyczną tego programu była jego złożona budowa, gdyż zawierał on wiele programów składowych, które mogły być wdrażane niezależnie od siebie; Program promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia, przygotowany w 1995 r. Podjęto w nim próbę zdefiniowania podstawowych problemów, z jakimi boryka się polityka rynku pracy. Zaliczono do nich: bezrobocie młodzieży i niedopasowanie poziomu kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb rynku pracy, bezrobocie długotrwałe 14 Por. E. Kwiatkowski, Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce [w:] E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998, s Por. Dylematy polskiego rynku pracy, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001, s. 51 i dalsze oraz Krajowa strategia zatrudnienia, s. 17 i dalsze.

11 37 oraz zróżnicowanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy przy jednoczesnej małej mobilności przestrzennej bezrobotnych. W programie przyjęto, że polityka prozatrudnieniowa powinna uwzględniać aktualną i prognozowaną sytuację na rynku pracy oraz uwarunkowania zewnętrzne, które w przyszłości będą wpływać na stan i strukturę zatrudnienia w Polsce. Do głównych czynników branych pod uwagę przy określaniu zadań polityki prozatrudnieniowej zaliczono: wzrost zasobów pracy (uwarunkowanie demograficzne), proces restrukturyzacji gospodarki (uwarunkowanie stru k- turalne), reformę systemu edukacji (uwarunkowanie edukacyjne) oraz proces integracji z Unią Europejską (uwarunkowanie integracyjne); Program promocji aktywności zawodowej młodzieży, przygotowany w 1995 r. W programie tym przewidziano różne rozwiązania, mające ograniczyć bezrobocie i jego skutki wśród młodzieży poprzez stworzenie systemu pomocy absolwentom szkół w aktywizacji zawodowej. Przede wszystkim system ten obejmował zastąpienie zasiłków dla bezrobotnych absolwentów premiami za aktywność w postaci stypendiów. Tworząc ten program kierowano się pięcioma zasadami: prymat pracy nad bezrobociem, prymat dochodu z pracy nad zasiłkiem, prymat zatrudnienia stałego nad każdą sponsorowaną formą aktywności zawodowej, prymat działań aktywizujących nad działaniami osłonowymi, prymat dalszego kształcenia i szkolenia nad bezrobociem; Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach , przygotowana w 1999 r., będąca w dużej mierze kontynuacją działań realizowanych w ramach wcześniejszych programów rządowych poświęconych rynkowi pracy, ale zawierająca również nowe propozycje 16. Program ten stanowi zbiór kierunków działań, których realizacja powinna przyczynić się do wzrostu produktywnego zatrudnienia, a przez to zmniejszyć bezrobocie i jego negatywne skutki. W strategii opisano kierunki działań, które należało podjąć, aby poprawić sytuację na rynku pracy. Za najważniejsze warunki osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego poziomu bezrobocia uznano: poprawę jakości zasobów ludzkich, stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, jako tych, które mogą stworzyć najwięcej nowych miejsc pracy, oraz uelastycznienie relacji między pracą i kapitałem. Kierunki działań zawarte w strategii były podstawą do przygotowania rocznych narodowych planów działania na rzecz zatrudnienia, zawierających konkretne zadania do wykonania. Przewidziano tu również monitoring tych planów oraz dokonywanie oceny w ramach corocznych sprawozdań. Strategia 16 Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2000, s

12 38 stanowi przykład nowego podejścia do tworzenia i realizacji polityki rynku pracy w Polsce. Opierając się na doświadczeniach Unii Europejskiej w ograniczaniu bezrobocia, dokonuje się próby ich adaptacji do warunków polskich; program Pierwsza praca zapoczątkowany w 2002 r. i kontynuowany w następnych latach, którego celem była aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży, w tym zwłaszcza absolwentów szkół w wieku od 25 do 27 lat. Program realizowany jest z wykorzystaniem dużej liczby usług i instrumentów rynku pracy oraz projektów adresowanych do określonych kategorii absolwentów, takich jak np. Zielone miejsca pracy czy Eco-kariera ; program 50 PLUS, zainicjowany w 2005 r., nakierowany na zwiększenie zatrudnienia osób starszych; program Promocja i rozwój spółdzielczych form działalności wśród młodzieży, wprowadzony w 2005 r. Program ten składa się z trzech głównych elementów: promocji spółdzielczych form działalności dochodowej wśród młodzieży, szkolenia i usług doradczych oraz utworzenia funduszu pożyczkowego dla ekonomii społecznej. Jednostkami uprawnionymi do uzyskania wsparcia w ramach programu są: organizacje pozarządowe działające co najmniej od 2 lat w obszarze aktywizacji zawodowej, zwłaszcza takie, które mają doświadczenie w zakresie spółdzielczości, spółdzielnie studenckie, uniwersyteckie oraz szkoły średnie; program Pierwsza praca pierwszy biznes, zapoczątkowany w 2006 r., stanowiący nowatorską ścieżkę aktywizacji ludzi młodych. Głównym celem programu jest wzmocnienie możliwości zakładania małych firm przez młodych ludzi, poprzez dotarcie do najaktywniejszych z nich, zarejestrowanych w urzędach pracy lub kończących szkoły, a następnie wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i narzędzia, właściwe dla rodzaju prowadzonej działalności. Program dopiero jest wdrażany, jego realizacja ma uwzględniać najszerzej rozumiane partnerstwo, tworzone przez departamenty ministerstwa właściwego do spraw pracy, służby zatrudnienia wszystkich szczebli, organizacje akademickie i pozarządowe oraz związki pracodawców, wnoszące własne pomysły i środki. W ramach tego programu będą podejmowane następujące działania: szkolenia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, staże u pracodawców gwarantujące wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Przewidziano w nim również możliwość wsparcia finansowego powstającego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów ustawowych (dotacje na rozpoczęcie działalności) lub kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego.

13 39 Działania podejmowane w ramach aktywnej polityki rynku pracy spełniają wiele funkcji, przede wszystkim 17 : mają korzystny wpływ na aktywizację zawodową bezrobotnych, zmniejszają niedopasowania strukturalne na rynku pracy, podnoszą produktywność siły roboczej, wpływają na wielkość zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia, weryfikują gotowość bezrobotnych do pracy. Aktywna polityka państwa na rynku pracy aktywizuje bezrobotnych poprzez czasowe zatrudnianie ich w miejscach pracy tworzonych w ramach programów, takich jak roboty publiczne czy prace interwencyjne, oraz poprzez pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy. Uczestnictwo w tych programach spowalnia (lub wręcz hamuje) proces utraty kwalifikacji i umiejętności zawodowych bezrobotnych. W rezultacie utrzymany zostaje poziom efektywnej podaży pracy, gotowej do produkcyjnego wykorzystania w sytuacji pojawienia się wolnych miejsc pracy. Istotną funkcją aktywnej polityki rynku pracy jest zmniejszanie niedopasowań strukturalnych na tym rynku. Niedopasowania te pojawiają się w efekcie zmian zachodzących po popytowej i podażowej stronie rynku pracy. Selektywne wykorzystanie instrumentów i środków aktywnej polityki państwa na rynku pracy, polegające na adresowaniu ich do określonych grup pracowników i bezrobotnych, pozwala na szybką reakcję na te zmiany i może w dużym stopniu przyczynić się do łagodzenia niedopasowań strukturalnych na tym rynku. Główną rolę odgrywają tu szkolenia, mające na celu naukę zawodu lub podniesienie posiadanych kwalifikacji. Ważnym aspektem tej polityki w zakresie omawianej funkcji jest poprawa mobilności przestrzennej siły roboczej. Większość działań podejmowanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy ma również korzystny wpływ na wzrost kwalifikacji siły roboczej lub osłabia proces ich utraty. Wpływ aktywnej polityki państwa na rynku pracy na rozmiary zatrudnienia i zarazem bezrobocia należy do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień poruszanych w literaturze przedmiotu. Rozwój aktywnych działań na rynku pracy przejściowo ogranicza bezrobocie, nie jest natomiast do końca wiadome, czy prowadzi do wzrostu standardowych form zatrudnienia i stałych miejsc pracy w gospodarce kraju. Aktywne programy rynku pracy pełnią również funkcję weryfikatora gotowości bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia. Należy mieć tu jednak na uwadze, że w okresie recesji ofert pracy jest relatywnie mało, więc nie mogą one dobrze spełniać roli weryfikacji gotowości do podjęcia pracy (jest to możliwe je dynie w okresie wzrostu gospodarczego). 17 Por. P. Kubiak, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 35.

14 REZULTATY AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE Najbardziej widocznym efektem ekspansji programów aktywnej polityki państwa na rynku pracy jest wzrost liczby ich uczestników. Jest to tzw. efekt brutto, zwany też efektem nominalnym 18. Natomiast aby określić efekt netto (efekt realny), trzeba uwzględnić również inne, pośrednie rezultaty wynikające z realizacji aktywnych programów. Na efekt brutto składają się efekty pozorne i efekty realne. Na efekty pozorne składają się z kolei następujące efekty 19 : efekt wypychania, efekt substytucji, efekt jałowego biegu. Efekt wypychania polega na tym, że organizując np. roboty publiczne lub prace interwencyjne, w jakimś stopniu ograniczamy możliwość działalności innych przedsiębiorstw prywatnych, zajmujących się działalnością o podobnym charakterze. Firmy zatrudniające subsydiowanych pracowników zdobywają przewagę nad firmami, które takich pracowników nie zatrudniają. Dlatego wielu ekonomistów uważa, że występowanie tego efektu stanowi główne zagrożenie dla rozwoju aktywnych programów rynku pracy. Efekt substytucji występuje wtedy, gdy uczestnicy aktywnych programów zastępują w pracy pracowników regularnych. Dzieje się tak dlatego, że ekspansja aktywnych programów daje pracodawcy możliwość obniżenia kosztów pracy przez zastępowanie tych pracowników uczestnikami programów. Koszty pracy uczestników programów są bowiem z reguły niższe od kosztów pracy innych pracowników. Efekt substytucji obserwujemy również wówczas, gdy absolwenci szkoleń zawodowych zastępują już przeszkolonych absolwentów szkół zawodowych. Jeśli chodzi o efekt jałowego biegu, to obserwujemy go, gdy uczestnictwo w programie nie przynosi żadnych rezultatów zatrudnieniowych, czyli przyjęcia do pracy uczestników programów miałyby również miejsce w przypadku braku uczestnictwa. Przykładem takich działań może być zatrudnianie do zbiorów owoców w ramach aktywnych programów. W okresie zbiorów plantatorzy i tak muszą zatrudniać dodatkowych pracowników, niezależnie od tego, czy otrzymują wsparcie ze środków publicznych, czy nie otrzymują takiego wsparcia. 18 Ibidem, s Por. M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 168.

15 41 Efekty substytucji, wypychania i jałowego biegu zawsze powodują ujemne lub co najwyżej neutralne rezultaty zatrudnieniowe wynikające z ekspansji aktywnych programów. Wpływ na to mają również efekty pośrednie, a mianowicie oddziaływanie na wielkość zasobu siły roboczej i zmniejszenie skali utraty statusu materialnego przez bezrobotnych 20. Ekspansja tych programów ma wpływ na wielkość zasobu siły roboczej, ponieważ uczestnictwo w programach może podtrzymywać aktywność zawodową bezrobotnych. Z jednej strony spadek aktywności zawodowej związany jest z tym, że część bezrobotnych, zniechęconych nieefektywnymi poszukiwaniami pracy, rezygnuje z tych poszukiwań i staje się bierna zawodowo. Z drugiej strony część osób biernych zawodowo rezygnuje z powrotu lub wejścia na rynek pracy, wychodząc z założenia, że szanse znalezienia przez nich pracy są niewielkie. Rozwój aktywnych programów poprzez zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia prowadzić może do zahamowania tych procesów i do wzrostu efektywnej podaży pracy. Uczestnictwo w aktywnych programach rynku pracy wpływa także na zmniejszenie skali utraty statusu materialnego bezrobotnego. Dzieje się tak, ponieważ wynagrodzenia i zasiłki szkoleniowe otrzymywane z tytułu uczestnictwa w takich programach przewyższają poziom zasiłków dla bezrobotnych. Wśród czynników wpływających na zatrudnienie, wynikających z ekspansji aktywnych programów rynku pracy, należy wymienić: poprawę dopasowań strukturalnych na rynku pracy, wzrost konkurencji o miejsca pracy oraz wzrost produkcyjności siły roboczej 21. Pierwszy z wymienionych czynników oznacza, że wolne miejsca pracy zgłaszane przez pracodawców są szybciej zajmowane przez bezrobotnych, czego efektem jest redukcja obu tych kategorii. Krótszy czas zajmowania wolnych miejsc pracy obniża koszty ponoszone przez pracodawców z tytułu utrzymywania tych miejsc. Jednocześnie bardziej efektywne dopasowania, oznaczające mniejszą liczbę wolnych miejsc pracy przy danym bezrobociu, wywołują tendencję do redukcji postulowanych płac realnych. Obniżenie presji płacowej wynika również z tego, że przy przyjmowaniu pracowników do pracy występuje swego rodzaju substytucja między oferowaniem wolnych miejsc pracy a proponowaniem wyższych stawek płac realnych. Poprawa dopasowań osłabia motywację pracodawców do zgłaszania wysokich stawek płac realnych w celu pozyskiwania odpowiednich pracowników. W rezultacie powinien wzrosnąć popyt na pracę. Wzrost konkurencji o miejsca pracy w wyniku ekspansji aktywnych programów rynku pracy prowadzi także do osłabienia presji na wzrost płac. Włączenie długoterminowych bezrobotnych do efektywnej podaży pracy zwiększa presję bezrobotnych na już zatrudnionych, w efekcie 20 Por. L. Calmors, Active LabourMarket Policy and Unemployed A Framework for the Analysis of Crucial Design Features, OECD Economic Studies 1994, nr Por. P. Kubiak, op. cit., s. 41.

16 42 czego presja na wzrost płac słabnie. Z kolei wzrost produkcyjności siły roboczej na skutek ekspansji aktywnych programów wywołany jest tym, że uczestnictwo w tych programach daje możliwość uchronienia bezrobotnych przed zjawiskiem utraty ich wiedzy i posiadanych przez nich umiejętności. Efektem uczestnictwa tych osób w aktywnych programach jest więc zwiększenie posiadanych przez nich kwalifikacji i umiejętności, co przekłada się na pewien wzrost produkcyjności siły roboczej. Przy danych stawkach płac wzrost produkcyjności siły roboczej może prowadzić do wzrostu popytu na pracę REALIZACJA AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE W 2005 r. polski rząd opracował Krajową strategię zatrudnienia na lata , której podstawowe cele można przedstawić następująco 22 : wzrost zatrudnienia osiągnięcie na koniec 2013 r. ogólnego wskaźnika zatrudnienia w wysokości 58 60% oraz 50 52% dla kobiet, ograniczenie bezrobocia zmniejszenie na koniec 2013 r. ogólnej stopy bezrobocia do poziomu 10 12%, uzyskanie znaczących postępów w zakresie jakości zatrudnienia. Kierunki działań, które w latach określać będą politykę państwa na rynku pracy zmierzającą do osiągnięcia powyższych celów, to: wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy, aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy, niwelowanie różnic regionalnych oraz przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym na rynku pracy, prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej. Oprócz długoterminowej strategii rząd opracowuje programy jednoroczne. Ostatnim zakończonym programem był Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na 2006 r.. Stanowił on podstawę realizacji zadań państwa w 2006 r. w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywi- 22 Por. Krajowa strategia zatrudnienia, s. 64.

17 43 zacji zawodowej. Poniżej przedstawiono cele, osiągnięte rezultaty i wnioski płynące z realizacji tego planu. Podstawowe cele planu to wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu i natężenia bezrobocia. Aby osiągnąć wymienione cele, przyjęto następujące priorytety 23 : 1. Aktywizacja młodzieży bezrobotnej, w szczególności poprzez: realizację programów rynku pracy łączących różne usługi i instrumenty aktywizacji bezrobotnych (indywidualne plany działań, zajęcia aktywizujące, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, staże, szkolenia ogólne i zawodowe, zatrudnienie subsydiowane), tworzenie zachęt dla pracodawców do zatrudniania osób młodych, współpracę publicznych służb zatrudnienia z innymi instytucjami rynku pracy, w tym OHP, a także ze szkołami oraz organizacjami młodzieżowymi. 2. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia poprzez: tworzenie zachęt dla pracodawców i pracowników do zatrudniania i pozostawania w zatrudnieniu, prowadzenie przez publiczne służby zatrudnienia aktywnej polityki prozatrudnieniowej wobec osób powyżej 50 roku życia. 3. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na różnych etapach życia, poprzez: likwidowanie wszelkich barier w dostępie do edukacji, dostosowanie usług urzędów pracy i instrumentów rynku pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, m.in. za pomocą dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracowników niepełnosprawnych. 4. Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy poprzez: podwyższenie jakości usług pośrednictwa pracy (doskonalenie kwalifikacji pośredników pracy, doskonalenie metod i narzędzi pośrednictwa pracy, rozwój współpracy publicznych służb zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy z innymi instytucjami rynku pracy), podwyższenie jakości pośrednictwa zawodowego i usług sieci EURES (doskonalenie kwalifikacji doradców zawodowych, doradców i asystentów EURES, rozwój współpracy publicznych służb zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego i usług EURES z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi rynku pracy), podwyższenie jakości organizacji usług szkoleniowych (doskonalenie standardu usługi organizacja szkoleń ), 23 Sprawozdanie roczne z realizacji Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na rok 2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, s. 4.

18 44 wspieranie mobilności zawodowej i przestrzennej, realizację monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, zwiększenie efektywności realizowanych programów rynku pracy. 5. Wzmocnienie powiązań edukacji, gospodarki i rynku pracy (rozwój kształcenia ustawicznego, organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego dla młodzieży, która znalazła się poza powszechnym systemem edukacji, rozwój programów mających na celu wyrównywanie szans uczniów). 6. Rozwój dialogu i partnerstwa społecznego w celu zapewnienia równowagi na polskim rynku pracy (dążenie do zawarcia paktu społecznego na rzecz ogr a- niczenia bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy, poprawa egzekucji prawa pracy, promocja elastycznych form zatrudnienia). 7. Zwiększenie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na efektywne programy rynku pracy. W celu realizacji powyższych priorytetów w Krajowym planie działań na rzecz zatrudnienia na 2006 r. wyznaczono następujące kierunki działań: rozwój przedsiębiorczości, optymalizowanie dostępu do świadczeń prowadzących do wcześniejszej dezaktywacji pracownika, obniżenie obciążeń nakładanych na pracownika o najniższych dochodach, wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjno-finansowych zapewniających zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, poprawa informacji o rynku pracy, aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, zwiększenie elastyczności i zróżnicowania form zatrudnienia i organizacji pracy, inwestowanie w kapitał ludzki, wzmocnienie finansowe funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kapitałowych, poprawa dostępności mieszkań dla obywateli oraz budowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej. Na realizację Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2006 r. wydatkowano w 2006 r. ogółem tys. zł (zob. tabela 2.1), z tego środki krajowe stanowiły tys. zł (71,1% ogółu wydatkowanych środków) oraz środki zagraniczne tys. zł (28,9% ogółu wydatkowanych środków) Ibidem, s. 5.

19 45 Tabela 2.1. Źródła finansowania zadań zrealizowanych w ramach Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na 2006 r. Rodzaj środków tys. zł % ogółu środków Środki krajowe: Fundusz Pracy PFRON budżet państwa inne środki publiczne środki prywatne partnerstwo publiczno-prywatne ,1 7,6 18,6 18,4 1,3 25,1 0,01 Środki zagraniczne: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego inne środki Unii Europejskiej ,9 12,6 11,2 3,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne, s. 36. Zakładane cele planu, mierzone wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia, zostały w pełni zrealizowane. W 2006 r. nastąpiła istotna poprawa sytuacji na rynku pracy w Polsce w stosunku do 2005 r., o czym świadczą następujące fakty 25 : nastąpił wzrost liczby pracujących o 521 tys. osób (o 3,6%); uległ zwiększeniu o 2 pkt proc. wskaźnik zatrudnienia ogółem dla ludności w wieku lat (z 53,7% do 55,7%); uległ zwiększeniu o 1,3 pkt proc. wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku lat (z 47,7% do 49,0%); nastąpiła korzystna zmiana w strukturze pracujących według sektorów ekonomicznych. Spadł udział pracujących w sektorze rolniczym o 2 pkt proc. (z 17,3% do 15,3%), wzrósł udział pracujących w sektorze usług w tym okresie o 0,9 pkt proc. (z 53,7% do 54,6%); obniżył się poziom bezrobocia o 817 tys. osób (o 28,2%) z 2893 tys. do 2076 tys.; zmniejszeniu uległa stopa bezrobocia ogółem o 4,5 pkt proc. (z 16,7% do 12,2%). Obniżeniu uległa również stopa bezrobocia kobiet o 4,6 pkt proc. (z 18,3% do 13,7%); uległo zmniejszeniu natężenie bezrobocia wśród młodzieży (15 24 lat) oraz osób starszych (powyżej 50 lat) odpowiednio o 7,6 pkt proc. (z 34,6% do 27,0%) i 3,1 pkt proc. (z 11,9% do 8,8%); nastąpiło obniżenie stopy bezrobocia długookresowego (trwające go ponad 12 miesięcy) o 2,7 pkt proc. (z 8,8% do 6,1%); 25 Ibidem, s. 6 i dalsze.

20 46 zmniejszyło się zróżnicowanie natężenia bezrobocia według województw. Różnica między najwyższą stopą bezrobocia dla województw a najniższą stopą kształtowała się następująco: 8,6 pkt proc. w IV kwartale 2005 r. oraz 5,3 pkt proc. w IV kwartale 2006 r.; zwiększyła się liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w 2006 r. o w porównaniu z rokiem poprzednim. Zaobserwowano również pewne niekorzystne zjawiska na rynku pracy w tym okresie, były to przede wszystkim: wzrost ludności biernej zawodowo o 343 tys. osób (o 2,4%); wzrost o 1,6 pkt proc. udziału pracowników najemnych pracujących na czas określony w ogólnej liczbie pracowników najemnych (z 25,7% do 27,3%) 26 ; spadek o 0,5 pkt proc. odsetka osób w wieku lat uczących się lub dokształcających (z 5,2% w 2005 r. do 4,7% w 2006 r.). Tabela 2.2. Struktura podstawowych grup wydatków Funduszu Pracy w 2006 r. Grupa wydatków Kwota planowana (w mln zł) Kwota wydatkowana (w mln zł) Wskaźnik wykonania (w %) Ogółem 6264,5 7214,0 115,2 Zasiłki dla bezrobotnych 3356,0 2757,0 82,2 Dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym: szkolenia prace interwencyjne roboty publiczne stypendia wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy podjęcie działalności gospodarczej wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych prace społecznie użyteczne 68,8 42,4 61,6 2100,0 183,0 180,0 220,0 780,0 200,0 250,0 180,0 57,0 2133,9 218,5 218,9 144,8 875,2 96,5 375,9 152,7 25,1 101,6 119,4 121,6 65,8 112,2 48,3 150,4 Inne wydatki 739,7 2280,7 a 308,3 a podana kwota uwzględnia 1,7 mld zł spłaconego w 2006 r. kredytu zaciągniętego przez Fundusz Pracy w ubiegłych latach Źródło: Sprawozdanie roczne, s ,8 44,0 26 Przeciętna roczna na podstawie BAEL (badania aktywności ekonomicznej ludności).

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo