REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, przyznawania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz finansowania kosztów studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Warunki i kryteria kierowania na szkolenia wskazane Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Rozdział IV Warunki i kryteria kierowania na szkolenia grupowe w ramach planu szkoleń Rozdział V Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach umów trójstronnych Rozdział VI Prawa i obowiązki bezrobotnego Rozdział VII Warunki i zasady finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu Rozdział VIII Warunki i zasady udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia Rozdział IX Warunki i zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych Rozdział X Postanowienia końcowe

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013, poz 674 z późn. zm.); 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń.zm.); 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667 z późń.zm.); 4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 1. Finansowanie: szkolenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, pożyczki na pokrycie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych przysługuje: 1) Osobie zarejestrowanej jako osoba bezrobotna, 2) Osobie zarejestrowanej jako osoba poszukująca pracy, która: a. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, b. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji w celu prywatyzacji, c. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, d. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, e. jest żołnierzem rezerwy, f. pobiera rentę szkoleniową, g. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust.6, h. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, i. jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust.3 pkt 2 lit.h oraz ha, z zastrzeżeniem art.1 ust.6. 3) Pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanej pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. 2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego przysługuje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna do 30 roku życia. 2

3 3. Skierowanie na szkolenie, finansowanie kosztów egzaminu i licencji, kosztów studiów podyplomowych, udzielanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz bonów szkoleniowych następuje w ramach posiadanych na ten cel środków Funduszu Pracy. 4. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: a) braku kwalifikacji zawodowych, b) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, c) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, d) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 5. Koszty szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych 3 lat. 6. Szkolenia mogą być organizowane w trybie grupowym oraz indywidualnym, po złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem jego celowości. 7. Szkolenia mogą być organizowane na podstawie umów trójstronnych. 8. Szkolenie odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. 9. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy, a w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące. 10. Jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie bez otrzymania skierowania z urzędu, wówczas nie ma możliwości sfinansowania kosztów takiego szkolenia. 11. Organizacja szkolenia odbywa się odpowiednio na podstawie zatwierdzonego przez Starostę wniosku o powierzenie szkolenia lub na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy urzędem pracy a instytucją szkoleniową, posiadających wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, który jest prowadzony przez wojewódzki urząd pracy. Wybór instytucji szkoleniowej dokonywany jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej a także kryteriami wyboru instytucji szkoleniowej. 12. O sposobie rozpatrzenia wniosku na konkretną formę aktywizacji zawodowej urząd informuje do 30 dni od dnia jego wpłynięcia. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany. 13. Na szkolenie może zostać skierowana osoba bezrobotna, dla której brak jest aktualnych ofert pracy, zgodnych z posiadanymi udokumentowanymi kwalifikacjami i aktualnymi uprawnieniami wymagana opinia doradcy klienta. 14. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, szkolenie może być dodatkowo poprzedzone opinią doradcy zawodowego oraz skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne finansowane ze środków Funduszu Pracy. 15. Skierowanie na szkolenie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. 3

4 Rozdział II Warunki i kryteria kierowania na szkolenia wskazane 1. O zakwalifikowanie na szkolenie wskazane (art. 40 ust. 3 Ustawy) może ubiegać się bezrobotny, dla którego ustalono profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust 2c ustawy oraz opracowano Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia. 2. Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie z własnej inicjatywy składa w PUP: 1) wniosek o skierowanie na szkolenie, wraz z uzasadnieniem celowości skierowania na wnioskowane szkolenie, np. w postaci: a) oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy lub, b) oświadczenia bezrobotnego lub poszukującego pracy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej, 2) kartę kandydata na szkolenie, 3) oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia tej osoby spełnia wymagania określone w art. 109a ust.1 ustawy tj. nie przekroczyła dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich 3 lat. 3. Obowiązujący druk wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane dostępny jest w PUP Sucha Beskidzka oraz na stronie internetowej Urzędu: 4. W pierwszej kolejności na szkolenia wskazane kierowane będą osoby, które jako uzasadnienie celowości szkolenia, złożyły oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. 5. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: celowość szkolenia, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w programie wskazanego szkolenia, opinię doradcy zawodowego w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, opinię doradcy klienta, posiadanie przez PUP środków finansowych. 6. Koszt szkolenia w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. 7. Wnioski niekompletne nie będą podlegały rozpatrzeniu. 8. Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może starać się o finansowanie szkolenia dopiero po odbyciu pierwszej wizyty u doradcy klienta, pod warunkiem nie przedstawienia przez niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia. 9. Nabór chętnych na szkolenia wskazane realizowany jest w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej PUP w Suchej Beskidzkiej Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego 1. O przyznanie bonu szkoleniowego może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która: 1) nie ukończyła 30 roku życia, 2) ma ustalony profil pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c Ustawy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia, 4

5 3) złożyła do Urzędu wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego wraz z uprawdopodobnieniem podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 2. Obowiązujący druk wniosku o skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, dostępny jest w PUP Sucha Beskidzka oraz na stronie internetowej Urzędu: 3. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania bonu podejmuje działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Urzędu. 4. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: 1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; 2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania; 3) przejazdu na szkolenia w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: a) do 150 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, b) powyżej 150 zł do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin; 4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: a) do 550 zł w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, b) powyżej 550 zł do 1100 zł w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, c) powyżej 1100 zł do 1500 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. 5. Termin ważności bonu szkoleniowego określa urząd pracy. 6. Urząd pracy finansuje w/wym. koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. 7. Nabór chętnych do otrzymania bonu szkoleniowego realizowany jest w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej PUP w Suchej Beskidzkiej 8. Składane wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego rozpatruje się według kolejności ich złożenia aż do wyczerpania posiadanych na ten cel przez urząd środków. Rozdział IV Warunki i kryteria kierowania na szkolenia grupowe w ramach planu szkoleń 1. Wykaz szkoleń grupowych proponowanych przez urząd pracy określany jest corocznie w planie szkoleń. Plan szkoleń na dany rok wywieszany jest na tablicy ogłoszeń oraz umieszczany na stronie internetowej PUP po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia n/t proponowanych kierunków szkoleń. 2. O zakwalifikowanie na szkolenie grupowe (art. 40 ust. 1 Ustawy) może ubiegać się bezrobotny, dla którego ustalono profil pomocy zgodnie z art. 33 ust 2c ustawy oraz opracowano Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia. 3. Na szkolenie grupowe kieruje się osobę, która spełnia podstawowe kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe ustalane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej dla każdego szkolenia oddzielnie. 5

6 4. Szczegółowe kryteria doboru kandydatów na szkolenia oraz ich waga, zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o naborze. 5. Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie grupowe składa w Powiatowym Urzędzie Pracy: 1) Zgłoszenie dotyczące skierowania na szkolenie, 2) Kartę kandydata na szkolenie, 6. Dokonując naboru na szkolenia grupowe PUP sporządza listę rankingową osób zakwalifikowanych na szkolnie, ustaloną na podstawie ocenionych zgłoszeń. Rozdział V Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach umów trójstronnych 1. Powiatowy Urząd Pracy może organizować szkolenia bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. 2. Szkolenia mogą być organizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, na wniosek pracodawcy zawierający: 1) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 2) oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, 3) wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie, 4) wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia, 5) wskazanie liczby uczestników szkolenia. 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 2, pracodawca dołącza: 1) zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony, 2) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 3) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Wniosek o którym mowa w pkt 2 może także zawierać wskazanie preferowanego realizatora szkolenia, terminu i miejsca realizacji. 5. Wnioski pracodawców rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu, w terminie 7 dni od dnia złożenia urząd informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku urząd uzasadnia odmowę. 6. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny urząd wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 7. W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. 6

7 8. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie w ramach umów trójstronnych jest posiadanie przez kandydata profilu pomocy ustalonego zgodnie z art. 33 ust 2c ustawy oraz opracowanego Indywidualnego Planu Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia.. Rozdział VI Prawa i obowiązki bezrobotnego I. Prawa osoby kierowanej na szkolenie 1. Osobie posiadającej status bezrobotnego przysługuje w okresie odbywania szkolenia świadczenie w postaci stypendium szkoleniowego, przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu. 2. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. 3. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy. 4. Stypendium szkoleniowe przysługuje za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. 5. Wysokość stypendium szkoleniowego wynosi miesięcznie 120% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt Wysokość stypendium szkoleniowego określonego w pkt. 5 jest wypłacana pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. 7. Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w artykule 72 ust. 1 pkt. 1, nie zależnie od wymiaru godzin szkolenia od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 8. Osobom skierowanym na szkolenie przysługuje odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i powrotu. 9. Starosta finansuje z Funduszu Pracy w formie zwrotu koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową. 10. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. 11. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdów na egzamin, o którym mowa w art. 40 ust. 3a. 12. Okres pobierania stypendium szkoleniowego wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe). 13. Okresów pobierania stypendium szkoleniowego nie wlicza się jednak do: a) okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku, 7

8 b) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, c) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. II. Obowiązki osoby kierowanej na szkolenie 1. Bezrobotny w związku z uczestnictwem w szkoleniu, zobowiązuje się do: a) uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym, b) ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie, c) przedstawienia w PUP dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia w terminie 7 dni od daty otrzymania, d) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych. 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, bezrobotny jest obowiązany do przedstawienia w PUP odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na drukach ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. 3. W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej inna przyczyną niż choroba np.: zdarzeniami losowymi, każdorazowo przyczyny wyżej wymienionej nieobecności należy usprawiedliwić w formie pisemnej, poprzez złożenie podania do Dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej zawierającego wyjaśnienie przyczyny nieobecności. Możliwość kontynuacji zajęć uwarunkowana jest pozytywną decyzją Dyrektora, dotyczącą usprawiedliwienia nieobecności. Negatywna decyzja Dyrektora skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu oraz konieczności zwrotu kosztów szkolenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt.2, bezrobotny jest obowiązany do powiadomienia PUP o niezdolności do pracy, w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczenia go w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia. 5. Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić PUP - w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do stypendium szkoleniowego. 6. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 7. Kosztem szkolenia jest: a) należność przysługująca instytucji szkoleniowej, b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków -zgodnie z art.2 ust.1pkt 12 ustawy, c) koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, d) koszty badań lekarskich i psychologicznych, e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu. 8. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji, w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 8

9 składką na ubezpieczenie zdrowotne. (art. 76 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 9. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 10. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy, umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek: a) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności, b) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależnie świadczenie, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania, c) osoba, która pobrała nienależne świadczenie zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności, d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji przewyższającej wydatki egzekucyjne. III. Skutki odmowy udziału w szkoleniu 1. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił udziału w szkoleniu, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, bez możliwości zarejestrowania się przez okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. Rozdział VII Warunki i zasady finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 1. Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować, ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztu uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 2. Uprawnienie do finansowana kosztów egzaminów lub uzyskania licencji przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. 3. Warunkiem finansowania kosztów egzaminów jest posiadanie przez kandydata profilu pomocy ustalonego zgodnie z art. 33 ust 2c ustawy oraz opracowanego Indywidualnego Planu Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia. 4. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej opracowany przez PUP Sucha Beskidzka, jeżeli uzasadni ona celowość egzaminu poprzez np.: oświadczenie o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej lub oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. 5. Wniosek należy złożyć w PUP w Sucha Beskidzka co najmniej 20 dni przed przystąpieniem do egzaminów. 6. Do wniosku należy dołączyć: 9

10 informację z instytucji przeprowadzającej egzamin lub wydającej licencję o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskaniu licencji oraz numerze konta bankowego. 7. Wniosek niekompletny (nie zawierający wszystkich wymaganych dokumentów) będzie rozpatrzony negatywnie. 8. Przyznanie finansowania następuje na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą określającą w szczególności: nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję, kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję, zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji, zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji. 9. Finansowanie kosztów następuje bezpośrednio na konto instytucji przeprowadzającej egzamin lub wydającej licencję. 10. Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o licencję powoduje obowiązek zwrotu poniesionych kosztów na ich finansowanie. 11. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez bezrobotnego kosztów przejazdu na egzamin. Rozdział VIII Warunki i zasady udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia 1. Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia może być udzielona do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 2. Warunkiem finansowania kosztów egzaminów jest posiadanie przez kandydata profilu pomocy ustalonego zgodnie z art. 33 ust 2c ustawy oraz opracowanego Indywidualnego Planu Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia, 3. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. 4. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie. 5. Osoba bezrobotna zainteresowana uzyskaniem pożyczki szkoleniowej składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej opracowany przez PUP Sucha Beskidzka wraz z uzasadnieniem jej celowości, np. w postaci: - oświadczenia o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej, - oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. 6. Pożyczkę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej opracowany przez PUP Sucha Beskidzka. 7. Do wniosku należy dołączyć: 10

11 - zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o wysokości dochodów brutto i netto z ostatniego miesiąca lub - inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwanego dochodu brutto i netto. 8. Wniosek niekompletny (nie zawierający wszystkich wymaganych dokumentów) będzie rozpatrzony negatywnie. 9. Wniosek o udzielenie pożyczki musi zostać złożony w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego. 10. Zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie osób trzecich. 11. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych przez bezrobotnego środków stanowi: 1) umowa poręczenia cywilnego osoby fizycznej, zatrudnionej na czas nieokreślony lub określony (minimum 2 lata), która uzyskuje dochód netto (potwierdzony stosownym zaświadczeniem pracodawcy) w wysokości min ,00 zł, pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości oraz wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, lub 2) umowa poręczenia cywilnego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz z której dochód wynosi nie mniej niż 1.500,00 zł, do której wymaga się następujących załączników: 1) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 2) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek, 3) zaświadczenie US o niezaleganiu z płatnościami podatków, lub 3) umowa poręczenia cywilnego osoby posiadającej prawo do emerytury lub renty, której wysokość wynosi minimalnie 1.200,00zł, 10. Niezależnie od formy zabezpieczenia, o której mowa ust.9, konieczna jest jej akceptacja przez małżonka wnioskodawcy i małżonków poręczycieli, złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu bądź potwierdzona notarialnie. 11. Poręczycielem nie może być współmałżonek oraz osoba wspólnie gospodarująca (dotyczy Wnioskodawcy i poręczyciela), za wyjątkiem osoby, która posiada rozdzielność majątkową. 12. Umowa na udzielenie pożyczki szkoleniowej określa w szczególności: kwotę pożyczki szkoleniowej z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia, nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej, plan spłaty rat pożyczki szkoleniowej oraz sposób zabezpieczenia jej spłaty, zobowiązanie do wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone w umowie, zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz do przedstawienia dokumentów umożliwiających rozliczenie pożyczki szkoleniowej. 13. Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po zawarciu umowy jednorazowo lub w ratach. 14. Osoba, której udzielono pożyczki szkoleniowej przedkłada w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumenty umożliwiające rozliczenie tej pożyczki i potwierdzające: - dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej oraz poniesienie innych kosztów szkolenia, - ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji. 15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonane na wniosek Pożyczkobiorcy lub Starosty w drodze aneksu do umowy. 16. Starosta może dokonać wypowiedzenia warunków umowy pożyczki w następujących sytuacjach: wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem na jaki została udzielona, niepodjęcia i nieukończenia szkolenia w terminie określonym w umowie, 11

12 nieudokumentowania wydatków rachunkami, fakturami w terminie określonym w umowie, opóźnienia w spłatach rat. 15. W przypadku wypowiedzenia warunków umowy, pożyczkobiorca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami ustawowymi. Rozdział IX Warunki i zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych 1. O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się bezrobotny, dla którego ustalono profil pomocy zgodnie z art. 33 ust 2c ustawy oraz opracowano Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia. 2. Osoba ubiegająca się o skierowanie na studia podyplomowe składa w PUP: 1) wniosek o skierowanie na studia podyplomowe, wraz z uzasadnieniem celowości skierowania na wnioskowane studia, np. w postaci: oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy lub, oświadczenia bezrobotnego lub poszukującego pracy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej. 3. Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia podyplomowe do wysokości 5 000,00 zł. 4. Wymagane dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku: zaświadczenie ze szkoły, uczelni potwierdzające kierunek wybranych studiów podyplomowych z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia nauki (dzień, miesiąc, rok), wysokość opłat oraz system płatności (jednorazowo, ratalnie); kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje; oświadczenie osoby bezrobotnej - zobowiązanie do ukończenia studiów w wymaganym terminie. 5. Wniosek niekompletny (nie zawierający wszystkich wymaganych dokumentów) będzie rozpatrzony negatywnie. 6. Procedura przyznawania i finansowania kosztów studiów podyplomowych: a) wypełnienie i złożenie opracowanego przez PUP wniosku o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, b) przyznanie lub odmowa finansowania studiów podyplomowych (Powiatowy Urząd Pracy powiadamia osobę bezrobotną w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów). c) zabezpieczenie zwrotu otrzymanych przez bezrobotnego środków, które stanowi: 1) akt notarialny dostarczony w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, w którym Wnioskodawca wraz ze współmałżonkiem poddał się egzekucji w trybie art pkt 5 k.p.c., podpisany przez Wnioskodawcę i współmałżonka obejmujący okres od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia się z Urzędem, które nastąpi nie później niż w ciągu jednego roku od zakończenia nauki, lub 2) umowa poręczenia cywilnego osoby fizycznej, zatrudnionej na czas nieokreślony lub określony (minimum 2 lata), która uzyskuje dochód netto (potwierdzony stosownym zaświadczeniem pracodawcy) w wysokości min ,00 zł, pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości oraz wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, lub 12

13 3) umowa poręczenia cywilnego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz z której dochód wynosi nie mniej niż 1.500,00 zł, do której wymaga się następujących załączników: - potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek, - zaświadczenie US o niezaleganiu z płatnościami podatków, lub 4) umowa poręczenia cywilnego osoby posiadającej prawo do emerytury lub renty, której wysokość wynosi minimalnie 1.200,00zł, d) niezależnie od formy zabezpieczenia, o której mowa ust.1 akceptacja poręczenia dokonana przez małżonka wnioskodawcy i małżonków poręczycieli, złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika Urzędu bądź potwierdzona notarialnie. e) finansowanie kosztów studiów podyplomowych realizowane jest w całości lub w ratach płatnych za poszczególne semestry, w ustalonych terminach na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą bezrobotną a Starostą Suskim. f) w przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. g) w przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi. 6. Osoba bezrobotna zobowiązuje się do ukończenia podjętych studiów podyplomowych w terminie wynikającym z przebiegu studiów i dostarczenia do Powiatowego Urzędu Pracy kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uzyskanego dyplomu. 7.Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa w pkt. 7, do planowanego terminu ukończenia tych studiów. 9.Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa w pkt. 8 przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze od miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony. 10.Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych, o którym mowa w pkt. 9 od następstw nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem przypadku gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie. 11.Złożenie wniosku oraz uzyskanie zgody na finansowanie kosztów studiów podyplomowych musi mieć miejsce przed rozpoczęciem studiów. Złożenie wniosku nie gwarantuje finansowania kosztów studiów podyplomowych. 12.Nie finansuje się kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna rozpoczęła bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy ze Starostą. 13

14 Rozdział X Postanowienia końcowe 1. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor PUP. 2. Przy rozpatrywaniu wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej zawarte w niniejszym Regulaminie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 14

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Żorach nr 2/2016 z dnia 05.02.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, OKREŚLONYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH LUB TYTUŁÓW ZAWODOWYCH ORAZ KOSZTÓW UZYSKANIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17 / 2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 6 czerwca 2014 ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 1 Udzielanie pożyczki na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia)

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szkolenia grupowe zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Skierowanie na szkolenie organizowane w trybie grupowym następuje na podstawie planu szkoleń zaopiniowanego przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Skierowanie na szkolenie organizowane w trybie grupowym następuje na podstawie planu szkoleń zaopiniowanego przez Powiatową Radę Zatrudnienia. R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym, grupowym lub w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej POSTANOWIENIA OGÓLNE Urząd inicjuje, organizuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZASADY WYBORU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10 Zastępcy Dyrektora PUP z dnia 29.12.2010r. BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA STUDIA PODYPLOMOWE I FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH c Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH I. Podstawa prawna organizacji szkoleń grupowych: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁAWACH

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁAWACH REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁAWACH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach

REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny luty 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Rozdział I Podstawa prawna

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Rozdział I Podstawa prawna 62-400 Słupca, ul. Piastów 2 tel./fax (063) 275-14 - 44 www.pup-slupca.pl e-mail pup@pup-slupca.pl www.slupca.praca.gov.pl Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne)

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 27 maja 2014 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy może otrzymać:

Szkolenia. Skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy może otrzymać: Szkolenia S Z K O L E N I E - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORAZ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE/ INDYWIDUALNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU PO WER REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną jest udzielane na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE W ROKU 2013

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE W ROKU 2013 REGULAMIN SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE W ROKU 2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 26 czerwca 2014r. ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Finansowanie szkoleń uprawnionym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU SZKOLEŃ NA PODSTAWIE TRÓJSTRONNYCH UMÓW SZKOLENIOWYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU SZKOLEŃ NA PODSTAWIE TRÓJSTRONNYCH UMÓW SZKOLENIOWYCH ZASADY ORGANIZOWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU SZKOLEŃ NA PODSTAWIE TRÓJSTRONNYCH UMÓW SZKOLENIOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie http://www.puplubin.pl/strona/szkolenia-grupowe-i-indywidualne/203 Szkolenia grupowe i indywidualne ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PR.6360..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ,

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ, Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 27 lutego 2015 r. ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ, REALIZACJI BONÓW SZKOLENIOWYCH, FINANSOWANIA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 /2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne)

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 3/015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku 09 z dnia 09 lutego 015 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 Lesko, dnia.. / Nazwisko i Imię / / Adres zamieszkania / / Kod pocztowy / / PESEL / w przypadku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z 22.01.2016r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z 22.01.2016r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z 22.01.2016r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązki osoby bezrobotnej

Obowiązki osoby bezrobotnej 2013-05-17 08:45:34 Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki bezrobotnego 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zwrotu kosztów przejazdu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko. Imię. 2. PESEL*. 3. Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny... 4. Telefon kontaktowy ( ważne) Adres e-mail. 5.

1. Nazwisko. Imię. 2. PESEL*. 3. Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny... 4. Telefon kontaktowy ( ważne) Adres e-mail. 5. Data złożenia wniosku. Nr wniosku. Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Wniosek uprawnionej osoby o sfinansowanie/dofinansowanie studiów podyplomowych Podstawa prawna: art. 42a ust. z dnia

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst

Bardziej szczegółowo

I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

I SZKOLENIA INDYWIDUALNE I SZKOLENIA INDYWIDUALNE Zasady ogólne: 1. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba: - bezrobotna; - poszukująca pracy; - pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową

Bardziej szczegółowo

93-121 tel. sekretariat 42 253-15

93-121 tel. sekretariat 42 253-15 93-121 121Łódź,, ul. Częstochowska 40/52 tel. sekretariat 42 253-15 15-00, fax 42 676-29 29-45, www.puplodz.pl Jednorazowe środki na podjęcie działalno alności gospodarczej Powiatowy urząd pracy może przyznać

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku. ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie art. 66n Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU BONÓW SZKOLENIOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU BONÓW SZKOLENIOWYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU BONÓW SZKOLENIOWYCH Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych Zatwierdzam dnia 30.09.2009 r Tadeusz Ławicki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Podstawa prawna: art. 42a ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 tel. : (61) 653 66 36 64-600 Oborniki Wlkp. fax.: (61) 653 66 31 e-mail: poob@praca.gov.pl www.pup.oborniki.info Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr

Bardziej szczegółowo

sporządzone przez pracodawcę oświadczenie o zamiarze powierzenia wnioskodawcy odpowiedniej pracy, po ukończeniu przez niego szkolenia;

sporządzone przez pracodawcę oświadczenie o zamiarze powierzenia wnioskodawcy odpowiedniej pracy, po ukończeniu przez niego szkolenia; Załącznik nr 1 REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI. I. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel.(16) 648 8428 w. 35; www.pup.przeworsk.eu.org; e-mail:rzpz@praca.gov.pl Podstawa prawna: REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM Podstawa prawna: 1/ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE Uwaga! Wypełnienie karty nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE (z wypełnioną kartą zgłoszenia należy zgłaszać się osobiście w wyznaczonych dniach rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Załącznik nr 3 do uchwały nr 7/2015 z dnia 30.12.2015 PRRP ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "CEL - ZATRUDNIENIE" PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.1 - ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM Podstawa prawna: 1/ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 Oława, dnia... WNIOSEK o przyznanie Bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Część I (wypełnia kandydat na szkolenie)* Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 1. Nazwisko Imię...... 2. PESEL..... Data i miejsce urodzenia 3. Seria i numer dowodu osobistego.......

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Procedura organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE Procedura organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 58-100 Świdnica tel. (074) 856-18-12; fax (074) 856-18-13; www.praca.swidnica.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 5, 58-100 Świdnica tel. (074) 856-18-12; fax (074) 856-18-13; www.praca.swidnica. Nr... (wypełnia Urząd Pracy) Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, działając na podstawie: I. Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy:

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy: Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy: - staże u pracodawców - prace interwencyjne - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - szkolenia w trybie indywidualnym

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo