REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 558/53/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce, zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 4) Konwencji o Prawach Dziecka 5) Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce. 2. Regulamin określa zadania i organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce Placówce należy przez to rozumieć Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce Ustawie należy przez to rozumieć ustawę o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 roku, Zespole należy przez to rozumieć Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, Specjalistach należy przez to rozumieć pracowników zapewniających wychowankom Placówki opiekę psychologiczno pedagogiczno terapeutyczną.

3 3. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 2. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. ROZDZIAŁ II NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI Pełna nazwa Placówki brzmi: Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce 2. Siedzibą Placówki jest Jeżówka 166 A, Wolbrom 3. Placówka posiada Tablicę Urzędową. ROZDZIAŁ III TYP PLACÓWKI Placówka jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczo typu specjalistyczno-terapeutycznego dysponującą 17 miejscami. 2. Do Placówki przyjmowani są wychowankowie w wieku powyżej 10 lat do 18 roku życia wymagający szczególnej opieki ze względu na uzależnienia od środków psychoaktywnych Podmiotem prowadzącym Placówkę jest Powiat Olkuski. 2. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje: 1) Starosta Olkuski 2) Wojewoda Małopolski.

4 ROZDZIAŁ IV CELE I ZADANIA PLACÓWKI 1. Celem Placówki jest: 7. 1) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, wymagającym stosowania indywidualnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, 2) zapewnienie terapii uzależnień realizowanej przez specjalistów zatrudnionych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Dzieci i Młodzieży NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu. 2. Placówka uwzględnia podmiotowość dziecka i rodziny realizując następujące zadania: 1) Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w tym emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, 2) przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 3) umożliwienie dziecku kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi w sposób zgodny z przepisami prawa i orzeczeniami sądu, 4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, 5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, 6) zapewnienie dziecku korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych, 7) zapewnienie dziecku możliwości uczestnictwa w zajęciach wychowawczych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, 8) organizowanie swoim wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku. 3. Placówka posiada odpowiednie, zgodne z obowiązującymi standardami, warunki lokalowe i wyposażenie do realizacji zadań. 4. Placówka stwarza dziecku warunki m.in. do: 1) rozwoju psychicznego, emocjonalnego i fizycznego poza rodziną dziecka, 2) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,

5 3) podtrzymywania związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza Placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Placówce, 4) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami, 5) powrotu do rodziny, 6) przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu, 7) przygotowania się do samodzielnego życia. 8. Placówka zapewnia dzieciom w szczególności: 1) odpowiednie warunki mieszkaniowe, 2) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, 3) dostęp do opieki zdrowotnej oraz zajęć kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, 4) realizację obowiązku szkolnego oraz warunki do dalszego kształcenia się gwarantujące zdobycie kwalifikacji zawodowych, zgodnych z uzdolnieniami i zainteresowaniami, 5) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, której wysokość ustala Dyrektor Placówka realizuje swoje zadania współpracując w szczególności z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, rodziną dziecka, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej. 2. Placówkę mogą wspierać osoby i instytucje, które realizują zadania z zakresu pomocy dziecku i rodzinie, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia Placówka może przyjmować nauczycieli, studentów lub absolwentów szkół policealnych, wyższych na praktyki lub staże.

6 2. Podstawą przyjęcia na praktykę lub staż jest umowa zawarta pomiędzy Placówką a osobą odbywającą praktykę lub staż. 3. Jeżeli organizatorem praktyki jest zakład kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższa, to umowa w sprawie praktyk winna być zawarta pomiędzy Dyrektorem a organizatorem praktyki. ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ 1. Placówką kieruje Dyrektor W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba wyznaczona na podstawie odrębnego upoważnienia. 3. Schemat struktury organizacyjnej określa załącznik nr 1 do Regulaminu Placówka prowadzi gospodarkę finansową w zakresie: 1) sporządzania i zatwierdzania planu dochodów i wydatków zwanego planem finansowym oraz dokonywania przeniesień w planie, 2) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym, 3) zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty, 4) zawierania, kształtowania treści oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych, umów o pracę i porozumień oraz zaciągania zobowiązań z tym związanych, 5) administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 6) prowadzenia ksiąg inwentarzowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, 7) zapewnieniu prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych. 2. W części nieuregulowanej w ust. 1, obsługa finansowa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości prowadzona jest według przepisów odrębnych. 13. Do kompetencji Dyrektora należy: 1) wykonywanie uprawnień i obowiązków związanych z kierowaniem Placówką,

7 2) reprezentowanie Placówki na zewnątrz, 3) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Placówki, 4) dysponowanie środkami finansowymi w ramach planu finansowego Placówki i prawidłowe ich wykorzystanie, 5) wykonywanie obowiązków zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Placówki, nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu przez pracowników Placówki oraz zarządzeń i innych wewnętrznych regulacji., nadzór merytoryczny nad ustaleniami Zespołu, 6) wykonywanie uprawnień i obowiązków zastrzeżonych do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej, (kierującego jednostką organizacyjną,), 7) organizowanie na terenie Placówki praktyk studenckich oraz staży, 8) nadzorowanie współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, 14. Do kompetencji Dyrektora należy wydawanie zarządzeń porządkujących sprawy organizacyjne Placówki oraz związanych z bieżącą działalnością Placówki. 15. Działem Administracyjno-Gospodarczym kieruje Dyrektor. Do zadań Działu należy: 1) w zakresie spraw organizacyjnych: a) współpraca w opracowywaniu projektów statutu, regulaminów oraz inicjowanie rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie, b) przechowywanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z organizacją Placówki, c) współpraca w opracowywaniu projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora, chyba, że Regulamin stanowi inaczej, d) prowadzenie rejestru pieczątek, e) prowadzenie sekretariatu f) zapewnienie obiegu pism i dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjna, g) organizowanie obiegu poczty elektronicznej, a w szczególności opracowanie sposobu łączności internetowej i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiegu informacji w Placówce,

8 h) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych w Placówce, i) czuwanie nad sprawnym działaniem sieci komputerowej oraz działającego w niej oprogramowania, j) monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków, 2) w zakresie współpracy dotyczącej sprawozdawczości: a) gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących pracy Placówki w celu systematycznego generowania sprawozdań, b) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych dotyczących Placówki c) współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Starostwem Powiatowym w Olkuszu w zakresie zadań realizowanych przez Placówkę d) sporządzanie innych analiz na polecenie Dyrektora. 3) w zakresie informatyki: a) przygotowywanie, przetwarzanie danych i wykonywanie zapytań z systemów informatycznych Placówki, b) opracowywanie sposobu uzyskiwania informacji z baz danych, c) administrowanie systemami obsługującymi realizację zadań Placówki d) organizowanie obiegu poczty elektronicznej, a w szczególności opracowanie sposobu łączności internetowej i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiegu informacji w Placówce, e) współpraca w zapewnieniu sprawnego działania sieci komputerowej oraz działającego w niej oprogramowania, f) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych w Placówce, g) zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych w systemach informatycznych w Placówce, h) współpraca w opracowaniu i prowadzeniu strony internetowej Placówki, i) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Placówki, 4) w zakresie zamówień publicznych Placówki: a) planowanie realizacji zadań zlecanych do wykonania innym podmiotom, szacowanie środków na ich realizację, w tym opracowywanie planów zamówień publicznych,

9 b) opracowanie i nadzorowanie realizacji procedury wewnętrznej dotyczącej zamówień towarów i usług o wartości nie przekraczającej euro, c) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie uruchomienia procedury z zakresu zamówień publicznych, d) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro zgodnie z procedurami wewnętrznymi, e) opracowywanie projektów umów w prowadzonych sprawach, f) nadzorowanie i monitorowanie wydatkowania środków zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, g) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, h) sporządzenie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych, 5) w zakresie przeprowadzanej kontroli: a) opracowywanie rocznych planów kontroli, b) organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli, c) przeprowadzanie doraźnych kontroli zleconych przez Dyrektora, d) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, e) prowadzenie ewidencji i dokumentacji kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, f) sporządzanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, 6) w zakresie spraw pracowniczych pracowników Placówki: a) prowadzenie dokumentacji osobowej, b) prowadzenie całokształtu spraw związanych z dyscypliną pracy i czuwanie na pełnym i racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy, c) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych, w tym związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz świadczeń pracowniczych, w tym wykazów osób uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno - rentowych, d) kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych oraz terminowe przedkładanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

10 e) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności organizowanie badań lekarskich, f) identyfikacja potrzeb szkoleniowych, opracowywanie planów szkoleń, sprawozdań oraz organizacja szkoleń, g) sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych zleconych przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie spraw pracowniczych, h) przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących zasad zatrudniania, awansowania i oceny pracowników, a także ich wynagradzania, i) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy, j) organizowanie służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych. 7) w zakresie obsługi gospodarczej Placówki: a) prowadzenie wszelkich spraw związanych z remontami i modernizacją użytkowanych obiektów, b) zapewnienie obsługi technicznej mienia, c) organizacja zaopatrzenia, d) organizowanie żywienia, e) zapewnienie wyposażenia pracowników w odzież roboczą, środki ochrony i higieny osobistej, f) utrzymanie obiektów w należytym porządku i stanie technicznym, g) dbałość o stan sanitarny pomieszczeń, h) zapewnienie sprawnego działania sprzętu i urządzeń technicznych. 16. Do kompetencji Wychowawcy należy w szczególności: 1) rzetelna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych, 2) respektowanie praw dziecka określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, 3) rozpoznawanie sytuacji życiowej dziecka, 4) współdziałanie z lekarzem i pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka oraz opieki w czasie choroby, 5) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz udzielanie i organizowanie pomocy w nauce,

11 6) praca z rodziną wychowanka mająca na celu powrót dziecka do rodziny, 7) utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka, 8) uczestnictwo w pracach Zespołu, 9) sporządzanie dokumentacji prowadzonej w Placówce, 10) realizowanie zadań określonych w zakresie obowiązków Do kompetencji Specjalistów należy wspieranie i wspomaganie Wychowawców w zakresie terapeutycznym, pedagogicznym i psychologicznym. 2. Do kompetencji Psychologa należy : 1) opracowywanie diagnozy psychofizycznej wychowanków Placówki, 2) prowadzenie arkuszy obserwacji i badań psychologicznych służących poznaniu każdego wychowanka Placówki, 3) prowadzenie kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, 4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla rodziców dzieci przebywających w Placówce, 5) wykrywanie źródeł niepowodzeń szkolnych, zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych oraz ustalanie właściwych metod oddziaływania na dziecko, 6) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych wychowanków i ich rodzin, 7) sprawowanie indywidualnej opieki psychopedagogicznej nad dziećmi sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze, 8) ukierunkowanie obserwacji i pracy z dziećmi we współpracy z wychowawcami i specjalistami, 9) prowadzenie z dziećmi zajęć grupowych i indywidualnych o charakterze psychoterapeutycznym oraz profilaktycznym, 10) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. 18. Każdy pracownik Placówki jest zobowiązany do: 1) przestrzegania Regulaminu pracy Placówki, ustalonego w nim porządku, harmonogramu i czasu pracy oraz wykorzystywanie go na realizację przydzielonych mu zadań w sposób najbardziej efektywny,

12 2) kierowania się przy realizacji zadań dobrem dziecka, 3) współpracy z innymi pracownikami Placówki, 4) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 5) ochrony danych osobowych oraz przestrzegania tajemnicy służbowej, 6) prowadzenia właściwej dokumentacji realizowanych zadań oraz sporządzania sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań, 7) stałego doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 8) dbałości o dobre imię Placówki oraz ochrony majątku Placówki Kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Placówce są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Szczegółowe zadania każdego pracownika określone są w jego zakresie obowiązków znajdującym się w aktach osobowych pracownika. 3. W zakresie obowiązków każdego pracownika określa się osoby zastępujące go w czasie nieobecności. 20. W procesie wychowania i opieki nad dzieckiem uczestniczą wszyscy pracownicy Placówki W celu zharmonizowania i koordynacji pracy Placówki i zapewnienia jednolitego działania przy wykonywaniu zadań, zatrudnieni pracownicy zobowiązani są do wzajemnej współpracy, a także do informowania się o obowiązujących ustaleniach i rozstrzygnięciach. 2. Liczbę pracowników Placówki ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo dzieci przebywających w Placówce oraz potrzeby wynikające z obowiązku zapewnienia odpowiedniej opieki i wymagania określone w przepisach prawa.

13 ROZDZIAŁ VI ZADANIA SPRAWOWANIA OPIEKI W Placówce działa Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. 2. W skład Zespołu wchodzą: 1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, 2) terapeuta, 3) psycholog, 4) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, 5) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 6) rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich, 7) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka, 8) przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. 3. Do Zespołu mogą być zapraszani w szczególności przedstawiciele: 1) sądu właściwego ze względu na miejsce położenia Placówki, 2) właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, 3) ośrodka pomocy społecznej, 4) Policji, 5) ochrony zdrowia 6) instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, 7) osoby bliskie dziecku. 4. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, szkolnej i społecznej dziecka, 2) zweryfikowania stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 3) ustalenia możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,

14 4) ustalenia przebiegu procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie, 5) ustalenia zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce 6) modyfikowanie indywidualnego planu pomocy dziecku Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 2. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się niezwłocznie po przybyciu dziecka do Placówki 3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu. 2. Do sądu przesyłane są również ustalenia Zespołu dotyczące potrzeby umieszczenia dziecka w innej Placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej Wychowawca organizuje pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem. 2. Pracę wychowawcy wspierają Specjaliści, w zakresie opieki terapeuta, psycholog. 3. Jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. 4. Opieka wychowawcza musi być odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć. 5. W Placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci.

15 6. W Placówce w czasie zajęć prowadzonych przez psychologa albo osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką może przebywać nie więcej niż sześcioro dzieci W Placówce, w godzinach nocnych opiekę sprawują co najmniej dwie osoby pracujące z dzieckiem, w tym jeden wychowawca. 2. Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. 3. Godziny nocne obejmują czas pomiędzy godzinami a Osoby sprawujące opiekę w godzinach nocnych są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód Placówka pracuje z dzieckiem i rodziną w oparciu o plan pomocy dziecku. 2. Plan pomocy dziecku sporządzany jest przez wychowawcę we współpracy z asystentem oraz Specjalistami. 3. Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku Szczegółowy katalog praw i obowiązków oraz konsekwencje pozytywnych i negatywnych zachowań wychowanków określa Regulamin Pobytu Wychowanków w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce. 2. Wychowankowie przebywający w Placówce mogą tworzyć samorząd. 3. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu, który zatwierdza Dyrektor.

16 29. W przypadku, gdy prawa dziecka nie są przestrzegane, wychowanek może zwrócić się do : Rzecznika Praw Dziecka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, Dyrektora. DZIAŁ VII DOKUMENTACJA W Placówce dla każdego dziecka sporządza się następującą dokumentację: 1) diagnozę psychofizyczną, 2) plan pomocy dziecku, 3) kartę pobytu dziecka, uzupełnianą nie rzadziej niż co 2 tygodnie, zawierającą: a) opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, b) opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki, c) informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, oraz jego nauki szkolnej, d) opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, e) informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, g) informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, h) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, i) opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny; 4) kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga, 5) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

17 6) kartę wydawania leków. 2. Placówka prowadzi ponadto dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków obejmującą w szczególności: 1) akta osobowe wychowanków, zawierające dokumenty na podstawie, których dziecko zostało skierowane do Placówki, dokumentację szkolną, zdrowotną oraz dokumentację dotyczącą pracy z rodziną, 2) księgę ewidencji wychowanków, 3) protokoły z posiedzeń Zespołu Dokumentacja merytoryczna w tym opiekuńczo-wychowawcza znajduje się w Placówce. 2. Dokumentacja w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości Placówki prowadzona jest według odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ VIII KIEROWANIE I PRZYJMOWANIE WYCHOWANKÓW Dzieci do Placówki kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu na podstawie właściwego postanowienia sądu. 2. Dziecko kierowane jest do Placówki zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 3. Przy kierowaniu dziecka do Placówki, przekazuje się dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, określoną w obowiązujących przepisach prawa. 4. Placówka przyjmuje również dzieci cudzoziemców, na zasadach określonych w Ustawie i Rozporządzeniu. 33. Pobyt dziecka w Placówce ustaje w przypadku: 1) powrotu dziecka do rodziny,

18 2) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki, 3) usamodzielniania się wychowanka, 4) orzeczenia Sądu o zakończeniu postępowania opiekuńczego po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. 34. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce Dyrektor: 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 2) w ciągu 24 godzin powiadamia o tym fakcie rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka, właściwe powiatowe centrum pomocy rodzinie. 35. Przewiezienie wychowanka z Placówki do innych instytucji oraz Placówek opiekuńczowychowawczych, jak również do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka należy do obowiązków Placówki. 36. Pobyt w Placówce jest odpłatny; zasady ustalania i wysokości opłat regulują odrębne przepisy. ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2. Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia... r. Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych PARKOWA ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Jedynka w Białymstoku, zwana dalej POW Jedynka, lub zamiennie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r.

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3a

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki. Dziennik Ustaw Nr 292 17046 Poz. 1720 1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ Zał. nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/176/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 listopada 2007r. STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Dom Dziecka jest placówką, która dzieciom

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.... /Projekt/ w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXII/319/12 Rady Powiatu Zgierskiego w Zgierzu z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Dąbrówce działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3377/2013

Zarządzenie Nr 3377/2013 Zarządzenie Nr 3377/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY STATUT Załącznik do Uchwały Nr 447/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania 1. Zleceniobiorca poprzez interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r. /Projekt/ UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 stycznia 2014 r. zatwierdzająca regulamin organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M.Dąbrowskiej 7,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 40 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 460/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Liskowie zwany dalej Domem Dziecka działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Dom pod Modrzewiem" w Białymstoku Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie nr 454 z dnia 31.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH BRZEZINY 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 11 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku.

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Uchwała Nr 70/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Na podstawie art. 238

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia projekt w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tomisławicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tomisławicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR 286/2013 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tomisławicach Na podstawie art. 36 ust.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT. Domu Dziecka

STATUT. Domu Dziecka Załącznik do Uchwały Nr XXX/418/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku STATUT Domu Dziecka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Dziecka z siedzibą w Kaliszu ul. Skarszewska 3, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1335/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 7455 UCHWAŁA NR XVI/306/15 RADY MIASTA CHORZÓW w sprawie nadania statutów Placówkom opiekuńczo-wychowawczym nr 1, 2, 3 i 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 646/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 1 września 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdańsku, ul. Lutniowa 30. Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY DWOREK W ŁASZCZYNIE. Wstęp

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY DWOREK W ŁASZCZYNIE. Wstęp Załącznik Do Uchwały Nr 3/18/14 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY DWOREK W ŁASZCZYNIE Wstęp 1 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Tanowie, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną organizację oraz strukturę i zakres jego działania. 2. Dom Dziecka w Tanowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie

UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie UCHWAŁA NR XXV/117/2008 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 26 listopada w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie Na podstawie art. 20 ust.2 i art.238 ust.3 z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/191/12 RADY GMINY BISKUPICE. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/191/12 RADY GMINY BISKUPICE. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5819 UCHWAŁA NR XXXI/191/12 RADY GMINY BISKUPICE z dnia 5 października 2012 r. w sprawie Statutu Ponadgminnej Placówki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna. W Wyszkowie

Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna. W Wyszkowie Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna W Wyszkowie Spis treści: Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zadania Rozdział III Struktura Świetlicy Rozdział IV Organizacja Świetlicy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny POWDiR w Chrzanowie

Regulamin Organizacyjny POWDiR w Chrzanowie Regulamin Organizacyjny POWDiR w Chrzanowie Załącznik do Uchwały Nr 32/60/2015 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 08 czerwca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIECKA I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach Statut Domu Dziecka w Chmielowicach 1 Dom Dziecka w Chmielowicach z siedzibą przy ul. Nyskiej 18 zwany dalej Domem działa na podstawie: 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz.U. z 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 55.207 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 4 kwietnia 207 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Na podstawie art.36 ust. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania

Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania Zał. nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 358/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 148/07 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 grudnia 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 Do uchwały nr 293/2008 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 2008 roku tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2481/2016

Zarządzenie Nr 2481/2016 Zarządzenie Nr 2481/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH Załącznik do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 886/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lipca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Domu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwała Nr XLIV.. 2014 projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia. 2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII.402.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII.402.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII.402.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym w Zielonej Górze. Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2682/2013

Zarządzenie Nr 2682/2013 Zarządzenie Nr 2682/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Przyjazny Dom w Krakowie przy ul. Chłopskiej 7a. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2010 z dnia 17.12.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Lublinie. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 58.2013 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 sierpnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 248/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 14 września 2004 roku

Uchwała nr 248/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 14 września 2004 roku Uchwała nr 248/2004 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 14 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Dla Młodzieży Dojeżdżającej w Lubaniu. Na podstawie art.36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Załącznik do zarządzenianr259/2013/p PPREZYDENTA MIASTA POZNANI z dnia 17.04.2013 r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR IV/17/06 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 05 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/842/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/842/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/842/14 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/680/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo wychowawczej w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 i

Bardziej szczegółowo