Wsparcie pracodawców przy tworzeniu nowych miejsc pracy w Polsce i Czechach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie pracodawców przy tworzeniu nowych miejsc pracy w Polsce i Czechach"

Transkrypt

1 Wsparcie pracodawców przy tworzeniu nowych miejsc pracy w Polsce i Czechach Bartłomiej Piotrowski

2 Prezentacja zawiera jedynie wybrane, podstawowe informacje o działaniach Urzędów Pracy Czech i Polski na rzecz tworzenia nowych (i ochrony starych) miejsc pracy będące wstępem i zachętą do aktywnego uczestnictwa w dyskusji i pracy warsztatowej w trakcie szkolenia mającego za zadanie wzajemną wymianę doświadczeo i dobrych praktyk obu bratnich służb.

3 Europejska strategia zatrudnienia W ramach europejskiej strategii zatrudnienia Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) mają centralną rolę w w implementacji polityk zatrudnienia Krajów Członkowskich. Od roku 2000 Europejska Strategia Zatrudnienia stała się częścią Strategii Lizbooskiej. Priorytetem nowej strategii są hasła gospodarki otwartej, liberalizacji, przedsiębiorczości, spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

4 Wsparcie Tworzenia Miejsc Pracy - Czechy Podstawowym programem wspierania rozwoju przedsiębiorczości, także w obszarze tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, w Czechach jest: Program Inicjatyw Inwestycyjnych Program zarządzany jest przez specjalną Agencję Inwestycji i Rozwoju Biznesu

5 Wspieranie Zatrudnienia w ramach programu Inicjatyw Inwestycyjnych Program Inicjatyw Inwestycyjnych jest głównie nakierowany na wsparcie sektora high-tech i import kapitału. Podstawą programu Inwestycyjnego jest akt prawny No. 72/2000. Częśd programu koordynowana przez MoLSA jest określona w dodatkowym specjalnym akcie prawnym No. 435/2004 o zatrudnieniu (par.111). Wsparcie finansowe powstawania nowych miejsc pracy oraz szkoleo jest dodatkowo określone w specjalnych rozporządzeniach rządowych No. 578/2004 Coll., No. 338/2006 Coll. and No. 68/2008 Coll. Prawo o zatrudnieniu, ogranicza stosowanie grantów koordynowanych przez MoLSA do terenów o stopie bezrobocia wyższej o 50% od średniej.

6 Wspieranie Zatrudnienia w ramach programu Inicjatyw Inwestycyjnych Granty na tworzenie miejsc pracy wynoszą 50,000 CZK Granty na szkolenie i przekwalifikowanie pozwalają pokryd do 25% kosztów Dotacja nie może przekroczyd: 40% kosztów inwestycji dla dużego przedsiębiorcy 50% kosztów inwestycji dla przedsiębiorstw średniej wielkości 60% kosztów inwestycji dla małych przedsiębiorstw

7 Pomoc w reorientacji biznesowej Pomoc finansowa może byd udzielona przez urząd pracy pracodawcy, który przeorientował swoją aktywnośd w kierunku nowego obszaru działania w wyniku czego nie może zagwarantowad pracownikom pełnego zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy). Pomoc finansowa może byd udzielona na maksimum 6 miesięcy jako czasowa rekompensata obniżki płacy. Maksymalna kwota miesięcznej rekompensaty nie może przekroczyd połowy płacy minimalnej.

8 Dodatek Pomostowy Urząd pracy może przyznad dotację dla pracownika, który podjął samozatrudnienie, a korzystał z dotowanego zatrudnienia socjalnego. Dotacja może byd przyznana na okres do 3 miesięcy w wysokości nie przekraczającej 50% płacy minimalnej.

9 Wsparcie działalności gospodarczej przez Polskie Urzędy Pracy Osobom bezrobotnym mogą byd przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na: pokrycie kosztów pomocy prawnej, pokrycie kosztów konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie - nie wyższej jednak niż 5-krotna wysokośd przeciętnego wynagrodzenia.

10 Wsparcie działalności gospodarczej przez Polskie Urzędy Pracy W przypadku gdy działalnośd jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokośd przyznanych środków nie może przekraczad: 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu spółdzielni.

11 Wsparcie działalności gospodarczej przez Polskie Urzędy Pracy Bezrobotny zamierzający podjąd działalnośd gospodarczą i ubiegający się o przyznane dotacji powinien złożyd wniosek we właściwym urzędzie pracy. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może byd uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełnia m.in. następujące warunki: * w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych; * nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

12 Wsparcie pracodawców Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy może zrefundowad podmiotowi prowadzącemu działalnośd gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokośd przeciętnego wynagrodzenia. Urząd może także dokonad jednorazowo refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyd 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

13 Finansowanie w ramach Programów Specjalnych Mogą byd nimi objęte osoby, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem. Programy Specjalne mają na celu: - inspirowanie zatrudnienia uczestników programu, - wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami, - aktywizację zawodową uczestników programu.

14 Finansowanie w ramach Programów Specjalnych Programami Specjalnymi mogą byd objęci: - bezrobotni, - pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy (outplacement), - poszukujący pracy otrzymujący świadczenia socjalne lub zasiłek socjalny. Cechą charakterystyczną programów specjalnych jest możliwośd łączenia różnych programów rynku pracy. Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ale mogą byd także finansowane ze środków organizacji i instytucji współdziałających.

15 Finansowanie w ramach Programów Specjalnych Pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach Programów Specjalnych Oferta dla pracodawców, biorących udział w takim programie obejmuje: refundację wynagrodzeo, refundację części kosztów szkolenia, refundację składek na ubezpieczenie społeczne, pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, oprocentowanie pożyczki może byd o połowę niższe od obowiązującego przy udzielaniu pożyczek na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 24 miesięcy, nieoprocentowane pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 36 miesięcy.

16 Dofinansowanie z PFRON Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną może otrzymad ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokośd tego dofinansowania została zróżnicowana w zależności od stopnia, a także rodzaju niepełnosprawności pracowników. Istnieją także różnice w wysokości dofinansowania pomiędzy pracodawcami posiadającymi status zakładu pracy chronionej, a innymi pracodawcami.

17 Wsparcie osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy może otrzymad ze środków PFRON jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni jeżeli nie otrzymała wcześniej środków publicznych na ten cel. Wysokośd pomocy może wynosid maksymalnie 15-krotnośd przeciętnego wynagrodzenia.

18 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnid osobę niepełnosprawną może otrzymad pomoc na wyposażenie stanowiska pracy takiej osoby. Pomoc udzielana jest ze środków PFRON w formie zwrotu kosztów, jakie pracodawca poniósł wyposażając stanowisko nowego pracownika. Jej wysokośd nie może przekroczyd 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

19 Zatrudnienie chronione i warsztaty pracy chronionej Zatrudnienie chronione dotyczy sytuacji gdy pracodawca organizuje dla indywidualnej osoby niepełnosprawnej specjalne miejsce pracy. Miejsce pracy jest organizowane na podstawie umowy z urzędem pracy na okres minimum 2 lat. Warsztat pracy chronionej zatrudnia minimum 60% niepełnosprawnych. Zatrudnienie chronione i warsztaty pracy chronionej są podstawą dla pracodawcy do ubiegania się o dotacje z urzędu pracy. W szczególności mogą one obejmowad pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy, szkoleo i kosztów zatrudnienia.

20 Bibliografia 1. Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic, Ministry of Labour and Social Affaires, Daniela Kalužná, Main features of the public employment service in the Czech Republic, OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION PAPERS NO Employment and Labour Market Services, May 2009 Czech Presidency of the Council of the EU Investment and Business Development Agency trudnienie-osobniepelnosprawn/osobyrozpoczynajace-lub-prowadz/

21 Organizator szkolenia DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b tel./faks (074) Realizator szkolenia Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 tel. (022) , faks (022)

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE

ALTERNATYWNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE Dorota Kobus-Ostrowska Uniwersytet Łódzki ALTERNATYWNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE Celem artykułu jest zaprezentowanie dostępnych w Polsce form wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo