1. Lata , czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL ( ) 13 IV. Publiczne służby zatrudnienia w Polsce po roku V. Działalność Wojewódzkiego Biura/Urzędu Pracy w okresie Lata , czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Doskonalenie systemu aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz realizacja programów rynku pracy w latach Działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych i pozaubezpieczeniowych Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Kontrola legalności zatrudnienia 25 VI. Realizacja zadań ustawowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach Wydział Polityki Rynku Pracy Wydział Obsługi Rynku Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy 40 VII. Wojewódzka Rada Zatrudnienia ( ) 42 VIII. Współpraca z Winnickim Obwodowym Centrum Pracy 44 IX. Kadra kierownicza Rejonowych Biur Pracy/Powiatowych Urzędów Pracy 45 X. Indeks pracowników Wojewódzkiego Biura/Urzędu Pracy zatrudnionych w latach Materiał do publikacji zebrał i opracował pod redakcyjnym przewodnictwem Dyrektora Andrzeja Lato zespół kadry kierowniczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w składzie: Małgorzata Rutkowska, Anna Stelmach, Dariusz Dąbrowski, Waldemar Bujała, Krzysztof Sołtys, Leszek Skrobisz przy udziale współpracowników i byłych kierowników wydziałów Adeli Wojnowskiej-Jurek i Marka Czapli. Opracowanie graficzne i skład DTP - Artur Radziwolski. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, Kielce tel , fax strona internetowa: Kielce, listopad 2010 Wszelkie wykorzystanie w całości lub w części materiałów z niniejszej publikacji dozwolone wyłącznie z podaniem źródła 2 Nakład: egz.

3 WPROWADZENIE Inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczczenia 90-tej rocznicy powstania polskich służb zatrudnienia i 20-lecia reaktywowania ich działalności w III RP spowodowała, iż Wojewódzki Urząd Pracy także podjął działania zmierzające do przypomnienia dokonań tych służb w naszym regionie. Szczególnie bliskie są nam zadania związane z okresem, gdy tworzyliśmy zręby systemu publicznych służb zatrudnienia w województwie kieleckim, by jak najlepiej służyć bezrobotnym i partnerom rynku pracy. W celu pozyskania niezbędnej wiedzy o zarządzaniu rynkiem pracy w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości korzystaliśmy ze zbiorów Archiwum Państwowego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Z coraz większym zainteresowaniem zapoznawaliśmy się z kolejnymi materiałami z XIX oraz z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Duże wrażenie zrobiły na nas informacje o inicjatywach społecznych, dobrowolnych świadczeniach materialno-finansowych obywateli oraz podejmowanych przez państwo działaniach zmierzających do udzielania pomocy osobom bezrobotnym. Rozdziały I i II niniejszego opracowania poświęcamy organizacjom i instytucjom zajmującym się rynkiem pracy w trudnych dla Polaków latach zaborów i tuż po odzyskaniu niepodległości. Należy przy tym podkreślić, iż materiały dotyczące początków służb zatrudnienia w regionie nie były dotychczas w takim zakresie publikowane. Kolejne zmiany ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce po roku 1945, a następnie w roku 1989 miały decydujący wpływ na poziom zatrudnienia, a w konsekwencji na skalę bezrobocia. Do tych kwestii odnosimy się w rozdziale III, IV i V przedstawiając strukturę administracji pracy oraz jej udział w procesach zachodzących wówczas na rynku pracy. W rozdziale VI dokumentujemy dziesięcioletnią działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Rozmiar tej publikacji powoduje, iż informacje o bieżącej działalności Urzędu podane zostały skrótowo. Sądzimy jednak, że wiele opracowań i wydawnictw oraz bogata strona internetowa WUP na bieżąco informują o naszych inicjatywach i realizowanych zadaniach. Jesteśmy zdania, że istnieje potrzeba pełniejszego udokumentowania znaczenia rejonowych urzędów pracy w systemie publicznych służb zatrudnienia, jak i dokonań powiatowych urzędów pracy działających w powiatowej administracji zespolonej. Tematyka ta może zostać omówiona w kolejnym biuletynie, który powinien być wspólnym dziełem Powiatowych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Z okazji tak doniosłego jubileuszu publicznych służb zatrudnienia przekazuję serdeczne pozdrowienia i podziękowania Wszystkim Pracownikom za wysiłek i zaangażowanie w pracę, wykonywaną często w trudnych warunkach i pod silną presją społeczną. Szczególne podziękowania kieruję do Pracowników, którzy w systemie służb zatrudnienia są od samego ich początku. Dziękuję również Wszystkim, którzy tworzyli system urzędów pracy, a dziś już z nami nie pracują. Słowa uznania i wdzięczności kieruję do Instytucji i Partnerów rynku pracy za inspirację i wspieranie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Wyrazem uznania dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy - jako funkcjonariuszy publicznych pełniących ważną misję społeczną - będzie ustanowienie święta pracownika służb zatrudnienia. Postulat w tej sprawie zgłosiłem, pełniąc funkcję Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, w dniu 3 listopada 2009 roku na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy. Dzięki akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz życzliwości Posłów z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został on zawarty w projekcie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyrażam nadzieję, iż Sejm RP ustanowi 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Opracowując niniejszą publikację korzystaliśmy z materiałów Archiwum Państwowego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, regionalnych i lokalnych gazet oraz z publikacji o rynku pracy. Za udostępnienie zasobów i pomoc w gromadzeniu materiałów składam Wszystkim serdeczne podziękowania. Liczę, iż Biuletyn Okolicznościowy zostanie życzliwie przyjęty przez Pracowników publicznych służb zatrudnienia, instytucji i partnerów rynku pracy. Życzę przyjemnej lektury Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 3

4 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia Początki kształtowania się polityki rynku pracy w Europie przypadły na czas, w którym Polska była pod zaborami, a system prawny funkcjonujący na jej obszarze, był uzależniony od systemu obowiązującego u danego zaborcy oraz poziomu jego rozwoju gospodarczego. Podstawę publicznych służb zatrudnienia w zaborze pruskim stanowiły miejskie urzędy pracy, których głównym celem było dostarczanie określonej liczby pracowników do rozwijającego się bardzo dynamicznie przemysłu. W pozostałych dwóch zaborach nie funkcjonowały publiczne służby zatrudnienia. W zaborze austriackim pośrednictwo oparte było głównie na prywatnych przedsiębiorcach. Ich uzupełnieniem były społeczne biura pośrednictwa pracy, które miały jednak charakter lokalny. W zaborze rosyjskim także nie istniał zorganizowany system pośrednictwa pracy. W praktyce funkcjonowało, w bardzo niewielkim stopniu, prywatne pośrednictwo pracy. Z chwilą odzyskania państwowości po 123 latach polskie władze stanęły przed ogromnym wyzwaniem radzenia sobie z powojennym bezrobociem. W celu łagodzenia jego społecznych skutków już w grudniu 1918r. powołano Komitety Niesienia Pomocy Bezrobotnym, których celem była pomoc doraźna dla bezrobotnych poprzez zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do przeżycia w postaci zapomóg pieniężnych i darowizn żywnościowych. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1919 roku zniesiono część Komitetów Niesienia Pomocy Bezrobotnym powołując w ich miejsce 14 Powiatowych Komisji Pomocy dla Bezrobotnych, utworzonych we wskazanych miastach powiatowych. Państwo biorąc na siebie dużą część odpowiedzialności za pomoc bezrobotnym, na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 roku powołało Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy jako podstawowe instytucje rynku pracy. Głównym celem ich funkcjonowania było: rejestrowanie bezrobotnych, prowadzenie pośrednictwa pracy dla wszelkich kategorii pracowników - poszukujących Publikacja Dekretu w Dzienniku Praw Państwa Polskiego (1919 r.) 4

5 zarobku w kraju i za granicą, prowadzenie pośrednictwa zawodowego, udzielanie informacji o krajowych i zagranicznych stosunkach zarobkowych, kontrola treści umów zawieranych z pracownikami przez przedsiębiorstwa zagraniczne, zbieranie i prowadzenie informacji statystycznych dotyczących rynku pracy. Dostęp do publicznych służb zatrudnienia był dla obywateli bezpłatny. Dopuszczano jednak pobieranie opłat od pracodawców w wysokości ustalanej przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Uzupełnieniem publicznych służb zatrudnienia były prywatne i społeczne pośrednictwa pracy. Prywatne pośrednictwo dotyczyło głównie tych kategorii pracowników, na których istniało wówczas duże zapotrzebowanie. Pośrednictwo społeczne skierowane było natomiast przede wszystkim do osób, które opuszczały tereny wiejskie i poszukiwały pracy w dużych miastach. Najważniejszym aktem prawnym wydanym w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, w którym znalazł się zapis dotyczący problematyki rynku pracy, była Konstytucja Marcowa, uchwalona 17 marca 1921 r. W artykule 102 ustanawiała prawo każdego obywatela do opieki państwa nad jego pracą, a w razie jej braku prawo do zasiłku. Dwudziestolecie międzywojenne to czas bardzo wysokiego bezrobocia oraz poszukiwania nowych metod radzenia sobie z tym problemem. Cechą charakterystyczną ówczesnego polskiego rynku pracy było przeludnienie na wsi i poszukiwanie zatrudnienia w miastach, co potęgowało problemy bezrobocia, szczególnie w regionach przemysłowych. Masowe bezrobocie postawiło urzędy pracy przed olbrzymim wyzwaniem nie tylko w kontekście pośrednictwa pracy, ale przede wszystkim zapewnienia bezrobotnym środków do życia. Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia wymuszał stałe poszukiwanie źródeł finansowania polityki rynku pracy. Pod wpływem załamania gospodarczego w 1924 r., które spowodowało znaczny wzrost bezrobocia, wprowadzono nową formę łagodzenia jego skutków w postaci ustawowego zabezpieczenia na wypadek utraty pracy i w tym celu powołano Fundusz Bezrobocia, który dysponował środkami na ustawowe zabezpieczenie w przypadku utraty pracy przez pracowników fizycznych. Pracownikami umysłowymi od 1927r. miał zajmować się Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. Wprowadzano liczne przepisy prawne mające pomóc w rozwiązywaniu problemów bezrobocia oraz powoływano kolejne instytucje, które z reguły po krótkim okresie funkcjonowania przekształcano w inne (komitety, komisje, fundusze). W 1931 r. przy Radzie Ministrów powołano nową instytucję pod nazwą Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia, który był zobowiązany także do działań na rzecz zatrudniania bezrobotnych, ale w rzeczywistości zajmował się głównie organizowaniem pomocy doraźnej ze środków pozyskiwanych dzięki ofiarności społeczeństwa. W czerwcu 1932 r. w miejsce Komitetu powołano Komisję Międzyministerialną do Spraw Bezrobocia. 5

6 We wrześniu utworzono Fundusz Pomocy Bezrobotnym, który po roku istnienia zlikwidowano. Bardzo ważnym wydarzeniem, z punktu widzenia polityki rynku pracy, było powołanie w 1933 roku Funduszu Pracy. Jego głównym zadaniem było finansowanie robót publicznych oraz pomocy żywnościowej dla bezrobotnych, którzy nie mieli prawa do zasiłków. Pracy. W początkowym okresie skupiano się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego a pośrednictwo pracy miało marginalny charakter. Najbardziej powszechnym instrumentem aktywizacji bezrobotnych, oferowanym przez urzędy pracy, były roboty publiczne. Na przełomie lat 20. i 30. ich organizowaniem zajmowało się nawet specjalnie powołane Ministerstwo Robót Publicznych. W kolejnych latach rola robót publicznych dalej rosła. W drugiej połowie lat 30. stały się one jednym z głównych elementów tzw. ogólnopaństwowego programu inwestycyjnego. Niestety roboty publiczne jedynie w niewielkim stopniu przyczyniały się do realnej poprawy sytuacji na rynku pracy. Po ich zakończeniu większość uczestników ponownie rejestrowała się jako bezrobotni. Z dniem 1 kwietnia 1935 r. doszło do połączenia Funduszu Pracy z Funduszem Bezrobocia. Bezpośredni nadzór nad nim sprawował Minister Pracy i Opieki Społecznej. Zadania Funduszu w zakresie pomocy bezrobotnym były realizowane przez Wojewódzkie Biura Na poziom bezrobocia w latach trzydziestych decydujący wpływ miało nałożenie się dwóch procesów: powojennego wyżu demograficznego zasobów siły roboczej i wielkiego kryzysu ekonomicznego, szczególnie dotkliwego w warunkach zacofanej struktury gospodarczej. Bezrobocie miało charakter strukturalny i masowy, a klęska braku pracy nękała kilkusettysięczną rzeszę bezrobotnych w miastach oraz w postaci utajonej kilkumilionowe masy zbędnej siły roboczej w gospodarstwach chłopskich. Publiczne służby zatrudnienia II Rzeczpospolitej działały w specyficznych warunkach tworzącej się dopiero państwowości, na terenie obejmującym trzy byłe zabory bardzo zróżnicowane pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego, a wysokie bezrobocie było w tamtych latach stałym elementem polskiej rzeczywistości. 6

7 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 1. Początki pośrednictwa pracy Najstarsze informacje o pośrednictwie pracy w Kielcach dotyczą Kantoru w sprawie pośrednictwa pracy, który funkcjonował już w roku 1891 i prowadzony był przez Edwarda Milińskiego, obywatela miasta Kielce. Dowodzą tego rachunki i korespondencja w języku rosyjskim zamieszczone w Aktach Kieleckiego Rządu Gubernialnego. Sądzić należy, iż była to instytucja komercyjna, świadcząca usługi na rzecz zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców. W końcu XIX wieku podejmowano także próby ujęcia w ramy prawne działalności związanej z pośrednictwem pracy. W lutym 1892r. do Kieleckiego Rządu Gubernialnego wpłynęła prośba Magistratu m. Kielce o zatwierdzenie projektu Zasad prowadzenia pośrednictwa pracy. Zostały one wprowadzone w życie 6 marca 1892r. Ostatni punkt owych Zasad zawierał polecenie umieszczenia ich w miejscu widocznym dla korzystających. Tak więc od początku istnienia usługa ta świadczona była z obowiązującymi do dziś zasadami jawności, dostępności i równości. Jako ciekawostkę historyczną warto potraktować dostępny w zbiorach archiwaliów Wyciąg z postanowienia Namiestnika Królestwa z 24 grudnia 1823r., do którego zresztą odwołują się wspomniane Zasady. Pojawiają się w nim pierwsze definicje związane ze świadczeniem pracy w formie usług, umowa określająca zobowiązania i należności między pracodawcami ( panami ) a pracownikami ( służącymi ), rodzaj służby i czas jej trwania oraz najprawdopodobniej pierwszy wykaz zawodów wchodzących w skład służby osobistej. Należały do niej m.in. następujące zawody: odźwierni, stróże, stangreci, stajenni, lokaje, kucharze, garderobiane, mamki, piastunki, szynkarki, ogrodnicy i palacze. Można więc upatrywać analogii do dzisiejszej Klasyfikacji zawodów i specjalności, która ujmuje w jedną z tzw. grup wielkich Pracowników usług osobistych i sprzedawców. Wykaz zawodów w ramach służby osobistej - fragment (1823 r.) Zasady prowadzenia pośrednictwa pracy - fragment (1892 r.) W zbiorze archiwaliów Kieleckiego Rządu Gubernialnego zachowała się również Instrukcja dla stręczycieli sług z dnia 24 maja (5 czerwca) 1857r. Wydana została co prawda dla Warszawy, lecz interesujący jest fakt, iż w szczegółowy sposób określała m.in.: warunki, jakie winien spełnić stręczyciel, czyli mający prawo stręczenia sług, np. dostarczenie informacji z Sądu o niekaralno- 7

8 Instrukcja dla stręczycieli sług - fragment (1857 r.) ści, wysokość opłat za trudnienie się tym procederem na rzecz kasy miasta, bezpośrednią podległość Policji itp. Spośród dokumentów odnalezionych w Archiwum Państwowym w Kielcach ten jest najstarszym dokumentującym próby legalizacji usług pośrednictwa pracy. Powszechnie przyjmuje się, iż publiczne służby zatrudnienia zaczęły powstawać na mocy Dekretu o organizacji urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami podpisanego przez Józefa Piłsudskiego w dniu 27 stycznia 1919r. W nielicznych opracowaniach wskazuje się na wcześniejsze inicjatywy społeczne w tym zakresie, które były podejmowane tuż po odzyskaniu niepodległości już w końcu 1918 r. Tymczasem, w należących do zaboru rosyjskiego Kielcach, społeczne biuro pośrednictwa pracy zostało zorganizowane już w 1915r. Powstało ono z inicjatywy Obywatelskiego Komitetu Ratunkowego Miasta Kielce, który istniał od 1914r., a przewodniczył mu Biskup Kielecki Augustyn Łosiński. Jak możemy Fragment protokołu z posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Ratunkowego Miasta Kielce (5 lutego 1915 r.) przeczytać w protokole z posiedzenia Komitetu z dnia 5 lutego 1915r.: Na wniosek J.Dunina (adwokat, wiceprezes komitetu) Komitet postanowił przeznaczyć 25 rubli na urządzenie biura pośrednictwa pracy i upoważnił p.dunina do wynajęcia urzędnika i odpowiedniego lokalu. W dniu 19 lutego 1915r. postanowiono w strukturze organizacyjnej Komitetu utworzyć wydział stręczenia pracy. Kierowali nim wspomniany wcześniej J.Dunin i L.Gawroński oraz sekretarz sekcji dobroczynności R.Dobrzański. Jak odnotowano w protokole z posiedzenia Komitetu datowanym 19 lutego 1915r.: Protokół z posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Ratunkowego Miasta Kielce - wyciąg (19 lutego 1915 r.) Biuro pośrednictwa pracy rozpoczęło swą działalność, jest prowadzone przez p. Kościukiewiczową na ul. Małej w domu Stachowicza. Na wniosek J.Dunina postanowiono przeznaczyć na utrzymanie biura 30 rubli miesięcznie i prosić co tydzień wiadomości o ilości osób poszukujących pracy i pracodawców, tudzież o liczbie osób, którym biuro dostarczyło pracy. 12 lutego 1924 r. 11 marca 1924 r. 8

9 Z tego okresu pochodzą także pierwsze statystyki bezrobocia w Kielcach. Pierwsze statystyki pośrednictwa pracy z 1915 roku W pierwszych dniach funkcjonowania biura pośrednictwa pracy (do 26 marca 1915r.) zarejestrowano 131 poszukujących pracy i 3 pracodawców. Okazuje się, iż w tamtych trudnych czasach I wojny światowej biuro poszukiwało pracy nie tylko na miejscu: Biuro pośrednictwa pracy od 19 lutego czynne przyjęło zgłoszeń o pracę 249, znaleziono pracę dla 6 osób na miejscu, w ostatnich dniach kilkunastu robotników wysłano na roboty do kopalń węgla w Garłówce (Gorłówka - miasto we wschodniej Ukrainie). Zwraca uwagę fakt, iż poszukiwano pracy zarówno na zachodzie Europy, w Ameryce, jak i w rozwiniętych ośrodkach przemysłowych na wschodzie. Wynikało to zapewne nie tylko z podległości pod carskie imperium, ale też z autentycznego zapotrzebowania na pracowników w tamtym rejonie. W 1915r. biuro pomogło znaleźć pracę 93 osobom. Biuro prowadziło także swoją działalność po wkroczeniu wojsk austriackich do Kielc. W zachowanym piśmie K.Kreiskommando Kielce do Magistratu Miasta Kielce z dnia 20 maja 1916r. czytamy: Ze względu na panujący brak pracy i ze względu na uregulowanie sprawy pośrednictwa pracy, utworzył c. i k. Zarząd Wojskowy biura pośrednictwa pracy. Do tego celu koniecznym jest dokładny spis fachowych sił roboczych. Przy sporządzaniu takiego spisu należy uwzględnić co następuje: stwierdzić ogólną cyfrę robotników wszelkiej kategorii, podać wielu z tych robotników wcielonych jest do oddziałów robotniczych i wskazać wielu obecnie jest bez zatrudnienia wskutek braku pracy. Spis ten prócz robotników rolnych i niewyszkolonych robotników ma wykazać przedewszystkiem liczbę rękodzielników kwalifikowanych i planowo wykształconych. Na podstawie przeprowadzonych dochodzeń, należy najpóźniej do 5-go czerwca zestawić jeden dokładny i wyczerpujący wykaz wszystkich obecnych w mieście sił roboczych według załączonego formularza i to każdy zawód z osobna jeden za drugim.. Wykaz został złożony 7 czerwca 1916r. Pismo K.Kreiskommando Kielce do Magistratu w sprawie ewidencji bezrobotnych (20 lutego 1916 r.) 9 marca 1924 r. 24 maja 1919 r. 29 czerwca 1924 r. 26 października 1924 r. 9

10 2. Publiczne służby zatrudnienia w latach Powołane do życia Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej podjęło intensywną działalność zmierzającą do uregulowania palących kwestii społecznych. Jednym z istotnych przedsięwzięć wdrażanych w oparciu o wspomniany wcześniej Dekret z dnia 27 stycznia 1919r. o organizacji urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, było tworzenie państwowych służb zatrudnienia. Sądzić należy, iż pierwsze urzędy pośrednictwa pracy w województwie kieleckim były organizowane przez delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej ds. niesienia pomocy bezrobotnym. Na terenie województwa powstało 6 państwowych urzędów pośrednictwa pracy (PUPP): w Kielcach, Sosnowcu, Zawierciu, Częstochowie, Ostrowcu i Radomiu (z ekspozyturą w Końskich). głównym zadaniem był nadzór nad Państwowymi Urzędami Pośrednictwa Pracy, znajdującymi się na terenie województwa (bezpośrednią pieczę sprawowało wcześniej Ministerstwo). Na podstawie lektury zachowanych dokumentów można przypuszczać, że pierwszym Naczelnikiem Wydziału został Paweł Gettel - późniejszy prezydent Kielc ( ) i poseł na sejm ( ), który pełnił tę funkcję na pewno w 1922r. Regulamin dla Wydziałów Pracy i Opieki Społecznej - fragment (1921r.) Zadania realizowane przez Wydział wskazane w początkowym okresie jego funkcjonowania obejmowały (za sprawozdaniem z 1925r.): 1. prowadzenie lustracji PUPP, Pismo kończącej działalność delegatury MPiOS do Wydziału Pracy i Opieki Społecznej (1921r.) Wydział Pracy i Opieki Społecznej przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach został zorganizowany dopiero w kwietniu 1921r. Faktycznie jednak rozpoczął on swoją działalność dopiero w drugiej połowie tego roku. W strukturze Wydziału wydzielony został Oddział Pośrednictwa Pracy, którego 2. koordynowanie działalności PUPP w zakresie pośrednictwa pracy, clearingu, statystyki itp., 3. opracowywanie wniosków i opinii w sprawach personalnych PUPP oraz w sprawie tworzenia, przenoszenia lub kasowa nia poszczególnych PUPP i ich ekspozy tur, 4. opracowywanie wniosków i opinii w sprawach preliminarzy budżetowych PUPP oraz w sprawie oasygnowań dla Wydziału Budżetowo-Gospodarczego, Gazeta Kielecka - styczeń 1925 r. Gazeta Kielecka - 1 lutego 1925 r. 10

11 5. sprawdzanie wszelkich sprawozdań sta tystycznych, sporządzanych przez PUPP, 6. zbieranie za pośrednictwem PUPP infor macji o działalności zarobkowych oraz spo łecznych biur pośrednictwa pracy, 7. czynności z zakresu walki z bezrobociem, jak: badania przejawów bezrobocia i jego przy czyn oraz wykonywanie nadzoru nad odnośną działalnością PUPP, przedsiębranie środków zmierzających do łagodzenia bezrobocia oraz opracowywanie wniosków w tej sprawie do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, współdziałanie oraz ułatwianie współdzia łania PUPP w powyższem zakresie z insty tucjami państwowemi, komunalnemi i prywatnemi. Raport o sytuacji na rynku pracy w Ostrowcu (czerwiec 1921r.) Legitymacja bezrobotnego (lata dwudzieste XX wieku) Gazeta Kielecka - 24 grudnia 1936 r. Gazeta Kielecka - 2 maja 1936 r. 11

12 Zabiegi te w początkach zdążały przedewszystkiem w kierunku przyjścia z jak największą po mocą byłym wojskowym, którzy na skutek odbywającej się właśnie demobilizacji armii skoncen trowali się w większych ośrodkach przemysłowych w poszukiwaniu za pracą - powiększając i tak już wielkie kadry bezrobotnych w związku ze zniszczeniem w czasie wojny światowej przemysłu krajowego. W 1922r. w Wydziale powstał ( ) dział statystyki i dziedziny pracy na terenie Województwa na podstawie otrzymywanych z PUPP sprawozdań. Statystyka bezrobocia w województwie za ten rok przedstawiała się następująco: liczba bezrobotnych w styczniu 1922r. liczba bezrobotnych na koniec roku zarejestrowało się w PUPP w ciągu roku zapośredniczono zdjęto z ewidencji z różnych przyczyn np. skierowano na roboty na terenie innych PUPP, zagranicę, znalezienie pracy poza urzędem osób, osób, osób, osoby, osoby, pozostało poszukujących pracy na 1923r osób. Zadania Wydziału zmieniały się na przestrzeni lat. Dołączono do nich m.in. ( ) kontrolę nad należytym zużytkowaniem przez odnośne samorządy otrzymanych ze Skarbu Państwa pożyczek na zwalczanie bezrobocia oraz poszerzono nadzór nad działalnością zarobkowych i społecznych biur pośrednictwa pracy. Gazeta Kielecka - 5 listopada 1931 r. 12

13 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL ( ) Zmiana ustroju politycznego i ekonomicznego w Polsce po II wojnie światowej spowodowała również zasadnicze zmiany w gospodarowaniu zasobami pracy. Z uwagi na uspołecznienie środków produkcji i gospodarkę centralnie planowaną, to państwo pełniło rolę głównego pracodawcy. Znosząc prywatne i społeczne pośrednictwo pracy, Dekretem z 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia, prowadzenie pośrednictwa pracy powierzono państwowym urzędom pracy, gwarantując im monopol w tym zakresie. W kolejnym Dekrecie z 8 stycznia 1948 r. o rejestracji i obowiązku pracy, na kierowników zakładów pracy nałożono obowiązek zgłaszania urzędom zatrudnienia, każdego wolnego miejsca pracy oraz każdego nowo przyjętego pracownika. Państwo gwarantując w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. każdemu obywatelowi prawo do pracy, jednocześnie zobowiązywało się do dostarczenia potrzebnej liczby miejsc pracy oraz zapewnienia zatrudnionym stosownej pracy. Realizowana przez państwo polityka pełnego zatrudnienia i notowane w skali kraju stałe nadwyżki popytu na pracę nad podażą zasobów siły roboczej doprowadziły do likwidacji jawnego bezrobocia w skali globalnej, ale jednocześnie w latach pięćdziesiątych przyczyniły się do wysokiego bezrobocia ukrytego (nadmierne, patologiczne zatrudnienie), któremu okresowo towarzyszyły tzw. lokalne nadwyżki siły roboczej, czyli po prostu jawne bezrobocie na lokalnych rynkach pracy. Ważną rolę w ograniczeniu bezrobocia odegrał utworzony przez państwo Fundusz Interwencyjny, którego zadaniem było finansowanie działań aktywizujących na terenach o wysokim poziomie zacofania w stosunku do reszty kraju. Ze środków tego funduszu można było finansować powstawanie nowych, stałych miejsc pracy, a także prowadzenie szkoleń zawodowych dla osób pozostających bez pracy. Za ich podział odpowiadał Minister Pracy i Opieki Społecznej. Niedostateczny popyt na pracę w wymiarze lokalnym był m. in. konsekwencją wysokiej koncentracji inwestycji przemysłowych, która doprowadziła do poważnych dysproporcji rozwoju gospodarczego w układzie regionalnym kraju, skazując ośrodki lokalne na stagnację ekonomiczną i trudności w dziedzinie zatrudnienia oraz zmian demograficznych, dużego napływu ludności wiejskiej do miast i wzmożonej aktywności zawodowej ludności zwłaszcza kobiet. Bezrobocie na lokalnych rynkach pracy miało charakter trwały, o czym świadczyły wieloletnie rejestry urzędów zatrudnienia i wydłużający się okres poszukiwania pracy przez bezrobotnych. Formą doraźnej pomocy były zapomogi wypłacane ze środków pomocy społecznej za pośrednictwem urzędów zatrudnienia głównie jedynym żywicielom rodzin. System administracji pracy bezpośrednio po II wojnie światowej składał się z 14 urzędów zatrudnienia (odpowiedzialnych terytorialnie za poszczególne województwa) i 41 podlegających im oddziałów. Zakres działania urzędów pracy dostosowywany był do zmieniającej się struktury administracyjnej kraju, polegającej głównie na zmianie podporządkowania urzędów zatrudnienia. Początkowo za ich nadzór odpowiadały rady narodowe, następnie po reformie administracyjnej państwa przeprowadzonej w 1975 roku rady wojewódzkie. W latach 80. odpowiedzialność za politykę zatrudnienia została przekazana bezpośrednio Ministrowi Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych, jako naczelnemu organowi państwa oraz terenowym organom administracji (wojewodowie, prezydenci i naczelnicy miast), a w praktyce wchodzącym w ich skład wydziałom zatrudnienia i spraw socjalnych. Począwszy od lat pięćdziesiątych aż do 1989 roku zadania z zakresu zatrudnienia na szczeblu powiatu i województwa wykonywały Wydziały Zatrudnienia, które były jednostkami organizacyjnymi terenowych organów administracji państwowej o właściwości ogólnej. 13

14 IV. Publiczne służby zatrudnienia w Polsce po roku 1989 W odrodzonej w 1989 roku III Rzeczypospolitej Polskiej największe zmiany dokonały się w sferze zatrudnienia i rynku pracy. Rynek pracy, który w okresie PRL charakteryzował się w skali kraju stałą nadwyżką popytu na pracę nad podażą zasobów ludzkich, przekształcił się w rynek poważnego niedoboru popytu. Pojawiło się jawne bezrobocie, które w bardzo krótkim czasie przybrało postać masową i objęło różne grupy ludności w miastach i na wsi. Powodem tak dynamicznego wzrostu bezrobocia na początku lat dziewięćdziesiątych było podjęcie procesu transformacji ustrojowej (przekształcenia struktury własnościowej, częściowa restrukturyzacja, wprowadzenie mechanizmów rynkowych) w warunkach głębokiej recesji gospodarczej (spadek produkcji, popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, nadmierny wzrost importu nad eksportem) oraz postępującego wzrostu podaży zasobów siły roboczej (echo drugiego powojennego wyżu demograficznego). Kolejny, dalszy wzrost bezrobocia nastąpił w latach w wyniku przestawiania gospodarki centralnie planowanej na tory wolnorynkowe. W celu łagodzenia jego skutków państwo na mocy ustawy o zatrudnieniu z 29 grudnia 1989 roku rozpoczęło tworzenie sprawnej administracji pracy, której priorytetowym zadaniem było zapewnienie bezrobotnym osłony socjalnej. Powołano Fundusz Pracy jako państwowy fundusz celowy, którego zadaniem było finansowanie działań służących walce z bezrobociem oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Zasiłki dla bezrobotnych były łatwo dostępne, świadczenie przyznawano bezterminowo dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, niezależnie od posiadanego stażu pracy. Ustawą z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu, utworzony zostaje Urząd Pracy, jako centralny organ administracji państwowej, wykonujący zadania przy pomocy 49 wojewódzkich i 358 rejonowych urzędów pracy. W ustawie poświęcono znacznie więcej miejsca aktywnym formom przeciwdziałania bezrobociu, ograniczając zdecydowanie prawo do zasiłków dla bezrobotnych. Wprowadzono m.in. możliwość kierowania bezrobotnych do robót publicznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu danego regionu, udzielania pożyczek z Funduszu Pracy na prowadzenie działalności gospodarczej lub na organizację nowych miejsc pracy, a także zachęty dla pracodawców zatrudniających absolwentów. Następne zmiany, które miały miejsce w 1993 roku odrywają urzędy od struktur administracji terenowej, czyniąc z nich wydzieloną, samodzielną, państwową administrację, w której szczebel wojewódzki (Wojewódzki Urząd Pracy) sprawował bezpośrednie zwierzchnictwo nad rejonowymi urzędami pracy później przekształconymi w powiatowe urzędy pracy, sam zaś podlegał bezpośrednio Urzędowi Pracy a później Krajowemu Urzędowi Pracy, jako organowi centralnemu realizującemu politykę rządu w dziedzinie zatrudnienia, instytucjonalnej obsługi rynku pracy oraz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Struktura taka została zachowana po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Urzędy pracy stanowiły organy rządowej administracji specjalnej, podlegające Krajowemu Urzędowi Pracy i ministrowi właściwemu do spraw pracy. 14

15 Kwestia polityki rynku pracy była również obecna w czasie dyskusji nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Art. 65 stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Ponadto przyjęto, iż władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Z dniem 1 stycznia 1999 roku rozpoczyna się reforma administracyjna państwa, niosąca za sobą stopniowe przekazywanie urzędów pracy jednostkom samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego wojewódzkie urzędy pracy objęły zasięgiem swego działania obszary nowo powstałych 16 województw. Dotychczasowe rejonowe urzędy pracy przekształcono w powiatowe urzędy pracy. Część zadań z obszaru rynku pracy wykonywanych przez wojewódzkie urzędy pracy została przekazana do nowo utworzonych powiatów. Od 1 stycznia 2000 roku następuje nowy podział kompetencji między administracją rządową i samorządową w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy. Likwidacji ulega System Urzędów Pracy (SUP). Wojewódzkie urzędy pracy wchodzą w skład urzędów marszałkowskich, natomiast powiatowe urzędy pracy częścią powiatowej administracji zespolonej. W oparciu o art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wojewódzkie urzędy pracy wchodzące w skład urzędu marszałkowskiego, zostają przekształcone w wojewódzkie urzędy pracy będące jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa. Od reformy administracyjnej publiczne służby zatrudnienia tworzą rządowe organy zatrudnienia: minister właściwy ds. pracy i wojewodowie oraz samorządowe organy zatrudnienia: w województwach marszałek (działający poprzez wojewódzki urząd pracy), w powiatach starosta lub prezydent miasta (działający poprzez powiatowy lub miejski urząd pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej), a ich zadania określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku - służbom zatrudnienia powierzono nowe zadania związane m.in. z: wyjazdami, powrotami Polaków podejmujących zatrudnienie w innych państwach członkowskich, prowadzeniem europejskiego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, wdrażaniem programów ukierunkowanych na zapobieganie bezrobociu, aktywizację zawodową czy kierowanie innowacyjnych instrumentów rynku pracy do grup, które są w szczególnej sytuacji - realizowanych przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wdrażany obecnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki wraz z innymi programami operacyjnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej ma decydujący wpływ na rozwój zasobów ludzkich w regionach. Zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem podstawowe zadania polityki rynku pracy są realizowane na szczeblu powiatu. W 2008 roku przyjęto regulacje umożliwiające tworzenie w ramach powiatowych urzędów pracy - centrów aktywizacji zawodowej (CAZ), które realizują zadania z zakresu usług i instrumentów rynku pracy. Powstawanie na terenie gmin lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych pozwala z kolei na poszerzenie współpracy miedzy gminnymi ośrodkami pomocy społecznej a urzędami pracy. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak oraz Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka- Koruba na IX Ogólnopolskich Targach Pracy, kwiecień 2008 r. Podsekretarz Stanu w MPiPS Czesława Ostrowska oraz Marszałek Województwa Adam Jarubas otwierają CAZ w Kielcach, wrzesień 2008 r. 15

16 V. Działalność Wojewódzkiego Biura/Urzędu Pracy w okresie Geneza Wojewódzkiego Biura Pracy (WBP) sięga początków 1990 roku, kiedy to rozpoczęło działalność jako komórka organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki w dniu 23 lutego 1990 roku zatwierdził Zarządzenie nr 8/90 Wojewody Kieleckiego (Włodzimierza Pasternaka) w sprawie zmian Statutu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Z dniem 1 marca 1990 roku Wojewódzkie Biuro Pracy, w siedzibie przy Alei IX Wieków Kielc, rozpoczęło realizację zadań ustawowych. Terytorialny obszar działań WBP obejmował ówczesne województwo kieleckie, które należało do grupy województw większych i pod względem obszaru i zaludnienia lokowane było na 6 miejscu w kraju. W dniu 26 lutego 1990 r. Wojewoda Kielecki wydał Zarządzenie nr 3a/90 w sprawie utworzenia i organizacji rejonowych biur pracy na terenie województwa kieleckiego, w którym określił terytorialny zasięg działania poszczególnych rejonowych biur pracy i ustalił ramowy zakres ich zadań. Wojewódzkie Biuro Pracy funkcjonujące do końca 1992 r. w służbach Wojewody Kieleckiego - koordynowało pracę 13 rejonowych urzędów pracy, działających w 6 rejonach administracyjnych województwa kieleckiego. W związku z powstaniem rządowej administracji specjalnej ds. zatrudnienia z dniem 1 stycznia 1993r. - na mocy postanowień ustawy z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu - utworzono Wojewódzki Urząd Pracy, który podlegał Krajowemu Urzędowi Pracy. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych WUP oraz tryb pracy urzędu określał regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora WUP, po uprzednim zatwierdzeniu go przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Kierownikami/Dyrektorami Wojewódzkiego Biura/Urzędu Pracy powołanymi odpowiednio przez Wojewodę Kieleckiego i przez Prezesa KUP byli: Pani Ewa Midura ( r r.), Pan Marek Gębski ( r r.), Pan Andrzej Sendecki ( r r.), Pani Maria Wrona-Karczewska ( r r.). Funkcję Zastępcy kierownika/wicedyrektora Wojewódzkiego Biura/Urzędu Pracy pełnili: Pani Małgorzata Inglot ( ), Pan Wiesław Czechowski ( ), Pan Włodzimierz Seliga ( ), Pan Ferdynand Pawlik ( ), Pan Włodzimierz Wasiljew (1992), Pani Teresa Paradowska ( ), Pan Krzysztof Kamiński ( ), Pan Andrzej Lato ( ), w tym: od maja 1994 r. do sierpnia 1996 r. Zastępca Kierownika/Dyrektora WUP, Kierownik WOZiRON, od września 1994 r. do grudnia 1996 r. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, od stycznia 1997 r. do czerwca 2000 r. Wicedyrektor ds. Organizacji. Reforma administracji publicznej i samorządowej końca lat dziewięćdziesiątych spowodowała liczne zmiany w obszarze, nazwach i zadaniach województw oraz systemie publicznych służb zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy z dniem 31 grudnia 1998r. przekazał zadania dotyczące: zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych do samorządów powiatowych; orzekania o stopniu niepełnosprawności do Prezydenta Miasta Kielce Dawna siedziba WBP/WUP Pierwszy Dyrektor WBP/WUP p. Ewa Midura ze współpracownikami, grudzień 1993 r.

17 Od 1 stycznia 1999 r. przestało istnieć województwo kieleckie, a powstało świętokrzyskie poszerzone o powiaty: sandomierski, opatowski i staszowski, a zmniejszone o powiat miechowski, który włączono do województwa małopolskiego. Zarządzeniem Nr 1/99 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie określenia obszaru działania powiatowych urzędów pracy i ich filii w województwie świętokrzyskim, dotychczasowe rejonowe urzędy pracy funkcjonujące w dniu 31 grudnia 1998 r. w miastach z siedzibą powiatu zostały przekształcone w powiatowe urzędy pracy. Podlegały nadal Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, a ich obszar działania dostosowany został do granic powiatów. Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 roku w 13 powiatowych urzędach pracy oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zatrudnione były ogółem 802 osoby na 782 etatach, w tym: w WUP - 86 osób, na 85 etatach, w PUP osób, na 697 etatach. 1. Lata , czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Z uwagi na wzrastającą liczbę bezrobotnych pierwsze działania publicznych służb zatrudnienia w regionie ukierunkowane były głównie na obsługę rejestrujących się bezrobotnych. Do najważniejszych zadań należało: rejestrowanie bezrobotnych i wypłata zasiłków, informowanie o sytuacji prawnej bezrobotnych, wykorzystanie środków Funduszu Pracy, ocena i prognoza rynku pracy, tworzenie interwencyjnych miejsc pracy. W pierwszych dwóch tygodniach funkcjonowania biura w województwie zarejestrowano bezrobotnych, natomiast o skali rosnącego bezrobocia świadczy fakt, iż na koniec 1990 roku zarejestrowanych było już bezrobotnych. Powołane rejonowe biura pracy, tworzące swoje struktury od podstaw, działały w trudnych warunkach, także lokalowych, co w połączeniu z dużą liczbą rejestrujących się osób i koniecznością wypłacania zasiłków, skutecznie utrudniało przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu. Ponadto brak było ofert pracy, nasiliły się grupowe zwolnienia, a przedsiębiorstwa samodzielnie decydowały o przyjęciach, gdyż nie musiały zgłaszać wolnych miejsc pracy. Stale rosnąca liczba bezrobotnych, która na koniec 1992 r. wyniosła ponad 85 tys. osób, spowodowała konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań, które skuteczniej pozwoliłyby przeciwdziałać temu zjawisku. Realizując zapisy ustawy z 16 października 1991r. o zatrudnieniu i bezrobociu rejonowe urzędy pracy, rozpoczęły proces aktywizacji bezrobotnych z wykorzystaniem form wsparcia, do których należały w szczególności: prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnienie absolwentów, szkolenia i pożyczki na tworzenie miejsc pracy. Jedną z popularniejszych form były roboty publiczne, które osobom bezrobotnym stwarzały możliwość czasowego podjęcia pracy, natomiast gminom pozwalały na poprawę infrastruktury oraz realizację nowych inwestycji. Władze gminne chętnie zatrudniały osoby bezrobotne, gdyż było to dla nich korzystniejsze niż finansowanie kosztów pomocy społecznej. W roku 1992 Wojewódzkie Biuro Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dysponowało kwotą 74,3 mld zł, z której 18 mld (tj. ok. 25%) przeznaczono na finansowanie robót publicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pożyczki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawców na utworzenie nowych miejsc pracy. Pierwsze pożyczki udzielane były w wysokości nieprzekraczającej 20 krotnego przeciętnego wynagrodzenia, które w marcu 1993 r. wynosiło tys. zł. Zarówno pożyczki dla bezrobotnych, jak i pracodawców były udzielane na preferencyjnych warunkach

18 Możliwość podniesienia lub zmiany kwalifikacji stwarzały kursy i szkolenia. Oferowane były osobom, którym urzędy nie miały możliwości zapewnienia pracy, gdyż nie posiadały one żadnego zawodu lub utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. Przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie nie mogło przekraczać 6 miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe było 12 miesięczne szkolenie (np. kursy językowe i pedagogiczne). Okres pobierania zasiłku przedłużany był o czas trwania kursu lub szkolenia. W celu udzielenia pomocy bezrobotnym publiczne służby zatrudnienia województwa kieleckiego uczestniczyły w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków. Pierwszym programem opracowanym przez MPiPS w 1991 r. były Założenia programu przeciwdziałania skutkom bezrobociu, którego jednym z ważniejszych celów było współdziałanie wszystkich partnerów rynku pracy oraz poprawa jakości świadczonych usług i funkcjonowania służb zatrudnienia. W 1993 r. powstały kolejne dwa programy. Pierwszym z nich był Program przeciwdziałania bezrobociu, który zakładał zmniejszenie tempa likwidacji istniejących miejsc pracy, stymulowanie inwestycji oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywne programy skierowane do kategorii osób szczególnie zagrożonych bezrobociem (młodzież, kobiety). Drugim, zatwierdzonym przez Rząd w dniu 14 września 1993 r., był Program przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, którego nadrzędnym celem było tworzenie preferencji ekonomicznych dla inwestorów, zwiększenie kwot Funduszu Pracy na udzielanie pożyczek, promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostosowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy. 2. Doskonalenie systemu aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz realizacja programów rynku pracy w latach Dalszy wzrost poziomu bezrobocia, który na koniec 1994 roku przekroczył w województwie kieleckim 105 tys. osób oraz niewystarczająco elastyczne rozwiązania, szczególnie w zakresie instrumentów aktywizacji, spowodowały konieczność przygotowania nowego, kompleksowego aktu prawnego, regulującego politykę rynku pracy w Polsce. W kolejnej ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu utrzymano wcześniejsze podstawowe zasady dotyczące instytucjonalnej obsługi polityki rynku pracy oraz kontynuowano kierunek działań służących zdynamizowaniu bezrobotnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W tym celu rozszerzono zakres aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a jednocześnie wprowadzono dalsze ograniczenia dotyczące udzielania świadczeń socjalnych dla bezrobotnych. W ustawie nastąpiła również zasadnicza zmiana regulacji prawnej wobec absolwentów. Od 1996 r. w miejsce zasiłku dla bezrobotnych absolwentów wprowadzono stypendia za aktywność w poszukiwaniu pracy. Stypendia przysługiwały w przypadku podjęcia szkolenia zawodowego oraz skierowania na staż u pracodawcy. Staż trwał od 3 do 12 miesięcy i polegał na nabywaniu praktycznych umiejętności wykonywania zawodu. Ten nowy instrument aktywizacji zawodowej cieszył się dużym zainteresowaniem pracodawców, którzy nie musieli zawierać ze skierowanymi bezrobotnymi umów o pracę, a wynagrodzenie w formie stypendium było wypłacane stażystom przez rejonowe urzędy pracy. Następną nową formą aktywizacji bezrobotnych były programy specjalne, których realizacja możliwa była od 1996 roku. W ich wdrażanie, poza publicznymi służbami zatrudnienia, zaangażowani byli partnerzy lokalnych i regionalnych rynków pracy, a skierowane one były do bezrobotnych oraz pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Do grup ryzyka zaliczano w szczególności osoby: Dane ze sprawozdawczości Rejonowych Urzędów Pracy

19 pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy, samotnie wychowujące dzieci lub których współmałżonek również był bezrobotny, bez zawodu lub o niskich kwalifikacjach, kończące proces edukacji (absolwenci), które utraciły zatrudnienie w wyniku likwidacji PGR, zwolnione z zakładów karnych i ze służby wojskowej. W latach zrealizowano 17 programów specjalnych, którymi objęto 551 osób z grup szczególnego ryzyka, a wydatkowana na ten cel kwota wyniosła prawie 10 mln zł. Dużą pomocą oferowaną osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia było pośrednictwo pracy oraz organizacja giełd pracy. Pierwsze tego typu przedsięwzięcia odbyły się w 1993 roku, jednak miały przede wszystkim lokalny charakter. Ich celem było stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu bezrobotnych z pracodawcami. Formy te organizowane były cyklicznie, jednak rosnąca mobilność mieszkańców województwa spowodowała konieczność zmiany ich zasięgu, w związku z czym w dniu 31 marca 1998r. w Kielcach zorganizowane zostały I Ogólnopolskie Targi Pracy. Wzięło w nich udział 92 pracodawców, którzy zgłosili oferty pracy dla ponad 5 tys. osób bezrobotnych, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Sukces targów spowodował, iż na stałe zagościły one w kalendarzu imprez. Od roku 1998 Krajowy Urząd Pracy, w celu zwiększenia odpowiedzialności poszczególnych urzędów pracy w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobociu, wprowadził system kontraktowania zadań. Podstawowym zamierzeniem było zwiększenie skuteczności zatrudnieniowej i ekonomicznej działań urzędów pracy oraz wprowadzenie idei decentralizacji w systemie zarządzania. Kontrakt zadaniowy zawierany był między Krajowym a Wojewódzkim Urzędem Pracy, którego zadaniem było monitorowanie zadań określonych w kontrakcie. Na realizację pierwszego kontraktu zadaniowego w 1998 r. Wojewódzki Urząd Pracy dysponował kwotą zł, w ramach której Rejonowe Urzędy Pracy zobligowane były do zaktywizowania bezrobotnych, z których: objęto programami rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia, programy specjalne), skorzystało z usług doradztwa zawodowego, 650 osób w wyniku udzielonych pożyczek podjęło działalność gospodarczą, zostało skierowanych do prac w wyniku działalności pośrednictwa pracy. Rok 1998 zapoczątkował realizację ogólnopolskich programów rynku pracy mających na celu pomoc określonym grupom bezrobotnych w podjęciu zatrudnienia. Pierwszym programem realizowanym w województwie był Absolwent 98. Osoby kończące edukację i mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia kierowano na zajęcia w Klubach Pracy, szkolenia, staże oraz do pracy w ramach refundacji wynagrodzeń i na zasadach robót publicznych. Podsumowanie realizacji programu odbywało się w cyklach półrocznych. Przykładowo - w I półroczu 1999 r. absolwenci objęci zostali następującymi aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu: refundacje wynagrodzeń absolwentów osób, prace interwencyjne osoby, roboty publiczne - 76 osób, szkolenia osób, staże absolwenckie osób, prace społecznie użyteczne - 12 osób, pożyczki - 14 osób. Kolejnym przedsięwzięciem był realizowany w okresie IX XII 1998 r. Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych. W ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych zatrudnienie znalazło osób, natomiast dzięki udziałowi w szkoleniach kwalifikacje podwyższyło 60 długotrwale bezrobotnych. Wszystkie rejonowe urzędy pracy uczestniczyły w realizacji programu, którego koszt wyniósł zł. Słowo Ludu, 1996 r. Echo Dnia, 1998 r

20 3. Działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Zmiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane w Polsce w roku 1989 spowodowały upadek wielu przedsiębiorstw, w tym spółdzielni inwalidów. Ograniczanie zatrudniania dotyczyło także osób niepełnosprawnych. W celu ochrony osób niepełnosprawnych wprowadzono cały pakiet ustaw, które dotyczyły m.in.: zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, edukacji, ulg w podatku dochodowym, ochrony zdrowia psychicznego, budownictwa bez barier architektonicznych czy pomocy społecznej. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 1991r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych powołano Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 24 ustawy - wyspecjalizowane służby rejonowych biur pracy oraz wojewódzkie ośrodki do spraw zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (WOZiRON) - działające w ramach wojewódzkich biur pracy, stały się odpowiedzialne za prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych oraz za ich szkolenie i przekwalifikowywanie. Wojewódzki Ośrodek do spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął działalność w sierpniu 1991 r., a w każdym z 13 Rejonowych Biur Pracy utworzono stanowisko pracy ds. obsługi osób niepełnosprawnych. Dyrektor WUP i Kierownik WOZiRON (w pierwszych latach działania w randze Wicedyrektora WUP) zostali dysponentami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w województwie (działali łącznie na podstawie imiennych upoważnień Prezesa Zarządu PFRON). Szkolenia osób niepełnosprawnych WOZiRON współpracując z merytorycznymi pracownikami rejonowych urzędów pracy odpowiadającymi za pośrednictwo pracy w zakresie kierowania osób niepełnosprawnych na szkolenia lub przekwalifikowania organizował, kierował i finansował szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych. Ze środków znajdujących się w dyspozycji Pełnomocników Wojewódzkich PFRON w latach na szkolenia i przekwalifikowanie wydatkowano kwotę zł. Szkolenia ukończyło osób. Ponadto w ramach realizacji programu celowego WAZON (Wspieranie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych) w latach przeszkolono 136 osób ze statusem poszukujący pracy za kwotę zł. Pożyczki na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej Istotną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych spełniały przyznawane ze środków PFRON pożyczki na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej, udzielane na preferencyjnych zasadach z niskim oprocentowaniem i możliwością umorzenia spłaty, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 2 lat i terminowej spłaty rat. W latach WOZiRON udzielił 193 osobom pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę zł. Udzielone pożyczki przeznaczane były przede wszystkim na uruchomienie działalności: handlowej, usługowej, wytwórczej i budowlanej. Refundacja kosztów organizacji nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i refundacja kosztów wynagrodzeń wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne Echo Dnia, 1995 r. Otwarcie WTZ w Skarżysku-Kam., wrzesień 1994 r., na zdjęciu od lewej: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Minister Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, Poseł na Sejm RP Zofia Grzebisz-Nowicka oraz Zastępca Dyrektora WUP Andrzej Lato 20 20

21 Najważniejszym obszarem działalności WOZiRON na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych gdzie zawarto największą liczbę umów - była współpraca z pracodawcami, w tym z zakładami pracy chronionej, w zakresie tworzenia nowych stanowisk. W latach zawarto z 280 zakładami pracy 334 umowy w sprawie refundacji kosztów organizacji nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i refundacji kosztów wynagrodzeń wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. W ramach zawartych umów zatrudnienie znalazło osób. W latach utworzono nowych stanowisk pracy, na których zatrudnienie znalazło osób. Łączne wydatki w latach wynosiły: na refundację kosztów organizacji nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zł; na refundację kosztów wynagrodzeń wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne zł. Zakłady pracy chronionej (ZPCh) Pracownicy WOZiRON współpracowali z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny wniosków zakładów pracy ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. W województwie kieleckim w latach decyzję o nadaniu statusu ZPCh uzyskało 60 podmiotów. W latach w zakładach tych utworzono miejsca pracy i zrefundowano ze środków PFRON koszty ich utworzenia na kwotę zł, zaś refundacją kosztów wynagrodzenia wraz ze składką na ZUS objęto osób, a wydatki na ten cel wyniosły zł. Likwidacja barier architektonicznych Kolejne zadanie realizowane przez WOZiRON i finansowane ze środków PFRON to likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, w tym: w szpitalach, domach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczych, urzędach miast i gmin, urzędach pracy, etc oraz w mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zrealizowanych prac, niwelujących bariery architektoniczne, obejmował przede wszystkim: montaż wind, budowę zewnętrznych podjazdów do budynków, poszerzanie otworów drzwiowych, budowę podjazdów/pochylni wewnątrz budynków, wymianę posadzek na antypoślizgowe na ciągach komunikacyjnych, montaż poręczy przyściennych, przystosowanie sanitariatów i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, profilowanie ciągów ulicznych dla pieszych i obniżanie krawężników, montaż sygnalizacji akustycznej na skrzyżowanych, montaż pętli induktofonicznych, budowę i oznaczanie stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych etc. W latach zawarto 267 umów, a wydatki wyniosły zł. Zadania dot. likwidacji barier architektonicznych od dnia 1 stycznia 1998 roku przeszły do kompetencji Terenowych Oddziałów PFRON. Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) Ważnym zadaniem WOZiRON była działalność na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i tworzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy i które zostały zakwalifikowane do tej formy rehabilitacji. Utworzenie WTZ poprzedzało podpisanie umowy pomiędzy WOZiRON (reprezentowanym przez Pełnomocników PFRON), a jednostką organizacyjną lub zakładem pracy chronionej organizatorem warsztatu. W 1993 roku utworzono 3 warsztaty: WTZ w Kielcach, ul. Słoneczna przy Domu Pomocy Społecznej; WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym Nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa; WTZ przy Polskim Związku Głuchych Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny,,ELKOM w Ostrowcu Świętokrzyskim. Echo Dnia, 1995 r. Występ zespołu tanecznego Słoneczni, 1994 r. Pierwsza giełda prac uczestników - Wielkanoc 1994 r. WTZ w Kielcach ul. Słoneczna 21 21

22 W 1994 roku działalność rozpoczęło 10 warsztatów przy: Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w: Skarżysku Kamiennej i Jędrzejowie; Domach Pomocy Społecznej w: Mnichowie, Zgórsku i Gnojnie; Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku Zdroju, Urzędzie Gminy w Książu Wielkim, Fundacji Z Pomocą Rodzinie w Skarżysku Kamiennej, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Miechowie, Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Starachowicach. W 1996 powstał WTZ przy Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Końskich. Na koniec grudnia 1998 roku w województwie funkcjonowało 14 warsztatów, w których zajęciami rehabilitacyjnymi objętych było 410 osób niepełnosprawnych. Wydatki związane z utworzeniem i działalnością WTZ w latach wyniosły zł. Udział w terapii zajęciowej stwarzał osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, pozwalał na nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu. Tworzono różnorodne pracownie, np.: gospodarstwa domowego, plastyczne, tkacko-krawieckie, muzyczne, stolarskie, komputerowe. WOZiRON inicjował i organizował wiele imprez, w trakcie których uczestnicy zajęć warsztatowych prezentowali swoje osiągnięcia i dorobek pracy twórczej. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we wspomnieniach Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej Uroczyste otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Zakładzie Szkoleniowo - Produkcyjnym Elkom w Ostrowcu Św. nastąpiło w dniu 30 lipca 1993 r., a dzień 1 sierpnia 1993 r. był pierwszym dniem zajęć. ( ) Zajęcia odbywały się w 10 tematycznych pracowniach, tj.: przyrodniczej, robótek ręcznych, zawodowo - gobeliniarskiej, plastycznej, modelarskiej, językowo - poznawczej, gospodarstwa domowego, muzykoterapii, fotograficznej. Prace powstałe w pracowniach tematycznych prezentowane były na wystawach z okazji świąt i festynów rodzinnych i chętnie kupowane podczas organizowanych aukcji i giełd m.in.: w Sejmie i Senacie RP. Uczestników objęto rehabilitacją ruchową oraz terapią psychologiczną i logopedyczną. Powstanie i działalność naszego Warsztatu było nadzorowane przez WOZiRON w Kielcach. Często w progach Warsztatu gościliśmy inspektor WOZiRON p. Alicję Kuzińską, która była także opiekunem, rzecznikiem i dobrym duchem. Dzięki zajęciom, osoby niepełnosprawne mogły poprawić swoją zaradność osobistą, sprawność psychofizyczną, opanować czynności przysposabiające do pracy, tj. rozwinąć podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy zawodowej. Należy nadmienić, iż troje podopiecznych podjęło pracę w zakładzie macierzystym PZG - ZSP Elkom. Cezary Słowik - Kierownik WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej powstał we wrześniu 1994 roku. ( ) Realizując postawione przed nami zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do poprawy sprawności każdego uczestnika, nie zamykaliśmy się w czterech ścianach, lecz wychodziliśmy na zewnątrz. Nigdy nie byliśmy osamotnieni, mamy wielu przyjaciół, którzy byli z nami na dobre i na złe. Okres współdziałania z Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaowocował rozwojem Warsztatu, co z kolei przełożyło się na podniesienie poziomu rehabilitacji zawodowej i społecznej. To właśnie WOZiRON jako jeden z niewielu urzędów dostrzegł możliwość przywracania sprawności zawodowej osobom niepełnosprawnym oraz przez wiele lat wspierał ideę rehabilitacji zawodowej. Z wielkim uznaniem i szacunkiem wspominamy Panią Alicję Kuzińską, która nie była tylko urzędnikiem, ale przede wszystkim przyjacielem osób niepełnosprawnych. To dzięki jej zaangażowaniu niepełnosprawni mogli po- Pani Alicja Grześkowiak Marszałek Senatu RP oraz Pani Alicja Kuzińska, grudzień 1997 r Pierwsza wizyta uczestników WTZ w Senacie RP, grudzień 1995 r., na zdjęciu m.in. Marszałek Senatu RP Adam Struzik, Minister Edukacji Ryszard Czarny

23 kazać światu swój talent i możliwości, a świat zobaczył, że inny nie znaczy gorszy. Byliśmy w Sejmie i Senacie RP, Dęblińskiej Szkole Orląt, a także w Ambasadzie Polskiej w Sztokholmie. Jadwiga Krajcarz Kierownik WTZ od 1994 r. do chwili obecnej Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Końskich powstał w czerwcu 1996 roku. ( ) Objął opieką 26 uczestników, zapewniając im kompleksową pomoc psychologiczną, rehabilitacyjną. Zadaniem WTZ było przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy na stanowiskach pomocy kuchennej, pomocy w pracowni krawieckiej, pomocy stolarza oraz ogrodnika. Atrakcyjność wzbudzały zajęcia odkrywające drzemiące talenty naszych uczestników, od śpiewu, malarstwa po lepienie w glinie. Wiele radości dało im po prostu wspólne przebywanie, szczególnie na wycieczkach, czy wystawach dorobku. Największym naszym osiągnięciem było wypracowanie u uczestników akceptacji, zaufania, co u ludzi z różnymi typami niepełnosprawności nie jest łatwe. Aż wreszcie w zespole zapanował duch wzajemnego zrozumienia i każdy nowy uczestnik odnajdywał się dużo łatwiej. Dużą rolę odegrała w tym postawa naszych zwierzchników, mam na myśli Pana Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Andrzeja Lato oraz sprawującą bezpośredni nadzór nad działalnością WTZ - Panią Alicję Kuzińską, inspektora WOZiRON. Należy stwierdzić, że są to ludzie, którzy oprócz profesjonalizmu, po prostu lubią ludzi, lubią im pomagać, począwszy od pomocy merytorycznej po wsparcie emocjonalne. Zakończyłam pracę w WTZ w 2003 roku, ale była to dla mnie praca wyzwanie, i do tej pory jest miłym oraz satysfakcjonującym wspomnieniem. Jadwiga Życka, Kierownik WTZ w latach , obecnie Dyrektor PCPR w Końskich * * * Działania podejmowanie przez Wojewódzki Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w obszarze realizacji powierzonych zadań ustawowych - dobrze służyły adaptacji społecznej, aktywizacji zawodowej i zapewnieniu pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. W latach Pełnomocnicy wojewódzcy PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowali łącznie kwotę ,8 tys. zł. Poza zadaniami ustawowymi WOZiRON uczestniczył w obsłudze różnego rodzaju programów celowych, np. program pilotażowy aktywnej walki z bezrobociem na wsi, MEDIUM, WAZON, WAZON-I, Premia dla aktywnych, etc. Pracownikami o najdłuższym stażu pracy w WOZiRON byli m.in.: Barbara Wojciechowska, Małgorzata Rutkowska, Aleksandra Tutaj, Alicja Kuzińska, Irena Bałchanowska-Janus, Ewa Siemieniuch, Zdzisław Molenda, Krystyna Sidowska, Jolanta Bielawska, Władysław Chałan, Krystyna Choromańska. W wyniku prowadzonej reformy administracyjnej z dniem 31 grudnia 1998 r. przedmiotowe zadania (wraz z pracownikami) - dotychczas wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przekazano do samorządów powiatowych województwa świętokrzyskiego. 4. Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych i pozaubezpieczeniowych W roku 1997 Wojewódzkim Urzędom Pracy powierzono realizację nowego zadania tj. orzekania o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych i pozaubezpieczeniowych. Dyrektor WUP Zarządzeniem nr 17/07 z dnia 1 września 1997 r. powołał Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Uczestnicy WTZ w Kielcach ul. Słoneczna Gazeta Kielecka, 1997 r

24 Zadaniem Zespołu było orzekanie o: aktualnym stanie możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych, zdolności do odbycia szkolenia w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i zatrudnienia, konieczności korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, konieczności odpowiedniej do stanu zdrowia rehabilitacji leczniczej, uczestnictwie w terapii zajęciowej. W skład Wojewódzkiego Zespołu wchodzili: lekarze różnych specjalności, psychologowie i pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni, którzy pracowali w kilkuosobowych zespołach orzekających. W okresie wrzesień 1997r. grudzień 1998r. odbyło się 431 posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Na ogólną ilość zgłoszonych wniosków wydano orzeczeń. Odwołania złożyło 172 wnioskodawców. Z dniem 31 grudnia 1998 r. powyższe zadanie wraz z pracownikami przekazano do Prezydenta Miasta Kielce. 5. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powołano ustawą z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a organizacyjnie usytuowano w strukturach Krajowego Urzędu Pracy. Początkowo zadania wynikające z ustawy realizowane były w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przez jednoosobowe stanowisko, następnie przez Oddział Obsługi FGŚP, a od 1 lipca 1998 r. do 30 listopada 1999 r. przez Biuro Terenowe FGŚP. Pani Adela Wojnowska-Jurek kieruje Oddziałem/ Biurem od 1994 r. do chwili obecnej. W okresie od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2001r. Fundusz funkcjonował w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Od 2002 roku zasady działania FGŚP oraz jego organizacja zostały poddane istotnym zmianom, zlikwidowany został Krajowy Urząd Pracy oraz Rada Funduszu, a dysponentem FGŚP został minister właściwy do spraw pracy. Wojewódzki Urząd Pracy z Funduszu dokonywał wypłat świadczeń na pokrycie roszczeń pracowniczych w zakresie: jednorazowego świadczenia z tytułu przejściowych trudności finansowych, jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas nie zawinionego przestoju, zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia, świadczenia wyrównawczego. Następnie w 1995 r. rozszerzono katalog wypłacanych świadczeń m.in. o: wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego; wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy; wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy; wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; odszkodowania, o których mowa w art kodeksu pracy, odprawy pieniężne i odszkodowania wynikające z ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Od 1999 r. ze środków Funduszu zaspokojeniu podlegały składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jak również udzielane były pożyczki dla pracodawców w wysokości odpowiadającej kwocie składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od jednorazowego świadczenia. Na przestrzeni lat zmniejszono rzeczowy zakres wypłacanych świadczeń. Wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu przejściowych trudności finansowych wraz z pożyczką na ZUS, w poszczególnych latach przedstawia tabela: Uczestnicy WTZ z Ostrowca Św. występ w Ambasadzie Szwecji, 1998 r Gazeta Kielecka 1998 r.

25 Lata Liczba pracodawców Liczba osób, którym wypłacono świadczenia Kwota wypłacona ( w tys. zł) , , , , , , , ,7 Łącznie ,5 Wypłaty na zaspokojenie roszczeń pracowniczych na podstawie przedmiotowej ustawy: Lata Liczba pracodawców Liczba osób, którym wypłacono świadczenia Kwota wypłacona (w tys. zł) , , , , , , , ,7 Łącznie ,8 Łącznie z tytułu przejściowych trudności finansowych oraz niewypłacalności pracodawcy do dnia 31 grudnia 2001 r. wypłacono świadczenia w wysokości ,3 tys. zł, dla pracowników, zatrudnionych u 246 pracodawców województwa świętokrzyskiego. Z Funduszu były wypłacane także inne świadczenia, np. pożyczki na wynagrodzenia pracownicze, udzielane na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi. Od 1 stycznia 2012 r., w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na mocy art. 39 i art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy przejmie Marszałek Województwa, a realizował je będzie Wojewódzki Urząd Pracy. 6. Kontrola legalności zatrudnienia Transformacja ustrojowa lat 90-tych wśród wielu negatywnych zjawisk w sferze zatrudnienia spowodowała rozwój szarej strefy, a w niej m.in. nielegalnego zatrudnienia. Szacunkowe badania prowadzone przez GUS określały straty skarbu państwa w wyniku istnienia szarej strefy na 20 % PKB. Według tych szacunków nielegalnie pracujących było około 2,2 mln osób, z tego dla 960 tys. osób praca nielegalna była jedyną pracą. W celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, powołano specjalistyczne służby kontroli legalności zatrudnienia, które rozpoczęły działania w strukturach wojewódzkich urzędów pracy. W dniu 30 czerwca 1995 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy stanowiło wykroczenie i podlegało karze grzywny. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy utworzono Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia i zadania kontrolne rozpoczął realizować zespół w składzie: Marek Czapla p.o. Kierownika Oddziału, Stanisław Drogosz, Aleksander Jarczyński, Dariusz Nowak i Ireneusz Wrona inspektorzy. Od czerwca 1997 r. funkcjonowały placówki terenowe KLZ w Busku-Zdroju i w Starachowicach. W końcu 1999 r. w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia zatrudnione były 22 osoby. Pierwszą kontrolę przeprowadzono w Kielcach w dniu 31 lipca 1995 r. Gazeta Kielecka, 1995 r

26 Zakres wykonywanych kontroli obejmował: legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, przestrzeganie obowiązku informowania urzędów pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej, wywiązywanie się z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, przestrzeganie warunków określonych w upoważnieniu do prowadzenia pośrednictwa pracy, w tym kierowania obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W roku 1996 inspektorzy przeprowadzili 728 kontroli, ujawniając różnorodne nieprawidłowości w ponad 83% kontrolowanych zakładów. Najwięcej poważniejszych naruszeń przepisów stwierdzono w trakcie kontroli budów. Mimo, iż kontrole te stanowiły ok. 9% wszystkich działań kontrolnych Oddziału, to zakończyły się licznymi wnioskami o ukaranie (46% ogółu ukaranych). W kolejnych latach potwierdzano największą liczbę nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w sektorze budownictwa, np. w 1999 r. 12% kontroli przeprowadzonych w budownictwie doprowadziło do skierowania 29% wszystkich wniosków o ukaranie. Sławomir Cedzyński Ilość przeprowadzonych kontroli w latach obrazuje poniższe zestawienie: Rok Ilość kontroli Ilość wniosków o ukaranie Rezultatem kontroli w wielu przypadkach była legalizacja zatrudnienia pracowników. W wymienionych latach kontrolerzy doprowadzili do zawarcia umów o pracę z 616 osobami oraz potwierdzenia pracującym ponad 120 umów cywilnoprawnych. W latach kontrolę legalności zatrudnienia sprawowały powiatowe urzędy pracy. Po uchwaleniu w dniu 22 czerwca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej, kontrolę przestrzegania legalności zatrudnienia przejęli wojewodowie i sprawowali ją do 30 czerwca 2007 r. Od dnia 1 lipca 2007 r., na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kontrolą legalności zatrudnienia zajmują się inspektorzy pracy. Po odejściu z systemu urzędów pracy, każde kolejne usytuowanie kontroli legalności zatrudnienia obarczone było coraz większym oddaleniem od rejestru bezrobotnych i ośrodków pomocy społecznej. Inspektorzy kontrolujący nigdy nie mieli niezbędnych baz danych w pełni zabezpieczających potrzeby przedmiotu kontroli. Osoby nielegalnie zatrudnione pozostawały w rejestrach urzędów pracy lub ośrodków pomocy społecznej, pobierały świadczenia. W ocenie realizatorów zadań ustawowych, pierwotny pomysł usytuowania kontroli w wojewódzkim urzędzie pracy był najbliższy potrzebom i najlepiej - przy pewnych modyfikacjach - mógł spełniać zadania nie tylko ograniczania szarej strefy w zatrudnieniu, ale również ograniczania wyłudzania zasiłków i świadczeń, także z opieki społecznej. Gazeta Wyborcza - GL, 1995 r. Słowo Ludu, 1998 r

27 VI. Realizacja zadań ustawowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach Wojewódzki Urząd Pracy z dniem 31 grudnia 1999 r. przekazał: do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pracowników i realizację zadań z zakresu: kontroli przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, nadzoru merytorycznego nad usługami, nadzoru merytorycznego nad poziomem kadr, rozpatrywania odwołań od decyzji kierowników pup. do urzędów starostw powiatowych pracowników i realizację zadań z zakresu: wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, kontroli legalności zatrudnienia. Od dnia 1 stycznia 2000 r. WUP wszedł w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i rozpoczął działalność w jego strukturach na prawach departamentu. Trzynaście Powiatowych Urzędów Pracy weszło w skład powiatowej administracji zespolonej działającej pod zwierzchnictwem starosty. Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13 listopada 2000 roku podjął Uchwałę Nr XVII/252/2000 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i nadania mu statutu. Z dniem 1 stycznia 2001 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął działalność jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna samorządu województwa, zatrudniająca 26 pracowników. Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powołanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, jest nieprzerwanie od dnia 1 lipca 2000 r. - Pan Andrzej Lato. Stanowiska Wicedyrektorów zajmują: - Pan Cezary Mielczarz - od r., - Pan Arkadiusz Piecyk - od r. W okresie od r. do r. Wicedyrektorem był Pan Jacek Saletra. W okresie siedmiokrotnie zmieniała się struktura organizacyjna WUP, uwzględniano zmiany ustawodawstwa poszerzającego zakres zadań merytorycznych, akcesję Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. oraz realizację programów współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych (PHARE, PAOW). Konieczne było instytucjalne i organizacyjne przygotowanie Urzędu do wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach oraz nowym okresie programowania Programowano i wykonywano zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), a obecnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia naszego kraju stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Ważnym zadaniem realizowanym przez WUP, związanym ze swobodnym przepływem pracowników, jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wicedyrektor ds. Polityki Rynku Pracy Arkadiusz Piecyk Wicedyrektor ds. Obsługi Rynku Pracy Cezary Mielczarz 27

28 w zakresie obejmującym uznawanie i sumowanie okresów ubezpieczenia/zatrudnienia, potwierdzonego przez instytucje właściwe krajów UE/EOG i Szwajcarii, a także transferowanie nabytych świadczeń dla osób bezrobotnych z jednego kraju do drugiego. Ostatnie modyfikacje Regulaminu Organizacyjnego WUP dotyczyły: utworzenia w ramach Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy komórki organizacyjnej - Obserwatorium Rynku Pracy, nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego pozwalającego na powołanie zespołu, który z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi badawczych zajmować się będzie diagnozowaniem potrzeb i zmian rynku pracy na terenie województwa, powierzenia WUP nowego zadania - przypisanego do realizacji marszałkom województw - w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zmian w Wydziale Polityki Rynku Pracy, po zakończeniu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), nie było już potrzeby utrzymywania w strukturze wyodrębnionych Zespołów ds. SPO RZL i ZPORR. Obecnie - w obszarze programowania i wykonywania zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego - Wojewódzki Urząd Pracy podejmuje działania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). We wrześniu 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ul. Witosa 86. Aktualnie - na dzień 30 listopada 2010 r. - zatrudnionych jest 117 pracowników, w tym 55 pracowników w pionie EFS, obsługujących PO KL. Wszyscy pracownicy posiadają bardzo dobre przygotowanie zawodowe, 114 osób legitymuje się wykształceniem wyższym, 56 osób ukończyło studia podyplomowe na jednym lub kilku kierunkach. Merytoryczne zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy - określone w art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizują: Wydział Polityki Rynku Pracy (kierownik Waldemar Bujała, zastępca kierownika Anna Lizis), wraz z Oddziałami ds.: Polityki Rynku Pracy, Projektów i Promocji EFS (kierownik Krzysztof Sołtys, zastępca kierownika Anna Jastrzębska), Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS (kierownik Barbara Pastuszko), Kontroli Projektów EFS (kierownik Leszek Słoma), Wydział Obsługi Rynku Pracy (kierownik Leszek Skrobisz), Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (kierownik Anna Stelmach), Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy (kierownik Dariusz Dąbrowski). Natomiast obsługę powierzonych zadań ustawowych WUP zapewniają: Wydział Budżetu i Finansów (główny księgowy/kierownik Elżbieta Kędzierska, zastępca głównego księgowego Kamila Wolska), Wydział Organizacji, Kadr i Administracji (kierownik Małgorzata Rutkowska, zastępca kierownika Sylwia Porębska), Zespół ds. Informatyki (kierownik Grzegorz Basiński), Zespół Obsługi Prawnej (radcowie prawni Stanisław Alf i Andrzej Mącznik), Audytor wewnętrzny (Danuta Pawelec). Pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów listopad 2010 r. Pracownicy Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji, listopad 2010 r. 28 Pracownicy WUP o najdłuższym stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia odznaczeni Krzyżami Zasługi, grudzień 2005 r. od lewej: Elżbieta Kędzierska, Leszek Skrobisz, Waldemar Bujała, Mariola Cholewińska, Cezary Mielczarz, Łucja Pańszczyk, Jan Marek Bielicz, Ewa Brodecka, Alicja Zarzecka, Małgorzata Rutkowska

29 1. Wydział Polityki Rynku Pracy Wydział Polityki Rynku Pracy istnieje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy od początku jego funkcjonowania. Ze wszystkich obecnych komórek organizacyjnych Urzędu przeszedł największe zmiany w zakresie zadań, organizacji, struktury i kadry. Analizując zmieniające się obszary zadaniowe Wydziału można prześledzić przemiany na rynku pracy, kierunki regionalnej polityki zatrudnieniowej, metody i instrumenty oddziaływania na rynek pracy od 1990 do 2010 roku. Rozpoczęcie realizacji programów w ramach funduszy strukturalnych, do których uzyskaliśmy dostęp w wyniku akcesji do Unii Europejskiej, było przełomowym momentem w działalności Wydziału. Kluczowe kompetencje i zarazem zadania Wydziału w tym zakresie to: ocena i wybór projektów złożonych w ramach ogłaszanych konkursów, prowadzenie negocjacji z projektodawcami, zawieranie umów na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, nadzór i kontrola prawidłowości realizacji projektów, obsługa finansowa, rozliczanie przyznanych dofinansowań, monitorowanie przebiegu realizacji projektów i osiągniętych rezultatów, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących wdrażanych programów i unijnego źródła dofinansowania projektów. Działania podejmowane przez Wydział mają realny wpływ na rozwój zasobów ludzkich w regionie. Obecny zakres zadań obejmuje przede wszystkim podział przyznanych województwu środków Funduszu Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, koordynację programów aktywizacji zawodowej finansowanych z Funduszu Pracy oraz pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowane zadania mają odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Wydziału, w ramach której funkcjonują następujące Oddziały: Oddział ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Promocji EFS, Oddział ds. Finansowej Obsługi i Monitorowania Projektów EFS, Oddział ds. Kontroli Projektów EFS. Do zadań realizowanych przez Wydział Polityki Rynku Pracy należy również opracowywanie dokumentów wyznaczających kierunki regionalnej polityki rozwoju zasobów ludzkich. Najważniejszym z nich jest coroczny Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia uwzględniający priorytety polityki rozwoju zasobów ludzkich oraz działania przewidziane do realizacji przez najważniejsze instytucje rynku pracy w regionie. Wśród strategicznych dokumentów przygotowywanych przez Wydział znajdują się także Plany Działań określające priorytety, rodzaj wsparcia i poziom finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na każdy rok wdrażania Programu. Programy rynku pracy Najważniejsze zadania Wydziału od początku działalności koncentrowały się na koordynacji wdrażania regionalnych programów rynku pracy. Kierownik Wydziału Waldemar Bujała Wydział Programów Rynku Pracy u progu pierwszego okresu programowania Europejskiego Funduszu Społecznego, czerwiec 2004 r. Pracownicy Wydziału Polityki Rynku Pracy zaangażowani w proces absorpcji środków EFS, listopad 2010 r. 29

30 Ich podstawowe cele są od lat niezmienne i służą wzmacnianiu potencjału zasobów ludzkich regionu poprzez wzrost zatrudnienia, aktywizację zawodową bezrobotnych oraz podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności kadr przedsiębiorstw. Na przestrzeni dwudziestu lat działalności Wydział koordynował wdrażanie kilkunastu programów rynku pracy. W tym miejscu wymieniamy najważniejsze z nich, w największym stopniu charakteryzujące kolejne etapy działalności zarówno Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jak i całego systemu publicznych służb zatrudnienia. Programy finansowane w całości ze środków krajowych (lata ) Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca Świętokrzyska Szansa - realizowany w ramach środków Funduszu Pracy, ukierunkowany był na wsparcie zatrudnieniowe absolwentów wszystkich typów szkół po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy. W ramach programu zaktywizowano absolwentów, którzy wzięli udział w stażach, szkoleniach, robotach publicznych i innych formach aktywizacji podnoszących zdolność do zatrudnienia. Środki przeznaczone na realizację działań wyniosły zł. Regionalny Program Przeciwdziałania i Łagodzenia Skutków Bezrobocia - którego głównym celem była aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich, napotykających na szczególne trudności w znalezieniu trwałego zatrudnienia. W wyniku jego realizacji zaktywizowano mieszkańców wsi, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe, uzyskali okresowe zatrudnienie u pracodawców, a także dotacje na zakup środków trwałych. Na działania przeznaczono kwotę zł. Usługa Liczba uczestników zakładana faktyczna szkolenie zawodowe szkolenia z przedsiębiorczości okresowe zatrudnienie doradztwo biznesowe dotacje na założenie firmy doradztwo dla samorządów w zakresie realizacji programów ograniczania bezrobocia RAZEM Doskonalenie i Rozwój - to program wspierania małych przedsiębiorstw działających w środowisku wiejskim nie dłużej niż 12 miesięcy. Skorzystało z niego 85 przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w cyklu szkoleniowo-doradczym i otrzymali dotację na zakup środków trwałych. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę zł. Przedsiębiorcy uczestniczący w programie reprezentowali następujące branże: Handel Produkcja Usługi 46,8% 8,4% 44,8% Programy przedakcesyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych (lata ) Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - to pierwszy program zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia na wsi, który odegrał również istotną rolę w przygotowaniu samorządów lokalnych do efektywnego wykorzystywania środków Unii Europejskiej. To także pierwszy program współfinansowany ze środków Banku Światowego, a województwo świętokrzyskie było jednym z siedmiu, które pozyskały środki na jego realizację. Realizacja programów rynku pracy była szansą dla mieszkańców województwa na podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie zatrudnienia. 30

31 Pracownicy Wydziału bezpośrednio nadzorowali realizację następujących usług: okresowego zatrudnienia umożliwiającego pracę przez okres do 6 miesięcy, w zakresie szkoleń mających na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do aktualnych wymogów rynku pracy, Centrów Wspierania Przedsiębiorczości udzielających kompleksowej pomocy osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej oraz małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność nie dłużej niż rok, związanych z zatrudnieniem obejmujących wsparcie w postaci poradnictwa i doradztwa zawodowego, planowania rozwoju lokalnego - w ramach tej usługi dla wszystkich powiatów województwa stworzone zostały dokumenty o charakterze strategicznym, w których przedstawiono możliwości rozwoju społeczno gospodarczego oraz finansowania zadań ze środków zewnętrznych. Pod względem liczby zaktywizowanych uczestników województwo świętokrzyskie zajęło I miejsce wśród 7 regionów realizujących Program: Działaniami objęto blisko 21.4 tys. mieszkańców regionu: Program PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich, edycje 2001 i 2002 Łączna wartość środków zakontraktowanych na realizację Programu wyniosła ,87 zł. W odniesieniu do usług realizowanych w programie wszystkie zakładane wskaźniki efektywności zostały osiągnięte, a w większości przypadków przekroczone. Projekty realizowane w ramach PHARE dotyczyły trzech obszarów działań: wsparcie osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, w tym szkolenia zawodowe i z zakresu promocji przedsiębiorczości, wsparcie dla kadr małych i średnich przedsiębiorstw, w tym szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr MŚP, wsparcie lokalnych społeczności w tworzeniu paktów na rzecz zatrudnienia. Beneficjenci Programu PHARE 2001 i 2002 poprzez udział w szkoleniach podnosili swoje kwalifikacje i doskonalili umiejętności. 31

32 Łącznie z działań PHARE skorzystało osób, a 13 szkół zawodowych wdrożyło plany modernizacji oferty edukacyjnej. Wartość programu wyniosła Euro. Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (lata ) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Program ten był najważniejszym instrumentem aktywizacji bezrobotnych mieszkańców regionu w pierwszym okresie programowania Województwo świętokrzyskie było pierwszym w kraju, które rozpoczęło jego realizację. Wydział wykonywał kluczowe zadania wynikające z powierzonej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy roli Instytucji Wdrażającej dla następujących Działań: Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży; Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. We wdrażanie Programu zaangażowały się wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy, które zrealizowały łącznie 54 projekty obejmując wsparciem blisko mieszkańców województwa. Całkowita wartość dofinansowania projektów wyniosła zł. Wydział na bieżąco nadzorował prawidłowość realizowanych w Programie form aktywizacji bezrobotnych mieszkańców regionu: staży i przygotowania zawodowego umożliwiających zdobycie doświadczenia oraz nowych umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, szkoleń zawodowych mających na celu dostosowanie kwalifikacji do zmieniających się potrzeb pracodawców, subsydiowanego zatrudnienia gwarantującego pracodawcom refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych, jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ułatwiających osobom bezrobotnym samozatrudnienie i start we własnym biznesie, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy stanowiących pomoc w wyborze ścieżki kariery oraz dających dostęp do aktualnej bazy ofert zatrudnienia. Liczba uczestników według form wsparcia: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie ZPORR był programem, w którym po raz pierwszy na tak dużą skalę skierowano wsparcie dla osób pracujących i przedsiębiorców. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniąc funkcje Instytucji Wdrażającej realizował następujące Działania: Podpisanie pierwszych w kraju porozumień na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, maj

33 Działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie kierowane do pracujących osób chcących podnosić kwalifikacje i dostosowywać je do potrzeb rynku pracy; Z projektów w ramach ZPORR skorzystało ponad 30 tysięcy mieszkańców regionu: Działanie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa oferujące wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich - rolników i domowników - w podjęciu zatrudnienia w zawodach pozarolniczych; Działanie Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zakładające pomoc osobom zagrożonym utratą zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracownikom w branżach podlegających restrukturyzacji w dostosowaniu się do zachodzących w ich środowiskach pracy zmian. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 74 umowy na realizację projektów w ramach Priorytetu 2 ZPORR o łącznej wartości zł: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), który od 3 lat jest kluczowym instrumentem wzrostu zatrudnienia i budowania spójności społecznej w drugim okresie programowania Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, realizuje działania: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie ukierunkowane na wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia mające na celu pomoc osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo prawno - biznesowe, dotacje do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe dla nowo powstałych firm; Wśród zrealizowanych projektów znajdowały się przede wszystkim szkolenia zawodowe i kursy językowe, studia zawodowe dla pielęgniarek i położnych, specjalistyczne szkolenia doskonalące i uzupełniające kwalifikacje, subsydiowane zatrudnienie, a także usługi w zakresie pośrednictwa pracy i profesjonalnego doradztwa zawodowego. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie umożliwiające m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących oraz kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Szkolenie doskonalące kwalifikacje specjalistycznej kadry inżynierskiej w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach ZPORR Sprawną realizację projektów wspomagają szkolenia, w trakcie których Beneficjenci poznają obowiązujące procedury i wymogi wynikające z dokumentów programowych Promocji unijnych projektów służą m.in. liczne imprezy targowo wystawiennicze, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele Wydziału 33

34 Z ogólnej kwoty Euro przyznanej województwu na wdrażanie PO KL Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje środkami w wysokości Euro w ramach poszczególnych Działań: W zakresie poziomu kontraktacji środków na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (Priorytet VI) województwo znalazło się na trzeciej pozycji wśród wszystkich regionów. Wsparcie w ramach umów podpisanych do końca 2010 roku otrzyma 77,6 tys. mieszkańców regionu: Wydział Polityki Rynku Pracy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację procedur mających na celu sprawne wdrażanie Programu: począwszy od wyboru projektów do realizacji, poprzez obsługę finansową i nadzór nad prawidłowością wdrażania, po monitorowanie rezultatów i zapewnienie właściwej promocji unijnego źródła finansowania. Od początku realizacji Programu WUP podpisał 309 umów na realizację projektów o łącznej wartości złotych: Działanie Liczba umów Wartość umów zł zł zł Wojewódzki Urząd Pracy odgrywa wiodącą rolę w realizacji działań w ramach priorytetu VI oraz VIII. Województwo świętokrzyskie dzięki zaangażowaniu WUP należy do regionów najefektywniej wydatkujących środki Programu. Pod względem wykorzystania alokacji środków z przeznaczeniem na rozwój regionalnych kadr gospodarki (Priorytet VIII) region zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Program Operacyjny Kapitał Ludzki to także wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i promocji samozatrudnienia. W ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w regionie powstało już blisko 5 tysięcy nowych firm. Dzięki realizowanym projektom mieszkańcy województwa uzyskują dostęp do bezpłatnych szkoleń i kursów w najbardziej poszukiwanych zawodach usługowych (m.in. w branży budowlano wykończeniowej, turystyczno hotelarskiej, handlowej, dla spawaczy, kierowców, opiekunów osób starszych itp.), jak również szkoleń o charakterze specjalistycznym (m.in. w zakresie zamówień publicznych, zarządzania finansowego, księgowości, informatyki i grafiki komputerowej, dla inżynierów, audytorów wewnętrznych, specjalistów w dziedzinie kosztorysowania i kontroli jakości itp.). Konferencja z udziałem Pana Jerzego Hausnera - byłego Wicepremiera, Ministra Gospodarki i Pracy, 2008 r. 34 Półmetek realizacji PO KL był okazją do pierwszych podsumowań konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Pana Adama Jarubasa, 2010 r.

35 2. Wydział Obsługi Rynku Pracy Umowy sezonowe, długoterminowe i nabory W latach jednym z najistotniejszych zadań WUP było wydawanie umów sezonowych oraz umów długoterminowych do pracy w Niemczech, głównie w rolnictwie, leśnictwie, gastronomii i hotelarstwie. Prowadzono także nabory indywidualne do pracy w innych krajach (Irlandia, Hiszpania, Włochy, Francja, Wielka Brytania). Najwięcej ofert adresowanych było do: pielęgniarek, położnych, informatyków, inżynierów i techników elektryków, operatorów maszyn, mechaników, kierowców, pracowników w rolnictwie. W okresie wydano umów sezonowych do pracy w Niemczech, 539 umów długoterminowych oraz przeprowadzono naborów indywidualnych. Z dniem 30 kwietnia 2006 r. ww. zadania przejęła Komenda Główna OHP. Wydawanie zaświadczeń dla osób zatrudnionych w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) i Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej (CSRS) Osobom zatrudnionym w byłej NRD i CSRS przed dniem 1 grudnia 1991 r., wydawane są zaświadczenia potwierdzające okres pracy w tych krajach. Od 1999 r. wydano ogółem zaświadczeń. Najważniejsze zadania realizowane aktualnie przez Wydział Obsługi Rynku Pracy to m.in.: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, pośrednictwo pracy w ramach EURES, prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) i Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), prowadzenie naborów studentów do wakacyjnej pracy w Niemczech. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego W związku z wejściem Polski dnia 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej wykonywane są zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Osobom zainteresowanym wydawane są: formularze unijne z serii 300 (E 301, E 302, E 303), decyzje przyznające prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem zagranicznego okresu zatrudnienia, poświadczonego na formularzu E 301, decyzje przyznające prawo do zasiłku tzw. transferowego, dla osób poszukujących pracy w Polsce, ustalonego przez zagraniczną instytucję właściwą na formularzu E 303. W dniu 1 maja 2010 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 oraz nr 987/2009, które zastąpiły dotychczas obowiązujące rozporządzenia nr 1408/71 oraz nr 574/72. Istotną zmianą jest zaliczanie pracy na własny rachunek do przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz wprowadzenie nowych druków PD U1 (dawne E 301) i PD U2 (dawne E 303). Od 2004 r. do WUP wpłynęło ponad wniosków, najwięcej w 2009 r. - blisko EURES Od 1 maja 2004 r. polskie publiczne służby zatrudnienia stały się częścią sieci EURES (EURopean Employment Services - Europejskich Służb Zatrudnienia). Pracownicy Wydziału Obsługi Rynku Pracy, listopad 2010 r. 35

36 EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie mobilności zawodowej, doradztwa oraz pośrednictwa pracy w ww. krajach. W WUP doradca i asystent EURES udzielają informacji bezrobotnym i poszukującym pracy nt: sytuacji na rynkach pracy, ofert pracy, warunków życia, możliwości kształcenia, przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych, uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Pomagają również pracodawcom z Polski przy prowadzeniu rekrutacji pracowników z państw UE/EOG. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) Od dnia 1 grudnia 2004 r. posiadanie wpisu do RIS jest warunkiem pozwalającym instytucjom szkoleniowym, które oferują szkolenia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, uzyskać zlecenia finansowane ze środków publicznych. W latach wpisano do rejestru 318 instytucji szkoleniowych, natomiast wykreślono 73. Na koniec września 2010 r. w województwie działało 245 podmiotów. Szkolenie dla Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych, lipiec 2010 r. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) VIII Giełda Pracy w Skarżysku-Kam., maj 2010 r. Corocznie WUP relizuje granty (przyznawane przez Komisję Europejską), które zapewniają środki finansowe na wykonywanie działań promocyjnych EURES oraz przeprowadzenie rekrutacji w kraju i za granicą. W ramach EURES na przestrzeni lat pozyskano oferty pracy zagranicznej na stanowisk pracy. Do pracodawców przekazano podań o pracę. Od 2004r. z usług EURES skorzystało blisko osób. KRAZ prowadzony jest od dnia 1 listopada 2005r. dla agencji zatrudnienia z terenu województwa świadczących usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. W latach wpisano do rejestru 51 agencji zatrudnienia, wykreślono - 9. Na koniec września 2010 r. województwie funkcjonowały 42 agencje. Praktyki studenckie w Niemczech Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadza nabory studentów do wakacyjnej pracy w Niemczech. IX Giełda Pracy w Skarżysku-Kam., październik 2010 r. 36 XIII Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach, marzec 2010 r.

37 W latach przyjęto 422 CV studentów spełniających warunki udziału w praktykach. Obecnie trwają nabory studentów zainteresowanych pracą w wakacje 2011 r. Służba zastępcza W WUP funkcjonuje Komisja Wojewódzka ds. służby zastępczej, powołana przez Marszałka Województwa, dla realizacji zadań określonych w przedmiotowej ustawie. Poborowi, których przekonania religijne lub zasady moralne pozostawały w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, mogli wykonywać ten obowiązek w ramach służby zastępczej w instytucjach posiadających aktualną zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W okresie do ewidencji przyjęto 429 poborowych, z których 253 odbyło służbę zastępczą w 17 uprawnionych podmiotach. Działania promocyjne, szkolenia Pracownicy Wydziału uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje i partnerów rynku pracy (np. Giełdy i Targi Pracy, Dni Województwa Świętokrzyskiego, konferencje, szkolenia, audycje radiowe itp.), podczas których promują realizację zadań ustawowych. Opracowują i upowszechniają ulotki, informatory, gadżety promocyjne oraz udzielają informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia. Organizują cykliczne szkolenia tematyczne dla kadry powiatowych urzędów pracy oraz dla instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych. Z uwagi na wdrożenie Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata z dniem 30 grudnia 2009 r. wszystkie osoby zostały przeniesione do rezerwy. Pakiet antykryzysowy W dniu 5 października 2009 r. Dyrektor i Wicedyrektorzy WUP otrzymali upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do realizacji zadań z dyspozycji art. 16 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. W roku 2010 rozpatrzono dwa wnioski przedsiębiorców, którzy znaleźli się w przejściowych trudnościach i wystąpili o wydanie zaświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 3 ust.1 pkt 1-6 ww. ustawy. Szkolenie dla pracowników PUP z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, październik 2010r. Ponadto w ramach popularyzacji zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i uczestnictwa w sieci EURES pracownicy wydziału opracowują i przekazują do publikacji artykuły sponsorowane w lokalnej prasie. Artykuł sponsorowany, Echo Dnia r. Dni Samorządu Terytorialnego, maj 2010 r. 37

38 3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 1999 roku. Utworzone zostało w strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako samodzielny wydział. Dzięki pomocy finansowej Krajowego Urzędu Pracy zostało doposażone w niezbędny sprzęt biurowy, audiowizualny oraz dydaktyczny do prowadzenia działalności. Pierwsza siedziba Centrum zlokalizowana była przy ul. Paderewskiego 20, w kamienicy na I-szym piętrze. Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i zaadaptowane do potrzeb związanych z realizacją zadań ustawowych. Siedziba Centrum w latach We wrześniu 2006 roku Centrum zostało przeniesione do nowej siedziby WUP przy ul. Witosa 86 w Kielcach. Z usług Centrum w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego korzystają: osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, pracownicy i pracodawcy, osoby zagrożone utratą pracy lub zamierzające zmienić pracę, studenci i absolwenci szkół wyższych i uczelni, młodzież szkolna. W zasobach Centrum poszukują przede wszystkim informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, przekwalifikowania, zatrudnienia, a także wskazówek dotyczących właściwego przygotowania do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Do dyspozycji klientów jest także sala informacyjna ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu umożliwiająca korzystanie z elektronicznych baz danych. Podczas indywidualnej rozmowy z doradcą-psychologiem osoby zainteresowane mają możliwość określenia swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych przy pomocy różnorodnych testów. Pracownicy Wydziału 38 Kierownik Wydziału: Anna Stelmach Katarzyna Łazarska Magdalena Gajek Spotkanie informacyjne dla doradców zawodowych, 2008 r.

39 Centrum uczestniczy w licznych giełdach i targach pracy, imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje i partnerów rynku pracy, podczas których pracownicy udzielają informacji m.in. o: kursach i szkoleniach, formach pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia oraz możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej. Centrum jest także inicjatorem spotkań dla kadry doradców zawodowych i liderów Klubów Pracy zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy, dla których organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz spotkania informacyjne służące wymianie doświadczeń związanych z realizacją zadań ustawowych. Program Pierwsza Praca W latach Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przeprowadzał corocznie Konkurs na tworzenie Gminnych Centrów Informacji (GCI). W wyniku trzech edycji Konkursu WUP podpisał umowy z 34 gminami naszego województwa. Udział pracowników WUP w uroczystych otwarciach GCI Drugim realizowanym przez WUP działaniem w ramach ww. Programu był Konkurs na rozwój Akademickich Biur Karier (ABK), w wyniku którego zawarto 6 umów na dofinansowanie istniejących biur karier działających na świętokrzyskich uczelniach. Istotne było wsparcie merytoryczne i nadzór nad prawidłowością realizacji umów. Współpraca z partnerami rynku pracy W ramach współpracy z placówkami oświatowymi doradcy zawodowi prowadzą orientację zawodową dla młodzieży uczącej się ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa. Współdziałają także z wieloma instytucjami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego aktywnie uczestnicząc w licznych seminariach i konferencjach, prezentują zagadnienia merytoryczne oraz prowadzą tematyczne zajęcia warsztatowe dla różnych grup klientów. We współpracy z Kuratorium Oświaty i Konwentem Starostów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 kwietnia 2008 r. WUP zorganizował konferencję nt. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy, która adresowana była do środowisk decydujących o kształcie szkolnictwa zawodowego w regionie. Uczestniczyło w niej ok. 300 osób. Od dwóch lat Centrum bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (OTK). W dniu 5 października 2009 r. wspólnie z Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP zorganizowało konferencję nt. Poradnictwo zawodowe - różnorodność działań doradczych inaugurującą Świętokrzyski Tydzień Kariery. Wzięło w niej udział ok. 280 osób. W ramach III Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 17 listopada 2010 r. Centrum było organizatorem Dnia Przedsiębiorczości, podczas którego odbyło się spotkanie informacyjne pn. Start w przedsiębiorczość jak założyć własną firmę. Uczestniczyło w nim 287 osób. Zajęcia z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, 2009 r. Dzień Przedsiębiorczości, 2010 r. Konferencja w ramach OTK, 2009 r. Szkolenie dla liderów klubów pracy, 2010 r. 39

40 4. Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy Podejmowanie skutecznych działań sprzyjających wzrostowi zatrudnienia wymaga dobrego rozpoznania sytuacji na regionalnym rynku pracy. Informacji tych dostarcza Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy, w skład którego wchodzą dwa zespoły. Zespół ds. Statystyki i Analiz koncentruje swoje działania na realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzonego we współpracy z powiatowymi urzędami pracy. Dane pozyskane ze sprawozdań stanowią podstawę do opracowywania analiz regionalnego rynku pracy dla potrzeb samorządu województwa, ministra właściwego ds. pracy oraz innych społecznych i instytucjonalnych partnerów rynku pracy. Przy formułowaniu ocen i analiz wykorzystuje się także, pozyskiwane comiesięcznie informacje o przewidywanych zwolnieniach grupowych i sezonowym zatrudnianiu cudzoziemców pochodzących z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Gruzji. Główne zadania Obserwatorium Rynku Pracy to prowadzenie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy oraz prognozowanie i monitorowanie zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie, w kontekście rynku pracy i istniejącej struktury zatrudnienia. Obserwatorium, które powstało we wrześniu 2009 r., przygotowało i wdraża projekt pn. Skuteczna aktywizacja finansowany ze środków PO KL. W ramach tego projektu przeprowadzone zostanie badanie trwałości zatrudnienia po zakończeniu aktywizacji w okresie dłuższym niż 3 miesiące wymagane w prowadzonych dotychczas badaniach statystycznych i opracowywanej corocznie analizie skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży. W połowie 2010 r. we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach i Powiatowymi Urzędami Pracy w Pińczowie i Skarżysku-Kamiennej przeprowadzone zostało badanie dotyczące planowanych ruchów kadrowych w przedsiębiorstwach oraz potrzeb informacyjnych pracodawców. Corocznie opracowywana jest i wydawana drukiem publikacja pt. Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Jest to kompendium wiedzy o rynku pracy w regionie oraz o działaniach podejmowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Pracownicy Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy, listopad 2010 r. 40 Środki Funduszu Pracy (w tys. zł) przyznane województwu w latach Liczba Rok Środki Środki z zaktywizowanych Pozostałe RAZEM Liczba przyznane rezerwy środki (w tys. zł) ofert algorytmem Ministra bezrobotnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , , , * środki - stan na r., zaktywizowani - w okresie 10 m-cy 2010r.

41 Ważnym zadaniem realizowanym przez Wydział jest badanie popytu na pracę, w tym zwłaszcza prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowywane na koniec pierwszego półrocza są publikowane w Internecie, a roczne raporty ukazują się w formie zwartego wydawnictwa i są przekazywane partnerom rynku pracy, w tym także instytucjom decydującym o kierunkach kształcenia zawodowego w województwie. We współpracy z powiatowymi urzędami pracy na bieżąco analizowany jest popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na regionalnym rynku pracy. Realizując zadania WUP związane z dostosowywaniem kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, Wydział we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i uczelniami wyższymi diagnozuje potrzeby rynku pracy dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich efektem jest wydawana systematycznie publikacja pt. Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Wydział współpracuje także z innymi podmiotami realizującymi badania rynku pracy, w tym także z uczelniami i studentami. Liczba bezrobotnych wg stanu na r. Lp. Kraj (w tys.) 1.818,6 Województwo Mazowieckie 225,8 powiat kielecki Śląskie 173,5 m. Kielce Dolnośląskie 142,1 ostrowiecki Podkarpackie 132,1 skarżyski Małopolskie 129,5 konecki Kujawsko Pomorskie 126,4 starachowicki Wielkopolskie 125,6 jędrzejowski Łódzkie 123,8 opatowski Lubelskie 108,6 sandomierski Zachodnio- pomorskie 99,6 staszowski Pomorskie 99,1 włoszczowski Warmińsko - Mazurskie 97,2 buski Świętokrzyskie 76,9 kazimierski Podlaskie 58,8 pińczowski Lubuskie 55,2 16 Opolskie 44,4 Formułowanie ocen, analiz i prognoz dotyczących regionalnego rynku pracy nie byłoby możliwe bez wykorzystania gromadzonych w Wydziale opracowań statystycznych oraz publikacji odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i w poszczególnych województwach. Informacje statystyczne, wyniki analiz i badań dotyczące rynku pracy są udostępniane na stronie internetowej Urzędu oraz wydawane w postaci publikacji przekazywanych samorządom oraz partnerom rynku pracy. Stopa bezrobocia - stan na dzień 31 października 2010 r. powiaty województwa 41

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach ul. Kościuszki 5 72-010 Police, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania, i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania, i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie UCHWAŁA NR XLIII/226/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania, i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr XXXIV/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 23.10.2009 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wchodzi w skład

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce

Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce Dr Krzysztof Chaczko Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Modernizacja systemu pomocy społecznej w Polsce Obecny system pomocy społecznej czerpie doświadczenia z następujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniu 24 maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 2a,

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo