Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny."

Transkrypt

1 Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1

2 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie opatowskim Wielkość bezrobocia Struktura bezrobocia...6 III. Potencjał Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Struktura organizacyjna Działalność PUP w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy Identyfikacja powiatowych programów związanych z rozwojem gospodarczym i rynkiem pracy, rozwojem przedsiębiorczości, tworzeniem miejsc pracy IV. Pozostałe instytucji rynku pracy V. Obsługa klienta w Powiatowych Urzędach Pracy na podstawie raportu z obserwacji i przeprowadzonych wywiadów Rejestracja Pośrednictwo pracy Badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie metodą wywiadu kwestionariuszowego Analiza wyników wywiadów z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Spis tabel: Spis wykresów:

3 I. Wstęp Niniejszy raport, dotyczący charakterystyki funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie w kontekście lokalnego rynku pracy, jest opracowaniem powstałym w ramach i na potrzeby projektu pn. Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy, realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska z Krakowa w okresie od czerwca 2006 do lutego 2008 roku. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). Celem projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy jest poprawa efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) poprzez dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy. W efekcie - dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowego instrumentu rynku pracy tj. Matrycy Kurcmana, podniesione zostaną standardy obsługi klientów Powiatowych Urzędów Pracy. Projekt skierowany jest do dziewięciu PUP z trzech województw: województwo małopolskie (PUP: Chrzanów, Olkusz i Oświęcim) powiaty o charakterze przemysłowym; województwo podkarpackie (PUP: Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne) powiaty o charakterze turystycznym; województwo świętokrzyskie (PUP: Staszów, Opatów, Jędrzejów) powiaty o charakterze rolniczym. Dobór beneficjentów do projektu dokonano w sposób celowy, aby po jego zakończeniu umożliwić multiplikację nowego narzędzia we wszystkich PUP w Polsce. Prezentowany raport jest podsumowaniem prac diagnostycznych, od których rozpoczęto realizację projektu, a które trwały od czerwca do września 2006 r., prowadzonych na terenie powiatu opatowskiego przez zatrudnionego w projekcie koordynatora powiatowego. Celem diagnozy było wstępne rozpoznanie obecnej sytuacji oraz problemów powiatowego rynku 3

4 pracy, zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, oraz stosowanej procedury obsługi osób bezrobotnych. Osobne miejsce poświęcono nowym formom pomocy dla bezrobotnych, które wprowadziła w życie w 2004 roku nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto w raporcie dokonano wstępnej charakterystyki pozostałych instytucji rynku pracy działających na terenie powiatu opatowskiego, przy czym należy zaznaczyć, iż szczegółowa analiza powiatowych instytucji rynku pracy i ich ofert dla bezrobotnych będzie przedmiotem prac w dalszym etapie projektu. Bardzo ważnym elementem działań diagnostycznych podjętych w pierwszym etapie projektu było rozpoznanie opinii pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na temat prowadzenia segmentacji bezrobotnych pod kątem posiadanych kwalifikacji i motywacji do pracy. Informacje te, uzyskane w drodze przeprowadzonych wywiadów indywidualnych, dały wiedzę o: obecnie stosowanych (lub nie) miernikach do pomiaru kwalifikacji i motywacji bezrobotnych oraz o możliwych potencjalnych barierach i obawach związanych z wprowadzeniem narzędzia do segmentacji bezrobotnych. Ponadto uzyskano propozycje stanowisk, w ramach których, narzędzie do segmentacji powinno być stosowane, aby zapewnić jak najwyższą efektywność działania PUP w odniesieniu do obsługi i wsparcia osób bezrobotnych. Informacje zawarte w niniejszym raporcie zostały uzyskane z dwóch źródeł. Po pierwsze z danych źródłowych uzyskanych m.in.: z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie oraz danych dostępnych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego (dane statystyczne). Drugim źródłem informacji były natomiast wywiady indywidualne przeprowadzane z pracownikami PUP w Opatowie, oraz obserwacje uczestniczące procesu rejestracji osoby bezrobotnej oraz wizyty u pośrednika pracy. 4

5 II. Bezrobocie w powiecie opatowskim Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie jest jednym z czternastu urzędów pracy w województwie świętokrzyskim. Swoim działaniem obejmuje teren powiatu opatowskiego o łącznej powierzchni hektarów, podzielony na osiem gmin. 2.1 Wielkość bezrobocia Jednym z najważniejszych wskaźników odzwierciedlających sytuację na rynku pracy jest poziom bezrobocia wyrażony procentowo udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ogółu aktywnych zawodowo. W ostatnim czasie zauważono wyraźny spadek poziomu bezrobocia. Według stanu na dzień 31 maja 2006 r. w powiecie opatowskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła osób i w porównaniu do stanu na koniec 2005 roku zmniejszyła się o 381 osób. Widoczny w 2003 roku wzrost poziomu bezrobocia związany był z faktem, iż w styczniu 2004 roku GUS dokonał weryfikacji poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego w latach r. Weryfikację przeprowadzono w efekcie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, w wyniku którego okazało się, że liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym jest znacznie niższa, niż wcześniej szacował GUS. Od stycznia 2004 roku GUS wylicza stopę procentową bezrobocia z uwzględnieniem aktualnej liczby aktywnych zawodowo, tym samym w powiatach o dużym nasileniu rolnictwa indywidualnego znacznie wzrosła stopa bezrobocia, jak również wzrosła przeciętna stopa w kraju. W powiecie opatowskim stopa bezrobocia wzrosła z 14,9% w grudniu 2003 roku na 20,5% w styczniu 2004 roku, przy wzroście liczby zarejestrowanych bezrobotnych odpowiednio z do osób. 5

6 Na 14 powiatów w województwie świętokrzyskim, powiat opatowski zajmuje 9 miejsce pod względem wysokości stopy procentowej bezrobocia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 19,6%, przy zarejestrowanej liczbie bezrobotnych ogółem poniżej bezrobotnych. W końcu 2005 roku w PUP w Opatowie zarejestrowanych było osób bezrobotnych w tym kobiety (45%). Prawo do zasiłku posiadało tylko 4,74% bezrobotnych tj. 259 osób. Przeważająca większość bezrobotnych - 77,51%, tj osoby zamieszkiwało na wsi. W strukturze bezrobocia najliczniejszą grupę (77,99%) stanowiły osoby w tzw. wieku mobilnym (18-44 lat) osób oraz bezrobotni pozostający długotrwale bez pracy (powyżej 12 miesięcy) osób (60,81%). 2.2 Struktura bezrobocia Poziom wykształcenia bezrobotnych był zróżnicowany. Dominowali przede wszystkim bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym osób (39,5%) oraz gimnazjalnym i poniżej osób (27,9%); zwłaszcza w porównaniu z bezrobotnymi z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób (18,6%), średnim ogólnokształcącym 489 osoby (8,9%), czy z wyższym 266 osób (4,8%). Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych najwięcej posiada zawód: ślusarz -123 osoby; sprzedawca osób; krawiec osoby; robotnik placowy - 88 osób; szwaczka - 68 osób; robotnik gospodarczy - 66 osób; ekonomista - 57 osób; murarz - 51 osób; mechanik monter maszyn i urządzeń - 42 osoby; kucharzy - 39 osób; mechanik samochodów osobowych - 36 osób. 6

7 Liczba osób Tabela nr 1. Poziom bezrobocia w powiecie w latach r. Stan w końcu roku * Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Opatowie. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tabela nr 2 Wysokość stopy bezrobocia i jej dynamika w latach Stopa procentowa [%] * Polska 13,6 17,4 18,0 18,0 19,1 17,6 16,0 Świętokrzyskie 15,4 17,1 18,5 18,0 21,9 20,1 18,7 Opatowski 13,1 13,2 14,6 14,9 20,2 19,6 18,3 Źródło: opracowanie własne PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Wykres nr 1. Wysokość stopy bezrobocia w latach Stopa bezrobocia * Rok Polska Świętokrzyskie Powiat opatowski Źródło: opracowanie własne PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. 7

8 Tabela nr 3 Wysokość stopy bezrobocia i jej dynamika w latach Stopa procentowa [%] Wzrost/spadek w porównaniu z Lp. Wyszczególnienie końcem 2004 roku 1. Polska 19,0 17,6-1,4 2. Świętokrzyskie 22,0 20,6-1,4 3. Buski 12,5 12,2-0,3 4. Jędrzejowski 18,2 18,0-0,2 5. Kazimierski 13,9 12,8-1,1 6. Kielecki 28,5 27,2-1,3 7. Konecki 32,1 30,1-2,0 8. Opatowski 20,2 19,6-0,6 9. Ostrowiecki 29,0 26,5-2,5 10. Pińczowski 15,8 15,2-0,6 11. Sandomierski 17,0 16,3-0,7 12. Skarżyski 33,4 31,5-1,9 13. Starachowicki 27,0 25,2-1,8 14. Staszowski 17,7 16,5-1,2 15. Włoszczowski 23,7 21,7-2,0 Źródło: strona internetowa Lp. Tabela nr 4 Dynamika poziomu bezrobocia w latach Bezrobotni [tyś] Wzrost/spadek w porównaniu z Wyszczególnienie końcem 2004 roku 1. Polska 2999,6 2773,0-226,6 2. Świętokrzyskie 126,3 117,8-8,5 3. Buski 4,4 4,3-0,1 4. Jędrzejowski 7,0 6,9-0,1 5. Kazimierski 2,4 2,2-0,2 6. Kielecki 21,4 20,1-1,3 7. Konecki 12,4 11,4-1,0 8. Opatowski 5,6 5,5-0,1 9. Ostrowiecki 13,6 12,1-1,5 10. Pińczowski 3,2 3,0-0,2 11. Sandomierski 6,7 6,4-0,3 12. Skarżyski 10,7 10,0-0,7 13. Starachowicki 10,3 9,5-0,8 8

9 14. Staszowski 6,4 5,9-0,5 15. Włoszczowski 5,5 5,0-0,5 Źródło: strona internetowa Tabela nr 5 Bezrobotni według gmin stan na koniec 2005 r. Ogółem W tym z prawem Miasta Udział Razem Kobiety Razem Kobiety procentowy Opatów 12, Ożarów 10, Gminy Baćkowice 6, Iwaniska 16, Lipnik 11, Opatów 8, Ożarów 12, Sadowie 5, Tarłów 9, Wojciechowice 6, Razem powiat Wieś 77, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Opatowie. Tabela nr 6 Struktura bezrobocia w podziale na gminy wg stanu na dzień r. Bezrobotni Z prawem W wieku Bez pracy Gmina Kobiety ogółem do zasiłku lat >12 m-cy Baćkowice Iwaniska Lipnik Opatów Ożarów Sadowie Tarłów Wojciechowice Razem Źródło: strona internetowa Najwięcej bezrobotnych odnotowano w gminie Ożarów i Opatów, a najmniej w gminach Baćkowice i Wojciechowice. 9

10 III. Potencjał Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie 3.1 Struktura organizacyjna Całokształtem działalności PUP kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą. Podczas nieobecności Dyrektora PUP, kierownictwo przejmuje Z-ca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie utworzone zostały następujące komórki organizacyjne, którym nadaje się symbole rozpoznawcze: Dział Organizacyjno Administracyjny (OA); Dział Finansowo Księgowy (FK); Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (EŚ); Dział Rynku Pracy (RP). W Dziale Rynku Pracy utworzony został Referat ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor PUP kieruje bezpośrednio: Działem Organizacyjno Administracyjnym; Działem Finansowo Księgowym. Zastępca Dyrektora PUP kieruje bezpośrednio: Działem Ewidencji, Świadczeń i Informacji; Działem Rynku Pracy. Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno Administracyjnego w szczególności należy: opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP; opracowanie regulaminu pracy PUP; 10

11 projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji; opracowanie projektów planów pracy; obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP; obsługa kancelaryjna PUP; gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP; prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP; zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników; kontrola dyscypliny pracy; prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi; obsługa praktyk zawodowych uczniów i studentów; prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników; obsługa ZFŚS; opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP; opracowanie planu szkoleń pracowników; współpraca z instytucjami i jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń; nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego; nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania; administrowanie siecią komputerową i bazą danych; tworzenie bazy danych statystycznych; przygotowywanie raportów; nadzór nad administrowaniem i udostępnianiem internetowej witryny PUP; udostępnianie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej; archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych; archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP; administrowanie majątkiem PUP; zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno biurowe; 11

12 prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu. Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo Księgowego w szczególności należy: planowanie środków budżetowych; planowanie środków Funduszu Pracy; kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy; rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy i PFRON; rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych; obsługa kasowa Funduszu Pracy i budżetu; zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń zdrowotnych; rozliczanie i ewidencjonowanie składek ubezpieczenia; planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie innych źródeł finansowania programów rynku pracy. Do zakresu zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji w szczególności należy: rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku; obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku; obsługa osób poszukujących pracy; zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń zdrowotnych; współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP; udostępnienie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.; udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań podstawowych PUP, praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy; realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego państw członkowskich EOG. Do zakresu zadań podstawowych Działu Rynku Pracy w szczególności należy: świadczenie usług rynku pracy w zakresie: 12

13 pośrednictwa pracy; usług EURES; poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy; organizacji szkoleń; udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; realizacja polityki rynku pracy opierająca się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi; analiza lokalnego rynku pracy; określanie priorytetów rozwoju lokalnego rynku pracy; realizacja polityki lokalnego rynku pracy przy użyciu instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia i inne); wykorzystanie instrumentów rynku pracy w stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; tworzenie banku danych dotyczącego informacji zawodowej; ocena efektywności realizowanych programów rynku pracy; realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami EOG, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES. Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku zgłaszają się do PUP raz w miesiącu, osoby bez prawa do zasiłku raz na trzy miesiące w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby będące na stażu zgłaszają się raz w miesiącu celem rozliczenia się ze stażu. Raz na trzy miesiące delegacja wyjeżdża do gmin w celu uzyskania potwierdzenia gotowości 13

14 do podjęcia pracy od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wyjazdy te umożliwiają bezrobotnym zmniejszenie kosztów dojazdu do PUP w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Podczas prac merytorycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2005 roku wydanych zostało 8650 decyzji administracyjnych, w szczególności o: przyznaniu statusu bezrobotnego bądź jego pozbawieniu; przyznaniu bądź utracie stypendium; przyznaniu bądź utracie dodatku szkoleniowego; refundacji wynagrodzenia młodocianych pracowników; umorzeniu należności z Funduszu Pracy; umorzeniu pożyczki; rozłożeniu pożyczki na raty; odroczeniu terminu płatności raty pożyczki; przyznaniu dodatku aktywizacyjnego; przyznaniu stypendium z tytułu nauki. Ponadto w 2005 roku wydano bezrobotnym zaświadczeń potwierdzających status bezrobotnego i osiągane dochody, głównie do ośrodków pomocy społecznej, a także o okresach i kwotach pobieranych zasiłków, niezbędnych do naliczenia kapitału początkowego. Podczas przeprowadzonych rozmów z pracownikami PUP oraz z obserwacji wynika, że jest za mało miejsca. Urząd dysponuje jednym komputerem przeznaczonym dla bezrobotnych tzw. kiosk multimedialny, natomiast w klubie pracy znajduje się rzutnik i 2 komputery z dostępem do Internetu dla bezrobotnych. Bezrobotni mogą również skorzystać z wielu książek, informatorów oraz filmów. Pracownicy urzędu rozwieszają na tablicy ogłoszeń dużą ilość informacji, ofert pracy oraz dysponują ulotkami, które znajdują się na stolikach znajdujących się na korytarzu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie. 14

15 3.2 Działalność PUP w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy Działania wynikające z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która kładzie szczególny nacisk na działania aktywne wspierające powstanie nowych miejsc pracy oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Są to: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja wyposażenia lub doposażenia nowych miejsc pracy. W roku 2005 na powyższe działania PUP dysponował z Funduszu Pracy kwotą zł. Powyższymi formami objęto osób, co stanowi 20% ogółu osób zarejestrowanych w PUP. Środki przyznane na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiły zł. (na działanie 1.2 SPO RZL przeznaczono kwotę zł., a na Działanie 1.3 SPO RZL kwotę zł) i objęto nimi 450 osób bezrobotnych (w ramach Działania osób, a w ramach Działania osoby). Łączny limit wydatków na aktywne formy w roku 2005 wyniósł zł. Tabela nr 7. Zestawienie wydatków na aktywne formy przeciwdziałanie bezrobociu w latach Wydatki na aktywne formy w danym roku (w tys. PLN) Rodzaj wydatku * prace ,8 384,0 218,2 567,7 681,5 799,4 329,9 interwencyjne 2. roboty publiczne 245,9 379,9 201,2 798,5 854, ,8 172, szkolenia bezrobotnych pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy (liczba miejsc) 103,9 83,7 19,6 60,3 23,5 83,1 37, , ,

16 pożyczki na rozpoczęcie działalności gosp. refundacja zatrudnienia absolwentów staż absolwencki programy specjalne refundacja składki ZUS pożyczki szkoleniowe badania psychologiczne roboty publiczne w ramach SAPARD przygotowanie zawodowe w miejscu pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gosp. refundacje doposażenie/wypo sażenie miejsca pracy przygotowanie zawodowe młodocianych 156,0 135,0 37,0 153,0 20, ,5 29,2 63,9 86,2 88,9 1, ,7 360,7 371, ,6 938, ,3 1146,0 23, ,2 579, ,0 407,8 374, ,2 194,2 332,2 291,2 510,7 206,3 96,6 60, Razem: 1 773, , , , , ,5 2834, w tym zobowiązania z poprzedniego roku: oraz wydatki na programy bieżące: 150,7 428,5 307,7 430,7 781,3 797,2 850, , , , , , ,3 1983,9 16

17 20. przygotowanie zawodowe 332,2 291,2 510,7 206,3 96,6 60,3 --- młodocianych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tabela nr 8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - liczba skierowanych w latach Rodzaj formy Skierowani uczestnicy programów w danym roku * 1. prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia bezrobotnych pożyczki na utworzenie dodatkowe miejsca pracy (liczba miejsc) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundacja zatrudnienia absolwentów staż absolwencki program specjalny refundacja składki ZUS pożyczki szkoleniowe roboty publiczne w ramach SAPARD przygotowanie zawodowe w miejscu pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gosp. refundacja wyposaż/doposaż miejsca pracy RAZEM przygotowanie zawodowe młodocianych kluby pracy poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe zatrudnienie niesubsydiowane

18 20. Suma: Oferty pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Opatowie. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie pozyskał ofert pracy, w tym 52 oferty pracy niesubsydiowanej. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku pracodawcy zgłosili do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy 879 ofert pracy. W 2005 roku na jedną ofertę zgłoszoną w tutejszym urzędzie przypadało średnio 4 osoby bezrobotne, tj. o 2 osoby mniej, aniżeli w 2004 roku, ale o około połowę mniej, aniżeli w 2002 roku, kiedy to na jedną ofertę przypadało około 8 osób. Wykres nr 2. Liczba bezrobotnych przypadających na 1 zgłaszaną ofertę pracy w latach Liczba bezrobotnych * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tradycyjne jak we wcześniejszych latach najwięcej osób znalazło zatrudnienie przy prostych pracach fizycznych, w handlu (sprzedawca), nauczyciel, pracownik biurowy, kierowca. Inne najczęściej poszukiwane zawody to mechanik samochodowy i ślusarz. Biorąc pod uwagę wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy w najkorzystniejszej sytuacji były osoby posiadające wykształcenie wyższe, biegle znające język angielski lub niemiecki. Od 18

19 kilku lat wzrasta zapotrzebowanie na osoby znające języki obce, jak również wzrastają wymagania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników. W ubiegłym roku fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosiło 33 osoby, w większości w handlu oraz usługach remontowo budowlanych. Tabela nr 9. Liczba zgłoszonych przez osoby bezrobotne podjęć pracy w latach Wyszczególnienie * ogólna liczba podjęć pracy podjęcia pracy za pośrednictwem urzędu e tym praca subsydiowana Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tabela nr 10. Działania podejmowane w ramach pośrednictwa pracy w latach Lp. Wyszczególnienie * 1. oferty pracy - ogółem oferty pracy niesubsydiowanej oferty pracy w ramach form subsydiowanych (tym staż absolwencki) liczba osób bezrobotnych zatrudnionych za pośrednictwem PUP (bez stażu absolwenckiego) organizowane giełdy pracy liczba osób uczestniczących w giełdach pracy liczba ofert w ramach stażu absolwenckiego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Monitoring rynku pracy W 2005 roku uzyskano szczegółową informację o podjęciu pracy od blisko 900 osób bezrobotnych. Na terenie powiatu opatowskiego pracę podjęło 602 osoby (tj. 77% zgłoszeń). Co trzecia osoba (ponad 30% zgłoszeń), która zgłosiła fakt podjęcia pracy, podjęła tę pracę na terenie miasta Opatowa. 18% zgłaszających podjęło pracę na terenie następujących gmin: Iwaniska 45 osób, Tarłów 38 osób, Baćkowice 14 osób i w Zochcinku 7 osób. 19

20 W 2005 roku około 31 osób (5% ogółu bezrobotnych) zgłosiło podjęcie pracy na terenie województwa podkarpackiego, mazowieckiego oraz powiatu kieleckiego, ostrowieckiego i mieleckiego. Bezrobotni podejmowali również pracę za granicą przeważnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Cyprze. Ogólnie pracę podejmowano w następujących branżach: pracy biurowej 30%; nauczycielskiej 2%; handlowej 5%; budowlanej 7%. Z pomocy urzędu w dużej mierze korzystają pracodawcy chcąc zatrudnić osoby o wyższych kwalifikacjach (np. stanowiska kierownicze, nauczyciele) korzystają z pomocy urzędu. Dla zatrudnienia w takich branżach, jak administracja, handel, gastronomia, czy działalność usługowa komunalna, istotna dla pracodawców jest pomoc finansowa ze strony urzędu pracy. Projekty własne PUP (EFS i inne) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Projekty współfinansowane z EFS mogą być realizowane w ramach jednego z dwóch programów operacyjnych - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). SPO RZL jest programem monofunduszowym (program jest współfinansowany tylko z jednego funduszu strukturalnego - EFS). Natomiast ZPORR jest programem dwufunduszowym (współfinansowanym z EFS i EFRR). Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one: aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych 20

21 z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim; przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej; kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa; doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii; zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy. Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz zrównoważonego rozwoju. 21

22 Rok 2004 zapoczątkował wdrażanie programów rynku pracy przy wykorzystaniu środków funduszy strukturalnych. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie realizował dwa projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Działania 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży, w projekcie Europejski Start skierowanym do osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia aktywizacją objęto 201 osób, które zostały skierowane do odbycia stażu u lokalnych pracodawców. Celem projektu była aktywizacja zawodowa młodych bezrobotnych powiatu opatowskiego oraz umożliwienie tworzenia dla nich miejsc pracy. Koszt projektu wyniósł zł; w ramach Działania 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w projekcie Praca Twoja Szansą, skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia aktywizacją objęto 79 osób długotrwale bezrobotnych, których skierowano do prac interwencyjnych u lokalnych pracodawców. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Koszt projektu wyniósł zł. W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie przystąpił do realizacji kolejnych dwóch projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, w projekcie Europejski Start 2005 skierowanym do osób bezrobotnych do 25 roku życia, dotychczas nie pracujących (zgodnie z założeniami projektu), do odbycia stażu u lokalnych pracodawców zostało skierowanych 326 osób. Celem projektu była aktywizacja zawodowa młodzieży do 25 roku życia oraz umożliwienie tworzenia dla nich miejsc pracy. Koszt całkowity projektu wyniósł zł; w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, w projekcie Praca Twoją Szansą 2005 skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres od 12 do 24 m-cy, do prac interwencyjnych u lokalnych pracodawców do dnia 30 września 2005 zostało skierowanych 113 osób. W projekcie tym przewidziano również dla 10 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia udzielenie 22

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie jędrzejowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie jędrzejowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie jędrzejowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie raport syntetyczny. Kraków Jędrzejów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33 Terminy wizyt: Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

PROTOKÓŁ. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 2 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie sanockim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie sanockim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie sanockim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku raport syntetyczny. Kraków Sanok, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie sanockim...

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach ul. Kościuszki 5 72-010 Police, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych,

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych, Zarządzenie Nr 20 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 / 2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim I kwartał 2012 r. Struktura bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim Informacja kwartalna I kwartał 2013 r. Nr 1/2013 D ZIAŁ P ROMOCJI, A NALIZ I P ROJEKTÓW LIPIEC 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo