Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny."

Transkrypt

1 Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1

2 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie opatowskim Wielkość bezrobocia Struktura bezrobocia...6 III. Potencjał Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Struktura organizacyjna Działalność PUP w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy Identyfikacja powiatowych programów związanych z rozwojem gospodarczym i rynkiem pracy, rozwojem przedsiębiorczości, tworzeniem miejsc pracy IV. Pozostałe instytucji rynku pracy V. Obsługa klienta w Powiatowych Urzędach Pracy na podstawie raportu z obserwacji i przeprowadzonych wywiadów Rejestracja Pośrednictwo pracy Badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie metodą wywiadu kwestionariuszowego Analiza wyników wywiadów z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Spis tabel: Spis wykresów:

3 I. Wstęp Niniejszy raport, dotyczący charakterystyki funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie w kontekście lokalnego rynku pracy, jest opracowaniem powstałym w ramach i na potrzeby projektu pn. Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy, realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska z Krakowa w okresie od czerwca 2006 do lutego 2008 roku. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). Celem projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy jest poprawa efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) poprzez dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy. W efekcie - dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowego instrumentu rynku pracy tj. Matrycy Kurcmana, podniesione zostaną standardy obsługi klientów Powiatowych Urzędów Pracy. Projekt skierowany jest do dziewięciu PUP z trzech województw: województwo małopolskie (PUP: Chrzanów, Olkusz i Oświęcim) powiaty o charakterze przemysłowym; województwo podkarpackie (PUP: Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne) powiaty o charakterze turystycznym; województwo świętokrzyskie (PUP: Staszów, Opatów, Jędrzejów) powiaty o charakterze rolniczym. Dobór beneficjentów do projektu dokonano w sposób celowy, aby po jego zakończeniu umożliwić multiplikację nowego narzędzia we wszystkich PUP w Polsce. Prezentowany raport jest podsumowaniem prac diagnostycznych, od których rozpoczęto realizację projektu, a które trwały od czerwca do września 2006 r., prowadzonych na terenie powiatu opatowskiego przez zatrudnionego w projekcie koordynatora powiatowego. Celem diagnozy było wstępne rozpoznanie obecnej sytuacji oraz problemów powiatowego rynku 3

4 pracy, zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, oraz stosowanej procedury obsługi osób bezrobotnych. Osobne miejsce poświęcono nowym formom pomocy dla bezrobotnych, które wprowadziła w życie w 2004 roku nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto w raporcie dokonano wstępnej charakterystyki pozostałych instytucji rynku pracy działających na terenie powiatu opatowskiego, przy czym należy zaznaczyć, iż szczegółowa analiza powiatowych instytucji rynku pracy i ich ofert dla bezrobotnych będzie przedmiotem prac w dalszym etapie projektu. Bardzo ważnym elementem działań diagnostycznych podjętych w pierwszym etapie projektu było rozpoznanie opinii pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na temat prowadzenia segmentacji bezrobotnych pod kątem posiadanych kwalifikacji i motywacji do pracy. Informacje te, uzyskane w drodze przeprowadzonych wywiadów indywidualnych, dały wiedzę o: obecnie stosowanych (lub nie) miernikach do pomiaru kwalifikacji i motywacji bezrobotnych oraz o możliwych potencjalnych barierach i obawach związanych z wprowadzeniem narzędzia do segmentacji bezrobotnych. Ponadto uzyskano propozycje stanowisk, w ramach których, narzędzie do segmentacji powinno być stosowane, aby zapewnić jak najwyższą efektywność działania PUP w odniesieniu do obsługi i wsparcia osób bezrobotnych. Informacje zawarte w niniejszym raporcie zostały uzyskane z dwóch źródeł. Po pierwsze z danych źródłowych uzyskanych m.in.: z Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie oraz danych dostępnych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego (dane statystyczne). Drugim źródłem informacji były natomiast wywiady indywidualne przeprowadzane z pracownikami PUP w Opatowie, oraz obserwacje uczestniczące procesu rejestracji osoby bezrobotnej oraz wizyty u pośrednika pracy. 4

5 II. Bezrobocie w powiecie opatowskim Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie jest jednym z czternastu urzędów pracy w województwie świętokrzyskim. Swoim działaniem obejmuje teren powiatu opatowskiego o łącznej powierzchni hektarów, podzielony na osiem gmin. 2.1 Wielkość bezrobocia Jednym z najważniejszych wskaźników odzwierciedlających sytuację na rynku pracy jest poziom bezrobocia wyrażony procentowo udział zarejestrowanych bezrobotnych wśród ogółu aktywnych zawodowo. W ostatnim czasie zauważono wyraźny spadek poziomu bezrobocia. Według stanu na dzień 31 maja 2006 r. w powiecie opatowskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła osób i w porównaniu do stanu na koniec 2005 roku zmniejszyła się o 381 osób. Widoczny w 2003 roku wzrost poziomu bezrobocia związany był z faktem, iż w styczniu 2004 roku GUS dokonał weryfikacji poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego w latach r. Weryfikację przeprowadzono w efekcie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, w wyniku którego okazało się, że liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym jest znacznie niższa, niż wcześniej szacował GUS. Od stycznia 2004 roku GUS wylicza stopę procentową bezrobocia z uwzględnieniem aktualnej liczby aktywnych zawodowo, tym samym w powiatach o dużym nasileniu rolnictwa indywidualnego znacznie wzrosła stopa bezrobocia, jak również wzrosła przeciętna stopa w kraju. W powiecie opatowskim stopa bezrobocia wzrosła z 14,9% w grudniu 2003 roku na 20,5% w styczniu 2004 roku, przy wzroście liczby zarejestrowanych bezrobotnych odpowiednio z do osób. 5

6 Na 14 powiatów w województwie świętokrzyskim, powiat opatowski zajmuje 9 miejsce pod względem wysokości stopy procentowej bezrobocia. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 19,6%, przy zarejestrowanej liczbie bezrobotnych ogółem poniżej bezrobotnych. W końcu 2005 roku w PUP w Opatowie zarejestrowanych było osób bezrobotnych w tym kobiety (45%). Prawo do zasiłku posiadało tylko 4,74% bezrobotnych tj. 259 osób. Przeważająca większość bezrobotnych - 77,51%, tj osoby zamieszkiwało na wsi. W strukturze bezrobocia najliczniejszą grupę (77,99%) stanowiły osoby w tzw. wieku mobilnym (18-44 lat) osób oraz bezrobotni pozostający długotrwale bez pracy (powyżej 12 miesięcy) osób (60,81%). 2.2 Struktura bezrobocia Poziom wykształcenia bezrobotnych był zróżnicowany. Dominowali przede wszystkim bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym osób (39,5%) oraz gimnazjalnym i poniżej osób (27,9%); zwłaszcza w porównaniu z bezrobotnymi z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób (18,6%), średnim ogólnokształcącym 489 osoby (8,9%), czy z wyższym 266 osób (4,8%). Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych najwięcej posiada zawód: ślusarz -123 osoby; sprzedawca osób; krawiec osoby; robotnik placowy - 88 osób; szwaczka - 68 osób; robotnik gospodarczy - 66 osób; ekonomista - 57 osób; murarz - 51 osób; mechanik monter maszyn i urządzeń - 42 osoby; kucharzy - 39 osób; mechanik samochodów osobowych - 36 osób. 6

7 Liczba osób Tabela nr 1. Poziom bezrobocia w powiecie w latach r. Stan w końcu roku * Źródło: opracowanie własne na podstawie PUP w Opatowie. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tabela nr 2 Wysokość stopy bezrobocia i jej dynamika w latach Stopa procentowa [%] * Polska 13,6 17,4 18,0 18,0 19,1 17,6 16,0 Świętokrzyskie 15,4 17,1 18,5 18,0 21,9 20,1 18,7 Opatowski 13,1 13,2 14,6 14,9 20,2 19,6 18,3 Źródło: opracowanie własne PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Wykres nr 1. Wysokość stopy bezrobocia w latach Stopa bezrobocia * Rok Polska Świętokrzyskie Powiat opatowski Źródło: opracowanie własne PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. 7

8 Tabela nr 3 Wysokość stopy bezrobocia i jej dynamika w latach Stopa procentowa [%] Wzrost/spadek w porównaniu z Lp. Wyszczególnienie końcem 2004 roku 1. Polska 19,0 17,6-1,4 2. Świętokrzyskie 22,0 20,6-1,4 3. Buski 12,5 12,2-0,3 4. Jędrzejowski 18,2 18,0-0,2 5. Kazimierski 13,9 12,8-1,1 6. Kielecki 28,5 27,2-1,3 7. Konecki 32,1 30,1-2,0 8. Opatowski 20,2 19,6-0,6 9. Ostrowiecki 29,0 26,5-2,5 10. Pińczowski 15,8 15,2-0,6 11. Sandomierski 17,0 16,3-0,7 12. Skarżyski 33,4 31,5-1,9 13. Starachowicki 27,0 25,2-1,8 14. Staszowski 17,7 16,5-1,2 15. Włoszczowski 23,7 21,7-2,0 Źródło: strona internetowa Lp. Tabela nr 4 Dynamika poziomu bezrobocia w latach Bezrobotni [tyś] Wzrost/spadek w porównaniu z Wyszczególnienie końcem 2004 roku 1. Polska 2999,6 2773,0-226,6 2. Świętokrzyskie 126,3 117,8-8,5 3. Buski 4,4 4,3-0,1 4. Jędrzejowski 7,0 6,9-0,1 5. Kazimierski 2,4 2,2-0,2 6. Kielecki 21,4 20,1-1,3 7. Konecki 12,4 11,4-1,0 8. Opatowski 5,6 5,5-0,1 9. Ostrowiecki 13,6 12,1-1,5 10. Pińczowski 3,2 3,0-0,2 11. Sandomierski 6,7 6,4-0,3 12. Skarżyski 10,7 10,0-0,7 13. Starachowicki 10,3 9,5-0,8 8

9 14. Staszowski 6,4 5,9-0,5 15. Włoszczowski 5,5 5,0-0,5 Źródło: strona internetowa Tabela nr 5 Bezrobotni według gmin stan na koniec 2005 r. Ogółem W tym z prawem Miasta Udział Razem Kobiety Razem Kobiety procentowy Opatów 12, Ożarów 10, Gminy Baćkowice 6, Iwaniska 16, Lipnik 11, Opatów 8, Ożarów 12, Sadowie 5, Tarłów 9, Wojciechowice 6, Razem powiat Wieś 77, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Opatowie. Tabela nr 6 Struktura bezrobocia w podziale na gminy wg stanu na dzień r. Bezrobotni Z prawem W wieku Bez pracy Gmina Kobiety ogółem do zasiłku lat >12 m-cy Baćkowice Iwaniska Lipnik Opatów Ożarów Sadowie Tarłów Wojciechowice Razem Źródło: strona internetowa Najwięcej bezrobotnych odnotowano w gminie Ożarów i Opatów, a najmniej w gminach Baćkowice i Wojciechowice. 9

10 III. Potencjał Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie 3.1 Struktura organizacyjna Całokształtem działalności PUP kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą. Podczas nieobecności Dyrektora PUP, kierownictwo przejmuje Z-ca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie utworzone zostały następujące komórki organizacyjne, którym nadaje się symbole rozpoznawcze: Dział Organizacyjno Administracyjny (OA); Dział Finansowo Księgowy (FK); Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji (EŚ); Dział Rynku Pracy (RP). W Dziale Rynku Pracy utworzony został Referat ds. Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor PUP kieruje bezpośrednio: Działem Organizacyjno Administracyjnym; Działem Finansowo Księgowym. Zastępca Dyrektora PUP kieruje bezpośrednio: Działem Ewidencji, Świadczeń i Informacji; Działem Rynku Pracy. Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno Administracyjnego w szczególności należy: opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP; opracowanie regulaminu pracy PUP; 10

11 projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji; opracowanie projektów planów pracy; obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP; obsługa kancelaryjna PUP; gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP; prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP; zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników; kontrola dyscypliny pracy; prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi; obsługa praktyk zawodowych uczniów i studentów; prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników; obsługa ZFŚS; opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP; opracowanie planu szkoleń pracowników; współpraca z instytucjami i jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń; nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego; nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania; administrowanie siecią komputerową i bazą danych; tworzenie bazy danych statystycznych; przygotowywanie raportów; nadzór nad administrowaniem i udostępnianiem internetowej witryny PUP; udostępnianie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej; archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych; archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP; administrowanie majątkiem PUP; zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno biurowe; 11

12 prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu. Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo Księgowego w szczególności należy: planowanie środków budżetowych; planowanie środków Funduszu Pracy; kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy; rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy i PFRON; rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych; obsługa kasowa Funduszu Pracy i budżetu; zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń zdrowotnych; rozliczanie i ewidencjonowanie składek ubezpieczenia; planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie innych źródeł finansowania programów rynku pracy. Do zakresu zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji w szczególności należy: rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku; obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku; obsługa osób poszukujących pracy; zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń zdrowotnych; współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP; udostępnienie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.; udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań podstawowych PUP, praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy; realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego państw członkowskich EOG. Do zakresu zadań podstawowych Działu Rynku Pracy w szczególności należy: świadczenie usług rynku pracy w zakresie: 12

13 pośrednictwa pracy; usług EURES; poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy; organizacji szkoleń; udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; realizacja polityki rynku pracy opierająca się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi; analiza lokalnego rynku pracy; określanie priorytetów rozwoju lokalnego rynku pracy; realizacja polityki lokalnego rynku pracy przy użyciu instrumentów rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia i inne); wykorzystanie instrumentów rynku pracy w stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; tworzenie banku danych dotyczącego informacji zawodowej; ocena efektywności realizowanych programów rynku pracy; realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami EOG, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES. Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku zgłaszają się do PUP raz w miesiącu, osoby bez prawa do zasiłku raz na trzy miesiące w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby będące na stażu zgłaszają się raz w miesiącu celem rozliczenia się ze stażu. Raz na trzy miesiące delegacja wyjeżdża do gmin w celu uzyskania potwierdzenia gotowości 13

14 do podjęcia pracy od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wyjazdy te umożliwiają bezrobotnym zmniejszenie kosztów dojazdu do PUP w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Podczas prac merytorycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2005 roku wydanych zostało 8650 decyzji administracyjnych, w szczególności o: przyznaniu statusu bezrobotnego bądź jego pozbawieniu; przyznaniu bądź utracie stypendium; przyznaniu bądź utracie dodatku szkoleniowego; refundacji wynagrodzenia młodocianych pracowników; umorzeniu należności z Funduszu Pracy; umorzeniu pożyczki; rozłożeniu pożyczki na raty; odroczeniu terminu płatności raty pożyczki; przyznaniu dodatku aktywizacyjnego; przyznaniu stypendium z tytułu nauki. Ponadto w 2005 roku wydano bezrobotnym zaświadczeń potwierdzających status bezrobotnego i osiągane dochody, głównie do ośrodków pomocy społecznej, a także o okresach i kwotach pobieranych zasiłków, niezbędnych do naliczenia kapitału początkowego. Podczas przeprowadzonych rozmów z pracownikami PUP oraz z obserwacji wynika, że jest za mało miejsca. Urząd dysponuje jednym komputerem przeznaczonym dla bezrobotnych tzw. kiosk multimedialny, natomiast w klubie pracy znajduje się rzutnik i 2 komputery z dostępem do Internetu dla bezrobotnych. Bezrobotni mogą również skorzystać z wielu książek, informatorów oraz filmów. Pracownicy urzędu rozwieszają na tablicy ogłoszeń dużą ilość informacji, ofert pracy oraz dysponują ulotkami, które znajdują się na stolikach znajdujących się na korytarzu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie. 14

15 3.2 Działalność PUP w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy Działania wynikające z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie realizuje swoje zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która kładzie szczególny nacisk na działania aktywne wspierające powstanie nowych miejsc pracy oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Są to: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja wyposażenia lub doposażenia nowych miejsc pracy. W roku 2005 na powyższe działania PUP dysponował z Funduszu Pracy kwotą zł. Powyższymi formami objęto osób, co stanowi 20% ogółu osób zarejestrowanych w PUP. Środki przyznane na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiły zł. (na działanie 1.2 SPO RZL przeznaczono kwotę zł., a na Działanie 1.3 SPO RZL kwotę zł) i objęto nimi 450 osób bezrobotnych (w ramach Działania osób, a w ramach Działania osoby). Łączny limit wydatków na aktywne formy w roku 2005 wyniósł zł. Tabela nr 7. Zestawienie wydatków na aktywne formy przeciwdziałanie bezrobociu w latach Wydatki na aktywne formy w danym roku (w tys. PLN) Rodzaj wydatku * prace ,8 384,0 218,2 567,7 681,5 799,4 329,9 interwencyjne 2. roboty publiczne 245,9 379,9 201,2 798,5 854, ,8 172, szkolenia bezrobotnych pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy (liczba miejsc) 103,9 83,7 19,6 60,3 23,5 83,1 37, , ,

16 pożyczki na rozpoczęcie działalności gosp. refundacja zatrudnienia absolwentów staż absolwencki programy specjalne refundacja składki ZUS pożyczki szkoleniowe badania psychologiczne roboty publiczne w ramach SAPARD przygotowanie zawodowe w miejscu pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gosp. refundacje doposażenie/wypo sażenie miejsca pracy przygotowanie zawodowe młodocianych 156,0 135,0 37,0 153,0 20, ,5 29,2 63,9 86,2 88,9 1, ,7 360,7 371, ,6 938, ,3 1146,0 23, ,2 579, ,0 407,8 374, ,2 194,2 332,2 291,2 510,7 206,3 96,6 60, Razem: 1 773, , , , , ,5 2834, w tym zobowiązania z poprzedniego roku: oraz wydatki na programy bieżące: 150,7 428,5 307,7 430,7 781,3 797,2 850, , , , , , ,3 1983,9 16

17 20. przygotowanie zawodowe 332,2 291,2 510,7 206,3 96,6 60,3 --- młodocianych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tabela nr 8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - liczba skierowanych w latach Rodzaj formy Skierowani uczestnicy programów w danym roku * 1. prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia bezrobotnych pożyczki na utworzenie dodatkowe miejsca pracy (liczba miejsc) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundacja zatrudnienia absolwentów staż absolwencki program specjalny refundacja składki ZUS pożyczki szkoleniowe roboty publiczne w ramach SAPARD przygotowanie zawodowe w miejscu pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gosp. refundacja wyposaż/doposaż miejsca pracy RAZEM przygotowanie zawodowe młodocianych kluby pracy poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe zatrudnienie niesubsydiowane

18 20. Suma: Oferty pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Opatowie. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie pozyskał ofert pracy, w tym 52 oferty pracy niesubsydiowanej. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku pracodawcy zgłosili do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy 879 ofert pracy. W 2005 roku na jedną ofertę zgłoszoną w tutejszym urzędzie przypadało średnio 4 osoby bezrobotne, tj. o 2 osoby mniej, aniżeli w 2004 roku, ale o około połowę mniej, aniżeli w 2002 roku, kiedy to na jedną ofertę przypadało około 8 osób. Wykres nr 2. Liczba bezrobotnych przypadających na 1 zgłaszaną ofertę pracy w latach Liczba bezrobotnych * Rok Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tradycyjne jak we wcześniejszych latach najwięcej osób znalazło zatrudnienie przy prostych pracach fizycznych, w handlu (sprzedawca), nauczyciel, pracownik biurowy, kierowca. Inne najczęściej poszukiwane zawody to mechanik samochodowy i ślusarz. Biorąc pod uwagę wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy w najkorzystniejszej sytuacji były osoby posiadające wykształcenie wyższe, biegle znające język angielski lub niemiecki. Od 18

19 kilku lat wzrasta zapotrzebowanie na osoby znające języki obce, jak również wzrastają wymagania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników. W ubiegłym roku fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosiło 33 osoby, w większości w handlu oraz usługach remontowo budowlanych. Tabela nr 9. Liczba zgłoszonych przez osoby bezrobotne podjęć pracy w latach Wyszczególnienie * ogólna liczba podjęć pracy podjęcia pracy za pośrednictwem urzędu e tym praca subsydiowana Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Tabela nr 10. Działania podejmowane w ramach pośrednictwa pracy w latach Lp. Wyszczególnienie * 1. oferty pracy - ogółem oferty pracy niesubsydiowanej oferty pracy w ramach form subsydiowanych (tym staż absolwencki) liczba osób bezrobotnych zatrudnionych za pośrednictwem PUP (bez stażu absolwenckiego) organizowane giełdy pracy liczba osób uczestniczących w giełdach pracy liczba ofert w ramach stażu absolwenckiego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Opatów. *dane wg stanu na 30 czerwca 2006 roku. Monitoring rynku pracy W 2005 roku uzyskano szczegółową informację o podjęciu pracy od blisko 900 osób bezrobotnych. Na terenie powiatu opatowskiego pracę podjęło 602 osoby (tj. 77% zgłoszeń). Co trzecia osoba (ponad 30% zgłoszeń), która zgłosiła fakt podjęcia pracy, podjęła tę pracę na terenie miasta Opatowa. 18% zgłaszających podjęło pracę na terenie następujących gmin: Iwaniska 45 osób, Tarłów 38 osób, Baćkowice 14 osób i w Zochcinku 7 osób. 19

20 W 2005 roku około 31 osób (5% ogółu bezrobotnych) zgłosiło podjęcie pracy na terenie województwa podkarpackiego, mazowieckiego oraz powiatu kieleckiego, ostrowieckiego i mieleckiego. Bezrobotni podejmowali również pracę za granicą przeważnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Cyprze. Ogólnie pracę podejmowano w następujących branżach: pracy biurowej 30%; nauczycielskiej 2%; handlowej 5%; budowlanej 7%. Z pomocy urzędu w dużej mierze korzystają pracodawcy chcąc zatrudnić osoby o wyższych kwalifikacjach (np. stanowiska kierownicze, nauczyciele) korzystają z pomocy urzędu. Dla zatrudnienia w takich branżach, jak administracja, handel, gastronomia, czy działalność usługowa komunalna, istotna dla pracodawców jest pomoc finansowa ze strony urzędu pracy. Projekty własne PUP (EFS i inne) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Projekty współfinansowane z EFS mogą być realizowane w ramach jednego z dwóch programów operacyjnych - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). SPO RZL jest programem monofunduszowym (program jest współfinansowany tylko z jednego funduszu strukturalnego - EFS). Natomiast ZPORR jest programem dwufunduszowym (współfinansowanym z EFS i EFRR). Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one: aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych 20

21 z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim; przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego mające na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej; kształcenie ustawiczne mające na celu ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa; doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii; zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększeniem dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji, których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy. Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz zrównoważonego rozwoju. 21

22 Rok 2004 zapoczątkował wdrażanie programów rynku pracy przy wykorzystaniu środków funduszy strukturalnych. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie realizował dwa projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach Działania 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży, w projekcie Europejski Start skierowanym do osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia aktywizacją objęto 201 osób, które zostały skierowane do odbycia stażu u lokalnych pracodawców. Celem projektu była aktywizacja zawodowa młodych bezrobotnych powiatu opatowskiego oraz umożliwienie tworzenia dla nich miejsc pracy. Koszt projektu wyniósł zł; w ramach Działania 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w projekcie Praca Twoja Szansą, skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia aktywizacją objęto 79 osób długotrwale bezrobotnych, których skierowano do prac interwencyjnych u lokalnych pracodawców. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Koszt projektu wyniósł zł. W 2005 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie przystąpił do realizacji kolejnych dwóch projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, w projekcie Europejski Start 2005 skierowanym do osób bezrobotnych do 25 roku życia, dotychczas nie pracujących (zgodnie z założeniami projektu), do odbycia stażu u lokalnych pracodawców zostało skierowanych 326 osób. Celem projektu była aktywizacja zawodowa młodzieży do 25 roku życia oraz umożliwienie tworzenia dla nich miejsc pracy. Koszt całkowity projektu wyniósł zł; w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, w projekcie Praca Twoją Szansą 2005 skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres od 12 do 24 m-cy, do prac interwencyjnych u lokalnych pracodawców do dnia 30 września 2005 zostało skierowanych 113 osób. W projekcie tym przewidziano również dla 10 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia udzielenie 22

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie jędrzejowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie jędrzejowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie jędrzejowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie raport syntetyczny. Kraków Jędrzejów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33 Terminy wizyt: Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 8 r. 1 I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo