Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?..."

Transkrypt

1 ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów pracy, dostępnych instrumentów. Kolejny numer biuletynu, który trzymasz Szanowny Czytelniku w swoich rękach, poświęcamy w całości przybliżeniu tychże zmian... Warto je poznać by ew. dopytać pracowników... Zachęcamy do lektury... REDAKCJA Dość często tak bywa, że właściciel firmy, który chce nas zwolnić woli zrobić to za porozumieniem stron. Dla niego to zapewne korzystne rozwiązanie, ale dla pracownika, który wkrótce staje się bezrobotnym już nie zawsze. Podczas rejestracji takie osoby dowiadują się, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje im dopiero po trzech miesiącach wyjaśnia Katarzyna Topolińska. Są bardzo zaskoczone, a przede wszystkim dużo tracą, bo przez trzy miesiące nie mają dochodu. Później zasiłek zostaje im przyznany, ale tylko na pozostały okres, czyli na kolejne trzy miesiące dodaje. Wyraźnie zatem widać, że warto przemyśleć takie rozwiązanie umowy o pracę. Jeśli W NUMERZE: s.2 1-3, 7 JESZCZE O STAŻACH... -Profilowanie - zalety, korzyści... usług - nie - jak każdy to organizują bezrobotny w potrzebuje takiej samej pomocy... Nowem - K.Kasica i Warlubiu? -zwroty kosztów dotarcia Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... Część osób jest nieświadoma tego, że zgoda na odejście z pracy za porozumieniem stron na trzy miesiące pozbawia je zasiłku dla bezrobotnych. Katarzyna Topolińska [REFERAT EWIDENCJI PUP w ŚWIECIU tel jednak pracodawca ma podstawy do tego, aby zwolnić pracownika dyscyplinarnie i będzie to zapisane w świadectwie pracy, to zasiłek przysługuje po 180 dniach, czyli w praktyce bezrobotny go nie otrzyma, bo jest to równoważne z okresem na jaki zasiłek się przyznaje w naszym urzędzie. Przypomnijmy komu w ogóle zasiłek dla bezrobotnych przysługuje i na jakich warunkach? osobom, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowały w sumie 365 dni i osiągały wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnegowynagrodzenia za pracę od którego istnieje obowiazek s. 3 s Nowe instrumenty rynku - WEŹ pracy- DOTACJĘ! B. Wojtalewicz...na założenie działalnosci gospodarczej. s. 5 -Nowości w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych - S. Szopińska opłacania składki mna fundusz pracy. Jeśli były to umowy zlecenia to żądamy np. zaświadczenia o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. w powiecie świeckim zasiłek jest przyznawany na 6 miesięcy, a osobom w wieku powyżej 50 lat, które mają 20 lat już przepracowane, zasiłek przysługuje przez okres 12 miesięcy. Stawki zasiłków są zróżnicowane w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej oraz od okresu, w którym zasiłek jest pobierany. Przez pierwsze trzy miesiące jest wyższy. (Wysokość zasiłków podajemy na ostatniej stronie przyp. red.). Kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku? - Są właściwie cztery przyczyny utraty prawa do pobierania zasiłku: * podjęcie pracy * upływ okresu, na który zasiłek przyznano * otrzymanie emerytury lub renty * niestawienie się na wezwanie urzędu pracy skutkuje dodatkowo także utratą statusu bezrobotnego i prawa do pobierania zasiłku: a/ za 1 niestawienie się utrata na 120 dni b/ za 2 niestawienia się utrata na 180 dni c/ za 3 niestawienia się utrata na 270 dni. s.6 s KFS, zaczynamy wspierać STANOWISKO osoby pracujące ZAMIEJSCOWE W NOWEM - poznaj A. Szwankowska naszą filię s. 7 -Teleinformatyka... - B. Fryckowski Temat numeru - ZMIANY i NOWELIZACJE 1

2 ZMIANY, zmiany, nowości... Karolina Kasica [KIEROWNIK REFERATU PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLEŃ] Nie każdy bezrobotny potrzebuje takiej samej pomocy profilowanie usług Jedną z ważniejszych zmian obowiązujących od 27 maja 2014 r. jest profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Zmienne według których to profilowanie się odbywa są dwie: oddalenie od rynku pracy i gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. temat numeru Ustalanie profilu dla osób rejestrujących się po 27 maja następuje niezwłocznie po rejestracji (w praktyce oznacza to spotkanie z doradcą klienta około tygodnia do dwóch od daty rejestracji). Dla pozostałych bezrobotnych profil pomocy musi zostać ustalony do końca roku. Osoba bezrobotna jest pytana o zgodę w celu ustalenia profilu. Jednak odmowa oznacza wyłączenie z ewidencji urzędu pracy. Profilowanie usług odbywa się przy pomocy kwes onariusza składającego się z 24 pytań. Pierwsze osiem z nich dotyczy danych jakie na temat każdej osoby bezrobotnej znajdują się w bazie danych PUP. Odpowiedzi na pytania w tej części generują się automatycznie. Pozostałe dotyczą m.in. sposobów poszukiwania pracy, powodów rejestracji w PUP, możliwości dojazdów do pracy To szesnaście pytań, które pracownik przeprowadzający profilowanie w trakcie dialogu zadaje osobie bezrobotnej. Profil zostaje ustalony automatycznie na podstawie udzielonych i wprowadzonych do systemu odpowiedzi. - Profil pomocy dla danej osoby nie zostaje ustalony raz na zawsze mówi Karolina Kasica, kierownik referatu poradnictwa zawodowego i szkoleń. Nie można go też jednak zmienić na życzenie. - Jeżeli zaistnieją okoliczności zmieniające sytuację bezrobotnego, np. zdobędzie on nowe kwalifikacje lub w wyniku wspólnej pracy zasadniczo zmieni się jego motywacja, profilowanie usług może zostać przeprowadzone ponownie. Ważne jest aby osoby bezrobotne zgłaszały do urzędu pracy wszystkie (szczególnie formalne) zmiany swojej sytuacji zawodowej dodaje. Ustalanie profilu pomocy przeprowadza Doradca Klienta (nowa funkcja w urzędzie pracy), który w kolejnym kroku, przy udziale osoby bezrobotnej, przygotowuje Indywidualny Plan Działania (IPD). IPD będzie stanowił podstawę do udzielania konkretnych form pomocy przewidzianych w danym profilu. Profil pierwszy Wśród pięciotysięcznej grupy osób zarejestrowanych w PUP w Świeciu jako osoby bezrobotne część z nich jest bardzo aktywna, mobilna, samodzielna i właściwie wystarczy pomoc pośrednika pracy, aby szukający znalazł i rozpoczął pracę. W ramach pierwszego profilu osoba bezrobotna może korzystać z następujących form pomocy: pośrednictwo pracy, w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, finansowanie kosztów egzaminów służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów przejazdu do pracy lub do miejsca odbywania stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej, świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy, bon stażowy, bon szkoleniowy, bon zasiedleniowy. W praktyce część tych instrumentów będzie dostępna w Profil drugi Pracownicy PUP przewidują, że będzie obejmować najszerszą grupę osób. Zostanie ustalony dla osób, które chcą pracować, ale wymagają profesjonalnego wsparcia przy użyciu możliwie szerokiego wachlarza form pomocy. W ramach II profilu pomocy uruchomione mogą być wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem programu: Aktywizacja i Integracja. Profil trzeci Trzecim profilem pomocy objęte zostaną osoby, które np. utraciły motywację do pracy i jej poszukiwania albo celowo unikają wszelkich form pomocy gdyż zależy im np. wyłącznie na możliwości korzystania z ubezpieczenia społecznego. Część osób przez wiele lat nie pracowała lub pracowała w szarej strefie i trudno jest im odnaleźć się na rynku pracy tłumaczy Karolina Kasica. Są osoby na których zasadniczy wpływ ma sytuacja rodzinna lub zdrowotna. Innym wejście na rynek pracy utrudnia brak wiary we własne możliwości. W takich sytuacjach najpierw należy rozpocząć od rozwiązania tych podstawowych problemów, a w dalszej kolejności poszukiwać sposobów na uzupełnienie deficytów w obszarze kwalifikacji i doświadczenia. Wobec osób, dla których ustalono trzeci profil pomocy urząd pracy podejmie działania we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami zatrudnienia. Formy pomocy przewidziane dla tej grupy to: Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. Prawie rewolucja Profilowanie usług dla osób bezrobotnych, znaczenie Indywidualnego Planu Działania oraz funkcja doradcy klienta, który obejmie osobę bezrobotną i pracodawcę stałą opieką to podstawy na jakich będziemy wypracowywać nową jakość współpracy z naszymi klientami - mówi Karolina Kasica. Mamy nadzieję, że dzięki temu osoby z konkretnymi potrzebami otrzymają właściwą pomoc. 2

3 warto wiedzieć... Instrumenty rynku pracy mają za zadanie pomagać bezrobotnym w szczególnych przypadkach życiowych i pomóc organizować przyszłość tym, którzy mają konkretny plan. Spośród wielu możliwych do zastosowania na rynku pracy instrumentów, w naszym powiecie proponujemy kilka z nich - jako najbardziej niezbędnych w pomocy bezrobotnym... Poniżej przybliżamy te stosowane. Co to jest za instrument? - Jest to przyznana ze środków Funduszu Pracy, a także środków Unii Europejskiej pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis. Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym może zostać bank lub instytucja finansowa, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami oraz pełni funkcję koordynatora realizacji pożyczek. Do zadań starostów należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi, polegająca w szczególności na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Kto się może ubiegać o tę pożyczkę? 1) bezrobotni, 2) poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, 3) studenci ostatniego roku studiów, którzy: - nie byli karani, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 1. POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, - nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej, - nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki. Co można uzyskać w ramach tej pożyczki? Środki finansowe maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia. Na czym to polega? Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Nowe instrumenty rynku pracy Barbara Wojtalewicz [KIEROWNIK REFERATU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY] Bank Polski. (na dzień 04 lipca 2014r oprocentowanie wynosi 0,69% w skali roku). Spłata pożyczki jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek. Podstawą rozliczenia pożyczek są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe. Z czego jeszcze można skorzystać? Pożyczkobiorcy mogą skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności akademickie inkubatory przedsiębiorczości, akademickie biura karier i centra informacyjno-doradcze, w szczególności w zakresie: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości. Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone pożyczkobiorcom mogą być finansowane do wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia na jedną uprawnioną osobę. 2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres: 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, oraz 12 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt.2 Instrument realizowany jest do wysokości posiadanych przez powiat środków Funduszu Pracy. 3

4 temat numeru 3. POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY Jest to instrument realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy mogą być sfinansowane: -podmiotom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą -żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece na dziećmi w wieku do lat 3. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanego, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać udzielona podmiotom i osobom: niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy; niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Funduszu Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych; niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, o której mowa w art. 46 ust. 1. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki. Podstawą rozliczenia pożyczki są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe. INSTRUMENTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r. BON STAŻOWY Wydaje się na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia. Starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. BON NA ZASIEDLENIE Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, po spełnieniu kilku konkretnych warunków. najważniejszy z nich, to podjecie zatrudnienia w odległości nie mniejszejniż 80 km od miejsca zamieszkanialub, gdy czas dojazdu środkami komunikacji publ.przekracza łącznie 3 godz dziennie ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE DLA RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ WYCHOWYWANIEM DZIECKA LUB BEZROBOTNEGO SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. GRANTY NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej grantem, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. BON ZATRUDNIENIOWY Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta. 4

5 TEMAT NUMERU - zmiany, nowelizacje, nowości... Nowości w zasadach przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych Sylwia Szopińska [KIEROWNIK REFERATU REJESTRACJI EWIDENCJI i ŚWIADCZEŃ] Czym konkretnie zajmuje się pani referat? -W pierwszej kolejności rejestrujemy osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zbieramy przede wszystkim informacje o doświadczeniu zawodowym oraz posiadanych kwalifikacjach aby prawidłowo ustalić profil pomocy. Aktualizujemy dane osób zarejestrowanych, wydajemy decyzje dotyczące statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy a także w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych. Naliczamy również zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe i szkoleniowe oraz dodatki aktywizacyjne. Do zadań mojego referatu należy także obsługa archiwum oraz prawidłowe naliczanie składek zdrowotnych. Tematem przewodnim poprzednich dwóch biuletynów były staże i dopłaty. Państwa praca także rzutuje na przyznanie stażu? Czy zbierane są też informacje o penitentach do dopłat? -Nie, po uzyskaniu statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy aktywizacją zawodową tych osób zajmuje się pośrednicy pracy i doradcy zawodowi. Od ostatniej nowelizacji naszej ustawy dodatkowo pełnią oni funkcję doradcy klienta. Od maja zaszły zmiany, w jakim zakresie? W przypadku przyznania statusu bezrobotnego nie ma dużych zmian jedynym jest fakt iż nie można zostać bezrobotnym jeżeli posiada się prawo do renty lub emerytury zagranicznej. W mojej ocenie duże zmiany nastąpiły natomiast w zasiłkach dla bezrobotnych. Od 27 maja każda osoba bezrobotna nabywa zasiłek od dnia rejestracji (poprzednio przysługiwał po upływie 7 dni od dnia rejestracji) na okres 180 dni (poprzednio na okres 6-ciu miesięcy) lub na okres 365 dni (poprzednio na okres 12-tu miesięcy). Przez pierwsze 90 dni (poprzednio trzy miesiące) wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest wyższa niż pozostały okres. Wysokość świadczeń uzależniona jest także od udokumentowanego stażu pracy. Obecnie 12-to miesięczny zasiłek w naszym powiecie mogą pobierać bezrobotni powyżej 50 roku życia oraz posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni staż pracy, lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (nowość). Nowelizacja ustawy dodała trzy nowe okoliczności, które są zaliczane do 365 dni, od których zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pierwsza: świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej, czyli okres pracy niani sprawującej opiekę nad dzieckiem do 3 lat pod warunkiem zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczenia społecznego. Druga: podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka albo dzieckiem przysposobionym na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Trzecia: pobieranie renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej. Obecnie decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych mają nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. Bardzo dużo zmian zaszło w usługach i instrumentach rynku pracy funkcja doradcy klienta, profile pomocy, nowe instrumenty m.in. bony stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe dla bezrobotnych do 30 roku życia jednak w tym zakresie powinni wypowiedzieć się specjaliści z tego zakresu. Jakie są obowiązki bezrobotnego? -Przede wszystkim bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się w wyznaczonym terminie do powiatowego urzędu pracy celem przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy takiej jak staż czy szkolenie. Ewentualne usprawiedliwienie niestawiennictwa bezrobotny musi przedstawić w okresie do 7 dni od daty wyznaczonego terminu. W przypadku choroby własnej lub sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA. Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić urząd pracy o zamiarze wyjazdu za granicę lub innym fakcie powodującym brak gotowości do podjęcia pracy w ciągu roku kalendarzowego takie zdarzenie może trwać tylko 10 dni - później następuje utrata statusu bezrobotnego bez jakichkolwiek dodatkowych sankcji. Jeżeli bezrobotny wyjedzie i nie poinformuje urzędu o tym fakcie przed wyjazdem za granicę to powinien liczyć się z konsekwencją utraty statusu bezrobotnego z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa lub 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa. Z tego też powodu radzę bezrobotnym poinformować o wyjeździe przed tym faktem, wysyłając najpóźniej w dniu wyjazdu stosowne zawiadomienie do urzędu. 5

6 URZĄD W TERENIE Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zaczynamy wspierać osoby pracujące Anna Szwankowska [SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO] Zaczynamy wspierać firmy Do tej pory działania urzędów pracy skierowane były wyłącznie do osób bezrobotnych. Wraz z nowelizacją prze-pisów pojawia się całkowicie nowy instrument Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), z którego będzie finansowane kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, np. szkolenia, kursy, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje. To diametralna zmiana filozofii przeciwdziałania bezrobociu. Ustawodawca wyszedł z założenia, że warto wspierać firmy, bo lepsze przygotowanie pracowników przekłada się na zmniejszenie ryzyka redukcji zatrudnienia. Inwestycja edukacyjna w pracodawców i w pracowników, powinna poprawić pozycje firm jak i samych pracowników na rynku pracy mówi Anna Szwankowska, specjalista ds. rozwoju zawodowego PUP w Świeciu Na co konkretnie są te pieniądze? Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Jeśli więc konkurencja wyprzedza Twoją firmę, bo stosuje nowe technologie, używa nowych urządzeń, których twoi pracownicy nie znają - to ten fundusz jest dla ciebie. Środki uzyskane z KFS można będzie przeznaczyć na: - kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, - egzaminy umożliwiające uzyskanie W tym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na pomoc pracodawcom w finansowaniu szkoleń przeznaczyło 100 mln zł. dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. Ile można dostać? - Środki z KFS mogą zostać przyznane w wysokości 80 proc. ww. kosztów, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100 procent wyjaśnia Szwankowska. Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca do 9 pracowników. Nowelizacja ustawy określa, że pracodawca może rocznie otrzymać na kształcenie jednego pracownika maksymalnie 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3 tys. 823,32 zł. W tym roku na ten cel Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przeznaczyło 100 mln zł. Powiat Świecki na ten cel będzie mógl przeznaczyć kwotę ok. 67 tys.zł Kto może liczyć na wsparcie? Właściwie każdy przedsiębiorca, który potrafi uzasadnić zapotrzebowanie na określone szkolenie. Jest jednak pewne ograniczenie. Ministerstwo Pracy zdecydowało, że w latach 2014 i 2015 KFS ma wspierać wyłącznie osoby powyżej 45 roku życia. Młodsi muszą więc poczekać jeszcze około półtora roku. Jak uzyskać środki z KFS? Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższe wymogi bedzie mógł złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu. Formularz będzie dostępny jest na stronie w zakładce szkolenia. Formularz też bedzie dostępny w PUP, w pokoju nr 110. Tam też pracownik urzędu odpowie na wszystkie pytania. Wniosek trzeba konkretnie uzasadnić, wykazać dlaczego dane szkolenie jest potrzebne w firmie wyjaśnia Szwankowska. Nabór wniosków rozpocznie się z chwilą otryzmania decyzji Ministra Pracy., na którą w tej chwili jeszcze czekamy. 6

7 Teleinformatyka - aktywny kanał do kontaktów z bezrobotnym klientem naszego Urzędu Pracy Bartosz Frąckowski [kier. REFERATU POŚREDNICTWA PRACY] -Kontakty z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, to dopełnienie, albo - inaczej mówiąc - kolejna alternatywa dla klientów Urzedu Pracy zamieszkałych w pewnym oddaleniu od naszej siedziby w Świeciu -mówi Bartosz Frąckowski, kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy w Urzędzie Pracy w Świeciu Powiatowy Urząd Pracy, w okresie realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD), co najmniej raz na 60 dni kontaktuje się z bezrobotnym, w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w jego planie. -Kontakt z bezrobotnym, o którym mowa może być realizowany w formie spotkania z bezrobotnym, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową- dodaje Powiatowy Urząd Pracy podejmuje i utrzymuje kontakty z osobami zarejestro- wanymi, przygotowuje i przekazuje tym osobom informacje o propozycjach odpowiedniej pracy lub innej pomocy oraz kieruje je do pracodawców krajowych w przypadku posiadania propozycji odpowiedniej pracy. Informacja o propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy może być niezwłocznie przekazywana osobie zarejestrowanej, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o ile osoba zarejestrowana spełni nastepujące warunki: 1) poda w tym celu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inny sposób przekazywania jej tych informacji; 2) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji z wykorzystaniem tych systemów; 3) zobowiąże się do: a) potwierdzenia zapoznania się z przekazywaną informacją nie później niż w następnym dniu po dniu jej przekazania, b) stawiennictwa w miejscu i terminie proponowanym przez powiatowy urząd pracy lub ustalonym z pracodawcą krajowym w celu skorzystania z propozycji DORDCA KLIENTA pomocy, c) niezwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o efektach skorzystania z propozycji pomocy, w szczególności o efektach kontaktu z pracodawcą krajowym w przypadku gdy informacja dotyczy propozycji odpowiedniej pracy, możliwości udziału w targach pracy lub propozycji stawiennictwa w celu skorzystania z pomocy w ramach pośrednictwa pracy. Informacja, o której mowa zawiera nazwę propozycji pomocy i odpowiednio: 1) dane propozycji odpowiedniej pracy, 2) dane propozycji udziału w targach pracy, 3) określenie miejsca i terminu stawiennictwa w przypadku propozycji stawiennictwa w celu skorzystania z pomocy w ramach pośrednictwa pracy oraz pouczenie o konsekwencjach: odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy określonej w ustawie lub niestawiennictwa w miejscu i terminie proponowanym przez powiatowy urząd pracy lub ustalonym z pracodawcą krajowym w celu skorzystania z propozycji pomocy. Większość działań kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy realizowana będzie przez doradcę klienta indywidualnego. Doradca taki, stosownie do potrzeb danej osoby, będzie udzielał jej pomocy lub pomagał uzyskać pomoc od tych pracowników urzędu, którzy są przygotowani do świadczenia pomocy specjalistycznej. Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego doradcę klienta. To z pewnością zwiększy zaufanie bezrobotnych do urzędu pracy. Na takiej samej zasadzie będzie działał doradca klienta instytucjonalnego, który będzie stale współpracował z pracodawcą, który korzysta z pomocy urzędu pracy Kto może zostać Doradcą Klienta? Dordca klienta musi przede wszystkim posiadać doświadczenie i kompetencje do współpracy z potrzebującymi. Stąd też pracownicy na stanowiskach: 1) pośrednika pracy; 2) doradcy zawodowego; 3)specjalisty do spraw rozwoju zawodowego; 4) specjalisty do spraw programów; zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą pełnić funkcję Doradcy Klienta. Jakie zadania stawia się przed Doradcą Klienta? Do zadań doradcy klienta należy przede wszystkim: stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD), świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie lub pomagał uzyskać pomoc od tych pracowników urzędu, którzy są przygotowani do świadczenia pomocy specjalistycznej. Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego doradcę klienta, który ma zaufanie bezrobotnych do urzędu pracy. Ponadto zadaniem doradcy jest stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie. 7 TEMAT GŁÓWNY NUMERU

8 POZNAJMY SIĘ PIENIADZE - STAWKI... 8 Jest jedną z najdłużej pracujących w świeckim urzędzie pracy osób, bo pracuje tu od samego początku, czyli od 1990 roku. Wtedy to powstał Rejonowy Urząd Pracy w Świeciu. Z jej doświadczenia w równym stopniu korzystają klienci PUP oraz młodsi pracownicy. Pracowała na kilku stanowiskach: rejestracji bezrobotnych, pośrednika pracy, w ewidencji świadczeń. Od 2006 roku niezmiennie pracuje jako pośrednik pracy. Twierdzi, że nie zamieni tej pracy na żadną inną, bo kocha pracować z ludźmi. Lubi swoich klientów i kontakt z nimi. Po tegorocznej reformie (piszemy o niej na poprzednich stronach - przyp. red.), stała się doradcą klienta to ciągle jej wymarzona praca z ludźmi. Jak sama siebie ocenia: jest bardzo zorganizowana i samodzielna, przedsiębiorcza i aktywna. To przejawia się nie tylko w pracy, ale też w planowaniu czasu wolnego. Sprawdzonym sposobem pani Mirelli na odstresowanie jest sport. Uprawia przeróżne jego odmiany. Chodzi na siłownię, biega, jeździ na rowerze. Z radością próbuje nowych rzeczy: fitnessu, zumbę, taniec brzucha Ta aktywność to część pracy nad sobą - do czego przywiązuje wielką wagę. Jak twierdzi, zmienia siebie, zmienia swoje życie. Stara się brać życie takim, jakie jest. Skąd bierze na to czas? Jej dwaj synowie: 22-letni Bartosz i 19-letni Tomek wymagają coraz mniejszego zaangażowania z jej strony, więc ma czas dla siebie. To wszystko sprawia, że jest szczęśliwa. Pani Mirella podkreśla, że stara się świadomie przeżywać każdy dzień. Podczas naszej rozmowy tryskała wręcz pogodą ducha i optymizmem. A co lubi poza sportem? Lubi krzyżówki. Lubi pogawędki ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH WYSOKOŚĆ ZASIŁKU ZALEŻY OD UDOKUMENTOWANYCH LAT PRACY STAŻ MNIEJ NIŻ 5 LAT 664,90 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 522,10 zł bru o (kolejne m-ce) SZKOLENIE 120 % zasiłku - 997,40 zł bru o, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, w przeciwnym razie wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie jednak niemniej niż 20% zasiłku podstawowego jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do zł. STAŻ OD 5 DO 20 LAT 831,10 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 652,60 zł bru o (kolejne m-ce) STYPENDIUM WYBRANE INSTRUMENTY WARIANT I W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, pracy obowiązującym w danym zakładzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego - do zł. Najważniejsze, to cieszyć się tym, co mamy i nieustannie się rozwijać. Na możliwie każdym polu... Aby nie skostnieć. Jeśli do tego dodamy optymizm i sympa ę do ludzi, to mamy gotową receptę na szczęśliwe życie... Mirella Rajnowska [POŚREDNIK PRACY] DODATEK AKTYWIZACYJNY STAŻ CO NAJMNIEJ 20 LAT 997,40 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 783,20 zł bru o (kolejne m-ce) STAŻ 120 % zasiłku - 997,40 zł bru o maksymalny miesięczny zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca pracy, stażu, szkolenia zł. WARIANT II Z własnej inicjatywy podjąl zatrudnienie lubinna pracę zarobkową. wysokość dodatku wynosi 411,80 zł brutto. Wysokość dodatku stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymanym wynagrodzeniem nie więcej jednak niż 411,80 zł brutto. okres pobierania: dodatek przysługuje przez połowę okresu w jakim przy- Okres pobierania: dodatek przysługuje przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. sługiwałby bezrobotnemu zasiłek. KONTAKT Z REDAKCJĄ: tel z dobrymi znajomymi. W jej domu zawsze słychać muzykę. To takie tło do codziennego życia, ale niezbędnie dla mnie tło. Gdzieś w tle w jej domu stale słychać radio RMF lub ZET. Szczególnie preferuje muzykę rockową, a najbardziej tę z lat 80 i 90-tych oraz dobry jazz. Jak przyznaje ma wielką słabość do brzmienia trąbki w utworze i samych muzyków grających na tym instrumencie. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 195a ŚWIECIE Stanowisko w Nowem pl. Św. Rocha Nowe godziny urzędowania pon.-pt rejestracja bezrobotnych Świecie pon.-pt rejestracja bezrobotnych Nowe pon.-pt tel , fax DODATEK AKTYWIZACYJNY nie przysługuje w przypadku: skierowania przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego KONTAKT

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

Temat numeru - STAŻE i DOTACJE. Karina Detlaf-Ma a

Temat numeru - STAŻE i DOTACJE. Karina Detlaf-Ma a Szanowni Czytelnicy; trzymacie w rękach kolejny numer naszego biuletynu. Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Państwa działalnością i oferowanymi możliwościami pomocy w pośrednictwie pracy i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo