INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz z późn. zm.), która określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w celu osiągnięcia pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.

2 SPIS TREŚCI: 1. Informacja dla osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy... 3 I. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy... 3 II. Prawo bezrobotnego do świadczeń... 4 III. Status bezrobotnego... 4 IV. Instrumenty rynku pracy... 6 V. Usługi rynku pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 8 I. Staż... 8 II. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy... 9 III. Szkolenia dla osób bezrobotnych IV. Szkolenia dla osób poszukujących pracy V. Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia VI. Szkolenia pracowników VII. Prace interwencyjne VIII. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej IX. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego X. Roboty publiczne XI. Prace społecznie użyteczne Regulacje prawne Powiatowy Urząd Pracy 2

3 INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotna, lub inna osoba poszukująca pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262 poz z późn. zm.). I. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy: - bezrobotny lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na stałe lub czasowe miejsce zameldowania a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa; - poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy; - rejestracja bezrobotnego, następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej; - zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: - dowód osobisty, lub inny dokument tożsamości; - dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia; - świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień; - dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada; - osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności. Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów. Powiatowy Urząd Pracy 3

4 II. Prawo bezrobotnego do świadczeń Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy, jeżeli: - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz - w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, posiada co najmniej 365 dni stażu pracy. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu uprawniającego do zasiłku, tzn. jeżeli okres wynosi: - do 5 lat przysługuje 80% kwoty zasiłku; - od 5 do 20 lat, lecz mniej niż 20 lat przysługuje 100% zasiłku; - co najmniej 20 lat przysługuje 120% zasiłku. Okres pobierania zasiłku wynosi od 6 do 18 miesięcy i jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze działania powiatowego urzędu pracy. III. Status bezrobotnego 1. Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która jest: 1. obywatelem polskim poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą u pracodawców zagranicznych; 2. cudzoziemcem poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, obywatelem państwa, z którym Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, posiada w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz członkiem rodziny cudzoziemca obywatela UE lub obywatela polskiego 2. Bezrobotny - oznacza to osobę zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: Powiatowy Urząd Pracy 4

5 1. nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą: 2. nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy, nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych). 3. jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej a w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy 4. nie uczy się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym 5. ukończyła 18 lat. 6. nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. 8. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 9. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, Powiatowy Urząd Pracy 5

6 10. nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 11. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, 12. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 13. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 14. nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 15. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. IV. Instrumenty rynku pracy Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są: 1. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy; 2. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy; 3. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; 4. refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; 5. finansowanie dodatku aktywizacyjnego osobie bezrobotnej, posiadającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną prace zarobkową. V. Usługi rynku pracy Podstawowymi usługami rynku pracy są: 1. pośrednictwo pracy; Powiatowy Urząd Pracy 6

7 2. usługi EURES; 3. poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 4. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 5. organizacja szkoleń. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: - udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; - pozyskiwaniu ofert pracy; - udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; - informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; - inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; - Współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwości zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; - Informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. Usługi EURES to usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców, obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej oraz w państwach z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowe polega na udzielaniu: 1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na: - udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, - udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, - kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, - inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 2. pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez urząd pracy w ramach Klubów Pracy. W trakcie zajęć grupowych bezrobotni mogą nauczyć się m.in.: Powiatowy Urząd Pracy 7

8 - metod poszukiwania pracy; - określenia swoich słabych i mocnych stron; - zasad pisania życiorysów i listów motywacyjnych; - prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenia inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I. STAŻ Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Na staż starosta może skierować osobę bezrobotną do 25 roku życia oraz osobę, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia. Proponowany okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy. Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu dołączonego do wniosku. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca obowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za które przysługuje stypendium. Po zakończeniu odbywania stażu starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o jego odbyciu. Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych przez bezrobotnego zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w okresie odbywania stażu. Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie odbywania stażu dla osoby bezrobotnej. Do wniosku należy dołączyć: - kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia pracodawcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, aktualny odpis z KRS, uchwały itp. poświadczone za zgodność z oryginałem); - kserokopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych (poświadczone za zgodność z oryginałem); - kserokopię zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne Powiatowy Urząd Pracy 8

9 (poświadczone za zgodność z oryginałem); - program stażu, który powinien zawierać: nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; opis i zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności praktycznych; sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności praktycznych; imię i nazwisko opiekuna osoby objętej programem stażu. II. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu. Na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy mogą zostać skierowani bezrobotni, którzy: - nie posiadają kwalifikacji zawodowych, - są długotrwale bezrobotnymi, - mają powyżej 50 roku życia, - wychowują samotnie co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, - są osobami niepełnosprawnymi. Okres odbywania przygotowania zawodowego nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Przygotowanie zawodowe odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą. W czasie trwania przygotowania zawodowego bezrobotnemu przysługuje stypendium w kwocie zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotnemu odbywającemu przygotowanie zawodowe pracodawca obowiązany jest do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego, za które przysługuje stypendium. Po zakończeniu przygotowania zawodowego starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o jego ukończeniu. Pracodawca po zakończeniu przygotowania zawodowego wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego, kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie przygotowania zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy 9

10 Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla osoby bezrobotnej. Do wniosku należy dołączyć: - kserokopie dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia pracodawcy /wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub umowę spółki, aktualny odpis z KRS, uchwały itp. (poświadczone za zgodność z oryginałem); - kserokopię zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne ( poświadczone za zgodność z oryginałem); - kserokopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych (poświadczone za zgodność z oryginałem); - program przygotowania zawodowego, który powinien zawierać: nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych i sposób ich potwierdzenia; dane opiekuna osoby objętej programem przygotowania zawodowego. III. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH Szkolenie - oznacza pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku: - braku kwalifikacji zawodowych; - konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia; - utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; - braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Osobom skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje: - dodatek szkoleniowy w wysokości 20% kwoty zasiłku miesięcznie dla osób bezrobotnych; - stypendium szkoleniowe w wysokości 40% kwoty zasiłku miesięcznie dla osób bezrobotnych do 25

11 roku życia. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 90 dni, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy finansuje szkolenia indywidualne, jeżeli bezrobotny: - wyrazi chęć udziału w szkoleniu; - uprawdopodobni zatrudnienie po zakończeniu szkolenia tj.: uzyska oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia lub złoży oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej; - otrzyma informację od organizatora szkolenia o możliwości jego przeprowadzenia, o terminie realizacji, koszcie oraz wymaganiach stawianych kandydatom i rodzaju nabytych umiejętności lub uprawnień zawodowych po zakończeniu szkolenia; - otrzyma skierowania na szkolenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Koszty szkolenia nie mogą przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 75%, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że ukończenie studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy. W trakcie odbywania studiów dodatek szkoleniowy i stypendium nie przysługuje. Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. IV. SZKOLENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie, który: - jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy; - jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji; - otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

12 określone w odrębnych przepisach; - uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Osobie poszukującej pracy skierowanej na szkolenie dodatek szkoleniowy nie przysługuje. V. POŻYCZKA NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Pożyczka szkoleniowa oznacza pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie. Starosta może, na wniosek bezrobotnego lub żołnierza rezerwy, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagającej szczególnych kwalifikacji. Pożyczka szkoleniowa udzielana z Funduszu Pracy jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcie lub nieukończenie szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie. VI. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o refundację kosztów szkolenia lub wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zwanej dalej umową o refundację w terminach odpowiednio do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 grudnia, na kolejne półrocze realizacji zakładowego planu szkoleń. Wniosek o zawarcie umowy o refundację zawiera: - nazwę pracodawcy; - rodzaj i charakterystykę planowanego szkolenia, w tym tematykę, formę, miejsce i termin; - liczbę osób uczestniczących w szkoleniu; - kalkulacje planowanych kosztów szkolenia i źródła finansowania; - wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na refundację; - uzasadnienie celowości szkolenia; - oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w rozporządzeniu, odnoszących się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.

13 Do wniosku o zawarcie umowy pracodawca dołącza : - zakładowy plan szkoleń; - informację o wcześniej uzyskanej pomocy na szkolenia objęte wnioskiem, zawierająca w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu; - informacje o pomocy de minimis, otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o refundację starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowa o refundację zawiera dodatkowo zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudniania pracowników, zgodnie z kierunkiem odbytego przez nich szkolenia, na innych stanowiskach pracy, przez okres co najmniej 12 miesięcy. VII. PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Prace interwencyjne trwające do 6 lub do 12 miesięcy ( zatrudnienie co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy). Mogą z nich skorzystać: - bezrobotni do 25 roku życia, - bezrobotni długotrwale, - bezrobotni powyżej 50 roku życia, - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, - bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, - bezrobotni niepełnosprawni. Pracodawca może otrzymać refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz naliczanych od niego składek. Jeżeli osoba została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 6 miesięcy refundacja może być dokonana do 6 miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli osoba została zatrudniona w wymiarze co najmniej połowy czasu pracy, pracodawca może otrzymać refundację części kosztów przez okres do 6 miesięcy do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty refundowanej.

14 Refundacja może być dokonana do 12 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie od kwoty refundacji, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione co drugi miesiąc. Prace interwencyjne trwające do 12 do 18 miesięcy ( pełny wymiar czasu pracy). Mogą z nich skorzystać: -bezrobotni do 25 roku życia, -bezrobotni długotrwale, -bezrobotni niepełnosprawni. Pracodawca może otrzymać refundację przez okres do 12 miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem zatrudnienia osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca może otrzymać refundację przez okres do 18 miesięcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne kosztów poniesionych co drugi miesiąc, pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Prace interwencyjne trwające do 24 lub 48 miesięcy Mogą z nich skorzystać: - bezrobotni powyżej 50 roku życia, przy czym: dla osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia świadczenia przedemerytalnegorefundacja do 80% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia od kwoty refundacji, dla osób, które nie spełniają warunku do nabycia świadczenia przedemerytalnego- refundacja do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty refundowanej. Prace interwencyjne mogą organizowane być w ramach: - tworzenia miejsca pracy (jeżeli stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy), - rekrutacji (jeżeli nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie). Prace interwencyjne organizowane są u pracodawców, którzy: - nie są w stanie likwidacji lub upadłości, - nie mają zobowiązań wobec ZUS-u lub Urzędu Skarbowego, - gwarantują utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, lub 2 lat w przypadku małych i średnich

15 przedsiębiorców ( w przypadku rekrutacji przez okres minimalny 12 miesięcy). VIII. PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez urząd pracy uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków: - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; - nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; - nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; - spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z r., str ); - spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; - nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; - nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; - wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie

16 umowy zawartej przez Starostę z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera zobowiązanie bezrobotnego do: - udokumentowania i rozliczenia w określonym w umowie terminie, wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego; - zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli: otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem; będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; złożył niezgodne z prawdą oświadczenie dołączone do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; naruszy inne warunki umowy. Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. IX. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

17 Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez podmiot łącznie następujących warunków: - prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację; - w okresie 3 lat, poprzedzających złożenie wniosku, podmiot nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał warunki umowy i spłacił pożyczkę; - podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; - utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników zarówno w zakładzie, jak i w całym przedsiębiorstwie w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy; - utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego będzie utrzymywane przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców 2 lat; - nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia r. Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku; - złożył wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy i dostarczeniu kopii umowy o pracę zawartej ze skierowanymi bezrobotnymi oraz spełnieniu innych warunków określonych w umowie. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dokonywana jest w drodze umowy cywilno - prawnej zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Refundacja nie będzie udzielana: -w sektorze budownictwa okrętowego, górnictwa węgla oraz w transporcie,

18 -w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeśli pomoc jest bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, -na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi. Formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. X. ROBOTY PUBLICZNE Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Z robót publicznych mogą skorzystać: - bezrobotni długotrwale, - bezrobotni powyżej 50 roku życia, - bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Zainteresowany pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o organizację robót publicznych. Do wniosku należy dołączyć: - kopię dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorstwa (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, REGON, NIP - poświadczone za zgodność z oryginałem), - zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych ( poświadczone za zgodność z oryginałem).

19 WARUNKI REFUNDACJI ROBÓT PUBLICZNYCH Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Starosta może dokonywać, zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione, za co drugi miesiąc ich zatrudnienia. XI. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Na wniosek gminy starosta będzie mógł skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Prace społecznie użyteczne wykonywane mają być na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej i wyrejestrowana z ewidencji osób bezrobotnych na okres 90 dni.

20 Regulacje prawne: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robot publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 161, poz z 2004r. z późn. zm.), 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291), 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 210 poz z 2005 r.), 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 185 poz z 2004 r. z późn. zm.), 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz. U. Nr249 poz.2496), 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000r.w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy ( Dz. U. Nr 12 poz. 146 z dnia 23 lutego 2000r. z późn. zm.), 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz z późn. zm.), 9. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ( Dz. U. Nr 236 poz.2002 ), 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262 poz z późn. zm.). Powiatowy Urząd Pracy 2

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Lesko, dnia...... Pieczęć firmowa pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lesku W N I O S E K O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU Na podstawie art. 57

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej, osoby poszukującej zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Regulamin organizacji robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o: Ustawę z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

93-121 tel. sekretariat 42 253-15

93-121 tel. sekretariat 42 253-15 93-121 121Łódź,, ul. Częstochowska 40/52 tel. sekretariat 42 253-15 15-00, fax 42 676-29 29-45, www.puplodz.pl Jednorazowe środki na podjęcie działalno alności gospodarczej Powiatowy urząd pracy może przyznać

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych ......dn.... (pieczęć firmowa pracodawcy) STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Wnioskuję o skierowanie bezrobotnego(ych)

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych ...... (miejscowość, data) (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy:

Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy: Formy pomocy dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy: - staże u pracodawców - prace interwencyjne - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - szkolenia w trybie indywidualnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) Fax. (0-14) wew POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism e-poradnik egazety Prawnej Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę Przepisy, porady, przykłady, wzory pism Jak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy Jak przekwalifikować się za

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania robót publicznych w 2014 r.

Zasady organizowania robót publicznych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65-529-94-33, 65-529-50-67 e-mail: pole@praca.gov.pl, sekretariat@pupleszno.pl www.pupleszno.pl Zasady organizowania robót publicznych w 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Staż u organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach (data wpływu wniosku do PUP) Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ...... (miejscowość, data) ( pieczęć firmowa pracodawcy ) Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17 / 2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 6 czerwca 2014 ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 1 Udzielanie pożyczki na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE

PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE I JEDNORAZOWA REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Obowiązki osoby bezrobotnej

Obowiązki osoby bezrobotnej 2013-05-17 08:45:34 Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki bezrobotnego 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zwrotu kosztów przejazdu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych 1. Staż organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ......dn.... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość) STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia)

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szkolenia grupowe zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY Wstęp Rejestracja bezrobotnego oraz innej osoby poszukującej pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), po wypełnieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Mława, dnia...... pieczęć wnioskodawcy Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Na zasadach określonych w art. 51 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną jest udzielane na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo