Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń"

Transkrypt

1 REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki szkoleniowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń 1 Niniejszy regulamin określa możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia oraz finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych oraz zasady udzielania pożyczki szkoleniowej. Regulacja prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (Dz. U. Nr 136 poz z późn. zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 667), 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.), 5. Kodeks Cywilny. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Bezrobotnym- oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy; 2) Funduszu Pracy lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - oznacza to państwowy fundusz celowy; 3) IPD- Indywidualny Plan Działania, oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy; 4) Osobie uprawnionej oznacza to osobę bezrobotną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poszukującego pracy; 5) Poszukującym pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia oraz osobę o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 6) Przeciętnym wynagrodzeniu oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim 1

2 kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz z późn. zm.); 7) Pożyczce szkoleniowej oznacza to pożyczkę, o której mowa w art. 42 ustawy, udzieloną osobom uprawnionym na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy; 8) Staroście-oznacza to działającego z jego upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim; 9) Studiach podyplomowych oznacza to inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia, przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych; 10) Szkoleniu- oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 11) Szkoleniu grupowym oznacza to szkolenie realizowane zgodnie z ustalonym planem szkoleń, o którym mowa w Rozdziale 4 w/w rozporządzenia, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy; 12) Szkoleniu indywidualnym oznacza to szkolenie, o którym mowa w art. 40 ust. 3 ustawy; 13) Urzędzie- należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 14) Ustawie- należy przez to zrozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.); 15) Wnioskodawcy- inaczej osoba uprawniona (patrz definicja); Rozdział II Zasady ogólne 3 Starosta Powiatu Wodzisławskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor inicjuje, organizuje i finansuje w ramach limitu środków publicznych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, innych funduszy Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia dla bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób. 4 Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: a) braku kwalifikacji zawodowych, b) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, c) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, d) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 2

3 5 Szkolenie finansowe z Funduszu Pracy może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie- nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie- nie dłużej niż 24 miesiące. 6 Finansowanie szkoleń przysługuje osobie: 1. zarejestrowanej w urzędzie jako osoba bezrobotna, 2. pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy Szkolenia mogą być organizowane w trybie grupowym, indywidualnym oraz na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych na wniosek pracodawcy. 2. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie. 3. Realizacja szkoleń odbywa się w instytucji szkoleniowej posiadającej wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS), który jest prowadzony przez wojewódzki urząd pracy. Wybór instytucji szkoleniowej dokonywany jest zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych Dyrektor kieruje osobę uprawnioną na szkolenie do instytucji szkoleniowej, wydając jej skierowanie na szkolenie zawierające pisemną informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu. 2. Osoba kierowana na szkolenie pisemnie potwierdza zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu. 3. Nie ma możliwości sfinansowania kosztów szkolenia, jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie bez otrzymania skierowania z urzędu Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, będzie możliwe po określeniu przez doradcę zawodowego predyspozycji bezrobotnego do wykonywania tego zawodu. 2. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych będzie poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne, chyba że osoba posiada już aktualne, wymagane badania. 3

4 10 Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości przy korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową Skierowany na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. 2. Bezrobotnemu który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudniania, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim przez osobę skierowaną na szkolenie, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia. Wyjątek stanowi nieukończenie szkolenia z powodu podjęcia zatrudniania, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 2. Bezrobotny, który: odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji szkolenia, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do udziału w szkoleniu, z własnej winy przerwie szkolenie, po otrzymanym skierowaniu nie podejmie szkolenia, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, 3. Poszukujący pracy, który nie podejmie lub przerwie szkolenie bądź nie przystąpi do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, zostaje pozbawiony statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia. 13 Urząd nie finansuje kosztów egzaminów poprawkowych. W razie niezdania egzaminu przez osobę uczestniczącą w szkoleniu, osoba ta zobowiązana jest do powtórnego zdania tego egzaminu na własny koszt. 4

5 Rozdział III Prawa i obowiązki osób skierowanych na szkolenie Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez urząd, przysługuje stypendium. 2. Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, z zastrzeżeniem pkt Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo do wyboru świadczenia. 4. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy. 5. Stypendium za okres szkolenia nie przysługuje osobom wymienionym w 6 pkt 2 niniejszego regulaminu. 6. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznie wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. 7. Stypendium za okres szkolenia jest naliczane na podstawie listy obecności prowadzonej przez instytucję szkoleniową i przekazywanej do urzędu. 8. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa oraz w przypadku usprawiedliwienia nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej. 9. Okresy pobierania stypendium za okres szkolenia wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumienie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Osobom skierowanym na szkolenie, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone. 2. Insynuacja szkoleniowa ma obowiązek ubezpieczyć osoby, które nie posiadają prawa do stypendium, oraz bezrobotnych wymienionych w 11 pkt 2 od następstw nieszczęśliwych wypadków. 16 Bezrobotni i inne uprawnione osoby korzystające ze szkoleń, zobowiązani są do: a) regularnego uczęszczania na zajęcia przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkoleniowej, 5

6 b) każdorazowo informowania instytucji szkoleniowej o niezdolności do udziału w zajęciach oraz usprawiedliwienia nieobecności w terminie nie przekraczającym 2 dni od daty jej wystąpienia, c) zawiadomienia urzędu pracy o niezdolności do szkolenia wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia na druku określonym odrębnymi przepisami oraz dostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia oryginał zaświadczenia należy przedstawić w urzędzie (ewidencja świadczeń), natomiast kserokopię należy przestawić instytucji szkoleniowej, d) przedstawienia w instytucji szkoleniowej wezwania w przypadku usprawiedliwienia nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej, e) ukończenia szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu końcowego, f) zwrotów kosztów szkolenia w przypadku nie ukończenia szkolenia z własnej winy i innych przypadkach określonych w 12 pkt 1. g) powiadomienia urzędu pracy o wyniku egzaminu państwowego w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty przystąpienia do egzaminu państwowego, h) podejmowania aktywnego działania na rzecz znalezienia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia, i) zawiadomienia urzędu pracy w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusy bezrobotnego w trakcie szkolenia bądź po ukończeniu szkolenia, j) poinformowania instytucję szkoleniową o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności najpóźniej w dniu rozpoczęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub w dniu rozpoczęcia zatrudniania, innej pracy zarobkowej lub w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności. Rozdział IV Szkolenia indywidualne 17 Szkolenia indywidualne są organizowane na wniosek bezrobotnego jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia oraz spełniony jest przynajmniej jeden z warunków których mowa w rozdziale II Osoba ubiegająca się o szkolenie indywidualne, przez siebie wskazane, zobowiązana jest do złożenia w urzędzie wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z uzasadnieniem celowości skierowania na szkolenia w jednej z niżej wymienionych form: 6

7 a) przedłożenie oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia w ramach umowy o pracę po ukończeniu szkolenia na okres co najmniej 6 miesięcy; b) złożenie oświadczenia o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej wraz z charakterystyką przedsięwzięcia, c) uzasadnienie własne, wskazujące celowość skierowania na szkolenie zwiększające szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcia działalności gospodarczej. 2. Wnioski zawierające uzasadnienie celowości szkolenia zgodnie z pkt 1a i 1b są realizowane w pierwszej kolejności. 3. Każdy wniosek na szkolenie musi być zaopiniowany przez doradcę klienta po wcześniejszym określeniu profilu pomocy oraz ustaleniu Indywidualnego Planu Działania. Szkolenie musi wynikać z zaplanowanych działań w ramach IPD. 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia prawidłowo i czytelnie wypełnionego wniosku o sfinansowanie kosztów szkolenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. Złożenie wniosku o sfinansowanie kosztów szkolenia nie gwarantuje ich sfinansowania. 6. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych Starosta wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 7. W przypadku zainteresowania osób pracą na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego lub kierowcy autobusu, do wykonywania której wymagane jest ukończenie szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E lub D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, urząd sfinansuje tylko szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej po przedstawieniu prawa jazdy danej kategorii. 8. W przypadku posiadania prawa jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej urząd może sfinansować kurs z zakresu prawa jazdy kat. C+E O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku. 2. Decyzję o skierowaniu na szkolenie i wysokości sfinansowania kosztu szkolenia podejmuje Starosta. 3. Starosta kieruje bezrobotnego lub inną osobę uprawnioną na szkolenie wydając jej skierowanie na szkolenie. 20 Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną nie jest świadczeniem obligatoryjnym i nie podlega procedurom odwoławczym Organizacja szkolenia odbywa się na podstawie umowy szkoleniowej zawartej w formie pisemnej pomiędzy: Starostą i instytucją szkoleniową, Starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową zwaną umową trójstronną. 7

8 2. W w/w umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego w ramach umowy o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Rozdział V Szkolenia grupowe Szkolenia grupowe organizowane są z inicjatywy urzędu w oparciu o roczny plan szkoleń. 2. Plan szkoleń upowszechniany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu: 3. Plan szkoleń tworzony jest na okres jednego roku, na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazów potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia. 4. Plan szkoleń zawiera w szczególności: nazwę i zakres szkoleń, liczbę uczestników, przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach, charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone, informację o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany, rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień Osoby uprawnione mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie grupowe poprzez wpis na listę kandydatów, prowadzoną przez pracowników Referatu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń tut. urzędu oraz złożenie karty kandydata na szkolenie grupowe stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. Każda kandydatura opiniowana jest przez doradcę klienta tut. urzędu m. in. pod kątem spełnienia jednego z kryteriów określonych w 4 Regulaminu. 3. W przypadku, gdy liczba kandydatów na szkolenie przekracza liczbę wolnych miejsc na szkoleniu, przy doborze bierze się pod uwagę: uzasadnienie wyboru kierunku szkolenia i posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, opinie doradcy klienta, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, spełnienie warunków art. 50 ustawy (osoby do 25 roku życia w okresie 4 miesięcy od rejestracji, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji), 8

9 uczestnictwo w szkoleniu zawodowym w ciągu ostatnich trzech lat, realizacja obowiązków bezrobotnego w okresie 2 lat poprzedzających datę złożenia karty, spełnienie dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych (wymogów), wynikających ze specyfiki danego szkolenia. 4. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które w ostatnich trzech latach nie korzystały z usług szkoleniowych. 5. Osoby niezakwalifikowane do udziału w szkoleniu tworzą listę rezerwową, w przypadku zmniejszenia liczby osób zakwalifikowanych do udziału w danym szkoleniu, celem uzupełnienia grupy, korzysta się z listy rezerwowej z zastosowaniem kryteriów pkt 3 i Niezgłoszenie się na rozpoczęcie szkolenia traktowane jest jako rezygnacja ze szkolenia. 2. Na miejsce osoby, która nie zgłosiła się na rozpoczęcie szkolenia bądź przerwała szkolenie, kierowana jest inna uprawniona osoba, o ile etap realizacji szkolenia pozwala na uzupełnienie grupy szkoleniowej. Rozdział VI Szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 25 Na wniosek bezrobotnego Starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która: a) nie ukończyła 30 roku życia, b) złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego, c) uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia. 2. Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy. 27 Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania poprzedzonego profilowaniem usług Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, zobowiązana jest do złożenia w urzędzie wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) wraz z: 9

10 a) uprawdopodobnieniem zatrudnienia oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia (wzór stanowi załącznik A), b) oświadczeniem o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanej działalności, wskazaniem stanu zaawansowania przygotowań poczynionych celem uruchomienie działalności i planowanego terminu rozpoczęcia działalności, z zaznaczeniem czy działalność uruchomiona zostanie z własnych środków, czy też osoba będzie ubiegać się o przyznanie dotacji z innych źródeł, wymienić jakich - (wzór stanowi załącznik B) do niniejszych zasad. 2. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będą rozpatrzone negatywnie O sposobie rozpatrzenia wniosku urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (wraz z załącznikami). 2. Osoba uprawiona, ubiegająca się o skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu lub o udziale w szkoleniu finansowym ze środków Funduszu Pracy w okresie ostatnich trzech lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie. Poniesione łącznie koszty szkoleń nie mogą łącznie przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie ostatnich trzech lat. 3. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydaje bon szkoleniowy, który jest gwarancją skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów. 4. Termin ważności bonu ustala Starosta. 5. Wnioski o skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje bezrobotnemu koszty: a) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe- w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; b) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badania; c) przejazdu na szkolenia- w formie ryczałtu wypłaconego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł- w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin, d) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania- w formie ryczałtu wypłaconego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł- w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł- w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin, 2. Osoba korzystająca z bonu szkoleniowego może złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów dojazdów i zakwaterowania wraz z oświadczeniem, że takie koszty 10

11 poniesie nie wcześniej niż w dniu otrzymania skierowania na szkolenie. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdów/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego stanowi załącznik nr Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnika szkolenia zostaną wypłacone w formie ryczałtu. 4. Urząd finansuje koszty, o których mowa powyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. 31 Organizacja szkolenia odbywa się na podstawie umowy szkoleniowej zawartej w formie pisemnej pomiędzy urzędem i instytucją szkoleniową Instytucje szkoleniowe przeprowadzające szkolenia muszą posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 2. Koszty wchodzące w skład bonu szkoleniowego w części finansowanej z Funduszu Pracy nie mogą przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wydania bonu szkoleniowego. 3. Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 4. Rozpoczęcie szkolenia następuje na podstawie skierowania oraz po podpisaniu umowy z instytucją szkoleniową. 5. Starosta zastrzega sobie możliwość skierowania na szkolenie do innej instytucji szkoleniowej niż wskazana we wniosku. Rozdział VII Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy organizowane są w oparciu o roczny plan szkoleń. 2. Osoby uprawnione do korzystania ze szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy to bezrobotni i poszukujące pracy w tym szczególności osoby, które: a) nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, b) utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, c) chcą powróci na rynek pracy po długim okresie aktywności zawodowej, d) posiadają ustalony profil pomocy II lub e) posiadają ustalony profil I, w przypadku uzasadnionym przez doradcę klienta; f) posiadają ustalony IPD. 3. Osoby uprawniona może wnioskować o skierowanie na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy poprzez złożenie karty kandydata na szkolenie grupowe (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 11

12 4. Starosta kieruje osobę na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, wydając jej skierowanie. 5. Starosta może skierować bezrobotnego lub poszukującego pracy na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy nie wcześniej niż dwa lata od dnia ukończenia poprzedniego szkolenia w tym zakresie, poświadczonego zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, wydanym przez powiatowy urząd pracy. Rozdział VIII Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomowych, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 34 Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu przysługuje osobie o której mowa w 6 niniejszego regulaminu Urząd na wniosek uprawnionego, może sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. 2. Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji ( wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu) oraz następujące dokumenty: a) uprawdopodobnienie zatrudnienia (oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia) (wzór stanowi załącznik nr A do niniejszego regulaminu), b) oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu/ egzaminu uzyskaniu licencji/ wraz z opisem planowane działalności, wskazaniem stanu zaawansowania przygotowań poczynionych celem uruchomienia działalności i planowanego terminu rozpoczęcia działalności, z zaznaczeniem czy działalność uruchomiana zostanie z własnych środków, czy też osoba będzie ubiegać się o przyznanie dotacji z innych źródeł, (wzór stanowi załącznik nr B do niniejszego regulaminu) c) zaświadczenie zawierające informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji. 3. Wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminu/ o sfinansowanie kosztów uzyskania licencji rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń. 4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będą rozpatrzone negatywnie. 12

13 5. O sposobie rozpatrzenia wniosku urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (wraz z załącznikami). 6. Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawiera z bezrobotnym umowę na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji. Finansowanie kosztów egzaminu oraz uzyskania licencji następuje w formie bezpośredniej wpłaty przez urząd na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencje. 7. Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji nie jest świadczeniem obligatoryjnym i nie podlega procedurom odwoławczym. Rozdział IX Zasady kierowania osób niepełnosprawnych na szkolenie finansowane ze środków PFRON Starosta inicjuje, organizuje i finansuje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) szkolenie dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększania ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej, a w szczególności w razie: a) braku kwalifikacji zawodowych; b) konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia; c) utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. 2. Szkoleniem, o którym mowa w pkt. 1, mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników Starosta kieruje osobę niepełnosprawną, o której mowa w 36, na szkolenie: a) z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu; b) określenie psychofizycznej sprawności danej osoby w stosunku do wymagań różnych zawodowych; c) określenie, przez zastosowanie odpowiednich testów sprawności danej osoby w stosunku do wymagań różnych zawodów; d) zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie zobowiązana jest do złożenia w urzędzie wniosku o skierowanie na szkolenie ze środków PFRON (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu). W przypadku ubiegania się o skierowanie na wskazane przez siebie szkolenie konieczne jest 13

14 uzasadnienie celowości skierowania na szkolenia w jednej z niżej wymienionych form: a) uprawdopodobnienie zatrudnienia oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia (wzór stanowi załącznik nr A do niniejszego regulaminu). b) oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanej działalności, wskazaniem stanu zawansowania przygotowań poczynionych celem uruchomienia działalności, wskazaniem stanu, zawansowania przygotowań poczynionych celem uruchomienia działalności i planowanego terminu rozpoczęcia działalności, z zaznaczeniem czy działalność uruchomiona zostanie z własnych środków, czy też osoba będzie ubiegać się o przyznanie dotacji z innych źródeł, wymienić jakich (wzór stanowi załącznik nr B do niniejszego regulaminu). 2. Wnioski o skierowanie na szkolenie rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń. 3. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będą rozpatrzone negatywnie. 4. O sposobie rozpatrzenia wniosku urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wraz z załącznikami) Starosta kieruje osobę uprawnioną na szkolenie instytucji szkoleniowej, wydając jej skierowanie na szkolenie, zawierające pisemną informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu. 2. Przepisy 21 regulaminu stosuje się odpowiednio. 3. Osoba kierowana na szkolenie pisemnie potwierdza zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu. 4. Nie istnieje możliwość sfinansowania kosztów szkolenia, jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie bez otrzymania skierowania urzędu Skierowany na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. 2. Skierowanemu, który w trakcie szkolenie podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 3. Skierowany, który nie ukończył szkolenia własnej winy, lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim przez osobę skierowaną na szkolenie jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów. Wyjątek stanowi nieukończenie szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 14

15 41 Prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych poszukujących pracy skierowanych na szkolenie są tożsame z prawami i obowiązkami skierowanych na szklenia finansowane ze środków Funduszu Pracy opisanymi W Rozdziale III niniejszego regulaminu. Rozdział X Zasady sfinansowania kosztów studiów podyplomowych Starosta może sfinansować koszty studiów podyplomowych wskazanych przez osobę uprawnioną do 100 % kosztów tych studiów, nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli złoży ona wniosek i uzasadni potrzebę ukończenia studiów załącznik nr 7 do Regulaminu. 2. Sfinansowanie studiów podyplomowych przysługuje osobie, która jest zarejestrowana w urzędzie minimum 2 miesiące. 3. Osoba uprawniona przedkłada uzasadnienie potrzeby ukończenia studiów w formie: a) oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia w trakcie bądź po ukończeniu studiów w ramach umowy o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy; b) oświadczenia o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej wraz z charakterystyką przedsięwzięcia, c) oświadczenia zawierającego argumentację o zgodności wskazanego kierunku studiów podyplomowych z potrzebami rynku pracy. 3. Każdy wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych musi być zaopiniowany przez doradcę klienta po wcześniejszym określeniu profilu pomocy oraz ustaleniu Indywidualnego Planu Działania. Ta forma pomocy musi wynikać z zaplanowanych działań w ramach IPD. 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia kompletnego i czytelnie wypełnionego wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, wraz z załącznikami. 5. Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów należy złożyć przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub w trakcie ich trwania, nie później jednak niż w terminie min. 30 dni przed datą uiszczenia wpłaty za studia. 6. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Starosta wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 7. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się osobę w formie pisemnej w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku W przypadku osoby uprawnionej, która podjęła już studia podyplomowe istnieje możliwość sfinansowania nie rozpoczętych jeszcze, kolejnych semestrów nauki. 2. Decyzję o sfinansowaniu ilości semestrów studiów podyplomowych podejmuje Starosta. 3. Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje w ratach za przyznany semestr studiów ustalonych w umowie o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów 15

16 podyplomowych, po dostarczeniu przez Wnioskodawcę od organizatora studiów podyplomowych zaświadczenia o przyjęciu Wnioskodawcy na studia lub o ich kontynuacji. 4. Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje w drodze umowy sporządzonej w formie pisemnej, zawartej pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą. 5. Osobie, której przyznano sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej nie zawiesza się wypłat stypendium. 6. Kwota stypendium, o którym mowa w pkt 5, przyznawana jest za każdy miesiąc uczestnictwa w studiach, bez względu na wymiar godzinowy zajęć w miesiącu. 7. Osobie poszukującej pracy, w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje. 8. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich sfinansowanie podlega zwrotowi Studia mogą być organizowane wyłącznie przez uczelnię, która wpisana jest do rejestrów uczelni publicznych i niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozdział XI Zasady udzielania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia Starosta, może udzielić osobie uprawnionej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, jeżeli złoży ona wniosek załącznik nr 8 do Regulaminu. 2. Pożyczka jest nieprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. 3. Pożyczka udzielana jest wyłącznie na szkolenia przeprowadzane przez instytucje szkoleniowe, wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 4. Wniosek o udzielenie pożyczki musi zostać złożony w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia kompletnego i czytelnie wypełnionego wniosku zawierającego następujące informacje: dane wnioskodawcy, kwotę pożyczki szkoleniowej z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia, nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, 16

17 uzasadnienie udzielenia tej formy pomocy. 6. Uzasadnienie tej formy pomocy następuje poprzez: przedłożenie oświadczenia od przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po uzyskaniu nowych kwalifikacji, złożenie oświadczenia o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej wraz z charakterystyką przedsięwzięcia, uzasadnienie własne, wskazując celowość udzielenia pożyczki. 7. Każdy wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej musi być zaopiniowany przez doradcę klienta po wcześniejszym określeniu profilu pomocy oraz ustaleniu Indywidualnego Planu Działania. Ta forma pomocy musi wynikać z zaplanowanych działań w ramach IPD. 8. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych Starosta wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 9. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się osobę w formie pisemnej w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku Udzielenie pożyczki szkoleniowej następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą, określającą w szczególności: - kwotę pożyczki szkoleniowej, z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia, - nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie, - plan spłaty rat pożyczki szkoleniowej, - sposób zabezpieczenia spłaty rat pożyczki szkoleniowej, - zobowiązanie do wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone w umowie, - zobowiązanie do powiadomienia PUP Wodzisław Śl. o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających rozliczenie tej pożyczki. 2. Załącznikami do umowy o udzielenie pożyczki szkoleniowej są: - poręczenie/a cywilne, - harmonogram spłaty pożyczki Zabezpieczenie zwrotu pożyczki szkoleniowej stanowi poręczenie cywilne udzielone przez poręczycieli będących osobami fizycznymi: a) pożyczka do 5000,00 zł. poręczenie jednej osoby. b) pożyczka powyżej 5000,00 zł. poręczenie co najmniej dwóch osób. 2. Poręczycielem może być: a) osoba legitymująca się stałym lub czasowym zatrudnieniem, obejmującym okres, co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie środków, w zakładzie pracy niebędącym w stanie upadłości lub likwidacji, b) osoba uprawniona do świadczeń emerytalnych bądź przedemerytalnych w wieku do 70 lat, 17

18 c) rencista posiadający prawo do renty stałej w wieku do 70 lat, d) osoba, której miesięczny dochód z tytułu zatrudnienia, renty, emerytury nie jest niższy niż 2000 zł brutto. 3. Poręczycielem nie może być: a) osoba obciążona z tytułu wyroków sądowych, b) osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, c) osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę na okres próbny, d) współmałżonek/ka Wnioskodawcy, jeżeli nie jest ustalona rozdzielność majątkowa, e) osoba będąca pracownikiem sezonowym. 4. Poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (jeśli został nadany) oraz nazwę i numer dowodu potwierdzającego tożsamość. 5. Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą oświadcza, że wykazuje średni dochód z ostatnich 3 miesięcy oraz przedkłada dokument potwierdzający uzyskany dochód za poprzedni rok kalendarzowy wraz z oświadczeniami o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. 6. Oświadczenia o których mowa w pkt 4 i 5 muszą być wystawione z datą nie późniejszą niż miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku. 7. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 4 i Starosta w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia. 2. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych dokumentów potrzebnych do potwierdzenia zabezpieczenia ponosi Wnioskodawca. 3. Wypłata pożyczki następuje do trzech dni od zawarcia umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę. Wpłatę dokonuje się jednorazowo lub w ratach, w zależności od ustaleń w umowie W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, nie rozpoczęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie. 2. Starosta może wypowiedzieć warunki umowy z powodu: wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem na jaki została udzielona, nierozpoczęcia lub nieukończenia szkolenia w terminie określonym w umowie, nieudokumentowania wydatków rachunkami, fakturami w terminie określonym w umowie, przerwania szkolenia, 18

19 opóźnienia w spłatach rat. 3. W wyniku wypowiedzenia warunków umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wypowiedzenia zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami ustawowymi. 4. Osoba uprawniona musi rozliczyć się z udzielonej pożyczki, przedstawiając w terminie do 14 dni po zakończeniu szkolenia, uregulowaną fakturę lub rachunek za opłatę należną instytucji szkoleniowej oraz dokumenty potwierdzające fakt ukończenia szkolenia i poniesienia innych kosztów szkolenia. Rozdział XII Postanowienia końcowe 50 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 51 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 19

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO

ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO ZASADY ORGANIZACJI I OPŁACANIA SZKOLENIA NA PODSTAWIE BONU SZKOLENIOWEGO Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORAZ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE/ INDYWIDUALNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU PO WER REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach

REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach REGULAMIN organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny luty 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁAWACH

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁAWACH REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁAWACH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia)

Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Szkolenia grupowe oraz wskazane przez osobę uprawnioną (zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia) Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szkolenia grupowe zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH c Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH I. Podstawa prawna organizacji szkoleń grupowych: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy może otrzymać:

Szkolenia. Skierowanie na szkolenie z Funduszu Pracy może otrzymać: Szkolenia S Z K O L E N I E - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie http://www.puplubin.pl/strona/szkolenia-grupowe-i-indywidualne/203 Szkolenia grupowe i indywidualne ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Rozdział I Podstawa prawna

Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Rozdział I Podstawa prawna 62-400 Słupca, ul. Piastów 2 tel./fax (063) 275-14 - 44 www.pup-slupca.pl e-mail pup@pup-slupca.pl www.slupca.praca.gov.pl Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego dla Bezrobotnych do 30 roku życia przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Żorach nr 2/2016 z dnia 05.02.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ,

Bardziej szczegółowo

Skierowanie na szkolenie organizowane w trybie grupowym następuje na podstawie planu szkoleń zaopiniowanego przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Skierowanie na szkolenie organizowane w trybie grupowym następuje na podstawie planu szkoleń zaopiniowanego przez Powiatową Radę Zatrudnienia. R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym, grupowym lub w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej POSTANOWIENIA OGÓLNE Urząd inicjuje, organizuje

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PR.6360..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON

ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 26 czerwca 2014r. ZASADY FINASOWANIA SZKOLEŃ UPRAWNIONYM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ŚRODKÓW PFRON Finansowanie szkoleń uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 /2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z 22.01.2016r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z 22.01.2016r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 z 22.01.2016r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17 / 2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 6 czerwca 2014 ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 1 Udzielanie pożyczki na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne)

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 27 maja 2014 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ, FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, OKREŚLONYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH LUB TYTUŁÓW ZAWODOWYCH ORAZ KOSZTÓW UZYSKANIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU BONÓW SZKOLENIOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU BONÓW SZKOLENIOWYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU BONÓW SZKOLENIOWYCH Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE W ROKU 2013

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE W ROKU 2013 REGULAMIN SZKOLEŃ DLA BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE W ROKU 2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO DLA BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ,

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ, Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 27 lutego 2015 r. ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ, REALIZACJI BONÓW SZKOLENIOWYCH, FINANSOWANIA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

sporządzone przez pracodawcę oświadczenie o zamiarze powierzenia wnioskodawcy odpowiedniej pracy, po ukończeniu przez niego szkolenia;

sporządzone przez pracodawcę oświadczenie o zamiarze powierzenia wnioskodawcy odpowiedniej pracy, po ukończeniu przez niego szkolenia; Załącznik nr 1 REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI. I. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "CEL - ZATRUDNIENIE" PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.1 - ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

93-121 tel. sekretariat 42 253-15

93-121 tel. sekretariat 42 253-15 93-121 121Łódź,, ul. Częstochowska 40/52 tel. sekretariat 42 253-15 15-00, fax 42 676-29 29-45, www.puplodz.pl Jednorazowe środki na podjęcie działalno alności gospodarczej Powiatowy urząd pracy może przyznać

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną jest udzielane na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne)

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 3/015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku 09 z dnia 09 lutego 015 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (szkolenia indywidualne) I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko. Imię. 2. PESEL*. 3. Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny... 4. Telefon kontaktowy ( ważne) Adres e-mail. 5.

1. Nazwisko. Imię. 2. PESEL*. 3. Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny... 4. Telefon kontaktowy ( ważne) Adres e-mail. 5. Data złożenia wniosku. Nr wniosku. Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Wniosek uprawnionej osoby o sfinansowanie/dofinansowanie studiów podyplomowych Podstawa prawna: art. 42a ust. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z dnia 30.09.2014r. REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZASADY WYBORU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10 Zastępcy Dyrektora PUP z dnia 29.12.2010r. BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA STUDIA PODYPLOMOWE I FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Część I (wypełnia kandydat na szkolenie)* Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 1. Nazwisko Imię...... 2. PESEL..... Data i miejsce urodzenia 3. Seria i numer dowodu osobistego.......

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE Uwaga! Wypełnienie karty nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE GRUPOWE (z wypełnioną kartą zgłoszenia należy zgłaszać się osobiście w wyznaczonych dniach rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku. ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie art. 66n Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin, 081 745-18-15 081 745-18-17 REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 www.puplublin.pl e-mail: urzad@puplublin.pl Lublin, dn..20 r. WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Kwalifikowanie kandydatów na szkolenia i organizacja szkoleń dla osób uprawnionych odbywa się na podstawie: - Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ul. Przasnyska 77B, 06-200 Maków Mazowiecki, tel./faks (29) 717-27-82 e-mail: wama@praca.gov.pl, http://pupmakowmaz.bip.gov.pl..... (miejscowość i data) WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE Podstawa prawna: 1. Art. 66 k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Centrum Aktywizacji Zawodowej Załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania przez Starostę Stalowowolskiego z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych Nr wniosku... Data złożenia wniosku w PUP...., dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie ... Nowy Dwór Maz.,... (pieczątka PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: 1. Art. 66n ust.

Bardziej szczegółowo

Wypełnia osoba bezrobotna. 2. Adres zamieszkania i numer telefonu Nr domu nr mieszkania.

Wypełnia osoba bezrobotna. 2. Adres zamieszkania i numer telefonu Nr domu nr mieszkania. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice, tel. 913842934, fax. 913864506 e-mail: szkolenie@pupgryfice.pl ================================================================== WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

Niniejszy Regulamin opracowany został w oparciu o następujące akty prawne: do zarządzenia nr 3/2012 Dyrektora PUP w Tarnowskich Górach z dnia 09.02.2012 r. R E G U L A M I N FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Niniejszy Regulamin opracowany został w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM Podstawa prawna: 1/ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU POWIATU 95 200 Pabianice, ul. Waryńskiego 11, tel. (42) 22-54-200, fax. (42) 215-23-00 www.puppabianice.pl email: lopa@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Procedura organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE Procedura organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zadania związane z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne ZASADY PRZYZNAWANIA BONU STAŻOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bon stażowy przyznawany jest na podstawie art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki osoby bezrobotnej

Obowiązki osoby bezrobotnej 2013-05-17 08:45:34 Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki bezrobotnego 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ( aktualizacja 27.01.2015 r.) Podstawa prawna: - art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (025) 759 27 13, fax (025) 758 28 54 e-mail: caz@praca.powiatminski.pl, www.praca.powiatminski.pl Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, Kłobuck tel , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, Kłobuck tel , fax URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck tel. 34 317-15-68, fax. 34 317-13-45 www.pupklobuck.pl załącznik nr 2 do procedury WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 Oława, dnia... WNIOSEK o przyznanie Bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 Lesko, dnia.. / Nazwisko i Imię / / Adres zamieszkania / / Kod pocztowy / / PESEL / w przypadku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, działając na podstawie: I. Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM Podstawa prawna: 1/ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo