WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Projekt okładki: Marcin Jedynak Fotografie: zbiory własne autora Druk: Andrzej Block Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Wydanie IV Słupsk

3 Spis treści Wstęp Miejsce i zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym Podstawowe informacje o ustawie Prawo o ruchu drogowym Miejsce obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym Zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym Wybrane definicje ustawowe Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego Zasada ostroŝności Zasada ograniczonego zaufania Zasada hierarchii waŝności znaków i sygnałów drogowych Ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych Pytania kontrolne Wykaz fotografii Wykaz rycin Bibliografia

4 Ta strona jest pusta 4

5 Wstęp Lawinowy rozwój motoryzacji rodzi potrzebę zwiększenia przez Policję nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym. Podstawą do realizacji tego zadania jest m.in. dobra znajomość przepisów ruchu drogowego. Głównym źródłem przepisów prawnych dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa na drogach jest ustawa Prawo o ruchu drogowym, uchwalona 20 czerwca 1997 r. Od tamtego czasu wprowadzono do niej szereg poprawek i proces ten jest kontynuowany. Sama ustawa, jako akt prawny, jest napisana specyficznym językiem prawniczym, który nie zawsze jest w całości rozumiany przez zwykłego odbiorcę. Dotyczy to równieŝ młodych adeptów sztuki policyjnej. W celu przybliŝenia im tej problematyki, a zwłaszcza z myślą o słuchaczach kursów podstawowych Szkoły Policji w Słupsku w opracowaniu zawarto, mam nadzieję w sposób przystępny, treści pochodzące z ustawy Prawo o ruchu drogowym, będące wprowadzeniem do jej zasadniczych rozdziałów. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej z nich, zatytułowanej Miejsce i zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym, moŝna znaleźć podstawowe informacje dotyczące ustawy i jej budowy. Omówione są miejsca, w których ustawa obowiązuje, oraz przedmiot tej regulacji prawnej. W drugiej części omówione są wybrane definicje ustawowe, objęte programem nauczania kursu podstawowego. Zamiarem moim było przedstawienie tych definicji w sposób bardziej zrozumiały, taki, który pozwoli na szybsze ich przyswojenie. Policjanci pracujący na drodze muszą precyzyjnie posługiwać się obowiązującą nomenklaturą ustawową. Nie mogą np. mylić pojazdu samochodowego z samochodem osobowym, nie powinni uŝywać pojęcia pojazd osobowy, gdyŝ taki nie funkcjonuje w pojęciu prawnym. Trzecia część wyjaśnia trzy podstawowe zasady ruchu drogowego, czyli zasadę ostroŝności, zasadę ograniczonego zaufania oraz zasadę hierarchii waŝności znaków i sygnałów drogowych. Natomiast ostatnia część przedstawia ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych o obniŝonej sprawności ruchowej. Chodzi o moŝliwość niestosowania się przez te osoby do niektórych znaków drogowych. Taką moŝliwość daje specjalna karta parkingowa, którą wydaje starosta. Opracowanie uzupełniono ilustracjami, które przybliŝają omawianą problematykę. JeŜeli ta pozycja w jakikolwiek sposób ułatwi naukę podstaw ruchu drogowego, spełni nadzieje autora. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Miejsce i zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym 1.1. Podstawowe informacje o ustawie Prawo o ruchu drogowym Ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera podstawowe normy regulujące ruch pojazdów i innych uczestników ruchu na drogach. Niektórzy mylnie ją utoŝsamiają z kodeksem drogowym. Kodeks drogowy jest nazwą nieformalną i zawiera w sobie właśnie ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz akty wykonawcze do niej, czyli rozporządzenia. Prawo o ruchu drogowym składa się z siedmiu następujących działów, których tytuły sygnalizują treść: 1) Dział I Przepisy ogólne, 2) Dział II Ruch drogowy, 3) Dział III Pojazdy, 4) Dział IV Kierujący, 5) Dział V Kontrola ruchu drogowego, 6) Dział Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 7) Dział VI Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe. Działy (z wyjątkiem Va i VI) składają się z rozdziałów. Niektóre rozdziały w dziale II dzielą się jeszcze na oddziały. Konkretne zapisy prawne znajdują się w ponumerowanych artykułach, które mogą dzielić się na: 1) ustępy (cyfra arabska z kropką), 2) punkty (cyfra arabska z nawiasem okrągłym), 3) litery (mała litera z nawiasem okrągłym). Przykład: Art Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostroŝność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: 1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany: a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie (...). Przepis ten odczytujemy następująco: artykuł 30 ustęp 1 punkt 1 litera a. 7

8 1.2. Miejsce obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie obowiązuje wszędzie. Zakres jej obowiązywania jest ograniczony do takich miejsc, jak: 1) drogi publiczne, 2) strefy zamieszkania, 3) strefy ruchu 1. Dla pełniejszego zrozumienia miejsca obowiązywania ustawy niezbędne jest wyjaśnienie, co oznaczają pojęcia droga publiczna oraz strefa zamieszkania. Droga publiczna jest to droga zaliczona odpowiednią ustawą do jednej z kategorii dróg, z której moŝe korzystać kaŝdy zgodnie z jej przeznaczeniem. Istnieją cztery kategorie dróg: 1. Drogi krajowe (autostrady, drogi ekspresowe, drogi międzynarodowe, drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych, drogi dojazdowe do przejść granicznych, drogi alternatywne dla autostrad płatnych, drogi stanowiące ciągi obwodnicowe duŝych aglomeracji miejskich, drogi o znaczeniu obronnym). 2. Drogi wojewódzkie (stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do dróg krajowych). 3. Drogi powiatowe (stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i połączenia siedzib gmin między sobą, niezaliczone do dróg krajowych lub wojewódzkich). 4. Drogi gminne (drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg słuŝących miejscowym potrzebom). W terenie bardzo łatwo jest rozpoznać drogi krajowe i wojewódzkie po odpowiednim oznakowaniu tabliczkami. Numer na tabliczce oznacza numer drogi (ryc. 1 i 2). Drogi powiatowe i gminne takich oznaczeń nie mają. Ryc. 1. Znak z numerem drogi krajowej Ryc. 2. Znak z numerem drogi wojewódzkiej 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1. 8

9 Są moŝliwe ograniczenia dostępności drogi publicznej, np. po autostradzie mogą jeździć wszyscy poruszający się pojazdem samochodowym, który na równej i poziomej drodze moŝe rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h. Nie naleŝy utoŝsamiać drogi publicznej jedynie z drogą o nawierzchni twardej. Niektóre drogi, szczególnie gminne, mogą mieć nawierzchnię gruntową, a pomimo to są drogami publicznymi, np. drogi dojazdowe do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego. Pojęcie strefy zamieszkania zawarte jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jest to obszar, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Oznaczony jest znakami drogowymi (ryc. 3 i 4). NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, Ŝe w strefie zamieszkania są zarówno drogi publiczne, jak i niepubliczne. Oznacza to, Ŝe ustawa Prawo o ruchu drogowym, która ma moc prawną w strefie zamieszkania, obowiązuje na znajdujących się tam drogach publicznych i niepublicznych. Ryc. 3. i 4. Znaki drogowe Strefa zamieszkania i Koniec strefy zamieszkania Nowością, wprowadzoną do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest strefa ruchu. Dzieki temu rozszerza się zakres obowiązywania ustawy. Strefy ruchu są to obszary, gdzie co najmniej jedna droga jest drogą wewnętrzną, czyli niepubliczną. Granice strefy ruchu wyznaczone są znakami informacyjnymi Strefa ruchu i Koniec strefy ruchu (ryc. 4a i 4b). Właściciel terenu, który zdecyduje się na ustawienie tych znaków, doprowadzi do tego, Ŝe państwowe przepisy ruchu drogowego będą miały moc obowiązującą równieŝ na jego prywatnym obszarze, w granicach wyznaczonych strefą ruchu. Ryc. 5. i 6. Znaki drogowe Strefa ruchu i Koniec strefy ruchu. 9

10 Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie obowiązują na drodze niepublicznej. Drogi niepubliczne są to drogi, które nie są zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg publicznych (krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne), w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów uŝytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. Są to drogi wewnętrzne, które powinny być oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi (ryc. 5 i 6), w praktyce jednak róŝnie to bywa. Ryc. 7. i 8. Znaki drogowe Droga wewnętrzna i Koniec drogi wewnętrznej Na drogach niepublicznych (wewnętrznych) nie obowiązują zasady ruchu określone w ustawie, chyba Ŝe jest to niezbędne dla uniknięcia zagroŝenia bezpieczeństwa wszystkich osób, którzy tam się znajdują. Niestety, jak się wydaje, taki zapis ustawowy powoduje róŝne interpretacje, co takim zagroŝeniem jest, a co nie jest. Na przykład, czy osoba nieposiadająca uprawnień do kierowania samochodem cięŝarowym (prawa jazdy) moŝe na drodze wewnętrznej kierować tym pojazdem? Z formalnego punktu widzenia moŝe, jeŝeli nie będzie stanowiło to zagroŝenia dla innych. ZagroŜenie musi być realne, czyli musi wystąpić lub w kaŝdej chwili wystąpić moŝe. Nie moŝna jednak przyjmować takiego załoŝenia hipotetycznie (Ŝe zagroŝenie moŝe wystąpić ewentualnie). Stąd teŝ policjanci mogą reagować na niestosowanie ogólnych przepisów ustawy na drodze niepublicznej jedynie w przypadku stwierdzenia, Ŝe jakieś działanie uczestnika ruchu na tej drodze zagraŝa bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Jedynym wyjątkiem są drogi niepubliczne w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, gdzie w całej rozciągłości obowiązują zapisy ustawy. Podsumowaniem tych wywodów dotyczących miejsca obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym jest ryc

11 Ryc. 9. Miejsce obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym 1.3. Zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym Pozostaje do wyjaśnienia zakres obowiązywania ustawy, czyli co ona reguluje. Określa ona: 1) zasady ruchu pojazdów i innych uczestników ruchu (np. kierującego obowiązuje ruch prawostronny), 2) warunki, jakie muszą spełniać pojazdy, aby były dopuszczone do ruchu na drogach (np. pojazd musi być tak zbudowany, wyposaŝony i utrzymany, aby nie powodował nadmiernego hałasu), 3) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami (np. nie wymaga się uprawnień do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat), 4) wymagania w stosunku do innych niŝ kierujący uczestników ruchu (np. dziecko w wieku do 7 lat moŝe korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat), 5) zasady kontroli ruchu drogowego (np. policjant ma prawo sprawdzać stan techniczny pojazdu). Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wynikają przede wszystkim z rozwiązań porządkowych uwarunkowanych bezpieczeństwem. Wydają się racjonalne, więc ich poznanie powinno być oparte na zrozumieniu, a nie bezkrytycznym zapamiętywaniu. Ponadto naleŝy uwzględnić fakt, Ŝe ta ustawa jest jedną z najczęściej zmienianych, co powoduje, wbrew pozorom, m.in. niedoskonałość tych przepisów i jej aktów wykonawczych. Niektóre zapisy wymagają dość skomplikowanych powiązań prawnych i wywołują spory nawet wśród znawców tego prawa. Nic zatem dziwnego, Ŝe w tym zakresie jest teŝ bardzo obfite orzecznictwo Sądu NajwyŜszego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. 11

12 Dlatego bardzo istotne jest, aby policjanci znali Prawo o ruchu drogowym w dobrym stopniu i potrafili samodzielnie z niego korzystać. Muszą jednak pamiętać, Ŝe w sytuacjach wątpliwych nawet dla znawców nie moŝna wymagać od zwykłych uczestników ruchu drogowego tak biegłej znajomości prawa, które niejednokrotnie musi być praktycznie realizowane w ciągu kilku sekund. 2. Wybrane definicje ustawowe Niektóre akty prawne zawierają precyzyjnie objaśnione pojęcia (dla potrzeb tej regulacji prawnej). Definicje ustawowe wyjaśniają, jak naleŝy rozumieć dane wyraŝenie w sensie prawnym. Nie zawsze moŝe się to wydawać wytłumaczone logiczne, ale jest to swoista umowa pojęciowa na potrzeby danego aktu prawnego. Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 2 zawiera 58 definicji, natomiast program nauczania kursu podstawowego wymaga, aby policjant na tym poziomie szkolenia znał tylko wybrane pojęcia. Istotą nauki powinno być zrozumienie, co definicje zawierają oraz w jaki sposób wyjaśniają tłumaczone wyraŝenia. Droga wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. 1. Definicja drogi składa się z trzech elementów: 1) co jest potrzebne do istnienia drogi? pas terenu, pewien obszar (podłu- Ŝny), na którym droga istnieje, 2) jakie są jej elementy składowe? jezdnia, pobocze, chodnik, droga dla pieszych, droga dla rowerów, torowisko pojazdów szynowych (najczęściej tramwajów), ale tylko takie, które znajduje się w obrębie tego wydzielonego pasa terenu, 3) do czego słuŝy droga? zarówno do ruchu, jak i postoju pojazdów, do ruchu pieszych oraz jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt gospodarskich. 2. Elementy składowe drogi mogą być komponowane dowolnie. Dla istnienia drogi wystarczy, Ŝe wystąpi tylko jeden z tych elementów, np. droga dla rowerów. 3. Najczęściej spotykanymi modelami są drogi składające się z jezdni i poboczy lub jezdni i chodników. 4. W skład jednej drogi mogą wchodzić nawet dwie jezdnie (droga dwujezdniowa). Wówczas jezdnie przeznaczone są do ruchu w przeciwnych kierunkach. 12

13 Fot. 1. Droga jednojezdniowa z chodnikami Fot. 2. Droga dwujezdniowa z pasem rozdzielającym Fot. 3. Jezdnia z poboczem asfaltowym Fot. 4. Jezdnia i droga dla rowerów Fot. 5. Droga z jezdnią bez poboczy Fot. 6. Jezdnia i utwardzone pobocza 13

14 Fot. 7. Droga z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię Fot. 8. Droga z torowiskiem tramwajowym wyodrębnionym z jezdni Ustawa obowiązuje na drogach, czyli jeŝeli w treści ustawy nie jest wskazywana droga, to naleŝy pamiętać, Ŝe dany przepis obowiązuje właśnie na drodze. JeŜeli ustawodawca chciał wskazać inny element drogi lub element występujący poza nią, to wyraźnie to określa w treści przepisu, np. art. 14 pkt 4: Zabrania się (...) przebiegania przez jezdnię [pogrubienie autora]; art. 33 ust. 5 pkt 1: Korzystanie z chodnika [pogrubienie autora] lub drogi dla pieszych [pogrubienie autora] przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem ( ). Droga twarda droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeŝeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi. 1. W ustawie Prawo o ruchu drogowym występują dwa rodzaje dróg: drogi twarde oraz drogi gruntowe. Podział ten niesie za sobą określone skutki prawne, np. wyjeŝdŝający z drogi gruntowej na drogę twardą jest włączającym się do ruchu, a w związku z tym jest zobowiązany zachować szczególną ostroŝność oraz ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. 2. Droga twarda, zgodnie z logiką, powinna mieć twardą nawierzchnię. Ustawa wymienia konkretne rodzaje tej nawierzchni: asfaltowa, betonowa, kostkowa, klinkierowa, z kostki brukowej, płyty betonowe lub kamienno-betonowe. 3. Umownie, dla potrzeb jedynie tej ustawy, nie będzie drogą twardą droga wykonana z jednego z powyŝszych rodzajów nawierzchni, jeŝeli jej długość nie przekracza 20 m. Zatem, według ustawy, droga o nawierzchni twardej, ale nieprzekraczająca 20 m długości jest drogą gruntową. Droga dla rowerów droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. 1. Droga dla rowerów moŝe być osobną drogą. MoŜe teŝ wchodzić w skład drogi jako jej część składowa (np. część chodnika, część jezdni). 14

15 2. Droga dla rowerów jest drogą o ściśle określonym przeznaczeniu. Mogą poruszać się po niej rowery, ale jedynie jednośladowe. Rowery wielośladowe muszą poruszać się po jezdni. Fot. 9. Droga dla rowerów wydzielona z jezdni Fot. 10. Droga dla rowerów samoistna Początek i koniec drogi dla rowerów określają znaki drogowe C 13 Droga dla rowerów i C 13a Koniec drogi dla rowerów. Ryc. 10. i 11. Znaki drogowe nakazu Droga dla rowerów i Koniec drogi dla rowerów Jezdnia część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. 1. Jezdnia jest jedną z części składowych drogi. 2. Jezdnia jest przeznaczona jedynie do ruchu pojazdów. Pas ruchu kaŝdy z podłuŝnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. 1. Pas ruchu jest częścią jezdni. 2. KaŜdy pas ruchu jest podłuŝną częścią jezdni. 3. Szerokość pasa ruchu wyznacza szerokość pojazdów wielośladowych, które się po nim poruszają. Nie jest problemem wskazanie pasów ruchu, jeŝeli są one wyznaczone poziomymi znakami drogowymi. JeŜeli takich znaków na 15

16 jezdni nie ma pasy ruchu naleŝy sobie wyobrazić. Generalnie najszerszy pojazd dopuszczony do ruchu na drodze nie moŝe przekraczać 3 m. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe maksymalna szerokość pasa ruchu wynosi do 3 m. Ryc. 12. Droga z wyznaczonymi pasami ruchu Ryc. 13. Droga bez wyznaczonych pasów ruchu Pobocze część drogi przyległa do jezdni, która moŝe być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. 1. Pobocze jest częścią drogi. 2. Pobocze ma konkretne przeznaczenie, słuŝy do: 1) ruchu niektórych pojazdów, 2) jazdy wierzchem, 3) pędzenia zwierząt. 3. Poboczem mogą poruszać się takŝe niektóre pojazdy (rowery, motorowery, pojazdy zaprzęgowe, wózki ręczne). 4. Pobocze słuŝy równieŝ do postoju pojazdów. Chodnik część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 1. Chodnik jest częścią drogi. 2. Chodnik słuŝy do ruchu pieszych. SkrzyŜowanie przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej: z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze twardej, z drogą wewnętrzną. 16

17 Ryc. 14. SkrzyŜowanie 1. SkrzyŜowanie jest to przecięcie się dróg: 1) w jednym poziomie, 2) wyposaŝonych w jezdnię. Warunkami niezbędnymi do istnienia skrzyŝowania są zatem przecinające się w jednym miejscu drogi, które muszą być obowiązkowo wyposaŝone w jezdnię. Drogi te muszą przeciąć się w jednym poziomie. Estakada (tzw. skrzyŝowanie wielopoziomowe), pomimo przecinania się dróg, nie jest skrzyŝowaniem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ryc. 15. SkrzyŜowanie z drogą dwujezdniową 2. Powierzchnię skrzyŝowania stanowi część wspólna przecinających się dróg. Kształt skrzyŝowania zaleŝy od tego, w jaki sposób przetną się drogi. 3. Wyjątkowo nie są skrzyŝowaniem pomimo przecinania się na jednym poziomie dróg wyposaŝonych w jezdnię: 1) przecięcia się dróg twardych z drogą gruntową, 17

18 2) przecięcia się dróg twardych z drogami dojazdowymi do obiektów przydroŝnych (np. stacji benzynowych, barów, moteli). Ryc. 16. Przecięcie się drogi z drogami Ryc. 17. Przecięcie się drogi z drogą dojazdowymi do obiektów przydroŝnych dojazdową do obiektu przydroŝnego oraz skrzyŝowania nie ma z drogą wojewódzką skrzyŝowanie jest Te dwa wyjątki są bardzo waŝne ze względu na skutki prawne. Skoro nie są to skrzyŝowania, to nie obowiązują w tym miejscu przepisy dotyczące skrzyŝowań, np. na takim przecięciu się dróg nie będzie odwołane ograniczenie prędkości, wyznaczone wcześniej stojącym znakiem drogowym. 4. Przecięcie się drogi z torowiskiem pojazdów szynowych nie jest skrzyŝowaniem. Torowisko znajdujące się na drodze nie jest jezdnią (patrz definicja jezdni). Droga z torowiskiem nie posiada jezdni i stąd jej przecięcie z drogą w taką jezdnię wyposaŝoną nie moŝe być traktowane jako skrzyŝowanie. 5. SkrzyŜowania mogą być oznakowane (ryc. 16) lub nie. Ryc. 18. Znaki ostrzegawcze o skrzyŝowaniach 18

19 Przejście dla pieszych powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Fot. 11. Przejście dla pieszych 1. Jezdnia jest przeznaczona do ruchu pojazdów, jest jednak potrzeba, aby piesi mogli jezdnię przekraczać. Dla zapewnienia im maksimum bezpieczeństwa przy przechodzeniu przez jezdnię tworzy się specjalne miejsce zwane przejściem dla pieszych. Takie miejsca wyznaczone są równieŝ na drogach dla rowerów oraz torowiskach. Przejście dla pieszych jest wydzieloną częścią jezdni (drogi dla rowerów, torowiska), która słuŝy do przechodzenia pieszych na drugą stronę. 2. Przejście dla pieszych obowiązkowo musi być oznakowane znakami drogowymi (fot. 11). Obszar zabudowany obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. 1. Obszar zabudowany jest to teren ograniczony znakami drogowymi Obszar zabudowany i Koniec obszaru zabudowanego. Ryc. 19. i 20. Znaki drogowe Obszar zabudowany i Koniec obszaru zabudowanego 19

20 Strefa zamieszkania obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. 1. Strefa zamieszkania jest to teren ograniczony znakami drogowymi Strefa zamieszkania oraz Koniec strefy zamieszkania. 2. W strefie zamieszkania mogą się znajdować zarówno drogi publiczne, jak i niepubliczne. Na całym obszarze strefy zamieszkania obowiązują zasady ruchu drogowego określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 3. Strefę zamieszkania od obszaru zabudowanego (oprócz innych znaków wyznaczających ten teren) róŝni to, Ŝe w strefie obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego: 1) prędkość ograniczona jest do 20 km/h, 2) parkować moŝna tylko na oznakowanych parkingach, 3) piesi mogą korzystać z jezdni i mają na niej pierwszeństwo przed nadjeŝdŝającymi pojazdami. Ponadto, kierujący wyjeŝdŝający ze strefy zamieszkania jest włączającym się do ruchu. Strefa ruchu obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na którym wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. 1. Strefa ruchu, podobnie jak obszar zabudowany oraz strefa zamieszkania, jest obszarem, którego granice wyznaczają odpowiednie znaki drogowe. W tym przypadku są to znaki Strefa ruchu i Koniec strefy ruchu. 2. W strefie ruchu musi być co najmniej jedna droga wewnętrzna. Uczestnik ruchu pieszy, kierujący, a takŝe inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. 1. Osobą, która uczestniczy w ruchu drogowym, jest kaŝdy człowiek znajdujący się na drodze. Nie ma tu znaczenia, czy znajduje się w pojeździe, czy teŝ poza nim, wystarczy, Ŝe przebywa na drodze. 2. Na pojeździe znajdują się osoby przewoŝone na motocyklu, na przyczepie itp. 3. Osoby nieuczestniczące w ruchu drogowym, a znajdujące się na drodze, czyli osoby wykonujące tam określone prace lub inne czynności (np. policjant kierujący ruchem) nie są zaliczane do uczestników ruchu. Pieszy osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uwaŝa się równieŝ osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a takŝe osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. 1. Pieszym jest kaŝda osoba, która znajduje się poza pojazdem na drodze. 20

21 2. Wyjątkiem, podobnie jak w przypadku uczestników ruchu, są osoby znajdujące się na drodze, ale wykonujące tam określone prace lub inne czynności (np. robotnik naprawiający na jezdni awarię instalacji wodociągowej). 3. Ustawa precyzuje takŝe tych pieszych, których ruch na drodze związany jest z pojazdami. I tak, pieszym jest kaŝdy, kto na drodze prowadzi (idąc) lub pcha: 1) rower, 2) motorower, 3) motocykl, 4) wózek dziecięcy, 5) wózek podręczny, 6) wózek inwalidzki (niezaleŝnie od tego, czy siedzi na nim inwalida, czy nie). Ponadto pieszym jest: 1) inwalida jadący na wózku inwalidzkim, 2) rowerzysta (dziecko) w wieku do lat 10 poruszający się rowerem, ale pod opieką osoby dorosłej. Wszystkie wyŝej wymienione osoby muszą poruszać się po drodze zgodnie z zasadami ruchu pieszych. Kolumna pieszych zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. 1. Kolumną jest grupa osób pieszych. Muszą oni jednak iść w uporządkowanym szyku. 2. Istotnym elementem kolumny jest to, Ŝe musi ona być prowadzona przez osobę mającą władzę nad prowadzoną grupą. Kierujący osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a takŝe osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. 1. Kierującym jest osoba, która decyduje o kierunku poruszania się: 1) pojazdu (samego lub z przyczepą, albo naczepą), 2) kolumny pieszych, 3) konia podczas jazdy wierzchem, 4) zwierząt gospodarskich pędzonych pojedynczo lub w stadzie (np. krów, owiec, koni). 2. Samo kierowanie pojazdem decyduje o tym, Ŝe osoba taka jest kierującym. Nie musi do tego być spełniony wymóg posiadania uprawnień do kierowania tym pojazdem (np. osoba kierująca samochodem osobowym, nie posiadająca prawa jazdy, jest kierującym; osoba kierująca samochodem osobowym, posiadająca jedynie prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, jest kierującym). 21

22 Kierowca osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym. 1. Kierowcą jest osoba, która ma uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Dokumentem potwierdzającym posiadanie takich uprawnień jest prawo jazdy dowolnej kategorii. 2. Uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym powstają w chwili otrzymania pierwszego prawa jazdy z wydziału komunikacji starostwa (lub urzędu miejskiego w miastach na prawach powiatu grodzkiego). 3. Osoba posiadająca wydane prawo jazdy jest kierowcą: 1) doŝywotnio, jeŝeli prawo jazdy zostało wydane bezterminowo, 2) do określonej daty, jeŝeli prawo jazdy zostało wydane z określeniem terminu waŝności, 3) do momentu wydania przez odpowiedni wydział komunikacji decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym (w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo o ruchu drogowym). 4. Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest kierowcą niezaleŝnie od tego, czy posiada przy sobie prawo jazdy, czy nie. Szczególna ostroŝność ostroŝność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umoŝliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. 1. Szczególna ostroŝność to ostroŝność wzmoŝona ze względu na występujące na drodze sytuacje znacznego zagroŝenia bezpieczeństwa. 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje wszystkich uczestników ruchu oraz inne osoby znajdujące się na drodze (np. robotników malujących na jezdni znaki poziome) do zachowania ostroŝności. 3. Szczególna ostroŝność jest wymagana w sytuacjach, które są ściśle określone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym, np. zobowiązany do jej zachowania jest pieszy przechodzący przez jezdnię, kierujący zbliŝający się do skrzy- Ŝowania. 4. Szczególna ostroŝność, w odróŝnieniu od zwykłej ostroŝności, obliguje do wzmoŝenia czujności do maksimum, tak aby w danej sytuacji móc odpowiednio wcześnie skutecznie zareagować. Ustąpienie pierwszeństwa powstrzymanie się od ruchu, jeŝeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. 1. W sytuacji ruchu kolizyjnego uczestników ruchu drogowego ustawa Prawo o ruchu drogowym określa, który z nich ma pierwszeństwo przejazdu lub przejścia. Pierwszeństwo przejazdu określają równieŝ znaki drogowe: A 7 Ustąp pierwszeństwa, B 20 Stop, D 1 Droga z pierwszeństwem, od A 6a do A 6c skrzyŝowania z drogą podporządkowaną, A 6d i A 6e wloty drogi jednokierunkowej, B 31 Pierwszeństwo dla 22

23 nadjeŝdŝających z przeciwka, D 5 Pierwszeństwo na zwęŝonym odcinku jezdni. Uczestnik ruchu jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa, nawet poprzez zatrzymanie się, jeŝeli jest to konieczne. 2. Nieustąpienie pierwszeństwa następuje, gdy: 1) kierującego pojazdem (w sytuacji, gdy ma pierwszeństwo) zmusi się do: a) niezamierzonej zmiany kierunku jazdy, b) niezamierzonej zmiany pasa ruchu, c) niezamierzonej istotnej zmiany prędkości, która moŝe prowadzić nawet do zatrzymania pojazdu (typowe w takiej sytuacji jest gwałtowne przyhamowanie lub nawet gwałtowne ostre hamowanie w celu zatrzymania pojazdu), 2) pieszego (w sytuacji, gdy ma pierwszeństwo) zmusi się do: a) niezamierzonego zatrzymania się, b) niezamierzonego zwolnienia kroku, c) niezamierzonego przyspieszenia kroku. Niedostateczna widoczność widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a takŝe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu. 1. Niedostateczna widoczność, czyli niezbyt dobra widoczność, występuje zawsze w nocy (od zmierzchu do świtu). 2. Niedostateczna widoczność moŝe występować równieŝ w dzień (od świtu do zmierzchu), jeŝeli coś ją ogranicza, czyli gdy występują warunki zmniejszonej przejrzystości powietrza. Mogą to być niekorzystne warunki atmosferyczne (np. mgła, śnieŝyca) lub inne czynniki powodujące ograniczenie widoczności (np. zadymienie obszaru drogi przez osobę wypalającą trawy w pobliŝu drogi). Ryc. 21. i 22. Niedostateczna widoczność 23

24 Wymijanie przejeŝdŝanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. 1. Wymijaniem jest wzajemne poruszanie się w przeciwnych kierunkach pojazdów lub uczestników ruchu (pieszych). 2. Kierujący moŝe wymijać innego kierującego lub pieszego. 3. Pieszy moŝe wymijać kierującego lub innego pieszego. Ryc. 23. Wymijanie Omijanie przejeŝdŝanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. 1. Omijaniem jest poruszanie się kierującego lub pieszego obok znajdującego się na drodze obiektu (np. stojącego pojazdu, odgrodzonego miejsca robót drogowych). 2. Kierujący moŝe omijać stojący pojazd, stojącego pieszego lub przeszkodę na drodze. 3. Pieszy moŝe omijać stojący pojazd, stojącego pieszego lub przeszkodę na drodze. 24

25 Ryc. 24. Omijanie Wyprzedzanie przejeŝdŝanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. 1. Wyprzedzanie polega na przejechaniu lub przejściu obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. 2. Kierujący moŝe wyprzedzać innego kierującego lub pieszego. 3. Pieszy moŝe wyprzedzać kierującego (np. pojazdem zaprzęgowym) lub innego pieszego. Ryc. 25. Wyprzedzanie 25

26 Zatrzymanie pojazdu unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłuŝej niŝ 1 minutę, oraz kaŝde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Ryc. 26. Schemat definicji zatrzymania pojazdu 1. Pojęcie zatrzymania występuje w trzech postaciach: 1) unieruchomienie pojazdu wynikające z własnej woli kierującego (nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego), jeŝeli trwa nie dłuŝej niŝ 1 minutę (np. kierujący zatrzymał pojazd na chwilę, aby zapytać przechodnia o drogę i trwało to 40 sekund), 2) unieruchomienie pojazdu wynikające z przepisów ruchu drogowego bez względu na czas trwania tego unieruchomienia (np. oczekiwanie przez kierującego na zmianę na sygnalizatorze świetlnym sygnału na zielony, trwające nawet ponad 1 minutę), 3) unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków ruchu drogowego bez względu na czas trwania tego unieruchomienia (np. zator na drodze trwający nawet ponad 1 minutę). 2. Zatrzymanie pojazdu następuje niezaleŝnie od tego, czy kierujący jest w pojeździe, czy go opuścił. 3. Zatrzymanie pojazdu następuje niezaleŝnie od tego, czy podczas trwania zatrzymania silnik pojazdu był uruchomiony, czy wyłączony. Postój unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłuŝej niŝ 1 minutę. 1. Postojem jest unieruchomienie pojazdu z własnej woli kierującego, trwające ponad 1 minutę (np. kierujący zatrzymał pojazd na chwilę, aby zapytać przechodnia o drogę i trwało to 1 minutę i 15 sekund). 2. Postój pojazdu następuje niezaleŝnie od tego, czy kierujący jest w pojeździe, czy go opuścił. 3. Postój pojazdu następuje niezaleŝnie od tego, czy podczas trwania postoju silnik pojazdu był uruchomiony, czy wyłączony. 26

27 Pojazd środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. 1. Pojazd jest urządzeniem, które słuŝy specjalnie do tego, aby poruszać się po drodze. 2. Ustawa rozróŝnia dwa takie urządzenia: 1) środki transportu przeznaczone do poruszania się po drodze (np. rower, pojazd zaprzęgowy, samochód osobowy, samochód cięŝarowy, autobus), 2) maszyny lub urządzenia przystosowane do poruszania się po drodze (np. samobieŝny dźwig, kombajn zboŝowy, wózek inwalidzki napędzany silnikiem elektrycznym). Pojazd silnikowy pojazd wyposaŝony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. 1. Pojazd silnikowy jest pojazdem wyposaŝonym w silnik, który stanowi jego napęd. 2. Umownie, na potrzeby tej ustawy, z kategorii pojazdów silnikowych zostały wyłączone dwa rodzaje pojazdów, które są wyposaŝone w silnik: 1) motorowery, 2) tramwaje. Pojazd samochodowy pojazd silnikowy, którego konstrukcja umoŝliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 1. Pojazd samochodowy jest takim pojazdem silnikowym, który samodzielnie na równej drodze jest w stanie rozwinąć prędkość ponad 25 km/h. 2. Umownie, na potrzeby tej ustawy, z kategorii pojazdów samochodowych zostały wyłączone pojazdy silnikowe, które samodzielnie na równej drodze są w stanie osiągnąć prędkość ponad 25 km/h ciągniki rolnicze. Pojazd uprzywilejowany pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje równieŝ pojazdy jadące w kolumnie, w której na początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. 1. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd, który spełnia jednocześnie trzy warunki: 1) wysyła niebieskie sygnały świetlne, 2) wysyła sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, 3) ma włączone światła mijania lub światła drogowe. 2. Pojazd uprzywilejowany (np. radiowóz policyjny) nie musi być oznakowany. Wystarczy, Ŝe spełnia wymogi opisane w pkt 1. 27

28 3. Definicja nie precyzuje, jaki pojazd moŝe być pojazdem uprzywilejowanym. Poprzez uŝycie słowa pojazd wskazuje, Ŝe chodzi o wszelkie pojazdy, czyli np. rower lub nawet pojazd zaprzęgowy. Doprecyzowanie znajduje się dopiero w art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym musi to być pojazd samochodowy. 4. Za pojazd uprzywilejowany uwaŝa się równieŝ kolumnę pojazdów uprzywilejowanych. Musi ona jednak spełniać warunek: na jej początku i na jej końcu muszą znajdować się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowe czerwone światło błyskowe. 5. Pojazdy w środku kolumny pojazdów uprzywilejowanych nie muszą wysyłać niebieskich sygnałów świetlnych oraz sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie. Ryc. 27. Kolumna pojazdów uprzywilejowanych Samochód osobowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niŝ 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagaŝu. 1. Samochód osobowy (nie pojazd osobowy!) jest pojazdem samochodowym, w którym moŝna przewozić nie więcej niŝ 9 osób, wliczając kierowcę. SłuŜy do przewozu osób. W pojeździe tym moŝe być przewoŝony bagaŝ. 2. O zaliczeniu pojazdu do kategorii samochodów osobowych decyduje liczba miejsc, określona w dowodzie rejestracyjnym, a nie liczba osób aktualnie jadących w pojeździe lub liczba osób, którą da się upchnąć wewnątrz pojazdu. Autobus pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niŝ 9 osób łącznie z kierowcą. 1. Autobus to pojazd samochodowy, który przeznaczony jest do przewoŝenia więcej niŝ 9 osób, wliczając kierowcę. 2. O zaliczeniu pojazdu do autobusów decyduje liczba miejsc, określona w dowodzie rejestracyjnym, a nie liczba osób aktualnie jadących w pojeździe lub liczba osób, którą da się upchnąć wewnątrz pojazdu. 28

29 Samochód cięŝarowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje równieŝ samochód cięŝarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. 1. Definicja wyróŝnia dwa rodzaje samochodu cięŝarowego. Jest to pojazd samochodowy: 1) przeznaczony do przewozu ładunków (towarów), 2) przeznaczony do przewozu ładunków oraz osób w liczbie od 4 do 9, wliczając kierowcę. Ryc. 28. Rodzaje pojazdów Motocykl pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem wielośladowy. 1. Motocyklem moŝe być tylko jednośladowy pojazd samochodowy. 2. Jedynym wyjątkiem od powyŝszej reguły jest motocykl z bocznym wózkiem. Wówczas moŝe on być wielośladowy. 29

30 Motorower pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. 1. Motorower musi spełniać trzy podstawowe wymogi: 1) musi być napędzany silnikiem spalinowym, 2) ten silnik spalinowy nie moŝe mieć pojemności skokowej większej niŝ 50 cm 3, 3) jego konstrukcja nie moŝe pozwalać na przekraczanie prędkości 45 km/h. 2. Przekroczenie wielkości określonych w pkt 2 i 3 decyduje o tym, Ŝe będzie to juŝ motocykl. 3. Liczba śladów pozostawianych przez motorower nie ma znaczenia, gdyŝ moŝe to być pojazd zarówno jedno-, jak i wielośladowy. Rower pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. 1. Rower jest to pojazd, który jest napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. 2. Liczba śladów pozostawianych przez rower nie ma znaczenia, gdyŝ moŝe to być pojazd zarówno jedno-, jak i wielośladowy. Zespół pojazdów pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania. 1. Zespół pojazdów to pojazd ciągnący z przyczepą (np. samochód cięŝarowy z przyczepą, samochód osobowy z przyczepą kempingową) lub naczepą (np. ciągnik siodłowy z naczepą). 2. Nie jest zespołem pojazdów pojazd ciągnący na holu inny pojazd. 3. Zespół pojazdów ciągnięty przez pojazd silnikowy (z wyjątkiem ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieŝnego) moŝe składać się maksymalnie z dwóch pojazdów (pojazd ciągnący i pojazd ciągniony). JeŜeli zestaw jest ciągnięty przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieŝny, zespół pojazdów moŝe składać się maksymalnie z trzech pojazdów (pojazd ciągnący i dwa pojazdy ciągnione). Fot. 12. Zespół pojazdów złoŝony z samochodu cięŝarowego i przyczepy Fot. 13. Zespół pojazdów złoŝony z ciągnika siodłowego i naczepy 30

31 Masa własna masa pojazdu z jego normalnym wyposaŝeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. 1. Masa własna pojazdu to cięŝar samego pojazdu. CięŜar tego pojazdu stanowi równieŝ waga jego wyposaŝenia oraz wszelkich płynów eksploatacyjnych, ale bez cięŝaru kierującego. Ryc. 29. Masa własna pojazdu Dopuszczalna ładowność największa masa ładunku i osób, jaką moŝe przewozić pojazd, która stanowi róŝnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu. 1. Dopuszczalna ładowność to największy cięŝar, jaki jest moŝliwy (zgodnie z warunkami technicznymi), aby moŝna było go załadować na pojazd. 2. Przekroczenie dopuszczalnej ładowności jest wykroczeniem. Ryc. 30. Dopuszczalna ładowność pojazdu Dopuszczalna masa całkowita największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciąŝonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. 1. Dopuszczalna masa całkowita (popularnie zwana dmc) to największy cięŝar, który moŝe osiągnąć pojazd na drodze. 31

32 2. Inaczej ujmując, moŝna stwierdzić, Ŝe dopuszczalna masa całkowita jest sumą masy własnej pojazdu oraz jego dopuszczalnej ładowności (dmc = mw + dł). 3. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej jest wykroczeniem. Ryc. 31. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu Rzeczywista masa całkowita masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób. 1. Rzeczywista masa całkowita to aktualny cięŝar pojazdu (w danej chwili). 2. Rzeczywista masa całkowita moŝe być równa dopuszczalnej masie całkowitej lub mniejsza od niej. 3. Rzeczywista masa całkowita pojazdu przekraczająca dopuszczalną masę całkowitą powoduje przeładowanie pojazdu ponad dopuszczalną miarę i jest wykroczeniem. 3. Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego 3.1. Zasada ostroŝności Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostroŝność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostroŝność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagroŝenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się równieŝ zaniechanie. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliŝu drogi, jeŝeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie. 32

33 KaŜdy uczestnik ruchu oraz wszyscy, którzy znajdują się na drodze, zobowiązani są do zachowania ostroŝności. Najlepsze przepisy nie są w stanie przewidzieć sytuacji niespodziewanych. Przez ostroŝność naleŝy rozumieć takie zachowanie, które obiektywnie w danej sytuacji jest niezbędne dla uniknięcia zagroŝenia bezpieczeństwa. Sposób takiego zachowania wyznacza rozsądek. Osobą nieostroŝną będzie człowiek, który nie zachował naleŝytej uwagi, jaką zachowałby człowiek rozsądny i rozwaŝny. W niektórych sytuacjach, związanych z większym niŝ przeciętne niebezpieczeństwem, naleŝy zachować szczególną ostroŝność (patrz Wybrane definicje ustawowe). W odróŝnieniu od zwykłej ostroŝności sytuacje, w których naleŝy zachować szczególną ostroŝność, są ściśle określone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Szczególną ostroŝność musi zachować: 1) pieszy przechodzący przez jezdnię, 2) pieszy przechodzący przez torowisko, 3) kierujący przy włączaniu się do ruchu, 4) kierujący, zmieniając kierunek jazdy, 5) kierujący, zmieniając pas ruchu, 6) kierujący podczas cofania, 7) kierujący podczas wyprzedzania, 8) kierujący podczas zbliŝania się do skrzyŝowania, 9) kierujący podczas zbliŝania się do przejścia dla pieszych, 10) kierujący podczas przejeŝdŝania obok wyznaczonego przystanku tramwajowego, nieznajdującego się na chodniku, 11) kierujący, zbliŝając się do przejazdu dla rowerzystów, 12) kierujący podczas zbliŝania się do przejazdu kolejowego oraz podczas przejeŝdŝania przez ten przejazd, 13) kierujący podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, 14) kierujący rowerem, korzystający z drogi dla rowerów i pieszych, 15) kierujący rowerem, korzystający z chodnika lub drogi dla pieszych, 16) kierujący pojazdem uprzywilejowanym w trakcie niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych, 17) kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, w trakcie niestosowania się do przepisów jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz zatrzymaniu i postoju, 18) kierujący podczas przejeŝdŝania obok pojazdu nauki jazdy, jadący za nim lub podczas przeprowadzania egzaminu państwowego, 19) kierujący omijający pojazd, z którego wysiada lub do którego wsiada zorganizowana grupa dzieci lub młodzieŝy, 20) kierujący podczas przejeŝdŝania obok autobusu szkolnego, 33

34 21) kierujący podczas omijania pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej, 22) kierujący po minięciu znaku ostrzegawczego. Zasada ostroŝności obowiązuje równieŝ w pobliŝu drogi, jeŝeli jej stosowanie miałoby wpływ na bezpieczeństwo lub porządek ruchu na drodze (np. pozostawienie poza drogą samochodu z włączonymi reflektorami świateł drogowych, które oślepiają jadących po drodze) Zasada ograniczonego zaufania Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, Ŝe inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba Ŝe okoliczności wskazują na moŝliwość odmiennego ich zachowania. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dzięki takiemu obowiązkowi mają oni oraz inne osoby znajdujące się na drodze prawo przypuszczać, Ŝe wszyscy będą się do tych przepisów stosować. MoŜna przyjąć, Ŝe osoby znajdujące się na drodze powinny wzajemnie obdarzać się zaufaniem. Nie moŝe być to jednak zaufanie bezgraniczne. Są sytuacje, których przebieg i okoliczności im towarzyszące wskazują, Ŝe jakiś uczestnik ruchu nie zamierza stosować się do obowiązujących przepisów. DostrzeŜenie takiego niebezpieczeństwa wynika z konkretnego spostrzegania sytuacji, popartego doświadczeniem Ŝyciowym. Konkretnym wyznacznikiem niewłaściwego zachowania moŝe być jawne i dostrzegalne niestosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego (np. dziecko wbiegające za piłką na jezdnię skupia się na złapaniu piłki i nie obserwuje ruchu pojazdów na jezdni). Kierujący przewidując moŝliwość zaistnienia niebezpieczeństwa na drodze, musi podjąć środki niezbędne do jego uniknięcia (np. poprzez ograniczenie prędkości, przygotowanie się do hamowania) Zasada hierarchii waŝności znaków i sygnałów drogowych Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niŝ nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. 2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. 3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. 34

35 Oprócz ogólnych norm, zapewniających porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, są jeszcze urządzenia techniczne (w postaci sygnalizacji świetlnej lub znaków drogowych) oraz uprawnione osoby, które wskazują uczestnikom ruchu właściwy sposób zachowania. KaŜdy uczestnik ruchu oraz inne osoby znajdujące się na drodze są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych przez te urządzenia i osoby. Dyspozycje, do których muszą stosować się uczestnicy ruchu, mogą zatem pochodzić z czterech źródeł: 1) poleceń lub sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem bądź jego kontrolowania, 2) sygnałów świetlnych, 3) znaków drogowych, 4) przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. PoniewaŜ z dyspozycji wydawanych przez róŝne urządzenia techniczne, osoby uprawnione oraz ogólne zasady ruchu drogowego moŝe wynikać róŝny sposób zachowania uczestników ruchu, wprowadzono tzw. hierarchię waŝności znaków i sygnałów drogowych. Określa ona kolejność, w jakiej naleŝy się stosować do róŝnych dyspozycji (tzw. zbieg dyspozycji). Polecenia i sygnały wydawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do wykonywania kontroli drogowej mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi, i tak kierujący pojazdem widząc policjanta kierującego ruchem na skrzyŝowaniu z sygnalizacją świetlną, jest zobowiązany stosować się do sygnałów podawanych przez policjanta, a nie sygnałów sygnalizacji świetlnej, np. kierujący pojazdem widząc policjanta, który podaje mu sygnał do zatrzymania pojazdu w miejscu, w którym obowiązuje znak Zakaz zatrzymywania się, jest zobowiązany zastosować się do polecenia policjanta. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed następującymi znakami, które wskazują na pierwszeństwo przejazdu lub jego brak: 1) A 7 Ustąp pierwszeństwa, 2) B 20 Stop, 3) D 1 Pierwszeństwo przejazdu. Tabliczki wskazujące przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu są integralną częścią znaków wymienionych powyŝej. Sygnalizacja świetlna nie wyklucza obowiązywania innych znaków, np. zielony sygnał sygnalizacji nie uniewaŝnia zakazu skrętu w lewo wskazanego znakiem zakazu (B 21). Przedstawione zasady ustawiają hierarchię waŝności obowiązywania znaków i sygnałów drogowych. Na czele, na szczycie tej drabiny, znajdują się polecenia lub sygnały osób uprawnionych do kierowania ruchem bądź jego kontrolowania, potem kolejno: sygnały świetlne, znaki drogowe oraz przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (ryc. 30). 35

36 Ryc. 32. Hierarchia waŝności znaków i sygnałów drogowych 4. Ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna o obniŝonej sprawności ruchowej (inwalida narządów ruchu), która kieruje pojazdem samochodowym, korzysta z pewnych ułatwień w ruchu drogowym. Z takich samych ułatwień korzystają równieŝ: 1) kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną o obniŝonej sprawności ruchowej, 2) pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Potwierdzeniem nabycia tych uprawnień jest karta parkingowa, którą wydaje starosta (patrz ryc. 31 i 32). Ryc. 33. i 34. Wzór karty parkingowej (format A-5) awers i rewers 36

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Podstawowe pojęcia. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Podstawowe pojęcia Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO.

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi publiczne to drogi, z której może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami. Drogi wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady ruchu drogowego.

Ogólne zasady ruchu drogowego. Ogólne zasady ruchu drogowego. NajwaŜniejsze pojęcia uŝywane w Kodeksie Ruchu Drogowego. Zasada ruchu prawostronnego Art. 16 KRD Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Kierujący pojazdem, korzystając

Bardziej szczegółowo

Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach

Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach 1 LEKCJA 1 TEMAT: Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 DEFINICJE Definicje użyte w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym: 1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na czerwiec 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym KODEKS DROGOWY Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...13 Dział II. Ruch drogowy...22 Rozdział 1. Zasady ogólne...22 Rozdział 2. Ruch pieszych...30

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego.

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego. 1. 1. Elementy drogi 2. Podstawowe pojęcia 3. Uczestnicy ruchu drogowego 4. Przepisy regulujące zasady ruchu drogowego Kodeks drogowy, Prawo o ruchu drogowym http://www.rodmos.pl/doc/kodeks.pdf 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara. Redaktor prowadzący: Roman Rudnik. Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska

Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara. Redaktor prowadzący: Roman Rudnik. Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska KODEKS DROGOWY Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks drogowy Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi publiczne to drogi, z której może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami. Drogi wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na czerwiec 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: Przepisy ogólne PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa: 1. 2. 3. 4. zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2015 AUDYT 2.2b (2015) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.)

kwiecień 2015 AUDYT 2.2b (2015) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) Przepisy: Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) AUDYT 2.2b (2015) Biuro Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mgr inż. Marcin HAŁUSZCZAK Gdańsk, kwiecień 2015 r. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

PORADNIK dla ucznia starającego się o kartę rowerową

PORADNIK dla ucznia starającego się o kartę rowerową Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego PORADNIK dla ucznia starającego się o kartę rowerową Obowiązkowe wyposażenie roweru - co najmniej jeden skutecznie działający hamulec; - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

D-1 Droga z pierwszeństwem.

D-1 Droga z pierwszeństwem. D-1 Droga z pierwszeństwem. T - 6a Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.

USTAWA. z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY KOMENDA STOŁECZNA POLICJI WYDZIAŁ PREWENCJI TO CZY DROGA JEST BEZPIECZNA, ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE! ZNAJOMOŚĆ I RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Kierujący rowerem zbliŝając się do miejsca postoju autobusu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190,

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne 1 z 78 Dz.U.2005.108.908 2005.06.23 zm. przen. Dz.U.2005.90.757 2005.08.12 zm. przen. Dz.U.2005.25.202 2005.08.22 zm. przen. Dz.U.2005.90.756 2005.10.04 zm. Dz.U.2005.179.1486 2005.10.05 zm. Dz.U.2005.180.1494

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dla ubiegających się o kartę rowerową.

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dla ubiegających się o kartę rowerową. Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dla ubiegających się o kartę rowerową. 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/125 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Pierwszeństwo przejazdu Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem lub pieszego jest to powstrzymanie się od ruchu jeżeli ruch ten mógłby zmusić

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym USTAWA Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) stan prawny z dnia 17.04.2007 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/100 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Sebastian Szmigielski Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515

USTAWA. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 98 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 98 poz USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot

Bardziej szczegółowo

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami UZUPEŁNIENIE 3 do 4. wydania książki Zbigniew Drexlera Mały kodeks drogowy z objaśnieniami Po nowelizacjach przepisów będących materią niniejszej książki dokonanych w 2010 roku i uwzględnionych w uzupełnieniach

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Prawo o ruchu drogowym 12 z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 5a)

droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 5a) Dz.U.2005.108.908 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 3 2012-10-19 zm. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. Dz.U.2011.30.151 art. 125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013

Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 19. wydanie Stan prawny na 7 maja 2013 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3849 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo