zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania."

Transkrypt

1 Odpowiedzi Organizatora postępowania na pytania Wykonawców do treści Zaproszenia w postepowaniu GKP/SYS/0087/2014, którego przedmiotem jest Budowa prywatnej chmury obliczeniowej. 1. Pytanie Wykonawcy Jaki rodzaj obciążenia Zamawiający zamierza uruchamiać na projektowanym rozwiązaniu? Jakie są wymagania dotyczące systemów operacyjnych? Organizator postępowania nie przewiduje udzielania informacji technicznych na tym etapie postępowania. Organizator postępowania oczekuje, że Wykonawca wybierze rozwiązanie w zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. 2. Pytanie Wykonawcy Jaki jest szacunkowy podział ( ilościowy ) wg. docelowych systemów operacyjnych MS Windows/Linux/UNIX? Organizator postępowania nie przewiduje udzielania informacji technicznych na tym etapie postępowania. Organizator postępowania oczekuje, że Wykonawca wybierze rozwiązanie w zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. 3. Pytanie Wykonawcy Czy zamawiający zamierza wykorzystać posiadane licencje wirtualizacyjne i systemów operacyjnych do budowy rozwiązania. Jeśli tak, to jakie? Organizator postępowania nie przewiduje udzielania informacji technicznych na tym etapie postępowania. Organizator postępowania oczekuje, że Wykonawca wybierze rozwiązanie w zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. 4. Pytanie Wykonawcy Czy zamawiający zamierza wykorzystać posiadane komponenty sprzętowe (np. sieć LAN) do budowy rozwiązania. Jeśli tak, to jakie? Organizator postępowania nie przewiduje udzielania informacji technicznych na tym etapie postępowania. Organizator postępowania oczekuje, że Wykonawca wybierze rozwiązanie w

2 zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. 5. Pytanie Wykonawcy W punkcie 4.4.d jest prawdopodobnie błąd w opisie słownym kwoty polisy ubezpieczenia. słownie: pięć milionów tysięcy zł. Proszę o potwierdzenie poprawnej kwoty. Prawidłowe brzmienie punktu 4.4.d to "Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszej niż złotych na jeden wypadek ubezpieczeniowy (słownie: pięć milionów zł)" 6. Pytanie Wykonawcy Wymogi dotyczące referencji opisane w pkt 4.4.h odnoszą się do przedstawienia projektów o wartości 3 mln zł w zakresie OGÓLNYCH usług i dostaw w obszarze infrastruktury IT. Z kolei wymagania w tabelach we wniosku mówią tylko o projektach w zakresie dostaw rozwiązań chmury obliczeniowej. Czy jako nadrzędny należy przyjąć wymóg projektów wyłącznie związanych z chmurą obliczeniową? Czy celowe jest poinformować o projektach o wymaganej skali ale nie związanych z chmurą obliczeniową? Czy wpłynie to na wyższą ocenę oferenta?. W ogłoszeniu Organizator postępowania zdefiniował dwa wymogi w zakresie doświadczenia. Pierwszy wymóg, traktowany jako warunek udziału w postępowaniu (oceniany według formuły spełnia / nie spełnia ) określony w punkcie 4.1.b.i. W wymaganiu tym nie ma zawężenia zakresu realizowanych projektów jedynie do chmury obliczeniowej. Dla spełnienie tego wymogu Wykonawca musi przedstawić dokumeny opisane w punkcie 4.4.h. Drugim warunekiem jest przedstawienie przez Wykonawcę wykazu projektów wykonanych w ostatnich trzech latach spełniających wymagania opisane w punkcie 5 załącznika nr 1. Dokumenty przekazane wraz z wykazem projektów (karta projektu) będą oceniane zgodnie z pkt. 8.1.a) Zaproszenia. Oprócz potwierdzenia wykonania każdego z projektów Wykonawca dla każdego z nich musi wypełnić tabele z punktu 6 załącznika nr 1. Wykonawca może do spełnienia wymagania wskazanego w pkt 4.1.b.i Zapytania oraz do oceny doświadczenia w zakresie (chmura obliczeniowa, cloud, orchiestracja, IaaS, PaaS, SaaS, infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa, oprogramowanie jako usługa, przetwarzania w chmurze) wskazać te same projekty. Organizator postępowania dopuszcza przedstawienie "autoreferencji" w formie oświadczenia dla potwierdzenia wymagania wskazanego w pkt 4.1.b.i. Do potwierdzenia realizacji projektu wykazanego do oceny Organizator postępowania wymaga aby Wykonawca przedstawił pismo potwierdzające zakres dostawy wystawione i podpisane przez Producenta Wiodącej Technologii dostarczonej w ramach projektu lub jego przedstawiciela w Polsce.

3 7. Pytanie Wykonawcy Czy w kolejnych etapach postępowania, po szczegółowym zapoznaniu się z wymaganiami SIWZ, istnieje możliwość zmiany technologii wiodącej? Nie. Wykonawca składając wniosek zobowiązuje się do (punkt 1 Załącznika nr1) "SKŁADAMY niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu zawierający wykaz projektów zrealizowanych w oparciu o następującą Wiodącą Technologię (nazwa Producenta oraz nazwa produktu)... i zobowiązujemy się złożyć Ofertę wstępną oraz ostateczną w oparciu o tę Wiodącą Technologię w przypadku dopuszczenia nas do udziału w postępowaniu. 8. Pytanie Wykonawcy Czy potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na poziomie 5 mln zł, musi być przedstawione teraz tzn. na etapie składania wniosków o dopuszczenie do postepowania? Czy na tym etapie wystarczające byłoby przedstawienie poświadczenia ze strony ubezpieczyciela, iż w razie potrzeby (kwalifikacja do kolejnego etapu) wartość aktualnego ubezpieczenia zostanie podniesiona do wymaganej kwoty? Dodam iż na co dzień posługujemy się polisą o wartości większej niż 3 mln zł (w załączniku aktualny wzór polisy, która byłaby powiększona do poziomu 5 mln zł). Organizator postępowania wymaga aby na dzień składania wniosków Wykonawca posiadał polisę OC o wartości minimum 5 mln zł. 9. Pytanie Wykonawcy W punkcie 1 w załączniku nr 1 do zaproszenia do udziału w postępowaniu na Budowę prywatnej chmury obliczeniowej Zamawiający wymaga zobowiązania się do złożenia oferty wstępnej i ostatecznej w oparciu o Wiodącą Technologię. Na etapie składania wniosku Wykonawca, nie znając dokładnego zakresu i warunków realizacji, nie jest w stanie ocenić czy będzie w ogóle w stanie złożyć ofertę w dalszej części postępowania, a co za tym idzie nie może już na tym etapie zobowiązać się do złożenia jakiejkolwiek oferty. W związku z tym, oraz rozumiejąc, że intencją Zamawiającego w ramach tego zapisu mogło być zobowiązanie się Wykonawcy, iż w przypadku gdy będzie składał ofertę wstępną lub ostateczną, to wówczas w tej ofercie zaoferuje wskazaną we wniosku Wiodącą Technologię zwracamy się z pytaniem - czy wskazany zapis ma być rozumiany w ten sposób, że Wykonawca ma się zobowiązać, iż w przypadku składania oferty wstępnej lub ostatecznej zaoferuje w tej ofercie wskazaną w swoim wniosku Wiodącą Technologię? Intencją zapisu nie było zobowiązanie składających Wniosek do złożenia ofert wstępnych i ostatecznych. Organizator postępowania oczekuje zobowiązania, że Wykonawca składający

4 Wniosek oparty o Wiodącą Technologię w przypadku składania oferty wstępnej i ostatecznej przygotuje te oferty o wskazaną we Wniosku Wiodącą Technologię. 10. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej określona została definicja Informacji poufnej. W związku z tym, iż definicja ta nie odnosi się do informacji ujawnianych w związku z projektem określonym w punkcie 1) tego załącznika, zwracamy się z pytaniem, czy definicja ta obejmuje swym zakresem wyłącznie informacje ujawniane w związku z projektem wskazanym w punkcie 1) tego załącznika, czyli jak rozumiemy postępowaniem na Budowę prywatnej chmury obliczeniowej, czy też ma ona mieć szerszy zakres? Jeśli definicja ta ma mieć szerszy zakres, wówczas prosimy o jego precyzyjne określenie. Definicja odnosi się do postępowania zakupowego prowadzonego pod nazwą "Budowa prywatnej chmury obliczeniowej. 11. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 4) zawarte jest odesłanie do punktu c). W załączniku tym nie ma takiego punktu, w związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż w powyższym zapisie mowa jest o odesłaniu do punktu 3) powyżej. Pkt. 4) winien brzmieć "Obowiązki Strony Otrzymującej, o których mowa w punkcie 3) powyżej, nie dotyczą informacji które są:" 12. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 4) podpunkt II wskazano, iż postanowień umowy nie stosuje się do informacji uzyskanych od osób trzecich bez ograniczeń w zakresie korzystania z nich lub dalszego ujawniania. Takie podejście nie wydaje się prawidłowe z uwagi na to, że jeśli Strona uzyskała daną informację od osoby trzeciej i jest zobowiązana do zachowania jej poufności to taka informacja również powinna być wyłączona z przedmiotowej umowy. Wynika to z tego, że objęcie tej informacji dwoma różnymi umowami poufności doprowadzi do sytuacji, w której z danej informacji nie da się w praktyce korzystać. Dla przykładu objęcie takiej informacji również przedmiotową umową prowadziło będzie do tego, że dana Strona zgodnie z punktem 3) podpunkt III i IV załącznika nr 5 była by zobowiązana do zaprzestania korzystania z danej informacji w celach innych niż wskazanych w przedmiotowym załączniku, a zatem także w celach w jakich dotychczas mogła z danej informacji korzystać. W związku z powyższym zwracamy się z

5 pytaniem czy Zamawiający dopuszcza usunięcie ze wskazanego zapisu sformułowania bez ograniczeń w zakresie korzystania z nich lub dalszego ujawniania? Organizator postępowania nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 13. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 4) podpunkt IV wskazano, iż postanowień umowy nie stosuje się do informacji ujawnionych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa lub decyzjami wskazanych w zapisie organów. W związku z tym, że ujawnienie informacji we wskazanych wypadkach nie powinno wpływać na dalsze traktowanie danej informacji jako Informacji Poufnej w pozostałym zakresie i w odniesieniu do innych podmiotów, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie tego postanowienia z punktu 4) do odrębnego punktu i nadanie mu brzmienia, iż dana Strona jest uprawniona do ujawnienia danej Informacji Poufnej na żądanie sądu, organu administracji publicznej lub w innym przypadku gdy obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa? Organizator Postępowania nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu. 14. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 4) podpunkt IV wskazano, iż postanowień umowy nie stosuje się do informacji ujawnionych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa lub decyzjami wskazanych w zapisie organów. W związku z brzmieniem tego punktu zwracamy się z pytaniem, czy poprzez inne organy, o którym mowa w tym zapisie rozumiane mają być organy, które są uprawnione do żądania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa? Tak. 15. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 4) podpunkt IV wskazano, iż Strona Otrzymująca zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia Strony Ujawniającej o istnieniu obowiązku ujawnienia danej informacji. Mając na uwadze fakt, iż w części przypadków takie powiadomienie mogłoby stanowić naruszenie przepisów prawa nakładających na Stronę Otrzymującą obowiązki zachowania tajemnicy o toczącym się postępowaniu i treści udzielanych wyjaśnień, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z punktu 4) podpunkt IV sformułowania o istnieniu takiego obowiązku Strona Otrzymująca zawiadomi natychmiast Stronę Ujawniającą?

6 Pkt. 4) podpunkt IV. przyjmuje brzmienie: "ujawniane, w związku z obowiązkiem przewidzianym przepisami prawa, wyrokiem sądu albo decyzją organu administracji publicznej lub jakiegokolwiek innego organu, którego decyzje są ostateczne i wiążące Stronę Otrzymującą; o istnieniu takiego obowiązku Strona Otrzymująca zawiadomi natychmiast Stronę Ujawniającą chyba że, będzie to stanowiło naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub" 16. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 4) podpunkt V wskazano, iż postanowień umowy nie stosuje się do informacji ujawnionych osobie trzeciej za zgodą Strony Ujawniającej. W tym kontekście zwrócić należy uwagę, iż zgoda na ujawnienie Informacji Poufnej osobie trzeciej nie powinna wpływać na obowiązki dalszego zachowania tej informacji w poufności w odniesieniu do nieobjętych zgodą osób trzecich. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z punktu 4) podpunktu V? Było by to tym bardziej uzasadnione, iż zgoda o której mowa w tym zapisie może być udzielona nawet w przypadku braku takiego uregulowania w treści umowy o poufności. Organizator postępowania nie wyraża zgody na wykreślenie. 17. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 6) wskazano iż Strona Otrzymująca nie nabywa licencji do Informacji Poufnych. W tym kontekście prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca, który w rozumieniu tego załącznika będzie także Stroną Otrzymującą, jest uprawniony o korzystania z dokumentów przekazywanych mu przez Zamawiającego w toku postępowania w zakresie w jakim będzie to potrzebne do uczestnictwa w postępowaniu, przygotowania oferty wstępnej i oferty ostatecznej a także do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej. Organizator postępowania potwierdza, że Wykonawca będzie uprawniony do korzystania z dokumentów przekazywanych w trakcie postepowania zakupowego w zakresie w jakim będzie to potrzebne do uczestnictwa w postępowaniu, przygotowania oferty wstępnej i oferty ostatecznej a także do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej. 18. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 8) określone zostały obowiązki związane ze zwrotem nośników. W tym

7 kontekście zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wskazane postanowienia dotyczą nośników otrzymanych od Strony Ujawniającej, które znajdują się w posiadaniu Strony Otrzymującej? Zdaniem Organizatora postępowania zapis z punktu 8) mówi o zwrocie nośników otrzymanych od Strony Ujawniającej, a niszczenie dotyczy jakichkolwiek nośników na których zostały zapisane informacje poufne przekazane przez Stronę Ujawniającą. 19. Pytanie Wykonawcy obliczeniowej w punkcie 8) określone zostały obowiązki związane ze zwrotem nośników. Mając na uwadze fakt, iż Strona Otrzymująca w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych powinna dysponować przynajmniej jedną kopią otrzymanych informacji zwracamy się z pytaniem czy niezależnie od postanowień punktu 8) Strona Otrzymująca uprawniona będzie do zachowania jednego egzemplarza danego nośnika z Informacjami Poufnymi na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ewentualnych postępowań sądowych? Organizator postępowania nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie. 20. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie załącznika nr 5 do zaproszenia do udziału w postępowaniu na Budowę prywatnej chmury obliczeniowej o zapis: Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron jest ograniczona do strat rzeczywistych do kwoty PLN.? Organizator postępowania nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności. Umowa stanowiąca załącznik nr 5 jest zobowiązaniem do zachowania poufności na etapie wstępnym postepowania. Organizator postępowania będzie wymagał zawarcia bardziej szczegółowej umowy wraz z umową na realizację zamówienia. 21. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie załącznika nr 5 do zaproszenia do udziału w postępowaniu na Budowę prywatnej chmury obliczeniowej o zapis: jest uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnych swoim podwykonawcom w zakresie w jakim to jest potrzebne do uczestnictwa w postępowaniu, przygotowania oferty wstępnej i oferty ostatecznej a także do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej, a także podmiotom w ramach swojej grupy kapitałowej.?

8 Organizator postępowania dopuszcza rozszerzenia zapisów umowy o zachowaniu poufności o zapis jest uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnych swoim podwykonawcom w zakresie w jakim to jest potrzebne do uczestnictwa w postępowaniu, przygotowania oferty wstępnej i oferty ostatecznej a także do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej, a także podmiotom w ramach swojej grupy kapitałowej." 22. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiając, aby dopuścić Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie Zamówienia do kolejnego etapu postępowania, wymaga od Wykonawcy przedłożenia w przedmiocie potwierdzenia faktu posiadania wiedzy i doświadczenia dokumentów, o których mowa wyłącznie w pkt 4.1 b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie jest koniecznym wykazanie spełnienia warunków zamieszczonych w UWAGACH pod tabelą znajdującą się na stronie 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? W ogłoszeniu Organizator postępowania zdefiniował dwa wymogi w zakresie doświadczenia. Pierwszy wymóg, traktowany jako warunek udziału w postępowaniu (oceniany według formuły spełnia / nie spełnia ) określony w punkcie 4.1.b.i. W wymaganiu tym nie ma zawężenia zakresu realizowanych projektów jedynie do chmury obliczeniowej. Dla spełnienie tego wymogu Wykonawca musi przedstawić dokumeny opisane w punkcie 4.4.h. Drugim warunekiem jest przedstawienie przez Wykonawcę wykazu projektów wykonanych w ostatnich trzech latach spełniających wymagania opisane w punkcie 5 załącznika nr 1. Dokumenty przekazane wraz z wykazem projektów (karta projektu) będą oceniane zgodnie z pkt. 8.1.a) Zaproszenia. Oprócz potwierdzenia wykonania każdego z projektów Wykonawca dla każdego z nich musi wypełnić tabele z punktu 6 załącznika nr 1. Wykonawca może do spełnienia wymagania wskazanego w pkt 4.1.b.i Zapytania oraz do oceny doświadczenia w zakresie (chmura obliczeniowa, cloud, orchiestracja, IaaS, PaaS, SaaS, infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa, oprogramowanie jako usługa, przetwarzania w chmurze) wskazać te same projekty. Organizator postępowania dopuszcza przedstawienie "autoreferencji" w formie oświadczenia dla potwierdzenia wymagania wskazanego w pkt 4.1.b.i. Do potwierdzenia realizacji projektu wykazanego do oceny Organizator postępowania wymaga aby Wykonawca przedstawił pismo potwierdzające zakres dostawy wystawione i podpisane przez Producenta Wiodącej Technologii dostarczonej w ramach projektu lub jego przedstawiciela w Polsce. 23. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie w stosunku do przedstawionej referencji obejmującej swym zakresem kompletną dostawę sprzętu IT, usługi wdrożenie oraz oprogramowanie wirtualizacyjne pochodzące od producenta oferowanej Wiodącej Technologii, która nie zawiera dodatkowego oprogramowania i usług w zakresie orchiestracji i automatyzacji?

9 Projekty tego typu w wymaganej przez Zamawiającego skali określonej poprzez zdefiniowaną wartość projektu w wysokości zł netto wymagają wykwalifikowanego zespołu inżynierów, co potwierdza kompetencję w zakresie wdrażania dużych środowisk wirtualizacyjnych. Środowiska chmury prywatnej w znaczniej większości przypadków wdrażane są na sprzęcie już posiadanym i wykorzystywanym w infrastrukturze Klienta, w związku z czym kłopotliwym jest dostarczenie referencji dokładnie pokrywającej wymagania projektowe z toczonym postępowaniu PGE Systemy (zawierającym zarówno sprzęt jak i usługi oraz oprogramowanie do automatyzacji czy orchiestracji zasobów chmury prywatnej). NIE. W ogłoszeniu Organizator postępowania zdefiniował dwa wymogi w zakresie doświadczenia. Pierwszy wymóg, traktowany jako warunek udziału w postępowaniu (oceniany według formuły spełnia / nie spełnia ) określony w punkcie 4.1.b.i. W wymaganiu tym nie ma zawężenia zakresu realizowanych projektów jedynie do chmury obliczeniowej. Dla spełnienie tego wymogu Wykonawca musi przedstawić dokumeny opisane w punkcie 4.4.h. Drugim warunekiem jest przedstawienie przez Wykonawcę wykazu projektów wykonanych w ostatnich trzech latach spełniających wymagania opisane w punkcie 5 załącznika nr 1. Dokumenty przekazane wraz z wykazem projektów (karta projektu) będą oceniane zgodnie z pkt. 8.1.a) Zaproszenia. Oprócz potwierdzenia wykonania każdego z projektów Wykonawca dla każdego z nich musi wypełnić tabele z punktu 6 załącznika nr 1. Wykonawca może do spełnienia wymagania wskazanego w pkt 4.1.b.i Zapytania oraz do oceny doświadczenia w zakresie (chmura obliczeniowa, cloud, orchiestracja, IaaS, PaaS, SaaS, infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa, oprogramowanie jako usługa, przetwarzania w chmurze) wskazać te same projekty. Organizator postępowania dopuszcza przedstawienie "autoreferencji" w formie oświadczenia dla potwierdzenia wymagania wskazanego w pkt 4.1.b.i. Do potwierdzenia realizacji projektu wykazanego do oceny Organizator postępowania wymaga aby Wykonawca przedstawił pismo potwierdzające zakres dostawy wystawione i podpisane przez Producenta Wiodącej Technologii dostarczonej w ramach projektu lub jego przedstawiciela w Polsce. 24. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców występujących w ramach konsorcjum? Tak. 25. Pytanie Wykonawcy Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał referencje lub pozytywne protokoły odbioru, o których mowa w pkt 4.4. h) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, także podmiotów trzecich lub producenta Technologii Wiodącej, na podstawie ich pisemnego

10 potwierdzenia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, zdolności finansowych lub ekonomicznych? Organizator postępowania dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców jednak do spełninienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca nie może posługiwać się doświadczeniem podmiotów trezcich w tym podwykonawców. Organizator postępowania dopuszcza złożenie wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum). 26. Pytanie Wykonawcy W jakiej formie należy przekazać informację dotyczącą certyfikatów i doświadczenia a podlegającą ocenie? Czy wystarczająca jest forma opisowa z wymienieniem posiadanych tytułów i doświadczeń (wymóg pkt. 8.1b)? Czy wystarczające jest wypełnienie tabeli w pkt. 7 Wniosku? Organizator postępowania wymaga aby wykaz osób zawierał informacje w zakresie certyfikatów i doświadczenia poszczególnych członków zespołu zgodnie z tabelą pkt. 7 Wniosku. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przekazanych wraz z Wnioskiem, na każdym etapie postępowania.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo