Regulamin Programu Zostań Ambasadorką Face & Body Institute. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Zostań Ambasadorką Face & Body Institute. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Zostań Ambasadorką Face & Body Institute 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Programie Zostań Ambasadorką FBI zwanym dalej Programem. 2. Organizatorem Programu jest Face & Body Institute Sp z o.o.; ul. Starowiślna 4/1; Kraków NIP Program organizowany jest na terytorium małopolski za pośrednictwem Internetu. 3. Program Zostań Ambasadorką FBI zostanie przeprowadzony w terminie od do Program będzie się odbywał w V etapach: Etap I Rekrutacja - przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń do udziału w Programie (od do ) Etap II Wybór 7 Ambasadorek FBI i przygotowanie planu zabiegów (od do ) Etap III Aktywność Ambasadorek FBI, poprzez poddanie się zabiegom likwidującym problem estetyczny, ocenianie i promowanie Programu oraz zabiegów ( ) Etap IV Wybór najaktywniejszej Ambasadorki FBI i przekazanie nagrody specjalnej ( ) Etap V Finał Programu Uczestnictwa w Programie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nikt, oprócz Organizatora, nie może przenosić na inne osoby. 6. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 7. Ambasadorki nie mają prawa do scedowania zabiegów na inną osobę. 8. Osoby nie wywiązujące się z podstawowych założeń tego regulaminu zostaną usunięte z Programu, a na ich miejsce zostaną wprowadzone nowe osoby. 2 Etapy Programu Etap I Rekrutacja - przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń do udziału w Programie 1. Swoje uczestnictwo mogą zgłosić osoby, które: 1.1. Prowadzą swój profil w statusie publiczny na portalu społecznościowym albo prowadzą bloga, którego tematyka dotyczy kosmetyki lub rozwoju osobistego, life style, lub innego kobiecego tematu 1.2 Nie są zatrudnione w gabinecie kosmetycznym, klinice lub SPA 1.3. Są aktywne i zainteresowane kosmetyką lub medycyną estetyczną i jednocześnie chcą rozwiązać swój urodowy problem. 2. W celu dokonania zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi zgłoszenie na adres: wraz z wypowiedzią motywującą chęć udziału w Programie. 3. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać: - Odpowiedź na pytanie dlaczego to właśnie dana osoba powinna zostać Ambasadorką FBI - Dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres , - Link do prowadzonego profilu na serwisie społecznościowym, bloga, www

2 - zgłoszenie wraz ze zdjęciem oraz informacją jaki problem urodowy chce rozwiązać 4. Po poprawnym zgłoszeniu zostanie wysłana mailowo ankieta lub zaproszenie na spotkanie do Instytutu Face & Body 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, jeśli nie spełnia ono wymagań określonych w Regulaminie, bez podania przyczyny. 6. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od do Etap II Wybór Ambasadorek FBI 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wytypuje grupę 7 Ambasadorek FBI, których lista będzie sukcesywnie publikowana w czasie obowiązywania II etapu na facebooku Face & Body Institute, a do wybranych osób zostanie wysłany mail informujący o kwalifikacji do II etapu. 2. Ambasadorki FBI otrzymają zaproszenie na profesjonalną konsultację kosmetologiczno medyczną, po której zostanie dobrany odpowiedni cykl zabiegów 3. W ramach programu Ambasadorki FBI otrzymają: - tytuł Ambasadorki FBI - profesjonalną pełną konsultację kosmetologiczno- medyczną - serię zabiegów, zgodną z planem zabiegowym (załącznik nr 4), pomagających rozwiązać urodowy problem. - najaktywniejsza Ambasadorka FBI zostanie dodatkowo nagrodzona nagrodą specjalną Etap III aktywność Ambasadorek FBI 1. Ambasadorki FBI poprzez udział w Programie zobowiązują się: - zrealizować w pełni plan zabiegowy ustalony na profesjonalnej konsultacji kosmetologicznomedycznej, którego treść stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu. - opublikować informację o otrzymanym tytule Ambasadorki FBI na profilu FB - zmienić zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle na logo Ambasadorki FBI na swoim profilu i blogu, przez cały czas trwania Programu - umieszczać dziesięć wpisów tygodniowo z udziału w Programie, na swoim profilu facebook, na prowadzonym blogu medyczne-fbi.pl lub portalach kosmetycznych wskazanych przez Organizatora - na bieżąco pisać bloga minimum 2-3 wpisy w tygodniu - wystawiać komentarze na profilu facebook owym Face & Body Institute dotyczących opinii o przetestowanych zabiegach i wrażeniach z pobytu w Face & Body- mile widziane indywidualne sposoby promowania marki - brać udział w sesjach zdjęciowych prezentujących efektywność zabiegów oraz publikowanie zdjęć - brać czynny udział w planowanych wydarzeniach i Eventach organizowanych przez Face & Body Institute oraz publikowanie relacji z tych wydarzeń - brać udział w szkoleniu wstępnym oraz kolejnych szkoleniach organizowanych przez Instytut Face & Body (2 razy w miesiącu) - podpisać zgodę na udostępnienie wizerunku załącznik nr 1 - zachęcać znajomych i przyjaciół do wstawiania komentarzy, udostępniania wpisów oraz linków dotyczących swojego udziału w Programie - przesyłania tygodniowych raportów z linkami naprowadzającymi na wstawione komentarze i opinie (potwierdzające aktywność Ambasadorki FBI) - uczestniczyć w indywidualnej sesji coachingowej (max.1h) termin ustalony indywidualnie

3 - uczestniczyć w 6 warsztatach rozwojowo coachingowych (3h) w dniach: 23.08, 6.09, 20.09, 11.10, i 15.11, prowadzonych przez p. Olgę Świderską z Self Corner - harmonogram załącznik nr 3 - polubić profil Self Corner, komentować i udostępniać pojawiające się posty - umieszczać opinie na portalach wskazanych przez Organizatora (znany lekarz, fora internetowe) - komentować i udostępniać na Facebook u notki z bloga Etap IV Wybór najaktywniejszej Ambasadorki FBI - podsumowanie przesłanych raportów wraz z oceną regularności - podsumowanie pozostałych aktywności (udział w wydarzeniach) - podsumowanie inwencji własnej i kreatywności w działaniach własnych Etap V finał Programu i nagrody na Gali Finałowej wyłoniona zostanie najaktywniejsza Ambasadorka FBI, która zostanie nagrodzona nagrodą specjalną o wartości 750,00 zł w skład której wchodzi: Seria wybranych zabiegów lub Day Spa dla dwojga w Face & Body Institute - w zależności od preferencji Zwycięzcy. 3 Zobowiązania Organizatora Organizator zobowiązuje się do: - rozwiązania problemu urodowego wybranej Ambasadorki FBI z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy, zgodnego z procedurami medycznymi oraz wykonywaniem sztuki - kwota przeznaczona na rozwiązanie problemu urodowego każdej Ambasadorki FBI nie będzie ograniczona i może osiągnąć wartość kilkunastu tysięcy złotych - wykonywania sesji zdjęciowych w sposób szanujący godność oraz komfort Ambasadorek FBI - zapewnienia zespołu wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy będą się opiekowali Ambasadorkami FBI podczas Programu - zorganizowania cyklu warsztatów rozwojowo-coachingowych, wspierających proces zmiany 4 Postępowanie reklamacyjne 1. Każdemu uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji do Programu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje należy przesyłać listownie pod adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z dopiskiem: Reklamacja Zostań Ambasadorką FBI. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, przyczynę reklamacji oraz podpis. 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji lub mailem. 4. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o przesyłce wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Programu danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie. 5 Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne

4 bezpośrednio od Organizatorów, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestników, w szczególności za zmianę danych osobowych. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu komputerowego, z którego korzystał będzie Uczestnik. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie terminów rejestracji. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Serwisu. 6. W przypadku niewywiązania się z warunków wskazanych w 2 etap III, Organizator ma prawo do wystawienia faktury Vat za wykonane zabiegi wskazane w 2 w etapie II. Oświadczenie o wykonanych zabiegach wraz z wartością stanowi załącznik nr 2 6 Przetwarzanie danych osobowych 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników uzyskanych w ramach Programu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora Programu w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Programu oraz w celu zamieszczenia tych danych na liście, która zostanie opublikowana na fanpage u Face & Body. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia. 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów Programu jest Organizator. 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu. 7 Postanowienia końcowe 1.Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie 2. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Programu oraz jej poszczególnych etapów bez podania przyczyny, ale po wcześniejszym zawiadomieniu Uczestników Programu za pośrednictwem fanpage FBI na portalu Facebook 4. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przekazywania informacji na temat Programu i konkursów organizowanych przez Face & Body Institute 5. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem

5 Załącznik nr 1 Kraków, dnia... OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU Ja, niżej podpisany/a..., zamieszkały/a w... przy ul...., wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne utrwalanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie i obróbkę mojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii i nagrań filmowych przez Face&Body Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 4/1, Kraków, wyłącznie w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez nią działalnością, za pośrednictwem dowolnego medium, bez konieczności każdorazowego jej zatwierdzania. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji jak: wykorzystanie mojego wizerunku w prasie, telewizji oraz przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe. Wykorzystanie mojego wizerunku na stronie internetowej, w tym na stronach internetowych Face&Body Institute sp. z o.o. oraz na portalu społecznościowym Facebook. Zamieszczenie mojego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych spółki Face&Body Institute sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, iż zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. Podpis:

6 Załącznik nr 2 Harmonogram wykonanych procedur medycznych w ramach Programu Zostań Ambasadorką FBI Lp Data Procedura medyczna Osoba wykonująca 1 Konsultacja kosmetologicznomedyczna z planem leczenia Wartość zabiegu PLN Podpis Pacjenta

7 Załącznik nr 3 Program warsztatów I. Spotkanie otwierające, integracja uczestniczek, główny temat: "Ja, jako kobieta - droga mojej kobiecości" II. Spotkanie coachingowe, budowanie ścieżki swoich celów krótko i długo - terminowych, temat: "One Step Closer Coaching - trening budowanie celów życiowych" III. Spotkanie motywacyjne - wiemy już, co trzeba zrobić, zatem dlaczego nie działamy? temat: "Porzuć strefę komfortu! No excuses! Trening motywacyjny." IV. Warsztat budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości, temat: "Pewna siebie, pewna świata. Trening budowania pewności siebie." V. Trening asertywności dla kobiet, temat: "Stay strong - trening asertywnego myślenia". VI. Podsumowanie cyklu warsztatów, ewaluacja dotychczasowych działań, pożegnanie, temat: "Go and play - podsumowanie cyklu"

8 Załącznik nr 4 Indywidualny plan zabiegowy l.p. Zabieg Planowana ilość zabiegów 1. Warsztaty coachingowe 1 indywidualna 6 grupowych 2. Wartość Uwagi Podpis Pacjenta 700 zł Plan stworzony dla.. Przez

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo