Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP /2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DZP /2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland S.A. wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Pytanie 1 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, Pytanie nr 1 dot. 101 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wykorzystania skali BI RADS? Pytanie 2 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 102 Czy Zmawiający dopuści system bez modułu Double Blind Reading? Pytanie 3 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 103 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości autonomicznego decydowania o konieczności rozsądzenia niezgodności?

2 Pytanie 4 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 115 Czy Zamawiający dopuści system bez generowania zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym, efektów wykonania usług z uwzględnieniem logiki pracowni? Nie. Pytanie 5 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 116 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości generowania raportu szczegółowego zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturami? Nie. Pytanie 6 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 135 Czy Zamawiający dopuści system bez szyfrowania danych pomiędzy stacją roboczą a serwerem? Oferowany system pracować będzie w wyodrębnionej sieci lokalnej LAN zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. Jednocześnie wymagana przez Zmawiającego funkcjonalność preferuje jednego wykonawcę firmę Alteris S.A. co znacząco ogranicza zaoferowanie rozwiązania konkurencyjnego. Pytanie 7 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 142 Czy Zamawiający dopuści system gdzie dostęp do panelu administracyjnego jest możliwy z każdej stacji roboczej za pomocą instalowanego oprogramowania klienckiego? Pytanie 8 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny, dot. 156 Czy Zamawiający dopuści system bez integracji z drzewem LDAP w trybie odczytu i zakresie

3 weryfikacji logowania? Pytanie 9 INFORMATYCZNYM Radiologiczny System Informatyczny Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane oprogramowanie radiologiczne klasy RIS posiadało: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b -Certyfikat jednostki notyfikacyjnej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Pytanie 10 INFORMATYCZNYM System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS, dot. 24 Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji Encapsulated PDF? Pytanie 11 INFORMATYCZNYM System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS, dot. 42 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości składowania sekwencji ruchomych z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM? Nie. Pytanie 12 INFORMATYCZNYM System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS, dot. 45 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizacyjnych oraz możliwości nadawania praw dostępu do nich? Pytanie 13 INFORMATYCZNYM System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane oprogramowanie radiologiczne klasy PACS

4 posiadało: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklaracje zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Pytanie 14 INFORMATYCZNYM Moduł dla rozwiązań teleradiologicznych Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane oprogramowanie teleradiologiczne posiadało: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklaracje zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Pytanie 15 INFORMATYCZNYM Moduł dla rozwiązań teleradiologicznych Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie teleradiologiczne o minimalnych funkcjonalnościach: Moduł instalowany na serwerze lub oddzielnym komputerze PC z systemem min. klasy Windows, posiadającym dostęp do Internetu. Zlecenia konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej. Wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania Lokalne archiwum nie wymagające dodatkowej konfiguracji Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum PACS Wysyłanie zleceń dla badań z lokalnego archiwum PACS Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego. Możliwość wydruku wyniku konsultacji na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych Możliwość pisemnego dialogu pomiędzy konsultantem a zlecającym w trakcie konsultacji. Archiwizacja przebiegu konsultacji. Blokada wprowadzenia zmian do zatwierdzonego w wyniku konsultacji System powiadomień SMS/mail konsultantów i zlecających o nadejściu informacji (zlecenia, pytania lub wyniku) System zapewnia integralność danych i transakcji. Komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji, a serwerem aplikacji odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia https. System jest już przystosowany do pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokumentacja techniczna w języku polskim Oferowany moduł zleceń teleradiologicznych w pełni integralny z oferowanym systemem PACS

5 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Pytanie 16 Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych 44. parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji 45. Reguły typu pozwól i zabroń Definiowanie warunków dla reguł w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania płatnika - jednostkę zlecającą Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych funkcjonalności? Wymogi te wskazują jednocześnie na jednego producenta systemu PACS/RIS tj. firmę Alteris co stanowi czyn niezgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pytanie 17 Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania za statusem różnym od 68. WYKONANE, które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. Dodatkowe narządzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. Czy Zamawiający dopuści system PACS/RIS, który nie posada możliwości wyróżniania badań kolorem w którym badania są widocznie oznaczone jako wykonane/rozliczane z NFZ? Wymóg ten wskazuje jednoznacznie na produkt jednego producenta (Alteris) co jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pytanie 18 Automatyczne przetworzenie mowy na tekst zintegrowane z systemem RIS 88. (automatyczne zapisywanie mówionych wyników w systemie opisywania badań system transkrypcji przetworzenie głosu na tekst zintegrowania z systemem RIS) Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania? Żaden system przetwarzania mowy na tekst nie współpracuje dobrze z językiem polskim a dodatkowo jedynym producentem posiadającym zintegrowane takie rozwiązanie jest firma Alteris co stanowi naruszenie zasady konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie System sam decyduje o konieczności rozsądzenia niezgodności Prosimy o rezygnacje z powyższego wymagania. Wymóg ten wskazuje jednoznacznie na produkt jednego producenta (Alteris) co jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający wyraża zgodę

6 Pytanie System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu? Zgodnie z polskim ustawodawstwem oraz dyrektywami europejskimi w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, system RIS nie stanowi wyrobu medycznego. Proponowana zmiana jest zgodna z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, Dyrektywą 93/42/EEC oraz wytycznymi MEDDEV 2.1/6 MEDICAL DEVICES: Guidance document Qualification and Classification of stand alone softwar (Wyroby medyczne Przewodnik w sprawie kwalifikacji oraz klasyfikacji samodzielnego oprogramowania). Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami systemy RIS nie są traktowane oraz nie mogą być rejestrowane jako wyroby medyczne. Pytanie Dostęp do pełnoekranowego edytora opisów Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania? Wskazuje ono jednoznacznie na oprogramowanie wyłącznie jednego producenta tj. firmę Alteris. Pytanie 22 Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane 48. dane Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości utworzenia takiego archiwum który będzie posiadał funkcję anonimizacji dowolnego badania łatwo dostępną dla użytkownika? Pytanie 23 Zatwierdzanie opisu badania zatwierdzenie opisu badania powoduje wygenerowanie zabezpieczonego przed zmianami PDF zawierającego nagłówek adresowy i logo szpitala zlecającego, wynik oraz faximile lekarza opisującego oraz automatyczne 20. przesłanie do jednostki, która wykonała badanie. Możliwość wydruku przez jednostkę zlecającą z poziomu kolejki badań. Nie dopuszcza się odsyłanie wyników badań w formie faks lub z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania generowania zabezpieczonego PDF zawierającego faximile lekarza opisującego? Funkcjonalność ta nie ma żadnego znaczenia na polu zabezpieczenia opisów badań, tak wystawione faximile nie jest w żaden sposób równoznaczne podpisaniu opisu i dodatkowo nie spełnia wymogu jednoznacznego oznaczenia dokumentacji elektronicznej. Warto również zaznaczyć, że funkcjonalność ta wskazuje na produkt firmy Alteris jest sprzeczne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

7 Pytanie 24 Możliwość rozbudowy o system CAD (wspomagający opisywanie mammografii) 8. producenta oprogramowania stacji mammograficznej Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o system CAD innych producentów? Zgodnie z Wytycznymi Prezesa UZP w sprawie zamawiania systemów komputerowych tak opisany wymóg jest niezgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i uniemożliwia Zamawiającemu zastosowanie zasady konkurencyjności w przypadku zamawiania opisywanej rozbudowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Powyższy zapis nie ogranicza zasady uczciwej konkurencji i jest zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wymóg jednego producenta zapewnia pełną kompatybilność i właściwą współpracę zamawianych systemów i urządzeń. Dodatkowo powyższy wymóg ma też aspekt ekonomiczny, ponieważ Zamawiający w przyszłości kupując system CAD nie będzie musiał przeznaczać dodatkowych środków finansowych na integrację posiadanych systemów z systemem CAD. Pytanie 25 - Hierarchizacja ważności obrazów minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako istotny Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższej funkcjonalności? Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ Pytanie 26 W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze, że Wszystkie moduły (systemy) pochodzą od jednego producenta oraz Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych - Oracle. Czy Zamawiający dopuści, aby moduł Jadłospis pochodził od innego wykonawcy niż pozostałe moduły (systemy) i działał w oparciu o inny niż Oracle motor bazy danych? Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany: do projektu umowy załącznik Nr 9 1) 1 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie Serwis Dział WYKONAWCY dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Dane kontaktowe: lub autoryzowany przedstawiciel wykonawcy, 2) 1 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 3) 3 ust. 3 pkt f otrzymuje nowe brzmienie W okresie wdrożenia Zgłoszenia serwisowe będą zgłaszane wyłącznie przez Kierownika Projektu, 4) 13 ust.11 otrzymuje nowe brzmienie Dane osobowe przetwarzane będą przez WYKONAWCĘ wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w 2 i 3, 5) 13 ust.11 otrzymuje nowe brzmienie Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje Wykonawca a trzy Zamawiający. do warunków serwisu gwarancyjnego Załącznik Nr 6 do umowy 1) ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie W ramach nadzoru autorskiego zapewnia, 2) ust. 1 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu:

8 serwis... lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres, opcjonalnie faksem na numer., wzór formularza stanowi Załącznik nr 9 do Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module; 3) ust. 1 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie Obsługę serwisową Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową będzie realizował Dział WYKONAWCY dedykowany do świadczenia usług serwisowych. lub autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy, dysponujący pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:. NIP.. tel..., faks.., .. Zmiana wskazanego wyżej Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, nie wymaga aneksu do umowy i jest skuteczna z chwilą powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Leżajsk, r.

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo