Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych. Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych. Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii"

Transkrypt

1 Lista seminariów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko prof. UG, dr hab. 1 Tadeusz W. Bołt prof. dr hab. Teodor Kulawczuk prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała Tytuł seminarium magisterskiego Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego Śladami Galileusza mierz to co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt, Katedra Ekonometrii Ekonometria finansowa oferuje szeroki zestaw metod, które mogą być wykorzystane do modelowania finansowych szeregów czasowych. Interesującym przedmiotem badań ekonometrycznych, proponowanym na seminarium będzie analiza czynników wpływających na stopy zwrotu walorów notowanych na rynkach kapitałowych. Literatura przedmiotu wyróżnia trzy alternatywne podejścia do tego problemu: 1. budowa modeli z czynnikami makroekonomicznymi (model Sharpe a, ogólny model wieloczynnikowy), 2. budowa modeli z czynnikami fundamentalnymi (modele typu BARRA), 3. budowa modeli z czynnikami statystycznymi (analiza czynnikowa, główne składowe). Identyfikacja i testowanie wymienionych wyżej modeli dla akcji notowanych na GPW w Warszawie może być ambitnym i interesującym poznawczo zadaniem dla wielu prac magisterskich. Równie interesujące mogą być prace dotyczące prognozowania szeregów czasowych danych finansowych zarówno w oparciu o modele jednej zmiennej należące do klasy SARIMA jak również w oparciu o dynamiczne modele wektorowe. Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Teodor Kulawczuk, Katedra Ekonometrii Analiza i prognozowanie procesów gospodarki rynkowej w ujęciu makroekonomicznym. Popytowa i podażowa strona procesów realizujących się na rynku pracy, na rynku ubezpieczeń. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, Ekonometryczna analiza obrotu polskiego handlu zagranicznego, Prognozowanie zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce, Ekonometryczne modelowanie podstawowych kategorii ekonomicznych przedsiębiorstwach, Ekonomiczna analiza i prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu, Wpływ zmiennych symptomatycznych turystyki na wzrost gospodarczy. 1

2 Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki, Katedra Ekonometrii Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne; Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych; Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych; Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach ; Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych; Wycena kontraktów terminowych na WIG 20; Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce; Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA; Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali; Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku międzybankowym); Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych; Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych. Tytuł seminarium: Śladami Galileusza mierz to co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym Prowadząca seminarium: prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, Katedra Ekonometrii Modelowanie i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod klasycznej i nowej ekonometrii Weryfikacja hipotez makroekonomicznych Ocena konkurencyjności regionów Optymalizacja decyzji w warunkach niepewności Identyfikacja, pomiar i kontrolowanie ryzyka działalności gospodarczej Analiza zależności przyczynowych wykorzystanie Modelowania Równań strukturalnych (SEM) Weryfikacja hipotezy bliźniaczego deficytu w krajach Unii Europejskiej, Weryfikacja hipotezy wypychania w Polsce, Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce, Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG, Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce analiza ilościowa, Czynniki sukcesu szkół językowych wykorzystanie analizy zależności przyczynowych, Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X. 2

3 Lista seminariów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Informatyka lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol Informatyka 2 dr Dorota Buchnowska Informatyka 3 dr Danuta Gaik-Pokojska Informatyka 4 dr Anna Lenart Informatyka 5 dr Marek Markowski Informatyka 6 prof. dr hab. Stanisław Wrycza Informatyka Prowadzący seminarium: Prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie). 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP. 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych. 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e- administracji. 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu). 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach. Przykłady tematów prac: 1. Projekt repozytorium prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii DocBook. 2. Platforma SAP NetWeaver w implementacji procesów zarządzania wiedzą na przykładzie serwisu internetowego wykładowcy. 3. Doskonalenie użyteczności serwisów internetowych na przykładzie strony domowej przedsiębiorstwa. 4. Badanie poziomu wykorzystania Internetu w miejscu pracy. 5. Przyczyny rezygnacji przedsiębiorstw z outsourcingu IT na przykładzie spółki Computerland Serwis. 6. Polityka bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych. Prowadząca seminarium: dr Dorota Buchnowska, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM); 2. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP/ERPII); 3. Technologie mobilne w przedsiębiorstwie; 4. Analiza danych dla potrzeb wspomagania decyzji (Business Intelligence) ; 5. Marketing w Internecie; 6. Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu małą firmą; 7. Nauczanie przez Internet (e-learning); 8. Serwisy internetowe - projektowanie, wdrażanie, personalizacja, ocena funkcjonowania; 3

4 9. Projektowanie i tworzenie aplikacji; 10. Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych; 11. Zastosowanie TI/ICT w przedsiębiorstwach; 12. TI wspierające zarządzanie wiedzą; 13. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa; 14. Badanie wykorzystania IT/ICT w przedsiębiorstwie; 15. Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji; 16. Web wykorzystanie w komunikacji z klientami, marketingu, jako źródło informacji. Prowadząca seminarium: dr Danuta Gaik-Pokojska, Katedra Informatyki Ekonomicznej Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego (RTE) Obecność przemian globalizacyjnych w działalności biznesowej Technologie informatyczne (IT) w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi Technologie informatyczno telekomunikacyjne (ICT) w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi Aspekty informatyczne w zarządzaniu strategicznym firmą e-nter Promocja technologii AJAX WEB 2.0 na potrzeby banku komercyjnego Informatyczna partycypacja w procesach globalizacyjnych Przemiany globalizacyjne w praktyce handlowej firmy Marlin Zarządzanie siecią VPN firmy Piruet Informatyzacja szkoleń kierowców zawodowych w firmie AutoTender Realizacja rozwiązań IT dopełniających funkcjonalności systemu UNIKAT Obecność RTE w przedsiębiorstwie Quicker system ALTPORT Prowadząca seminarium: dr Anna Lenart, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w przedsiębiorstwach lub instytucjach 2. Systemy informatyczne zarządzania (np. ERP, CRM, SRM, BI, WFM) na przykładzie rozwiązań komercyjnych lub open source 3. Bezpieczeństwo informacji i usług w przedsiębiorstwach lub instytucjach 4. Branżowe systemy informatyczne (np. telekomunikacja, bankowość, energetyka) 5. Usługi elektroniczne (np. e-administracja, e-ubezpieczenia, e-turystyka) 6. Rozwiązania Green IT (np. wirtualizacja lub centralizacja zasobów IT) 7. Cloud computing (np. SaaS, PaaS, IaaS) 8. Social computing (np. Web 2.0, social software, serwisy społecznościowe) 9. Zarządzanie zasobami i usługami informatycznymi (w tym ITIL, COBIT, ISO 20000, kontrakty na usługi IT; narzędzia ITAM lub ITSM) 10. Propozycje studentów Przykładowe tematy wypromowanych prac magisterskich: 1. Badanie i ocena jakości systemu informatycznego jako narzędzia zarządzania informacją w kancelarii prawniczej, 4

5 2. Koncepcja tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla instytucji finansowej zgodnie z normą ISO/IEC 27001, 3. Koncepcja wdrożenia oprogramowania open source w małym przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ERP 5, 4. System CRM w technologii LAMP jako przykład aplikacji internetowej, 5. Użytkowanie i doskonalenie systemu zarządzania dokumentami na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego, 6. Zastosowanie systemu Comarch OPTIMA w przedsiębiorstwie usługowym. Prowadzący seminarium: dr Marek Markowski, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Systemy wspomagania decyzji (BUSINESS INTELLIGENCE), 2. Tworzenie systemów informacyjnych, 3. Zastosowania Internetu w działalności organizacji, 4. E-biznes, 5. Marketing i reklama w Internecie, 6. Bezpieczeństwo systemów, 7. E-learning, 8. Zarządzanie informacją, 9. Procesy biznesowe a technologie informacyjno-komunikacyjne. Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Stanisław Wrycza, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Gospodarcze zastosowania informatyki; 2. E-biznes; 3. Bazy danych; 4. Systemy obiektowe, język UML i SysML; 5. Systemy CRM; 6. Systemy ERP; 7. Oprogramowanie użytkowe i narzędziowe; 8. E-learning; 9. Analiza i projektowanie systemów informatycznych; 10. Zarządzanie projektami informatycznymi. 11. Strategie informatyzacji. 1. Zastosowanie języka UML 2 w informatycznych systemach giełdowych. 2. Wykorzystanie technologii J2EE do stworzenia systemu CRM. 3. Projekt i wdrożenie serwisu internetowego dla firmy turystycznej. 4. Administracja bazą danych Oracle 10g wymagania, instalacja, konfiguracja. 5. Zastosowanie Business Intelligence i programu SAS 9 do analizy danych o sprzedaży gazu. 6. Technologie mobilne w biznesie. 5

6 Lista seminariów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Statystyka Ubezpieczeniowa lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Ewa Wycinka Metody statystyczne w ekonomii 2 prof. dr hab. Mrosław Szreder Ubezpieczenia majątkowe Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ekonomii Prowadząca seminarium : dr Ewa Wycinka, Katedra Statystyki Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie: ryzyka w tym ryzyka ubezpieczeniowego, funkcjonowania zakładów ubezpieczeń oraz zmian rynku ubezpieczeń,. Seminarium będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wybranych metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowania ich do zagadnień analitycznych ( w tym: modele logitowe, modele hazardu, analiza wielowymiarowa, tablice wymieralności). W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych lub wtórnych (KNF, PIU, GUS itp.). Przykładowe tematy prac: 1. Budowa i wykorzystanie modeli skoringowych. 2. Wykorzystanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania czasu trwania zjawisk ekonomicznych: sprzedaży, kampanii promocyjnych, funkcjonowania przedsiębiorstw, lojalności klientów, 4. Nowe kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń. 6. Rola systemów gwarancyjnych na rynku ubezpieczeń. 7. Rola Towarzystw Wzajemnych na rynku ubezpieczeń. 8. Budowa ratingu ubezpieczeniowego. 9. Analiza stopnia podobieństwa polskiego rynku ubezpieczeniowego do innych rynków europejskich. Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia. O możliwościach pracy zawodowej po ukończeniu specjalności patrz link pt. Absolwenci naszych specjalności na stronie internetowej Katedry Statystyki. Tytuł seminarium: Ubezpieczenia majątkowe Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Mrosław Szreder, Katedra Statystyki Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia aktuarialne ubezpieczeń majątkowych, jak i statystyczną analizę rozwoju wybranych grup ubezpieczeń Działu II w oparciu o dane empiryczne przedsiębiorstw i towarzystw ubezpieczeniowych. Dotychczas największy odsetek seminarzystów preferował tematykę pracy z zakresu: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń gospodarstw domowych, ubezpieczeń finansowych (w tym bancassurance), ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W latach sześć seminarzystek otrzymało za swoje prace magisterskie wyróżnienia i nagrody w konkursach: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, TUiR Warta S.A., Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, a także Wydziału Zarządzania UG wspólnie z VBW Clima Engineering. Główną nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku w konkursie im. Lucjana Hofmana na najlepszą pracę magisterską za 2004 rok otrzymała mgr Aneta Paginowska autorka pracy pt. Oferta ubezpieczeń majątkowych jej znajomość i wykorzystanie 6

7 wśród gospodarstw domowych w Polsce. Nagrodę specjalną Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała w 2006 r. mgr Katarzyna Burakowska za pracę magisterską pt. System bonus-malus jako element kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych. O możliwościach pracy zawodowej po ukończeniu specjalności patrz link pt. Absolwenci naszych specjalności na stronie internetowej Katedry Statystyki. Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia. 7

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo