Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) tel. (32)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035"

Transkrypt

1 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) tel. (32)

2 1. FIRMA OFERTA...7 IMPULS MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU IMPULS MODUŁY BAZOWE... 9 MODUŁY SPECJALISTYCZNE BUSINESS INTELLIGENCE - IMPULS SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH Oracle9i ARCHITEKTURA SYSTEMU IMPULS TECHNOLOGIA UśYTA DO STWORZENIA SYSTEMU Architektura dwuwarstwowa typu klient serwer (two tier).. 19 Architektura trójwarstwowa IMPULS 5 - obsługa przez Internet IMPULS 5 rozwiązanie mobilne USŁUGI Konsulting i doradztwo Audyt systemów komputerowych WdroŜenia i szkolenia Integracja z innymi systemami Audyt prawny i rozwój systemu Opieka autorska Administrowanie bazą i aplikacją METODYKA PROWADZENIA PROJEKTU...25 CELE I CECHY METODYKI WDROśENIA SYSTEMU IMPULS ZESPOŁY W REALIZACJI PROJEKTU OPIS RÓL PODCZAS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.. 27 Role po stronie Nabywcy Role po stronie Dostawcy (CUI CIBEH SA) PODSTAWOWY HARMONOGRAM PRAC INFORMATYCZNYCH ETAP I Przygotowanie wdroŝenia ETAP II Realizacja prac wdroŝeniowych ETAP III Start nowego systemu ETAP IV Praca z nowym systemem - realizacja prac powdroŝeniowych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAGROśENIA W REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNE MODELE WSPÓŁPRACY...36 MODEL STANDARDOWY MODEL OUTSOURCINGU/ASP

3 5. WARUNKI FINANSOWANIA...38 WYNAJEM SYSTEMU DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ PŁATNOŚĆ NALEśNOŚCIAMI ZAKUP SYSTEMU W LEASINGU ZAKUP SYSTEMU W FAKTORINGU ROZWIĄZANIA

4 1. FIRMA Centrum Usług Informatycznych Centrum Usług Informatycznych jest firmą handlowousługową branŝy informatycznej. CUI działalność gospodarczą rozpoczęło w 1993 roku, jednakŝe tradycje i doświadczenia w branŝy informatycznej sięgają lat 50-tych. Obecna firma powstała w wyniku prywatyzacji byłego przedsiębiorstwa państwowego "Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa", które do połowy lat 70-tych znane było jako "Hutnicze Przedsiębiorstwo Maszynowych Obliczeń Analitycznych" - HPMOA. Tradycja CUI sięga więc roku Centrum Usług Informatycznych w okresie swoich ponad 50 lat trzykrotnie się przeobraŝała, dostosowując swoją działalność do wymogów rynku, potrzeb gospodarki oraz ciągłego rozwoju techniki i technologii, szczególnie w zakresie informatyki. Działalność Spółki w całym swoim dotychczasowym okresie funkcjonowania skupia się na dwóch podstawowych dziedzinach jak: kompleksowa obsługa informatyczna klientów w połączeniu z działalnością handlową, badania statystyczne sektora hutniczego, prowadzone w ramach PBSSP (Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej). CUI prowadzi kompleksową obsługę informatyczną zasobów IT Klienta : opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, administrację sieci komputerowej, planowanie potrzeb związanych z posiadaną infrastrukturą informatyczną, projekty i wykonawstwo sieci strukturalnych, doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, wdraŝanie systemów klasy ERP oraz Business Intelligence, tworzenie dedykowanego oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. oraz szeroko pojętą działalność handlową, obejmującą : sprzęt komputerowy (serwery, stacje robocze, drukarki), oprogramowanie, urządzenia peryferyjne, podzespoły komputerowe, materiały eksploatacyjne. Obecnie spółka jako autoryzowany partner wdroŝeniowy firmy BPSC S.A. oferuje swoim klientom zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP / Oracle o nazwie IMPULS 5. 3

5 System naleŝy w tej chwili do wiodących rozwiązań tej klasy na polskim rynku. Pakiet przeznaczony jest dla średnich i duŝych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Ponad 50 letnie doświadczenie i współpraca z licznymi partnerami pozwala firmie CUI na realizację bardzo złoŝonych projektów informatyzacji przedsiębiorstwa. WdroŜenia systemu IMPULS 5 naleŝą do najbardziej rozbudowanych funkcjonalnie wdroŝeń ERP w Polsce. Współpraca z nasza spółką pozwala uzyskać pewność, Ŝe zrealizowany projekt w najwyŝszym stopniu zaspokoi potrzeby przedsiębiorstwa i umoŝliwi mu długofalowy rozwój. We wszystkich sferach naszej działalności spełniamy najwyŝsze standardy jakościowe. Odzwierciedleniem tego jest fakt, iŝ IMPULS 5 rekomendowany jest między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 4

6 Drugą podstawową dziedziną działalności Spółki są badania statystyczne połączone z monitorowaniem sektora hutniczego. Wyrazem uznania kompetencji i profesjonalizmu prowadzonych przez CUI badań statystycznych jest między innymi: wykorzystywanie przez GUS wyników badań w publikacjach Urzędu oraz w materiałach przygotowywanych dla EUROSTAT, powierzenie przygotowywania materiałów dla innych organizacji międzynarodowych: OECD, EUROFER, i wcześniej EKG ONZ, zapraszanie CUI CIBEH na posiedzenia uzgodnieniowe Rady Statystyki, konsultowanie z CUI CIBEH projektów nowych klasyfikacji, w tym PKWiU, współpraca z jednostkami naukowymi i uczelniami (IMś, AGH), nawiązanie współpracy z nowymi klientami spoza sektora. 5

7 Aktualnie wydawanych jest cyklicznie 6 publikacji: "Biuletyn o wynikach gospodarczych sektora hutniczego" (wydanie pełne i skrócone), "Biuletyn o handlu zagranicznym wyrobami hutniczymi", "Biuletyn o sytuacji ekonomiczno - finansowej sektora hutniczego", Biuletyn o kształtowaniu się cen wyrobów hutniczych, Biuletyn zuŝycia wyrobów hutniczych w sektorach konsumpcyjnych, Biuletyn o gospodarce złomem stalowym, WyŜej wymienione publikacje dostępne są równieŝ częściowo i pod określonymi warunkami od roku 2006 w formie elektronicznej na stronie internetowej Centrum Usług Informatycznych Odbiorcami usług statystycznych spółki są: MGiP, GUS, HIPH, IMś, uczelnie, huty, przedsiębiorstwa sektora hutniczego i odbiorcy spoza hutnictwa. CUI uczestniczy w najwaŝniejszych wydarzeniach zachodzących w przemyśle stalowym, w tym restrukturyzacji. Wspólnie z IMś i AGH realizuje wieloletni temat pod tytułem Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa Ŝelaza i stali w Polsce oraz bieŝącego stanu sektora i rynku wyrobów hutniczych. Odbiorcą tych usług jest przede wszystkim MGiP. 6

8 2. OFERTA Centrum Usług Informatycznych Oferta Centrum Usług Informatycznych CIBEH S. A. dotycząca systemu IMPULS 5 składa się z trzech zasadniczych elementów: licencje na oprogramowanie firmy BPSC S. A.; usługi programistów i konsultantów w zakresie wymaganym do pełnej realizacji projektów IT; sprzęt komputerowy i usługi sieciowe. IMPULS 5 IMPULS 5 jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie klasy ERP, w zakresie zarządzania produkcją zgodnym ze standardem MRPII. System przeznaczony jest dla duŝych i średnich przedsiębiorstw. Określenie pakiet zintegrowany oznacza m.in., Ŝe wszystkie dane wprowadzane są do systemu jednokrotnie i natychmiast są dostępne dla jego uŝytkowników z róŝnych poziomów aplikacji. IMPULS 5 jako produkt rdzennie polski doskonale modeluje procesy gospodarcze realizowane przez przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju. Pakiet jest w pełni dostosowany do przepisów polskiego prawa oraz zgodny z ustawodawstwem unijnym. System cały czas intensywnie się rozwija. Nieustannie badamy potrzeby naszych Klientów, śledzimy zmiany w technologiach i szukamy optymalnych rozwiązań funkcjonalnych. Dzięki temu IMPULS 5 naleŝy do najnowocześniejszych i najbardziej kompleksowych rozwiązań klasy ERP na polskim rynku. Dzięki swojej elastyczności system doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o róŝnych profilach działalności i dowolnej strukturze organizacyjnej. Wielojęzyczność pakietu czyni go narzędziem idealnym dla spółek będących częścią międzynarodowych koncernów lub 7

9 polskich firm posiadających oddziały zagraniczne. Istotną cechą pakietu jest równieŝ skalowalność umoŝliwiająca jego łatwe rozbudowywanie wraz z rozwojem działalności i wymagań uŝytkownika. Aby w pełni zaspokoić potrzeby informatyczne naszych Klientów, na bazie systemu IMPULS 5 stworzyliśmy kompleksowe rozwiązania branŝowe. W tym celu wprowadziliśmy do oferty własne specjalizowane moduły bądź teŝ zintegrowaliśmy nasz pakiet z oprogramowaniem i urządzeniami firm partnerskich. Oferujemy dedykowane rozwiązania między innymi dla branŝy: spoŝywczej, odzieŝowej, meblarskiej, maszynowej, motoryzacyjnej, dystrybucyjnej i energetycznej. IMPULS 5 obsługiwany jest poprzez interfejs graficzny. We wszystkich aplikacjach pakietu obowiązują te same, spójne i logiczne zasady obsługi, co ułatwia pracę z systemem nawet początkującym uŝytkownikom. Pakiet współpracuje z serwerami baz danych Oracle 9i. Funkcjonuje w sieci LAN i WAN, w modelu klient / serwer i w architekturze trójwarstwowej. Praca z systemem moŝe odbywać się za pośrednictwem palmtopów, w oparciu o technologię GPRS. W skład pakietu IMPULS 5 wchodzą następujące moduły: FINANSE KSIĘGOWOŚĆ KOSZTY ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUM ENTÓW KADRY PŁACE ŚRODKI TRWAŁE PRODUKCJA GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA REMONTOWA DYSTRYBUCJA TRANSPORT CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM PRZEPŁYWY MATERIAŁOWE SYSTEM WAGOWY MODUŁY SPECJALISTYCZNE DANE BUDśETO WANIE DANE BUS INESS INTELLIG ENCE BAZA DANYCH 8

10 Co wyróŝnia Centrum Usług Informatycznych CIBEH S. A. CUI CIBEH S. A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdroŝeń oferowanych systemów. Dostarcza serwery, urządzenia specjalistyczne potrzebne do poprawnego funkcjonowania systemów oraz infrastrukturę sieciową. Struktura zatrudnienia w naszej firmie odpowiada wymogom pełnej obsługi potrzeb klientów. Nasi specjaliści posiadają wysokie kwalifikacje i solidną praktykę w wykonywaniu analiz, projektowaniu, programowaniu i wdraŝaniu informatycznych systemów zarządzania. Wiedza w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i systemami zarządzania bazami danych oraz głęboka znajomość zagadnień dotyczących sieci lokalnych, rozległych i intersieci pozwala nam sprawnie realizować duŝe projekty informatyczne. MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU IMPULS 5 MODUŁY BAZOWE Finanse Księgowość Koszty Pełna obsługa księgowości, zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości oraz aktualnymi polskimi przepisami. Równoległa rejestracja dokumentów bieŝącego i przyszłego miesiąca rachunkowego. Informacje, zestawienia i raporty przygotowywane są w dwóch wersjach: wyłącznie w oparciu o dokumenty zaksięgowane lub włącznie z dowodami, których jeszcze nie zaksięgowano. MoŜna księgować wiele jednostek gospodarczych, a oprócz podstawowego okresu sprawozdawczego w danym roku obrotowym system wylicza dane dla zdefiniowanych przez uŝytkownika okresów dodatkowych. System pozwala budować dowolnie wiele wersji planów kont. Dekretację moŝna uzupełnić klasyfikatorami, będącymi formą analityki konta. MoŜna tworzyć wiele obiektów ewidencji kosztów. Obroty rejestruje się w dowolnych walutach obcych. System współpracuje z systemami przesyłania danych typu Home Banking. Wszystkie dane są odpowiednio chronione, a osoby dokonujące ich zmian są jednoznacznie identyfikowane. Kadry Płace Obsługa wszystkich istotnych zagadnień związanych z zarządzaniem kadrami i płacami. Informacje zgromadzone w systemie ułatwiają podejmowanie decyzji z zakresu polityki personalnej i kontrolę efektów podjętych działań. System gromadzi kompleksowe dane o pracownikach, przebiegu ich zatrudnienia, szczegółową ewidencję nieobecności i czasu pracy. Pozwala na precyzyjne rozliczenie wynagrodzeń i kosztów osobowych. Program współpracuje z róŝnymi systemami bankowymi, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS i urzędów skarbowych. 9

11 Środki Trwałe Program usprawnia zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa, czyli jego środkami trwałymi, niskocennymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. W kartotekach dokumentów bieŝących i zaksięgowanych znajdują się dane o środkach trwałych firmy i o dokonanych na nich operacjach. MoŜna prowadzić amortyzację według kilku metod, generować dowody księgowe do systemu finansowoksięgowego, wyceniać środki trwałe na określony dzień oraz przeprowadzać inwentaryzację. Raporty moŝna przygotowywać w rozmaitych układach, w pełni kontrolując stan majątku trwałego przedsiębiorstwa. Dystrybucja System Dystrybucja, usprawnia politykę zaopatrzenia i sprzedaŝy przedsiębiorstwa. Proces sprzedaŝy jest obsługiwany od chwili przygotowania oferty, przez przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu WZ, wycenę, aŝ po fakturowanie. Aplikacja korzysta ze wspólnej dla całego systemu kartoteki kontrahentów oraz kartoteki towarów i wyrobów gotowych. Analiza informacji zawartych w kartotece kontrahentów pozwala dostosować oferty do potrzeb klienta. Dzięki opcjom zawartym w module moŝemy prowadzić wiele cenników standardowych i indywidualnych. System analizuje i wybiera najlepsze oferty dostawców i generuje zamówienia zakupu według wybranych kryteriów (stany magazynowe, wewnętrzne zamówienia zakupu, planowana sprzedaŝ). Dzięki zastosowaniu architektury trójwarstwowej moŝliwe stało się poszerzenie zakresu funkcji aplikacji o przyjmowanie zamówień kontrahentów przez Internet. Gospodarka Materiałowa Moduł rejestruje wszystkie zdarzenia i operacje dokonywane na materiałach. Dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów i towarów, rejestrując transakcje magazynowe i emisje związanych z nimi dokumentów. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów. Obsługuje dowolną ilość magazynów i prowadzi wyceny według rozmaitych metod: FIFO, cen średnich waŝonych lub rzeczywistych. Na podstawie dokumentów tworzonych w innych modułach systemu automatycznie tworzą się dokumenty obrotowe. Pozwala to szybko dotrzeć do informacji o kapitale zamroŝonym w zapasach oraz przyspieszyć tworzenie dokumentów. Transport Moduł wspomaga kompleksowe zarządzanie taborem. UmoŜliwia pełną ewidencję wszystkich danych i dokumentów związanych ze środkami transportu, nadzoruje terminy przeglądów i okresy obowiązywania ubezpieczeń. Pozwala takŝe na rejestrowanie kart drogowych i precyzyjne rozliczanie kosztów funkcjonowania środków transportu. System usprawnia 10

12 definiowanie, planowanie i rozliczanie tras przewozów. Na podstawie danych o środkach transportu i rodzajach tras automatycznie tworzy trasę przewozu dla potwierdzonego zamówienia klienta. UmoŜliwia takŝe przygotowanie specyfikacji transportu dla danego zamówienia i stworzenie listy załadunkowej dla wybranego środka. Produkcja Moduł dostarcza bogatego zestawu narzędzi do zarządzania procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Planowanie produkcji odbywa się z uwzględnieniem realnych potrzeb rynku (zamówienia, prognozy), moŝliwości zaopatrzenia i zdolności produkcyjnych. MoŜna przeprowadzać symulacje typu co jeśli.... Na podstawie planu produkcji, struktur wyrobów oraz stanów magazynowych program wylicza zapotrzebowania materiałowe, uwzględniające terminy dostaw. W oparciu o zdefiniowane algorytmy moduł automatycznie wylicza koszty wyrobów. MoŜna rozliczyć kaŝdy etap procesu produkcyjnego. Wymiana danych z modułami kadrowopłacowymi i finansowo-księgowymi pozwala powiązać działalność produkcyjną ze skutkami finansowymi, jakie ona przynosi. Zarządzanie produkcją w branŝy spoŝywczej Działanie systemu oparte jest o rejestrację przepływów materiałowych na odpowiednich kierunkach ruchu. Przepływy mogą być rejestrowane ręcznie, na podstawie waŝeń bądź innych automatycznych rejestracji (np. poprzez czytniki kodów kreskowych). System umoŝliwia śledzenie oraz identyfikację przepływu surowca, a takŝe odtworzenie ścieŝki od wyrobu gotowego, poprzez procesy produkcyjne do dostawcy surowca. Moduł posiada zaawansowane mechanizmy zarządzania recepturami wieloskładnikowymi i hierarchicznie złoŝonymi, produkcyjnymi oraz rozbiorowymi (branŝa mięsna). Do dodatkowych funkcji programu Zarządzanie Produkcją naleŝy wspomaganie zagadnień związanych z obsługą zamówień klientów, planowaniem produkcji (wraz z generacją zapotrzebowania surowcowego), harmonogramowaniem zasobów i kalkulacją cen wyrobów gotowych. Podstawą do tworzenia dziennego planu produkcji jest wielkość przyjmowanych zamówień od klientów. W aplikacji wspomagana jest równieŝ obsługa obrotu pojemnikami. W programie Zarządzanie Produkcją dostępnych jest wiele raportów dotyczących róŝnych elementów procesu produkcyjnego np. raport analizy produkcji, który zawiera zestawienie materiałów pobranych jako wsad do produkcji (ilość, cenę oraz wartość) i zestawia ją z wyrobem gotowym (z uwzględnieniem ilości zapisanych w recepturach dla danego wyrobu). Na zestawieniu obserwować moŝemy zuŝycie materiałów, wydajność produkcji oraz analizę zysku. CRM Aplikacja wspomaga i usprawnia procesy sprzedaŝy, marketingu i serwisu. Rejestruje przebieg wszystkich kontaktów z klientami i przechowuje dokumenty związane z ich obsługą. W systemie gromadzone 11

13 są kompleksowe informacje o klientach, ich potrzebach i preferencjach. Aplikacja przyspiesza wyszukiwanie potrzebnych danych, znacznie automatyzuje i ułatwia organizację pracy działu handlowego. Dostarczane przez system informacje pozwalają na kontrolę i ocenę pracy handlowców. Wykorzystanie systemu w obszarze marketingu umoŝliwia precyzyjne zaplanowanie, zarządzanie i kontrolę kampanii marketingowych. System ułatwia równieŝ prowadzenie efektywnej opieki posprzedaŝowej i serwisowej. MoŜliwe jest prowadzenie róŝnorodnych analiz dotyczących klientów. Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Celem systemu jest zapewnienie sprawnego sterowania przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie. Idea programu polega na takim jego wykorzystaniu, aby maksymalnie ograniczyć obieg tradycyjnych, papierowych dokumentów i uporządkować proces przekazywania informacji. Dzięki moŝliwości ustalenia procedury obiegu dokumentów kaŝda sprawa realizowana jest w zaplanowany, właściwy dla przedsiębiorstwa sposób. Wspólna baza dokumentów umoŝliwia bieŝącą kontrolę nad realizacją zadań, upraszcza wyszukiwanie dokumentów i gwarantuje aktualność ich wersji. KaŜda korespondencja w firmie przychodząca, wychodząca lub wewnętrzna jest dokładnie opisana i sprawnie obsłuŝona. Informacje rejestrowane są w systemie w dowolnej postaci: listu, faksu, a, telefonu, notatki ze spotkania itp. W kaŝdej chwili moŝliwe jest sprawdzenie jak realizowana był konkretna sprawa, kto, kiedy i w jaki sposób tworzył i modyfikował związane z nią dokumenty. Szybki dostęp do informacji na temat stanu realizowanej sprawy ułatwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. BudŜetowanie System umoŝliwia tworzenie i analizę wielu wersji planu operacyjnego. KaŜdy plan moŝe składać się z wielu planów cząstkowych (np.: plan sprzedaŝy, amortyzacji, kosztów). Dane z planów cząstkowych wykorzystane są przy tworzeniu budŝetu ogólnego. Dzięki temu do realizacji moŝna wybrać najbardziej optymalną dla przedsiębiorstwa wersję budŝetu. BudŜetowanie jest ściśle powiązane z pozostałymi aplikacjami, które mają znaczenie w procesie planowania - plany cząstkowe tworzone w róŝnych miejscach systemu IMPULS 5 tutaj są weryfikowane i kontrolowane. Gospodarka Remontowa System obsługuje gospodarkę remontową i nadzoruje stan techniczny urządzeń, wyposaŝenia oraz ich dokumentacji. Jego celem jest minimalizacja awaryjności maszyn oraz planowanych i nieplanowanych kosztów działań obsługowych. System zapewnia pełną kontrolę kosztów utrzymania majątku trwałego, pomaga tworzyć budŝety dla róŝnych rodzajów prac i dostarcza wiedzy o wykorzystaniu i dostępności środków. Aplikacja pozwala automatycznie lub ręcznie sporządzać plan czynności 12

14 obsługowych i diagnostyki, a następnie monitorować postęp wykonywanych prac. System znacznie ułatwia administrowanie personelem, automatyzuje wystawianie zleceń, informuje o obciąŝeniach zleceniami poszczególnych osób i rozlicza z wykonywanych zadań. System usprawnia komunikację pomiędzy słuŝbami produkcyjnymi i utrzymania ruchu. Wspomaga procedury jakościowe przez ich odwzorowanie, dokumentowanie wykonanych działań i analizowanie pracy urządzeń pod kątem wymagań systemów jakości (np. serii ISO 9000). Magazyn Wysokiego Składowania System jest specjalizowanym rozwiązaniem do obsługi centrów logistycznych i magazynów wysokiego składowania. Wykorzystuje nowoczesne technologie terminali radiowych, czytników i drukarek kodów kreskowych. System umoŝliwia obsługę róŝnych typów magazynów w tym towarowych, wyrobów gotowych, kanałowych, zwrotów, surowców. Zapewnia dynamiczne zarządzanie powierzchnią magazynową, planowanie dostaw, maksymalnie efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, sterowanie procesem wydań oraz precyzyjne zarządzanie magazynem w oparciu o aktualne i spójne dane. Zawiera bardzo elastyczną koncepcję struktury magazynu i miejsca składowania oraz przydziału miejsc składowania. Pozwala na pełną rejestrację czasu pracy z uwzględnieniem wykonywanych procesów. Ułatwia śledzenie i blokowanie dowolnej partii towaru, wyrobu lub surowca. System Wagowy Funkcjonalność systemu obejmuje rejestrację waŝeń, obsługę obiegu pojemników, realizację zadań produkcyjnych, etykietowanie wyrobów, kompletację wysyłki. Dla kaŝdego stanowiska wagowego moŝna zdefiniować dowolny zestaw realizowanych czynności - pozwala to na uwzględnienie zadań, których nie obsługują predefiniowane programy terminalowe (przyjęcie towaru, ubój, rozbiór, produkcja, kompletacja, receptury, zamówienia). System wagowy działa na niezaleŝnej bazie danych (Oracle, MySql, PostgreSQL). Pracuje na wielu markach terminali. Struktura systemu pozwala na jego łatwą rozbudowę o nowe typy urządzeń. System Wagowy jest ściśle powiązany z pozostałymi modułami pakietu Impuls (wspólne są m.in. kartoteki indeksów, kontrahentów, magazynów). UmoŜliwia to centralną obsługę zadań, receptur, zamówień dla wszystkich terminali. Modyfikacje danych źródłowych są natychmiast widoczne na stanowiskach wagowych. Istnieje moŝliwość uruchomienia systemu wagowego jako aplikacji autonomicznej i niezwiązanej z pakietem Impuls. Jednak w takim przypadku niektóre funkcje systemu są niedostępne. MODUŁY SPECJALISTYCZNE mhr System mhr został stworzony w celu optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi. System efektywnie wspomaga realizację wszelkich działań prowadzonych w tym obszarze. Porządkuje i standaryzuje 13

15 stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum, której znajduje się pracownik. Aplikacja pozwala spełnić warunki niezbędne, aby ten najcenniejszy zasób firmy został jak najefektywniej wykorzystany. Aby było to moŝliwe konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim musi istnieć rzetelny opis stanowiska pracy uwzględniający złoŝoność realizowanych na nim celów i zadań. Na tej podstawie powinno się stworzyć profile wymagań dotyczące pracownika. Niezbędna jest równieŝ rzetelna ocena pracownika, począwszy od jego formalnych kwalifikacji i uprawnień poprzez diagnozę cech osobowości, kompetencji po ocenę efektów pracy. Zarządzanie OdzieŜą Roboczą System wspiera procesy planowania, realizowania i kontroli wydań odzieŝy roboczej, ochronnej i środków higieny. UmoŜliwia automatyczny przydział środków naleŝnych pracownikom ze względu na zajmowane stanowisko, z uwzględnieniem upływających terminów uŝywalności. Automatyzacji procesu przydzielania środków ochrony słuŝą tzw. tabele przydziałów i grupy stanowisk pracy. Stanowią one odzwierciedlenie norm wydawania środków ochrony w danym przedsiębiorstwie. Przydziały mogą być równieŝ wykonywane indywidualnie dla konkretnego pracownika na wypadek utraty lub wcześniejszego zuŝycia posiadanych środków ochrony. System współpracuje z kartoteką osobową pracowników tworzoną w module KPP. Pozwala takŝe wygenerować dokumenty RW do modułu GM na magazyn związany z wydawaniem odzieŝy roboczej. Na podstawie zgromadzonych informacji moŝliwe jest tworzenie raportów na temat wydanych środków, list zapotrzebowań, wystawionych dokumentów RW itp. B2B i B2C Moduł B2B posiada funkcje odpowiadające potrzebom coraz większej liczby przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać moŝliwości, jakie daje handel elektroniczny. Wybrane dane z bazy Oracle mogą być teraz udostępniane na przygotowanych do tego celu stronach internetowych i zarządzane z poziomu systemu IMPULS 5, rozpoczęcie sprzedaŝy przez sieć internetową wymaga jedynie oznaczenia towarów i magazynów dostępnych dla uŝytkowników Internetu. Dla bezpieczeństwa, system wymaga od klienta wprowadzenia danych niezbędnych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia pierwszej operacji przez operatora systemu. Zastosowanie modułu sprzedaŝy internetowej pozwala wykorzystać Internet, jako całkowicie nowy kanał dystrybucji towarów i skuteczniejszą metodę kontaktu z klientami. Klient chcący złoŝyć zamówienie musi posiadać jedynie przeglądarkę internetową, nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. System Obsługi Sieci Sklepów 14

16 System umoŝliwia zarządzanie siecią sklepów detalicznych, zarówno firmowych, jak i franczyzowych. Informacje zgromadzone w sieci sklepów na bieŝąco przekazywane są do systemu centrali. Dzięki temu moŝliwe jest nie tylko dostosowanie asortymentu do potrzeb klientów, ale takŝe zapewnienie ciągłości sprzedaŝy towarów cieszących się powodzeniem. Na podstawie otrzymanych informacji centrala ma moŝliwość bieŝącej analizy wielkości i wartości sprzedaŝy w całej sieci sklepów i prowadzenia efektywnej polityki odświeŝania zapasów. Interpretacja zebranych informacji pozwala łatwo zindentyfikować sklepy, które generują największe przychody sprawdzić, jaki asortyment sprzedaje się najlepiej, ocenić efektywność prowadzonych kampanii marketingowych. Otrzymujemy w ten sposób szereg istotnych danych znacznie ułatwiających proces podejmowania decyzji kluczowych dla przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu systemu moŝliwe jest stałe poszerzanie i aktualizowanie informacji o klientach i skierowanych do nich działaniach sprzedaŝowych i marketingowych. System obsługuje programy lojalnościowe, pozwala na rejestrowanie ankiet marketingowych, prowadzenie akcji promocyjnych itp. Gromadzone dane to nie tylko historia zakupów, wielkość obrotów, udzielone upusty cenowe czy rodzaj promocji, z których nasz klient korzystał. Mogą to być takŝe informacje o towarach, które oglądał, przymierzał lub, o które tylko pytał. Personel sklepu łatwo identyfikuje klienta i moŝe dzięki wiedzy, jaką na jego temat posiada znacznie lepiej go obsłuŝyć. System Obsługi Deklaracji Statystycznych Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004, na przedsiębiorstwa nałoŝony został obowiązek składania raportu o ruchach towarowych w ramach unii celnej - INTRASTAT. System Obsługi Deklaracji Statystycznych ma na celu usprawnienie czynności związanych z przygotowaniem wymaganych raportów. Aplikacja automatyzuje operacje niezbędne do bieŝącej rejestracji przepływu towarów oraz sporządzania deklaracji częściowych i comiesięcznych zestawień. Pozwala rejestrować dane powstające w wyniku wewnątrzwspólnotowego przemieszczania towarów. SprzedaŜ Mobilna Rozwiązanie oparte na urządzeniach mobilnych, współpracujące z system informatycznym funkcjonującym w centrali firmy ma na celu wsparcie pracy przedstawicieli handlowych. System został skonstruowany tak, aby wyposaŝyć handlowca pracującego w kanale pre- lub vansellingu w optymalne narzędzie pracy, a jednostkom nadrzędnym umoŝliwić pełną i stałą kontrolę efektów działalności handlowej. Aplikacja umoŝliwia m.in. obsługę procedury rozpoczęcia i zamknięcia dnia pracy handlowca wraz z ewidencją przebiegu kilometrów samochodu. Wspomaga cały proces sprzedaŝy i wizyty u klienta z moŝliwością pracy sprzedawcy na podstawie zdefiniowanego planu wizyt. W czasie spotkania z klientem handlowiec ma moŝliwość m.in. skontrolowania poziomu naleŝności, wystawienia wezwań 15

17 do zapłaty czy przeprowadzenia inwentaryzacji towarów u klienta. MoŜe takŝe sprawdzić aktualne stany magazynowe, złoŝyć zamówienie do centrali i wystawić dokument sprzedaŝy. System wspomaga równieŝ dostosowanie sprzedaŝy do moŝliwości finansowych klienta, wykorzystuje złoŝony system rabatów i cenników, pozwala na sprzedaŝ wytypowanych towarów oraz wskazanie towarów najlepiej rotujących. Udostępnia pełną historię sprzedaŝy do danego klienta. Istotną funkcjonalnością systemu jest równieŝ moŝliwość gromadzenia szerokich informacji o kliencie i działaniach konkurencji, a takŝe wsparcie działalności merchandisingowej. System pozwala takŝe na ewidencję kosztów działalności przedstawiciela handlowego. Biling dla przedsiębiorstw uŝyteczności publicznej Moduł przeznaczony jest do obsługi procesu fakturowania i rozliczania dostaw mediów takich jak: energia elektryczna, woda, ciepło itp. Gwarantuje natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, ich obiektach oraz parametrach rozliczania. UmoŜliwia definiowania słowników, grup odbiorców, taryf, klas obiektów, parametrów, powiązań tworzących układy rozliczeniowe. Prowadzi takŝe ewidencję umów dotyczących sprzedaŝy. Moduł zarządza operacjami zbierania odczytów oraz ewidencjonuje wszelkie dane w ujęciu historycznym. Realizuje obsługę skomplikowanych relacji między obiektem a płatnikiem. W rozliczeniach uwzględnia strukturę sieci dystrybucyjnej. Aplikacja pozwala na zdefiniowanie dowolnych algorytmów rozliczeniowych. UmoŜliwia przeglądanie stanu rozrachunków z dowolnym klientem, stworzenie dowolnej liczby cenników, pamięta o upustach i rabatach. System zapewnia stworzenie indywidualnych cenników i upustów w zaleŝności od kontrahenta. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaŝy od zawarcia umowy na sprzedaŝ do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania. Zarządzanie Budowami System przeznaczony jest dla firm zorientowanych projektowo. Ma zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, gdzie dotrzymanie terminów w ramach zadanych kosztów i zakresu projektu jest priorytetowe. Aplikacja wspomaga cały procesy oferowania, kontraktacji, realizacji prac oraz monitoringu i kontrolingu. Pozwala pracować na wspólnych danych od momentu przygotowania oferty po rozliczenie inwestycji, bez utraty kontroli nad zagadnieniami organizacji samej budowy i optymalnego planowania dostaw. System wspomaga zarządzanie poszczególnymi etapami projektów, ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętem i terminami. UmoŜliwia kontrolę nad stopniem realizacji prac, uwzględniając planowane i poniesione koszty projektu. Pozwala zarządzać kilkoma budowami jednocześnie. Laboratorium 16

18 Funkcjonalność modułu obejmuje m.in. definiowanie technologii badań laboratoryjnych, sygnalizowanie badań jakim poddane muszą być zakupione surowce i materiały, kontrolę terminów waŝności oraz rejestrację historii badań kaŝdej wyprodukowanej serii wyrobu. Kody kreskowe System Kodów Kreskowych wspomaga obsługę modułu Gospodarka Materiałowa poprzez zastosowanie mobilnych terminali radiowych, wyposaŝonych w czytnik kodów kreskowych. Podstawowa funkcjonalność jest następująca: Etykietowanie asortymentu kodem kreskowym w dowolnej symbolice. Wystawianie i realizacja dokumentów magazynowych. Inwentaryzacja pełna oraz wycinkowa. BUSINESS INTELLIGENCE - IMPULS Impuls Business Intelligence (BI) przeznaczony jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Podstawowe źródło danych dla BI stanowi baza systemu IMPULS 5. Aplikacja umoŝliwia precyzyjną ocenę bieŝącej sytuacji ekonomiczno finansowej firmy, wpływając tym samym na poprawę szybkości i jakości podejmowanych decyzji. Ułatwia wskazanie źródeł sukcesu przedsiębiorstwa i identyfikację potencjalnych zagroŝeń. W znacznym stopniu usprawnia takŝe planowanie i budŝetowanie oraz bieŝącą kontrolę realizowanych działań. System pozwala na analizę informacji pochodzących z dowolnych okresów i tworzy zestawienia, którym moŝna nadać postać raportów, wykresów czy tabel. W konsekwencji zwiększa efektywność operacji biznesowych, pozwala obniŝyć koszty i umoŝliwia poprawę poziomu obsługi klientów. BI stanowi pakiet ściśle współpracujący z pozostałymi aplikacjami systemu IMPULS 5. JeŜeli zaistnieje potrzeba znacznego poszerzenia funkcjonalności w tym zakresie moŝliwe jest skorzystanie z oferowanej przez CUI Hurtowni Danych, pozwalającej na stworzenie indywidualnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH Od 1994 roku nasz Partner firma BPSC współpracuje z Oracle największym na świecie dostawcą rozwiązań opartych na relacyjnych bazach danych. W 1997 roku stała się certyfikowanym dostawcą rozwiązań opartych na technologiach Oracle (Oracle Solution Partner). Jako pierwsi w kraju otrzymaliśmy prawo oznaczania naszego produktu znakiem on Oracle (obecnie powered by Oracle ). IMPULS 5 pracuje na serwerach bazy danych Oracle9i. Oracle9i Oracle9i jest najbardziej zaawansowaną i najpopularniejszą bazą danych na świecie. UmoŜliwia przetwarzanie transakcji, składowanie 17

19 danych w hurtowni i zarządzanie treścią. Oracle9i zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadawalającym najbardziej wymagających uŝytkowników. ARCHITEKTURA SYSTEMU IMPULS 5 System IMPULS 5 składa się z wielu elementów, ale moŝna wśród nich wyróŝnić cztery podstawowe: Serwery stosujemy najbardziej niezawodny sprzęt liderów rynku: IBM, SUN, HP System operacyjny korzystamy ze światowych standardów takich jak: AIX, Solaris, Windows 2000/3, Linux Baza danych Oracle Aplikacje korzystają ze wspólnej bazy danych, co jest jednym z głównych elementów integracji. Wszystkie te elementy tworzą zintegrowaną całość stanowiąc niezawodne i efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. TECHNOLOGIA UśYTA DO STWORZENIA SYSTEMU Baza danych Oracle Borland Delphi 2005 Oracle Crystal Reports XI Część bazodanowa powstała w oparciu o mechanizmy bazy Oracle z wykorzystaniem moŝliwości wbudowanych w tę bazę: triggerów, procedur, funkcji i pakietów. Zapewnia to optymalizację, spójność i pełne bezpieczeństwo bazy. Wszelkiego rodzaju obliczenia wykonywane są w bazie danych, nie w aplikacji. Spójności bazy Oracle nie zakłóca równieŝ import z systemów zewnętrznych Część oprogramowania klienta powstała w oparciu o narzędzie firmy Borland Delphi 2005 i Crystal Reports XI. 18

20 System IMPULS 5 moŝe funkcjonować w sieci LAN i WAN w architekturze klient - serwer lub w architekturze trójwarstwowej. Wybór rozwiązania uzaleŝniony jest od wielkości instalacji systemu, infrastruktury teleinformatycznej posiadanej przez przedsiębiorstwo i jego potrzeb. Architektura dwuwarstwowa typu klient serwer (two tier) UŜytkownik (klient) wysyła Ŝądania do serwera bazy danych, które po zrealizowaniu przez serwer bazy danych, odsyłane są zwrotnie do uŝytkownika (klienta). Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka wydajność pracy. IMPULS 5 w architekturze dwuwarstwowej w sieci LAN W tym modelu baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze, a aplikacja na serwerze plikowym. Na komputerze uŝytkownika instalowany jest klient Oracle, słuŝący do uruchomienia aplikacji. UŜytkownik przy wykorzystaniu klienta Oracle uruchamia aplikację pobraną z serwera plikowego na swoim komputerze, a następnie juŝ z aplikacji wysyła do serwera bazy danych Ŝądanie dostarczenia informacji. Serwer po przetworzeniu informacji przesyła wynik do komputera uŝytkownika. IMPULS 5 w architekturze dwuwarstwowej w sieci WAN W rozwiązaniu dwuwarstwowym w sieci WAN po stronie lokalizacji odległej dodatkowo zainstalowany jest serwer z lokalną kopią aplikacji. Rozwiązanie to pozwala na przyśpieszenie pracy aplikacji dzięki wyeliminowaniu konieczności transferu całej aplikacji z centrali do oddziału poprzez łącze transmisyjne. Do poprawnej pracy w takiej konfiguracji konieczne jest wydajne i stabilne połączenie WAN. 19

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Linux. MacOS. Windows. Unix

Linux. MacOS. Windows. Unix do polskich realiów Oprogramowanie na zamówienie AION jest firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo