Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) tel. (32)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035"

Transkrypt

1 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) tel. (32)

2 1. FIRMA OFERTA...7 IMPULS MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU IMPULS MODUŁY BAZOWE... 9 MODUŁY SPECJALISTYCZNE BUSINESS INTELLIGENCE - IMPULS SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH Oracle9i ARCHITEKTURA SYSTEMU IMPULS TECHNOLOGIA UśYTA DO STWORZENIA SYSTEMU Architektura dwuwarstwowa typu klient serwer (two tier).. 19 Architektura trójwarstwowa IMPULS 5 - obsługa przez Internet IMPULS 5 rozwiązanie mobilne USŁUGI Konsulting i doradztwo Audyt systemów komputerowych WdroŜenia i szkolenia Integracja z innymi systemami Audyt prawny i rozwój systemu Opieka autorska Administrowanie bazą i aplikacją METODYKA PROWADZENIA PROJEKTU...25 CELE I CECHY METODYKI WDROśENIA SYSTEMU IMPULS ZESPOŁY W REALIZACJI PROJEKTU OPIS RÓL PODCZAS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA.. 27 Role po stronie Nabywcy Role po stronie Dostawcy (CUI CIBEH SA) PODSTAWOWY HARMONOGRAM PRAC INFORMATYCZNYCH ETAP I Przygotowanie wdroŝenia ETAP II Realizacja prac wdroŝeniowych ETAP III Start nowego systemu ETAP IV Praca z nowym systemem - realizacja prac powdroŝeniowych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAGROśENIA W REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNE MODELE WSPÓŁPRACY...36 MODEL STANDARDOWY MODEL OUTSOURCINGU/ASP

3 5. WARUNKI FINANSOWANIA...38 WYNAJEM SYSTEMU DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ PŁATNOŚĆ NALEśNOŚCIAMI ZAKUP SYSTEMU W LEASINGU ZAKUP SYSTEMU W FAKTORINGU ROZWIĄZANIA

4 1. FIRMA Centrum Usług Informatycznych Centrum Usług Informatycznych jest firmą handlowousługową branŝy informatycznej. CUI działalność gospodarczą rozpoczęło w 1993 roku, jednakŝe tradycje i doświadczenia w branŝy informatycznej sięgają lat 50-tych. Obecna firma powstała w wyniku prywatyzacji byłego przedsiębiorstwa państwowego "Centrum Informatyki i Badań Ekonomicznych Hutnictwa", które do połowy lat 70-tych znane było jako "Hutnicze Przedsiębiorstwo Maszynowych Obliczeń Analitycznych" - HPMOA. Tradycja CUI sięga więc roku Centrum Usług Informatycznych w okresie swoich ponad 50 lat trzykrotnie się przeobraŝała, dostosowując swoją działalność do wymogów rynku, potrzeb gospodarki oraz ciągłego rozwoju techniki i technologii, szczególnie w zakresie informatyki. Działalność Spółki w całym swoim dotychczasowym okresie funkcjonowania skupia się na dwóch podstawowych dziedzinach jak: kompleksowa obsługa informatyczna klientów w połączeniu z działalnością handlową, badania statystyczne sektora hutniczego, prowadzone w ramach PBSSP (Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej). CUI prowadzi kompleksową obsługę informatyczną zasobów IT Klienta : opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, administrację sieci komputerowej, planowanie potrzeb związanych z posiadaną infrastrukturą informatyczną, projekty i wykonawstwo sieci strukturalnych, doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania komputerowego, wdraŝanie systemów klasy ERP oraz Business Intelligence, tworzenie dedykowanego oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta. oraz szeroko pojętą działalność handlową, obejmującą : sprzęt komputerowy (serwery, stacje robocze, drukarki), oprogramowanie, urządzenia peryferyjne, podzespoły komputerowe, materiały eksploatacyjne. Obecnie spółka jako autoryzowany partner wdroŝeniowy firmy BPSC S.A. oferuje swoim klientom zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP / Oracle o nazwie IMPULS 5. 3

5 System naleŝy w tej chwili do wiodących rozwiązań tej klasy na polskim rynku. Pakiet przeznaczony jest dla średnich i duŝych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Ponad 50 letnie doświadczenie i współpraca z licznymi partnerami pozwala firmie CUI na realizację bardzo złoŝonych projektów informatyzacji przedsiębiorstwa. WdroŜenia systemu IMPULS 5 naleŝą do najbardziej rozbudowanych funkcjonalnie wdroŝeń ERP w Polsce. Współpraca z nasza spółką pozwala uzyskać pewność, Ŝe zrealizowany projekt w najwyŝszym stopniu zaspokoi potrzeby przedsiębiorstwa i umoŝliwi mu długofalowy rozwój. We wszystkich sferach naszej działalności spełniamy najwyŝsze standardy jakościowe. Odzwierciedleniem tego jest fakt, iŝ IMPULS 5 rekomendowany jest między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 4

6 Drugą podstawową dziedziną działalności Spółki są badania statystyczne połączone z monitorowaniem sektora hutniczego. Wyrazem uznania kompetencji i profesjonalizmu prowadzonych przez CUI badań statystycznych jest między innymi: wykorzystywanie przez GUS wyników badań w publikacjach Urzędu oraz w materiałach przygotowywanych dla EUROSTAT, powierzenie przygotowywania materiałów dla innych organizacji międzynarodowych: OECD, EUROFER, i wcześniej EKG ONZ, zapraszanie CUI CIBEH na posiedzenia uzgodnieniowe Rady Statystyki, konsultowanie z CUI CIBEH projektów nowych klasyfikacji, w tym PKWiU, współpraca z jednostkami naukowymi i uczelniami (IMś, AGH), nawiązanie współpracy z nowymi klientami spoza sektora. 5

7 Aktualnie wydawanych jest cyklicznie 6 publikacji: "Biuletyn o wynikach gospodarczych sektora hutniczego" (wydanie pełne i skrócone), "Biuletyn o handlu zagranicznym wyrobami hutniczymi", "Biuletyn o sytuacji ekonomiczno - finansowej sektora hutniczego", Biuletyn o kształtowaniu się cen wyrobów hutniczych, Biuletyn zuŝycia wyrobów hutniczych w sektorach konsumpcyjnych, Biuletyn o gospodarce złomem stalowym, WyŜej wymienione publikacje dostępne są równieŝ częściowo i pod określonymi warunkami od roku 2006 w formie elektronicznej na stronie internetowej Centrum Usług Informatycznych Odbiorcami usług statystycznych spółki są: MGiP, GUS, HIPH, IMś, uczelnie, huty, przedsiębiorstwa sektora hutniczego i odbiorcy spoza hutnictwa. CUI uczestniczy w najwaŝniejszych wydarzeniach zachodzących w przemyśle stalowym, w tym restrukturyzacji. Wspólnie z IMś i AGH realizuje wieloletni temat pod tytułem Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa Ŝelaza i stali w Polsce oraz bieŝącego stanu sektora i rynku wyrobów hutniczych. Odbiorcą tych usług jest przede wszystkim MGiP. 6

8 2. OFERTA Centrum Usług Informatycznych Oferta Centrum Usług Informatycznych CIBEH S. A. dotycząca systemu IMPULS 5 składa się z trzech zasadniczych elementów: licencje na oprogramowanie firmy BPSC S. A.; usługi programistów i konsultantów w zakresie wymaganym do pełnej realizacji projektów IT; sprzęt komputerowy i usługi sieciowe. IMPULS 5 IMPULS 5 jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie klasy ERP, w zakresie zarządzania produkcją zgodnym ze standardem MRPII. System przeznaczony jest dla duŝych i średnich przedsiębiorstw. Określenie pakiet zintegrowany oznacza m.in., Ŝe wszystkie dane wprowadzane są do systemu jednokrotnie i natychmiast są dostępne dla jego uŝytkowników z róŝnych poziomów aplikacji. IMPULS 5 jako produkt rdzennie polski doskonale modeluje procesy gospodarcze realizowane przez przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju. Pakiet jest w pełni dostosowany do przepisów polskiego prawa oraz zgodny z ustawodawstwem unijnym. System cały czas intensywnie się rozwija. Nieustannie badamy potrzeby naszych Klientów, śledzimy zmiany w technologiach i szukamy optymalnych rozwiązań funkcjonalnych. Dzięki temu IMPULS 5 naleŝy do najnowocześniejszych i najbardziej kompleksowych rozwiązań klasy ERP na polskim rynku. Dzięki swojej elastyczności system doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o róŝnych profilach działalności i dowolnej strukturze organizacyjnej. Wielojęzyczność pakietu czyni go narzędziem idealnym dla spółek będących częścią międzynarodowych koncernów lub 7

9 polskich firm posiadających oddziały zagraniczne. Istotną cechą pakietu jest równieŝ skalowalność umoŝliwiająca jego łatwe rozbudowywanie wraz z rozwojem działalności i wymagań uŝytkownika. Aby w pełni zaspokoić potrzeby informatyczne naszych Klientów, na bazie systemu IMPULS 5 stworzyliśmy kompleksowe rozwiązania branŝowe. W tym celu wprowadziliśmy do oferty własne specjalizowane moduły bądź teŝ zintegrowaliśmy nasz pakiet z oprogramowaniem i urządzeniami firm partnerskich. Oferujemy dedykowane rozwiązania między innymi dla branŝy: spoŝywczej, odzieŝowej, meblarskiej, maszynowej, motoryzacyjnej, dystrybucyjnej i energetycznej. IMPULS 5 obsługiwany jest poprzez interfejs graficzny. We wszystkich aplikacjach pakietu obowiązują te same, spójne i logiczne zasady obsługi, co ułatwia pracę z systemem nawet początkującym uŝytkownikom. Pakiet współpracuje z serwerami baz danych Oracle 9i. Funkcjonuje w sieci LAN i WAN, w modelu klient / serwer i w architekturze trójwarstwowej. Praca z systemem moŝe odbywać się za pośrednictwem palmtopów, w oparciu o technologię GPRS. W skład pakietu IMPULS 5 wchodzą następujące moduły: FINANSE KSIĘGOWOŚĆ KOSZTY ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUM ENTÓW KADRY PŁACE ŚRODKI TRWAŁE PRODUKCJA GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA REMONTOWA DYSTRYBUCJA TRANSPORT CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM PRZEPŁYWY MATERIAŁOWE SYSTEM WAGOWY MODUŁY SPECJALISTYCZNE DANE BUDśETO WANIE DANE BUS INESS INTELLIG ENCE BAZA DANYCH 8

10 Co wyróŝnia Centrum Usług Informatycznych CIBEH S. A. CUI CIBEH S. A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdroŝeń oferowanych systemów. Dostarcza serwery, urządzenia specjalistyczne potrzebne do poprawnego funkcjonowania systemów oraz infrastrukturę sieciową. Struktura zatrudnienia w naszej firmie odpowiada wymogom pełnej obsługi potrzeb klientów. Nasi specjaliści posiadają wysokie kwalifikacje i solidną praktykę w wykonywaniu analiz, projektowaniu, programowaniu i wdraŝaniu informatycznych systemów zarządzania. Wiedza w zakresie administrowania systemami operacyjnymi i systemami zarządzania bazami danych oraz głęboka znajomość zagadnień dotyczących sieci lokalnych, rozległych i intersieci pozwala nam sprawnie realizować duŝe projekty informatyczne. MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU IMPULS 5 MODUŁY BAZOWE Finanse Księgowość Koszty Pełna obsługa księgowości, zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości oraz aktualnymi polskimi przepisami. Równoległa rejestracja dokumentów bieŝącego i przyszłego miesiąca rachunkowego. Informacje, zestawienia i raporty przygotowywane są w dwóch wersjach: wyłącznie w oparciu o dokumenty zaksięgowane lub włącznie z dowodami, których jeszcze nie zaksięgowano. MoŜna księgować wiele jednostek gospodarczych, a oprócz podstawowego okresu sprawozdawczego w danym roku obrotowym system wylicza dane dla zdefiniowanych przez uŝytkownika okresów dodatkowych. System pozwala budować dowolnie wiele wersji planów kont. Dekretację moŝna uzupełnić klasyfikatorami, będącymi formą analityki konta. MoŜna tworzyć wiele obiektów ewidencji kosztów. Obroty rejestruje się w dowolnych walutach obcych. System współpracuje z systemami przesyłania danych typu Home Banking. Wszystkie dane są odpowiednio chronione, a osoby dokonujące ich zmian są jednoznacznie identyfikowane. Kadry Płace Obsługa wszystkich istotnych zagadnień związanych z zarządzaniem kadrami i płacami. Informacje zgromadzone w systemie ułatwiają podejmowanie decyzji z zakresu polityki personalnej i kontrolę efektów podjętych działań. System gromadzi kompleksowe dane o pracownikach, przebiegu ich zatrudnienia, szczegółową ewidencję nieobecności i czasu pracy. Pozwala na precyzyjne rozliczenie wynagrodzeń i kosztów osobowych. Program współpracuje z róŝnymi systemami bankowymi, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS i urzędów skarbowych. 9

11 Środki Trwałe Program usprawnia zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa, czyli jego środkami trwałymi, niskocennymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. W kartotekach dokumentów bieŝących i zaksięgowanych znajdują się dane o środkach trwałych firmy i o dokonanych na nich operacjach. MoŜna prowadzić amortyzację według kilku metod, generować dowody księgowe do systemu finansowoksięgowego, wyceniać środki trwałe na określony dzień oraz przeprowadzać inwentaryzację. Raporty moŝna przygotowywać w rozmaitych układach, w pełni kontrolując stan majątku trwałego przedsiębiorstwa. Dystrybucja System Dystrybucja, usprawnia politykę zaopatrzenia i sprzedaŝy przedsiębiorstwa. Proces sprzedaŝy jest obsługiwany od chwili przygotowania oferty, przez przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu WZ, wycenę, aŝ po fakturowanie. Aplikacja korzysta ze wspólnej dla całego systemu kartoteki kontrahentów oraz kartoteki towarów i wyrobów gotowych. Analiza informacji zawartych w kartotece kontrahentów pozwala dostosować oferty do potrzeb klienta. Dzięki opcjom zawartym w module moŝemy prowadzić wiele cenników standardowych i indywidualnych. System analizuje i wybiera najlepsze oferty dostawców i generuje zamówienia zakupu według wybranych kryteriów (stany magazynowe, wewnętrzne zamówienia zakupu, planowana sprzedaŝ). Dzięki zastosowaniu architektury trójwarstwowej moŝliwe stało się poszerzenie zakresu funkcji aplikacji o przyjmowanie zamówień kontrahentów przez Internet. Gospodarka Materiałowa Moduł rejestruje wszystkie zdarzenia i operacje dokonywane na materiałach. Dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów i towarów, rejestrując transakcje magazynowe i emisje związanych z nimi dokumentów. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów. Obsługuje dowolną ilość magazynów i prowadzi wyceny według rozmaitych metod: FIFO, cen średnich waŝonych lub rzeczywistych. Na podstawie dokumentów tworzonych w innych modułach systemu automatycznie tworzą się dokumenty obrotowe. Pozwala to szybko dotrzeć do informacji o kapitale zamroŝonym w zapasach oraz przyspieszyć tworzenie dokumentów. Transport Moduł wspomaga kompleksowe zarządzanie taborem. UmoŜliwia pełną ewidencję wszystkich danych i dokumentów związanych ze środkami transportu, nadzoruje terminy przeglądów i okresy obowiązywania ubezpieczeń. Pozwala takŝe na rejestrowanie kart drogowych i precyzyjne rozliczanie kosztów funkcjonowania środków transportu. System usprawnia 10

12 definiowanie, planowanie i rozliczanie tras przewozów. Na podstawie danych o środkach transportu i rodzajach tras automatycznie tworzy trasę przewozu dla potwierdzonego zamówienia klienta. UmoŜliwia takŝe przygotowanie specyfikacji transportu dla danego zamówienia i stworzenie listy załadunkowej dla wybranego środka. Produkcja Moduł dostarcza bogatego zestawu narzędzi do zarządzania procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Planowanie produkcji odbywa się z uwzględnieniem realnych potrzeb rynku (zamówienia, prognozy), moŝliwości zaopatrzenia i zdolności produkcyjnych. MoŜna przeprowadzać symulacje typu co jeśli.... Na podstawie planu produkcji, struktur wyrobów oraz stanów magazynowych program wylicza zapotrzebowania materiałowe, uwzględniające terminy dostaw. W oparciu o zdefiniowane algorytmy moduł automatycznie wylicza koszty wyrobów. MoŜna rozliczyć kaŝdy etap procesu produkcyjnego. Wymiana danych z modułami kadrowopłacowymi i finansowo-księgowymi pozwala powiązać działalność produkcyjną ze skutkami finansowymi, jakie ona przynosi. Zarządzanie produkcją w branŝy spoŝywczej Działanie systemu oparte jest o rejestrację przepływów materiałowych na odpowiednich kierunkach ruchu. Przepływy mogą być rejestrowane ręcznie, na podstawie waŝeń bądź innych automatycznych rejestracji (np. poprzez czytniki kodów kreskowych). System umoŝliwia śledzenie oraz identyfikację przepływu surowca, a takŝe odtworzenie ścieŝki od wyrobu gotowego, poprzez procesy produkcyjne do dostawcy surowca. Moduł posiada zaawansowane mechanizmy zarządzania recepturami wieloskładnikowymi i hierarchicznie złoŝonymi, produkcyjnymi oraz rozbiorowymi (branŝa mięsna). Do dodatkowych funkcji programu Zarządzanie Produkcją naleŝy wspomaganie zagadnień związanych z obsługą zamówień klientów, planowaniem produkcji (wraz z generacją zapotrzebowania surowcowego), harmonogramowaniem zasobów i kalkulacją cen wyrobów gotowych. Podstawą do tworzenia dziennego planu produkcji jest wielkość przyjmowanych zamówień od klientów. W aplikacji wspomagana jest równieŝ obsługa obrotu pojemnikami. W programie Zarządzanie Produkcją dostępnych jest wiele raportów dotyczących róŝnych elementów procesu produkcyjnego np. raport analizy produkcji, który zawiera zestawienie materiałów pobranych jako wsad do produkcji (ilość, cenę oraz wartość) i zestawia ją z wyrobem gotowym (z uwzględnieniem ilości zapisanych w recepturach dla danego wyrobu). Na zestawieniu obserwować moŝemy zuŝycie materiałów, wydajność produkcji oraz analizę zysku. CRM Aplikacja wspomaga i usprawnia procesy sprzedaŝy, marketingu i serwisu. Rejestruje przebieg wszystkich kontaktów z klientami i przechowuje dokumenty związane z ich obsługą. W systemie gromadzone 11

13 są kompleksowe informacje o klientach, ich potrzebach i preferencjach. Aplikacja przyspiesza wyszukiwanie potrzebnych danych, znacznie automatyzuje i ułatwia organizację pracy działu handlowego. Dostarczane przez system informacje pozwalają na kontrolę i ocenę pracy handlowców. Wykorzystanie systemu w obszarze marketingu umoŝliwia precyzyjne zaplanowanie, zarządzanie i kontrolę kampanii marketingowych. System ułatwia równieŝ prowadzenie efektywnej opieki posprzedaŝowej i serwisowej. MoŜliwe jest prowadzenie róŝnorodnych analiz dotyczących klientów. Zarządzanie Obiegiem Dokumentów Celem systemu jest zapewnienie sprawnego sterowania przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie. Idea programu polega na takim jego wykorzystaniu, aby maksymalnie ograniczyć obieg tradycyjnych, papierowych dokumentów i uporządkować proces przekazywania informacji. Dzięki moŝliwości ustalenia procedury obiegu dokumentów kaŝda sprawa realizowana jest w zaplanowany, właściwy dla przedsiębiorstwa sposób. Wspólna baza dokumentów umoŝliwia bieŝącą kontrolę nad realizacją zadań, upraszcza wyszukiwanie dokumentów i gwarantuje aktualność ich wersji. KaŜda korespondencja w firmie przychodząca, wychodząca lub wewnętrzna jest dokładnie opisana i sprawnie obsłuŝona. Informacje rejestrowane są w systemie w dowolnej postaci: listu, faksu, a, telefonu, notatki ze spotkania itp. W kaŝdej chwili moŝliwe jest sprawdzenie jak realizowana był konkretna sprawa, kto, kiedy i w jaki sposób tworzył i modyfikował związane z nią dokumenty. Szybki dostęp do informacji na temat stanu realizowanej sprawy ułatwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. BudŜetowanie System umoŝliwia tworzenie i analizę wielu wersji planu operacyjnego. KaŜdy plan moŝe składać się z wielu planów cząstkowych (np.: plan sprzedaŝy, amortyzacji, kosztów). Dane z planów cząstkowych wykorzystane są przy tworzeniu budŝetu ogólnego. Dzięki temu do realizacji moŝna wybrać najbardziej optymalną dla przedsiębiorstwa wersję budŝetu. BudŜetowanie jest ściśle powiązane z pozostałymi aplikacjami, które mają znaczenie w procesie planowania - plany cząstkowe tworzone w róŝnych miejscach systemu IMPULS 5 tutaj są weryfikowane i kontrolowane. Gospodarka Remontowa System obsługuje gospodarkę remontową i nadzoruje stan techniczny urządzeń, wyposaŝenia oraz ich dokumentacji. Jego celem jest minimalizacja awaryjności maszyn oraz planowanych i nieplanowanych kosztów działań obsługowych. System zapewnia pełną kontrolę kosztów utrzymania majątku trwałego, pomaga tworzyć budŝety dla róŝnych rodzajów prac i dostarcza wiedzy o wykorzystaniu i dostępności środków. Aplikacja pozwala automatycznie lub ręcznie sporządzać plan czynności 12

14 obsługowych i diagnostyki, a następnie monitorować postęp wykonywanych prac. System znacznie ułatwia administrowanie personelem, automatyzuje wystawianie zleceń, informuje o obciąŝeniach zleceniami poszczególnych osób i rozlicza z wykonywanych zadań. System usprawnia komunikację pomiędzy słuŝbami produkcyjnymi i utrzymania ruchu. Wspomaga procedury jakościowe przez ich odwzorowanie, dokumentowanie wykonanych działań i analizowanie pracy urządzeń pod kątem wymagań systemów jakości (np. serii ISO 9000). Magazyn Wysokiego Składowania System jest specjalizowanym rozwiązaniem do obsługi centrów logistycznych i magazynów wysokiego składowania. Wykorzystuje nowoczesne technologie terminali radiowych, czytników i drukarek kodów kreskowych. System umoŝliwia obsługę róŝnych typów magazynów w tym towarowych, wyrobów gotowych, kanałowych, zwrotów, surowców. Zapewnia dynamiczne zarządzanie powierzchnią magazynową, planowanie dostaw, maksymalnie efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, sterowanie procesem wydań oraz precyzyjne zarządzanie magazynem w oparciu o aktualne i spójne dane. Zawiera bardzo elastyczną koncepcję struktury magazynu i miejsca składowania oraz przydziału miejsc składowania. Pozwala na pełną rejestrację czasu pracy z uwzględnieniem wykonywanych procesów. Ułatwia śledzenie i blokowanie dowolnej partii towaru, wyrobu lub surowca. System Wagowy Funkcjonalność systemu obejmuje rejestrację waŝeń, obsługę obiegu pojemników, realizację zadań produkcyjnych, etykietowanie wyrobów, kompletację wysyłki. Dla kaŝdego stanowiska wagowego moŝna zdefiniować dowolny zestaw realizowanych czynności - pozwala to na uwzględnienie zadań, których nie obsługują predefiniowane programy terminalowe (przyjęcie towaru, ubój, rozbiór, produkcja, kompletacja, receptury, zamówienia). System wagowy działa na niezaleŝnej bazie danych (Oracle, MySql, PostgreSQL). Pracuje na wielu markach terminali. Struktura systemu pozwala na jego łatwą rozbudowę o nowe typy urządzeń. System Wagowy jest ściśle powiązany z pozostałymi modułami pakietu Impuls (wspólne są m.in. kartoteki indeksów, kontrahentów, magazynów). UmoŜliwia to centralną obsługę zadań, receptur, zamówień dla wszystkich terminali. Modyfikacje danych źródłowych są natychmiast widoczne na stanowiskach wagowych. Istnieje moŝliwość uruchomienia systemu wagowego jako aplikacji autonomicznej i niezwiązanej z pakietem Impuls. Jednak w takim przypadku niektóre funkcje systemu są niedostępne. MODUŁY SPECJALISTYCZNE mhr System mhr został stworzony w celu optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi. System efektywnie wspomaga realizację wszelkich działań prowadzonych w tym obszarze. Porządkuje i standaryzuje 13

15 stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji, oceny kompetencji oraz efektów pracy. Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników. W systemie zawarta jest koncepcja zarządzania, w centrum, której znajduje się pracownik. Aplikacja pozwala spełnić warunki niezbędne, aby ten najcenniejszy zasób firmy został jak najefektywniej wykorzystany. Aby było to moŝliwe konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim musi istnieć rzetelny opis stanowiska pracy uwzględniający złoŝoność realizowanych na nim celów i zadań. Na tej podstawie powinno się stworzyć profile wymagań dotyczące pracownika. Niezbędna jest równieŝ rzetelna ocena pracownika, począwszy od jego formalnych kwalifikacji i uprawnień poprzez diagnozę cech osobowości, kompetencji po ocenę efektów pracy. Zarządzanie OdzieŜą Roboczą System wspiera procesy planowania, realizowania i kontroli wydań odzieŝy roboczej, ochronnej i środków higieny. UmoŜliwia automatyczny przydział środków naleŝnych pracownikom ze względu na zajmowane stanowisko, z uwzględnieniem upływających terminów uŝywalności. Automatyzacji procesu przydzielania środków ochrony słuŝą tzw. tabele przydziałów i grupy stanowisk pracy. Stanowią one odzwierciedlenie norm wydawania środków ochrony w danym przedsiębiorstwie. Przydziały mogą być równieŝ wykonywane indywidualnie dla konkretnego pracownika na wypadek utraty lub wcześniejszego zuŝycia posiadanych środków ochrony. System współpracuje z kartoteką osobową pracowników tworzoną w module KPP. Pozwala takŝe wygenerować dokumenty RW do modułu GM na magazyn związany z wydawaniem odzieŝy roboczej. Na podstawie zgromadzonych informacji moŝliwe jest tworzenie raportów na temat wydanych środków, list zapotrzebowań, wystawionych dokumentów RW itp. B2B i B2C Moduł B2B posiada funkcje odpowiadające potrzebom coraz większej liczby przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać moŝliwości, jakie daje handel elektroniczny. Wybrane dane z bazy Oracle mogą być teraz udostępniane na przygotowanych do tego celu stronach internetowych i zarządzane z poziomu systemu IMPULS 5, rozpoczęcie sprzedaŝy przez sieć internetową wymaga jedynie oznaczenia towarów i magazynów dostępnych dla uŝytkowników Internetu. Dla bezpieczeństwa, system wymaga od klienta wprowadzenia danych niezbędnych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia pierwszej operacji przez operatora systemu. Zastosowanie modułu sprzedaŝy internetowej pozwala wykorzystać Internet, jako całkowicie nowy kanał dystrybucji towarów i skuteczniejszą metodę kontaktu z klientami. Klient chcący złoŝyć zamówienie musi posiadać jedynie przeglądarkę internetową, nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. System Obsługi Sieci Sklepów 14

16 System umoŝliwia zarządzanie siecią sklepów detalicznych, zarówno firmowych, jak i franczyzowych. Informacje zgromadzone w sieci sklepów na bieŝąco przekazywane są do systemu centrali. Dzięki temu moŝliwe jest nie tylko dostosowanie asortymentu do potrzeb klientów, ale takŝe zapewnienie ciągłości sprzedaŝy towarów cieszących się powodzeniem. Na podstawie otrzymanych informacji centrala ma moŝliwość bieŝącej analizy wielkości i wartości sprzedaŝy w całej sieci sklepów i prowadzenia efektywnej polityki odświeŝania zapasów. Interpretacja zebranych informacji pozwala łatwo zindentyfikować sklepy, które generują największe przychody sprawdzić, jaki asortyment sprzedaje się najlepiej, ocenić efektywność prowadzonych kampanii marketingowych. Otrzymujemy w ten sposób szereg istotnych danych znacznie ułatwiających proces podejmowania decyzji kluczowych dla przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu systemu moŝliwe jest stałe poszerzanie i aktualizowanie informacji o klientach i skierowanych do nich działaniach sprzedaŝowych i marketingowych. System obsługuje programy lojalnościowe, pozwala na rejestrowanie ankiet marketingowych, prowadzenie akcji promocyjnych itp. Gromadzone dane to nie tylko historia zakupów, wielkość obrotów, udzielone upusty cenowe czy rodzaj promocji, z których nasz klient korzystał. Mogą to być takŝe informacje o towarach, które oglądał, przymierzał lub, o które tylko pytał. Personel sklepu łatwo identyfikuje klienta i moŝe dzięki wiedzy, jaką na jego temat posiada znacznie lepiej go obsłuŝyć. System Obsługi Deklaracji Statystycznych Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004, na przedsiębiorstwa nałoŝony został obowiązek składania raportu o ruchach towarowych w ramach unii celnej - INTRASTAT. System Obsługi Deklaracji Statystycznych ma na celu usprawnienie czynności związanych z przygotowaniem wymaganych raportów. Aplikacja automatyzuje operacje niezbędne do bieŝącej rejestracji przepływu towarów oraz sporządzania deklaracji częściowych i comiesięcznych zestawień. Pozwala rejestrować dane powstające w wyniku wewnątrzwspólnotowego przemieszczania towarów. SprzedaŜ Mobilna Rozwiązanie oparte na urządzeniach mobilnych, współpracujące z system informatycznym funkcjonującym w centrali firmy ma na celu wsparcie pracy przedstawicieli handlowych. System został skonstruowany tak, aby wyposaŝyć handlowca pracującego w kanale pre- lub vansellingu w optymalne narzędzie pracy, a jednostkom nadrzędnym umoŝliwić pełną i stałą kontrolę efektów działalności handlowej. Aplikacja umoŝliwia m.in. obsługę procedury rozpoczęcia i zamknięcia dnia pracy handlowca wraz z ewidencją przebiegu kilometrów samochodu. Wspomaga cały proces sprzedaŝy i wizyty u klienta z moŝliwością pracy sprzedawcy na podstawie zdefiniowanego planu wizyt. W czasie spotkania z klientem handlowiec ma moŝliwość m.in. skontrolowania poziomu naleŝności, wystawienia wezwań 15

17 do zapłaty czy przeprowadzenia inwentaryzacji towarów u klienta. MoŜe takŝe sprawdzić aktualne stany magazynowe, złoŝyć zamówienie do centrali i wystawić dokument sprzedaŝy. System wspomaga równieŝ dostosowanie sprzedaŝy do moŝliwości finansowych klienta, wykorzystuje złoŝony system rabatów i cenników, pozwala na sprzedaŝ wytypowanych towarów oraz wskazanie towarów najlepiej rotujących. Udostępnia pełną historię sprzedaŝy do danego klienta. Istotną funkcjonalnością systemu jest równieŝ moŝliwość gromadzenia szerokich informacji o kliencie i działaniach konkurencji, a takŝe wsparcie działalności merchandisingowej. System pozwala takŝe na ewidencję kosztów działalności przedstawiciela handlowego. Biling dla przedsiębiorstw uŝyteczności publicznej Moduł przeznaczony jest do obsługi procesu fakturowania i rozliczania dostaw mediów takich jak: energia elektryczna, woda, ciepło itp. Gwarantuje natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, ich obiektach oraz parametrach rozliczania. UmoŜliwia definiowania słowników, grup odbiorców, taryf, klas obiektów, parametrów, powiązań tworzących układy rozliczeniowe. Prowadzi takŝe ewidencję umów dotyczących sprzedaŝy. Moduł zarządza operacjami zbierania odczytów oraz ewidencjonuje wszelkie dane w ujęciu historycznym. Realizuje obsługę skomplikowanych relacji między obiektem a płatnikiem. W rozliczeniach uwzględnia strukturę sieci dystrybucyjnej. Aplikacja pozwala na zdefiniowanie dowolnych algorytmów rozliczeniowych. UmoŜliwia przeglądanie stanu rozrachunków z dowolnym klientem, stworzenie dowolnej liczby cenników, pamięta o upustach i rabatach. System zapewnia stworzenie indywidualnych cenników i upustów w zaleŝności od kontrahenta. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaŝy od zawarcia umowy na sprzedaŝ do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania. Zarządzanie Budowami System przeznaczony jest dla firm zorientowanych projektowo. Ma zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, gdzie dotrzymanie terminów w ramach zadanych kosztów i zakresu projektu jest priorytetowe. Aplikacja wspomaga cały procesy oferowania, kontraktacji, realizacji prac oraz monitoringu i kontrolingu. Pozwala pracować na wspólnych danych od momentu przygotowania oferty po rozliczenie inwestycji, bez utraty kontroli nad zagadnieniami organizacji samej budowy i optymalnego planowania dostaw. System wspomaga zarządzanie poszczególnymi etapami projektów, ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętem i terminami. UmoŜliwia kontrolę nad stopniem realizacji prac, uwzględniając planowane i poniesione koszty projektu. Pozwala zarządzać kilkoma budowami jednocześnie. Laboratorium 16

18 Funkcjonalność modułu obejmuje m.in. definiowanie technologii badań laboratoryjnych, sygnalizowanie badań jakim poddane muszą być zakupione surowce i materiały, kontrolę terminów waŝności oraz rejestrację historii badań kaŝdej wyprodukowanej serii wyrobu. Kody kreskowe System Kodów Kreskowych wspomaga obsługę modułu Gospodarka Materiałowa poprzez zastosowanie mobilnych terminali radiowych, wyposaŝonych w czytnik kodów kreskowych. Podstawowa funkcjonalność jest następująca: Etykietowanie asortymentu kodem kreskowym w dowolnej symbolice. Wystawianie i realizacja dokumentów magazynowych. Inwentaryzacja pełna oraz wycinkowa. BUSINESS INTELLIGENCE - IMPULS Impuls Business Intelligence (BI) przeznaczony jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Podstawowe źródło danych dla BI stanowi baza systemu IMPULS 5. Aplikacja umoŝliwia precyzyjną ocenę bieŝącej sytuacji ekonomiczno finansowej firmy, wpływając tym samym na poprawę szybkości i jakości podejmowanych decyzji. Ułatwia wskazanie źródeł sukcesu przedsiębiorstwa i identyfikację potencjalnych zagroŝeń. W znacznym stopniu usprawnia takŝe planowanie i budŝetowanie oraz bieŝącą kontrolę realizowanych działań. System pozwala na analizę informacji pochodzących z dowolnych okresów i tworzy zestawienia, którym moŝna nadać postać raportów, wykresów czy tabel. W konsekwencji zwiększa efektywność operacji biznesowych, pozwala obniŝyć koszty i umoŝliwia poprawę poziomu obsługi klientów. BI stanowi pakiet ściśle współpracujący z pozostałymi aplikacjami systemu IMPULS 5. JeŜeli zaistnieje potrzeba znacznego poszerzenia funkcjonalności w tym zakresie moŝliwe jest skorzystanie z oferowanej przez CUI Hurtowni Danych, pozwalającej na stworzenie indywidualnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH Od 1994 roku nasz Partner firma BPSC współpracuje z Oracle największym na świecie dostawcą rozwiązań opartych na relacyjnych bazach danych. W 1997 roku stała się certyfikowanym dostawcą rozwiązań opartych na technologiach Oracle (Oracle Solution Partner). Jako pierwsi w kraju otrzymaliśmy prawo oznaczania naszego produktu znakiem on Oracle (obecnie powered by Oracle ). IMPULS 5 pracuje na serwerach bazy danych Oracle9i. Oracle9i Oracle9i jest najbardziej zaawansowaną i najpopularniejszą bazą danych na świecie. UmoŜliwia przetwarzanie transakcji, składowanie 17

19 danych w hurtowni i zarządzanie treścią. Oracle9i zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadawalającym najbardziej wymagających uŝytkowników. ARCHITEKTURA SYSTEMU IMPULS 5 System IMPULS 5 składa się z wielu elementów, ale moŝna wśród nich wyróŝnić cztery podstawowe: Serwery stosujemy najbardziej niezawodny sprzęt liderów rynku: IBM, SUN, HP System operacyjny korzystamy ze światowych standardów takich jak: AIX, Solaris, Windows 2000/3, Linux Baza danych Oracle Aplikacje korzystają ze wspólnej bazy danych, co jest jednym z głównych elementów integracji. Wszystkie te elementy tworzą zintegrowaną całość stanowiąc niezawodne i efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. TECHNOLOGIA UśYTA DO STWORZENIA SYSTEMU Baza danych Oracle Borland Delphi 2005 Oracle Crystal Reports XI Część bazodanowa powstała w oparciu o mechanizmy bazy Oracle z wykorzystaniem moŝliwości wbudowanych w tę bazę: triggerów, procedur, funkcji i pakietów. Zapewnia to optymalizację, spójność i pełne bezpieczeństwo bazy. Wszelkiego rodzaju obliczenia wykonywane są w bazie danych, nie w aplikacji. Spójności bazy Oracle nie zakłóca równieŝ import z systemów zewnętrznych Część oprogramowania klienta powstała w oparciu o narzędzie firmy Borland Delphi 2005 i Crystal Reports XI. 18

20 System IMPULS 5 moŝe funkcjonować w sieci LAN i WAN w architekturze klient - serwer lub w architekturze trójwarstwowej. Wybór rozwiązania uzaleŝniony jest od wielkości instalacji systemu, infrastruktury teleinformatycznej posiadanej przez przedsiębiorstwo i jego potrzeb. Architektura dwuwarstwowa typu klient serwer (two tier) UŜytkownik (klient) wysyła Ŝądania do serwera bazy danych, które po zrealizowaniu przez serwer bazy danych, odsyłane są zwrotnie do uŝytkownika (klienta). Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka wydajność pracy. IMPULS 5 w architekturze dwuwarstwowej w sieci LAN W tym modelu baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze, a aplikacja na serwerze plikowym. Na komputerze uŝytkownika instalowany jest klient Oracle, słuŝący do uruchomienia aplikacji. UŜytkownik przy wykorzystaniu klienta Oracle uruchamia aplikację pobraną z serwera plikowego na swoim komputerze, a następnie juŝ z aplikacji wysyła do serwera bazy danych Ŝądanie dostarczenia informacji. Serwer po przetworzeniu informacji przesyła wynik do komputera uŝytkownika. IMPULS 5 w architekturze dwuwarstwowej w sieci WAN W rozwiązaniu dwuwarstwowym w sieci WAN po stronie lokalizacji odległej dodatkowo zainstalowany jest serwer z lokalną kopią aplikacji. Rozwiązanie to pozwala na przyśpieszenie pracy aplikacji dzięki wyeliminowaniu konieczności transferu całej aplikacji z centrali do oddziału poprzez łącze transmisyjne. Do poprawnej pracy w takiej konfiguracji konieczne jest wydajne i stabilne połączenie WAN. 19

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study Dane Klienta: Metalzbyt Sp. z o.o. ul. Wiesława 1 80-757 Gdańsk www.metalzbyt.com Historia zakładu sięga roku 1946 kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych METALZBYT.

Bardziej szczegółowo

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi doradczej poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ W INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BPSC SA

20 LAT DOŚWIADCZEŃ W INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BPSC SA 20 LAT DOŚWIADCZEŃ W INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BPSC SA Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) działa na rynku od 1988 roku. Od początku zajmujemy się projektowaniem i wdra- Ŝaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

...Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika

...Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika 1 Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika 3 2 Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika Funkcjonalność Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika jest integralną częścią systemu klasy ERP Impuls EVO, autorstwa

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo